Luận văn đảng bộ huyện thường tín ( tỉnh hà tây) lãnh đạo phát triển kinh tế từ năm 1996 đến năm 2008

108 105 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 20:03

I HC QUC GIA H NI TRNG I HC KHOA HC X HI V NHN VN -* - NGUYN VN HOAN ĐảNG BộHUYệNTHƯờNGTíN(TỉNH HàTÂY) LãNH ĐạO PHáTTRIểN KINH Tế Từ NĂM 1996 ĐếN NĂM 2008 LUN VN THC S LCH S H NI - 2015 I HC QUC GIA H NI TRNG I HC KHOA HC X HI V NHN VN * NGUYN VN HOAN ng b huyn Thng Tớn (tnh H Tõy) lónh o phỏt trin kinh t t nm 1996 n nm 2008 Chuyờn ngnh: Lch s ng Cng sn Vit Nam Mó s: 60 22 03 15 LUN VN THC S LCH S Giỏo viờn hng dn: PGS TS Hong Hng H NI - 2015 MC LC M U 1 Lý chn ti Lch s Mc ớch, nhim v ti 4 i tng, phm vi nghiờn cu 5 Ngun t liu v phng phỏp nghiờn cu úng gúp ca ti Kt cu ca ti Chng 1: NG B HUYN THNG TN LNH O PHT TRIN KINH T GIAI ON 1996 - 2000 1.1 Khỏi quỏt iu kin t nhiờn, xó hi v tỡnh hỡnh kinh t ca huyn Thng Tớn 1.1.1 Khỏi quỏt iu kin t nhiờn, xó hi 1.1.2 Tỡnh hỡnh kinh t huyn Thng Tớn trc nm 1996 15 Sn xut nụng nghip 15 1.2 Ch trng v quỏ trỡnh ch o phỏt trin kinh t ca ng b huyn Thng Tớn giai on 1996 - 2000 19 1.2.1 Ch trng phỏt trin kinh t ca ng b 19 1.2.2 Qỳa trỡnh ch o phỏt trin kinh t ca ng b 23 Tiu kt chng 40 Chng 2: NG B HUYN THNG TN LNH O PHT TRIN KINH T T NM 2001 N THNG - 2008 42 2.1 Ch trng phỏt trin kinh t ca ng b huyn Thng Tớn 42 2.1.1 Ch trng ca ng v ng b tnh H Tõy 42 2.1.2 Ch trng ca ng b huyn Thng Tớn 46 2.2 Quỏ trỡnh ch o thc hin v mt s kt qu 48 2.2.1 Ch o phỏt trin cụng nghip v tiu th cụng nghip 48 2.2.2 Ch o phỏt trin nụng nghip 56 2.2.3 Ch o phỏt trin thng mi, dch v 68 Tiu kt chng 72 Chng 3: NHN XẫT V MT S KINH NGHIM 73 3.1 Nhn xột 73 3.1.1 V u im 73 3.1.2.V hn ch 79 3.2 Mt s kinh nghim 82 KT LUN 94 TI LIU THAM KHO 96 DANH MC CC T VIT TT CNH : Cụng nghip hoỏ BCH : Ban Chp hnh HH : Hin i hoỏ : HTX Hp tỏc xó KT - XH : Kinh t - xó hi LNTT : Lng ngh truyn thng TCN : Th cụng nghip TTCN : Tiu th cụng nghip TW : Trung ng UBND : U ban nhõn dõn : XHCN Xó hi ch ngha M U Lý chn ti T i hi i biu ton quc ln th VI n nay, ng Cng sn Vit Nam ó khụng ngng hon thin ng li i mi m trung tõm l i mi kinh t iu ny phự hp vi quy lut chung ca s phỏt trin trờn th gii, ng thi ỏp ng c yờu cu khỏch quan ca nn kinh t - xó hi nc ta Trờn c s nhng iu kin thun li v kinh t - xó hi, c bit l ỏnh sỏng ca cụng cuc i mi, quỏ trỡnh CNH, HH ca Vit Nam núi chung v huyn Thng Tớn núi riờng ó t c nhng thnh tu ht sc to ln, to nn tng, tin cho s phỏt trin nhng giai on sau H Tõy l mt tnh mang nhiu nột c trng ca nn kinh t Vit Nam Tnh ch yu phỏt trin sn xut nụng nghip v hin ang tng bc thay i c cu kinh t Quỏ trỡnh CNH, HH ca tnh din nhanh chúng, tỏc ng rt ln n i sng nhõn dõn, ũi hi s quan tõm v qun lý cht ch ca ng v Nh nc Thng Tớn l mt huyn ln v lõu i ca tnh H Tõy, hũa vo xu th phỏt trin sụi ng ca ton tnh, Thng Tớn ang tr mỡnh vc dy phỏt trin nn kinh t tim nng phự hp vi tin trỡnh CNH, HH ca t nc Vi v trớ chin lc c bit v ang trờn ụ th hoỏ din nhanh chúng, kinh t huyn Thng Tớn ó c u t, nghiờn cu nh hng ỳng n cho s phỏt trin L mt a phng i lờn t mt nn nụng nghip lc hu, quỏ trỡnh CNH, HH Thng Tớn gp phi rt nhiu khú khn v khụng trỏnh nhng hn ch Nghiờn cu v s phỏt trin kinh t - xó hi huyn Thng Tớn thi k y mnh CNH, HH cú ý ngha vụ cựng to ln õy l mt nhng c s chỳng ta gúp phn lm sỏng t ng li, ch trng, chớnh sỏch phỏt trin kinh t - xó hi ca ng, ng thi thy c mt cỏch c th v s dng sỏng to ca ng b huyn Thng Tớn quỏ trỡnh lónh o kinh t huyn thi k y mnh CNH, HH Trờn c s ú s cú cỏi nhỡn khỏi quỏt, tng th v kinh t - xó hi huyn Thng Tớn, t ú xut nhng kin ngh, gii phỏp nhm thỳc y nhng mt tớch cc, hn ch nhng mt tiờu cc xõy dng a phng ngy cng phỏt trin hn Xut phỏt t nhng lý trờn, tỏc gi la chn ti: "ng b huyn Thng Tớn (tnh H Tõy) lónh o phỏt trin kinh t t nm 1996 n nm 2008" lm lun thc s Lch s ng Cng sn Vit Nam Lch s Kinh t l ngnh cú v trớ quan trong tin trỡnh phỏt trin ca xó hi loi ngi, c bit l quỏ trỡnh CNH, HH ca nc ta giai on hin li cng cú vai trũ quan trng Vỡ vy, ng ta ó nhng ch trng, ng li v phỏt trin kinh t õy l cú tớnh cht chin lc, c cỏc cp cỏc ngnh, cỏc nh khoa hc quan tõm, nghiờn cu Cho n nay, cú rt nhiu cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ti kinh t trờn phm vi c nc cng nh cỏc a phng nhng gúc khỏc nh: Cỏc cỏc cun sỏch: Chuyn dch c cu kinh t theo hng cụng nghip húa nn kinh t quc dõn, tỏc gi ỡnh Giao, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni, 1994; Chuyn dch c cu kinh t iu kin hi nhp vi khu vc, ca tỏc gi Lờ Du Phong, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni, 1999; Vit Nam trờn chng ng i mi v phỏt trin kinh t, Nguyn Minh Tỳ, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni, 2002; Chuyn dch c cu kinh t cụng - nụng nghip ng bng sụng Hng, thc trng v trin vng, ca ng Vn Thng, Phm Ngc Dng, Nxb Chớnh tr Quc Gia, H Ni, 2003; Chuyn dch c cu kinh t Vit Nam u th k XXI, ca Nguyn Trn Qu (ch biờn), Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni, 2004; S hu kinh t th nn kinh t th trng nh hng xóhi ch ngha Vit Nam, Ch Vn Lõm, Nxb Chớnh tr Quc Gia, H Ni, 2006; Mt s phỏt trin kinh t ca Vit Nam hin nay, tỏc gi Hoi Nam (ch biờn), Nxb Th gii, 2005; Chuyn dch c cu ngnh kinh t Vit Nam, ca Bựi Tt Thng (ch biờn), Nxb Khoa hc Xó hi, H Ni, 2006 Cỏc tỏc phm cp n nhng khớa cnh khỏc ca kinh t nn kinh t Vit Nam nh v: chuyn dch c cu kinh t ó ch c s phỏt trin, chuyn dch ca c cu kinh t Vit Nam trờn ng CNH, HH Mt s khúa lun c nhõn, lun Thc s, lun ỏn Tin s nh: ng Cng sn Vit Nam lónh o s nghip cụng nghip húa, hin i húa nụng nghip, nụng thụn t 1991 - 2002, Lờ Quang Phi, Lun ỏn tin s Lch s, Hc vin Chớnh tr quõn s, H Ni, 2006; ng b tnh Bc Liờu lónh o chuyn dch c cu kinh t t nm 1997 - 2006; o Th Bớch Hng, Lun ỏn tin s Lch s, Trng i hc Khoa hc xó hi v nhõn vn, H Ni, 2011; ng b huyn Súc Sn lónh o chuyn dch c cu kinh t thi k 1986 - 2005, Lờ Tin Dng, Lun thc s Lch s, i hc Khoa hc Xó hi v nhõn vn, H Ni, 2007; ng b huyn Phong Chõu (Vnh Phỳ) lónh o phỏt trin kinh t giai on t nm 1977 - 1998; Nguyn Hong nh, Lun thc s Lch s, i hc Khoa hc Xó hi v nhõn vn, H Ni, 2007; ng b tnh Hng Yờn lónh o chuyn dch c cu kinh t theo hng cụng nghip húa, hin i húa giai on 1997 - 2003 ca o Th Võn, Trung tõm o to, Bi dng ging viờn lý lun chớnh tr, i hc Quc gia H Ni, 2004; "ng b tnh Bc Ninh lónh o thc hin phỏt trin giai on 2001 - 2010 ca Nguyn Th Hi, Khúa lun tt nghip i hc, i hc Khoa hc Xó hi v nhõn vn, H Ni, 2011; ng b huyn Thng Tớn (H Tõy) lónh o khụi phc v phỏt trin lng ngh truyn thng t nm 1991 n nm 2008 ca Phm Th Kiu Chinh, Lun Thc s Lch s ng, i hc Khoa hc xó hi v nhõn vn, H Ni, 2012; "ng b huyn Thng Tớn (H Tõy c) lónh o phỏt trin cụng nghip - tiu th cụng nghip (2001 - 8/2008), khúa lun tt nghip c nhõn chuyờn ngnh Lch s ng; "Thng Tớn: trn tr gi ngh truyn thng" ca Bo Ngc ng trờn trang thụng tin in t ca B Cụng thng, http//www.aip.gov.vn, 6/11/2009 Cỏc cụng trỡnh ny cp n cỏc quan im, ch trng, ng li lónh o phỏt trin kinh t ca ng, cỏc ng b nhng a phng khỏc nhau, i sõu vo nghiờn cu quỏ trỡnh lónh o s nghip CNH, HH nn kinh t trờn phm vi c nc hoc nhng a phng khỏc nhau, nhng u cú c im l ó nờu bt c ng li ỳng n ca ng phỏt trin kinh t Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v tỡnh hỡnh phỏt trin ca huyn Thng Tớn núi chung v kinh t huyn Thng Tớn cú rt ớt cỏc cụng trỡnh nghiờn cu mt cỏch chi tit, c th v tỡnh hỡnh kinh t - xó hi ca huyn thi k mi cng nh ỏnh giỏ v vai trũ, v trớ ca ng b huyn Thng Tớn quỏ trỡnh lónh o phỏt trin kinh t a phng Nhỡn chung, cỏc cụng trỡnh ny ch yu cp, nghiờn cu v thc trng t chc HTX, kinh nghim t chc v nhng gii phỏp nhm y mnh phỏt trin cỏc hỡnh thc hp tỏc ca h nụng dõn Nghiờn cu c ch qun lý nụng nghip, u t c s vt cht to iu kin thun li cho nụng nghip, nụng thụn nc ta phỏt trin Nghiờn cu ng CNH, HH nụng nghip, nụng thụn t ú nhng phng hng v gii phỏp i vi nhng t quỏ trỡnh CNH, HH; rỳt bi hc kinh nghim cho s phỏt trin ca kinh t nụng nghip giai on tip theo Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu trờn õy ch yu cp n khoa hc kinh t m ớt cp n gúc lch s; cha cp n vai trũ v quỏ trỡnh lónh o ca ng b huyn Thng Tớn i vi nhng thnh tu phỏt trin kinh t Hin nay, cha cú ti nghiờn cu v ng b huyn Thng Tớn lónh o kinh t nhng nm 1996 - 2008 Nghiờn cu ti ng b huyn Thng Tớn (H Tõy) lónh o phỏt trin kinh t t nm 1996 n nm 2008 gúp phn tỡm hiu rừ hn thc trng v xu hng phỏt trin kinh t huyn Thng Tớn, tnh H Tõy; phõn tớch, lm sỏng t vai trũ lónh o ca ng b huyn i vi s phỏt trin ca tnh; rỳt mt s nhn xột v bi hc kinh nghiờm cho ng b huyn quỏ trỡnh lónh o phỏt trin kinh t nhng giai on sau Mc ớch, nhim v ti Mc ớch: - Lm sỏng t quỏ trỡnh ng b huyn Thng Tớn (H Tõy) lónh o phỏt trin kinh t t nm 1996 n nm 2008 - Nờu lờn nhng tu t c, hn ch cn khc phc v rỳt mt s bi hc kinh nghim phc v phỏt trin kinh t ca Huyn giai on hin Nhim v: - Nờu lờn quỏ trỡnh ng b huyn dng v phỏt trin ng li phỏt trin kinh t ca ng v ca ng b tnh H Tõy vo thc tin huyn Thng Tớn; quỏ trỡnh ch o phỏt trin kinh t ca huyn - Ch trng v s ch o ca ng b huyn Thng Tớn v phỏt trin kinh t huyn Thng Tớn t nm 1996 n nm 2008 - a nhn xột v ỳc rỳt kinh nghim i tng, phm vi nghiờn cu i tng nghiờn cu Hot ng lónh o ca ng b huyn Thng Tớn v phỏt trin kinh t t nm 1996 n nm 2008 Phm vi nghiờn cu Phm vi nghiờn cu trờn a bn huyn Thng Tớn v thi gian t nm 1996 n nm 2008 Ngun t liu v phng phỏp nghiờn cu Ngun t liu - Vn kin i hi i biu ton quc ca ng Cng sn Vit Nam ln th VI, VII, VIII, IX, X; Ngh quyt ca cỏc Hi ngh Trung ng v cỏc ch th ca Ban Bớ th Trung ng ng liờn quan n kinh t - Cỏc Ngh quyt, Ch th, Thụng bỏo, Thụng tri ca Tnh y H Tõy v phỏt trin kinh t - Cỏc kin i hi i biu ng b huyn Thng Tớn, cỏc Ngh quyt, Ch th, Bỏo cỏo tng kt v tỡnh hỡnh kinh t ca Huyn y, UBND v mt s ban ngnh ca huyn Thng Tớn nhng Bi vy, quỏ trỡnh u t chuyn dch c cu nụng nghip theo hng hin i cn chỳ ý n c im ny nhm khai thỏc tt nht nhng tim nng sn cú Trong thc t, nhiu ni ngi dõn khụng c hng dn canh tỏc, chn nuụi hp lý, t phỏt hc hi nhng a phng khỏc v ỏp dng quờ hng mỡnh dn n nhng thit hi ln lm nh hng n sn xut v thu nhp ca ngi dõn Mụ hỡnh - ao - chung (VAC) ó c nhõn dõn c nc ỏp dng t lõu v mang n nhng hiu qu ht sc to ln v mt kinh t v mụi trng song huyn Thng Tớn thỡ mụ hỡnh ny khụng phỏt trin thc s mnh m v cú phn phin din L a phng cú nhiu trang - - tri nhng ch yu nhng mụ hỡnh ny khụng c xõy dng mt cỏch khộp kớn, nờn khụng tn dng c ht nhng mt tớch cc ca mụ hỡnh nụng nghip mi, nhiu ni cũn lõm vo tỡnh trng thiu nguyờn liu cung cp cho quỏ trỡnh sn xut hoc gõy ụ nhim mụi trng trm trng Hin nay, ng b huyn Thng Tớn ang sc y mnh nụng nghip vi c cu hin i nờn cn chỳ trng hn na ti tớnh khoa hc v ỏp dng vo i sng ca nhõn dõn Khoa hc cụng ngh ngy cng phỏt trin, ngi ngy cng phỏt minh, sỏng to nhiu sn phm phc v cho i sng nờn nhu cu v ũi hi ca ngi ngy cng cao Trong lnh vc sn xut nụng nghip cng vy, cỏc sn phm trng trt v chn nuụi ngy cng phi giu giỏ tr dinh dng, m bo cỏc tiờu y t v thm m thỡ mi cú iu kin ng vng trờn th trng v xut khu Truyn thng sn xut nụng nghip a phng nhiu ni cũn mang tớnh lc hu hoc s dng nhiu hoỏ cht c hi gõy nh hng n sc kho ngi tng cng hiu qu lónh o phỏt trin kinh t thi k mi v giỳp ngi nụng dõn t lm giu chớnh ỏng, cỏc cp chớnh quyn a phng cn tuyờn truyn giỏo dc v nõng cao trỡnh sn xut cho ngi dõn, giỳp h lm quen dn vi k thut mi v nhng mụ hỡnh sn xut hin i nõng cao cht lng sn phm, cỏc c quan cú chc nng cn tng cng qun lý cỏc dch v nụng nghờp, nht l cỏc c s cung cp 89 thuc bo v thc vt v buụn bỏn thc n chn nuụi, cn x lý nghiờm minh nhng trng hp vi phm rn e v m bo tớnh nghiờm minh ca phỏp lut Hn na, c quan chớnh quyn huyn Thng Tớn cn m rng th trng tiờu th sn phm cho ngi nụng dõn bng cỏc cỏch nh: tng cng u t k thut, gii thiu cỏc mt hng a phng ngoi huyn, tnh v hng vo xut khu vi nhng mt hng ch o Thng Tớn l huyn phỏt trin mnh v cụng nghip nhng nụng nghip chim t trng cao v l ngnh truyn thng ca a phng t hng ngn nm nay, c bit l trng cõy lỳa nc Trong hn 10 nm tr li õy cú rt nhiu ni t nụng nghip b b hoang ngi dõn chỳ trng vo cỏc ngh th cụng hoc lao ng cỏc khu cụng nghip iu ny khụng ch gõy lóng phớ ngun ti nguyờn thiờn nhiờn m cũn lm gim sỳt sn lng lng thc cung cp ton tnh gii quyt ny ũi hi chớnh quyn cp xó di s ch o ca chớnh quyn cp huyn phi thng xuyờn thng kờ din tớch t sn xut, cú nhiu u ói cho b nụng dõn, nht l nhng h kinh t khú khn v xõy dng nhng k hoch sn xut hp lý tuyờn truyn sõu rng a phng Chn nuụi khụng phi l th mnh ca a phng, c im ch yu l chn nuụi nh l theo h gia ỡnh, ch yu l gia sỳc, gia cm Bi vy, mun lnh vc ny tr nờn hin i, chim v trớ cao nụng nghip cn cú nhng chớnh sỏch mi khuyn khớch u t ca chớnh quyn cỏc cp Hn na, cụng tỏc phũng chng dch bnh phi thng xuyờn c quan tõm gii quyt kp thi cú bin c xy Nụng nghip - nụng thụn - nụng dõn l lnh vc luụn ũi hi s quan tõm ng b ca ng v Nh nc Trờn chng ng i lờn xõy dng nn kinh t cụng nghip hin i cú rt nhiu khú khn th thỏch, vic nõng cao cht lng cuc sng nhõn dõn v c cu kinh t hin i chớnh l nn tng phỏt trin kinh t bn vng 90 Trong lnh vc cụng nghip - xõy dng v dch v mc dự t nhiu thnh tu v úng gúp ch yu cho thu nhp a phng nhng cng tn ti rt nhiu cn phi chỳ trng nhm gii quyt trit nhng mt cũn hn ch Thc t cho thy, thi gian ti, chớnh quyn a phng cn a nhng bin phỏp gim thiu tỡnh trng kinh t tng trng khụng bn vng, hiu qu v sc cnh tranh cũn thp Cỏc ngnh cụng nghip sn xut hng tiờu dựng v xut khu cú giỏ tr tng thp, hng gia cụng cũn t l khỏ cao v chm c i mi v cụng ngh Cỏc ngnh dch v mi gn vi khoa hc cụng ngh cũn hn ch cha ỏp ng c nhu cu phỏt trin kinh t - xó hi thi k hi nhp quc t Kinh t mi cú s chuyn bin nờn thi k hi nhp cũn tn ti nhiu khú khn, an xen c nhng khú khn v kinh t, hoỏ, xó hi Do du nhp np sng hoỏ ca nhiu a phng, nhiu nc trờn th gii, tỏc ng mt trỏi ca nn kinh t th trng, hin huyn Thng Tớn cng phi i mt vi cỏc nh: ụ nhim mụi trng, cỏc t nn xó hi, chờnh lch giu nghốo, tht nghip m bo tng trng kinh t n nh vi mc cao, s chuyn dch c cu theo hng hin i v gii quyt c cỏc mang tớnh an sinh xó hi, chớnh quyn v nhõn dõn huyn Thng Tớn phi khụng ngng phỏt huy mi li th vựng to nhng bc t phỏ v phỏt trin kinh t ng thi mi bc phỏt trin phi luụn t ngi lm trung tõm, ly s phỏt trin ngi lm nn tng cho mi ch trng, chớnh sỏch, chng trỡnh hnh ng Nm l, nõng cao vai trũ lónh o ca cỏc c s ng v iu hnh ca chớnh quyn a phng Cụng tỏc lónh o ca ng b v s qun lý trc tip ca chớnh quyn a phng l nhõn t quyt nh s i lờn ca kinh t - xó hi huyn Thng Tớn Vỡ vy cn phi quỏn trit bi hc nõng cao vai trũ lónh o ton din ca cỏc cp u, s qun lý, iu hnh, t chc thc hin ca chớnh quyn cỏc cp v phỏt huy vai trũ ca hot ng ca Mt trn T quc, cỏc on th vic trin khai thc hin nhim v chớnh tr ca a phng 91 Cỏc n v c s phi nõng cao tinh thn trỏch nhim vic kim tra, giỏm sỏt vic thc hin cỏc iu l ng, Ch trng, Chớnh sỏch ca ng v nh nc kp thi phỏt hin, ngn chn v x lý nghiờm cỏc hnh vi vi phm phỏp lut Thng xuyờn lm tt cụng tỏc giỏo dc chớnh tr t tng, rốn luyn o c, li sng cho cỏn b, ng viờn v cỏc tng lp nhõn dõn, thc hin tt quy ch dõn ch c s Cỏn b lónh o phi thc hin cụng vụ t, thc s vỡ s phỏt trin chung ca huyn ng thi thc hin tt chin lc cỏn b thi k y mnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ, khc phc nhng yu kộm tng khõu ca cụng tỏc cỏn b, bi dng v trng dng nhng ngi cú ti, cú c, coi õy l ngun "nguyờn khớ ca Quc gia" xõy dng t nc Trong quỏ trỡnh lónh o, ng b huyn Thng Tớn cn trỏnh bao bin, lm thay, buụng lng lónh o vi cỏc c quan qun lý nh nc Cỏc n v c s phi i mi phong cỏch lm vic t cp huyn n cp xó, phng, thc hin tt ch lónh o th gn vi phỏt huy tinh thn ch ng, sỏng to, v trỏch nhim cỏ nhõn, nht l vai trũ ca ngi ng u Cn chỳ trng phỏt huy vai trũ, trỏch nhim ca cỏc t chc ng, ng viờn, Mt trn T quc v cỏc on th nhõn dõn thụng qua vic Ngh quyt, trung lónh o, ch o t chc thc hin, kim tra, ỏnh giỏ Lch s gn mt th k Vit Nam ó chng minh ch ngha Mỏc Lờnin, t tng H Chớ Minh l nn tng tng, kim ch nam cho hnh ng v tr thnh yu t quyt nh cho mi thng li cỏch mng Bi vy, nguyờn tc khụng th thiu hot ng ca ng l kiờn nh mc tiờu c lp dõn tc gn vi ch ngha xó hi, u tranh chng li mi biu hin sai lm v s chng phỏ ca cỏc th lc thự ch í thc c iu ú, ng b cỏc a phng ú cú huyn Thng Tớn cn tng cng hn na cụng tỏc nghiờn cu lý lun, tng kt thc tin, lm sỏng t nhiu mi ny sinh quỏ trỡnh i mi, khụng ngng phỏt trin ng li ỏp ng yờu cu phỏt trin ca t nc Cn phi to mụi trng dõn ch, khuyn khớch tỡm 92 tũi, sỏng to khoa hc, phỏt huy trớ tu ca cỏ nhõn v th nghiờn cu lý lun Mt ht sc quan trng m ng b a phng cn phi quan tõm l i mi, nõng cao cht lng cụng tỏc giỏo dc lý lun chớnh tr, giỏo dc cụng dõn, tng cng tuyờn truyn hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh, tuyờn dng nhng tm gng ngi tt vic tt, giỏo dc truyn thng yờu nc, tinh thn nhõn ỏi cho nhõn dõn, c bit l vi cỏn b ng viờn, cú nh vy mi gi gỡn c tinh thn i on kt v phỏt huy c nhng truyn thng tt p ca dõn tc Vit Nam 93 KT LUN Sau 12 nm thc hin ng li phỏt trin kinh t, di s lónh o, ch o trc tip ca ng b huyn, kinh t ca huyn Thng Tớn ó t c nhng thnh tu ỏng k, gúp phn vo vic hon thnh nhng mc tiờu kinh t ca tnh núi chung v ca huyn núi riờng Di s lónh o ca ng b Huyn, nhõn dõn huyn Thng Tớn ó n lc cựng thc hin thng li cỏc nhim v phỏt trin kinh t - xó hi, c bit l phỏt trin CN - TTCN vi nhiu thnh tu to ln T mt huờn xut phỏt im nn kinh t thp, c s vt cht k thut nghốo ln, lc hu, ch yu l thun nụng, di s lónh o ca ng b huyn, sau nm nn kinh t huyn ó hnh theo c ch th trng, chuyn dch c cu kinh t theo hng tớch cc: tng dn t trng cụng nghip, dch v, gim dn t trng nụng nghip vi c cu GDP nm 2008 nh sau: cụng nghip - tiu th cụng nghip - xõy dng chim 49,73%; dch v - thng mi chim 30,73%; nụng - lõm - thy sn chim 19,54% Kinh t nụng nghip ca huyn Thng Tớn ó t c nhng thnh tu ỏng k, gúp phn vo vic hon thnh nhng mc tiờu kinh t nụng nghip ca tnh núi chung v ca ng b Thng Tớn qua cỏc i hi ng b huyn Giỏ tr sn xut ngnh nụng nghip khụng ngng tng lờn, gúp phn vo vic phỏt trin kinh t núi chung ca huyn v nõng cao i sng ca nhõn dõn Trong ni b ngnh nụng nghip cng cú s chuyn bin tớch cc, giỏ tr sn xut ngnh chn nuụi tng lờn ỏng k v chim t trng ngy cng cao c cu giỏ tr ngnh nng nghip C cu cõy trng, vt nuụi ngy cng a dng v phong phỳ; cỏc ging cõy, cú nng sut, cht lng c a vo sn xut em li hiu qu kinh t cao C khớ húa, thy li húa cng nh vic ỏp dng nhng thnh tu ca khoa hc cụng ngh, nht l cụng ngh sinh hc giỳp cho vic phỏt trin nụng nghip ca huyn c thun li hn v thu c nhng kt qu to ln, úng gúp ỏng k vo ngun thu nhp ca huyn Nh ú, i sng ca nhõn dõn ngy cng c nõng 94 cao, nhõn dõn khụng ch lng thc n m cũn cú d tr, thu nhp ca nhõn dõn khụng ngng c nõng lờn Thng mi v dch v tng trng khỏ, sc cnh tranh ca cỏc sn phm nõng lờn Cú c nhng thnh tu trờn chớnh l s lónh o ỳng n, sỏng to ca ng b huyn Thng Tớn v s n lc, lờn, tinh thn lao ng sỏng to ca nhõn dõn huyn Thng Tớn Trong giai on hin nay, Thng Tớn ngy cng phỏt trin, ng b huyn phi ht sc quan tõm v thc hin cỏc gii phỏp mang tớnh ng b Ngoi nhng bin phỏp thỳc y phỏt trin kinh t cũn phi kt hp vi cỏc bin phỏp v chớnh sỏch xó hi thỡ mi m bo cho s phỏt trin kinh t mt cỏch bn vng Quỏ trỡnh lónh o phỏt trin kinh t theo hng cụng nghip húa, hin i húa ca ng b huyn Thng Tớn t nm 1996 n nm 2008 mc dự cũn cú nhng hn ch nht nh, nhng nhng thnh tu t c l c s khng nh ng li ca ng, ch trng, ch o ca ng b huyn Thng Tớn ó i vo cuc sng v c thc tin kim nghim l hon ton ỳng n, khoa hc, phự hp vi quy lut phỏt trin kinh t ng b huyn Thng Tớn ó v ang sc lónh o nhõn dõn phỏt huy truyn thng quý bỏu ca mỡnh on kt, nht trớ, vt qua khú khn tip tc y mnh quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa nhm xõy dng Thng tớn tr thnh mt huyn giu mnh v minh ca H Ni 95 TI LIU THAM KHO Ban Chp hnh ng b tnh H Tõy (8/2005), Cỏc k i hi ng b tnh H Tõy 1947 - 2005 Ban Chp hnh ng b tnh H Tõy, Lch s ng b tnh H Tõy, (1975 - 2008), thỏng 7/2008 Ban Chp hnh ng b huyn Thng Tớn, Lch s cỏch mng ca ng b v nhõn dõn huyn Thng Tớn, (1975 - 2010), Nxb Quõn i nhõn dõn, thỏng 8/2010 Ban Chp hnh ng b huyn Thng Tớn, Ngh quyt v phỏt trin cụng nghip - tiu th cụng nghip huyn Thng Tớn n nm 2010 v nhng nm tip theo, 2008 Ban Thng v huyn y Thng Tớn, Thng Tớn t danh hng, Nxb S Vn húa Thụng tin H Tõy,2004 Ban t tng húa Trung ng, B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn, Con ng cụng nghip húa, hin i húa nụng nghip nụng thụn Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni, 2002 Cụng ty Vn húa trớ tu Vit (2007), Thng Tớn trờn ng phỏt trin, Nxb Vn húa thụng tin Cc Thng kờ tnh H Tõy (8/1999), Niờn giỏm thng kờ tnh H Tõy 1995 - 1998 Cc Thng kờ tnh H Tõy (7/2001), Niờn giỏm thng kờ tnh H Tõy 1996 - 2000 10 Cc Thng kờ tnh H Tõy (2006), Niờn giỏm thng kờ tnh H Tõy 2005 11 Cc Thng kờ tnh H Tõy (2007), Niờn giỏm thng kờ tnh H Tõy 2006 12 Nguyn Vn C (2004), n nh chớnh tr - xó hi cụng cuc i mi Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 13 ng b tnh H Tõy (12 - 2000), Bỏo cỏo kt qu thc hin Ngh quyt i hi ng b tnh ln th VIII v phng hng nhim v nm (2000 - 2005) 14 ng b tnh H Tõy (16/12/2005), Ngh quyt i hi i biu ng b tnh ln th XIV 15 ng Cng sn Vit Nam (1986), Vn kin i hi i biu ton quc ln th VI, Nxb S tht, H Ni 16 ng Cng sn Vit Nam (1991), Vn kin i hi i biu ton quc ln th VII, Nxb S tht, H Ni 17 ng Cng sn Vit Nam (1996), Vn kin i hi i biu ton quc ln th VIII, Nxb S tht, H Ni 18 ng Cng sn Vit Nam (1998), Ngh quyt ca B Chớnh tr "V mt s phỏt trin nụng nghip nụng thụn", Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 19 ng Cng sn Vit Nam (2001), Vn kin i hi i biu ton quc ln th IX, Nxb S tht, H Ni 20 ng Cng sn Vit Nam (2002), Cỏc Ngh quyt Hi ngh ln th Ban chp hnh Trung ng khoỏ IX, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 21 ng Cng sn Vit Nam (2006), Vn kin i hi i biu ton quc ln th X, Nxb S tht, H Ni 22 ng Cng sn Vit Nam (2011), Vn kin i hi i biu ton quc ln th XI, NXB S tht, H Ni 23 Hi ng trung ng (1996), Mt s ca ch ngha Mỏc - Lờnin thi i hin nay, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 24 Huyn u Thng Tớn (2005), Bỏo cỏo kim im s lónh o ch o trin khai thc hin vic thu hỳt u t xõy dng cm, im cụng nghip, phỏt trin sn xut kinh doanh, s 200 - BC/HU, 14/7/2005 25 Huyn u Thng tớn (2005), Bỏo cỏo kt qu thc hin Ngh quyt i hi ng b ln th XX v phng hng nhim v nm (2006 - 2000), 10/10/2005 26 Huyn u Thng Tớn (2002), Chng trỡnh: Thc hin ngh quyt TW5 kho IX v y nhanh CNH- HH nụng nghip, nụng thụn thi kỡ 2002010, S 05 - CTr/HU, 10/6/2002 97 27 Huyn u Thng Tớn (2008), Chng trỡnh thc hin Ngh quyt Hi ngh ln th khoỏ X ca Ban chp hnh Trung ng v tip tc thc hin th ch kinh t th trng nh hng XHCN, s 20 - CTr/HU, 18/8/2008 28 Huyn y Thng Tớn (1991), Ngh quyt: V phỏt trin CN-TTCN trờn a bn huyn Thng Tớn n 1995 v nhng nm tip theo, S 01NQ/HU 9/3/1991 29 Huyn y Thng Tớn (1990), Vn kin i hi i biu ng b huyn ln th XVIII, 8/10/1990 30 Huyn y Thng Tớn (1995), Vn kin i hi i biu ng b huyn ln th XIX, 7/10/1995 31 Lờ Mu Hón (2006), Lch s ng cng sn Vit Nam, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 32 Trn Ngc Hiờn (1987), S hỡnh thnh c cu kinh t chng ng u ca thi k quỏ , Nxb S tht, H Ni 33 Huyn y Thng Tớn, Bỏo cỏo kt qu thc hin Ngh quyt i hi ng b huyn ln th XIX, phng hng nhim v nm (2006- 2010), ngy 10/10/2005 34 Mi (1996), Phỏt trin mnh giỏo dc v o to, phc v c lc s nghip cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc, Nxb Giỏo dc, H Ni 35 Niờn giỏm thng kờ cỏc nm 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, Phũng thng kờ huyn Thng Tớn 36 Phũng Cụng thng huyn Thng Tớn, Bỏo cỏo cụng tỏc phỏt trin cụng nghip - tiu th cụng nghip Thng Tớn nm 2008 37 Tnh y H Tõy (1993), Ngh quyt s 07-NQ/TU Hi ngh ln th v tip tc i mi v phỏt trin kinh t-xó hi nụng thụn, H ụng 38 Tnh y H Tõy(1993), Kt lun s 08-NQ/TU v phỏt trin cụng n g h i p , t i u t h c ụ n g n g h i p n m 94 - 9 v n h n g n m t i p t h eo , H ụ n g 98 39 Tnh y H Tõy (1994), Ngh quyt s 09-NQ/TU Hi ngh Ban Chp hnh ng b tnh ln th 12 (khúa VII) v phỏt trin cụng nghip, th cụng nghip n nm 2000, H ụng 40 Tnh y H Tõy(1994), ỏn phỏt trin cụng nghip, tiu th cụng nghip n nm 2020, H ụng 41 Tnh y H Tõy (2001), Thụng bỏo Kt lun s 42-TB/TU v phỏt trin khu cụng nghip, cm cụng nghip, tiu th cụng nghip trờn a bn tnh, H ụng 42 Tnh y H Tõy (2002), Chng trỡnh s 21-CTr/TU v vic thc hin Ngh quyt TW (Khoỏ IX) v "Tip tc i mi, phỏt trin v nõng cao hiu qu kinh t th", H ụng 43 Tnh y H Tõy (2002), Chng trỡnh s 24-CTr/TU v y mnh CNH, HH nụng nghip nụng thụn tnh H Tõy thi k 2001 - 2010, H ụng 44 Tnh y H Tõy (2002), Kt lun s 06-KL/TU v phỏt trin cụng nghip, tiu th cụng nghip v u t nc ngoi n nm 2005 v nm 2010, H ụng 45 Tnh y H Tõy (2005), Ngh quyt s 13-NQ/TU V nhim v bo v mụi trng thi k y mnh CNH, HH giai on 2005 - 2010 v nhng nm tip theo, H ụng 46 Tnh u H Tõy (2004), Chng trỡnh s 65-CTr/TU v vic tip tc thc hin KL s 03-KL/TU ngy 3/10/2001 ca Tnh u v phỏt trin thng mi v xut khu n nm 2005 v nhng nm tip theo, H ụng 47 Tnh y H Tõy (2004), Chng trỡnh s 64-CTr/TU V vic tip tc thc hin Kt lun s 01-KL/TU (01/10/2001) ca Tnh u v phỏt trin du lch n nm 2005 v nhng nm tip theo, H ụng 48 Tnh y H Tõy (2005), Thụng bỏo s 633-TB/TU Kt lun v tỡnh hỡnh quy hoch v xõy dng cỏc khu, cm, im cụng nghip lng ngh trờn a bn tnh H Tõy, H ụng 99 49 Tnh y H Tõy (2005), Thụng bỏo s 784-TB/TU thụng bỏo ch o v vic thc hin phỏt trin cỏc khu, cm, im lng ngh - tiu th cụng nghip trờn a bn tnh n ht thỏng 5/2005, H ụng 50 y ban nhõn dõn huyn Thng Tớn, Phũng Cụng thng (7/2006), K hoch trin khai cm, im cụng nghip - tiu th cụng nghip trờn a bn huyn n 30/06/2008, Thng Tớn 51 U ban nhõn dõn huyn Thng Tớn, Phũng cụng thng (2007), Bỏo cỏo s 57-BC/PCT Bỏo cỏo v Kt qu cụng tỏc cụng nghip - TTCn, dch v - thng mi, Giao thụng - xõy dng nm 2000, Thng Tớn 52 y ban nhõn dõn huyn Thng Tớn, Phũng Cụng thng (2008), Bng tng hp lao ng cỏc lng ngh nm 2007, Thng Tớn 53 U ban nhõn dõn huyn Thng Tớn (2008), Bỏo cỏo s 45-BC/UBND, Bỏo cỏo thc trng phỏt trin cụng nghip - thng mi nh hng phỏt trin nm 2009 v nhng nm tip theo, Thng Tớn 54 U ban nhõn dõn huyn Thng Tớn, Phũng cụng thng (2008), Chng trỡnh s 03-CTr/PCT, Chng trỡnh Gii thiu chuyờn phỏt trin ngh v lng ngh huyn Thng Tớn, Thng Tớn 55 U ban nhõn dõn huyn Thng Tớn, Phũng cụng thng (2008), Bỏo cỏo s 25-BC/PCT Bỏo cỏo v Kt qu cụng tỏc cụng nghip - TTCn, dch v - thng mi quý 2/2008 - Phng hng nhim v quý 3/2008 (Phc v hi ngh giao ban S Cụng thng), Thng Tớn 56 y ban nhõn dõn Thnh ph H Ni (2003), Quyt nh s 120/2003/N-UBND v vic ban hnh quy ch phong tng danh hiu "Ngh nhõn H Ni" v mt s ch i vi ngh nhõn, H Ni 57 U ban nhõn dõn tnh H Tõy (1994), Quy hoch phỏt trin KT - XH tnh H Tõy thi k 1995 - 2010, Bỏo cỏo tng hp, H ụng 59 U ban nhõn dõn tnh H Tõy (1996), Ngh quyt 01-NQ/TU v T chc thc hin mc tiờu phỏt trin nụng nghip v kinh t nụng thụn theo hng CNH, HH n nm 2000, H ụng 100 60 y ban nhõn dõn tnh H Tõy (2003), Bỏo cỏo s 116-BC/UB-CN bỏo cỏo v tinh hỡnh quy hoch v trin khai thc hin cỏc khu, cm, im cụng nghip-tiu th cụng nghip v cụng tỏc gii phúng mt bng khu cụng ngh cao Hũa Lc - tỏi nh c Hũa Phỳc, H ụng 61 y ban nhõn dõn tnh H Tõy (2007), Bỏo cỏo Quy hoch phỏt trin lng ngh, ngnh ngh nụng thụn tnh H Tõy giai on 2007-2010, hng n nm 2015, H ụng 62 Vin Kinh t (2002), Cỏc bin phỏp nõng cao nng lc qun lý nh nc i vi bo v mụi trng lng ngh nụng thụn ng bng sụng Hng, H Ni 63 Vin nghiờn cu Qun lý kinh t Trung ng (2009), Bo tn v phỏt trin lng ngh s nghip cụng nghip húa, hin i húa t nc, H Ni 64 Vn kin i hi ng b tnh H Tõy ln th VIII, thỏng 4/1996 65 Vn kin i hi ng b tnh H Tõy ln th IX, thỏng 12/2001 66 http://www.hatay.gov.vn 67 http://www.gso.gov.vn 68 http://www.cpv.org.vn 69 http://www.thuongtin.gov.vn 101 102 ... 1: Đảng huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây lãnh đạo phát triển kinh tế từ năm 1996 đến năm 2000 Chương 2: Đảng huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây lãnh đạo phát triển kinh tế từ năm 2001 đến tháng - 2008. .. huyện Thường Tín lãnh đạo kinh tế năm 1996 - 2008 Nghiên cứu đề tài Đảng huyện Thường Tín (Hà Tây) lãnh đạo phát triển kinh tế từ năm 1996 đến năm 2008 góp phần tìm hiểu rõ thực trạng xu hướng phát. .. trương phát triển kinh tế Đảng 19 1.2.2 Qúa trình đạo phát triển kinh tế Đảng 23 Tiểu kết chương 40 Chương 2: ĐẢNG BỘ HUYỆN THƯỜNG TÍN LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỪ NĂM 2001 ĐẾN
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn đảng bộ huyện thường tín ( tỉnh hà tây) lãnh đạo phát triển kinh tế từ năm 1996 đến năm 2008 , Luận văn đảng bộ huyện thường tín ( tỉnh hà tây) lãnh đạo phát triển kinh tế từ năm 1996 đến năm 2008 , Luận văn đảng bộ huyện thường tín ( tỉnh hà tây) lãnh đạo phát triển kinh tế từ năm 1996 đến năm 2008

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay