Luận văn các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thuộc về nhân thân người phạm tội

100 91 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 19:43

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN HI Lấ MộT Số VấN Đề Lý LUậN Và THựC TIễN ĐịA Vị PHáP Lý CủABị CáO TRONG LUậTTố TụNG HìNH Sự VIệT NAM - Trên sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Quảng Ninh LUN VN THC S LUT HC H NI - 2015 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN HI Lấ MộT Số VấN Đề Lý LUậN Và THựC TIễN ĐịA Vị PHáP Lý CủABị CáO TRONG LUậTTố TụNG HìNH Sự VIệT NAM - Trên sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Quảng Ninh Chuyờn ngnh: Lut hỡnh s v t tng hỡnh s Mó s: 60 38 01 04 LUN VN THC S LUT HC Ngi hng dn khoa hc: GS TSKH Lấ VN CM H NI - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu nờu Lun cha c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Cỏc s liu, vớ d v trớch dn Lun bo m tớnh chớnh xỏc, tin cy v trung thc Tụi ó hon thnh tt c cỏc mụn hc v ó hon thnh ngha v ti chớnh theo quy nh ca Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni Vy tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! NGI CAM OAN Nguyn Hi Lờ MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc t vit tt Danh mc bng M U C h n g : M T S V N C HUNG V A V s L PHP Lí CA í B CO C TRONG LUT T TNG HèNH 14 A S 1.2 B 1.1 KHI NIM, C S V S C í NGHA CA HèNH VIC QUY NH THN O A V H V T PHP Lí PHT R CA B TRIN O CO CA N TRONG CC G LUT T QUY L TNG PHM U HèNH V S T T T A 1.1.1 Khỏi nim a v phỏp lý ca b cỏo N t tng hỡnh V G s H 1.1.2 C s v ý è ngha ca vic quy P N nh a v phỏp lý H H ca b cỏo S P lut t tng hỡnh V IT 25 NAM 1.3.2 Trong t tng hỡnh 16 s ca 1.2.1 Cỏc quy Cụng hũa phm ca phỏp lut dõn ch t tng hỡnh s Vit nhõn dõn Nam trc nm Trung 2003 v a v Hoa 29 phỏp lý ca b 1.3.3 cỏo Trong B 16 lut t tng 1.2.2 Cỏc quy hỡnh s ca phm ca phỏp lut Nht t tng hỡnh s v Bn a v phỏp lý ca b cỏo B lut t tng hỡnh s nm 2003 24 1.3 A V PHP Lí CA B CO TRONG PHP LUT T TNG HèNH S MT S NC TRấN TH GII 25 1.3.1 Trong B lut t tng hỡnh s Liờn bang Nga 32 Chng 2: THC TRNG CA CC QUY PHM V A V PHP Lí CA B CO TRONG PHP LUT T TNG HèNH S VIT NAM HIN HNH V THC TIN P DNG TRấN A BN TNH QUNG NINH 35 2.1 THC TRNG CA CC QUY PHM CA PHP LUT T TNG HèNH S VIT NAM HIN HNH V A V PHP Lí CA B CO 35 2.1.1 Cỏc quy nh v a v phỏp lý ca b cỏo B lut t tng hỡnh s nm 2003 35 2.1.2 Nhn xột cỏc quy nh ca B lut t tng hỡnh s hin hnh v a v phỏp lý ca b cỏo 46 2.2 THC TIN P DNG CC QUY PHM V A V PHP Lí CA B CO TRấN A BN TNH QUNG NINH 50 2.3 NGUYấN NHN CA NHNG HN CH, BT CP TRONG VIC THC HIN CH NH A V PHP Lí CA B CO 54 Chng 3: HON THIN MT S VN Cể LIấN QUAN N A V PHP Lí CA B CO TRONG PHP LUT T TNG HèNH S VIT NAM HIN HNH 58 3.1 HON THIN CC QUY PHM V A V PHP Lí CA B CO TI KHON 2, IU 50 CA B LUT T TNG HèNH S 58 3.1.1 B sung quyn t cõu hi i vi nhng ngi tham gia t tng khỏc 58 3.1.2 Sa i quy nh v quyn bo cha ca b cỏo 60 3.1.3 B sung quy nh liờn quan n cỏc quyn dõn s ca b cỏo 64 3.1.4 B sung quyn c bi thng 65 3.1.5 B sung quyn liờn lc v gp g ngi thõn 65 3.1.6 B sung ngha v chp hnh cỏc yờu cu ca c quan Tũa ỏn, cú ngha v tuõn theo ni quy phiờn tũa 66 3.1.7 B sung ngha v chp hnh ni quy, quy ch ca ni tm giam i vi b cỏo b tam giam cng nh chp hnh s qun lý ca chớnh quyn a phng i vi nhng b cỏo ang c ti ngoi 66 3.1.8 B sung ngha v tụn trng v thi hnh bn ỏn, quyt nh ca Tũa ỏn ó cú hiu lc phỏp lut 67 3.2 HON THIN CC NGUYấN TC C BN CA T TNG HèNH S Cể LIấN QUAN N A V PHP Lí CA B CO 69 3.2.1 B sung nguyờn tc tranh tng t tng hỡnh s 69 3.2.2 Sa i, b sung nguyờn tc "khụng b coi l cú ti cha cú bn ỏn kt ti ca tũa ỏn ó cú hiu lc phỏp lut" 70 3.2.3 Sa i, b sung nguyờn tc xỏc nh s tht ca v ỏn 71 3.2.4 Sa i, b sung nguyờn tc bo m quyn bo cha 72 3.3 HON THIN CC QUY NH CA PHP LUT T TNG HèNH S NHM M BO VIC THC HIN CC QUYN V NGHA V CA B CO 73 3.3.1 Hon thin cỏc quy nh v c quan tin hnh t tng v ngi tin hnh t tng 73 3.3.2 Hon thin cỏc quy nh v ngi bo cha t tng hỡnh s 75 3.3.3 Hon thin cỏc quy phm khỏc B lut t tng hỡnh s nhm m bo thc hin quyn v ngha v ca b cỏo 76 KT LUN 78 DANH MC TI LIU THAM KHO 80 DANH MC CC T VIT TT BLTTHS: B lut t tng hỡnh s CQTHTT: C quan tin hnh t tng HXX: Hi ng xột x KSV: Kim sỏt viờn TAND: Tũa ỏn nhõn dõn TANDTC: Tũa ỏn nhõn dõn ti cao THTT: Tin hnh t tng TTHS: T tng hỡnh s VKS: Vin kim sỏt VKSND: Vin kim sỏt nhõn dõn DANH MC BNG S hiu bng Tờn bng Trang Bng 2.1: S lng v ỏn hỡnh s v s lng cỏc b cỏo t nm 2010 n nm 2014 50 3.3.3 Hon thin cỏc quy phm khỏc B lut t tng hỡnh s nhm m bo thc hin quyn v ngha v ca b cỏo Trong thc t cha cú quy nh v giỏ tr ca giy chng nhn bo cha nờn cú trng hp mt s Tũa ỏn khụng chp nhn giy chng nhn bo cha ó c cp giai on iu tra lm nh hng n quyn c bo cha cho b cỏo V thc t l cng cú nhng trng hp thuờ ngi bo v quyn v li ớch cho mỡnh, thỡ cng cú ngi ch thuờ mt giai on no ú Chớnh vỡ vy theo tỏc gi nờn cú quy nh rừ rng v hiu lc ca giy chng nhn bo cha hoc phi cú quy nh rừ rng ni dung ca giy chng nhn bo cha cn ghi rừ hiu lc ca nú Theo quy nh ti iu 200 BLTTHS thỡ b cỏo v ngi bo cha cho b cỏo cú quyn xem biờn bn phiờn tũa v ghi nhng sa i, b sung vo biờn bn phiờn tũa nhng li khụng cú quy nh v trỡnh t v th tc ca hot ng ny nh no bt u c yờu cu xem biờn bn phiờn tũa, thi hn gii quyt yờu cu xem biờn bn phiờn tũa, thi gian xem biờn bn phiờn tũa nờn thc t vic xem biờn bn phiờn tũa gp rt nhiu khú khn v thc hin quyn ny khụng kh thi Do ú theo tỏc gi nờn quy nh chi tit, rừ rng hn v trỡnh t v th tc ny Quy nh ti iu 319 BLTTHS cng cn c sa i, b sung theo hng quy nh v iu kin ỏp dng th tc rỳt gn l phi c s ng ý ca b cỏo Bi l, gii quyt v ỏn theo th tc rỳt gn thỡ thi gian s rt nhanh, vic ỏp t ý ca c quan tin hnh t tng, ngi tin hnh t tng vic gii quyt nhanh chúng s gõy khú khn cho vic thc hin quyn bo cha ca b cỏo Chớnh vỡ vy theo tỏc gi nờn a thờm iu kin c ỏp dng th tc rỳt gn gii quyt v ỏn l hp lý [22, tr.150] Túm li, vic hon thin cỏc quy nh phỏp lut t tng hỡnh s cú liờn quan n a v phỏp lý ca b cỏo l cn thit Tuy nhiờn vic hon thin cn 76 da trờn thc tin xột x, da trờn nhng c s lý lun l ch trng chớnh sỏch ca ng v cỏc bn phỏp lut ca Nh nc, da trờn cỏc quy nh ca phỏp lut quc t v quyn ngi t tng hỡnh s v vic hon thin cn cú l trỡnh v s cõn nhc hp lý m bo vic hon thin h thng phỏp lut t tng hỡnh s núi chung v bo m quyn v ngha v ca b cỏo núi riờng 77 KT LUN Ch nh a v phỏp lý ca b cỏo khụng phi l ch nh ln song nú ó v ang tr thnh khỏ nhy cm, cú tớnh thi s cụng tỏc lp phỏp cng nh thc tin ca i sng phỏp lut, c c xó hi quan tõm c bit, giai on hin nay, chỳng ta ang thi k tin hnh s nghip i mi ton din t nc, cú nhng bc tin mnh m quỏ trỡnh hi nhp quc t theo xu th ton cu hoỏ, ch nh ny khụng ch nh hng ti vic gii quyt v ỏn m tm cao hn, nú cú tỏc ng ti cụng tỏc i ni, i ngoi ca t nc; thm tỏc ng ti nim tin ca nhõn dõn vo tớnh u vit ca Nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha Do ú, cn phi cú nhng cụng trỡnh khoa hc nghiờn cu nghiờm tỳc lm c s lý lun cho vic hon thin quy nh cng nh m bo thc hin cú hiu qu, thng nht thc tin Vi t cỏch l ch nh quan trng ca lut t tng hỡnh s, quỏ trỡnh gii quyt v ỏn hỡnh s, ch nh ny l nũng ct ca giai on xột x, nu giai on xột x m ch nh ny khụng thc hin ng ngha vi vic v ỏn hỡnh s khụng th c gii quyt Trong lun ny tỏc gi ó dựng cỏc phng phỏp nghiờn cu lm sỏng t mt s liờn quan n ti Vic nghiờn cu ti lun cho phộp a mt s kt lun chung di õy: Vic hiu ỳng v dng chớnh xỏc ch nh a v phỏp lý giỳp cho vic gii quyt v ỏn hỡnh s cú hiu qu, va gii quyt ỳng li khụng b lt ti phm Bờn cnh ú vic hiu v dng chớnh xỏc ch nh ny cũn gúp phn quan trng vo vic tụn trng v bo v quyn v li ớch hp phỏp ca cụng dõn núi chung v b cỏo núi riờng, ng thi cũn th hin tớnh dõn ch, nghiờm minh v cụng bng ca phỏp lut 78 Phỏp lut hin hnh ó quy nh tng i y , rừ rng v chi tit v a v phỏp lý ca b cỏo nhiờn quỏ trỡnh ỏp dng thc tin cũn bc l mt s hn ch, vng mc Nhng hn ch, vng mc ny nhiu nguyờn nhõn khỏch quan v ch quan khỏc nhau, cú th c quan tin hnh t tng, ngi tin hnh t tng tuõn th cha trit cỏc quy nh v a v phỏp lý ca b cỏo, cú th s hiu khụng thng nht, ng b cỏc quy nh v a v phỏp lý ca b cỏo ca c quan tin hnh t tng v ngi tin hnh t tng, m cng cú th chớnh l s hn ch nhn thc ca b cỏo Nhng hn ch vic ỏp dng cỏc quy nh trờn ó dn n vic vi phm cỏc quyn v ngha v ca b cỏo, ng thi cng dn n tỡnh trng oan sai quỏ trỡnh gii quyt cỏc v ỏn hỡnh s hin Qua quỏ trỡnh ỏp dng thc tin cho thy cỏc quy nh hin hnh v a vi phỏp lý cũn nhiu hn ch, bt cp Do ú, yờu cu cp thit quỏ trỡnh ci cỏch t phỏp núi chung v quỏ trỡnh sa i b lut t tng hỡnh s núi riờng l phi sa i cỏc quy nh cú liờn quan n a v phỏp lý ca b cỏo Lun ó gii quyt c mt s lý lun v thc tin v a v phỏp lý ca b cỏo gúp phn vo vic hon thin cỏc quy nh cú liờn quan n a v phỏp lý Tuy nhiờn, õy l quan im, nhn thc ca cỏ nhõn tỏc gi nờn khụng trỏch nhng thiu sút v cn tip tc nghiờn cu sõu sc hn na cú th hon thin hn nghiờn cu ca mỡnh Tuy nhiờn, vic tip cn vi cụng vic nghiờn cu khoa hc cũn b chi phi bi thi gian v mt s yu t khỏch quan khỏc nờn ti "Mt s lý lun v thc tin v a v phỏp lý ca b cỏo lut t tng hỡnh s Vit Nam - S liu da trờn thc tin xột x trờn a bn tnh Qung Ninh" cng khụng trỏnh nhng thiu sút nht nh Vi tinh thn hc hi v cu th, tỏc gi rt mong nhn c s quan tõm úng gúp, b khuyt ca thy (cụ) phn bin cng nh ca Hi ng chm lun v cỏc thy cụ cựng nhng ngi quan tõm lun c hon thin hn./ 79 DANH MC TI LIU THAM KHO Ban Biờn (2011), "B cỏo cú c quyn t cõu hi vi nhng ngi tham gia t tng khỏc ti phiờn to khụng?", Tp tũa ỏn nhõn dõn, (20) Mai c Biờn (2014), "Cỏc nguyờn tc cn quy nh B lut T tng hỡnh s (sa i) nhm bo v quyn ngi theo Hin phỏp nm 2013", Tp Kim sỏt , (11) Nguyn Hũa Bỡnh (2014), "Sa i B lut T tng hỡnh s ỏp ng yờu cu ca Hin phỏp xõy dng nn t phỏp cụng bng, nhõn o, dõn ch, nghiờm minh, trỏch nhim trc nhõn dõn", Tp Kim sỏt, (09) B t phỏp, Vin khoa hc phỏp lý (2006), T in lut hc, Nxb T in bỏch khoa, Nxb T phỏp, H Ni Lờ Vn Cm (2011), "Hon thin nguyờn tc tranh tng lut t tng hỡnh s Vit Nam - Nhng lý lun c bn", Tp Kim sỏt, (11 + 13) Lờ Vn Cm, Nguyn Ngc Chớ (ng ch biờn) (2004), Ci cỏch t phỏp Vit Nam giai on xõy dng nh nc phỏp quyn, Nxb i hc Quc gia, H Ni Nguyn Ngc Chớ (2008), "Cỏc nguyờn tc c bn Lut t tng hỡnh s - Nhng xut sa i, b sung", Tp khoa hc i hc Quc gia H Ni, Kinh t - Lut, (24) Nguyn Ngc Chớ (ch biờn) (2013), Giỏo trỡnh lut T tng hỡnh s Vit Nam, Nxb i hc Quc gia, H Ni Nguyn Hu Chớnh (2012), "Mt s v tranh tng ti phiờn tũa hỡnh s s thm", Tp Tũa ỏn nhõn dõn, (13) 10 Ch tch lõm thi Vit Nam dõn ch cng hũa (1945), Sc lnh s 33C/SL ngy 13/9/1945 H Ni 80 11 Bựi Th Ngc Dung (1976), Tp h thng húa lut l v t tng hỡnh s, Tũa ỏn nhõn dõn ti cao, H Ni 12 Nguyn Chớ Dng (2014), "Mt s lý lun v thc tin vic xột hi v tranh lun ca KSV ti phiờn tũa s thm hỡnh s", Tp Kim sỏt, (12) 13 14 Nguyờn c Dung (2010), "Trao ụi vờ bai "Bi c ao co c quyờn t cõu hoi vi nhng ngi tham gia tụ tung khac tai phiờn toa khụng ?", Tp Tũa ỏn nhõn dõn, (12) Nguyn Vn Duy (2011), "B cỏo c quyn t cõu hi vi 15 nhng ngi tham gia t tng khỏc", Tp Tũa ỏn nhõn dõn, (1) 16 Nguyn Thựy Dng (2014), "Quyn thm thõn ca ngi b tm giam, 17 tm gi trc xột x - Gúc nhỡn t phỏp lut quc t", Tp Dõn ch v phỏp lut, (2) ng cng sn Vit Nam (2002), Ngh quyt 08/ NQ - TW ngy 18 02/01/2002 ca B chớnh tr v "Mt s nhim v trng tõm cụng tỏc t phỏp thi gian ti, H Ni ng cng sn Vit Nam (2002), Vn kin ng ton tp, Nxb 19 Chớnh tr Quc gia, H Ni ng cng sn Vit Nam (2005), Ngh quyt 49/ NQ - TW ngy 20 02/6/2005 ca B chớnh tr v chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020, H Ni 21 ng cng sn Vit Nam (2005), Ngh quyt s 48 - NQ/TW ngy 24/5/2005 v "Chin lc xõy dng v hon thin h thng phỏp lut Vit Nam n nm 2010, nh hng n nm 2020, H Ni Trn Vn (2012), "Mt s v hon thin quy nh ca B lut T tng hỡnh s v th tc xột x s thm", Tp Kim sỏt, ( P8 c 22 Nguyn Sn H (2015), Hon thin quy nh ca phỏp lut t tng hỡnh s v quyn ca b can, b cỏo, Lun ỏn tin s Lut hc, i hc quc gia H Ni 23 Nguyn Th Vit H (2014), Vai trũ ca phỏp lut t tng hỡnh s vic bo m quyn ngi, Lun thc s lut hc, i hc quc gia H Ni 24 Hong Hựng Hi (2012), "Tụn trng quyn bỡnh ng ca cụng dõn phiờn tũa xột x hỡnh s", Tp Tũa ỏn nhõn dõn, (7) 25 Bựi Th Hnh (2012), "Mt s ý kin v hon thin ch nh "Bo m quyn c bi thng thit hi v phc hi danh d, quyn li ca ngi b oan" B lut T tng hỡnh s", Tp Kim sỏt, (05) 26 Nguyn Quang Hiu, Li Th Thu H (2014), "V mt s c im c bn ca mụ hỡnh t tng hỡnh s Nht Bn", Tp Kim sỏt, (07) 27 Hong Mnh Hựng (2010), "Mụt sụ giai phap nõng cao hiờu qua hoat 28 ụng xet x cac vu an hinh s hiờn nay", Tp Tũa ỏn nhõn dõn, (3) Th Hng (2011), Quyn ngi v bo m quyn bo 29 cha ca b can, b cỏo Vit Nam, Lun thc s lut hc, i hc quc gia H Ni, H Ni Trn Th Hng (2012), "Mt s gii phỏp ca Vin kim sỏt 30 tnh Qung Ninh v nõng cao cht lng tranh tng ca Kim sỏt viờn ti phiờn tũa hỡnh s s thm", Tp Kim sỏt, (23) 31 Nguyn Ngc Kin (2012), "Mt s gii phỏp nõng cao cht lng 32 tranh tng ti phiờn tũa hỡnh s s thm iu kin ci cỏch t phỏp", Tp Tũa ỏn nhõn dõn, (10) Hong Th Liờn (2014), "Cn th ch húa nguyờn tc tranh tng B lut T tng hỡnh s (sa i)", Tp Kim sỏt, ( t 33 34 35 36 37 38 39 40 Nguyn Quang Lc (2015), "Mt s ý kin gúp ý v D tho B lut t tng hỡnh s k 1", http://toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/Baiviet?p _page_id=1&p_cateid=1751909&article_details=1&item_id=92307985 Nguyờn Thờ Luc (2010), "Vờ bai viờt : "Bi cao co c quyờn t cõu hi vi nhng ngi tham gia t tng khỏc ti phiờn tũa hay khụng ?", Tp Tũa ỏn nhõn dõn, (5) Nguyn c Mai (2008), "Hon thin mt s quy nh ca BLTTHS hin hnh nhm nõng cao cht lng tranh tng ti phiờn tũa s thm", Tp Lut hc, (7) Trn Th Minh Nguyt (2013), Quyn bo cha giai on xột x s thm v ỏn hỡnh s, Lun thc s, i hc quc gia H Ni, H Ni Nguyn Th Hng Nhung (2014) C s lý lun v thc tin v tranh tng ti phiờn tũa xột x v ỏn hỡnh s tnh Bc Ninh, Lun thc s lut hc, i hc quc gia H Ni, H Ni Vừ Th Kim Oanh (2013), Giỏo trỡnh lut t tng hỡnh s, Nxb Hng c, H Ni inh Hong Quang (2014), "Cn hon thin cỏc nguyờn tc c bn ca B lut T tng hỡnh s sa i phự hp cỏc quy nh v quyn ngi, quyn v ngha v c bn ca cụng dõn Hin phỏp nm 2013", Tp Kim sỏt (15) Hụ Nguyờn Quõn (2014), "Mụt sụ giai phap nhm nõng cao chõt lng tranh tung tai phiờn toa hinh s", Tp Tũa ỏn nhõn dõn, (1) 41 inh Vn Qu (2011), "Mt s v ngi bo cha khụng phi l Lut s", Tp Tũa ỏn nhõn dõn, (13) 42 inh Vn Qu (2011), "Phng hng hon thin cỏc quy nh ca B lut T tng hỡnh s v xột x s thm cỏc v ỏn hỡnh s", Tp Tũa ỏn nhõn dõn, (17) 43 Quc hi (2014), Lut t chc Tũa ỏn nhõn dõn, H Ni 83 44 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (1946), Hin phỏp nm 1946, H Ni 45 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (1959), Hin phỏp nm 1959, H Ni 46 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (1980), Hin phỏp nm 1980, H Ni 47 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (1992), Hin phỏp nm 1992, H Ni 48 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2001), B lut t tng hỡnh s nm 1988 v cỏc lut sa i, b sung, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 49 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2004), B lut t tng hỡnh s nm 2003, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 50 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2014), Hin phỏp nm 2013, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 51 52 Hong Hu Quý (2010), "Bi c ao kh ụng c quyờn t cõu hoi vi nhng ngi tham gia tụ tung khac tai phiờn toa" , Tp Tũa ỏn nhõn dõn, (3) Ngụ Th Bớch Quyờn (2012), "Nhng ni dung c bn ca Tuyờn 53 ngụn ton th gii v quyn ngi", Tp Kim sỏt, (01) 54 Trnh Thng Quyt (2012), "Thc trng v gii phỏp nhm nõng cao 55 cht lng tranh tng ti phiờn tũa s thm theo tinh thn ci cỏch t phỏp", Tp Kim sỏt, (22) Lng Th M Qunh (2014), "Hon thin quy nh v bo m quyn cú ngi bo cha phỏp lut t tng hỡnh s Vit Nam", Tp Nghiờn cu lp phỏp T8 t 56 Bỡnh Sn (2014), "Quyn im lng", Tp Dõn ch v phỏp lut, (11) 57 Hụ Sy Sn (2010), "Quyn khỏng cỏo ca ngi b buc ti t tng hỡnh s Vit Nam - thc tran g va cac giai phap am bao" , Tp Tũa ỏn nhõn dõn, (6) 58 Trn Quang Tip (2009), V bo o quyn, li ớch hp phỏp ca ngi b tm gi, b can, b cỏo TTHS, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 59 Tũa ỏn nhõn dõn tnh Qung Ninh (2010), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc nm, Qung Ninh 60 Tũa ỏn nhõn dõn tnh Qung Ninh (2011), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc nm, Qung Ninh 61 Tũa ỏn nhõn dõn tnh Qung Ninh (2012), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc nm, Qung Ninh 62 Tũa ỏn nhõn dõn tnh Qung Ninh (2013), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc nm, Qung Ninh 63 Tũa ỏn nhõn dõn tnh Qung Ninh (2014), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc nm, Qung Ninh 64 Phm Minh Tuyờn (2007), "Mt s v bo m quyn bo cha ca ngi b tm gi, tm giam, b cỏo lut TTHS 2003", Tp Tũa ỏn nhõn dõn, (21) 65 Phm Minh Tuyờn (2014), "Bn v tranh tng ti cỏc phiờn tũa hỡnh s",Tp Kim sỏt, (12) 66 Hong Vn Thnh (2013), "Mt s v tranh tng v thc tin", Tp Tũa ỏn nhõn dõn, (21) 67 Hong Vn Thnh (2014), "Quyờn bao cha - phỏp lut v thc tin" , Tp Tũa ỏn nhõn dõn, (3) 68 Nguyờn Thnh (ch biờn) (2004), Thut ng phỏp lý dựng hot ng ca Quc hi v Hi ng nhõn dõn, Nxb T phỏp, H Ni 85 69 on Th Phng Tho (2012), a v phỏp lý ca ngi b tm gi, b can, b cỏo t tng hỡnh s, Lun thc s, i hc quc gia H Ni, H Ni 70 Bựi Bo Trõm (2008), Nguyờn tc m bo quyn bo cha ca ngi b tm gi, b can, b cỏo, Lun thc s lut hc, i hc quc gia H Ni, H Ni 71 Li Vn Trỡnh (2011), Bo m quyn ngi ca ngi b tm gi, b can, b cỏo TTHS Vit Nam, Lun ỏn tin s lut hc, i hc Lut H Chớ Minh, H Chớ Minh 72 o Trớ c (2012), "Ci cỏch t phỏp v vic hon thin cỏc nguyờn tc c bn ca t tng hỡnh s Vit Nam", Tp Kim sỏt, (08) 73 Chu Th Trang Võn (2009), Hon thin cỏc quy nh ca B lut t tng hỡnh s v quyn, ngha v ca b can, b cỏo v c ch bo m thc hin, Khoa lut - i hc quc gia H Ni, H Ni 74 Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao, Viờn khoa hc kim sỏt (2002), B lut t tng hỡnh s Liờn bang Nga (dch nguyờn bn t Ting Nga MATXCVA), H Ni 75 Vin khoa hc xột x (2001), B lut t tng hỡnh s Cụng hũa dõn ch nhõn dõn Trung Hoa (ti liu dch tham kho), H Ni 76 Vin khoa hc xột x (2008), B lut t tng hỡnh s Nht Bn bn dch Ting vit, H Ni 77 Vừ Khỏnh Vinh (2012), Bỡnh lun khoa hc BLTTHS, Nxb T phỏp, H Ni 78 H Bỏ Vừ (2006), "Ngi bo cha gp thõn ch ni giam gi", Tp Tũa ỏn nhõn dõn, (12) 79 80 Hụ Ba Vo (2010), "Thu tuc nao ngi bao cha gp thõn chu ni giam gi", Tp Tũa ỏn nhõn dõn, (16) Trng Vnh Xuõn, Phựng Th Thanh Liờm (2014), "C th húa cỏc quy nh v quyn ngi Hin phỏp nm 2013 v B lut T tng hỡnh s", Tp Kim sỏt, (23) 86 ...I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN HI Lấ MộT Số VấN Đề Lý LUậN Và THựC TIễN VÊ ĐịA Vị PHáP Lý CủABị CáO TRONG LUậTTố TụNG HìNH Sự VIệT NAM - Trên sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Quảng Ninh
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thuộc về nhân thân người phạm tội , Luận văn các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thuộc về nhân thân người phạm tội , Luận văn các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thuộc về nhân thân người phạm tội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay