ôn thi cấp tôc 6-Có lời giải

9 653 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2013, 01:26

§Ò thi m«n HoaDH-6 C©u 1 : có thể là công thức tổng quát của loại hợp chất nào dưới đây? A. rượu no, 2 chức, mạch hở B. anđehit C. este không no (có 1 nối đôi), đơn chức D. axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở C©u 2 : Chất nào sau đây không tan trong nước? A. B. C. D. Cả 3 chất trên C©u 3 : Đốt cháy hỗn hợp các este no, đơn chức mạch hở cho kết quả nào sau đây? A. B. C. D.không xác định được C©u 4 : Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo bằng cách A. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn B. cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2, đun nóng C. điện phân nóng chảy NaCl D. cho F2 đẩy Cl2 ra khỏi dung dịch NaCl C©u 5 : Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl 3 . Hiện tượng xảy ra là A. chỉ có kết tủa keo trắng. B. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan. C. không có kết tủa, có khí bay lên D. có kết tủa keo trắng và có khi bay lên. C©u 6 : Hoà tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO 3 , thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO 2 ) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H 2 bằng 19. Giá trị của V là (cho H = 1, N = 14, O = 16, Fe = 56, Cu = 64) A. 2,24 B. 5,60 C. 3,36 D. 4,48 C©u 7 : Oxi hoá không hoàn toàn propanal bằng (xuc tac ) thu được chất nào sau đây? A. B. C. D. C©u 8 : Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 8,4 lít khí CO 2 , 1,4 lít khí N 2 (các thể tích khí đo ở đktc) và 10,125 gam H 2 O. Công thức phân tử của X là (cho H = 1, O = 16) A. B. C. D. C©u 9 : Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là : A. Fe, Ca, Al B. Na, Ca, Al C. Na, Ca, Zn D. Na, Cu, Al C©u 10 : Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3,36 lít khí , 0,56 lít khí N 2 (các khí đo ở đktc) và 3,15 gam . Khi X tác dụng với dung dịch thu được sản phẩm có muối . Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho H = 1, C = 12, O = 16) A. B. C. D. C©u 11 : Có 4 kim loại A, B, C, D đứng sau Mg trong dãy hoạt động hoá học. Biết rằng: - A và B tác dụng với dung dịch loãng giải phóng hiđro. - A hoạt động hoá học kém hơn B. - C và D không có phản ứng với dung dịch - D tác dụng với dung dịch muốiC và giải phóng C. Hãy xác định thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng (theo chiều hoạt động hoá học giảm dần). A. B, D, C, A B. A, B, D, C C. A, B, C, D D. B, A, D, C C©u 12 : Mệnh đề KHÔNG ĐÚNG là A. Fe3+ có tính oxi hóa mạnh hơn Cu2+ B.Fe2+ oxi hóa được Cu C.Fe khử được Cu2+ trong dung dịch D.Tính oxi hóa của các ion tăng theo thứ tự: Fe2+, H+, Cu2+, Ag+ C©u 13 : Điều chế etyl axetat từ etilen cần thực hiện tối thiểu số phản ứng là A. 2 B. 4 C. 5 D. 3 C©u 14 : Cho 1,12g bột Fe và 0,24g bột Mg tác dụng với 250ml dung dịch khuấy nhẹ cho đến khi dung dịch mất màu xanh. Nhận thấy khối lượng kim loại sau phản ứng là 1,88g. Nồng độ mol/l của dung dịch là bao nhiêu? A. 0,05M B. 0,12M C. 0,15M D. 0,1M C©u 15 : Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na 2 CO 3 đồng thời khuấy đều, thu được V lít khí (ở đktc) và dung dịch X. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiện kết tủa. Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là: A.V = 22,4(a + b) B.V = 22,4(a – b) C.V = 11,2(a – b) D. V = 11,2(a + b) 1 C©u 16 : Để trung hoà 8,8 gam axit cacboxylic có mạch cacbon không phân nhánh thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic cần 100ml dung dịch 1M. Công thức cấu tạo có thể có của axit cacboxylic là A. B. B. D. C. C. D. A. C©u 17 : Tính chất nào sau đây không phải của ? A. tính axit B. tham gia phản ứng trùng hợp C. tham gia phản ứng tráng gương D. tham gia phản ứng cộng hợp C©u 18 : Một trong những điểm khác nhau của protit so với lipit và glucozơ là A. protit luôn chứa nitơ B. protit luôn chứa chức hiđroxyl C. protit luôn là chất hữu cơ no. D. protit có khối lượng phân tử lớn hơn C©u 19 : Cho 4,48 lít hỗn hợp X (ở đktc) gồm 2 hiđrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1,4 lít dung dịch Br 2 0,5M. Sau khi phản ứng hòan toàn, số mol Br 2 giảm đi một nửa và khối lượng bình tăng thêm 6,7 gam. Công thức phân tử của 2 hiđrocacbon là (cho H = 1, C = 12) A. B. C. D. C©u 20 : Dãy tất cả các chất đều phản ứng với HCOOH là A. B. C. D. C©u 21 : Để nhận biết ba axit đặc, nguội: HCl, H 2 SO 4 , HNO 3 đựng riêng biệt trong ba lọ bị mất nhãn, ta dùng thuốc thử là A. Cu B. Fe C. Al D. CuO C©u 22 : Đốt cháy hoàn toàn 1,76 gam 1 axit hữu cơ X mạch thẳng được 1,792 lít khí (đktc) và 1,44 gam nước. Công thức cấu tạo của X là A. B. C. D. C©u 23 : Trong dãy chuyển hoá: Các chất X, Y, Z, T lần lượt là A. B. C. D. C©u 24 : Cho 6,6 gam một anđêhit X đơn chức, mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO 3 (hoặc Ag 2 O) trong dung dịch NH 3 , đun nóng. Lượng Ag sinh ra cho phản ứng hết với axit HNO 3 loãng, thóat ra 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho H = 1 , C = 12, O = 16) A. B. C. D. C©u 25 : Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO 2 (ở đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH) 2 nồng độ a mol/l, thu được 15,67 gam kết tủa. Giá trị của a là (cho C = 12, O = 16, Ba = 137) A. 0,032 B. 0,04 C. 0,048 D. 0,06 C©u 26 : Cho khí CO qua ống đựng a gam hỗn hợp gồm nung nóng. Khí thoát ra được cho vào nước vôi trong dư thấy có 30g kết tủa trắng. Sau phản ứng, chất rắn trong ống sứ có khối lượng 202g. Khối lượng a gam của hỗn hợp các oxit ban đầu là: A. 200,8g B. 216,8g C. 103,4g D. 206,8g C©u 27 : Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH) 2 (dư), thu được số gam kết tủa là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Ca = 40) A. 30 B. 10 C. 20 D. 40 C©u 28 : Este E có công thức phân tử . Xà phòng hoá E thu được 1 ancol không bị oxi hoá bởi . Tên của E là A. isopropyl axetat B. propyl axetat C. tert-butyl fomiat D. isobutyl fomiat C©u 29 : Dãy các ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hóa là (biết trong dãy điện hóa , cặp Fe 3+ /Fe 2+ đứng trước cặp Ag + /Ag): A. B. 2 C. D. C©u 30 : Có các chất: axit axetic, glixerol, ancol etylic, glucozơ. Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây để nhận biết? A. Quỳ tím B. Kim loại Na C. Dung dịch D. C©u 31 : Tên gọi của este có mạch cacbon không phân nhánh có công thức phân tử có thể tham gia phản ứng tráng gương là A. etyl axetat B. isopropyl fomiat C. propyl fomiat D. metyl propionat C©u 32 : Cặp chất nào sau đây đều có phản ứng tráng gương? A. B. C. D. C©u 33 : Cặp chất nào sau đây được dùng để điều chế vinyl axetat bằng phản ứng trực tiếp? A. A. B. D. C. C. D. B. C©u 34 : Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C 2 H 7 NO 2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun nóng, thu được dung dịch Y và 4,48 lít hỗn hợp Z (ở đktc) gồm hai khí (đều làm xanh giấy, quỳ ẩm) Tỉ khối hơi của Z đối với H 2 bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là (cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23) A. 8,9 gam B. 14,3 gam C. 16,5 gam D. 15,7 gam C©u 35 : Điều chế etyl axetat từ etilen cần thực hiện tối thiểu số phản ứng là A. 4 B. 5 C. 3 D. 2 C©u 36 : Cho các phản ứng xảy ra sau đây : (1) AgNO 3 + Fe(NO 3 ) 2 → Fe(NO 3 ) 3 + Ag↓ (2) Mn + 2HCl → MnCl 2 + H 2 ↑ Dãy các ion được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa là A. B. C. D. C©u 37 : Trong các chất cho dưới đây, chất nào không phản ứng với ? A. B. C. D. C©u 38 : Trong các dung dịch: HNO 3 , NaCl, Na 2 SO 4 , Ca(OH) 2 , KHSO 4 , Mg(NO 3 ) 2 , dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO 3 ) 2 là : A. A. B. D. C. B D. C. C©u 39 : Điều chế etyl axetat từ etilen cần thực hiện tối thiểu số phản ứng là A. 3 B. 5 C. 4 D. 2 C©u 40 : không thể được điều chế trực tiếp bằng cách A. lên men rượu B. oxi hoá bằng (xúc tác ) C. oxi hoá bằng D. cho muối axetat phản ứng với axit mạnh C©u 41 : Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol este X thu được 0,3mol và 0,3 mol . Nếu cho 0,1mol X tác dụng hết với NaOH thì thu được 8,2g muối. X là công thức cấu tạo nào sau đây: A. B. C. D. C©u 42 : Hoà tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO 3 , thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO 2 ) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H 2 bằng 19. Giá trị của V là (cho H = 1, N = 14, O = 16, Fe = 56, Cu = 64) A. 3,36 B. 5,60 C. 2,24 D. 4,48 C©u 43 : Điện phân dung dịch CuCl 2 với điện cực trơ, sau một thời gian thu được 0,32 gam Cu ở catôt và một lượng khí X ở anôt. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí X trên vào 200 ml dung dịch NaOH (ở nhiệt độ thường). Sau phản ứng, nồng độ NaOH còn lại là 0,05M (giả thiết thể tích dung dịch không thay đổi). Nồng độ ban đầu của dung dịch NaOH là (cho Cu = 64) A. B. C. D. C©u 44 : Mệnh đề KHÔNG đúng là: A. có thể trùng hợp tạo polime B. cùng dãy đồng đẳng với C. tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối 3 D. tác dụng được với dung dịch C©u 45 : có thể là công thức tổng quát của loại hợp chất nào dưới đây? A. anđehit B. este không no (có 1 nối đôi), đơn chức C. rượu no, 2 chức, mạch hở D. axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở C©u 46 : Viết công thức của chất X có công thức , biết rằng khi hiđrô hoá chất đó ta thu được chất isopentan. Chất này có khả năng trùng hợp thành cao su được không (trong số các công thức sau đây)? A. Tất cả đều sai. B. .(trang 18) C. .(trang 18) D. .(trang 18) C©u 47 : Khi tách nước từ một chất X có công thức phân tử C 4 H 10 O tạo thành ba anken là đồng phân của nhau (tính cả đồng phân hình học). Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. B. C. D. C©u 48 : Cho dãy các chất : Ca(HCO 3 ) 2 , NH 4 Cl, (NH 4 ) 2 CO 3 , ZnSO 4 , Al(OH) 3 , Zn(OH) 2 . Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là : A. 2 B. 4 C. 3 D. 5 C©u 49 : Chọn câu đúng nhất trong các câu sau: A. Dầu mỏ là một hợp chất phức tạp. B. Dầu mỏ sôi ở nhiệt độ xác định. C. Dầu mỏ là hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hợp chất hữu cơ. D. Dầu mỏ là hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hiđrocacbon. C©u 50 : Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS 2 và a mol Cu 2 S vào axit HNO 3 (vừa đủ), thu được dung dịch X (chỉ chứa hai muối sunfat) và khí duy nhất NO. Giá trị của a là A. 0,075 B. 0,06 C. 0,04 D. 0,12 C©u 51 : Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với A. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường B. kim loại Na C. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng D. AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 đun nóng C©u 52 : Clo hóa PVC thu được một polime chứa 63,9% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là (cho H = 1, C = 12, Cl = 35,5) A. 3 B. 5 C. 6 D. 4 C©u 53 : Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol và 0,2 mol tác dụng hết với dung dịch dư thì khối lượng Ag thu được là A. 64,8 gam B. 216 gam C. 10,8 gam D. 108 gam C©u 54 : Có 4 chất: axit axetic, glixerol, ancol etylic, glucozơ. Chỉ dùng thêm chất nào dưới đây để phân biệt các chất trên? A. B. C. quỳ tím D. C©u 55 : α-aminoaxit X chứa một nhóm -NH 2 . Cho 10,3 gam X tác dụng với axit HCl (dư), thu được 13,95 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Cl = 35,5) A. B. C. D. C©u 56 : Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH) 2 , Fe(OH) 3 , Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 , Fe(NO 3 ) 2 , Fe(NO 3 ) 3 , FeSO 4 , Fe 2 (SO 4 ) 3 , FeCO 3 lần lượt phản ứng với HNO 3 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử là A. 8 B. 7 C. 6 D. 5 C©u 57 : Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong phương trình phản ứng giữa với dung dịch đặc, nóng là A. 10 B. 11 C. 9 D. 8 C©u 58 : Cho luồng khí H 2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe 2 O 3 , ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là: A Cu, FeO, ZnO, MgO B.Cu, Fe, Zn, Mg C.Cu, Fe, Zn, MgO D.Cu, Fe, ZnO, MgO C©u 59 : Công thức chug của este tạo bởi ancol thuộc dãy đồng đẳng của ancol etylic và axit thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic là công thức nào sau đây? A. B. 4 C. D. C©u 60 : Hai chất hữu cơ (chứa ) có số mol bằng nhau và bằng x mol. Cho chúng tác dụng vừa đủ với nhau tạo ra sản phẩm A không tan trong nước và có khối lượng nhỏ hơn tổng khối lượng 2 chất ban đầu là 18x gam. A thuộc loại hợp chất nào? A. axit B. muối C. este D. ancol 5 Môn HoaDH-6 (Đề số 1) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín các ô tròn trong mục số báo danh và mã đề thi trớc khi làm bài. Cách tô sai: - Đối với mỗi câu trắc nghiệm, thí sinh đợc chọn và tô kín một ô tròn tơng ứng với phơng án trả lời. Cách tô đúng : 01 28 55 02 29 56 03 30 57 04 31 58 05 32 59 06 33 60 07 34 08 35 09 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 41 15 42 16 43 17 44 18 45 19 46 20 47 21 48 22 49 23 50 6 24 51 25 52 26 53 27 54 7 phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o) M«n : HoaDH-6 §Ò sè : 1 01 28 55 02 29 56 03 30 57 04 31 58 05 32 59 06 33 60 07 34 08 35 09 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 41 15 42 16 43 17 44 18 45 19 46 20 47 21 48 22 49 23 50 24 51 25 52 26 53 27 54 8 9 . §Ò thi m«n HoaDH-6 C©u 1 : có thể là công thức tổng quát của loại hợp chất nào dưới đây? A. rượu no, 2 chức, mạch hở B. anđehit C. este không no (có. dịch loãng giải phóng hiđro. - A hoạt động hoá học kém hơn B. - C và D không có phản ứng với dung dịch - D tác dụng với dung dịch muốiC và giải phóng C.
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn thi cấp tôc 6-Có lời giải, ôn thi cấp tôc 6-Có lời giải, ôn thi cấp tôc 6-Có lời giải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn