Luận văn cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hành chính tư pháp trên địa bàn tỉnh cao bằng

114 105 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 19:44

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NễNG VN D CảI CáCH THủ TụC HàNH CHíNH TRONG LĩNH VựC HàNH CHíNH PHáP TRÊN ĐịABàN TỉNH CAO BằNG LUN VN THC S LUT HC H NI - 2015 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NễNG VN D CảI CáCH THủ TụC HàNH CHíNH TRONG LĩNH VựC HàNH CHíNH PHáP TRÊN ĐịABàN TỉNH CAO BằNG Chuyờn ngnh: Ly lun v lch s nh nc v phap lut Mó s: 60 38 01 01 LUN VN THC S LUT HC Can b hng dn khoa hc: GS.TS PHM HNG THI H NI - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu nờu Lun cha c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Cỏc s liu, vớ d v trớch dn Lun m bo tớnh chớnh xỏc, tin cy v trung thc Tụi ó hon thnh tt c cỏc mụn hc v ó toỏn tt c cỏc ngha v ti chớnh theo quy nh ca Khoa Lut i hc Quc gia H Ni Vy tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! TC GI LUN VN Nụng Vn D MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc t vit tt Danh mc cỏc bng M U C h n g : C S L í LUN CA CI 1.1.6 Cỏc HCT CCH TH loi TTHC P TC HNH lnh vc TRONG LNH VC HCTP HNH CHNH T 24 PHP 1.2.2 1.1 19 S TTHC lnh vc 1.1.7 Cỏc cõn HCTP giai on thiờt ca TTHC cai 1.1.1 Khỏi nim TTHC lnh cachT lnh vc vc THC HCTP HCTP 1.1.2 c linh im ca TTHC 23 vcH lnh vc 1.2 HCTP s ly lun 11 1.1.3 í v ci cach ngha ca TTHC TTHC lnh vc lnh HCTP vc 13 1.1.4 Cỏc HCTP 27 1.2.3 nguyờn tc xõy dng 24 TTHC lnh vc 1.2.1 Khỏi HCTP 15 nim ci 1.1.5 Cỏc nguyờn tc cỏch cỏch thc hiờn TTHC TTHC TTH lnh vc lnh C HCTP 18 vc CHNH C s ly lun v C CTP Ph ng thc ci lnh vc HCTP 29 1.2.4 Vai trũ ca S T phỏp ci cỏch TTHC lnh vc HCTP 36 Chng 2: THC TRNG CI CCH TH TC HNH CHNH TRONG LNH VC HNH CHNH T PHP TRấN A BN TNH CAO BNG 40 2.1 Mt s nột khai quat v tnh Cao Bng 40 2.1.1 c im v a lý, iu kin t nhiờn 40 2.1.2 c im v dõn c, lónh th, truyn thng 42 2.2 Nhng kt qu t c v hn ch qua trỡnh thc hin ci cach TTHC lnh vc HCTP trờn a bn tnh Cao Bng 43 2.2.1 Nhng kt qu t c v nguyờn nhõn 43 2.2.2 Nhng hn ch v nguyờn nhõn hn ch ci cỏch TTHC lnh vc HCTP trờn a bn tnh Cao Bng 62 Chng 3: QUAN IM V GIAI PHAP TIấP TUC Y MANH CI CCH TH TC HNH CHNH TRONG LNH VC HNH CHNH T PHP TRấN A BN TNH CAO BNG 69 3.1 Nhng yờu tụoi hoi viờctiờp tucõy manh cai cach TTHC lnh vc HCTP 69 3.1.1 Quỏn trit ng li , ch trng ca ng v Nh nc ta i vi cụng cuục cai cach TTHC 69 3.1.2 ap ng nhu cõu xõy dng nha nc phap quyờn xa hụi chu nghia 70 3.1.3 Khc phuc nhng bõt cõp TTHC nc ta 72 3.1.4 ỏp ng nhu cu ca ngi dõn v mt nn hnh chớnh dõn ch, sch, chuyờn nghip v hin i 73 3.2 Mụtsụgiai phap nhm tiờp tuccai cach TTHC lnhc v HCTP trờn a bn tnh Cao Bng núi riờng v TTHC Vit Nam núi chung 75 3.2.1 Nhng giai phap vờ thờ chờ 75 3.2.2 Nhng gii phỏp v t chc b mỏy nh nc 78 3.2.3 Nhng gii phỏp v ngun nhõn lc 78 3.2.4 Nhng gii phỏp v khoa hc cụng ngh 82 3.2.5 Tip tc thc hin c ch "mt ca", "mt ca liờn thụng" 85 3.2.6 Tip tc thc hin tt vic ci cỏch TTHC theo Ngh quyt s 30c/NQ-CP ngy 08/11/2011 ca Chớnh ph Ban hnh Chng trỡnh tng th ci cỏch HCNN giai on 2011 - 2020 86 3.2.7 Nghiờn cu, dng c ch ci cỏch TTHC ca cỏc quc gia tiờn tin 87 3.3 Mt s gii phap nhm tip tc ci cach TTHC lnh vc HCTP trờn a bn tnh Cao Bng 88 KT LUN 89 DANH MC TI LIU THAM KHO 92 DANH MC CC T VIT TT Ch vit tt Ch vit y HCNN: Hnh chớnh Nh nc HCTP: Hnh chớnh T phỏp TTHC: Th tc hnh chớnh DANH MC CC BNG S hiu bng Tờn bng Trang 46 Bng 2.1: Th tc hnh chớnh lnh vc Tr giỳp phỏp lý 47 Bng 2.2: Th tc hnh chớnh lnh vc Bỏn u giỏ ti sn 47 Bng 2.3: Th tc hnh chớnh lnh vc lut s, t lut 49 Bng 2.4: Th tc hnh chớnh lnh vc cụng chng 51 Bng 2.5: Th tc hnh chớnh lnh vc hnh chớnh t phỏp 52 Bng 2.6: Th tc hnh chớnh lnh vc Quc tch bn quy phm nhiu ni, nhiu a phng ỏp dng thng nht Hin ti mt s thnh ph ln nh H Ni v Thnh ph H Chớ Minh ó ỏp dng phng phỏp ny mt s hot ng nh: Tha phỏt li, giao dch bo m Vic lm ny c ngi dõn rt ng tỡnh ng h Cn phi m rng phng phỏp gii quyt TTHC ny nhiu ngnh, nhiu cp, nhiu a phng hn na Trong vic thc hin TTHC thụng qua h thng bu chớnh cn cú s phi hp vi cỏc cp khỏc Vớ d nh lnh vc ng ký kt hụn cú yu t nc ngoi, cp phiu lý lch T phỏp thỡ cú th thụng qua h thng ngnh dc, cho cỏc phũng T phỏp, cỏn b T phỏp cp xó kim tra, chng thc trc chuyn S T phỏp õy l mt cỏch lm hon ton kh quan m nu c trin khai thc hin chc chn s em li nhng hiu qu thit thc, ú chớnh l mt bc ci cỏch TTHC quan trng m ngi dõn rt mun cỏc c quan Nh nc thc hin Vn liờn thụng, phi hp gii quyt TTHC cng l mt gii phỏp nhm to thun li cho ngi dõn, hin cú nhng th tc m ngi dõn mun c gii quyt phi xin phộp qua rt nhiu S, ban, ngnh Vic ny gõy nhng khú khn m nu ch ngh n ngi dõn ó thy s, vỡ qua mi S li phi i mt thi gian mi gii quyt c Nu nh thc hin c vic liờn thụng, phi hp cỏc S thỡ s bt phin h cho ngi dõn Cỏch lm ny ú l ngi dõn ch cn np h s n mt S no ú lm u mi v S tip nhn s cú trỏch nhim phi hp, liờn thụng vi cỏc S, ngnh khỏc gii quyt TTHC cho ngi dõn m ngi dõn khụng cn phi i qua, i li khp cỏc S, ngnh Nu lm c nh vy s rỳt ngn c thi gian gii quyt, gim thiờu chi phớ, cụng sc cho ngi dõn Trong cỏch lm ny l cn to c ch phi hp gia cỏc S, ngnh vi mt cỏch hi ho, cht ch Trong tng lai, chung ta cn hn ch 84 vic mt TTHC m li cú quỏ nhiu S, ngnh cú thm quyn gii quyt, cn thu gn u mi gii quyt, tt nht l mi TTHC ch cn n mt c quan Nh nc l cú th gii quyt 3.2.5 Tip tc thc hin c ch "mt ca", "mt ca liờn thụng" Hin nc ta ang cú Quyt nh s 09/2015/Q-TTg ngy 25/3/2015 ca Th tng Chớnh ph Ban hnh Quy ch thc hin c ch mt ca, mt ca liờn thụng ti cỏc c quan HCNN a phng õy l bn mi nht quy nh v vic thc hin c ch "mt ca", "mt ca liờn thụng" "Mt ca" l c ch gii quyt cụng vic ca t chc, cụng dõn thuc thm quyn ca c quan HCNN t tip nhn yờu cu, h s n tr li kt qu thụng qua mt u mi l "b phn tip nhn v tr kt qu" ti c q u an H C N N "C ch mt ca liờn thụng" l c ch gii quyt cụng vic ca t chc, cỏ nhõn thuc trỏch nhim, thm quyn ca nhiu c quan HCNN cựng cp hoc gia cỏc cp hnh chớnh t hng dn, tip nhn giy t, h s, gii quyt n tr kt qu c thc hin ti mt u mi l b phn tip nhn v tr kt qu ca mt c quan HCNN Tip tc trin khai v nhõn rng vic thc hin c ch "Mt ca", "Mt ca liờn thụng" n gin húa TTHC Vic thc hin c ch "Mt ca", "Mt ca liờn thụng" l bin phỏp hu hiu ci cỏch TTHC nhm gii ta nhng bc xỳc k trờn ca ngi dõn, gúp phn ỏp ng yờu cu ca s phỏt trin kinh t - xó hi, to iu kin hi nhp khu vc v quc t Vỡ vy, thi gian ti cn phi tip tc y mnh v nhõn rng vic thc hin c ch "Mt ca", " Mt ca liờn thụng" Tip tc hon thin v nõng cao cht lng c ch "mt ca", tin ti xõy dng c ch "mt ca liờn thụng" gia cỏc s, ban, ngnh cú chc nng qun lý nh nc v cỏc cp chớnh quyn gii quyt th tc cp 85 giy phộp cho cỏc t chc v cỏ nhõn thc hin cỏc d ỏn u t sn xut, kinh doanh, dch v ng thi, xõy dng quy nh TTHC x lý vi phm sau cp phộp, vi yờu cu lm rừ trỏch nhim ca bờn vi phm v ca c quan, cp chớnh quyn cú trỏch nhim x lý vi phm y mnh cụng tỏc r soỏt th tc hnh chớnh ni b, xõy dng quy nh v mi quan h lm vic ni b v phi hp gia cỏc c quan hu quan theo cỏc tiờu chớ: phỏp lut, dõn ch, cụng bng, cụng khai v cỏc quyn li, ngha v, trỏch nhim, nhm gúp phn xõy dng hoỏ cụng s, gi gỡn trt t, k cng hot ng cụng v 3.2.6 Tip tc thc hin tt vic ci cỏch TTHC theo Ngh quyt s 30c/NQ-CP ngy 08/11/2011 ca Chớnh ph Ban hnh Chng trỡnh tng th ci cỏch HCNN giai on 2011 - 2020 Sau kt thỳc ỏn 30 v n gin hoỏ TTHC l giai on bc vo tip tc ci cỏch TTHC theo Ngh quyt s 30 C, õy l nhng nh hng v ci cỏch TTHC giai on hin nay, yờu cu cỏc cp, cỏc ngnh phi thc hin tt vic ci cỏch TTHC theo Ngh quyt ny i vi lnh vc HCTP cú mt thun li ln, ú l ngy 23/11/2012 Cc Kim soỏt TTHC ó c bn giao t Vn phũng Chớnh Ph sang cho B T phỏp qun lý, ng thi vi ú l cỏc Phũng Kim soỏt TTHC t phũng UBND cỏc tnh, thnh ph trc thuc TW trờn c nc c bn giao sang cho S T phỏp qun lý Trờn a bn tnh Phũng Kim soỏt TTHC c bn giao vo ngy 21/10/2013 Trong giai on sau ỏn 30 cỏc cp cỏc ngnh phi thng xuyờn theo dừi v cp nht cỏc bn quy phm phỏp lut ca Trung ng v a phng, t ú kp thi cú nhng sa i, bói b, b sung cỏc TTHC khụng cũn phự hp, ó ht hiu lc Giai on ny ũi hi mi cỏn b, cụng chc, viờn chc c giao ph trỏch cn nõng cao nhn thc, thc hin tt nhim v c gia Bi vỡ nhng TTHC quy nh rt nhiu bn quy phm khỏc nhau, vic theo dừi l khụng n gin, cỏn b ph trỏch phi l ngi 86 cú nng lc, cú tõm huyt vi cụng vic mi cú th hon thnh tt cỏc nhim v c giao i vi cỏc TTHC thuc lnh vc HCTP quy nh nhiu bn phỏp lut nh Lut Tr giỳp phỏp lý, Lut Cụng chng cỏc Ngh nh hng dn thi hnh Lut ca Chớnh ph, cỏc Thụng t ca B, liờn B, cỏc bn quy phm ca UBND tnh Do ú quỏ trỡnh theo dừi, cp nht ũi hi cụng chc, viờn chc c ph trỏch phi nõng cao trỏch nhim v lm vic ht sc cn thn mi cú th theo dừi ỳng v y Cỏc Lut v cỏc bn di lut ca nc ta núi chung v lnh vc HCTP núi riờng l rt nhiu Trong quỏ trỡnh theo dừi, cp nht cỏc bn mi, ó cú nhng sa i b sung cho phự hp vi cỏc bn mi ban hnh Hin cỏc cụng vic thng nht ca cỏc phũng, n v trc thuc, cú cụng chc, viờn chc ph trỏch cụng tỏc ci cỏch TTHC thng xuyờn theo dừi, cp nht cỏc bn mi Khi cú nhng s thay i, cú nhng bn mi quy nh v th tc hnh chớnh thỡ s xem xột xut vi lónh o S, lónh o S s xem xột trỡnh UBND tnh ban hnh b sung, hoc bói b cỏc th tc khụng cũn hiu lc õy l cụng vic thng xuyờn gn lin vi cụng vic hng ngy ca mi n v v ca cỏc cụng chc, viờn chc cụng tỏc ci cỏch TTHC Hng nm vic cp nht, theo dừi cỏc bn mi chnh sa, b sung b TTHC cho phự hp vi cỏc bn mi ban hnh l cụng vic nm cụng tỏc ci cỏch hnh chớnh núi chung ca mi n v 3.2.7 Nghiờn cu, dng c ch ci cỏch TTHC ca cỏc quc gia tiờn tin Trong quỏ trỡnh hi nhp vo nn kinh t ton cu nc ta cn phi tng cng hn na cụng tỏc truyn thụng v ngoi nc thụng tin v kt qu ci cỏch ti cng ng v ngoi nc nhm qung bỏ cỏc n lc ca Chớnh ph vic xõy dng mt mụi trng xó hi kinh doanh thun li, 87 chi phớ thp, ri ro thp; nõng cao v th ca Vit Nam trờn trng quc t Mt khỏc thi gian ti chỳng ta cng cn phi nghiờn cu, dng c ch ci cỏch TTHC ca cỏc quc gia tiờn tin nhm hc hi nhng kinh nghim tip tc cụng cuc ci cỏch th tc hnh chớnh nc ta õy l mt nhng cỏch lm hiu qu cú th ci cỏch TTHC theo hng hin i, tiờn tin, rỳt ngn khong cỏch nn hnh chớnh nh nc ta so vi cỏc nc minh, hin i trờn th gii 3.3 Mt s gii phap nhm tip tc ci cach TTHC lnh vc HCTP trờn a bn tnh Cao Bng cụng tỏc ci cỏch th tc hnh chớnh v xõy dng i ng cỏn b, cụng chc thi gian ti t c kt qu cao hn, lnh vc hnh chớnh t phỏp trờn a bn tnh Cao Bng cn thc hin ng b mt s nhim v v gii phỏp sau: - Tng cng s lónh o ca cỏc cp y ng v chớnh quyn vic thc hin mc tiờu y mnh cụng tỏc ci cỏch th tc hnh chớnh - Thng xuyờn r soỏt, cp nht cỏc quy nh mi chun húa quy trỡnh, h s gii quyt cỏc th tc hnh chớnh, tip tc xõy dng v m rng thc hin c ch: "Mt ca", "Mt ca liờn thụng" gii quyt th tc hnh chớnh cho cụng dõn v t chc - Tip tc t chc thc hin Quyt nh s 1699/Q-TTg ngy 20/10/2009 ca Th tng Chớnh ph v thit lp c s d liu quc gia v th tc hnh chớnh - ụn c cỏc n v gi bn kin ngh thc thi phng ỏn n gin húa sa i, b sung, thay th, bói b cỏc bn hin hnh ca tnh khụng cũn phự hp - y mnh ỏp dng cỏc quy trỡnh gii quyt th tc hnh chớnh ó c r soỏt v n gin húa vo quy trỡnh qun lý cht lng theo tiờu 88 chun ISO 9001:2000 kt hp vi ng dng cụng ngh thụng tin - Thc hin mt s ci cỏch TTHC phự hp vi iu kin t nhiờn, dõn c v iu kin kinh t - xó hi ti a phng KT LUN Trong quỏ trỡnh xõy dng v phỏt trin t nc, ng ta ó ch rừ s cn thit phi tin hnh ci cỏch hnh chớnh, coi õy l mt gii phỏp quan trng gúp phn t c cỏc mc tiờu phỏt trin kinh t - xó hi Chỳng ta ó tin hnh ci cỏch hnh chớnh tng bc thn trng v ó thu c nhiu kt qu rt ỏng khớch l Ci cỏch hnh chớnh Vit Nam ó trin khai trờn nhiu ni dung: Ci cỏch th ch, ci cỏch t chc b mỏy hnh chớnh, xõy dng v nõng cao cht lng i ng cỏn b, cụng chc, ci cỏch ti chớnh cụng v hin i húa nn hnh chớnh, ú ci cỏch th tc hnh chớnh l mt khõu quan trng v c t t giai on u ca tin trỡnh ci cỏch TTHC liờn quan khụng ch n cụng vic ni b ca mt c quan, mt cp chớnh quyn, m cũn n cỏc t chc v cụng dõn mi quan h vi Nh nc Cỏc quyn, ngha v ca cụng dõn c quy nh Hin phỏp hay cỏc bn phỏp lut khỏc cú c thc hin hay khụng, thc hin nh th no, v c bn, u phi thụng qua TTHC cỏc c quan, cỏc cp chớnh quyn nh nc quy nh v trc tip gii quyt Nhn rừ mc ớch, ý ngha v tm quan trng ca cụng tỏc ci cỏch TTHC, thi gian qua cỏc a phng c nc núi chung cng nh tnh Cao Bng núi riờng khụng ngng y mnh cụng tỏc ci cỏch TTHC Cựng vi yờu cu phỏt trin v hi nhp, ci cỏch TTHC nc ta tng bc c nh hỡnh v ni dung, phng hng trin khai vi nhng bc i, cỏch lm nhm bo m b mỏy hnh chớnh phc v tt hn nhu cu phỏt trin kinh t - xó hi ỏp ng yờu cu xõy dng nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha 89 Tuy nhiờn, bờn cnh ú cụng tỏc ci cỏch TTHC nc ta núi chung v Cao Bng núi riờng cũn tn ti nhiu bt cp, TTHC cũn rm r gõy khú khn cho ngi dõn v doanh nghip TTHC ang l ro cn ln i vi ngi dõn v doanh nghip, gõy tn tht v nh hng n nng lc cnh tranh ca nn kinh t Cụng tỏc ci cỏch TTHC dự c xem trng thi gian qua, song s ci thin ch cú mc Nhiu doanh nghip v chuyờn gia cho rng ci cỏch TTHC hiu qu nht chớnh l xỏc nh s lng th tc cn thit v loi b nhng th tc rm r, giy phộp gõy phin h cho ngi dõn v doanh nghip Vỡ vy, vic tip tc y mnh ci cỏch TTHC thi gian ti l vic lm cn thit nc ta hin núi chung v trờn a bn tnh Cao Bng núi riờng Theo kho sỏt ch s nng lc cnh tranh cp tnh nm 2014 thỡ Cao Bng ng th 61 trờn 63 tnh thnh, m TTHC l mt nhng tiờu quan trng tớnh n Do vy vic ci cỏch TTHC Cao Bng ũi hi phi c y mnh quyt lit v thng xuyờn hn na Thc t ngy cng ch rừ ci cỏch TTHC va cú liờn quan n nhiu mt phi gii quyt ng b, va l cụng vic thc t, phc tp, ng chm ti li ớch cc b, cỏ nhõn õy khụng ch l cụng vic ni b ca h thng hnh chớnh nh nc m phi cú s lónh o ca ng; phi cú vai trũ tớch cc s tham gia tớch cc ca nhõn dõn Thc t ũi hi phi b sung th tc, t chc tt vic thc hin th tc, cng nh kim tra cỏc c quan, cụng chc chp hnh th tc v quy ch cụng v mt cỏch thng xuyờn, nghiờm tỳc thỡ TTHC mi cú th phỏt huy sc mnh ca mỡnh gúp phn xõy dng mt nn hnh chớnh dõn ch, sch, vng mnh, chuyờn nghip, hot ng cú hiu lc, hiu qu phc v nhõn dõn Cụng tỏc ci cỏch hnh chớnh thi gian qua ó c quan tõm thc hin, song s ci thin ch mc nht nh Vỡ vy vic tip tc y mnh ci cỏch TTHC thi gian ti l vic lm cn thit nc ta hin núi chung v lnh vc 90 HCTP núi riờng 91 DANH MC TI LIU THAM KHO Nguyn Hong Anh (2011), Mt s v ci cỏch th tc hnh chớnh, Bỏo cỏo tng thut ti cp khoa, Khoa Lut - HQG H Ni Ban t chc Cỏn b Chớnh ph (1996), Ta m v ci cỏch nn hnh chớnh nh nc - UNDP, H Ni Ban t chc Cỏn b Chớnh ph (1997), H thng cụng v mt s nc ASEAN v Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni Ban T chc Cỏn b Chớnh ph (1997), V ci cỏch hnh chớnh cụng, Hi tho Anh - Vit, H Ni B trng, Ch nhim Vn phũng Chớnh ph (1994), Thụng t s 96/BT ngy 31/5/1994 ca B trng, Ch nhim Vn phũng Chớnh ph hng dn thi hnh Ngh quyt s 38/CP ca Chớnh ph v ci cỏch mt bc th tc hnh chớnh vic gii quyt cụng vic ca cụng dõn v t chc, H Ni B T phỏp - B Ni v (2014), Thụng t liờn tch s 23/2014/TTLTBTP-BNV ngy 22/12/2014 Hng dn chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca S T phỏp thuc y ban nhõn dõn tnh, thnh ph trc thuc Trung ng v phũng T phỏp thuc y ban nhõn dõn huyn, qun, th xó, thnh ph trc thuc tnh, H Ni B T phỏp (2014), Thụng t s 05/2014/TT-BTP ngy 07/02/2014 hng dn cụng b, niờm yt th tc hnh chớnh v bỏo cỏo v tỡnh hỡnh kt qu kim soỏt th tc hnh chớnh, H Ni Chớnh ph (1994), Ngh quyt s 38/CP ngy 04/05/1994 v ci cỏch mt bc th tc hnh chớnh, H Ni Chớnh ph (1999), Ch th s 04/1999/CT-TTg ngy 23/01/1999 ca Th tng Chớnh ph v s kt vic thc hin Ngh quyt s 38/CP ngy 04/5/1994 ca Chớnh ph v ci cỏch mt bc th tc hnh chớnh vic gii quyt cụng vic ca cụng dõn v t chc, H Ni 92 10 Chớnh ph (2001), Quyt nh s 136/2001/Q-TTg ca Th tng Chớnh ph phờ duyt Chng trỡnh tng th ci cỏch hnh chớnh nh nc giai on 2001-2010, H Ni 11 Chớnh ph (2003), Quyt nh s 178/2003/Q-TTg ngy 03/9/2003 ca Th tng Chớnh ph phờ duyt ỏn Tuyờn truyn Chng trỡnh tng th cỏi cỏch hnh chớnh nh nc giai on 2001 - 2010, H Ni 12 Chớnh ph (2003), Quyt nh s 181/2003/Q-TTg Ngy 04/9/2003 ca Th tng Chớnh ph v vic ban hnh quy ch thc hin c ch "Mt ca" ti c quan hnh chớnh nh nc a phng, H Ni 13 Chớnh ph (2005), Ch th s 02/2005/NQ-CP ngy 05/4/2005 ca Th tng Chớnh ph v tip tc y mnh cụng tỏc ci cỏch hnh chớnh, H Ni 14 Chớnh ph (2005), Ch th s 09/2005/CT-TTg ca Th tng Chớnh ph v tip tc y mnh cụng tỏc ci cỏch hnh chớnh, H Ni 15 Chớnh ph (2007), Quyt nh s 30/2007/Q-TTg ngy 10/1/2007 ca Th tng Chớnh ph phờ duyt ỏn n gin húa th tc hnh chớnh trờn cỏc lnh vc qun lý nh nc giai on 2007-2010 (gi tt l ỏn 30), H Ni 16 Chớnh ph (2007), Quyt nh s 93/2007/Q-TTg ca Th tng Chớnh ph v ban hnh quy ch thc hin c ch mt ca, c ch mt ca liờn thụng ti cỏc c quan hnh chớnh a phng, H Ni 17 Chớnh ph (2008), Quyt nh s 07/Q-TTg ngy 04/01/2008 ca Th tng Chớnh ph phờ duyt k hoch thc hin ỏn 30, H Ni 18 Chớnh ph (2008), Ngh nh s 20/2008/N-CP ngy 14/2/2008 ca Th tng Chớnh ph v vic tip nhn, x lý phn ỏnh, kin ngh ca cỏ nhõn, t chc v quy nh hnh chớnh, H Ni 19 Chớnh ph (2010), Ngh quyt s 25/N-CP ngy 02/6/2010 ca Chớnh ph v Phng ỏn n gin húa 258 TTHC thuc phm vi chc nng qun lý ca B, ngnh, H Ni 93 20 Chớnh ph (2010), Ngh quyt s 56/NQ-CP ngy 15/12/2010 ca Chớnh ph v Phng ỏn n gin húa TTHC thuc phm vi chc nng qun lý ca B Ti nguyờn v Mụi trng, H Ni 21 Chớnh ph (2010), Ngh nh s 63/2010/N-CP ngy 08/6/210 ca Chớnh ph v Kim soỏt th tc hnh chớnh, H Ni 22 Chớnh ph (2011), Ngh quyt s 30c/NQ-CP ngy 08/11 ban hnh chng trỡnh tng th ci cỏch hnh chớnh nh nc giai on 2011 2020, H Ni 23 Chớnh ph (2013), Ngh nh s 22/N-CP ngy 13/3/2013 ca Chớnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B T phỏp, H Ni 24 Chớnh ph (2015), Quyt nh s 09/2015/Q-TTg ngy 25/3/2015 ca Th tng Chớnh ph Ban hnh Quy ch thc hin c ch mt ca, mt ca liờn thụng ti cỏc c quan HCNN a phng, H ni 25 ng Cng sn Vit Nam (1986), Vn kin i hi i biu ton quc ln th VI, Bỏo cỏo chớnh tr ca Ban Chp hnh Trung ng ng Cng sn Vit Nam ti i hi i biu ton quc ln th VI ca ng, H Ni 26 ng Cng sn Vit Nam (1991), Vn kin i hi i biu ton quc ln th VII, Bỏo cỏo chớnh tr ca Ban Chp hnh Trung ng ng Cng sn Vit Nam ti i hi i biu ton quc ln th VI ca ng, H Ni 27 ng Cng sn Vit Nam (1994), Vn kin Hi ngh i biu ton quc gia nhim k khúa VII, Bỏo cỏo chớnh tr ca Ban Chp hnh Trung ng khúa VII, H Ni 28 ng Cng sn Vit Nam (1995), Ngh quyt Hi ngh ln th tỏm Ban Chp hnh Trung ng ng khúa VII V tip tc xõy dng v hon thin Nh nc cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam, trng tõm l cỏ cỏch mt bc nn hnh chớnh, H Ni 29 ng Cng sn Vit Nam (1996), Vn kin Hi ngh i biu ton quc gia nhim k khúa VIII Bỏo cỏo chớnh tr ca Ban Chp hnh Trung ng ng ti i hi i biu ton quc ln th VIII ca ng, H Ni 30 ng Cng sn Vit Nam (1997), Ngh quyt Hi ngh ln th ba Ban Chp hnh Trung ng ng khúa VIII V phỏt huy quyn lm ch ca nhõn dõn, tip tc xõy dng Nh nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam sch, vng mnh, H Ni 31 ng Cng sn Vit Nam (2001), Vn kin i hi i biu ton quc ln th IX V phỏt huy sc mnh ton dõn tc, tip tc i mi, y mnh cụng nghip húa, hin i húa, xõy dng v bo v T quc Vit Nam xó hi ch ngha, H Ni 32 ng Cng sn Vit Nam (2006), Vn kin i hi i biu ton quc ln th X ca ng, H Ni 33 ng Cng sn Vit Nam (2011), Vn kin i hi i biu ton quc ln th XI ca ng, H Ni 34 Hong Phong H (2005), Vn Kin ca ng v Nh nc v ci cỏch hnh chớnh, H Ni 35 V Trng Hỏch (2010), "Xõy dng mt nn hnh chớnh dõn ch", Qun lý nh nc, H Ni 36 JICA (2002), C cu hnh chớnh v ch cụng chc Nht Bn - Hi tho v Chớnh ph v h thng Cụng v dnh cho Vit Nam, H Ni 37 Thang Vn Phỳc - Nguyn Minh Phng - Nguyn Thu Huyn (2004), H thng cụng v v xu hng ci cỏch ca mt s nc trờn th gii, H Ni 38 Quc hi (1992), Hin phỏp, H Ni 39 Quc hi (2001), Hin phỏp (sa i, b sung), H Ni 40 Quc hi (2008), Lut Cỏn b, cụng chc, H Ni Quc 41 hi (2010), Lut viờn chc, H Ni 95 42 Quc hi (2010), Ngh quyt s 57/2010/QH12 ỏnh giỏ ton din v cụng tỏc ci cỏch TTHC thi gian qua v cỏc nhim v thc hin c th i vi Chớnh ph, cỏc b, ngnh, y ban nhõn dõn tnh, thnh ph trc thuc Trung ng, H Ni 43 Quc hi (2011), Lut Khiu ni, H Ni 44 Quc hi (2011), Lut T cỏo, H Ni 45 Quc hi (2013), Lut t (sa i, b sung) H Ni 46 Quc hi (2013), Hin phỏp (sa i, b sung), H Ni 47 Phm Hng Thỏi - inh Vn Mu (2009), Lut hnh chớnh Vit Nam, Nxb Tng hp, TP H Chớ Minh 48 Nguyn Vn Thõm (2005), Ci cỏch hnh chớnh - thnh tu v nhng ro cn hin nay, Hc vin Hnh chớnh Quc Gia, H Ni 49 Lờ Quang Thnh (2010), Lut Hnh chớnh, Nxb Lao ng, H Ni 50 o Trng Tuyn (ch biờn) (1999), So sỏnh hnh chớnh cỏc nc ASEAN, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 51 o Trớ c (ch biờn) (2007), ỏnh giỏ kt qu ca ci cỏch hnh chớnh v cỏc gii phỏp tip tc y mnh ci cỏch hnh chớnh nc ta, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 52 U ban nhõn dõn tnh Cao Bng (2010), Quyt nh s 1911/QUBND ngy 28/10/2010 ca UBND tnh Cao Bng v vic cụng b iu chnh, b sung B th tc hnh chớnh thuc thm quyn gii quyt ca S T phỏp tnh Cao Bng, Cao Bng 53 U ban nhõn dõn tnh Cao Bng (2012), Quyt nh s 1050/QUBND ngy 07/8/2012 ca UBND tnh Cao Bng v vic cụng b th tc hnh chớnh mi ban hnh, th tc hnh chớnh c sa i b sung cỏc lnh vc: Cụng tỏc nuụi nuụi, Hnh chớnh T phỏp; B tr t phỏp v Tr giỳp phỏp lý thuc thm quyn gii quyt ca S T phỏp tnh Cao Bng, Cao Bng 96 54 U ban nhõn dõn tnh Cao Bng (2014), Quyt nh s 1232/QUBND ngy 26/8/2014 ca UBND tnh Cao Bng v vic cụng b th tc hnh chớnh mi ban hnh, th tc hnh chớnh c sa i b sung cỏc lnh vc: Tr giỳp phỏp lý, Cụng tỏc nuụi nuụi, Hnh chớnh T phỏp v B tr t phỏp thuc thm quyn gii quyt ca S T phỏp tnh Cao Bng, Cao Bng 55 y ban nhõn dõn tnh Cao Bng (2015), Quyt nh s 02/2015/QUBND ngy 20/01/2015 ban hnh Quy nh v quy trỡnh tip nhn h s v tr kt qu gii quyt th tc hnh chớnh ti b phn mt ca, mt ca liờn thụng ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc trờn a bn tnh Cao Bng, Cao Bng 56 Vn phũng Chớnh ph (2011), Bỏo cỏo s 888/BC-VPCP ngy 16/02 v Tng kt hot ng ca T chc cụng tỏc chuyờn trỏch ci cỏch th tc hnh chớnh ca Th tng Chớnh ph v Hi ng t ci cỏch th tc hnh chớnh, H Ni 57 Vin khoa hc t chc nh nc (1999), Ci cỏch hnh chớnh v cụng v mt s nc chõu , H Ni 58 Nguyn Cu Vit (2010), Giỏo trỡnh Lut Hnh chớnh Vit Nam, Nxb i hc Quc gia H Ni, H Ni 97 ...I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NễNG VN D CảI CáCH THủ TụC HàNH CHíNH TRONG LĩNH VựC HàNH CHíNH TƯ PHáP TRÊN ĐịABàN TỉNH CAO BằNG Chuyờn ngnh: Ly lun v lch s nh nc v phap lut Mó s:... vc HCTP 36 Chng 2: THC TRNG CI CCH TH TC HNH CHNH TRONG LNH VC HNH CHNH T PHP TRấN A BN TNH CAO BNG 40 2.1 Mt s nột khai quat v tnh Cao Bng 40 2.1.1 c im v a lý, iu kin t nhiờn ... vc HCTP trờn a b n t n h Cao B n g Chng 3: Quan im v gii phỏp tip tc y mnh ci cỏch TTHC lnh vc HCTP trờn a bn tnh Cao Bng Chng C S Lí LUN CA CI CCH TH TC HNH CHNH TRONG LNH VC HNH CHNH T PHP
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hành chính tư pháp trên địa bàn tỉnh cao bằng , Luận văn cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hành chính tư pháp trên địa bàn tỉnh cao bằng , Luận văn cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hành chính tư pháp trên địa bàn tỉnh cao bằng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay