Luận văn cấp dưỡng sau ly hôn theo pháp luật việt nam hiện nay

90 109 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 19:45

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT Lấ TUYT NHUNG CấP DƯỡNG SAU LY HÔN THEO PHáP LUậT VIệT NAM HIệN NAY LUN VN THC S LUT HC H NI - 2014 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT Lấ TUYT NHUNG CấP DƯỡNG SAU LY HÔN THEO PHáP LUậT VIệT NAM HIệN NAY Chuyờn ngnh: Lut Dõn s v T tng dõn s Mó s: 60 38 01 03 LUN VN THC S LUT HC Cỏn b hng dn khoa hc: PGS TS H TH MAI HIấN H NI - 2014 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu nờu Lun cha c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Cỏc s liu, vớ d v trớch dn Lun m bo tớnh chớnh xỏc, tin cy v trung thc Tụi ó hon thnh tt c cỏc mụn hc v ó toỏn tt c cỏc ngha v ti chớnh theo quy nh ca Khoa Lut i hc Quc gia H Ni Vy tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! NGI CAM OAN Lờ Tuyt Nhung MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc bng M U Chng 1: MT S VN Lí LUN V CP DNG SAU LY HễN 1.1 Khỏi nim cp dng v c im ca quan h cp dng 1.2 Khỏi nim, c im v ý ngha ca cp dng sau ly hụn 11 1.3 C s xó hi v ni dung iu chnh phỏp lut v cp dng sau ly hụn 15 1.3.1 C s xó hi iu chnh phỏp lut v cp dng sau ly hụn 15 1.3.2 Ni dung iu chnh phỏp lut v cp dng sau ly hụn 19 1.4 Lc s quy nh phỏp lut v cp dng sau ly hụn 20 1.4.1 Giai on trc Cỏch mng thỏng Tỏm nm 1945 20 1.4.2 Giai on t nm 1945 n nm 1975 22 1.4.3 Giai on t nm 1975 n 26 Kt lun chng 29 Chng 2: QUY NH PHP LUT V CP DNG SAU LY HễN 30 2.1 iu kin phỏt sinh ngha v cp dng 30 2.2 Mc cp dng 37 2.3 Thi hn v phng thc thc hin cp dng 39 2.4 Thay i vic thc hin cp dng 43 2.5 Chm dt ngha v cp dng sau ly hụn 45 2.6 Vn bo m thc hin ngha v cp dng 48 2.7 Ngi cú quyn yờu cu thc hin ngha v cp dng 51 Kt lun chng 51 Chng 3: THC TIN GII QUYT V MT S KIN NGH NHM HON THIN QUY NH PHP LUT V VN CP DNG SAU LY HễN 52 3.1 Nhn xột chung 52 3.2 Thc tin gii quyt cỏc trng hp cp dng sau ly hụn 55 3.2.1 V mc cp dng 55 3.2.2 V thi im thc hin ngha v cp dng 61 3.2.3 V thi im kt thỳc cp dng nuụi 63 3.2.4 V tm ngng cp dng 67 3.2.5 Trng hp cp dng ca b dng, m k cho riờng ca v hoc riờng ca chng ly hụn 70 3.3 Mt s kin ngh v cp dng sau ly hụn 72 3.3.1 Mc cp dng 72 3.3.2 Thi im bt u cp dng nuụi 73 3.3.3 Tm ngng cp dng 74 3.3.4 Trng hp cp dng gia b dng hoc m k vi riờng ca v hoc chng 75 3.3.5 Cỏch tớnh s tin bi thng cp dng cho cha m ly hụn m mt ngi b tai nn 76 3.3.6 Vn v t chc, thc hin v ỏp dng phỏp lut 78 Kt lun chng 79 KT LUN 80 DANH MC TI LIU THAM KHO 81 DANH MC BNG S hiu bng Tờn bng Bng 3.1: Tng s ỏn ly hụn c gii quyt t nm 2008 n nm 2014 Trang 52 M U Tớnh cp thit ca ti Gia ỡnh l t bo ca xó hi, vỡ vy mun xó hi tt thỡ trc tiờn v ct yu l phi xỏc lp c mt gia ỡnh hnh phỳc Song nu nh kt hụn l mt hin tng xó hi bỡnh thng nhm xỏc lp nờn t bo ca xó hi, thỡ ly hụn cú th coi l hin tng bt bỡnh thng nhng khụng th thiu c quan h hụn nhõn thc s tan v Trong nhng nm gn õy, tỡnh trng ly hụn ngy cng nhiu v phc hn Gia ỡnh tan nỏt, cỏi l ngi gỏnh chu nhiu thit thũi nht bi khụng nhn c s quan tõm, chm súc, nuụi dng, giỏo dc cựng mt lỳc ca c cha v m Vỡ vy, m bo cuc sng bỡnh thng ca cha thnh niờn hoc ó thnh niờn nhng khụng cú kh nng lao ng thỡ cp dng sau ly hụn c t l hon ton hp Hụn nhõn tan v, v chng khụng th nng ta, chia s vi nhau, theo nguyờn tc quan h nhõn thõn gia v chng cng chm dt theo nhng quan h ti sn ú cú quan h cp dng gia v v chng khụng hn ó chm dt, mt bờn v hoc chng gp khú khn, cú yờu cu cp dng thỡ ngi v hoc chng c cú ngha v cp dng theo kh nng ca h, iu ny hon ton phự hp vi truyn thng ca ngi Vit Nam Tuy nhiờn, thc tin xột x cỏc v ỏn ly hụn ti Tũa ỏn, ó xy khụng ớt trng hp v hoc chng b mc khụng quan tõm, khụng cp dng cho chng hoc v c ngi chng hoc v c ri vo hon cnh khú khn, tỳng thiu hay v chng sau ly hụn khụng quan tõm n cuc sng ca cỏi, b mc, khụng thc hin trỏch nhim cp dng i vi Trc thc tin nh vy thỡ vic gii quyt cp dng sau ly hụn l rt cp thit v ỏp ng nhu cu trc tip ca cỏc bờn, qua ú gúp phn hon thin cỏc quy nh phỏp lut v cp dng m bo quyn v li ớch ca cỏc bờn quan h cp dng õy chớnh l tụi quyt nh chn ti "Cp dng sau ly hụn theo phỏp lut Vit Nam hin nay" lm Lun thc s lut hc ca mỡnh Trong khuụn kh lun vn, tụi khụng cp mt cỏch c th tt c liờn quan n cp dng m ch trỡnh by mt s cp dng trng hp v chng ly hụn Qua ú a cỏc phõn tớch, ỏnh giỏ nhm gúp phn xõy dng ti khoa hc v hon thin phỏp lut v cp dng Tỡnh hỡnh nghiờn cu ti Nghiờn cu phỏp lut v Cp dng sau ly hụn l mng ti khỏ quan trng phỏp lut hụn nhõn v gia ỡnh, nhiờn, mi ch cú mt s cụng trỡnh khoa hc nghiờn cu ny mt cỏch riờng l, hu ht mi ch nghiờn cu ny nh l mt phn ca hu qu phỏp ca ly hụn hoc l mt trng hp cp dng núi chung Mt s cụng trỡnh khoa hc nghiờn cu nhiu phm vi v cp khỏc nhau, cp mt cỏch trc tip hoc giỏn tip nh sau: Nhúm giỏo trỡnh, sỏch bỡnh lun chuyờn sõu: Nguyn Ngc in (2002), Bỡnh lun khoa hc Lut Hụn nhõn v Gia ỡnh Vit Nam, 1, NXB Tr Thnh ph H Chớ Minh inh Th Mai Phng (2006) Bỡnh lun khoa hc Lut Hụn nhõn v Gia ỡnh Vit Nam, NXB Chớnh tr Quc gia, H Ni Nguyn Vn C v Ngụ Th Hng (2002) Mt s lun v thc tin v Lut Hụn nhõn v Gia ỡnh nm 2000, NXB Chớnh tr Quc gia, H Ni Giỏo trỡnh Lut Hụn nhõn v Gia ỡnh Vit Nam, NXB Cụng an Nhõn dõn, H Ni Ngoi cũn mt s Giỏo trỡnh v Bỡnh lun khoa hc v Lut Hụn nhõn v gia ỡnh, hu ht cỏc cụng trỡnh ny mi ch dng li vic phõn tớch, bỡnh lun cỏc quy nh ca phỏp lut hụn nhõn v gia ỡnh v cp dng núi chung v cp dng sau ly hụn núi riờng, ớt cp n thc tin vic ỏp dng v thi hnh cỏc quy nh ca phỏp lut v nờu trờn Nhúm lun chuyờn ngnh Lut: Mt s cụng trỡnh nghiờn cu tiờu biu nh: Hu qu phỏp ca ly hụn theo Lut Hụn nhõn v gia ỡnh Vit Nam nm 2000, Lun thc s Lut hc ca Nguyn Vit Thỏi (nm 2013); Quan h cp dng Lut Hụn nhõn v gia ỡnh hin hnh, Lun tt nghip ca Lờ Thch Hng (nm 2008); Bo v quyn li ca cha m ly hụn, Khúa lun tt nghip ca H Th Nga (nm 2007) Túm li, cho n mi ch cú nhiu cụng trỡnh khoa hc nghiờn cu cp dng núi chung hoc hu qu phỏp ca ly hụn núi chung, cha cú mt cụng trỡnh nghiờn cu riờng v cp dng sau ly hụn theo phỏp lut Vit Nam hin Chớnh vỡ ú, tụi ó chn ti ny nghiờn cu y , ton din cp dng sau ly hụn cho lun thc s ca mỡnh Mc ớch v nhim v nghiờn cu 3.1 Mc ớch nghiờn cu ti nghiờn cu nhm t c cỏc mc ớch ch yu sau õy: - Nghiờn cu cỏc lun chung v quan h cp dng, t ú i sõu vo phõn tớch cỏc trng hp cn cp dng ly hụn - ỏnh giỏ vic ỏp dng phỏp lut v cp dng quỏ trỡnh gii quyt ly hụn - Trờn c s thc tin ỏp dng phỏp lut v cp dng ch c nhng vng mc, bt cp ca cỏc quy nh phỏp lut cng nh nhng khim khuyt, sai sút cụng tỏc xột x ca to ỏn xut nhng kin ngh, nhm m bo cht lng, hiu qu cụng tỏc xột x v quyn, li chớnh ỏng ca v chng, cỏc ly hụn 3.2 Nhim v nghiờn cu - Ng h i n c u c ỏ c q u y n h p h ỏ p l u t h i n h n h v v n c p d n g l y hụn - Nghiờn cu vic ỏp dng phỏp lut gii quyt cp dng v chng ly hụn qua thc tin cụng tỏc xột x ca to ỏn - ỏnh giỏ hiu qu ca vic xột x ti to ỏn v gii quyt cp dng v chng ly hụn, phỏt hin nhng vng mc, bt cp quy nh ca phỏp lut cng nh thc tin ỏp dng phỏp lut xột x ti to ỏn v xut cỏc kin ngh cn thit i tng nghiờn cu ti nghiờn cu cỏc quy nh ca phỏp lut hin hnh v cp dng sau ly hụn v phõn tớch thc tin ỏp dng phỏp lut v ny qua cỏc Bn ỏn ca Tũa ỏn Phm vi nghiờn cu ti Lun ch yu trung nghiờn cu cỏc quy nh ca Lut Hụn nhõn v gia ỡnh nm 2000 v mt s bn khỏc cú liờn quan v cp dng ly hụn ng thi, nghiờn cu vic ỏp dng phỏp lut gii quyt cp dng ly hụn qua thc tin xột x ti to ỏn qua cỏc v ỏn c th thi gian t Lut Hụn nhõn v gia ỡnh nm 2000 cú hiu lc n ti ch nghiờn cu v mt ni dung ca cp dng ly hụn, khụng i sõu xem xột ngha v thi hnh ỏn cp dng v a mt s bin phỏp m bo hiu qu ca Bn ỏn cp dng trờn thc t Phng phỏp lun v phng phỏp nghiờn cu ti C s phng phỏp lun nghiờn cu ti l phộp vt bin chng, vt lch s v cỏc quan im ca ng, phỏp lut ca Nh nc iu chnh quan h hụn nhõn v gia ỡnh Trong quỏ trỡnh nghiờn cu, tỏc gi s dng phng phỏp phõn tớch, so sỏnh, tng hp, thng kờ, mụ hỡnh hoỏ v ng thi nghiờn cu nhng bỏo cỏo cụng tỏc xột x ca to ỏn, cỏc bn ỏn ca to ỏn gii quyt cp dng ly hụn, cỏc bi vit, tham lun ca mt s tỏc gi v nghiờn cu cựng vi anh T tr cp nuụi con, nh th s hp vi o trỏch nhng iu lm tn thng tr Lut Hụn nhõn v gia ỡnh nm 2000 cựng bn hng dn v mi õy l Lut Hụn nhõn v gia ỡnh nm 2014 khụng quy nh rừ th no l khú khn v kinh t c xin tm hoón cp dng ng thi khụng quy nh thi gian bt u, kt thỳc tm hoón cp dng iu ú gõy nhng bt li cho ngi c cp dng cng nh ngi trc tip nuụi ngi c cp dng, m trng hp v chng ly hụn ngi s l ngi chu thit thũi nhiu hn c Phi cú mt mc thi gian nht nh ngi ang khú khn v kinh t phi t thỳc gic bn thõn " c gng" thoỏt khú khn thc hin trỏch nhim ca mỡnh, ng thi nhm trỏch nhng bt li khụng ỏng cú cho ngi c cp dng 3.2.5 Trng hp cp dng ca b dng, m k cho riờng ca v hoc riờng ca chng ly hụn Mi quan h gia b dng hay m k vi riờng ca v hay chng khụng phi l mi quan h huyt thng Hin nay, cỏc quy nh ca phỏp lut cha cú quy nh c th y v cỏc trng hp cp dng ca b dng, m k cho riờng ca v hoc riờng ca chng ly hụn khụng sng chung vi na M mi quy nh v ngha v v quyn ca b dng, m k vi riờng ca v hoc chng Trờn thc t, quỏ trỡnh xột x v ỏn ly hụn khụng phi khụng cú yờu cu cp dng ca b dng, m k cho riờng ca v hay riờng ca chng To ỏn khụng tỡm c quy nh phỏp lut c th a phỏn quyt chớnh xỏc Vớ d: Ch Phm Th M v anh V Vn chung sng vi cú ng kớ kt hụn nm 1996 ti U ban nhõn dõn phng HH - HL Trc kt hụn anh V Vn ó cú v v ó ly hụn Ch Phm Th M cng cú chng nhng ó cht, ng thi ch cng cú mt ngi c tui tờn l Trn 70 Th H (con ca chng trc) Cuc sng v chng gia anh v ch M ho thun, hnh phỳc v thi gian ny anh ch ó cú mt ngi chung tờn l V Vn Q n nm 2005 thỡ mõu thun trm trng Ch Phm Th M vit n xin ly hụn Trong n ch yờu cu nuụi hai l chỏu: Trn Th H v chỏu Phm Vn Q Ch cú yờu cu anh Phm Vn cp dng nuụi chỏu mi thỏng 500.000 ng Anh V Vn chp nhn yờu cu cp dng nuụi chung l chỏu V Vn Q nhng khụng chp nhn cp dng nuụi chỏu Trn Th H vỡ anh cho rng chỏu H khụng phi l rut ca anh nờn anh khụng cú ngha v cp dng nuụi chỏu H Trong quỏ trỡnh xột x v ỏn ly hụn ny, Tũa ỏn nhõn dõn thnh ph H Tnh Q cú gii thớch vi anh vic cp dng nuụi riờng l chỏu Trn Th H nh sau: Theo quy nh ca phỏp lut ti iu 38 thỡ gia b dng v riờng cú quyn v ngha v nh gia b vi vy m anh ch ly hụn anh nờn cp dng nuụi chỏu H Nhng anh khụng chp nhn yờu cu cp dng nuụi chỏu H Anh cho rng yờu cu ú ht sc vụ v nu buc phi cp dng nuụi H, anh xin nhn nuụi chỏu V Vn Q v khụng yờu cu ch M cp dng nuụi Ch M khụng ng ý anh nuụi v theo nguyn vng ca chỏu V Vn Q chỏu mun vi m Trong bn ỏn s 57/2006/ HNG ca Tũa ỏn nhõn dõn thnh ph H Tnh Q ngy 30/10/2006 ó quyt nh: X cho ch Phm Th M v anh V Vn ly hụn V giao cho ch Phm Th M nuụi chung v anh V Vn cú trỏch nhim cp dng nuụi chung 300.000 ng/thỏng Anh V Vn on khụng phi cp dng nuụi riờng l chỏu Trn Th H (Do ch Phm Th M ó ng ý rỳt li yờu cu ũi anh cp dng nuụi chỏu) Vy nu nh ch M cng quyt buc anh cp dng nuụi chỏu Trn Th H thỡ To ỏn s gii quyt th no? To ỏn s cn c vo quy nh no ca phỏp lut buc anh phi cp dng nuụi chỏu H hoc t chi yờu cu cp dng nuụi riờng ca ch M 71 Trờn thc t, gia riờng ca v hoc chng vi b dng hay m k ó cú thi gian quan tõm, chm súc ln khỏ di, ging nh trng hp cha m sng chung vi hoc cha m nuụi vi nuụi Hn na, khụng quy nh ngha v cp dng gia b dng, m k vi riờng ca v hoc ca chng nhng phỏp lut cng quy nh quyn v ngha v gia cỏc ch th ny, iu ny cho thy phỏp lut cng ghi nhõn s gn kt v mt tỡnh cm gia cỏc ch th ny M riờng vi b dng v m k vỡ khỏc khụng cũn sng chung vi b dng, m k na ly hụn, m nhng ngi riờng ny li khụng c hng cp dng ca b dng m k thỡ cha tho ỏng Mc dự khụng cú mi quan h mỏu m rut tht nhng cựng sng di mt mỏi nh thỡ gia h cng ó ny sinh nhng tỡnh cm gn bú, thõn thit nh rut tht vi Thm cú nhng ngi b dng hay m k cũn thng yờu riờng hn c ngi cha m rut ca riờng, v cng cú trng hp riờng dnh tỡnh cm ca mỡnh cho b dng m k nh dnh tỡnh cm cho cha m rut ca mỡnh Lut Hụn nhõn v gia ỡnh nờn a cỏc quy nh c th v vic cp dng nuụi riờng gia b dng, m k trỏch tỡnh trng To ỏn xột x khụng cú cn c phỏp lut trng hp gii quyt yờu cu cp dng gia b dng, m k vi riờng ca v hoc riờng ca chng Vic quy nh b dng, m k cú ngha v cp dng cho riờng ca v hoc riờng ca chng ly hụn v ngc li riờng cng cú ngha v chm súc b dng, m k iu ny hon ton phự hp vi phong tc, quỏn v o c ca ngi Vit Nam 3.3 Mt s kin ngh v cp dng ly hụn 3.3.1 Mc cp dng ng sau bn ỏn ly hụn l s phn ca mi ngi Mc dự trờn thc t mi trng hp ly hụn mc thu nhp, iu kin c th v hon cnh sng 72 ca mi ngi khỏc nhau; nhng m bo cỏc "nhu cu thit yu" cuc sng nhng a tr sau ly hụn "phỏt trin lnh mnh v th cht v tinh thn" thỡ Nh nc cn quy nh rừ rng hn na v mc cp dng Theo quan im ca tụi nờn quy nh mt mc trn l mc thp nht ngi cú ngha v phi thc hin cp dng Quy nh mc trn cú th da trờn mc tin lng ti thiu vo tng thi im, tng vựng bi mi vựng khỏc cú mc thu nhp, mc sinh hot khỏc nhau, nh vy m bo mc sng ti thiu ca ngi c cp dng Khi cú s thay i v mc lng, mc sng thỡ cn c vo ú c quan thi hnh ỏn ỏp dng vo tng thi im thi hnh ỏn thỡ mi cú th bo m quyn li cho ngi c cp dng v trỏnh thit thũi cho ngi c cp dng sau ly hụn Lut cng cn quy nh c th v phng thc cp dng, c bit i vi trng hp cp dng mt ln cn quy nh v mc, hỡnh thc v phi d liu c trng hp cp dng b sung 3.3.2 Thi im bt u cp dng nuụi m bo quyn li ca c cp dng nhm ỏp ng nhu cu thit yu mi trng hp thc tin, tụi xin kin ngh cỏc c quan Nh nc cú thm quyn cn phi cú quy nh v xỏc nh thi im cha hoc m phi cp dng nuụi ly hụn m khụng trc tip nuụi nh sau: Th nht: Thi im cha hoc m khụng trc tip nuụi ly hụn phi cp dng nuụi l ngy tuyờn ỏn s thm, trng hp c ỏ c b n k h ụ n g t h o t h u n c v v i c c p d n g n u ụ i c o n v T o ỏ n a v ỏn x ột x Th hai: Thi im cha hoc m khụng trc tip nuụi ly hụn phi cp dng nuụi l thi im To ỏn lp biờn bn ln sau cựng, trng hp quyt nh thun tỡnh ly hụn Th ba: Thi im cha hoc m khụng trc tip nuụi ly hụn 73 phi cp dng nuụi k t ngy cha hoc m khụng sng chung vi tr v sau cho n chm dt ngha v cp dng nuụi M To ỏn cú cn c xỏc nh khong thi gian v chng khụng sng chung vi nhau, nờn khụng thc hin ngha v chm súc, nuụi dng giỏo dc - cú ngha l ngha v cp dng nuụi ca v hoc chng ly hụn bt u k t thi im v chng ly thõn n ly hụn tr v sau cho n lỳc ngha v cp dng c chm dt theo quy nh ca phỏp lut hụn nhõn v gia ỡnh Bi vỡ trờn thc t cú nhiu ngi v mõu thun quỏ ln i vi ngi chng v thng xuyờn b ngi chng ỏnh p, xỳc phm v nhõn phm (m chỳng ta thng gi l nn bo hnh, nhng cha n mc phi truy cu trỏch nhim hỡnh s) ó lm cho ngi v v phi i ni khỏc ch to gii quyt vic ly hụn hoc ngi chng i lm n xa, chung sng vi ngi khỏc m v chng khụng chung sng vi trc ly hụn m mt bờn v hoc chng khụng sng chung vi con, ng thi cng khụng thc hin vic chm súc, nuụi dng, giỏo dc cỏi (Nhng khụng thuc trng hp trn trỏnh ngha v cp dng nuụi v ó yờu cu To ỏn gii quyt) 3.3.3 Tm ngng cp dng m b o v i c t m n g n g c p d n g s a u l y h ụ n k h ụ n g n h m t r n t rỏn h v i c t h c h i n n g h a v t h ỡ p h ỏp l u t n ờn q u y n h ch t ch v n n y, p h i a r a c ỏ c i u k i n c t m h o ó n , t h i g i a n k t t h ỳ c v i c t m h o ó n n h m b o v q u y n l i c h o n g i c c p d n g c n g n h n g i n u ụ i d n g - V iu kin c tm hoón cp dng, tụi xin kin ngh nh sau: Ngi c cp dng phi lõm vo " hon cnh kinh t khú khn" M mt ngi c coi l khú khn v kinh t l ngi khụng cú thu nhp hoc cú thu nhp nhng mc thu nhp thp v vi mc thu nhp ú khụng th m bo, v lo cho cuc sng ca ngi c cp dng ng thi h cng 74 khụng cú ti sn giỏ tr hoc cú ti sn nhng sau bỏn i cng khụng th cú kh nng thc hin trỏch nhim cp dng ca mỡnh - V thi gian kt thỳc tm hoón cp dng: Th nht: ú l trc thi im ngi c cp dng trũn 18 tui v cú kh nng lao ng Bi l nu ngi c cp dng trũn 18 tui v cú kh nng lao ng thỡ ngha v cp dng cng chm dt, ngi phi cp dng lỳc ú cng khụng phi thc hin trỏch nhim cp dng na, trng hp ny thi gian tm hoón cp dng ng nhiờn chm dt Nh vy, quyn li ca ngi c cp dng thi gian tm hoón trc ú s khụng c m bo v cng nh hng n quyn li ca ngi trc tip nuụi ngi c cp dng Th hai: Trong trng hp c cp dng l ngi thnh niờn nhng mt nng lc hnh vi dõn s, b tn tt, ri vo hon cnh khú khn, tỳng thiu thỡ vic tm ngng cp dng ch c tm ngng mt thi gian cú li nht khụng c tm ngng cp dng mt thi gian di Trong cỏc bn ỏn hay quyt nh ca To phi quy nh c th ngy tm ngng cp dng l ngy no n nh mt thi gian nht nh bo v quyn li cho ngi c cp dng cng nh quyn li ca ngi trc tip nuụi ngi c cp dng 3.3.4 Trng hp cp dng gia b dng hoc m k ca riờng ca v hoc chng Lut Hụn nhõn v gia ỡnh mi ch cú quy nh v quyn v ngha v ú cú ngha v chm súc, nuụi dng gia b dng hoc m k vi riờng ca v hoc chng nhng li khụng cú quy nh c th v ngha v cp dng gia h h khụng sng chung Qua thc tin cho thy cng cú khụng ớt cỏc yờu cu cp dng gia nhng ch th ny, vỡ vy hon thin phỏp lut nhm to c s cỏc c quan xột x gii quyt cp dng 75 xy gia nhng ch th ny thỡ cn thit cú quy nh c th v gii thớch rừ hn cng nh b sung thờm v ch nh riờng núi chung v cp dng i vi riờng trng hp ly hụn Tuy nhiờn, vic quy nh ny ngoi ỏp ng cỏc iu kin nh: Con cha thnh niờn hoc ó thnh niờn m b tn tt, mt nng lc hnh vi dõn s, khụng cú kh nng lao ng v khụng cú ti sn t nuụi mỡnh, thỡ phi xột ti vic gia b dng, m k phi cú thi gian sng chung vi riờng khỏ di ng thi, riờng ca v hoc riờng ca chng ó cú cụng lao chm súc, nuụi dng b dng, m k nh cha m hoc cha m nuụi ca mỡnh theo cỏc quy nh ca phỏp lut hụn nhõn v gia ỡnh mt thi gian di m h khụng c cp dng ó hi iu kin c cp dng Ch hon ton khụng phi mi trng hp riờng ca b dng m k u c b dng, m k ly hụn cp dng cho riờng ca v hoc riờng ca chng, m thi gian sng chung quỏ ớt hoc cụng sc chm súc ln cha nhiu, vỡ b dng, m k chm dt hụn nhõn, nờn khụng cũn sng chung vi b dng hoc m k na Bi cú quy nh ú m bo cho vic ngi cú ngha v cp dng cú tõm t nguyn v thc s cú trỏch nhim thc hin ngha v nh i vi 3.3.5 Cỏch tớnh s tin bi thng cp dng cho cha m ly hụn m mt ngi b tai nn Quan h cp dng l loi quan h nhõn thõn, gn lin vi nhõn thõn ca ch th ng thi quan h cp dng l loi quan h ti sn c bit Gi s v, chng sau ly hụn, nu bờn khụng trc tip nuụi khụng may b tai nn cú th b cht hoc mt kh nng lao ng, iu ú ng ngha vi vic ngha v cp dng ca ngi ú i vi cng chm dt Trong trng hp ny thỡ quyn li ca ngi tc l quyn li ca ngi c cp dng b nh hng trc tip c v vt cht ln tinh thn ỳng 76 ngi cú ngha v cp dng nuụi phi thc hin trỏch nhim cp dng n ngi trng thnh v cú kh nng lao ng, thm phi thc hin trỏch nhim cp dng nuụi vụ thi hn nu ri vo trng hp ó thnh niờn khụng cú nng lc hnh vi dõn s, b tn tt nhng vỡ s c khụng may, khỏch quan m h khụng th tip tc thc hin trỏch nhim ca h, vy, trng hp ny ngi ó gõy thit hi cho ngi phi cp dng phi chu trỏch nhim thc hin tip trỏch nhim m ngi phi cp dng ang thc hin dang d Mc dự quan h cp dng l loi quan h nhõn thõn v khụng th chuyn giao cho ngi khỏc nhng trng hp ny thỡ khỏc Ngi ó gõy thit hi cho ngi cú trỏch nhim cp dng, khin ngi phi cp dng khụng th thc hin trỏch nhim ca mỡnh phi cú ngha v bi thng khon tin cp dng cho ngi c cp dng, nhm m bo cuc sng cho ngi c cp dng xỏc nh, tớnh toỏn chi phớ cp dng, m bo nguyờn tc bi thng thit hi ngoi hp ng vi mc ớch ca trỏch nhim bi thng l khụi phc li tỡnh trng nh trc xy thit hi iu ú khụng h n gin Cn c vo hon cnh kinh t chung nc ta v thc t gii quyt vic cp dng, trờn c s quy nh ti khon 2- iu 613- B Lut dõn s 2005, iu 116 - Lut Hụn nhõn v gia ỡnh nm 2014, theo tụi cỏch tớnh khon tin bi thng khon tin cp dng cú th thc hin bng hai cỏch sau: Th nht: Cỏc bờn cú th t tớnh toỏn, tho thun mc bi thng v thc hin vic bi thng theo nguyờn tc t do, t nguyn cam kt, tho thun bi thng thit hi Th hai: Trong trng hp cỏc bờn khụng t tho thun c thỡ vic tớnh toỏn, xỏc nh mc bi thng phi ng thi cn c vo thu nhp ca ngi b hi, mc cp dng thc t trc xy thit hi, mc sng trung bỡnh ca i b phn dõn c c cp dng ang sng Nu cú tranh chp thỡ yờu cu To ỏn gii quyt 77 Cn c vic xỏc nh tớnh toỏn cỏc thit hi khỏc, vic bi thng khon chi phớ cp dng cng cn phi cn c vo li ca cỏc bờn, ú cú li ca ngi b thit hi Trong trng hp nhiu ngi cựng cú li gõy thit hi thỡ h cú trỏch nhim liờn i cựng bi thng Khon tin phi bi thng ca mi ngi trng hp ny c xỏc nh cn c vo mc li ca h, ú cú c li ca ngi b thit hi nu ngi ny cú li Trong trng hp khụng xỏc nh c mc li thỡ nhng ngi gõy thit hi phi bi thng theo phn bng Ngoi ra, vic tớnh toỏn khon tin cp dng gõy thit hi phi bi thng cho ngi c cp dng cng cn phi xem xột n ngha v cp dng ca nhng ngi khỏc i vi ngi c cp dng Vớ d nh ngha v cp dng ca b hoc m i vi cỏc mt hai ngi b tai nn trỏnh buc ngi gõy thit hi phi bi thng ton b khon tin cp dng Gii quyt vic bi thng khon tin cp dng cha m ly hụn m mt hai ngi cú ngha v cp dng nuụi khụng may bi tai nn ang l mt phc Nht l hin nay, vic bi thng thit hi ang chu s tỏc ng tiờu cc ca c ch th trng nờn ang cú xu hng b thng mi hoỏ Vỡ vy Lut Hụn nhõn v gia ỡnh cựng cỏc bn phỏp lut khỏc cn cú cỏc quy nh c th v ny bo v quyn li cho ngi c cp dng 3.3.6 Vn v t chc, thc hin v ỏp dng phỏp lut Nhm ngn chn nhng hin tng tiờu cc cú th xy vic cp dng nuụi v chng ly hụn nh: Trn trỏnh vic thc hin ngha v m bo mc ớch ca vic cp dng nuụi mt nhng bin phỏp quan trng v cn thit l cụng tỏc kim tra, tra, giỏm sỏt vic cp dng nuụi Cụng tỏc ú cn c thc hin mt cỏch thng xuyờn theo nh kỡ hoc tin hnh t xut cú d lun, hay cú n t cỏo ca qun chỳng nhõn dõn 78 m bo vic ỏp dng phỏp lut thc tin cỏc liờn quan n vic cp dng nuụi c chớnh xỏc, ỳng n v cú hiu qu, t l nõng cao nng lc cỏn b cú liờn quan n vic cp dng nuụi con, cao trỏch nhim "chớ cụng vụ t" khụng ngi khú khn xỏc minh s vic Trong quỏ trỡnh cng ch thi hnh ỏn cn cú s phi hp ca cỏc c quan nh Vin kim sỏt, c quan Cụng an, c quan thi hnh ỏn a nhng bin phỏp tho ỏng buc ngi phi thi hnh ỏn thc hin nghiờm tỳc ngha v cp dng Ngoi ra, cụng tỏc tuyờn truyn, giỏo dc phỏp lut v cp dng nuụi v chng ly hụn c tin hnh v y mnh lm cho qun chỳng nhõn dõn hiu rừ mc ớch v ý ngha v cỏc cú liờn quan n vic cp dng nuụi Do ú, to c s ng tỡnh, ng h v mi ngi cú thỏi ỳng n, nhn thc y cỏc v cp dng nuụi Trờn c s ú giỳp mi ngi ý thc quyn li ca mỡnh v bo v quyn li chớnh ỏng ca ca cỏc bờn quan h cp dng c bit l quyn li ca ngi Kt lun chng nõng cao hiu qu gii quyt cỏc v ỏn tranh chp v cp dng sau ly hụn ũi hi phi hon thin hn na h thng phỏp lut v t tng v ni dung, phi thc hin tt, ng b cỏc gii phỏp trờn s nõng cao hiu qu ỏp dng phỏp lut, t ú bo v tt quyn v li ớch hp phỏp ca cỏc bờn quan h cp dng, c bit bo v quyn v li ớch ca ph n v tr em 79 KT LUN Trờn õy l nhng ni dung c bn ca lun thc s lut hc: "Cp dng sau ly hụn theo phỏp lut Vit Nam hin nay" Ch nh cp dng l mt ch nh cú ý ngha quan trng phỏp lut v hụn nhõn v gia ỡnh Khụng ch cú ý ngha phm vi mt quc gia m õy ó v ang l ca ton cu Ch nh cp dng ó gúp phn vo vic m bo cho cuc sng ca ngi c cp dng, c bit i vi nhng ngi cha thnh niờn hoc ó thnh niờn nhng khụng cú nng lc hnh vi dõn s, b tn tt trng hp cha m ly hụn m bo cho cỏc em c chm súc, nuụi dng c phỏt trin ton din v th cht v tinh thn dự khụng c sng cựng c cha v m gia ỡnh Ngoi ra, ch nh cp dng cũn l phng thc bo v quyn v li ớch chớnh ỏng ca ngi phi cp dng quan h cp dng, qua vic xỏc lp quan h cp dng gia ngi c cp dng v ngi phi cp dng Vn cp dng c quy nh khỏ c th v y Lut HN&G nm 2000, 2014 v cú ý ngha rt quan trng vic xỏc nh cỏc liờn quan n cp dng cho v chng ly hụn, cp dng gia v v chng Tuy nhiờn, cựng vi s ng v phỏt trin ca nn kinh t ó tỏc ng vo cỏc quan h xó hi núi chung v quan h cp dng núi riờng Mt s quy nh ca phỏp lut ó khụng cũn phự hp vi thc t, mt s cũn cha c quy nh hoc quy nh cha y , ũi hi phỏp lut v cp dng cn phi sa i, b sung nhm ỏp ng cỏc yờu cu ca thc t Cựng vi ú, chỳng ta cn tin hnh cụng tỏc kim tra, tra, giỏm sỏt v cp dng trờn thc t v nõng cao trỏch nhim, nng lc chuyờn mụn ca cỏn b cú thm quyn, phi chỳ trng cụng tỏc tuyờn truyn ph bin giỏo dc phỏp lut v cp dng, c bit l cp dng trng hp v chng ly hụn mi tng lp nhõn dõn cú nhn thc y , ỳng n v ny v ý thc c quyn li, trỏch nhim ca mỡnh vic cp dng 80 DANH MC TI LIU THAM KHO B lut Dõn s Si Gũn nm 1972 C.Mỏc - Ph ngghen ton (2000), Ngun gc ca gia ỡnh, ca ch t hu v Nh nc, NXB S tht, H Ni Chớnh ph (2001), Ngh nh s 70/2001/N - CP ngy 03/10/2001 quy nh chi tit thi hnh Lut Hụn nhõn v gia ỡnh nm 2000, H Ni Ch tch nc Vit Nam Dõn ch Cng hũa (1950), Sc lnh s 97/SL ngy 22/5/1950, H Ni Ch tch nc Vit Nam dõn ch cng hũa (1950), Sc lnh s 159 ngy 17/11/1950 v ly hụn, H Ni Dõn lut Bc k nm 1931 Dõn lut Trung k nm 1936 Hong Vit Lut l (1811), B lut Gia Long Hi ng thm phỏn Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2000), Ngh quyt s 02/2000/H - HTP ngy 23/12/2000 hng dn ỏp dng mt s quy nh ca Lut Hụn nhõn v gia ỡnh nm 2000, H Ni 10 Lờ Thch Hng (2008), Quan h cp dng Lut Hụn nhõn v gia ỡnh hin hnh, Lun tt nghip, i hc Cn th 11 Nguyn Ngc in (2005), Bỡnh lun khoa hc Lut Hụn nhõn v gia ỡnh Vit Nam 1- Gia ỡnh, NXB Tr, Thnh ph H Chớ Minh 12 Nguyn Thanh Hng (2002), "Vn bi thng khon tin cp dng cỏc v tai nn giao thụng theo B Lut dõn s Vit Nam", Tp Lut hc, (4) 13 Ngụ Th Hng (2003), "Ngha v cp dng gia v v chng li hụn", Tp Lut hc, (3) 81 14 Ngụ Th Hng (2005), "Mi quan h gia ngha v nuụi dng v cp dng Lut Hụn nhõn v gia ỡnh", Tp Dõn ch v phỏp lut, (4), tr.13-18 15 Phan Th Võn Hng (2004), "Cp dng theo quy nh ca Lut Hụn nhõn v gia ỡnh nm 2000", Tp Tũa ỏn nhõn dõn, (6) 16 Phm Xuõn Linh (2006), "Bn v ch nh ngha v ca cha m i v i c o n t h e o Lu t Hụ n n h õ n v g i a ỡ n h n m 0 " , T p c h d õ n c h v p h ỏ p l u t , (9 ) 17 Quc hi (1959), Lut Hụn nhõn v gia ỡnh, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 18 Quc hi (1986), Lut Hụn nhõn v gia ỡnh, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 19 Quc hi (1992), Hin phỏp, NXB Chớnh tr Quc gia, H Ni 20 Quc hi (2000), Lut Hụn nhõn v gia ỡnh, NXB Chớnh tr Quc gia, H Ni 21 Quc hi (2005), B Lut dõn s, NXB Chớnh tr Quc gia, H Ni 22 Quc hi (2009), B Lut Hỡnh s nm 1999, sa i, b sung nm 2009, NXB Chớnh tr Quc gia, H Ni 23 Quc hi (2014), Hin phỏp, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 24 Quc hi (2014), Lut Hụn nhõn v gia ỡnh, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 25 Quc triu hỡnh lut (1483), B lut Hng c 26 Tp Gin yu nm 1883, Nam k 27 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2008), Bỏo cỏo tng kt ngnh tũa ỏn, H Ni 28 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2009), Bỏo cỏo tng kt ngnh tũa ỏn, H Ni 82 29 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2010), Bỏo cỏo tng kt ngnh tũa ỏn, H Ni 30 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2011), Bỏo cỏo tng kt ngnh tũa ỏn, H Ni 31 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2012), Bỏo cỏo tng kt ngnh tũa ỏn, H Ni 32 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2013), Bỏo cỏo tng kt ngnh tũa ỏn, H Ni 33 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2014), Bỏo cỏo tng kt ngnh tũa ỏn, H Ni 34 Trng i hc Lut H Ni (2004), Giỏo trỡnh Lut Hụn nhõn v gia ỡnh Vit Nam, NXB Cụng an nhõn dõn, H Ni 83 ...I HC QUC GIA H NI KHOA LUT Lấ TUYT NHUNG CấP DƯỡNG SAU LY HÔN THEO PHáP LUậT VIệT NAM HIệN NAY Chuyờn ngnh: Lut Dõn s v T tng dõn s Mó s: 60 38 01 03 LUN VN THC S... cp dng sau ly hụn Chng Ni dung phỏp lut Vit Nam hin v cp dng sau ly hụn Chng Thc tin ỏp dng phỏp lut v cp dng sau ly hụn v mt s gii phỏp tng cng hiu qu phỏp lut v cp dng sau ly hụn Vit Nam hin... nh v ly thõn cũn ly hụn thỡ quy nh ti iu 55 nh sau: "Cm ch v chng rung b v s ly hụn", tr trng hp Tng thng quyt nh Do ú khụng t hu qu ca ly hụn núi chung v cp dng sau ly hụn núi riờng Sau chớnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn cấp dưỡng sau ly hôn theo pháp luật việt nam hiện nay , Luận văn cấp dưỡng sau ly hôn theo pháp luật việt nam hiện nay , Luận văn cấp dưỡng sau ly hôn theo pháp luật việt nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay