Luận văn chế định giải quyết việc dân sự trong pháp luật tố tụng dân sự việt nam

109 103 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 19:45

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT KHUT TH THU HIN CH NH GII QUYT VIC DN S TRONG PHP LUT T TNG DN S VIT NAM LUN VN THC S LUT HC H NI - 2014 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT KHUT TH THU HIN CH NH GII QUYT VIC DN S TRONG PHP LUT T TNG DN S VIT NAM Chuyờn ngnh : Lut dõn s Mó s : 60 38 30 LUN VN THC S LUT HC Ngi hng dn khoa hc: TS Nguyn Cụng Bỡnh H NI - 2014 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo độ tin cậy, xác trung thực Những kết luận khoa học luận văn ch-a đ-ợc công bố công trình khác Tác giả luận văn Khuất Thị Thu Hiền MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc t vit tt Danh mc cỏc bng M U C h n g 1: NH N G VN LY LU N V CH IN H GI I QU YT V I ấ C D N S TRONG PHP LUT T TNG DN S 1.1 Khỏi nim v c im ca vic dõn s DN S VI 22 1.1.1 Khỏi nim vic dõn s 61.1.2 c im ca vic dõn NAM Ch HIN HNH 2.1 ng Nh 2: ng s NI quy DU nh Khỏi nim, c im, NG chu c s v ý ngha ca ch nh CH ng gii quyt v N gii H quy GI t I vic QU dõn Y s T 27 VI 2.1 C D Nh N ng S loi 1.2 12 v i c d õ n s 1.2.1 Khỏi nim ch nh giai quyt viờc dõn s c 12 1.2.2 c im ca ch nh gii quyt vic dõn s vic 27 14 1.2.3 C s ca ch nh TRONG dõn gii quyt vic dõn s PHP s 20 1.2.4 í ngha ca ch nh gii quyt vic dõn s LUT T TNG thu c thm quyn ca Tũa ỏn nhõn dõn 27 2.1.2 Nguyờn tc gii quyt vic dõn s 28 2.1.3 Ngi cú quyn yờu cu Tũa ỏn gii quyt vic dõn s 31 2.1.4 Thnh phn gii quyt vic dõn s 32 2.1.5 Thnh phn tham gia phiờn hp gii quyt vic dõn s 33 2.1.6 Thi hiu yờu cu gii quyt vic dõn s 36 2.2 38 Nhng quy nh v th tc gii quyt vic dõn s 2.2.1 Th lý vic dõn s 38 2.2.2 Th tc tin hnh phiờn hp gii quyt vic dõn s 43 2.2.3 Khỏng cỏo, khỏng ngh quyt nh gii quyt vic dõn s 47 Chng 3: THC TIN THC HIN CH NH GII QUYT 53 VIC DN S V KIN NGH 3.1 Thc tin thc hin ch nh gii quyt vic dõn s 3.1.1 Nhng kt qu t c vic thc hin ch nh gii 53 53 quyt vic dõn s 3.1.2 Nhng hn ch, bt cp vic thc hin ch nh gii 56 quyt vic dõn s 3.2 Mt s kin ngh nhm hon thin v thc hin ch nh gii 71 quyt vic dõn s 3.2.1 Kin ngh v sa i, b sung cỏc quy nh ca B lut t 71 tng dõn s 3.2.2 Mt s kin ngh hng dn ỏp dng cỏc quy nh Phn 74 th nm v th tc gii quyt vic dõn s ca B lut t tng dõn s 3.2.3 Kin ngh v bi dng nghip v cho Thm phỏn v tng 91 cng cụng tỏc tuyờn truyn ph bin giỏo dc phỏp lut KT LUN 95 DANH MC TI LIU THAM KHO 97 DANH MC CC T VIT TT BLDS : B lut dõn s BLTTDS : B lut t tng dõn s HN&G : Hụn nhõn v gia ỡnh XHCN : Xó hi ch ngha DANH MC CC BNG S hiu bng 3.1 Tờn bng Thng kờ s lng cỏc loi vic dõn s Tũa ỏn nhõn dõn ó gii quyt t nm 2008 n nm 2012 Trang 53 M U Tớnh cp thit ca vic nghiờn cu ti Theo quy nh ti iu Bụ c luõt t tng dõn s (BLTTDS) nm 2004, v vic dõn s bao gm v ỏn dõn s v vic dõn s Do hai loi v vic dõn s cú nhng s khỏc bit nht nh nờn BLTTDS ó quy nh hai loi th tc gii quyt, theo ú v ỏn dõn s c gii quyt theo th tuc gii quyt v ỏn c dõn s cũn vic dõn s c gii quyt theo th tc gii quyt vic dõn s Sau BLTTDS c ban hanh cú hiờ lc t 01/01/2005, hng nm To ỏn nhõn dõn cỏc cp th lý v gii quyt hng nghỡn viờc dõn c s, bo vờ cquyn v l ich hp phap ca cỏ nhõn , t chc Tuy nhiờn, sau hn nm thi hnh, mt s quy nh ca BLTTDS ó bc l nhng hn ch, bt cp; cú nhng quy nh mõu thun vi cỏc bn quy phm phỏp lut khỏc ; cú nhng quy nh cha phự hp hoc khụng cũn phự hp vi thc tin , cha y , thiu rừ rng dn n nhiu cỏch hiu khỏc ; cú nhng quy nh cha m bo c quyn v li ớch hp phỏp ca ng s ; thiu nhiu quy in h iu chinh quan h xó hi mi phỏt sinh v cho n cha cú bn hng dn c th húa, ú ó gõy nhiu tr nga cho hoat ụng ca Tũa ỏn nhõn dõn quỏ trinh giai quyt cac tranh chp dõn s Bờn cnh ú nhm thc hin Ngh quyt s 49-NQ/TW ngy 02/6/2005 ca B Chớnh tr v chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020, tip tc tng bc hon thin mt cỏch cn bn h thng phỏp lut t tng dõn s núi chung v BLTTDS núi riờng, bo m ngy cng tt hn quyn v li ớch hp phỏp ca c quan, t chc, cỏ nhõn t tng dõn s ng thi to iu kin Tũa ỏn thc hin tt hn cụng tỏc xột x, ngy 29/3/2011, ti k hp th chớn, Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha (XHCN) Vit Nam khúa XII ó thụng qua Lut sa i, b sung mt s iu ca BLTTDS V th tuc gii s , Lut sa i, b sung mt s iu c quyt viờc dõn c ca BLTTDS ó sa i, b sung mt s quy in h ca BLTTDS nh quy in h BLTTDS vỡ tr ngi khỏch quan, thỡ theo quy nh ti khon iu 161 ca BLDS, thi gian cú tr ngi khỏch quan ú khụng tớnh vo thi hn np tin tm ng l phớ - To ỏn phi n nh cho ngi yờu cu thi hn by ngy lm vic, sau ht thi hn mi lm (15) ngy, k t ngy nhn c giy bỏo ca To ỏn v vic np tin tm ng l phớ, ngi yờu cu phi np cho To ỏn biờn lai np tin tm ng l phớ Ht thi hn ny ngi yờu cu mi np cho To ỏn biờn lai np tin tm ng l phớ, thỡ gii quyt nh sau: + Trng hp cha tr li n yờu cu, thỡ Thm phỏn tin hnh th lý vic dõn s + Trng hp ó tr li n yờu cu m ngi yờu cu chng minh c l h ó np tin tm ng l phớ ung thi hn quy nh, nhng vỡ tr ngi khỏch quan nờn h np biờn lai np tin tm ng l phớ cho To ỏn khụng ung hn, thỡ Thm phỏn yờu cu h np li n yờu cu, cỏc ti liu, chng c kốm theo v tin hnh th lý vic dõn s theo th tc chung + Trng hp sau To ỏn tr li n yờu cu ngi yờu cu mi np tin tm ng l phớ v np biờn lai np tin tm ng l phớ cho To ỏn, nu khụng vỡ tr ngi khỏch quan, thỡ c coi l np n yờu cu li To ỏn tip tc th lý vic dõn s - Ht thi hn by (07) ngy (c hng dn ti Khon iu ny) m ngi yờu cu khụng np cho To ỏn biờn lai np tin tm ng l phớ, thỡ To ỏn thụng bỏo cho h bit v vic khụng th lý vic dõn s, vi lý l h khụng np tin tm ng l phớ Ngi yờu cu cú quyn np n yờu cu li v vic th lý vic dõn s c thc hin theo quy nh ca BLTTDS v hng dn ti Ngh quyt ny - Thi hn chun b xột n yờu cu To ỏn gii quyt vic dõn s khụng quỏ ba mi ngy, k t ngy To ỏn th lý n yờu cu Ht thi hn 93 ú, To ỏn phi quyt nh m phiờn hp xột n yờu cu chp nhn hay khụng chp nhn yờu cu ca h i vi nhng yờu cu c th c quy nh ti cỏc chng XXI, XXII, XXIII v XXIV Phn th nm ca BLTTDS cú quy nh c th v thi hn chun b xột n yờu cu, thỡ ỏp dng nhng quy nh ti cỏc chng ú v thi hn chun b xột n yờu cu 3.2.2.4 V th tc ly hụn vi ngi b Tũa ỏn tuyờn b mt tớch Nh ó phõn tớch phn trờn, i vi vic ly hụn m cú mt bờn l ngi ó c Tũa ỏn tuyờn b mt tớch hin khụng cú hng dn c th ú, dn n vic ỏp dng phỏp lut khụng thng nht ti cỏc Tũa ỏn gii quyt loi vic ny Theo chung tụi, xut phỏt t quan im bo m quyn v li ớch hp phỏp cho ngi chng hoc ngi v b tuyờn b mt tớch bi quyt nh cú hiu lc ca Tũa ỏn nờn gii quyt loi vic ny cn thit phi thc hin th tc cp, tng t, thụng bỏo cho ngi chng hoc ngi v mc dự ó c tuyờn b mt tớch ú, bi nhng trng hp hy hu h cú th bit c hoc tr v v vic thc hin ny l khụng vi phm v th tc t tng theo quy nh ca phỏp lut V th tc thụng bỏo tỡm kim ngi vng mt ti ni c tru i vi chng hoc v b tuyờn b mt tớch bi quyt nh cú hiu lc phỏp lut ca Tũa ỏn thỡ chung tụi nhn thy: Quy nh thụng bỏo tỡm kim ngi vng mt ti ni c tru l th tc cn phi thc hin Tũa ỏn cú c s gii quyt i vi vic yờu cu tuyờn b mt ngi mt tớch Th tc thụng bỏo ú phi c ng trờn bỏo hng ngy ca trung ng s liờn tip v phỏt súng trờn i Phỏt hoc i Truyn hỡnh ca Trung ng ln ngy liờn tip Tuy nhiờn, chi phớ cho vic ng, phỏt thụng bỏo tỡm kim ngi vng mt ti ni c tru l ngi yờu cu chu v chi phớ thc hin vic thụng bỏo, nhn tin l khụng nh, c bit l i vi nhng ngi cú hon cnh kinh t khú khn (khong trờn triu ng) dn n thc t l ó 94 cú khụng ớt trng hp nhng vựng sõu, vựng xa, ngi cú hon cnh kinh t khú khn khụng iu kin thc hin vic thụng bỏo theo quy nh ca phỏp lut, ng s ó phi rut n xin ly hụn vi ngi v, ngi chng ngi mt tớch bo m ỏp dng thng nht phỏp lut gii quyt i vi trng hp trờn, chung tụi ngh cn phi hng dn ti Ngh quyt ca Hi ng Thm phỏn v cụng b thụng bỏo tỡm kim ngi vng mt ti ni c tru quy nh ti iu 328 BLTTDS trng hp ngi chng hoc ngi v yờu cu ly hụn vi ngi chng hoc ngi v ó b tuyờn b mt tớch theo hng: - Theo yờu cu ca ng s Tũa ỏn thc hin th tc thụng bỏo trờn phng tin thụng tin i chung phi c ng trờn bỏo hng ngy ca trung ng ba s liờn tip v phỏt súng trờn i phỏt hoc i truyn hỡnh ca trung ng ba ln ba ngy liờn tip 3.2.2.5 V ngy mt tớch ca ngi b yờu cu l mt tớch quyt nh tuyờn b mt ngi l mt tớch Mc dự vng mc v ngy mt tớch ca ngi b yờu cu tuyờn b mt tớch hoc ngy cht ca ngi b yờu cu tuyờn b l ó cht ó c gii quyt ti Cụng s 215/KHXX ngy 21-6-2012 ca Vin khoa hc xột x Tũa ỏn nhõn dõn ti cao nh ó trỡnh by mc 3.1.1.8, nhiờn, bo m tớnh thng nht ỏp dng phỏp lut quỏ trỡnh gii quyt cỏc v vic ti Tũa ỏn nhõn dõn chung tụi ngh cn phi a vo ni dung hng dn ti Ngh quyt ca Hi ng Thm phỏn hng dn thi hnh mt s quy nh Phn th nm v Th tc gii quyt vic dõn s ca BLTTDS, theo ú, hng dn khon iu 332 BLTTDS quy nh v quyt nh tuyờn b mt ngi mt tớch theo hng: - Trong trng hp chp nhn n yờu cu thỡ Tũa ỏn quyt nh tuyờn b mt tớch; quyt nh tuyờn b mt tớch phi ghi rừ, c th ngy, thỏng, nm mt tớch c tớnh t ngy bit c tin tc cui cựng v ngi ú 95 3.2.2.6 V chuyn vic dõn s c xột x theo th tc gii quyt vic dõn s sang xột x theo th tc gii quyt v ỏn dõn s i vi mt s trng hp nht nh Nh ó trỡnh by phn trờn, hin ang tn ti ba quan im gii quyt i vi cỏc loi vic dõn s m phỏt sinh tranh chp, chung tụi cho rng cn phi nghiờn cu v gii quyt mt cỏch trit , bi mi phng din cỏc quan im trờn cũn cú nhng hn ch, chng hn i vi quan im th nht nu ỏp dng Ngh quyt s 03/2012 ngy 03-12-2012 hng dn thi hnh mt s quy nh Phn th nht "Nhng quy nh chung" ca BLTTDS ca Hi ng Thm phỏn To ỏn nhõn dõn ti cao v cn c vo iu 311 v im c khon iu 192 ca BLTTDS quyt nh ỡnh chi gii quyt vic dõn s, xúa s th lý vic dõn s v gii thớch cho ng s bit nu h cú yờu cu To ỏn gii quyt, thỡ phi lm n kin v ỏn li t u: Tũa ỏn xem xột n kin, yờu cu ng s np ỏn phớ, Tũa ỏn vo s th lý n dn n kộo di thi gian gii quyt, khụng bo m kp thi quyn v li ớch hp phỏp ca ng s, phc húa cỏc th tc gii quyt v vic m ú cha ng nhng mi quan h phỏp lut cú mi liờn quan mt thit vi Hoc lm mt quyn kin ca cỏc bờn ng s i vi cỏc loi yờu cu m phỏp lut quy nh gii quyt theo th tc gii quyt vic dõn s quy nh ti cỏc iu 26, 30 v iu 32 BLTTDS i vi quan im th hai v yờu cu hy kt hụn trỏi phỏp lut theo quy nh ti BLTTDS thuc loi vic dõn s quy nh ti khon iu 28 phi tỏch thnh hai loi: hy vic kt hụn trỏi phỏp lut theo trỡnh t th tc gii quyt vic dõn s quy nh ti khon iu 28 v gii quyt tranh chp v cỏi v ti sn theo trỡnh t, th tc gii quyt v ỏn dõn s quy nh ti khon v khon iu 27, mc dự cú mi liờn quan mt thit vi nhng phi tỏch gii quyt theo hai loi th tc khỏc theo ung quy nh ca phỏp lut t tng dn n khụng bo m c quyn, li 96 ớch hp phỏp mt cỏch kp thi nu mt cỏc bờn ng s li cú khỏng cỏo v phn quan h hụn nhõn trỏi phỏp lut i vi quan im th ba cho rng quỏ trỡnh To ỏn gii quyt vic dõn s m mt hoc cỏc bờn thay i s tho thun theo hng cú tranh chp thỡ To ỏn s thm s yờu cu ng s np b sung tin tm ng ỏn phớ theo v ỏn dõn s v sau ú quyt nh ỏp dng th tc gii quyt v ỏn dõn s gii quyt yờu cu cú tranh chp Sau quyt nh ny, Thm phỏn cn c vo cỏc quy nh ca BLTTDS tip tc tin hnh cỏc th tc xỏc minh, thu thp chng c i vi yờu cu cú tranh chp, nu ho gii khụng thnh thỡ Thm phỏn quyt nh a v ỏn xột x ti phiờn to s thm Quan im ny s lm phỏt sinh mt Quyt nh ỏp dng th tc gii quyt v ỏn dõn s v cú th b khỏng cỏo, khỏng ngh theo th tc phuc thm theo quy nh ca phỏp lut t tng dõn s v nh vy cng khụng th trỏnh vic kộo di thi gian gii quyt v vic, lm nh hng n quyn v li ớch hp phỏp ca cỏc bờn nht l i vi v ỏn v HN&G Do ú, trc mt gii quyt vng mc trờn thi gian ti m D ỏn sa i, b sung ton din BLTTDS ang tin hnh trin khai theo chng trỡnh xõy dng Lut v Phỏp lnh ca Quc hi nhim k khúa XIII s thụng qua vo cui nm 2015 v cng cũn phi mt thi gian di ban hnh bn hng dn, ú, chung tụi xut xõy dng c ch chuyn i t vic dõn s sang v ỏn dõn s theo hng: i vi nhng loi vic dõn s quy nh ti iu 28 BLTTDS nh yờu cu hy vic kt hụn trỏi phỏp lut, yờu cu cụng nhn thun tỡnh ly hụn, nuụi con, chia ti sn ly hụntrong quỏ trỡnh gii quyt vic dõn s trc m phiờn hp m cú phỏt sinh tranh chp thỡ Thm phỏn gii quyt vic dõn s khụng quyt nh ỡnh chi nh hng dn ti Ngh quyt s 03/2012 ngy 03-12-2012 ca Hi ng Thm phỏn Tũa ỏn nhõn dõn ti cao m tin hnh thu thp chng c, yờu cu cỏc bờn ng s cung cp chng c liờn quan n tranh chp phỏt sinh, sau ú 97 tin hnh hũa gii nu hũa gii khụng thnh Thm phỏn cn c tỡnh hỡnh v ỏn ngh Chỏnh ỏn Tũa ỏn quyt nh b sung hai Hi thm nhõn dõn theo ung quy nh ca phỏp lut v Quyt nh a v ỏn xột x, ng thi thụng bỏo cho cỏc bờn ng s bit v thụng bỏo ghi rừ cỏc ng s khụng c quyn khiu ni quyt nh a v ỏn xột x bi xut phỏt t chớnh vic phỏt sinh tranh chp gia cỏc bờn Vi trỡnh t th tc nh vy s tit kim c thi gian gii quyt v vic, mc dự phỏt sinh tranh chp nhng to c iu kin cho ng s c gii quyt nhanh chúng v vic, bo m c quyn v li ớch hp phỏp ca cỏc ng s mt cỏch kp thi, n nh xó hi v trỏnh s tựy tin ỏp dng phỏp lut m thc t phỏt sinh nhng lut cha quy nh 3.2.3 Kin ngh v bi dng nghip v cho Thm phỏn v tng cng cụng tỏc tuyờn truyn ph bin giỏo dc phỏp lut 3.2.3.1 Thng xuyờn bi dng hoc nh k t chc cỏc lp hun v nghip v cho Thm phỏn Vic thng xuyờn bi dng nghip v cho cỏc Thm phỏn l cn thit c bit, vic t chc hun nõng cao nhn thc cho cỏc Thm phỏn v cỏc quy nh ca BLTTDS v cỏc ngh quyt ca Hi ng Thm phỏn Tũa ỏn nhõn dõn ti cao hng dn cỏc quy nh ca BLTTDS v gii quyt vic dõn s s em li hiu qu tớch cc cho vic gii quyt vic dõn s Qua vic hun, nhng vng mc, hn ch thc tin ỏp dng th tc gii quyt vic dõn s m h ó v ang vng mc s c thỏo g c th Qua ú nhng vng mc, hn ch c ỏp dng vo cụng tỏc xột x gii quyt cỏc v vic mt cỏch nhanh chúng va bo m ỏp dng thng nht phỏp lut va kp thi bo m quyn v li ớch hp phỏp cho cỏc cỏ nhõn, t chc cú yờu cu ti Tũa ỏn Cng qua cỏc lp hun cỏc Thm phỏn cựng bn lun, trao i a nhng ý kin gúp ý xỏc thc cũn vng mc hoc cha c hng dn cn tip tc nghiờn cu ngh Hi ng Thm phỏn Tũa ỏn nhõn dõn ti cao 98 ban hnh Ngh quyt hng dn hoc nờu nhng ni dung cn sa i, b sung vo D ỏn sa i, b sung ton din BLTTDS thi gian ti 3.2.3.2 Tng cng cụng tỏc tuyờn truyn, ph bin phỏp lut, nõng cao nhn thc phỏp lut cho nhõn dõn v quyn v ngha v ca h tham gia t tng ti Tũa ỏn Nõng cao trỡnh , nhn thc phỏp lut cho nhõn dõn gúp phn quan trng vic nõng cao hiu qu cụng tỏc xột x ca Tũa ỏn, bi l nhõn dõn nm chc phỏp lut thỡ cụng tỏc xột x, gii quyt ỏn ca Tũa ỏn s hiu qu hn trỏnh c ỏn tn ng, bo v kp thi quyn v li ớch hp phỏp ca ngi dõn Tũa ỏn nhõn dõn cp s thm cn phi hp vi chớnh quyn a phng tớch cc t chc cỏc phiờn tũa cụng khai ti a phng qua ú nõng cao nhn thc phỏp lut ca ngi dõn Bi mc dự phỏp lut t tng dõn s ó cú quy nh y v quyn v ngha v ca cỏc ng s cú quyn yờu cu Tũa ỏn bo v quyn v li ớch hp phỏp, nhiờn trờn thc t phn ln cỏc ng s khụng bit c quyn ny ca mỡnh nht l nhng vựng sõu, vựng xa, a phng m ngi dõn cú thu nhp thp Thc t gii quyt ỏn dõn s ti Tũa ỏn cp s thm cho thy phn ln cỏc v vic dõn s ó c Tũa ỏn th lý gii quyt nhng vic cung cp chng c t phớa cỏc ng s chng minh cho yờu cu ca mỡnh l ung phỏp lut cũn rt hn ch ú nguyờn nhõn ch yu l kh nng nhn thc v phỏp lut yu iu ny cho thy, chi t c mt trỡnh phỏp lut nht nh thỡ cỏc quy nh phỏp lut v mi c s dng mt cỏch cú hiu qu, mi phỏt huy c tỏc dng trờn thc t Do ú, vic tuyờn truyn, giỏo dc nõng cao nhn thc phỏp lut cho nhõn dõn l mt nhng gii phỏp quan trng nhm nõng cao hiu qu cụng tỏc xột x ti Tũa ỏn Bờn cnh hot ng tuyờn truyn, ph bin giỏo dc phỏp lut thụng qua cỏc phng tin thụng tin i chung i phỏt thanh, truyn hỡnh, bỏo chớ, mng Internet l nhng phng tin cú cú vai trũ quan trng vic 99 chuyn ti cỏc thụng tin phỏp lut núi chung v cỏc quy nh v th tc t tng ti Tũa ỏn vic gii quyt ỏn dõn s núi riờng n vi nhõn dõn thỡ mt bin phỏp khỏc cng gúp phn nõng cao nhn thc phỏp lut v phỏp lut cho nhõn dõn cú hiu qu giai on hin nay, ú l nh nc cn phi chu ý h tr cỏc ti liu v phỏp lut nh cỏc B lut, Ngh nh, bn hng dn, bỏo v cỏc n phm phỏp lut khỏc phớ cho nhõn dõn mi phng, xó, th trn u cú xõy dng th vin phỏp lut, m ca vo cỏc ngy hnh chớnh tun nhõn dõn cú th tip cn, tỡm hiu, nghiờn cu, qua ú trỡnh phỏp lut ca nhõn dõn s tng bc c ci thin KT LUN CHNG Cỏc quy nh v th tc gii quyt vic dõn s bờn cnh nhng hiu qu thit thc, giup cho cỏc bờn quỏ trỡnh gii quyt vic dõn s c nhanh chúng, kp thi, bo v c quyn li ca ng s cũn gúp phn gim ti cụng vic xột x ca Tũa ỏn, nõng cao trỡnh nhn thc phỏp lut cho nhõn dõn, nõng cao tinh thn trỏch nhim ca i ng Thm phỏn, hi thm, bo m tớnh nghiờm minh ca phỏp lut, bo m phỏp ch XHCN Tuy nhiờn, thc tin ỏp dng cỏc quy nh ny vic gii quyt cỏc vic dõn s ti Tũa ỏn cp s thm hin cũn bc l mt s hn ch, bt cp nờn ó phn no gim hiu qu ca ch nh gii quyt vic dõn s Nguyờn nhõn dn n nhng hn ch, bt cp ú cú th xut phỏt t nhiu lý nh: cỏc quy nh ny cũn mang tớnh khỏi quỏt, cha rừ rng, cha c hng dn c th dn n nhiu cỏch hiu v ỏp dng khụng thng nht trờn thc tin ti Tũa ỏn nhõn dõn v cha kp thi iu chinh c cỏc quan h mi phỏt sinh cuc sng Cỏc hn ch, bt cp nờu trờn ó gúp phn lm gim hiu qu ca ch nh gii quyt vic dõn s vic gii quyt vic dõn s ti Tũa ỏn cp s thm thi gian qua bo m ch nh gii quyt vic dõn s thc s phỏt huy c hiu qu thỡ nhng hn ch, bt cp t vic ỏp dng nú phi c uc rut kinh 100 nghim tỡm cỏc gii phỏp khc phc Cỏc gii phỏp, kin ngh chung tụi xut ti Chng ca lun c uc rut t kinh nghim, tng kt thc tin cụng tỏc xột x cỏc v, vic dõn s ca ngnh Tũa ỏn nhng nm qua nờn hy vng s cú ý ngha thit thc, kp thi vic xõy dng Ngh quy ca Hi ng Thm phỏn Tũa ỏn nhõn dõn ti cao hng dn ỏp dng thng nht phỏp lut v Phn th nm th tc gii quyt vic dõn s BLTTDS v mong mun hn na l gúp phn hon thin ch nh gii quyt vic dõn s tin hnh sa i, b sung ton din BLTTDS theo Chng trỡnh xõy dng Lut, Phỏp lnh ca Quc hi nhim k khúa XIII 101 KT LUN Xột x cỏc v vic dõn s l liờn quan trc tip n quyn, ngha v ca ngi dõn luụn c ng, Nh nc v ton xó hi ht sc quan tõm Trong nhng nm qua, ng, Nh nc ta ó khụng ngng xõy dng, hon thin chớnh sỏch, phỏp lut t tng dõn s núi chung cng nh ch nh gii quyt vic dõn s núi riờng nhm m bo xột x khỏch quan, cụng bng, ung phỏp lut, bo v c quyn, li ớch hp phỏp ca ng s BLTTDS nm 2004 c thụng qua ngy 15/6/2004, sau hn nm nm thi hnh trờn thc tin cú th núi bờn cnh nhng hiu qu ó t c thỡ nhng hn ch, bt cp, mõu thun cng ngy cng bc l, dn n nhiu cỏch hiu khỏc ỏp dng, cha m bo c quyn v li ớch hp phỏp ca ng s gii quyt c nhng vng mc, bt cp ln, nhng thc s bc xuc, kp thi ỏp ng c ũi hi ca cụng tỏc xột x ngnh Tũa ỏn núi riờng v nhu cu ca xó hi núi chung, ngy 29/3/2011 Quc hi khúa XII ó thụng qua Lut s 65/2011/QH12 sa i, b sung mt s iu ca BLTTDS v cú hiu lc t ngy 01/01/2012 theo ú, Lut s 65/2011/QH12 ó trung sa i, b sung mt s iu ti cỏc chng ca BLTTDS núi chung cng nh mt s iu ti Phn th nm v th tc gii quyt vic dõn s núi riờng Mc dự vy, nhiu lý khỏch quan thi gian sa i, b sung nờn Phn th nm v th tc gii quyt vic dõn s cha trung sa i, b sung c tt c cỏc quy nh ti phn ny, cha gii quyt trit nhng vng mc, bt cp thc tin gii quyt vic dõn s ti Tũa ỏn nhõn dõn cng nh cha ỏp ng c yờu cu ca cụng cuc ci cỏch t phỏp theo Ngh quyt s 49-NQ/TW v Chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020: " Xõy dng c ch xột x theo th tc rut gn i vi nhng v ỏn cú mt s iu kin nht nh" [7] Theo ú, ti Ngh quyt s 65/2011/QH12 ngy 29/3/2011 ca Quc hi v vic thi hnh Lut sa i, b sung mt s iu ca BLTTDS ó xỏc nh: 102 Chớnh ph, Tũa ỏn nhõn dõn ti cao, Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao phi hp vi cỏc c quan hu quan tip tc nghiờn cu cỏc iu Khon ca B lut t tng dõn s cú vng mc, bt cp thc tin gii quyt cỏc v vic dõn s m cha cú iu kin sa i, b sung chun b phng ỏn cho vic sa i, b sung c bn, ton din B lut t tng dõn s [23] n thi im ny m Hin phỏp va c Quc hi khúa XIII thụng qua ti k hp th ngy 28/11/2013 ó khng nh v th tc rut gn v cng l xu hng chung v h thng phỏp lut ca mt s nc trờn th gii ó quy nh v th tc xột x rut gn i vi mt s loi v vic n gin, chng c rừ rng Do ú, theo chung tụi vic hon thin ch nh gii quyt vic dõn s cn thit phi c nghiờn cu mt cỏch sõu sc, trit thi gian ti tin hnh sa i, b sung c bn, ton din BLTTDS theo tinh thn Hin phỏp nm 2013 Tũa ỏn xột x theo th tc thụng thng v th tc rut gn Theo ú, i vi loi vic dõn s cú bn cht l khụng cú tranh chp, cỏc bờn tha thun, chng c rừ rng v mt Thm phỏn gii quyt thỡ cn phi c hon thin theo hng thu hut vo Phn quy nh v th tc rut gn l hon ton phự hp vi quan im ca nhiu nh nghiờn cu phỏp lut, cng nh hot ng thc tin lnh vc phỏp lý nhng nm gn õy Vi phm vi ca mt lun cao hc v mc ớch nghiờn cu lm rừ mt s lý lun , ni dung ca ch in h giai q uyt viờc dõn s v thc c tin thc hin chung, qua ú nờu lờn nhng vng mc, bt cp v xut cỏc gii phỏp nhm hon thin ch nh gii quyt vic dõn s phỏp lut t tng dõn s Vit Nam, c th l D ỏn sa i, b sung BLTTDS theo Chng trỡnh xõy dng Lut v Phỏp lnh ca Quc hi nhim k khúa XIII v trc mt l xõy dng ngh quyt ca Hi ng Thm phỏn Tũa ỏn nhõn dõn ti cao hng dn thi hnh mt s iu quy nh Phn th nm Th tc gii quyt vic dõn s ca BLTTDS Chung tụi hy vng nhng xut, kin ngh lun s ỏp ng c yờu cu ung nh tinh thn Ngh quyt 49NQ/TW v chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020 103 DANH MC TI LIU THAM KHO Hong Th Vit Anh (2011), "Bn v vic ỏp dng th tc hũa gii quỏ trỡnh gii quyt yờu cu thun tỡnh ly hụn", Ngh Lut, (1), tr 43-45 Vn Chinh (2008), "Bn v mt s vng mc thng gp gii quyt v vic dõn s", Tũa ỏn nhõn dõn, (9), tr 23-26 Tng Cụng Cng (2007), "V th tc gii quyt vic dõn s B lut t tng dõn s", Nh nc v phỏp lut, (11), tr 46-51 Nguyn Vn Dng (Ch nhim) (2007), C s lý lun v thc tin thi hnh quy nh ti Phn th nm: Th tc gii quyt vic dõn s ca B lut t tng dõn s, ti nghiờn cu khoa hc cp B, Tũa ỏn nhõn dõn ti cao, H Ni ng Cng sn Vit Nam (2002), Ngh quyt s 08-NQ/TW ngy 02/01/2002 ca B Chớnh tr v mt s nhim v trng tõm ca cụng tỏc t phỏp thi gian ti, H Ni, ng Cng sn Vit Nam (2005), Ngh quyt s 48-NQ/TW ngy 24/5/2005 ca B Chớnh tr v chin lc xõy dng v hon thin h thng phỏp lut Vit Nam n nm 2010, nh hng n nm 2020, H Ni ng Cng sn Vit Nam (2005), Ngh quyt s 49-NQ/TW ngy 02/6/2005 ca B Chớnh tr v chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020, H Ni Lờ Thu H (2006), "Th tc gii quyt vic dõn s theo quy nh ca B lut t tng dõn s", Tũa ỏn nhõn dõn, (12), tr 13-17 Nguyn Thanh Hi (2007), "Mt s liờn quan n vic dõn s", Tũa ỏn nhõn dõn, (16), tr 31-33 10 Nguyn Minh Hng (2009), "Th tc gii quyt yờu cu thụng bỏo tỡm kim ngi vng mt ti ni c tru", Tũa ỏn nhõn dõn, (8), tr 11-14 11 ng Thanh Hoa (2006), "Mt s v th tc s thm gii quyt vic dõn s B lut t tng dõn s", Tũa ỏn nhõn dõn, (9), tr 32-37 104 12 ng Thanh Hoa (Ch biờn) (2012), Bỡnh lun khoa hc B lut t tng dõn s sa i, Nxb Lao ng - xó hi, H Ni 13 Tng Duy Lng (2009), "Mt s quy nh chung v th tc gii quyt vic dõn s", Trong sỏch: Phỏp lut t tng dõn s v thc tin xột x, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 14 Tng Duy Lng (2009), "Nhng c bn v th tc gii quyt mt s vic dõn s", sỏch: Phỏp lut t tng dõn s v thc tin xột x, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 15 Tng Duy Lng (2009), Phỏp lut t tng dõn s v thc tin xột x, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 16 Nh Phỏp lut Vit - Phỏp (1998), B lut t tng dõn s Cng hũa Phỏp, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 17 Quc hi (2000), Lut hụn nhõn v gia ỡnh, H Ni 18 Quc hi (2004), B lut t tng dõn s, H Ni 19 Quc hi (2005), B lut dõn s, H Ni 20 Quc hi (2005), Lut doanh nghip, H Ni 21 Quc hi (2010), Lut Bo v ngi tiờu dựng, H Ni 22 Quc hi (2011), B lut t tng dõn s (sa i, b sung), H Ni 23 Quc hi (2011), Ngh quyt s 65/2011/QH12 ngy 29/3/2011 ca Quc hi v vic thi hnh Lut sa i, b sung mt s iu ca B lut t tng dõn s, H Ni 24 Quc hi (2013), Hin phỏp, H Ni 25 Quc hi (2014), Lut Phỏ sn, H Ni 26 Thỏi Quý (2007), "Nhng vng mc t vic gii quyt ly hụn vi ngi bit tớch", Tũa ỏn nhõn dõn, (12), tr 16-18 27 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2006), Cụng s 107/KHXX ngy 23/6/2006 v vic thụng bỏo ớnh chớnh mu biờn bn hũa gii thnh, H Ni 28 To ỏn nhõn dõn ti cao (2012), Ngh quyt s 03/2012/NQ-HTP ngy 03/12/2012 ca Hi ng Thm phỏn To ỏn nhõn dõn ti cao hng dn 105 thi hnh mt s quy nh ti Phn th nht "Nhng quy nh chung" ca B lut t tng dõn s ó c sa i, b sung theo Lut sa i, b sung mt s iu ca B lut t tng dõn s, H Ni 29 To ỏn nhõn dõn ti cao (2012), Ngh quyt s 04/2012/NQ-HTP ngy 03/12/2012 ca Hi ng Thm phỏn To ỏn nhõn dõn ti cao hng dn thi hnh mt s quy nh v "Chng minh v chng c" ca B lut t tng dõn s ó c sa i, b sung theo Lut sa i, b sung mt s iu ca B lut t tng dõn s, H Ni 30 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2012), Ngh quyt s 05/2012/NQ-HTP ngy 03/12/2012 ca Hi ng Thm phỏn Tũa ỏn nhõn dõn ti cao hng dn thi hnh mt s quy nh Phn th hai "Th tc gii quyt v ỏn ti Tũa ỏn cp s thm" ca B lut t tng dõn s ó c sa i, b sung theo Lut sa i, b sung mt s iu ca B lut t tng dõn s, H Ni 31 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao, Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao (2013), Thụng t liờn tch s 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngy 15/10/2013 hng dn thi hnh mt s quy nh ti Chng XVIII v th tc giỏm c thm v Chng XIXa v th tc c bit xem xột li quyt nh ca Hi ng Thm phỏn Tũa ỏn nhõn dõn ti cao ca B lut t tng dõn s sa i, b sung nm 2011, H Ni 32 Trng i hc Lut H Ni (2008), Vic dõn s v th tc gii quyt vic dõn s, ti nghiờn cu khoa hc cp trng, H Ni 33 Trn Anh Tun (2006), "Vn nhp, tỏch cỏc yờu cu v vic dõn s v c ch chuyn húa gia vic dõn s, v ỏn dõn s", Tũa ỏn nhõn dõn, (18), tr 10-15 34 Vin Khoa hc phỏp lý - Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao (2006), T in Lut hc, Nxb T in bỏch khoa v Nxb T phỏp, H Ni 35 Vin Khoa hc xột x - Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2003), B lut t tng dõn s Liờn bang Nga, (Bựi Th Nhn dch), (Ti liu dch tham kho), H Ni 106 36 Vin Khoa hc xột x - Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2003), B lut t tng dõn s Cng hũa nhõn dõn Trung Hoa, (Bựi Trng Vn dch), (Ti liu dch tham kho), H Ni 37 Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao - Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2012), Thụng t liờn tch s 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngy 01/8/2012 hng dn thi hnh mt s quy nh ca BLTTDS sa i, b sung v kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut t tng dõn s, H Ni 38 Vin Ngụn ng hc (2003), T in ting Vit, Nxb Nng, Nng 39 y ban Thng v Quc hi (2009), Phỏp lnh ỏn phi, l phớ Tũa ỏn, H Ni 40 V Th Hng Võn (2006), "Mt s v th tc gii quyt vic dõn s theo B lut t tng dõn s nm 2004", Tũa ỏn nhõn dõn, (9), tr 12-19 107 ... riêng Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo độ tin cậy, xác trung thực Những kết luận khoa học luận văn ch-a đ-ợc công bố công trình khác Tác giả luận văn Khuất Thị Thu Hiền MC LC Trang... phỏp Vit Nam v ỏp ng ũi hi ca thc tin, ngy 15/6/2004 ti k hp th V, Quc hi khúa XI ó thụng qua BLTTDS ca nc Cng hũa XHCN Vit Nam ỏnh du bc phỏt trin mi ca phỏp lut t tng dõn s Vit Nam 13 Ln u... Vit Nam hoc khụng cụng nhn nhng bn ỏn, quyt nh ca Tũa ỏn nc ngoi hoc cụng nhn v cho thi hnh Vit Nam quyt nh ca Trng ti nc ngoi thỡ mt Hi ng gm ba Thm phỏn gii quyt khụng cú Hi thm nhõn dõn Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn chế định giải quyết việc dân sự trong pháp luật tố tụng dân sự việt nam , Luận văn chế định giải quyết việc dân sự trong pháp luật tố tụng dân sự việt nam , Luận văn chế định giải quyết việc dân sự trong pháp luật tố tụng dân sự việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay