Luận văn đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp phục vụ xây dựng nông thôn mới tại xã tân thành, huyện cao lộc, tỉnh lạng sơn

96 101 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 20:09

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Huỳnh Lê Tƣờng Vy NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Huỳnh Lê Tƣờng Vy NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60850103 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN VĂN TUẤN Hà Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN - Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chƣa đƣợc sử dụng để bảo vệ học vị - Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn đƣợc cám ơn thông tin trích dẫn luận văn điều đƣợc rõ nguồn gốc Ngƣời thực luận văn Học viên Huỳnh Lê Tƣờng Vy i LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập rèn luyện trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội, đƣợc nhiệt tình giảng dạy thầy, cô trƣờng Khoa Địa lý, phòng sau đại học toàn thể cán bộ, công chức viên chức trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội giảng dạy nhiệt tình với hƣớng dẫn, giúp đỡ tận tình thầy PGS.TS Trần Văn Tuấn luận văn hoàn thành Đầu tiên, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy PGS.TS Trần Văn Tuấn - giảng viên khoa Địa lý giúp đỡ nhiều lúc làm luận văn tất thầy cô phòng sau đại học trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội giúp có kiến thức bổ ích học nhƣ kiến thức trình công tác Ngoài ra, xin chân thành cảm ơn đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình, phòng Tài nguyên Môi trƣờng - Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Quận Tân Bình, phòng Tổng hợp tạo điều kiện cho có thời gian học tập, nghiên cứu giúp đỡ cung cấp tài liệu, số liệu để hoàn thành luận văn cách nhanh chóng Xin trân trọng cảm ơn Học viên Huỳnh Lê Tƣờng Vy ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC HÌNH vii DANH MỤC BẢNG viii MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁP LÝ CỦA VIỆC ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 1.1 Cơ sở lý luận việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất công tác quản lý sử dụng đất đai .5 1.1.1 Khái niệm tính chất đất đai 1.1.2 Cơ sở lý luận đăng ký quyền sử dụng đất 1.1.3 Vai trò đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất .8 1.2 Tổng quan sở pháp lý việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất .9 1.2.1 Giai đoạn từ có Luật Đất đai 1988 đến 1993 1.2.2 Giai đoạn từ có luật đất đai 1993 đến 2003 .9 1.2.3 Giai đoạn từ có Luật đất đai 2003 đến 2013 .11 1.2.4 Đăng ký đất đai theo quy định Luật Đất đai năm 2013 19 1.2.5 Những văn pháp lý UBND thành phố Hồ Chí Minh từ có Luật đất đai 2003 đến đăng ký - cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất .22 1.3 Kinh nghiệm đăng ký đất đai tài sản gắn liền với đất (đăng ký bất động sản) số nƣớc giới .24 1.3.1 Ôtrâylia (Úc) 24 iii 1.3.2 Kinh nghiệm Thụy Điển 24 1.3.3 Kinh nghiệm Hà Lan 28 1.3.4 Kinh nghiệm Thái Lan .30 1.3.5 Nhận xét chung số học kinh nghiệm cho Việt Nam .32 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI ĐỊA BÀN QUẬN TÂN BÌNH, 33 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 33 2.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên kinh tế - hội 33 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 33 2.1.2 Điều kiện kinh tế - hội 34 2.2 Khái quát tình hình quản lý sử dụng đất quận Tân Bình 38 2.2.1 Tình hình quản lý đất đai 38 2.2.2 Tình hình sử dụng đất .40 2.2.3 Công tác đo đạc, lập đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất; xây dựng sở liệu đất đai 42 2.2.4 Tình hình giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất .45 2.2.5 Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất .45 2.2.6 Công tác tra, giải tranh chấp khiếu nại tố cáo 46 2.2.7 Công tác bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ: 47 2.3 Thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 48 2.3.1 Nguồn nhân lực trang thiết bị 48 2.3.2 Tình hình thực cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân theo Nghị định 88/2009/NĐ-CP Chính phủ .51 iv 2.4 Những tồn chủ yếu công tác đăng ký - cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tài sản khác gắn liền với đất địa bàn quận Tân Bình .59 CHƢƠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI ĐỊA BÀN QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 65 3.1 Cơ sở pháp lý cho việc hoàn thiện công tác đăng ký - cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất địa bàn quận Tân Bình .65 3.2 Đề xuất số giải pháp 67 3.2.1 Giải pháp sách pháp luật 67 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa 69 3.2.3 Giải pháp tổ chức, cải cách thủ tục hành 72 3.2.4 Giải pháp tài .74 3.2.5 Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 76 3.2.6 Giải pháp nhân lực, trang thiết bị .77 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO .81 PHỤ LỤC 83 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT GCN : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền đất GCNQSDĐ : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất UBND : Ủy ban nhân dân TNMT : Tài nguyên Môi trƣờng VPĐKQSDĐ : Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất CSDL : Cơ sở liệu ViLIS : Hệ thống thông tin đất đai (Vietnam Land Information System) ISO : International Organization for Standardization vi DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Hệ thống Kadaster-on-line Hà Lan 29 Hình 2.1 Sơ đồ vị trí quận Tân Bình 33 Hình 2.2 biểu đồ cột so sánh tình trạng cấp giấy từ năm 2010-2014 58 Hình 3.1: Chƣơng trình phần mềm Vilis 76 vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Bảng tổng hợp trạng sử dụng đất địa bàn quận năm 2015 40 Bảng 2.2 Bảng thống kê diện tích dân số phƣờng 42 Bảng 2.3 Kết thành lập BĐĐC quy Quận Tân Bình 43 Bảng 2.4 Bảng tổng hợp sở vật chất VPĐKQSD đất 51 Bảng 2.5 quy trình tiếp nhận hồ sơ địa bàn quận Tân Bình .53 Bảng 2.6 Bảng tổng hợp số liệu hồ sơ cấp giấy năm 2010 54 Bảng 2.7: Bảng tổng hợp số liệu hồ sơ cấp giấy năm 2011 55 Bảng 2.8 Bảng tổng hợp sô liệu hồ sơ cấp giấy năm 2012 56 Bảng 2.9: Bảng tổng hợp số liệu cấp giấy nằm 2013 56 Bảng 2.10: Bảng tổng hợp số liệu cấp giấy năm 2014 57 Bảng 2.11 Bảng tổng hợp, phân loại phiếu điều tra .62 viii _Lập danh mục công trình, dự án kỳ quy hoạch sử dụng đất đại bàn quận 3.2.3 Giải pháp tổ chức, cải cách thủ tục hành Thƣờng xuyên rà soát thủ tục hành chính, từ có đề xuất ban hành sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ thuộc lĩnh vực đơn vị theo hƣớng dẫn cấp Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 46 thủ tục Phòng tài nguyên Môi trƣờng Công tác tổ chức triển khai quán triệt nội dung Nghị Đảng, kế hoạch UBND thành phố, quận công tác cải cách hành đƣợc quan tâm triển khai sâu rộng đến từ cán bộ, cụ thể: tổ chức hội thi cán công chức trẻ với cải cách hành chính, phát động phong trào thi đua ngắn hạn nhằm nâng cao chất lƣợng giải thủ tục hành cho tổ chức ngƣời dân, lấy ý kiến ngƣời dân mức độ hài lòng việc liên hệ giải hồ sơ… Tuy nhiên, tồn hạn chế thực cải cách hành nhƣ sau: + Sự quan tâm lãnh đạo số quan, đơn vị, phƣờng cải cách hành chƣa mức, liệt tầm quan trọng công tác cải cách hành việc điều hành, phát triển kinh tế hội địa phƣơng + Tỷ lệ giải hồ sơ hẹn lĩnh vực đất đai đƣợc nâng lên nhƣng chƣa đạt tiêu đề 95% theo Nghị Quận ủy + Việc tổ chức thực thí điểm, thi tuyển dụng số cán chức danh lãnh đạo Phòng tài nguyên môi trƣờng chƣa thực + Kịp bổ sung quy chế đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức Việc hỗ trợ kinh phí học tập gặp nhiều khó khăn, bất cập, chƣa trọng đến chế độ sách đãi ngộ tham gia lớp đào tạo tập trung Hà Nội + Các chi tiêu nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức quận, phƣờng thấp + Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin quản lý Nhà nƣớc chƣa đạt yêu cầu đề ra, xây dựng hạ tầng thông tin chƣa kịp thời, hiệu khai thác chƣa cao 72 Từ tồn tại, hạn chế việc tổ chức, cải cách thủ tục hành đề số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhƣ sau: - Công tác đạo, điều hành cải cách hành chính: + Tiếp tục quán triệt tổ chức thực Nghị 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 Chính phủ ban hành chƣơng trình tổng thể cài cách hành Nhà nƣớc giai đoạn 2011-2020 Quyết định số 3923/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 UBND thành phố ban hành số đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành Sở, ban, ngành UBND quận + Tổ chức hội nghị họp giao ban công tác cải cách hành đặt biệt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất, tìm mô hình, cách làm hay để nhân rộng kịp thời khắc phục tồn tổ chức thực - Cải cách thể chế: + Tiếp tục rà soát văn quy phạm pháp luật UBND quận ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyên liên quan đến lĩnh vực đất đai Đổi quy trình, hoàn thiện nâng cao hiệu công tác xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quận đảm bảo cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp ban hành văn + Tổ chức tập huấn, bồi dƣỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp soạn thảo văn thực kiểm tra - Cải cách thủ tục hành chính: + Tiếp tục rà soát thủ tục hành giải cho ngƣời dân, qua phát thủ tục không phù hợp để kịp thời kiến nghị cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung thay + Thực công khai, minh bạch cập nhật đầy đủ, kịp thời thủ tục hành trang Website UBND quận để ngƣời dân theo dõi, kiểm tra tiến độ giải hồ sơ + Tổ chức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị ngƣời dân thƣờng xuyên để chủ động, phát hiện, tổng hợp khó khăn, vƣớng mắc ngƣời dân để kịp 73 thời xử lý, điều chỉnh cho phù hợp, kịp thời xử lý cán gây khó khăn, nhũng nhiễu, phiền hà cho ngƣời dân Đồng thời kiến nghị cho quan cấp để giải theo thẩm quyền + Nâng cao chất lƣợng thực chế cửa UBND quận, trọng đến công tác kiểm tra, tra công vụ lĩnh vực đất đai - Tổ chức máy: + Tiếp tục rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức biên chế có, sơ điều chỉnh cho phù hợp thực nhiệm vụ đơn vị + Rà soát lại trình độ nâng lực chuyên môn cán việc giải hồ sơ hành cho phù hợp - Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ: + Xây dựng tiêu chí, quy trình đánh giá cán cụ thể, thống nhất, khoa học, khách quan nhằm động viên, khuyến khích, pphát huy tối đa khả cống hiến, bộc lộ tiềm góp phần cải thiện môi trƣờng làm việc + Tiếp tục xây dựng nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán có trình độ chuyên môn phù hợp với công việc, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đƣợc giao - Cải cách tài công: Nâng cao hiệu chủ trƣơng thực hành tiết kiệm, chống lãm phí Từng bƣớc mở rộng, đa dạng hóa loại hình cung ứng dịch vụ, bảo đảm chi tiêu hiệu quả, tiết kiệm 3.2.4 Giải pháp tài Tài gồm khoản thu tài từ đất đai, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, nộp tiền sử dụng đất, tiền thuế đất chuyển mục đích sử dụng đất; miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; quỹ phát triển đất Việc xác định nghĩa vụ tài ngƣời sử dụng đất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận cung cấp thông tin địa (kèm đầy đủ hồ sơ) để quan thuế có sở xác định nghĩa vụ tài theo thời gian quy định mà tiếp xúc hay yêu cầu ngƣời sử dụng đất bổ sung giấy tờ khác Cơ quan 74 thuế có trách nhiệm thông báo việc thực nghĩa vụ tài cho ngƣời sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thời gian 4-5 ngày kể từ ngày nhận đƣợc số liệu địa Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất đƣợc thực sau ngƣời sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản hoàn thành nghĩa vụ tài theo quy định pháp luật, trừ trƣờng hợp không thuộc đối tƣợng phải thực nghĩa vụ tài hay miễn, ghi nợ nghĩa vụ tài (với số tiền cụ thể) trƣờng hợp thuê đất trả tiền hàng năm Do đó, khó khăn trình thực hiện, cụ thể trƣờng hợp chủ sử dụng thực nghĩa vụ tài xong, mà Văn Phòng đăng ký quyền sử dụng đất trình ký hồ sơ đến Phòng tài nguyên Môi trƣờng, Ủy ban nhân nhân dân quận mà không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận khó khăn việc hoàn trả nghĩa vụ tài cho ngƣời dân Trƣờng hợp chủ sử dụng khả thực nghĩa vụ tài công tác ghi nợ tiền sử dụng gây khó khăn cho ngƣời sử dụng đất Vì vậy, giải pháp tài đất đai cần phải: - Đơn giản hóa thủ tục thuế cho ngƣời dân, cải cách hành cửa, cửa liên thông với quan thuế UBND phƣờng - Triển khai công tác điều tra, khảo sát giá đất thị trƣờng; xây dựng sở liệu giá đất thị trƣờng hàng năm nghiên cứu lập đồ thể đƣợc giá trị đất vùng; xây dựng bảng giá đất sau Chính phủ công bố khung giá đất theo quy định Luật Đất đai; chuẩn bị điều kiện đảm bảo cho việc xây dựng bảng giá đất theo quy định Luật Đất đai - Luật Đất đai năm 2013 quy định rõ nguyên tắc định giá đất phải theo mục đích sử dụng đất hợp pháp thời điểm định giá, theo thời hạn sử dụng đất; bổ sung quy định quan xây dựng, quan thẩm định giá đất, vị trí tƣ vấn giá đất việc xác định giá đất, thẩm định giá đất việc thuê tƣ vấn để xác định giá đất cụ thể Luật quy định khung giá đất Chính phủ ban hành, định kỳ 05 năm lần loại đất, theo vùng; bỏ quy định việc công bố bảng giá đất vào ngày 01/01 hàng năm, thay vào đó, bảng giá đất đƣợc xây dựng định kỳ năm lần công bố công khai vào ngày 01/01 năm đầu kỳ Bảng giá đất áp dụng 75 số trƣờng hợp thay cho việc áp dụng cho tất mục đích nhƣ quy định hành - Quy định thu nghĩa vụ tài đất cấp giấy chứng nhận gồm tiền sử dụng đất, lệ phí trƣớc bạ, lệ phí công chứng, chứng thực hợp đồng cao vƣợt khả phần lớn hộ gia đình Quy định việc thu thuế thu nhập cá nhân chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất tài sản khác gắn liền với đất đƣợc thực theo hai hình thức hoàn toàn khác nhau: Một là, không xác định đƣợc giá vốn chi phí liên quan làm sở xác định thu nhập tính thuế thu 2% Hai thu 25% giá trị chuyển nhƣợng trừ giá vốn chi phí liên quan Do phát sinh trƣờng hợp đất vị trí lại phải nộp thuế hai mức khác điều nảy sinh việc công bằng, gây thắc mắc khiếu lại ngƣời sử dụng đất Đề xuất cần có quy định pháp luật thu thuế với mức quy định chung 3.2.5 Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Hình 3.1: Chƣơng trình phần mềm Vilis 76 Đối với công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất việc áp dụng công nghệ tin học nhu cầu tất yếu , giúp tiết kiệm chi phí thời gian Vì vậy, giải pháp đƣa để Quận Tân Bình để nâng cao hiệu công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cần phải: - Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin việc việc quản lý hồ sơ địa đăng ký đất đai mạng điện tử, bảo đảm tính an toàn, bảo mật hoạt động thƣờng xuyên Tuy nhiên, cho phép chia sẻ thông tin đất đai sở liệu ngành, cấp có liên quan - Xây dựng theo hệ thống thiết kế thống nhất, đồng phạm vi nƣớc, cung cấp liệu đất đai cho nhiều đối tƣợng sử dụng phục vụ cho nhiều mục đích sử dụng - Cung cấp, chia sẻ liệu đất đai cho toàn quốc, nhằm phục vụ cho việc tra cứu thông tin xử lý thông tin - Tạo cổng thông tin đất đai để quan quản lý nhà nƣớc đất đai đƣợc truy cập, liên kết, tích hợp kênh thông tin, dịch vụ ứng dụng đất đai mà qua ngƣời dùng truy cập, khai thác thông tin đất đai 3.2.6 Giải pháp nhân lực, trang thiết bị Vai trò cán địa có ý nghĩa quan trọng hệ thống tổ chức ngành Địa nƣớc ta, cán địa hoạt động tốt điều kiện để toàn ngành hoạt động hiệu Chính vậy, yêu cầu kiện toàn đội ngũ vấn đề cấp thiết cần đƣợc quan tâm mức giai đoạn Đặc biệt, từ có tách Văn phòng đăng ký quận lên Văn phòng đăng ký thành phố có thay đổi đáng kể, nhân nhƣ bổ sung thêm trang thiết bị chuyên môi để phục vụ cho công việc đăng ký cấp giấy chứng nhận Cụ thể là: - Nâng cao lực trình độ chuyên môn tin học cho cán cách thƣờng xuyên - Do áp dụng phần mềm Vilis nên cán thụ lý lúng túng việc nhập xuất liệu thông tin cấp GCN nên cần có lớp tập huấn kĩ cụ thể rõ ràng 77 - Đảm bảo tính ổn định, chuyên nghiệp cho cán Địa Cán địa cấp sở phải công tác liên tục địa bàn, không luân chuyển theo nhiệm kỳ UBND Hội đồng nhân dân cấp hành chính, không kiêm nhiệm công tác khác (quản lý xây dựng đô thị, giao thông, ) - Đảm bảo chế độ sách đãi ngộ thỏa đáng ổn định cho cán địa chính, quan tâm có chế độ bồi dƣỡng lâu dài cho đội ngũ cán hợp đồng Bên cạnh sách khuyến khích, nâng cao tinh thần trách nhiệm làm việc, khen thƣởng cán có tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt công việc cấp giấp, không để trễ hẹn hồ sơ, thực sớm quy trình ISO - Cần có quy định xử lý nghiêm trƣờng hợp cán bộ, công chức cố tình cản trở, hạch sách, kéo dài, gây phiền hà cho nhân dân lại bổ sung nhiều lần - Hệ thống trang thiết bị, phƣơng tiện phục vụ: phòng có 08 máy in A4; 03 máy photocopy; chƣa đƣợc trang bị máy in A3 máy scan A4 sử dụng chung phòng Tài nguyên Môi trƣờng, nên cần trang bị thêm công cụ thiết bị nhiều để phục vụ công tác cấp giấy 78 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 1) Kết luận Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất lĩnh vực phức tạp, khó khăn kéo dài thời gian thực hiện; Nó có tầm ảnh hƣởng quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống kinh tế hội, nhƣ đời sống ngƣời dân.Vì đăng ký - cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất nhiệm vụ quan trọng công tác quản lý nhà nƣớc đất đai nói chung quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng Nhƣng qua nghiên cứu thực trạng công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất Quận Tân Bình cho thấy quận chƣa đạt đƣợc yêu cầu đề ra, cụ thể: từ năm 2010 đến năm 2014 đạt chƣa qua 90% tỷ lệ giải hồ sơ mà Nghị Quận ủy đề 95%, nguyên nhân chủ yếu tồn nhiều khó khăn,vƣớng mắc công tác giải hồ sơ địa nói chung công tác cấp giấy chứng nhận nói riêng, trƣờng hợp chƣa đƣợc cấp giấy chứng nhận Luận văn đề xuất đƣợc số giải pháp nâng cao hiệu công tác đăng ký cấp GCN, ƣu tiên hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai cách kết hợp đo đạc đồ kết hợp với đăng ký cấp giấy chứng nhận, đồng thời chỉnh lý hồ sơ địa đƣợc lƣu trữ qua nhiều thời kỳ tài liệu thống theo quy định pháp luật; cần nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho cán quản lý đất đai cấp quận phƣờng 2) Kiến nghị _ UBND quận Tân Bình cần tích cực tuyên truyền Luật Đất đai năm 2013 cho ngƣời dân vai trò công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất _ Cần trang bị thêm máy móc thiết bị, hệ thống mạng để phục vụ cho công tác cấp giấy chứng nhận địa bàn quận Tân Bình 79 _ Nâng cao tƣ duy, lực chuyên môn nghiệp vụ chuyên môn, tăng cƣờng chế độ đãi ngộ, kết hợp với việc kiểm tra, giám sát xử lý trách nhiệm cán cách rõ ràng _ Cần xây dựng hệ thống hồ sơ địa theo luật đất đai năm 2013 _ Nhanh chóng thu hồi toàn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ gia đình chuyển nhƣợng hết phần đất giấy chứng nhận chỉnh lý biến động cập nhật giảm diện tích hộ chƣa chuyển hết phần đất để ngƣời dân hợp thức hóa hồ sơ nhanh chóng _ Về việc chuyển hồ sơ lên sở ký GCN Cần tổ chức mô hình thí điểm vài địa phƣơng để nghiên cứu rút kinh nghiệm, sau tiến tới nhân rộng phổ biến phạm vi toàn quốc tập trung mô hình thống 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ Tài nguyên Môi trƣờng (2004), Thông tƣ 29/2004/TT-BTNMT, việc hƣớng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ Địa Bộ Tài nguyên Môi trƣờng (2007), Thông tƣ 09/2007/TT-BTNMT, việc hƣớng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ Địa Bộ Tài nguyên Môi trƣờng (2009), Thông tƣ 17/2009/TT-BTNMT, Quy định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Bộ Tài nguyên Môi trƣờng (2009), Nghị định 88/2009/NĐ-CP, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Bộ Tài nguyên Môi trƣờng (2010), Thông tƣ 17/2010/TT-BTNMT, quy định chuẩn liệu địa Bộ Tài nguyên Môi trƣờng (2014), Thông tƣ 23/2014/TT-BTNMT, quy định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Bộ Tài nguyên Môi trƣờng (2014), Thông tƣ 24/2014/TT-BTNMT, quy định hồ sơ đại Luật Đất đai năm 1993 Nhà xuất trị quốc gia Luật Đất đai năm 2003 Nhà xuất trị quốc gia 10 Luật Đất đai năm 2013 Nxb Tài Nguyên - Môi trƣờng & Bản đồ Việt Nam 11 Nguyễn Hữu Ngữ (2009) Quy hoạch sử dụng đất Đại học Huế, trƣờng ĐH Nông Lâm 12 Ủy ban nhân dân quận Tân Bình - Phòng Tài nguyên Môi, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận Tân Bình (2010, 2011, 2012, 2013, 2014.) Báo cáo tình hình quản lý đất đai 81 13 Ủy ban nhân dân Tân Bình - Phòng Tài nguyên Môi trƣờng Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 20/4/2012, triển khai công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất xây dựng sở liệu đất đai địa bàn quận Tân Bình 14 Đặng Hùng Võ, Nguyễn Đức Khả (2007), Cơ sở địa chính, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội Các trang Web 15 http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/#CountryResults 16 Trang web Bộ Tài Nguyên Môi Trƣờng: www.monre.gov.vn 17 Trang web Sở TNMT Tp.HCM: www.donre.hochiminh.gov.vn 18 www.vietlaw.gov.vn; 19 www.tuvanvinalaw.com.vn 82 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phiếu điều tra tình hình đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 83 PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (GCN) TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN HÓC MÔN Thông tin chủ sử dụng đất sở hữu tài gắn liền với đất (nếu có): Họ tên : Địa : Thông tin đất: 2.1 Thửa đất số: ………………… …….….; 2.2 Tờ đồ số: ……………… …; 2.3 Địa tại: 2.4 Diện tích: ………… m2; Hình thức sử dụng: + Sử dụng chung: … m2 + Sử dụng riêng: … m2 2.5 Mục đích sử dụng đất: ; 2.6 Thời hạn sử dụng đất: 2.7 Nguồn gốc sử dụng đất: Tài sản gắn liền với đất (nếu có): 3.1 Loại tài sản (ghi loại nhà loại công trình): ; 3.2 Diện tích xây dựng (ghi xây dựng nhà công trình ): m2; 3.3 Thông tin khác (đối với nhà) gồm : Số tầng : ., Kết cấu : ; Đối với hộ chung cƣ: Căn hộ số : , tầng số : , diện tích sử dụng : m2; Vị trí nhà-đất ông (bà) đƣợc cấp GCN ?  Có  Chƣa  Đang làm thủ tục đăng ký cấp GCN Lý chƣa cấp GCN?  Chƣa có nhu cầu  Thủ tục hành phức tạp  Thuế  Ngại đến công quyền Những nguyên nhân chƣa cấp GCN ?  Đóng tiền thuế sử dụng đất cao  Tranh chấp đất đai  Thiếu chứng từ chứng minh nguồn gốc sử dụng  Chủ sử dụng không cho mƣợn GCN để chỉnh lý 84  Thiếu vẽ  Không đủ điều kiện cấp GCN  Thiếu thông tin hƣớng dẫn  Lý khác: Thời gian giải hồ sơ cấp GCN ?  Giải sớm Giải trễ hẹn  Giải hẹn  Những vấn đề đăng ký cấp Giấy chứng nhận:  Các cấp có thẩm quyền  Các cấp có thẩm quyền tạo  Các cấp có thẩm quyền tạo điều kiện tốt điều kiện không tạo điều kiện  Thủ tục đơn giản  Thủ tục bình thƣờng  Thủ tục phức tạp  Cán có trình độ chuyên môn cao  Cán có trình độ chuyên môn trung bình  Cán có trình độ chuyên môn Thái độ cán tiếp nhận hồ sơ: STT Nội dung đánh giá Mức độ đánh giá Thái độ tiếp công dân  Lịch sự, tận  Thiếu lịch  Có dấu hiệu cán công chức tiếp tình sự, không tận không tốt, nhũng nhận trả kết tình nhiễu Thái độ tiếp công dân  Lịch sự, tận  Thiếu lịch  Có dấu hiệu cán công chức giải tình sự, không tận không tốt, nhũng hồ sơ tình nhiễu Khi đến thực hồ sơ  Hài lòng hành phòng TNMT, quý khách cảm thấy ?  Bình thƣờng  Không lòng hài 10 Thành phần hồ sơ nộp đăng ký cấp GCN:  Hồ sơ đề nghị đăng ký cấp GCN đầy đủ  Hồ sơ đề nghị đăng ký cấp GCN chƣa đầy đủ cần bổ sung  Lý khác 11 Ý kiến đóng góp khác: 85 Xin chân thành cảm ơn Quý ông (bà) 86 ... đình, cá nhân nông thôn bao gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng công trình phục vụ đời sống, vƣờn ao đất thuộc khu dân cƣ nông thôn, phù hợp với qui hoạch xây dựng điểm dân cƣ nông thôn đƣợc quan... cƣ nông thôn đất đƣợc xác định chủ yếu để xây dựng nhà công trình phục vụ cho sinh hoạt nông thôn Đất hộ gia đình nông thôn bao gồm đất để làm nhà công trình phục vụ cho đời sống gia đình Căn vào... địa bàn quận Tân Bình .65 3.2 Đề xuất số giải pháp 67 3.2.1 Giải pháp sách pháp luật 67 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa 69 3.2.3 Giải pháp tổ chức,
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp phục vụ xây dựng nông thôn mới tại xã tân thành, huyện cao lộc, tỉnh lạng sơn , Luận văn đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp phục vụ xây dựng nông thôn mới tại xã tân thành, huyện cao lộc, tỉnh lạng sơn , Luận văn đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp phục vụ xây dựng nông thôn mới tại xã tân thành, huyện cao lộc, tỉnh lạng sơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay