Luận văn đảng bộ huyện thanh sơn ( phú thọ ) lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc từ năm 2007 đến năm 2014

119 108 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 20:03

I HC QUC GIA H NI TRNG I HC KHOA HC X HI V NHN VN HONG TH HNG THANH NG B HUYN THANH SN (PH TH) LNH O THC HIN CHNH SCH DN TC T NM 2007 N NM 2014 LUN VN THC S Chuyờn ngnh: Lch s ng Cng sn Vit Nam H Ni - 2015 I HC QUC GIA H NI TRNG I HC KHOA HC X HI V NHN VN HONG TH HNG THANH NG B HUYN THANH SN (PH TH) LNH O THC HIN CHNH SCH DN TC T NM 2007 N NM 2014 Lun Thc s chuyờn ngnh Lch s ng Cng sn Vit Nam Mó s: 60 22 03 15 Ngi hng dn khoa hc: PGS TS Lờ S Giỏo H Ni - 2015 LI CAM OAN Tụi cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi di s hng dn khoa hc ca PGS TS Lờ S Giỏo Cỏc s liu lun l trung thc, chớnh xỏc, bo m tớnh khỏch quan khoa hc v cú ngun gc xut x rừ rng Tỏc gi lun Hong Th Hng Thanh ` LI CM N hon thnh lun ny, tụi xin by t lũng bit n sõu sc ti cỏc thy giỏo, cụ giỏo Khoa Lch s, Trng i hc Khoa hc Xó hi v Nhõn - i hc Quc gia H Ni Tụi xin chõn thnh cm n Ban lónh o v cỏc cỏn b thuc cỏc Phũng, Ban ca Huyn y, Hi ng nhõn dõn, y ban nhõn dõn huyn Thanh Sn, Tnh y, Hi ng nhõn dõn, y ban nhõn dõn tnh Phỳ Th v cỏc phũng ban liờn quan ó cung cp thụng tin, t liu, to iu kin v úng gúp ý kin quớ bỏu cho tụi quỏ trỡnh thc hin lun ny Tụi xin chõn thnh cm n bn bố, ngi thõn gia ỡnh ó ht lũng ng viờn, khớch l v giỳp tụi hon thnh lun c bit, tụi xin by t lũng bit n sõu sc n PGS.TS Lờ S Giỏo, ngi ó trc tip tn tỡnh ch bo, hng dn v giỳp tụi quỏ trỡnh hc tp, nghiờn cu v hon thnh lun Mc dự ó cú nhiu c gng song lun khú trỏnh nhng thiu sút, hn ch Rt mong nhn c s ch bo, gúp ý ca thy cụ, bn bố tụi cú c hi tr li ny mt cỏch tt nht MC LC M U 1 Lớ chn ti Tỡnh hỡnh nghiờn cu liờn quan n ti 3 Mc tiờu v nhim v nghiờn cu i tng v phm vi nghiờn cu Ngun ti liu v phng phỏp nghiờn cu .6 úng gúp ca lun 7 Cu trỳc ca lun Chng NG B HUYN THANH SN LNH O THC HIN CHNH SCH DN TC CA NG - C S Lí LUN V THC TIN 1.1 C s lý lun 1.1.1 Cỏc nguyờn tc ca chớnh sỏch dõn tc theo t tng H Chớ Minh 1.1.2 Quan im, ch trng ca ng v dõn tc v chớnh sỏch dõn tc 11 1.2 C s thc tin .17 1.2.1 iu kin t nhiờn, kinh t - xó hi huyn Thanh Sn 17 1.2.2 Sinh thỏi nhõn v bc tranh phõn b c dõn - dõn tc 22 1.2.3 Vn húa cỏc dõn tc thiu s rt phong phỳ v a dng 26 1.2.4 Quỏ trỡnh thc hin chớnh sỏch dõn tc trc nm 2007 ca ng b huyn Thanh Sn 27 TIU KT CHNG 30 Chng CH TRNG V QU TRèNH CH O THC HIN CHNH SCH DN TC CA NG B HUYN THANH SN T KHI CHIA TCH HUYN N NM 2014 32 2.1 Ch trng ca ng b huyn Thanh Sn v thc hin chớnh sỏch dõn tc t nm 2007 n nm 2014 .32 2.2 Quỏ trỡnh ng b huyn Thanh Sn lónh o thc hin chớnh sỏch dõn tc t nm 2007 n nm 2014 .36 2.2.1 Lónh o thc hin chớnh sỏch on kt .36 2.2.2 Lónh o thc hin chớnh sỏch bỡnh ng 41 2.2.3 Lónh o thc hin chớnh sỏch tng tr .60 TIU KT CHNG 64 Chng MT S NHN XẫT V BI HC KINH NGHIM 65 3.1 Nhn xột 65 3.1.1 u im 65 3.1.2 Hn ch 74 3.2 Bi hc kinh nghim .77 TIU KT CHNG 85 KT LUN 86 TI LIU THAM KHO 88 PH LC M U Lớ chn ti Trc v hin nay, dõn tc v quan h dõn tc l mt nhng phc trờn th gii T thp niờn cui ca th k XX v nhng nm u ca th k XXI, cỏc bin c trờn th gii ó núi lờn dõn tc l thi s núng bng ca nhõn loi Do ú vic tỡm kim ng gii quyt dõn tc luụn c cỏc nh chớnh tr v khoa hc trờn th gii c bit chỳ ý, quan tõm Ngay t thi dng nc, Vit Nam ó l quc gia a dõn tc Trong tin trỡnh phỏt trin hng ngn nm, cỏc dõn tc dự tc ngi khỏc nhng luụn luụn sỏt cỏnh bờn xõy dng v bo v T quc vi truyn thng: "Bu i thng ly cựng; Tuy rng khỏc ging nhng chung mt gin" Trong 54 dõn tc cựng t c trờn lónh th thỡ ngi Kinh chim a s, cũn li l 53 dõn tc thiu s Phn ln cỏc dõn tc thiu s thng sng nỳi, vựng sõu, vựng xa - ni cú v trớ chin lc v an ninh quc phũng, nhng i sng ca h cũn nhiu khú khn c v vt cht ln tinh thn ni õy trỡnh dõn trớ thp, nhiu phong tc quỏn lc hu cũn tn ti Chớnh iu ny ó nh hng rt ln n s phỏt trin cuc sng ca h m cỏc phn t phn ng thng trit li dng phỏ hoi nhm gõy chia r i on kt cỏc dõn tc, gõy bt n v an ninh, chớnh tr ti cỏc a bn trng yu ny.Trc thc trng ú, nhng nm qua, ng v Nh nc ó c bit quan tõm n dõn tc, hoch nh nhiu ch trng chớnh sỏch nhm thc hin nht quỏn s bỡnh ng gia cỏc dõn tc, on kt, tụn trng, giỳp cựng phỏt trin, khụng ngng ci thin, nõng cao i sng vt cht v tinh thn cho ng bo dõn tc thiu s c bit l cỏc dõn tc thiu s vựng sõu, vựng xa cũn gp nhiu khú khn Hin nay, bi cnh hi nhp quc t din mnh m v ngy cng sõu rng, ó to nhiu c hi v thỏch thc cho cỏc nc trờn th gii, Vit Nam cng khụng phi trng hp ngoi l ng trc nhng c hi v thỏch thc to ln y, xõy dng t nc i lờn bt kp vi xu th phỏt trin ca th gii, ng li phỏt trin ca ng, dõn tc luụn chim mt v trớ c bit quan trng Thc tin Vit Nam, cụng tỏc dõn tc, thc hin chớnh sỏch dõn tc cng ang t nhiu cn c quan tõm v gii quyt nh: quan h dõn tc - tc ngi, di dõn t do, nghốo, tranh chp t ai, bo tn cỏc giỏ tr húa truyn thngVn t l ng v Nh nc phi xõy dng c h thng chớnh sỏch dõn tc hp lý, m bo mang li quyn bỡnh ng thc s cho cỏc dõn tc Thanh Sn l huyn nỳi thuc phớa Tõy Nam ca tnh Phỳ Th Trờn a bn huyn cú 16 dõn tc cựng chung sng, ú dõn tc thiu s chim 61% dõn s ton huyn bao gm dõn tc Mng, Dao,Ty, NựngCỏc dõn tc õy cú truyn thng on kt, gn bú lõu i Qua cỏc thi k cỏch mng, ng bo dõn tc õy ó mt lũng, mt d tin tng vo s lónh o ca ng v Nh nc, gúp phn cựng quõn dõn c nc ỏnh thng gic ngoi xõm, ginh c lp t do, xõy dng quờ hng ngy cng minh, giu p Do vy vic thc hin tt chớnh sỏch dõn tc huyn Thanh Sn s gúp phn cng c i on kt ton dõn, n nh chớnh tr - xó hi v phỏt trin bn vng Xut phỏt t nhiu nguyờn nhõn khỏc nhau, nht l nhng nguyờn nhõn lch s li v iu kin a lý, t nhiờn a bn c trỳ vụ cựng khc nghit nờn trỡnh phỏt trin kinh t - xó hi v i sng ca cỏc ng bo dõn tc thiu s trờn a bn huyn cũn gp nhiu khú khn.Vỡ vy cụng tỏc dõn tc v vic thc hin chớnh sỏch dõn tc ca ng luụn l c ng b huyn Thanh Sn c bit quan tõm nhm tng bc ci thin, nõng cao i sng vt cht v tinh thn cho ng bo dõn tc, gúp phn cng c i on kt ton dõn, n nh chớnh tr- xó hi Vỡ vy, nghiờn cu thc hin chớnh sỏch dõn tc ca ng b huyn Thanh Sn t nm 2007 n nm 2014 nhm lm rừ quan im, ch trng ca ng v dõn tc v thc hin chớnh sỏch dõn tc khụng ch cú ý ngha khoa hc v mt lý lun m cũn cú giỏ tr v mt thc tin ng thi nờu rừ c nh ng thnh cụng, hn ch, rỳt nh ng kinh nghim lónh o t h c hin chớnh sỏch dõn tc l mt vic cn thit Chớnh vỡ vy, tụi quyt nh chn "ng b huyn Thanh Sn (Phỳ Th) lónh o thc hin chớnh sỏch dõn tc t nm 2007 n nm 2014" lm ti lun Thc s, chuyờn ngnh Lch s ng Cng sn Vit Nam 2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu liờn quan n ti Vn dõn tc v chớnh sỏch dõn tc Vit Nam t trc ti luụn c gii khoa hc quan tõm nghiờn cu Trờn phm vi c nc ó cú nhiu cụng trỡnh cp n ny nhiu gúc khỏc Nhỡn mt cỏch tng th, cỏc cụng trỡnh nghiờn cu liờn quan cú th chia thnh cỏc nhúm ch yu sau: Nhúm th nht: S tng kt ca ng Cng sn Vit Nam, rỳt kinh nghim, ng li, ch trng chớnh sỏch dõn tc nc ta S tng kt ú c phn ỏnh cỏc Vn kin i hi VI, VII, VIII, IX , mt s Ngh quyt Hi ngh Ban chp hnh Trung ng, Ngh quyt B chớnh tr õy l nhng quan im ỏnh giỏ chớnh thc ca ng v quỏ trỡnh lónh o thc hin chớnh sỏch dõn tc Nhúm th hai: Nhng nghiờn cu cp n chớnh sỏch dõn tc c xut bn nh: - Sỏch "Cỏc dõn tc thiu s s phỏt trin kinh t - xó hi nỳi" B Vit ng (cb), NXB Chớnh tr quc gia, H Ni, 1996 - Sỏch "Bo m bỡnh ng v tng cng hp tỏc gia cỏc dõn tc phỏt trin kinh t - xó hi nc ta" ca tỏc gi Hong Chớ Bo, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni, 2009 - Sỏch "Chớnh sỏch dõn tc, nhng lý lun v thc tin", Nxb S tht, H Ni, 1990 - Sỏch "Vn dõn tc v nh hng xõy dng chớnh sỏch dõn tc thi k cụng nghip, húa hin i húa" ca Vin nghiờn cu chớnh sỏch dõn tc v nỳi, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni, 2002 - Sỏch "Bc u tỡm hiu t tng H Chớ Minh v dõn tc Vit Nam" ca Hc vin Chớnh tr quc gia H CHớ Minh, Nxb Chớnh tr quc qia H Ni, 1996 - Sỏch "Kinh t nỳi v cỏc dõn tc - Thc trng, , gii phỏp" ca tỏc gi Phm Vn Vang, Nxb Khoa hc k thut, H Ni, 1996 - Sỏch "Vn húa v s phỏt trin ca cỏc dõn tc Vit Nam" ca Nụng Quc Chn (cựng nhiu tỏc gi), Nxb Vn húa Dõn tc, H Ni, 1997 - Sỏch "Chớnh sỏch v phỏp lut ca ng, Nh nc v dõn tc", Nxb Vn húa xó hi, H Ni, 2000 - Sỏch "V dõn tc v cụng tỏc dõn tc nc ta" ca y ban Dõn tc, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni, 2001 - Sỏch "55 cụng tỏc dõn tc v nỳi ( 1946 - 2001)" ca y ban Dõn tc, Nxb Chớnh tr quc gia H Ni, 2001 - Sỏch "Min nỳi Vit Nam: thnh tu v phỏt trin nhng nm i mi" ca y ban Dõn tc, Nxb Nụng nghip, 2002 - Sỏch "Mt s gim nghốo cỏc dõn tc thiu s Vit Nam" ca tỏc gi Bựi Minh o, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni, 2003 - Sỏch "V cụng tỏc dõn tc" ca H Chớ Minh, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni, 2003 - Sỏch "Gúp phn nghiờn cu dõn tc hc Vit Nam" ca tỏc gi Phan Hu Dt, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni, 2003 - Sỏch "Mt s i mi ni dung qun lý nh nc v phng thc cụng tỏc dõn tc" ca y ban Dõn tc - Vin dõn tc, Nxb Vn húa dõn tc, H Ni, 2004 - Sỏch "Chớnh sỏch dõn tc ca ng v Nh nc Vit Nam" ca tỏc gi Lờ Ngc Thng, Nxb Trng i hc Vn húa H Ni, 2005 - Sỏch "Phỏt trin bn vng vựng dõn tc thiu s v nỳi Vit Nam" Nguyn Vn Chng ch biờn, Nxb Vn húa dõn tc, H Ni, H Ni, 2006 - Sỏch "Phỏt trin nụng thụn nỳi v dõn tc thi k kinh t chuyn i" ca Vin Dõn tc hc Vit Nam, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni, 2007 - Sỏch "Nhng c bn v chớnh sỏch dõn tc nc ta hin nay" Phan Xuõn Sn, Lu Vn Qung ng ch biờn, Nxb Lý lun chớnh tr, H Ni, 2006.V.v Nhúm th ba: Mt s lun ỏn tin s, Lun Thc s chuyờn ngnh lch s liờn quan nh: "My suy ngh v i mi vic thc hin chớnh sỏch dõn tc ca ng ta" (1995) ca tỏc gi Bựi Xuõn Vinh; "i mi vic thc hin chớnh sỏch dõn tc trờn a bn tnh Bỡnh Dng v Bỡnh Phc" (2001) Lun ỏn Tin s Trit U U 2 U U U U 29 30 31 32 Nhà điều hành + khuôn viên trờng MN xã Yên Lơng Trng tiu hc Yờn Lng Nh iu hnh trng mm non Thng cu Ci to, nõng cp p Mang + h thng kờnh ti xó Tõn Minh Xó Yờn Lng 1,863.690 * 300.000 300.000 UBND xó Xó Yờn Lng 942.380 * 250.000 250.000 UBND huyn Xó Thng Cu 1,612.184 * 150.000 150.000 UBND xó Xó Tõn Minh 3,246.471 350.000 350.000 UBND huyn (Ngun: PH LC BO CO VN CHNG TRèNH 135 H TR CC X VNG CT229 n v: Triu ng Vn ó b trớ S Danh mc d TT I * a im xõy dng TMT, D toỏn, ỏn u t xõy dng c s h tng D ỏn hon thnh Đờng từ Quốc lộ 32A Quyết Tiến xã Địch Quả p xúm Ch+h thng kờnh ti xó Hng Cn Nh lp hc trng mm non Hng quyt toỏn (*) 35,161.022 25,235.015 Xó ch Qu Xó Hng Cn Xó Hng Cn Vn Vn KH KH nm nm 2009 2010 Vn k K hoch Vn KH K hoch hoch Tng ó b trớ 2011 nm 2012 2013 thc 2014 hin 2012 10 12 11 0.000 1,535.907 8,000.000 9,535.907 0.000 5,248.000 0.000 5,248.000 4,348.997 814.000 814.000 647.000 647.000 70.000 70.000 2,571.313 632,391 Ch u t 13 14 UBND huyn UBND huyn UBND huyn Cn ng Mớt i xúm Mn xó Tõn Lp ng + trn Xó Tõn Lp Xó Tõn Lp 5,074.749 879.000 879.000 UBND huyn M n M C N t h N x T ó T õ n Lp Nh cụng v phũn g t r n g , 0 41 00 90 00 0 Thỏc C Th ng M rng li T U B N D h u y n U B N D h u y n T h U B N * D ỏn chuyn tip Ci to, nõng cp ng t Quyt Tin i D1 - K6 xó ch Qu Trng Mm non Hng Cn Nh iu hnh trng mm non Hng Cn D ỏn xõy 6,739.907 Xó ch Qu 3,207.000 Xó Hng Cn 1,097.000 Xó Hng Cn 2,435.907 3,186.100 0.000 1,535.907 2,469.000 4,004.907 UBND huyn 1,186.000 1,186.000 160.000 160.000 1,535.907 1,123.000 2,658.907 UBND huyn UBND xó *d NX t 1C U (Ngun: y ban nhõn dõn huyn Thanh Sn) PH LC 4: MT S HèNH NH VTHC HIN CHNH SCH DN TC THANH SN, PH TH Hỡnh Hi ngh biu dng cỏc cỏ nhõn, h gia ỡnh, ng bo dõn tc thiu s sn xut kinh doanh gii Thanh Sn ( Ngun: y ban nhõn dõn huyn Thanh Sn) Hỡnh H ụng Ngụ Vn Luy xó C Thng, huyn Thanh Sn c h tr xõy dng Nh i on kt nm 2009 ( Ngun: y ban nhõn dõn huyn Thanh Sn) Hỡnh Thu hoch chố bng mỏy Thanh Sn (Ngun: y ban nhõn dõn huyn Thanh Sn) Hỡnh Trang tri nuụi ln rng ca h gia ỡnh ụng inh Cụng Cm - hi viờn Chi hi Lau, xó Yờn Sn, huyn Thanh Sn ( Ngun: y ban nhõn dõn huyn Thanh Sn) Hỡnh C s sn xut tht chua Thnh Ngh, ph Hong Sn, Thanh Sn (Ngun: y ban nhõn dõn huyn Thanh Sn) Hỡnh Bờ tụng húa ng giao thụng nụng thụn ti xó ch Qu ( Ngun: y ban nhõn dõn huyn Thanh Sn) Hỡnh ỡnh lng Thch Khoỏn, Di tớch lch s Vn húa cp Quc gia (Ngun: y ban nhõn dõn huyn Thanh Sn) ) Hỡnh Trm Y t xó Thng Cu huyn Thanh Sn ( Ngun: y ban nhõn dõn huyn Thanh Sn) Hỡnh L cụng nhn Trng Mm non Hoa Hng, th trn Thanh Sn t chun Quc gia (Ngun: y ban nhõn dõn huyn Thanh Sn) Hỡnh 10 Gi dy Tin hc ti Trng Trung hc c s Lờ Quý ụn (Ngun: y ban nhõn dõn huyn Thanh Sn) I HC QUC GIA H NI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM TRNG I HC c lp - T - Hnh phỳc KHOA HC X HI V NHN VN H Ni, ngy 04 thỏng 01 nm 2016 BN GII TRèNH V VIC CHNH SA LUN VN ( Theo biờn bn bui ỏnh giỏ lun thc s ca hc viờn) Kớnh gi: Khoa Lch S, Trng i Hc Khoa hc Xó hi v Nhõn ng kớnh gi: Phũng o to sau i hc, Trng i hc Khoa hc Xó hi v Nhõn - i hc Quc gia H Ni H v tờn hc viờn: HONG TH HNG THANH Tờn lun vn: ng b huyn Thanh Sn (Phỳ Th) lónh o thc hin chớnh sỏch dõn tc t nm 2007 n nm 2014 Chuyờn ngnh: Lch s ng Cng sn Vit Nam Mó s: 60 22 03 15 Ngy bo v: 30/12/2015 Tụi ó chnh sa lun theo ý kin ca Hi ng v ý kin ca cỏc phn bin c th nh sau: Lun ó trỡnh by xỳc tớch s ch o ca ng b huyn Thanh Sn i vi vic thc hin chớnh sỏch dõn tc t nm 2007 n nm 2014 Lun ó iu chnh gn li cõn i chng trờn c s gp chng v chng 2, sa tờn: Chng 1: ng b huyn Thanh Sn lónh o thc hin chớnh sỏch dõn tc - C s lý lun v thc tin ca chng Chng 2: Ch trng v quỏ trỡnh ch o thc hin chớnh sỏch dõn tc ca ng b huyn Thanh Sn t chia tỏch huyn n nm 2014 - Tit "2.2.1 Lónh o thc hin chớnh sỏch on kt" ca chng - Tit "2.2.2 Lónh o thc hin chớnh sỏch bỡnh ng" ca chng - Tit "2.2.3 Lónh o thc hin chớnh sỏch tng tr" ca chng Lun ó chnh sa chớnh t, li k thut, phm Tụi cam oan ó chnh sa ni dung lun thc s vi cỏc ni dung nh trờn, theo gúp ý ca Hi ng chm lun thc s í kin ca Ch tch Hi ng í kin ca Ngi Hng Dn PGS.TS Ngụ ng Tri PGS.TS Lờ S Giỏo Hc viờn Hong Th Hng Thanh ... CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH SƠN TỪ KHI CHIA TÁCH HUYỆN ĐẾN NĂM 2014 32 2.1 Chủ trƣơng Đảng huyện Thanh Sơn thực sách dân tộc từ năm 2007 đến năm 2014. .. VÀ NHÂN VĂN ……………………………… HOÀNG THỊ HƢƠNG THANH ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH SƠN (PHÚ TH ) LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TỪ NĂM 2007 ĐẾN NĂM 2014 Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng... trình Đảng huyện Thanh Sơn lãnh đạo thực sách dân tộc từ năm 2007 đến năm 2014 .36 2.2.1 Lãnh đạo thực sách đoàn kết .36 2.2.2 Lãnh đạo thực sách bình đẳng 41 2.2.3 Lãnh đạo thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn đảng bộ huyện thanh sơn ( phú thọ ) lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc từ năm 2007 đến năm 2014 , Luận văn đảng bộ huyện thanh sơn ( phú thọ ) lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc từ năm 2007 đến năm 2014 , Luận văn đảng bộ huyện thanh sơn ( phú thọ ) lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc từ năm 2007 đến năm 2014

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay