Luận văn đánh giá bằng thực nghiệm ưu điểm của phương pháp chuẩn nội hiệu suất ghi và một số ứng dụng

63 103 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 20:06

ĐẠI HỌC QUỐC GIANỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  BÙI THỊ HƢƠNG ĐÁNH GIÁ BẰNG THỰC NGHIỆM ƢU ĐIỂM CỦA PHƢƠNG PHÁP CHUẨN NỘI HIỆU SUẤT GHI MỘT SỐ ỨNG DỤNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC 1q - 50 - xb Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIANỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  BÙI THỊ HƢƠNG ĐÁNH GIÁ BẰNG THỰC NGHIỆM ƢU ĐIỂM CỦA PHƢƠNG PHÁP CHUẨN NỘI HIỆU SUẤT GHI MỘT SỐ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Vật lý hạt nhân nguyên tử lƣợng cao Mã số: 60440106 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Văn Loát Hà Nội - 2015 LỜI CẢM ƠN Trước hết em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS-TS Bùi Văn Loát người hướng dẫn khoa học giúp đỡ, bảo tận tình cho em trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Bộ môn Vật lý hạt nhân, Khoa Vật lý, Phòng Sau đại học - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc GiaNội tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình học tập thực luận văn Cuối cùng, em xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình bạn bè thường xuyên động viên, khuyến khích dành điều kiện để em hoàn thành luận văn Hà nội, ngày tháng 12 năm 2015 Học viên Bùi Thị Hương MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG PHÂN RÃ PHÓNG XẠ 1.1 Hiện tƣợng phân rã phóng xạ 1.1.1 Định nghĩa đặc điểm tượng phân rã phóng xạ 1.1.2 Quy luật phân rã phóng xạ 1.2 Chuỗi phóng xạ liên tiếp Hiện tƣợng cân phóng xạ .5 1.2.1 Chuỗi phóng xạ liên tiếp 1.2.2 Hiện tượng cân phóng xạ 1.3 Các nguyên tố phóng xạ tự nhiên 1.3.1 Dãy phóng xạ Urani 1.3.2 Dãy phóng xạ Thori 14 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM .16 2.1 Phƣơng pháp chuẩn nội hiệu suất ghi 16 2.2.1 Phương pháp phổ gamma .16 2.1.2 Phương pháp chuẩn nội hiệu suất ghi 17 2.2 Hệ phổ kế gamma bán dẫn BEGe - Canberra 18 2.2.1 Đầu dò bán dẫn BEGe, Model BE530 20 2.2.2 Buồng chì: .20 2.2.3 Khối tiền khuếch đại, model Canberra 2002C: 21 2.2.4 Khối khuếch đại phổ, model Canberra 2026: .21 2.2.5 Khối cao thế, model Canberra 3106D: 22 2.2.6 Khối phân tích đa kênh: 22 2.3 Phân tích phổ gamma 22 2.3.1 Mục đích phân tích phổ gamma 22 2.3.2 Phần mềm phân tích phổ gamma 24 2.3.3 Đường cong hiệu suất ghi detecto 26 2.4 Một số hiệu chỉnh nâng cao độ xác kết đo 28 2.4.1 Hiệu ứng thời gian chết 28 2.4.2 Hiệu chỉnh chồng chập xung 28 2.4.3 Hiệu ứng cộng đỉnh 29 CHƢƠNG THỰC NGHIỆM KẾT QUẢ 30 3.1 Xác định tỉ số hoạt độ 208Tl / 228Ac nguồn TS5 .30 3.1.1 Nguồn không bọc chì đặt song song với bề mặt detecto 32 3.1.2 Nguồn bọc chì 1,5mm 33 3.2 Xác định tỷ số hoạt độ số đồng vị dãy 238 U .36 3.2.1 Đánh giá tính cân phóng xạ dãy 238U 37 3.2.2 Xác định tỉ số hoạt độ 235U 238U 39 3.3 Đánh giá sai số 41 KẾT LUẬN 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 DANH MỤC KÝ HIỆU TÊN VIẾT TẮT BEGe - Broad Energy Germaniumdetector - Đầu dò bán dẫn gecmani siêu tinh khiết dải rộng FWHM - Full Width at Half Maximum, độ rộng nửa chiều cao đỉnh, gọi độ phân giải lượng Iγ - Gamma ray intensity, cường độ xạ tia gamma, gọi xác suất phát xạ ADC - Analog to Digital Converter, biến đổi tương tự số MCA Multichannel Analyzer, phân tích biên độ nhiều kênh DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1 đồ ̣ phổ kế gamma 19 Hình 2.2 Hệ phổ kế gamma BEGe Bộ môn Vật lý hạt nhân Trường ĐHKHTHĐHQGHN 19 Hình 2.3 Phân tích phổ gamma GammaVision 6.03 25 Hình 2.4 Nhận diện đồng vị công cụ FitzPeaks 3.66 25 Hình 3.1: Mặt trước mẫu TS5 31 Hình 3.2: Mặt sau mẫu TS5 31 Hình 3.3: Phổ gamma mẫu TS5 với cấu hình đo nguồn không bọc chì đặt song song với mặt đềtéctơ thời gian đo 69270s 32 Hình 3.4 Đường cong chuẩn nội hiệu suất ghi phổ gamma mẫu TS5 cấu hình đo không bọc chì song song 33 Hình 3.5 Phổ gamma mẫu TS5 với cấu hình đo bọc chì thời gian đo 83181 34 Hình 3.6 Đường cong chuẩnnội hiệu suất ghi phổ gamma mẫu TS5 cấu hình đo bọc chì .35 Hình 3.7 Đường cong chuẩn nội hiệu suất ghi phổ gamma mẫu US2 38 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Các xạ gamma đặc trưng hệ số phân nhánh đồng vị phóng xạ dãy 238U .10 Bảng 1.2 Các xạ gamma đặc trưng hệ số phân nhánh đồng vị phóng xạ dãy 235U .12 Bảng 1.3 Các xạ gamma đặc trưng hệ số phân nhánh đồng vị dãy phóng xạ 232Th 14 Bảng 3.1 Kết thực nghiệm với cấu hình son song, thời gian đo 69270 giây 32 Bảng 3.2 Cấu hình bọc chì thời gian đo 83181s 34 Bảng 3.3: Bảng so sánh kết thực nghiệm với hai cấu hình đo bọc chì không bọc chì .36 Bảng 3.4 Kết tỉ lệ hoạt độ 208Tl 228Ac với hai cấu hình đo khác 36 Bảng 3.5 Bảng số liệu kết xử lý mẫu US2 37 Bảng 3.6 Bảng số liệu kết xử lý hai đỉnh lượng 186,21keV 185,75keV 39 Bảng 3.7 Tỉ lệ hoạt độ 235U 238U theo lý thuyết thực nghiệm 40 MỞ ĐẦU Trong nhiều toán Vật lý hạt nhân liên quan tới tỉ số hoạt độ hai đồng vị mẫu đo Trong [6] đưa công thức xác định độ giàu tuổi nhiên liệu hạt nhân Tuổi nhiên liệu hạt nhân xác định thông qua tỷ số hoạt độ Độ giàu đồng vị xác định thông qua việc đo tỉ số hoạt độ Hiện độ giàu nhiên liệu hạt nhân xác định phổ biến theo phương pháp phổ gamma, phương pháp xác định độ chảy theo tỉ lệ hoạt độ ứng dụng Trong nghiên cứu tỉ số suất lượng đồng phân phương pháp đo phổ gamma tỷ số suất lượng xác định thông qua đo tỷ số hoạt độ Về nguyên tắc để xác định tỷ số hoạt độ cần xác định hoạt độ đồng vị Như biết, hoạt độ đồng vị xác định thông qua tốc độ đếm đỉnh hấp thụ toàn phần xạ gamma đặc trưng Biết hiệu suất ghi đỉnh hệ số hình học xác định hoạt độ đồng vị Để nâng cao độ xác [4] cần nâng cao hệ số tự hấp thụ mẫu, hiệu chỉnh hấp thụ cửa sổ detecto, hiệu chỉnh thời gian chết Hiệu suất ghi xác định dựa vào đường cong hiệu suất ghi xây dựng đo mẫu chuẩn có hình học giống mẫu phân tích Nhưng với nhiều toán hình học mẫu đo khác nhau, việc tính toán hình học đo gặp nhiều khó khăn Để khắc phục khó khăn [6] đưa phương pháp chuẩn nội hiệu suất ghi Theo phương pháp chuẩn nội hiệu suất ghi tỷ số hoạt độ hai đồng vị xác định dựa vào tỷ số tốc độ đếm chia cho hệ số phân nhánh hai xạ đặc trưng cho hai đồng vị quan tâm Hai xạ chọn có lượng lượng xấp xỉ Tỷ số tốc độ đếm chia cho hệ số phân nhánh đồng vị xác định trực tiếp thông qua việc đo phổ gamma mẫu, Còn tỷ số tốc độ đếm chia cho hệ số phân nhánh đồng vị thứ hai thu từ đường cong chuẩn nội hiệu suất ghi xây dựng dựa vào tỷ số lượng Eγ đồng vị thứ hai gây 794,9 256485 888 69270 3,703 0,0128 4,36 0,007 84,92 0,342 969 264542 1212 69270 3,819 0,0195 16,2 0,03 23,57 0,126 583,2 2443198 2192 69270 35,271 0,0316 84,5 0,007 166,14 0,141 Từ số liệu thu xây dựng đường cong chuẩn nội hiệu suất ghi tương ứng dựa đỉnh lượng 338,3keV, 409,3keV, 463keV, 794,9keV, 969keV 228Ac biểu diễn hình 3.4 Hình 3.4 Đường cong chuẩn nội hiệu suất ghi phổ gamma mẫu TS5 cấu hình đo không bọc chì song song Hàm khớp hiệu suất ghi dựa đỉnh lượng đỉnh lượng 409,3keV, 463keV, 794,9keV, 969keV 228Ac Với tiêu chuẩn khớp 0,9999 Trong E lượng xạ gamma tính keV Nội suy giá trị 583,2 hàm theo keV ta có: Áp dụng biểu thức 3.1.2 Nguồn bọc chì 1,5mm 33 Phổ gamma mẫu TS5 với cấu hình đo bọc chì biểu diễn hình 3.5 Hình 3.5 Phổ gamma mẫu TS5 với cấu hình đo bọc chì thời gian đo 83181 Các kết thực nghiệm với cấu hình đo bọc chì trình bày Bảng 3.2 Bảng 3.2 Cấu hình bọc chì thời gian đo 83181s E N ∆N (keV) 338,3 t ∆n n (s) 865244 Br ∆Br (%) (%) 0,0019 n/Br ∆ (n/Br 1855 83181 10,4019 0,022 11,3 409,5 157194 1324 83181 1,8898 0,016 1,94 0,004 97,412 0,8447 463 353832 1217 83181 4,2538 0,015 4,44 0,007 95,805 0,3625 794,9 265465 1004 83181 3,1914 0,012 4,36 0,007 73,198 0,3007 911,2 1472600 2358 83181 17,7036 0,028 26,6 0,04 66,555 0,1461 969 864930 83181 10,3982 0,075 16,2 0,03 64,186 0,4770 583,2 2226330 2886 83181 26,7649 0,035 84,5 0,007 88,131 0,1356 6225 92,053 0,1978 Từ số liệu thu xây dựng đường cong chuẩn nội hiệu suất ghi tương ứng dựa đỉnh lượng 338,3keV, 409,3keV, 463keV, 794,9keV, 911,2keV, 969keV 228Ac thể hình 3.6 34 Hình 3.6 Đường cong chuẩnnội hiệu suất ghi phổ gamma mẫu TS5 cấu hình đo bọc chì Hàm khớp hiệu suất ghi tương ứng dựa đỉnh lượng 338,3keV, 409,3keV, 463keV, 794,9keV, 911,2keV, 969keV 228Ac Với tiêu chuẩn khớp 0,99838 Trong E lượng xạ gamma tính keV Nội suy giá trị 583,2 hàm theo keV ta có: Áp dụng biểu thức Với hai cấu hình đo bọc chì không bọc chì ta có bảng so sánh sau 35 Bảng 3.3: Bảng so sánh kết thực nghiệm với hai cấu hình đo bọc chì không bọc chì E Cấu hình đo nguồn không bọc chì Cấu hình đo nguồn bọc chì đặt song song với mặt đềtéctơ dày 1,5mm 338,3 21,148 0,060 187,2 0,5 10,4019 0,022 92,1 0,2 409,5 3,080 0,0155 158,8 0,9 1,8898 0,016 97,4 0,8 463 6,393 0,0252 143,9 0,6 4,2583 0,015 95,8 0,4 794,9 3,703 0,0128 84,9 0,3 3,1914 0,012 73,2 0,3 911,2 20,768 0,0196 78,1 0,2 17,7036 0,028 66,6 0,1 969 3,819 0,0195 24,2 0,1 10,3982 0,075 65,8 0,5 583,2 35,271 0,0361 116,1 0,1 26,7649 0,035 88,1 0,1 Từ bảng 3.3 ta thấy tốc độ đếm tỷ số hoạt độ đỉnh hai cấu hình đo khác Thí dụ đỉnh 338,3keV tỷ số n/Br không bọc chì 187,2 cấu hình bọc chì lại 92,1 Tương tự đỉnh 583,2keV vạch chọn để tính hoạt độ có tỷ số n/Br với cấu hình không bọc chì 116 cấu hình bọc chì 88 Bảng 3.4 thể kết xác định tỉ số hoạt độ 208Tl 228Ac theo hai cấu hình đo nguồn bọc chì nguồn không bọc chì Bảng 3.4 Kết tỉ lệ hoạt độ 208Tl 228Ac với hai cấu hình đo khác Cấu hình song song Cấu hình bọc chì Kết cho thấy mẫu với hai cấu hình đo khác cho kết tỉ lệ hoạt độ hai đồng vị 208 Tl 228 Ac xấp xỉ Từ thấy tính ưu việt phương pháp chuẩn nội hiệu suất ghi 3.2 Xác định tỷ số hoạt độ số đồng vị dãy 36 238 U 3.2.1 Đánh giá tính cân phóng xạ dãy 238U Trong day 238 U đồng vi ̣tiếp theo kỳ bán rã nhỏ nên đồng vi đ ̣ ầu đươc coi cân phóng với Sự cân 226 Ra bắt đầu xảy từ Hoạt độ đồng vị 214Bi 214Pb Vì để đánh giá trạng thái cân phóng xạ dãy (238U)/A(214Bi) A(214Pb)/A(214Bi) Hoạt độ 238 U đươc xac điṇ h dưa vao đinh ga mma lương ̣́ 1001,03 keV đồng vi ̣còn laị 214m Pa ̣́ (có chu kì bán rã 1,17 phút) cân với 214 Bi phát nhiều vac h ̣ gamma có cường đô ̣ lớn dải rông Vì chon cac vac ̣ h gamma : 609,31 keV; 806,17 keV; 1120,29 keV; 1377,67 keV; ̣́ 1509,23 keV; 1729,59 keV; 1764,49 keV 214 Bi hiêụ suất ghi Trong dai lương đồng vi ̣ với s ̣ ố phân nhánh cao Hoạt độ 214 214 Pb đề xây dương đưởng chuẩn nôị 214 Pb có vac h ̣ 785,96 keV phat dựa vào vạch 785,96keV Pb phát Luận văn sử dung phần mềm GammaVision , Origin 8.0… để sử lý phổ gamma mẫu đươc 238 U Diêṇtích đỉnh hấp thu ̣toàn phần đỉnh xác định bảng 3.5 Từcác sốsố liệu xác định được, ta tiến hành xác điṇh tỷsốn /Br ứng với vạch tương ứng Bảng 3.5 Bảng số liệu kết xử lý mẫu US2 E Br N t n n/Br 609,31 46,1 1075958 16058 67,0045 145,346 806,17 1,22 24134 16058 1,50293 123,191 1120,29 15,10 226003 16058 14,0742 93,206 1377,67 4,00 52309 16058 3,25750 81,438 1509,49 2,11 25920 16058 1,61415 76,499 1729,59 2,92 33131 16058 2,06321 70,658 1764,49 15,40 168342 16058 10,4834 68,074 785,96 1,07 21684 16058 1,35035 126,201 37 Đồng vị 214 214 214 214 214 214 214 214 Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Pb 1001,03 0,837 14230 16058 0,886163 105,874 234m Pa Từ bảng số liệu trên, luận văn xây dựng đường cong chuẩn nội hiệu suất ghi dựa tỉ số n/Br phụ thuộc đơn trị vào tia gamma lượng: 609,31 keV; 806,17 keV; 1120,29 keV; 1377,69 KeV; 1509,49keV; 1729,59 keV; 1764,49 keV; 214Bi Đường cong chuẩn nội hiệu suất ghi ứng cấu hình đo xây dựng hình 3.7 Hình 3.7 Đường cong chuẩn nội hiệu suất ghi phổ gamma mẫu US2 Hàm f(E) thu đươc từ việc khớp h àm đa thức bậc hai hiệu suất ghi tương đối đỉnh 609,31 keV; 806,17 keV; 934,06 keV; 1120,29 keV; 1377,67 keV; 1509,49 keV; 1729,59 keV; 1764,49 keV của A( 214Pb )/A(214Bi ) A( 234mPa )/A( 214Bi) Hàm Hệ số khớp R = 0,99654 Suy Vậy 38 214 Bi Từ xác điṇh tỷsốhoaṭđô ̣ Kết cho thấy đồng vị phóng xạ dãy 238 U x v i n h a u X c đ ị n h t cân phóng V ậ y ỉ số hoạt độ 235U 238U 3.2.2.1 Xác định theo phương pháp chuẩn nội Để xác định tỉ số hoạt độ 23 U 23 U luận văn dựa vào đỉnh lượng 186,21keV 226Ra cân với 238U đỉnh lượng c ó 185,75keV 235U với tổng số đếm hai đỉnh N=205531 cho bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng số liệu kết xử lý hai đỉnh lượng 186,21keV v 185,75keV E(keV N=205531 t(s Br(% Đồng vị 186,21 N = N , + N 26 T a 16058 3,6 Ra , 35 185,75 Nội suy giá trị 186,21 hàm ta 16058 57,2 U m N , S u y r a n = , t Tỉ lệ hoạt độ phóng xạ 235U 238U Vậy theo phương pháp chuẩn nội hiệu suất ghi tỉ lệ hoạt độ đ ợ c l 23 U 23 U tính 3.2.2.2 Xác định theo lý thuyết Trong tự nhiên235U với chu kỳ bán rã 7,02.108 năm chiếm 0,72% khối lượng Uran tự nhiên 238 U với chu kỳ bán rã 4,47.109 năm chiếm 99,27% Uran tự nhiên Vậy Hoạt độ 235U 238U xác định theo (1.7 Vậy Theo (1.6 Số hạt nhân 235U 238U xác định sau Thay (3.4), (3.6) (3.7) vào (3.5) Bằng lý thuyết luận văn xác định tỉ lệ hoạt độ 235U 238U Kết tính toán tỉ lệ hoạt độ 235 U 238U phương pháp chuẩn nội hiệu suất ghi lý thuyết tổng hợp bảng (3.7) Bảng 3.7 Tỉ lệ hoạt độ 235U 238U theo lý thuyết thực nghiệm 40 Theo lý thuyết Bằng thực nghiệm Từ kết luận văn cho thấy xác định tỉ lệ hoạt độ 235 U 238U phương pháp chuẩn nội hiệu suất ghi cho lết phù hợp với lý thuyết Từ kết thu việc xác định tỉ số hoạt độ nguồn TS5 tính caa phóng xạ dãy 235 U/ 238 238 U, 208 Tl / 228 Ac xác định tỉ số hoạt độ U thực nghiệm lý thuyết cho thấy độ xác phương pháp chuẩn nội hiệu suất ghi 3.3 Đánh giá sai số Sai số kết thực nghiệm bao gồm sai số ngẫu nhiên sai số hệ thống Việc giảm thiểu sai số thường cách tiến hành phép đo nhiều lần theo điều kiện thời gian khác nhau, tăng thời gian đo, tăng khối lượng mẫu đảm bảo thống kê số đếm, giảm thời gian chết, chuẩn hiệu suất ghi xác cho hệ đo,… Trong trình xử lý số liệu, đỉnh gamma lựa chọn đỉnh có số liệu thống kê tốt, không bị can nhiễu đỉnh gamma khác, hiệu chỉnh hiệu ứng cộng đỉnh, sử dụng công cụ toán học bổ trợ việc khớp đỉnh tách đỉnh chập giúp giảm phần đáng kể sai số số đếm diện tích đỉnh Việc xác định sai số kết thực nghiệm sử dụng hàm truyền sai số: F     2 a2    Fi n i   a  i Các sai số đánh giá bao gồm: Thống kê số đếm đỉnh gamma , sai số trình nội suy ngoại suy qua hàm hiệu suất ghi f(E), sai số số liệu hạt nhân chu kỳ bán rã, tỷ số rẽ nhánh xạ gamma, hiệu ứng cộng đỉnh, sai số khác, Sai số toàn phần tính theo công thức truyền sai số xác định nằm phạm vi cho phép Việc áp dụng kỹ thuật chuẩn vào vùng lượng trung bình phổ xạ gamma hoàn toàn thích hợp việc phân tích thành phần hàm lượng đồng vị có mẫu nhiên liệu, vật liệu hạt nhân Kết so sánh với hàm lượng xác định trước cho thấy độ xác phương pháp 41 hoàn toàn chấp nhận Cùng với việc phân tích thành phần hàm lượng đồng vị mẫu urani có giả hàm lượng rộng, hình dạng cho thấy ưu trội phương pháp áp dụng vào việc khảo sát đặc trưng nhiên liệu hạt nhân thực tế 42 KẾT LUẬN Bản luận văn trình bày kết nghiên cứu thực nghiệm xác định số đặc trưng dãy phóng xạ tự nhiên phương pháp phân tích sử dụng khối phổ kế gamma bán dẫn với ưu điểm không cần phá mẫu, quy trình thực nghiệm không phức tạp cho độ xác cao kết hợp với kỹ phân tích xử lý số liệu Các kết luận văn bao gồm + Nghiên cứu khái quát phân rã phóng xạ, tượng cân phóng xạ, đặc điểm dãy phóng xạ tự nhiên + Tìm hiểu phương pháp kỹ thuật thực nghiệm đánh giá tính cân phóng xạ dãy phóng xạ tự nhiên Tập trung vào phương pháp đo phổ gamma sử dụng phổ kế gamma bán dẫn kết hợp với kỹ thuật chuẩn + Xây dựng công thức tính toán tỷ số hoạt độ, xây dựng đường cong hiệu suất ghi tương đối cho phép đo + Xác định tỷ số hoạt độ 208 Tl / 228 Ac mẫu TS5 với hai cấu hình đo khác + Đánh giá tính cân phóng xạ dãy phân rã 238U +So sánh tỷ số hoạt độ 235U / 238U lý thuyết thực nghiệm Qua việc thực luận văn học viên có thêm kiến thức bản, kỹ tính toán phân tích số liệu kinh nghiệm thực nghiệm vật lý hạt nhân 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt [1]: Nguyễn Văn Đỗ, 2005 "Phương pháp phân tích hạt nhân", Nhà xuất ĐHQG Hà Nội [2]: Ngô Quang Huy, 2006"Cở sở Vật lý hạt nhân", Nhà xuất khoa học kỹ thuật Hà Nội [3]: Bùi Văn Loát, 2009"Địa vật lý hạt nhân", Nhà xuất khoa học kỹ thuật Hà Nội [4]: Đặng Huy Uyên, 2006 "Vật lý hạt nhân đại cương", Nhà xuất Đại học Quốc GiaNội Tài liệu tiếng Anh [1]: Cong Tam Nguyen,(2005)103"Age-dating of highly enriched uranium by gamma-spectrometry", Nucl.Instr And Meth B229 [2]: Huda Abduirahman Al-Sulaiti, 2011 Determination of Natural Radioactivity Levels in the State of Using High- Resolution Gamma- Ray Spectrometry A thesis of Dortor of Phylosophy- University of Surey, UK [3]: K.N Mukhin,1987 "Experimental Nuclear Physis", Vol I Mir Publisher Mosscow 44 ... bày phương pháp thực nghiệm, phương pháp phổ gamma, phương pháp chuẩn nội hiệu suất ghi, hệ đo hần mềm xử lý Một số phương pháp hiệu chỉnh nâng cao độ xác kết đo Chương Trình bày kết thực nghiệm. .. nội hiệu suất ghi xây dựng dựa vào tỷ số lượng Eγ đồng vị thứ hai gây Ưu điểm phương pháp chuẩn nội hiệu suất ghi không cần mẫu chuẩn áp dụng cho hình học đo Mục tiêu luận văn kiểm tra thực nghiệm. ..Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  BÙI THỊ HƢƠNG ĐÁNH GIÁ BẰNG THỰC NGHIỆM ƢU ĐIỂM CỦA PHƢƠNG PHÁP CHUẨN NỘI HIỆU SUẤT GHI VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG Chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn đánh giá bằng thực nghiệm ưu điểm của phương pháp chuẩn nội hiệu suất ghi và một số ứng dụng , Luận văn đánh giá bằng thực nghiệm ưu điểm của phương pháp chuẩn nội hiệu suất ghi và một số ứng dụng , Luận văn đánh giá bằng thực nghiệm ưu điểm của phương pháp chuẩn nội hiệu suất ghi và một số ứng dụng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay