Luận văn các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên khách sạn melia hà nội

145 113 0
  • Loading ...
1/145 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 19:44

ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TRẦN DUY TRUNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN MELIA NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TRẦN DUY TRUNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN MELIA NỘI Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN HUY PHƢƠNG Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN T ô i x in ca m đ oa n đ â y l c ôn g t rì n h n gh iê n c ứ u đ ộ c l ập củ a r iê ng b ản t h â n t ôi , k h ôn g s a o ch é p c ủ a n gƣ ời k c; c c n g u n t i l i ệ u t ríc h d ẫ n , s ố liệu sử dụng nội dung luận văn trung thực Đồng thời cam kết kết trình nghiên cứu luận văn chƣa công bố c ô n g tr ì nh ng h iê n c ứ u n o LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn tới Ts Trần Huy Phƣơng, ngƣời nhiệt tình truyền đạt cho kiến thức quý báu nhiệt tình hƣớng dẫn thực hoàn thành luận văn Tiếp theo, xin chân thành gửi lời tri ân sâu sắc đến tập thể nhân viên khách sạn Melia Hanoi Đặc biệt chị Ngô Thị Thanh Nga - Trƣởng phòng hành nhân sự, chia kinh nghiệm đóng góp ý kiến hoàn thiện nội dung Cuối xin cảm ơn bạn bè gia đình cỗ vũ động viên giúp thực luận văn Xin chân trọng cảm ơn! MỤC LỤC Danh mục bảng i Danh mục hình iii MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC 1.1 Định nghĩa hài lòng công việc .5 1.2 Các lý thuyết hài lòng .6 1.2.1 Học thuyết hệ thống nhu cầu Abraham Maslow 1.2.2 Học thuyết nhu cầu thúc đẩy David Mc Clelland 1.2.3 Học thuyết công J Stacy Adams 1.2.4 Học thuyết hai yếu tố F.Herzberg 1.3 Tổng quan tình hình nghiên cứu hài lòng ngƣời lao động .9 1.3.1 Một số công trình nghiên cứu nước .9 1.3.2 Một số công trình nghiên cứu nước .16 1.4 Đặc điểm nhân khách sạn .17 1.4.1 Đội ngũ lao động khách sạn chủ yếu lao động trực tiếp 17 1.4.2 Khả giới hoá, tự động hoá thấp trình sử dụng lao động 18 1.4.3 Thời gian lao động phụ thuộc vào đặc điểm tiêu dùng khách .18 1.4.4 Những người lao động phục vụ trực tiếp khách sạn phải chịu đựng tâm lý môi trường lao động phức tạp 18 1.4.5 Lao động bố trí theo mức độ chuyên môn hoá cao tổ chức theo phận chức 19 1.4.6 Hệ số luân chuyển lao động lớn 19 1.5 Mô hình nghiên cứu tổng quát 20 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 23 2.2 Quy trình nghiên cứu 23 2.3 Thu thập thông tin 24 2.4 Xây dựng bảng câu hỏi vấn 24 2.4.1 Phỏng vấn kiểm tra hiệu chỉnh bảng câu hỏi .24 2.4.2 Thiết kế mẫu 27 2.4.3 Mã hóa liệu .29 2.4.4 Lập bảng tần số mô tả mẫu 31 2.4.5 Phân tích hệ số Cronbach's Alpha 31 2.4.6 Phân tích nhân tố khám phá EFA 32 2.4.7 Xây dựng mô hình hồi quy .32 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN MELIA NỘI 34 3.1 Thực trạng nhân khách sạn Melia Hanoi 34 3.1.1 Giới thiệu chung khách sạn .34 3.1.2 Mô hình quản lý cấu tổ chức 34 3.1.3 Đặc điểm cấu nhân 36 3.1.4 Mô tả liệu thu thập 36 3.2 Mô tả thành phần thang đo mẫu .38 3.3 Đánh giá độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach's alpha 41 3.4 Đánh giá thang đo phân tích nhân tố khám phá EFA 43 3.4.1 Các thành phần ảnh hưởng đến hài lòng 43 3.4.2 Sự hài lòng 45 3.5 Ƣớc lƣợng mô hình 45 3.6 Kiểm định mô hình nghiên cứu hồi quy bội 46 3.6.1 Kiểm định mối tương quan biến 46 3.6.2 Phân tích hồi quy bội .47 3.7 Kết luận kết kiểm định giả thiết 50 3.8 Kiểm định hài lòng chung nhân viên 50 3.9 Kiểm định khác biệt mức độ hài lòng theo đặc điểm cá nhân 52 3.9.1 Sự hài lòng chung công việc nhân viên nam nữ .52 3.9.2 Sự hài chung công việc nhân viên theo trình độ học vấn 53 3.9.3 Sự hài lòng chung công việc theo trình độ chuyên môn 55 3.9.4 Sự hài lòng chung công việc nhân viên theo thâm niên 56 CHƢƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 4.1 Tóm tắt kết nghiên cứu đề tài .59 4.2 Kiến nghị 60 4.2.1 Môi trường tác nghiệp .61 4.2.2 Lãnh đạo 62 4.2.3 Bản chất công việc 63 4.2.4 Đào tạo 65 4.3 Hạn chế nghiên cứu 66 Tài liệu tham khảo 67 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Nội dung Bảng 1.1 Các yếu tố bậc thang nhu cầu Maslow Bảng 1.2 Học thuyết hai yếu tố F.Herzberg Bảng 2.1 Bảng phân phối chọn mẫu dự kiến thu đƣợc 28 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Mô tả biến mô hình 33 Bảng Trình độ học vấn 36 Bảng 3.2 Cơ cấu giới tính 36 Bảng 3.3 Cơ cấu trình độ học vấn 37 Bảng 3.4 Cơ cấu trình độ chuyên môn 37 10 Bảng 3.5 Cơ cấu thâm niên công tác 38 11 Bảng 3.6 Mô tả hài lòng chung công việc mẫu 38 12 Bảng 3.7 Mô tả hài lòng theo biến quan sát nhân tố 39 13 Bảng 3.8 Hệ số Cronbach's Alpha thành phần thang đo 41 14 Bảng 3.9 15 Bảng 3.10 Kết phân tích nhân tố thang đo hài lòng chung 45 16 Bảng 3.11 Mô tả biến mô hình 45 17 Bảng 3.12 Ma trận hệ số tƣơng quan biến mô hình 47 18 Bảng 3.13 Sơ lƣợc mô hình 47 Mã hóa thang đo hài lòng nhân viên công việc Kết EFA thang đo thành phần ảnh hƣởng đến hài lòng Trang 29 44 i 19 Bảng 14 Phân tích ANOVA 48 20 Bảng 3.15 49 21 Bảng 3.16 22 Bảng 3.17 23 Bảng 3.18 24 Bảng 3.19 25 Bảng 3.20 26 Bảng 3.21 27 Bảng 3.22 28 Bảng 3.23 29 Bảng 3.24 Tham số ƣớc lƣợng biến mô hình Thống kê mô tả hài lòng trung bình theo thành phần Descriptive Statistics Kết thống kê kiểm định hài lòng chung mẫu One-Sample Statistics Kết kiểm định hài lòng nhân viên nam nữ Group Statistics Thống kê kết hài lòng chung công việc theo trình độ học vấn Kết phân tích sâu ANOVA (Post Hoc) Thống kê hài lòng chung công việc theo trình độ chuyên môn Kết phân tích sâu ANOVA (Post Hoc) Thống kê kết hài lòng chung công việc theo thâm niên Kết phân tích sâu ANOVA ( Post Hoc) ii 51 51 52 53 54 55 56 57 58 DANH MỤC CÁC HÌNH STT Nội dung Hình Trang Sự hài lòng nhân viên đƣợc thực vừa theo Hình 1.1 thang nhu cầu Maslow vừa theo khía cạnh 21 công việc Hình 1.2 Mô hình nghiên cứu tổng quát 22 Hình 3.1 Sơ đồ cấu tổ chức 35 iii Total 190 100.0 a L i s t w i s e d e l e t i o n b a s e d o n al l v ar ia bl es in th 0.892 pr al I e t M e ea m n - if T Ite m o Sc t al a e Sc e l V o ari S an d t ce ur a if e t T i ot s al ce e li a b il it y s t a ti s ti c s R Cronbach's Alpha N of Items Al t ph i a c if s D elete d orrected Item Item- delet Cronbach' ed s Corr elation Item Deleted HL1 16.35 15.752 0.652 0.753 HL2 16.39 15.441 0.522 0.784 HL3 16.26 16.635 0.756 0.663 HL4 16.75 14.382 0.728 0.839 PHỤ LỤC 7: PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI Regression Variables Entered/Removedb Model Variables Entered Variables Removed Lanh dao , Dao tao , Danh gia , Moi truong, Ban chat CV, Dai ngoa Method Enter a All requested variables entered b Dependent Variable: Hai long Model Summary Change Statistics Std Error Model R R Adjusted of the Square R Square Estimate 0.325 0.482 0.651 Sig F F R Square change 0.887 0.325 df1 17.331 df2 184 a Predictors:, Constant., Lanh dao, Dao tao , Danh gia , Moi truong , Ban chat CV , Dai ngo ANOVAb Sum of Model Mean Squares Regression Df Square 32.042 317.825 Residual 157.958 184 0.383 Total 190.000 189 F 22.417 Sig .000a a Predictors:, Constant., Lanh dao , Dao tao , Danh gia , Moi truong , Ban chat CV , Dai ngo b Dependent Variable: Hai long Coefficientsa Change 0.000 Standardize Model Unstandardized d Collinearity Coefficients Coefficients Statistics Std B Error (Constant 1.127 1.28 Dao tao -0.446 0.07 Danh gia -0.071 Dai ngo Beta t Sig -2.307 022 -0.324 -3.531 001 862 1.160 0.084 -0.067 -1.163 246 832 1.202 0.058 0.121 0.053 0.441 659 894 1.116 Ban chat CV 0.285 0.076 0.276 3.634 000 904 1.106 Moi truong 0.651 0.14 0.571 4.392 000 553 1.807 Lanh dao 0.426 0.07 0.391 4.783 000 814 1.229 a Dependent Variable: Hai long Coefficient Correlationsa Tolerance VIF M od Lanh el dao Pearson Danh Dao tao gia Moi Ban truong chat CV Dai ngo Lanh dao Correlatio 1.000 0.138 0.468 0.358 0.406 0.493 Dao tao 0.138 1.000 0.511 0.474 0.456 0.336 Danh gia 0.468 0.511 1.000 0.595 0.628 0.626 Moi truong 0.358 0.474 0.595 1.000 0.532 0.473 Ban chat CV 0.406 0.456 0.628 0.532 1.000 0.689 Dai ngo 0.493 0.336 0.626 0.473 0.689 1.000 Sig Lanh dao 0.421 0.379 0.687 0.460 0.624 0.747 , 1-tailed Dao tao va phat 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000 ns trien Danh gia 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000 Moi truong 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Ban chat CV 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Dai ngo 0.000 0.000 0.000 0.000 a Dependent Variable: Hai long 0.000 PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH CÁC ĐẶC TÍNH CÁ NHÂN Descriptives Descriptive Statistics N Minimu Maximu m m Std Mean Deviation Hai long 190 2.21 5.00 3.54 672 Moi truong 190 3.00 5.00 4.43 644 Lanh dao 190 2.00 5.00 4.76 516 Dai ngo 190 1.00 5.00 4.39 670 Danh gia 190 1.00 5.00 4.14 790 Dao tao 190 1.00 5.00 2.96 912 Ban chat CV 190 1.00 5.00 3.82 936 Valid N, listwise 190 T-Test One-Sample Statistics Std N Hai long Mean 190 Std Error Deviation Mean 3.540 672 068 One-Sample Test Test Value = 3.54 95% Confidence t Hai long Df 820 Mean Interval of the Sig., 2- Differenc Difference tailed e 189 414 Lower 06 Upper 020 08 T-Test Group Statistics Std Gioi tinh cua Anh/Chi Hai long N Mean Std Error Deviation Mean Nam 99 4.47 660 066 Nu 91 4.42 668 070 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of Mean Std the Error Difference Sig., 2- Differ Differ F Hai long Equal variances assumed 1.95 Df tailed ence Low Uppe er r 159 Sig t ence 166 880 189 381 13 138 041 876 91.0 383 13 138 041 160 not 42 Equal variances assumed Oneway Descriptives Hai long 95% Confidence Std N Dai hoc, Cao Mean Interval for Mean Deviatio Std Lower Upper Minim Maxi n Error Bound Bound um mum 84 4.35 720 110 4.13 4.57 2.13 4.22 Trung cap 32 4.53 624 151 4.21 4.85 3.21 4.54 So cap 74 4.41 644 106 4.19 4.62 3.31 5.00 190 4.40 672 068 4.27 4.54 2.13 5.00 Dang Total Test of Homogeneity of Variances Hai long Levene Statistic 180 df1 df2 Sig 187 835 ANOVA Hai long Sum of Squares Between Mean Df Square 398 199 Within Groups 42.922 187 457 Total 43.320 189 Groups F Sig .436 048 Post Hoc Tests Multiple Comparisons Dependent Variable: Hai long LSD 95% Confidence (I Trinh (J Trinh Mean Interval hoc van cua hoc van cua Differe Std Lower Upper Anh/Chi Anh/Chi nce, I-J Error Sig Bound Bound Dai hoc, Cao Trung cap 18 194 353 056 20 Dang So cap 06 152 710 036 24 Trung cap Dai hoc, Cao 18 194 033 020 56 12 198 533 027 52 06 152 540 024 36 12 198 023 052 27 Dang So cap So cap Dai hoc, Cao Dang Trung cap Oneway Descriptives Hai long N Dai hoc, Cao Dang Mean 76 Std Std 95% Confidence Deviation Error Interval for Mean Lower Upper Bound Bound Minimu Maximu m m 4.36 707 113 4.13 4.59 2.34 5.00 Trung cap 34 4.41 712 173 4.05 4.78 3.22 5.00 So cap 80 4.44 634 099 4.24 4.64 3.21 5.00 Total 190 4.40 672 068 4.27 4.54 2.34 5.00 Test of Homogeneity of Variances Hai long Levene Statistic 140 df1 df2 Sig 187 869 ANOVA Hai long Sum of Squares Between Mean Df Square 130 065 Within Groups 43.190 187 459 Total 43.320 189 Groups F 141 Post Hoc Tests Multiple Comparisons Sig .028 Dependent Variable: Hai long LSD 95% Confidence (I Trinh (J Trinh Mean Interval chuyen mon chuyen mon Differenc Std Lower Upper cua Anh/Chi cua Anh/Chi e, I-J Error Sig Bound Bound Dai hoc, Cao Trung cap 05 197 539 044 34 Dang So cap 08 152 599 038 22 Trung cap Dai hoc, Cao 05 197 789 034 44 03 196 021 042 36 08 152 599 022 38 03 196 889 036 42 Dang So cap So cap Dai hoc, Cao Dang Trung cap Oneway Descriptives Hai long 95% Confidence Interval for Mean N Dai hoc, Cao Mean Std Std Lower Upper Deviation Error Bound Bound Minim Maxim um um 76 4.36 707 113 4.13 4.59 2.34 5.00 Trung cap 34 4.41 712 173 4.05 4.78 3.22 5.00 So cap 80 4.44 634 099 4.24 4.64 3.21 5.00 190 4.40 672 068 4.27 4.54 2.34 5.00 Dang Total Test of Homogeneity of Variances Hai long Levene Statistic 140 df1 df2 Sig 186 869 ANOVA Hai long Sum of Squares Between Mean Df Square F 130 065 Within Groups 43.190 186 459 Total 43.320 189 Groups Sig .141 028 Post Hoc Tests Multiple Comparisons Dependent Variable: Hai long LSD Mean (I Tham nien (J Tham nien Duoi nam tu den nam Difference Std , I-J Error Sig Lower Upper Bound Bound 06 159 834 037 26 01 201 964 041 39 21 278 462 076 35 06 159 714 026 37 05 207 813 036 46 tren 10 nam 15 283 604 071 41 Duoi nam 01 201 964 039 41 tu den 10 nam tren 10 nam tu den nam Duoi nam tu den 10 nam tu den 10 95% Confidence Interval nam tren 10 nam tu den nam 05 207 013 046 36 tren 10 nam 20 308 526 081 42 Duoi nam 21 278 462 035 76 tu den nam 15 283 604 041 71 20 308 026 042 81 tu den 10 nam ... LÝ LUẬN VỀ SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC 1.1 Định nghĩa hài lòng công việc Nghiên cứu hài lòng công việc, có nhiều định nghĩa khác Theo Hoppock (1935) cho hài lòng với công việc tổng hợp hài lòng. .. lý luận hài lòng ngƣời lao động, nhằm mục đích đƣa mô hình nghiên cứu - Xác định yếu tố ảnh hƣởng đến hài lòng công việc nhân viên trực tiếp khách sạn Melia Hà Nội - Phân tích thực trạng hài lòng. .. - Các yếu tố ảnh hƣởng đến hài lòng nhân viên tác động yếu tố? - Có hay không khác biệt mức độ hài lòng nhân viên theo đặc tính cá nhân? (độ tuổi, giới tính) - Làm cách để nâng cao hài lòng nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên khách sạn melia hà nội , Luận văn các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên khách sạn melia hà nội , Luận văn các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên khách sạn melia hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay