Luận văn công ước viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

97 130 2
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 19:48

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN TH MAI CÔNG ƯớC VIÊN NĂM 1980 Về HợP ĐồNG MUABáN HàNG HóA QUốC Tế Chuyờn ngnh: Lut quc t Mó s: 60 38 01 08 LUN VN THC S LUT HC Cỏn b hng dn khoa hc: TS NGUYN LAN NGUYấN H NI - 2014 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu nờu Lun cha c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Cỏc s liu, vớ d v trớch dn Lun m bo tớnh chớnh xỏc, tin cy v trung thc Tụi ó hon thnh tt c cỏc mụn hc v ó toỏn tt c cỏc ngha v ti chớnh theo quy nh ca Khoa Lut i hc Quc gia H Ni Vy tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! NGI CAM OAN Nguyn Th Mai MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc ch vit tt M U Chng 1: TNG QUAN V CễNG C VIấN NM 1980 V C IM HP NG MUA BN HNG HểA QUC T 1.1 Tng quan v Cụng c viờn nm 1980 1.1.1 nh ngha v mc ớch ca Cụng c 1.1.2 S lc v lch s Cụng c Viờn 1980 1.1.3 Quỏ trỡnh tham gia Cụng c viờn 1.1.4 Thnh cụng ca Cụng c viờn 1980 1.2 c im hp ng mua bỏn hng húa quc t theo cỏc ngun 16 1.2.1 Khỏi nim hp ng mua bỏn hng húa quc t 16 1.2.2 c im hp ng mua bỏn hng húa quc t 19 1.2.3 Ngun lut iu chnh ca hp ng mua bỏn hng húa quc t 20 Chng 2: NI DUNG CA CễNG C VIấN 1980 V HP NG MUA BN HNG HểA QUC T V NH HNG CA CễNG C N HP NG MUA BN HNG HểA QUC T CA CC DOANH NGHIP VIT NAM .23 2.1 Ni dung ca Cụng c viờn nm 1980 v Hp ng mua bỏn hng húa quc t 23 2.1.1 V phm vi ỏp dng ca Cụng c 23 2.1.2 V xỏc lp hp ng Cụng c 24 2.1.3 V mua bỏn hng húa 28 2.1.4 Cỏc quy nh cui cựng 37 2.2 nh hng ca Cụng c viờn nm 1980 n hp ng mua bỏn hng húa quc t ca cỏc doanh nghip Vit Nam 47 2.2.1 Lut ỏp dng cho hp ng 47 2.2.2 Hiu lc ca hp ng 48 2.2.3 Giao kt hp ng 49 2.2.4 ngh giao kt hp ng 50 2.2.5 Chp Nhn giao kt hp ng 51 2.2.6 Hy b ngh giao kt hp ng 52 2.2.7 Hỡnh thc ca hp ng 54 2.2.8 Trỏch nhim vi phm hp ng 56 Chng 3: S CN THIT CA VIC VIT NAM GIA NHP CễNG C VIấN 1980 V HP NG MUA BN HNG HểA QUC T V XUT VIC GIA NHP CA VIT NAM 60 3.1 S cn thit ca vic Vit Nam gia nhp Cụng c viờn 1980 60 3.1.1 Nhng li ớch ca vic Vit Nam gia nhp CISG 63 3.1.2 Bt li ca Vit Nam tham gia Cụng c Viờn 73 3.2 Nhng xut, kin ngh v vic Vit Nam gia nhp Cụng c viờn nm 1980 76 3.2.1 xut Vit Nam nờn tham gia Cụng c Viờn 1980 76 3.2.2 xut thi gian chun b phự hp cho vic gia nhp CISG 79 3.3 Kin ngh mt s gii phỏp cho vic Vit Nam gia nhp CISG 81 KT LUN 88 DANH MC TI LIU THAM KHO 90 DANH MC CC CH VIT TT BLDSVN: B lut dõn s Vit Nam CISG: Cụng c viờn nm 1980 v hp ng mua bỏn hng húa quc t EC: y ban chõu u HMBHH: Hp ng mua bỏn hng húa ICC: Phũng Thng mi quc t ITC: Trung tõm Thng mi Quc t UCC: B lut thng mi thng nht UNCITRAL: y ban ca Liờn Hp Quc v Lut thng mi quc t UNIDROIT: Vin nghiờn cu quc t v thng nht lut t XHCN: Xó hi ch ngha M U Tớnh cp thit ca ti Cụng c Viờn nm 1980 (CISG) v hp ng mua bỏn hng húa quc t l mt nhng cụng c quc t v thng mi c phờ chun v ỏp dng rng rói nht hin nay, vi 83 nc thnh viờn (tớnh n thi im hin nay), c tớnh CISG iu chnh khong 3/4 giao dch thng mi quc t Cụng c ny ó thng nht húa v khc phc c nhiu mõu thun gia cỏc h thng phỏp lut khỏc trờn th gii, úng vai trũ quan trng vic gii quyt cỏc xung t phỏp lut thng mi quc t v thỳc y thng mi quc t phỏt trin, em li s cụng bng cho cỏc thng v mua bỏn quc t ỏng tic Vit Nam hin cha phi thnh viờn ca CISG, hu ht cỏc doanh nghip Vit Nam c tip xỳc cha nhiu, cha cú nhiu thụng tin v CISG, v cha c hng nhiu li ớch rừ rng t Cụng c ny cỏc giao dch mua bỏn hng húa quc t ca mỡnh Vic nghiờn cu v Cụng c ny l ht sc cn thit thi im hin ti, m nn kinh t Vit Nam ngy cng hi nhp vi nn kinh t th gii Do ú, vic nghiờn cu ti: "Cụng c Viờn nm 1980 (CISG) v hp ng mua bỏn hng húa quc t" l cn thit v cú ý ngha lý lun, thc tin quan trng thi im hin Tỡnh hỡnh nghiờn cu Trờn th gii, hu ht cỏc cng quc thng mi trờn th gii ú cú nhiu quc gia l bn hng ln v lõu di ca Vit nam u ó gia nhp Cụng c Viờn nh Phỏp, M, Italia, Liờn bang Nga, Canada, c, H Lan, Australia, Trung Quc cũn ti khu vc chõu l cỏc quc gia mi gia nhp nh Hn Quc v Nht Bn Vic Cụng c Viờn 1980 tr thnh ngun lut ca tt c nhng quc gia ny v c khuyn khớch s dng cho mi giao dch thng mi quc t cú th thy cú nh hng khụng nh n hot ng mua bỏn hng húa quc t ca cỏc doanh nghip Vit Nam Do ú, tỏc gi nghiờn cu lun mong mun nghiờn cu, phõn tớch nhng ni dung c bn ca CISG v a nhng xut, kin ngh v vic Vit Nam gia nhp Cụng c Viờn nm 1980 v hp ng mua bỏn hng húa quc t v cỏc gii phỏp c th cho vic Vit Nam gia nhp Cụng c Viờn nm 1980 thụng qua ú thỳc y vic gia nhp Cụng c viờn nm 1980 ca Vit Nam thi gian ti Mc ớch, phm vi nghiờn cu ca lun - Mc ớch nghiờn cu ca lun vn: Nghiờn cu lóm rừ thờm mt s lý lun c bn v ký kt hp ng, quyn v ngha v ca cỏc bờn hp ng, hng hoỏ hp ng, vic chuyn ri ro, bi thng thit hi,; Nhng xut v kin ngh v Vit Nam gia nhp Cụng c viờn nm 1980 - V phm vi nghiờn cu: Trong phm vi ti thuc chuyờn ngnh lut T phỏp quc t, tỏc gi ch yu trung nghiờn cu nhng c bn sau õy: Nghiờn cu nhng ni dung c bn ca Cụng c Viờn nm 1980 (CISG) v hp ng mua bỏn hng húa quc t"; s cn thit ca vic Vit Nam gia nhp Cụng c viờn 1980 (CISG) v hp ng mua bỏn hng húa quc t cng nh cỏc gii phỏp, nhng kin ngh thỳc y vic gia nhp CISG ca Vit Nam Phng phỏp nghiờn cu Phng phỏp lun chung ca Lun l ch ngha vt bin chng v ch ngha vt lch s Trờn nn tng phng phỏp lun ú, tỏc gi ỏp dng cỏc phng phỏp c th nh: Phng phỏp h thng, thng kờ, phõn tớch, so sỏnh, tng hp Nhng úng gúp mi v mt khoa hc ca lun Trong quỏ kh, ti thi im Cụng c Viờn bt u cú hiu lc (nm 1989), Vit Nam nhng chuyờn gia v cỏc nh nghiờn cu phỏp lut ó bt u cú nhng nghiờn cu v Cụng c ny v nhng li ớch ca Vit Nam tham gia Cụng c T gúc cỏc c quan qun lý Nh nc, cn phi k n nghiờn cu ca TS inh Th M Loan v cỏc cỏn b nghiờn cu thuc V Phỏp ch B Ngoi thng (nay l B Cụng Thng) v ny Nghiờn cu ó cho thy nhng li ớch ni tri m Cụng c cú th mang li cho hot ng thng mi quc t ca cỏc doanh nghip Vit Nam cng nh cho vic hon thin h thng phỏp lut Vit Nam v lnh vc ny T ú, nghiờn cu ó khuyn ngh Chớnh ph Vit Nam nhanh chúng tham gia Cụng c ny Tic rng sau ú, bi cnh i mi kinh t khú khn, phc tp, Chớnh ph ó khụng dnh u tiờn cho cụng vic ny Gn õy hn, nm 2007, khuụn kh D ỏn "Nõng cp H thng phỏp lý thng mi a phng ca Vit Nam" B Thng mi (nay l B Cụng Thng) tin hnh vi s h tr ca y ban chõu u (EC), Trung tõm Thng mi Quc t (ITC), phi hp vi cỏc B ngnh liờn quan (B Ngoi giao, B T phỏp, Tng Cc Hi quan, on Lut s H Ni, i hc Lut H Ni v i hc Ngoi thng), nhúm nghiờn cu ó tin hnh r soỏt khong 200 iu c thng mi quc t quan trng trờn th gii v ỏnh giỏ kh nng Vit Nam tham gia cỏc Cụng c ny Tuy nhiờn, nghiờn cu CISG, hc viờn tip cn mt gúc hon ton mi c th nh: Th nht, Vit Nam cn tng cng tham gia vo cỏc iu c quc t a phng quan trng lnh vc thng mi Cụng c Viờn v mua bỏn hng húa quc t l mt s cỏc iu c quc t a phng quan trng nht m Vit Nam c khuyn ngh phờ chun thi gian sm nht cú th Th hai, Khng nh bn cht tin b, dõn ch v ngy cng phự hp vi thụng l quc t ca phỏp lut dõn s Vit Nam iu chnh cỏc quan h hp ng mua bỏn hng hoỏ quc t Thụng qua ú, cao vai trũ ca phỏp lut iu chnh cỏc quan h dõn s cú yu t nc ngoi, gúp phn n nh cỏc quan h xó hi dõn s, phc v tớch cc cụng cuc i mi t nc Th ba, Gia nhp Cụng c khụng ch gúp phn hin thc húa ch trng hi nhp quc t mt cỏch tớch cc, ch ng v ton din ca ng v Nh nc, ỏp ng yờu cu phỏt trin ni ti ca quan h kinh t, thng mi cú yu t nc ngoi m cũn nõng cao vai trũ ca Vit Nam hot ng hi húa húa phỏp lut lnh vc t phỏp quc t Kt qu nghiờn cu v ý ngha ca lun vn: Lun ó ó phõn tớch v lm rừ nhng ni dung c bn ca Cụng c Viờn nm 1980 v hp ng mua bỏn hng húa quc t v nh hng ca Cụng c n hp ng mua bỏn hng húa quc t ca cỏc doanh nghip Vit Nam Trờn c s ú, hc viờn ó a nhng xut, kin ngh v vic Vit Nam gia nhp Cụng c Viờn nm 1980 v hp ng mua bỏn hng húa quc t v cỏc gii phỏp c th cho vic Vit Nam gia nhp Cụng c Viờn nm 1980 thụng qua ú thỳc y vic gia nhp Cụng c viờn nm 1980 ca Vit Nam Kt cu ca lun Ngoi phn M u, kt lun, danh mc ti liu tham kho v Ph lc, ni dung ca lun gm chng sau: - Chng 1: Tng quan v Cụng c Viờn 1980 v c im hp ng mua bỏn hng húa quc t - Chng 2: Nhng ni dung ca Cụng c Viờn 1980 v hp ng mua bỏn hng húa quc t v nh hng ca Cụng c n hp ng mua bỏn hng húa quc t - Chng 3: S cn thit ca vic Vit Nam gia nhp cụng c Viờn 1980 v hp ng mua bỏn hng húa quc t v mt s gii phỏp cho vic gia nhp Chng TNG QUAN V CễNG C VIấN NM 1980 V C IM HP NG MUA BN HNG HểA QUC T 1.1 Tng quan v Cụng c viờn nm 1980 1.1.1 nh ngha v mc ớch ca Cụng c - nh ngha: Theo ngụn ng quỏn, Cụng c Liờn Hp Quc v mua bỏn hng húa quc t ("Cụng c" hay l "CISG") l mt hip c hay bn hp ng cú tớnh cht rng buc gia cỏc nc Nú thit lp mt lot nhng quy tc iu chnh nhng mt c th vic ký kt v thc hin cỏc hp ng thng mi gia ngi bỏn v ngi mua m tr s thng mi ca h cỏc nc khỏc Bng vic tha nhn nú, mt nc s cam kt vi cỏc nc khỏc cng tha nhn Cụng c ny s tha nhn cỏc quy tc ca Cụng c nh mt phn ca phỏp lut nc ú - Mc ớch: Mc ớch ca CISG l to thun li v hiu qu cho vic mua bỏn nguyờn liu thụ, hng tiờu dựng, hng ch to thng mi quc t Nu khụng cú Cụng c s cú nhiu nguy c dn n s khụng chc chn v cỏc tranh chp Lut mua bỏn hng húa cỏc nc khỏc thỡ thng l khỏc Trong giao dch quc t, thng xy vng mc v lut nc no s iu chnh Khi vng mc ny xy ra, cỏc bờn s khụng chc chn v quyn v ngha v ca mỡnh S khụng chc chn ny to nờn s khụng hiu qu v ý khụng tt CISG cha ng cỏc quy tc iu chnh quỏ trỡnh to lp v gii thớch hp ng mua bỏn hng húa quc t Nú cng cung cp cỏc quy tc iu chnh ngha v v cỏc bin phỏp khc phc ca cỏc bờn giao dch núi trờn CISG khụng hn ch s t ca ngi bỏn v ngi mua vic son tho hp ng cho phự hp vi iu kin ca h Nhỡn chung, bn c t sa i cỏc quy tc ca Cụng c hoc chp nhn cú ỏp dng Cụng c hay khụng Th hai: Cỏc chuyờn gia, thm phỏn, cỏc c phỏp lý, lut s ca doanh nghip mi l nhng ngi trc tip s dng Cụng c ny vi t cỏch l ngi t v phỏp lý cho vic son tho, thc hin cng nh gii quyt cỏc tranh chp cỏc hp ng ca cỏc doanh nghip (trong ú cú la chn lut ỏp dng cng nh x lý cỏc tranh chp liờn quan n lut ỏp dng cn thit) õy l iu ó thy mt s nc quỏ trỡnh ng gia nhp Cụng c Viờn 1980 (vớ d Hoa K, Nht Bn, Braxin) Cng nh vy, Vit Nam, quan im ca nhúm ny v vic Vit Nam nờn hay khụng nờn gia nhp Cụng c Viờn cú th xem nh mt phn ỏnh chõn thc, t mt gúc khỏc, chuyờn sõu v thc t hn, nhu cu ca cỏc doanh nghip Vit Nam liờn quan n ny (bờn cnh quan im chung c phn ỏnh thụng qua cỏc hip hi ngnh hng, i din cho cỏc doanh nghip t gúc chớnh sỏch v mụ liờn quan n cựng lnh vc) iu tra ý kin ca khong 50 lut s, trng ti viờn, thm phỏn, chuyờn gia phỏp lý n t cỏc cụng ty lut - phũng lut s, trung tõm trng ti, tũa ỏn, cỏc Trng i hc kinh t - phỏp lut, b phn phỏp ch ca cỏc Tng Cụng ty cng nh nhng s liu thng kờ t Trung tõm Trng ti Quc t Vit Nam (VIAC), mt n v gii quyt tranh chp thng mi quc t ngoi Tũa ỏn uy tớn nht ti Vit Nam cho n thi im hin ti, cho thy nhng kt qu thỳ v v s cn thit ca vic gia nhp Cụng c Viờn t nhng gúc rt thc tin iu tra cho thy cú ti 92% s ý kin lut s, chuyờn gia t phỏp lý c hi ó ng h hon ton vic Vit Nam cn nhanh chúng gia nhp Cụng c Viờn S ý kin cũn li (8%) cng khụng phn i vic gia nhp nhng mun lu ý hn n mt s cỏc liờn quan gia nhp (vớ d trỏnh o tng v vic Cụng c Viờn cú th thay th tt c cỏc quy tc thụng l phỏp lut v hp ng mua bỏn hng húa quc t hay lu ý v s tn ti ca nhiu cỏch gii thớch khỏc cỏc c quan xột x/gii quyt tranh chp liờn quan n cỏc iu khon ca Cụng c ny) 78 Nh vy cú ti 100% cỏc ngnh u ỏnh giỏ cao nhng li ớch ca Cụng c Viờn 1980 i vi hot ng ca doanh nghip ngnh v ng h sỏng kin xut Chớnh ph nhanh chúng gia nhp Cụng c ny, ti 8090% doanh nghip khụng bit gỡ v Cụng c ny nhng li by t s ng h tuyt i i vi vic gia nhp Cụng c, 92% s ý kin lut s, chuyờn gia t phỏp lý c hi ó ng h hon ton vic Vit Nam cn nhanh chúng gia nhp Cụng c Viờn S ý kin cũn li (8%) cng khụng phn i vic gia nhp khng nh rng Vit Nam cn tham gia CISG 3.2.2 xut thi gian chun b phự hp cho vic gia nhp CISG vic tham gia Cụng c Viờn ca Vit Nam c thun li v ớt gp tr ngi nht, Hc viờn cho rng Vit Nam cn cú mt thi gian chun b phự hp ớt nht l - nm (vi hon cnh ca Vit Nam, thi gian cú th nhiu hn thụng l ca cỏc nc cú sn nn thng mi quc t phỏt trin nh Singapore l nm) trc chớnh thc gia nhp CISG v nhng sau: Th nht, cn thu hỳt v khuyn khớch thờm nhiu hc gi, nh chuyờn mụn v lut kinh t, thng mi Vit Nam nghiờn cu c chiu rng v chiu sõu ni dung, v ni dung CISG v nh hng ca CISG i vi hot ng ngoi thng v phỏp lut ca Vit Nam Nhng nghiờn cu ny s giỳp ớch m x, phõn tớch sõu hn nhng ni cm ca CISG mi liờn h vi Vit Nam, lm tin v d liu thụ v tinh cho vic xut kin ngh chớnh sỏch Th hai, cn thnh lp mt nhúm nghiờn cu chuyờn mụn v Vit Nam gia nhp CISG bao gm cỏc chuyờn gia hng u v CISG, v lut thng mi quc t Vit Nam nhm mc ớch phõn tớch, m x mụi trng phỏp lý hin ti ca Vit Nam, nhng im li, bt li ca Vit Nam tham gia CISG, xut lờn Chớnh ph vic tham gia Cụng c, l trỡnh tham gia, cỏc bc chun b v c nhng ngh bo lu, nu cú, i vi cỏc 79 iu khon bt thun CISG i vi Vit Nam (vỡ Cụng c khụng quy nh c ch iu chnh, chnh sa ni dung Cụng c nờn khỏ nhiu nc ó chp thun phờ chun Cụng c vi nhng yờu cu bo lu i vi mt s iu khon, Vit Nam cú th cõn nhc thc hin tng t i vi nhng iu khon quỏ bt li cho mỡnh) Th ba, cn nhanh chúng ph bin ni dung Cụng c sõu rng gii doanh nghip (c bit l doanh nghip xut nhp khu), h thng t phỏp v giỏo dc phỏp lut cỏc trng i hc v cỏc khúa o to chuyờn ngnh khỏc v lut thng mi quc t Cụng tỏc ny cn c trin khai ng b, cú l trỡnh rừ rng thụng qua hot ng ca B Giỏo dc - o to, B T phỏp, VCCI v thụng qua cỏc t chc doanh nghip, cỏc din n v CISG Vic trang b, cung cp nhng kin thc v CISG s giỳp cỏc doanh nghip Vit Nam gim thiu cỏc ri ro ký kt hp ng thng mi quc t cú ỏp dng CISG, giỳp bo v li ớch ca bờn Vit Nam cú tranh chp xy V ny, Ngy 28/12/2012, sau hon thnh nghiờn cu v kh nng Vit Nam gia nhp Cụng c Viờn 1980 ca Liờn hp quc v Hp ng mua bỏn hng húa quc t (gi tt l Cụng c Viờn), B Cụng Thng ó cú cụng s 12694/TTr-BCT gi Th tng Chớnh ph xut vic Vit Nam gia nhp Cụng c ny Ngy 14/01/2013, Vn phũng Chớnh ph ó gi Cụng s 413/VPCP-QHQT ng ý vi xut trờn ca B Cụng Thng, ú Th tng Chớnh ph ó ng ý vi ch trng Vit Nam gia nhp Cụng c Viờn v giao cỏc b ngnh liờn quan thc hin cỏc th tc gia nhp Cụng c ny Nh vy, sau hn hai nm k t Phũng Thng mi v Cụng nghip Vit Nam (VCCI) ln u tiờn cú xut v thc hin chin dch ng ln v vic Vit Nam gia nhp Cụng c Viờn vỡ li ớch chung ca cng ng doanh nghip Vit Nam giao thng quc t, 80 Chớnh ph ó chớnh thc phờ duyt quyt nh Vit Nam gia nhp Cụng c quan trng ny 3.3 Kin ngh mt s gii phỏp cho vic Vit Nam gia nhp CISG * Kin ngh sa i phỏp lut Vit Nam cho phự hp vi CISG Lut Thng mi Vit Nam nm 1997 (v c Lut Thng mi Vit Nam nm 2005) liờn quan n hp ng mua bỏn hng húa quc t cũn bc l nhiu mt hn ch v cũn cha ng nhng iu khon cha phự hp vi thc tin v ũi hi ca cỏc nh kinh doanh quc t iu ny ũi hi chỳng ta phi nhanh chúng cú cỏc gii phỏp tin ti gia nhp CISG thi gian sm nht thng nht ngun lut ỏp dng cho mua bỏn hng húa quc t gia cỏc doanh nghip Vit Nam v cỏc i tỏc nc ngoi Khi ú cỏc doanh nghip Vit Nam v nc ngoi s cựng chung "ting núi", cựng chung quan im v nh ú, cỏc mi quan h hp tỏc thng mi quc t s ngy cng gn cht hn, lõu bn hn v rng m hn Nhỡn chung, cỏc nguyờn tc ca CISG phự hp vi cỏc nguyờn tc chung ca phỏp lut hp ng Vit Nam, theo quy nh ca CISG cng nh t cỏc quy nh ca phỏp lut Vit Nam v vic ký kt, gia nhp cỏc iu c quc t, vic gia nhp Cụng c i vi Vit Nam hin khụng cú khú khn ỏng k C th: CISG khụng cú quy nh gỡ v iu kin gia nhp i vi cỏc quc gia khụng tham gia ký kt nh Vit Nam (iu 91, khon CISG: Cụng c ny s nhn s gia nhp tt c cỏc quc gia khụng ký tờn, k t ngy Cụng c ng cho cỏc bờn ký kt); Cỏc quc gia thnh viờn khụng cú ngha v úng gúp v ti chớnh, khụng phi thnh lp mt c quan riờng thc thi Cụng c, cng khụng cú bt k ngha v bỏo cỏo nh k no Tuy nhiờn, tn ti mt s im khỏc bit cỏc iu khon chi tit ca CISG vi cỏc quy phm tng ng phỏp lut v mua bỏn hng húa quc t ca Vit Nam (vớ d quy nh v hỡnh thc ca hp ng, v cỏc 81 ch ti vi phm hp ng) Mt s c CISG quy nh, nhng cha cú phỏp lut Vit Nam (kộo di thi hn hiu lc ca cho hng, hy hp ng cha n thi hn thc hin ngha v) Khi Vit Nam gia nhp CISG, s cú hai ngun lut cựng iu chnh cỏc hp ng mua bỏn hng húa ti Vit Nam: - CISG s ch c ỏp dng i vi cỏc hp ng mua bỏn hng húa quc t (vi khỏi nim hp ng mua bỏn hng húa quc t c nh ngha ti iu ca CISG l hp ng gia cỏc bờn cú tr s thng mi ti cỏc quc gia khỏc nhau) - Cỏc hp ng mua bỏn hng húa nc (khụng cú yu t quc t) thỡ khụng ỏp dng CISG m ỏp dng phỏp lut Vit Nam v mua bỏn hng húa Nh vy, mi quan h gia CISG v phỏp lut Vit Nam v mua bỏn hng húa l b sung ch khụng i khỏng Cú nhng trng hp khỏc bit gia hai ngun lut ny l tt yu, mi quan h c iu chnh cú tớnh cht khỏc Nhng trng hp cũn li, s khỏc bit khụng gõy bt cp i tng v ch th ỏp dng ca CISG v phỏp lut Vit Nam trng hp ny l khụng ging Vỡ vy, dự cú khỏc bit mt s quy nh nh v chi tit gia CISG v phỏp lut Vit Nam, cú th khng nh, gia nhp CISG, Vit Nam khụng phi sa i, bói b hoc ban hnh mi bn quy phm phỏp lut Tuy nhiờn, s thớch hp v cht ch hn nu cú th b sung khỏi nim "mua bỏn hng húa quc t" theo quan nim ca CISG vo iu 27 Lut Thng mi nm 2005 (iu ny mi nờu cỏc hỡnh thc ca mua bỏn hng húa quc t nh "Mua bỏn hng hoỏ quc t c thc hin di cỏc hỡnh thc xut khu, nhp khu, tm nhp, tỏi xut, tm xut, tỏi nhp v chuyn khu, Mua bỏn hng hoỏ quc t phi c thc hin trờn c s hp ng bng bn hoc bng hỡnh thc khỏc cú giỏ tr phỏp lý tng ng" m cha a khỏi nim chung v mua bỏn hng húa quc t) 82 T cỏc phõn tớch trờn hc viờn khng nh Vit Nam khụng nờn ng ngoi mt Cụng c vi nhiu li ớch thit thc, ó c ỏp dng rng rói v thnh cụng nh vy lnh vc mua bỏn hng húa quc t Vỡ vy, khụng cú gỡ ngc nhiờn t trc nm 1988, nm Cụng c Viờn bt u cú hiu lc, Vit Nam ó cú nhiu xut, kin ngh t phớa cỏc nh nghiờn cu v ngoi nc v vic Vit Nam gia nhp CISG Nhng kin ngh ny ang cú xu hng gia tng nhng nm gn õy Vit Nam tng bc hi nhp mnh m vo nn kinh t th gii vi vic gia nhp WTO v cỏc hip nh thng mi khỏc, m nhng sõn chi mi v nhng c hi ln cỏc hp ng thng mi quc t gia tng c v s lng, giỏ tr v li ớch - Kin ngh v h thng ỏn l Theo khuyn ngh ca UNCITRAL, cỏc c quan ỏp dng phỏp lut ti cỏc quc gia thnh viờn cn cú mt h thng bỏo cỏo ỏn l v Cụng c Viờn H thng ny s hp v bỏo cỏo cỏc ỏn l cú liờn quan n Cụng c ny cho Ban th ký ca UNCITRAL c quan ny a lờn h thng c s d liu "CLOUT" (Case Law on UNCITRAL Texts) õy l khuyn ngh, khụng phi l "ngha v" ca quc gia thnh viờn Cụng c Tuy nhiờn, õy l vic nờn lm vỡ cụng khai húa cỏc ỏn l ca Vit Nam s gúp phn lm tng s tin tng ca cng ng kinh doanh quc t vo s minh bch ca h thng phỏp lut Vit Nam v thng mi quc t Trong s hng nghỡn ỏn l v CISG, ó cú mt ỏn l liờn quan n Vit Nam õy l ỏn l v tranh chp gia Cụng ty thng mi Tõy Ninh - Tanico (Vit Nam) v DN Ng Nam Bee (Singapore), c xột x ti To phỳc thm - TAND Thnh ph H Chớ Minh, bn ỏn tuyờn ngy 4/5/1996 Khi xột x v vic ny, To ỏn ó tham chiu iu 29 "(1) Mt hp ng cú th c sa i hay chm dt bng tha thun n thun gia cỏc bờn (2) Mt hp ng 83 bng bn cha ng mt iu khon quy nh rng mi s sa i hoc chm dt hp ng phi c cỏc bờn lm bng bn thỡ khụng th b sa i hay chm dt theo tha thun gia cỏc bờn di mt hỡnh thc khỏc Tuy nhiờn hnh vi ca mi bờn cú th khụng cho phộp h c vin dn iu khon y chng mc nu bờn cn c vo hnh vi ny" v iu 53 "Ngi mua cú ngha v toỏn tin hng v nhn hng theo quy nh ca hp ng v ca Cụng c ny", iu 64 "(1) Ngi bỏn cú th tuyờn b hy hp ng: (a) Nu s kin ngi mua khụng thi hnh ngha v no ú ca h theo hp ng hay Cụng c hay cu thnh mt s vi phm ch yu hp ng, hoc (b) Nu ngi mua khụng thi hnh ngha v tr tin hoc khụng nhn hng thi hn b sung m ngi bỏn chp nhn cho h chiu theo khon iu 63 hay nu h tuyờn b s khụng lm vic ú thi hn y (2) Tuy nhiờn nhng trng hp ngi mua ó tr tin, ngi bỏn mt quyn tuyờn b hy hp ng nu h khụng lm vic ny: (a) Trong trng hp ngi mua chm thc hin ngha v - trc ngi bỏn bit ngha v ó c thc hin, hoc (b) Trong trng hp ngi mua vi phm bt c ngha v no khỏc ngoi vic chm tr - mt thi hn hp lý: K t lỳc ngi bỏn ó bit hay ỏng l phi bit s vi phm ú, hoc: Sau ht mi thi hn b sung m ngi bỏn chp nhn chiu theo khon iu 63 hay sau ngi mua ó tuyờn b rng h s khụng thc hin ngha v ca mỡnh thi hn b sung ú" ca CISG õy l mt ỏn l v CISG u tiờn i vi Vit Nam n l ny cho thy, dự Vit Nam cha phi l thnh viờn cụng c, nhng cú nhng trng hp cụng c ny cú th c ỏp dng Vit Nam Nu thc hin khuyn ngh ny, sau Vit Nam gia nhp CISG, hc viờn kin ngh Tũa ỏn nhõn dõn ti cao "theo dừi, qun lý, hng dn, ch o v kim tra cỏc hot ng hp tỏc quc t v t phỏp ca ngnh Tũa ỏn nhõn 84 dõn; lm nhim v phỏt ngụn v i ngoi ca ngnh Tũa ỏn nhõn dõn" v B T phỏp s chu trỏch nhim trc Chớnh ph v vic thc hin Bỏo cỏo ỏn l cho UNCITRAL vỡ theo chc nng, nhim v, quyn hn thỡ B T phỏp cú mt s nhim v, quyn hn v T phỏp quc t chng hn nh vic Xõy dng trỡnh chin lc, k hoch phỏt trin v t phỏp quc t; Ch trỡ hoc tham gia xut ký kt, gia nhp v thc hin iu c quc t v t phỏp quc t; Thm nh, gúp ý d tho iu c quc t, tha thun quc t v vic gia nhp cỏc iu c quc t v t phỏp quc t; l c quan quc gia quan h vi cỏc thnh viờn v C quan thng trc ca Hi ngh La Hay v t phỏp quc t; xut tham gia cỏc din n, hi ngh, hot ng quc t v t phỏp quc t thuc phm vi chc nng, nhim v ca V; xut tham gia, thỳc y quan h vi cỏc t chc quc t v t phỏp quc t - Kin ngh cỏc thm phỏn, trng ti viờn v cỏc doanh nghip Vit Nam: i vi cỏc thm phỏn, trng ti viờn, ỏp dng Cụng c ny, cn thng xuyờn tham kho cỏc bỡnh lun v tuyn cỏc ỏn l v Cụng c vi mc ớch m bo vic ỏp dng thng nht Cụng c ny ti cỏc quc gia khỏc nhau, trỏnh tỡnh trng ti cỏc quc gia thuc cỏc h thng phỏp lut hay cú ch kinh t, chớnh tr, trỡnh phỏt trin khỏc nhau, cỏc iu khon ca Cụng c li c hiu theo nhng ngha khỏc nhau, khụng phự hp vi tinh thn v ý ngha ca Cụng c; Cỏc doanh nghip Vit Nam cn nghiờn cu nm c tinh thn v ni dung ca Cụng c Viờn, c bit l cỏc doanh nghip ó, ang v s kinh doanh xut nhp khu vỡ s cũn cú nhiu tranh chp na v hp ng mua bỏn hng hoỏ quc t gia doanh nghip Vit Nam v cỏc i tỏc nc ngoi s c gii quyt bng CISG bi cỏc tũa ỏn Vit Nam, tũa ỏn nc ngoi v c bit l cỏc trng ti quc t Nh vy, Vit Nam cha tham gia CISG nhng cỏc tranh chp mua bỏn hng hoỏ quc t ca cỏc DN nc ta rt cú th s c xột x theo Cụng c ny Vỡ vy, hc viờn 85 mun nhn mnh trc ht n vic ph bin Cụng c ny cho cỏc doanh nghip xut nhp khu Vit Nam, to iu kin cho cỏc DN tip cn v nm c tinh thn v ni dung ca Cụng c ny, ngh B Thng mi, Phũng Thng mi v Cụng nghip Vit Nam VCCI cú th t chc cỏc khúa hc, cỏc hi tho cú liờn quan v cỏc doanh nghip hóy ch ng tip cn vi cỏc ngun thụng tin rt phong phỳ, a dng trờn Internet liờn quan n Cụng c - Kin ngh v tuyờn truyn, ph bin CISG n cỏc doanh nghip v cỏc c quan chu trỏch nhim gii quyt tranh chp Vic tuyờn truyn, ph bin CISG l cn thit Cụng c ny thc s phỏt huy hiu qu v em li li ớch thc t cho doanh nghip v nn kinh t Vỡ vy, cn thc hin cỏc hot ng ny mt cỏch tớch cc C th, nhng hot ng tuyờn truyn, ph bin v CISG v chun b chun b trin khai vic thc thi Cụng c ti cỏc c quan ỏp dng phỏp lut sau õy cn c thc hin: + T chc mt s hi tho quc t chuyờn sõu v CISG: ó cú nhiu Hi tho c t chc nhm ph bin cỏc li ớch v tỏc ng ca vic gia nhp Cụng c Viờn 1980 nh Hi tho "Vit Nam gia nhp Cụng c ca Liờn hp quc v Hp ng mua bỏn hng húa quc t (CISG)" t chc ti TP H Chớ Minh ngy 1/11/2013, nhm ph bin cỏc li ớch v tỏc ng ca vic gia nhp Cụng c Viờn 1980 cho gii lut s, ging viờn i hc v doanh nghip phớa Nam, B Cụng Thng phi hp vi D ỏn H tr Chớnh sỏch Thng mi v u t ca chõu u (EU-MUTRAP) t chc Hi tho cựng chuyờn ti H Ni ngy 19/12/2013 Tuy nhiờn phm vi cũn hp, vỡ vy rt cn cú mt Hi tho chuyờn sõu v cú tớnh quc t, cn mi cỏc chuyờn gia quc t cú trỡnh chuyờn sõu núi v ny + T chc cỏc khúa bi dng ngn hn cho cỏc thm phỏn, trng ti viờn, cỏc lut s, ging viờn ging dy v lut thng mi, v thng mi 86 quc t ti cỏc trng i hc lut v kinh t ti Vit Nam: Nh ó phõn tớch ti mc 3.2.1.1 v khng nh Vit Nam nờn tham gia Cụng c Viờn 1980 thỡ Cỏc chuyờn gia, thm phỏn, cỏc c phỏp lý, lut s ca doanh nghip mi l nhng ngi trc tip s dng Cụng c ny vi t cỏch l ngi t v phỏp lý cho vic son tho, thc hin cng nh gii quyt cỏc tranh chp cỏc hp ng ca cỏc doanh nghip, vỡ vy cn phi t chc cỏc khúa bi dng ngn hn cho h h nm chc nhng phỏp lý CISG + T chc cỏc khúa o to, ph bin kin thc cho cỏc doanh nghip Vit Nam thc hin hot ng xut nhp khu, cỏc hip hi doanh nghip: õy cng l mt nhng nhim v ht sc quan trng vỡ cỏc doanh nghip mi l ngi trc tip s dng, chu tỏc ng cng nh hng li t Cụng c ny; + H tr vic a Cụng c Viờn vo chng trỡnh ging dy ti cỏc trng i hc lut v kinh t cú o to v thng mi quc t ti Vit Nam; + T chc vit v xut bn cỏc sỏch gii thiu v Cụng c Viờn, bỡnh lun cỏc iu khon ca Cụng c, hng dn ỏp dng Cụng c Viờn 87 KT LUN Theo VCCI vic tham gia CISG s "li cho doanh nghip, li cho c nn kinh t", theo Trung tõm thng mi trng ti quc t, s 500 v kin m Trung tõm ny th lý thỡ ó cú ti 80% s v cú yu t nc ngoi Bt cp ch doanh nghip nc ngoi luụn mun ỏp dng lut nc ngoi hp ng giao dch, cũn doanh nghip Vit Nam dự khụng mun phi chp thun cỏc iu khon ca i tỏc a vờnh gia "lut ta" v "lut tõy" cú th gii quyt c c hai bờn u tham gia CISG ỏng tic l dự ó cú nhiu xut nhng n thi im hin ti, Vit Nam cha tham gia CISG Nm 2009, mt nhng bn hng ln nht ca Vit Nam l Nht Bn ó tham gia CISG Khụng ch Nht Bn, cỏc i tỏc khỏc nh Singapore, Trung Quc, nhiu nc EU, M u ó tham gia CISG Kinh t Vit Nam ang quỏ trỡnh hi nhp vi s phỏt trin ca nn kinh t th gii ang ngy mt phỏt trin Cỏc doanh nghip Vit Nam ngy cng m rng hot ng kinh doanh ca mỡnh, liờn kt buụn bỏn hng húa vi doanh nghip cỏc nc khỏc trờn th gii Vic m rng ngoi thng khụng ch mang n ngun li nhun to ln cho cỏc doanh nghip m cũn giỳp phỏt trin nn kinh t mi ni ca Vit Nam Vi tớnh cht phc ca mt giao dch hng húa quc t, hp ng mua bỏn hng húa quc t phi c son tho mt cỏch cht ch v y nhm trỏnh nhng tranh chp v thit hi phỏt sinh t hot ng mua bỏn hng húa quc t Cỏc bờn giao dch buụn bỏn hng húa quc t cú th t la chon lut ỏp dng cho hp ng Cỏc doanh nghip Vit Nam cú th la chon lut ca Vit Nam hoc cỏc lut nc ngoi, iu c quc t khỏc iu c quc t ph bin nht hin c ỏp dng cho hp ng mua bỏn hng húa quc t l Cụng c Viờn nm 1980 (CISG) Trong quỏ trỡnh xõy dng lut Vit Nam, cỏc nh lm 88 lut ó tham kho Cụng c Viờn, ú nhỡn chung lut Vit Nam v CISG cú tng ng v nhng quy nh c bn Tuy nhiờn, CISG cú phn quy nh cht ch v c th hn so vi lut ca Vit Nam Qua quỏ trỡnh phõn tớch v ỏnh giỏ, Hc viờn nhn thy rng vic ỏp dng CISG cỏc doanh nghip Vit Nam cũn nhiu khú khn nhng li ớch m CISG mang li l khụng th ph nhn CISG l iu c quc t c ỏp dng rng rói trờn th gii iu ny giỳp to thun li hn quỏ trỡnh m phỏn, gim thiu nhng hiu lm hay quan im khỏc gia cỏc doanh nghip cỏc quc gia khỏc Hn na, CISG l iu c chuyờn v hp ng mua bỏn hng húa quc t Do ú, CISG quy nh rt cht ch, chi tit v khụng quỏ bo v quyn li ca ngi bỏn hay ngi mua nh nhng lut ca cỏc quc gia khỏc ng thi cũn giỳp doanh nghip gim chi phớ Thờm vo ú, cũn to nim tin cho doanh nghip i tỏc, thỳc y thng mi u t phỏt trin, li ớch ca doanh nghip v kinh t t nc tng Vic tham gia cng s to thun li ln chỳng ta tham gia nhiu cụng c tng t tng lai Vic ỏp dng CISG mua bỏn hng húa quc t s mang n s cụng bng v quyn li v ngha v ca cỏc bờn, s thng nht v quan im trỏnh xy nhng tranh chp quỏ trỡnh thc hin hp ng Trc ngng ca hi nhp, Vit Nam s phi gia nhp Cụng c Viờn 1980 tng lai Vỡ vy, cỏc doanh nghip Vit Nam nờn trang b sn sng nhng kin thc cn thit v CISG ng thi cú nhng bc chun b cn thit gim thiu nhng khú khn s gp phi quỏ trỡnh gia nhp 89 DANH MC TI LIU THAM KHO I Ting Vit Bỏo din n doanh nghip (2006), Gii quyt hp ng mua bỏn hng húa quc t, http://dddn.com.vn/14424cat104/giai-quyet-hop-dong-muaban-quoc-te.htm, (truy cp16/8/2014) B Thng Mi (2006), Thụng t s 04/2006/TT-BTM ngy 06/4/2006 hng dn mt s ni dung quy nh ti Ngh nh s 12/2006/N-CP ngy 23/01/2006 ca Chớnh ph quy nh chi tit thi hnh Lut thng mi v hot ng mua bỏn hng húa quc t v cỏc hot ng i lý mua, bỏn, gia cụng v quỏ cnh hng húa vi nc ngoi, H Ni Chớnh Ph (2006), Ngh nh 138/2006/N-CP ngy 15/11/2006 quy nh chi tit thi hnh cỏc quy nh ca B lut dõn v quan h dõn s cú yu t nc ngoi, H Ni Nguyn Bỏ Din (2005), Giỏo trỡnh lut thng mi quc t, Nxb i hc quc gia H Ni, H Ni Nguyn Minh Hng (2005), "Bn v khỏi nim vi phm c bn Cụng c Viờn nm 1980 v hp ng mua bỏn hng húa quc t", Tp kinh t i ngoi, (14), tr.84-90 Nguyn Minh Hng (2006), Mt vi suy ngh v vic ỏp dng Cụng c Viờn nm 1980 v hp ng mua bỏn hng húa quc t, Bỏo Din n doanh nghip, s 11 v 12 nm 2006 (ngy 08/02/2006 v 10/02/2006), chuyờn mc Phỏp lut kinh doanh Nguyn Minh Hng (2007), "Vit Nam v vic gia nhp Cụng c Viờn nm 1980", Tp Nghiờn cu lp phỏp, (thỏng 9/2007), tr.59-62 Nguyn Minh Hng (2009), Vit Nam v vic gia nhp Cụng c viờn nm 1980 v Hp ng mua bỏn hng húa quc t, http://thongtinphapluatdansu wordpress.com/2009/07/08/3273/, (truy cp 16/8/2014) 90 Nguyn Minh Hng (2010), Bn thuyt minh xut Vit Nam gia nhp Cụng c viờn v hp ng mua bỏn hng húa quc t, H Ni 10 Liờn hip quc (1964), Cụng c La-Haye v ký kt hp ng 11 Liờn hp quc (1980), Cụng c Viờn v hp ng mua bỏn hng húa quc t 12 inh Th M Loan (2010), Bn thuyt minh xut Vit Nam gia nhp Cụng c viờn v hp ng mua bỏn hng húa quc t, H Ni 13 Nguyn Th M (2009), Giỏo trỡnh Phỏp lut hot ng kinh t i ngoi, NXB Thụng tin v Truyn Thụng, H Ni 14 Nguyn Th M (2010), ó n lc Vit Nam cn gia nhp Cụng c, Viờn http://trungtamwto.vn, (truy cp 16/8/2014) 15 Nguyn Th M (ch biờn) (2005), "Sa i Lut Thng mi Vit Nam phự hp vi phỏp lut v quỏn thng mi quc t", Nxb Lý lun Chớnh tr, H Ni 16 Nhúm cng tỏc viờn ca VCCI (2010), Vit Nam tham gia Cụng c viờn nm 1980 v hp ng mua bỏn hng húa quc t, http://www.trungtamwto (truy cp 14/8/2014) 17 Quc hi (2005), B lut dõn s Vit Nam s 33/2005/QH11 ngy 14/6/2005, H Ni 18 Quc hi (2005), Lut thng mi Vit Nam s 36/2005/QH11 ngy 14/5/2005, H Ni 19 Quc hi (2005), Ngh quyt 45/2005/NQ-QH11 ngy 14/6/2005 v vic thi hnh B lut dõn s, H Ni 20 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2004), Ngh Quyt ca hi ng Thm phỏn Tũa ỏn nhõn dõn ti cao s 01/2004/NQ-HTP ngy 28 thỏng nm 2004 hng dn ỏp dng mt s quy nh ca B Lut Dõn s v bi thng thit hi ngoi hp ng, H Ni 91 21 Trung tõm xỳc tin thng mi Ngh an (2013), Gii quyt tranh chp hp ng mua bỏn hng húa quc t, http://www.ntpc.vn/index.php, (truy cp ngy 12/8/2014) 22 Trng i hc lut H Ni (2009), Giỏo trỡnh t phỏp quc t, Nxb Cụng an Nhõn dõn 23 Trng i hc quc gia thnh ph H Chớ Minh (2005), Giỏo trỡnh lut hp ng thng mi quc t, Nxb i hc quc gia thnh ph H Chớ Minh 24 VCCI (2010), Nhng li ớch ca vic Vit Nam gia nhp CISG, http://cisgvn.wordpress.com , (truy cp ngy 14/8/2014) 25 VCCI (2013), Thnh cụng ca Cụng c viờn nm 1980, http://trungtamwto.vn/ van-de-dac-biet/cong-uoc-vien/gioi-thieu-chung, (truy cp 15/8/2014) 26 Vin thng nht t phỏp quc t (1999), Nhng nguyờn tc hp ng thng mi quc t, Nxb Tp H Chớ Minh 27 V Phỏp ch - B Cụng thng (2011), Thc tin ỏp dng cụng c Viờn 1980 (CISG) v hp ng mua bỏn hng húa quc t, H Ni II Ting Anh 28 E Butler (2007), "Chapter APPLICATION OF THE CISG" from A Pratical Guide to the CISG: Negotiations through litigation, Aspen Publisher (2007 Supplement 2) 29 Gary F Bell, Why Singapore Should Withdraw Its [Article 95] Reservation to the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) 30 Peter Winship, The Scope of the Vienna Convention on International Sales Contracts 31 Univ Prof Dr Peter Schlechtriem, Uniform Sales Law - The UN- Convention on Contracts for the International Sale of Goods 92 ... Công ước Viên 1980 hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế ảnh hưởng Công ước đến hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế - Chương 3: Sự cần thiết việc Việt Nam gia nhập công ước Viên 1980 hợp đồng mua bán hàng. .. VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG ƯỚC ĐẾN HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM .23 2.1 Nội dung Công ước viên năm 1980 Hợp đồng mua bán hàng. .. điểm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo nguồn 1.2.1 Khái niệm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Cơ sở pháp lý việc mua bán hàng hoá hợp đồng Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế (MBHHQT) trước
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn công ước viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế , Luận văn công ước viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế , Luận văn công ước viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay