Luận văn bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thông qua dạy học phần dung dịch điện li ở trường trung học phổ thông

149 92 0
  • Loading ...
1/149 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 19:42

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THANH THỦY BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC THÔNG QUA DẠY HỌC PHẦN DUNG DỊCH ĐIỆN LI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SỸ SƯ PHẠM HÓA HỌC Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THANH THỦY BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC THÔNG QUA DẠY HỌC PHẦN DUNG DỊCH ĐIỆN LI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM HÓA HỌC Chuyên ngành: Lý luận phương pháp dạy học môn Hóa học Mã số: 60140111 Cán hướng dẫn: GS.TS Lâm Ngọc Thiềm Hà Nội - 2015 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, nỗ lực cố gắng thân, nhận giúp đỡ quý báu thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp, em học sinh người thân gia đình Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: GS.TS Lâm Ngọc Thiềm- Thầy tận tình hướng dẫn, động viên, chỉnh sửa, giúp đỡ em hoàn thành luận văn Các thầy cô giáo trường ĐH Giáo dục- ĐHQG Hà Nội trực tiếp giảng dạy cho em suốt khóa học Các anh chị em đồng nghiệp, bạn học viên Cao họcluận phương pháp dạy học môn hóa học lớp - K8 trường ĐH Giáo dụcĐHQG Hà Nội Ban giám hiệu, giáo viên học sinh trường: THPT Lý Thường Kiệt, THPT Thủy Sơn, THPT Quang Trung, THPT Phạm Ngũ Lão huyện Thủy Nguyên - thành phố Hải Phòng giúp đỡ trình điều tra thực trạng tiến hành thực nghiệm sư phạm Phòng Đào tạo trường ĐH Giáo dục- ĐHQG Hà Nội Một lần nữa, xin gửi đến tất người lòng biết ơn chân thành sâu sắc ! Tác giả Nguyễn Thanh Thủy ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BDHSG : Bồi dưỡng học sinh giỏi BT : Bài tập BTĐT : Bảo toàn điện tích BTHH : Bài tập hóa học BTNĐ : Bảo toàn nồng độ dd : Dung dịch ĐC : Đối chứng ĐH : Đại học ĐKP : Điều kiện proton ĐLTDKL : Định luật tác dụng khối lượng GD-ĐT : Giáo dục- Đào tạo GQVĐ : Giải vấn đề GV : Giáo viên HS : Học sinh HSG : Học sinh giỏi HTBT : Hệ thống tập HTLT : Hệ thống lý thuyết Nxb : Nhà xuất PPDH : Phương pháp dạy học PPĐT : Phương pháp đàm PTHH : Phương trình hóa học PTTH : Phổ thông trung học TB : Trung bình TN : Thực nghiệm TNSP : Thực nghiệm sư phạm thoại iii MỤC LỤC Lời cảm ơn Danh mục từ viêt tắt iii Mục lục iv Danh mục bảng vi Danh mục hình, biểu đồ vii MỞ ĐẦU Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Lịch sử nghiên cứu đề tài 1.1.1 Các luận án tiến sĩ 1.1.2 Các luận văn thạc sĩ 1.1.3 Các khóa luận tốt nghiệp 1.2 Tổng quan bồi dưỡng học sinh giỏi 1.2.1 Quan niệm học sinh giỏi giới Việt Nam 1.2.2 Mục tiêu việc bồi dưỡng học sinh giỏi 1.2.3 Các hình thức tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi 1.2.4 Tầm quan trọng việc bồi dưỡng học sinh giỏi 1.3 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 10 1.3.1 Một số quan niệm học sinh giỏi hoá học 10 1.3.2 Những lực cần có học sinh giỏi hóa học 11 1.3.3 Những kĩ cần thiết giáo viên việc bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học 12 1.3.4 Một số biện pháp phát học sinh giỏi hóa học bậc THPT 13 1.3.5 Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học bậc THPT 14 1.4 Bài tập hóa học 17 1.4.1 Khái niệm tập hóa học 17 1.4.2 Phân loại tập hóa học 17 1.4.3 Tác dụng tập hóa học 18 iv Mộ t s ph n g ph p d y h c tí c h c ự c dù ng b ồi dư n g h ọc s i n h gi ỏi hóa học 19 1.5.1 Phương pháp dạy học đàm thoại phát 19 1.5.2 Phương pháp dạy học phát giải vấn đề 20 1.5.3 Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm 21 1.6 Thực trạng việc bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học trường Trung học phổ thông thành phố Hải Phòng 24 1.6.1 Giới thiệu kì thi học sinh giỏi cấp Thành phố 24 1.6.2 Một số điều tra 24 1.6.3 Phân tích thuận lợi khó khăn việc bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thành phố Hải Phòng thông qua kết điều tra 26 TIỂU KẾT CHƯƠNG 27 Chương BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC THÔNG QUA DẠY HỌC PHẦN DUNG DỊCH ĐIỆN LI TRƯỜNG THPT 28 2.1 Cấu trúc chương Sự điện li - Hóa học 11 Nâng cao - THPT 28 2.2 Cấu trúc chuyên đề phần dung dịch điện li dùng giảng dạy bồi dưỡng học sinh giỏi 28 2.2.1 Mục tiêu chuyên đề 27 2.2.2 Hệ thống lý thuyết 27 2.2.3 Hệ thống tập 28 2.2.4 Xây dựng giáo án dạy học cho chuyên đề 28 2.3 Xây dựng chuyên đề phần dung dịch điện li dùng giảng dạy bồi dưỡng học sinh giỏi 29 2.3.1 Chuyên đề 1: Độ điện li, số điện li, phản ứng trao đổi ion số định luật bảo toàn 30 2.3.2 Chuyên đề 2: Cân dung dịch axit, bazơ, muối Tính pH dung dịch 44 2.3.3 Chuyên đề 3: Cân dung dịch chứa hợp chất tan 62 2.3.4 Chuyên đề 4: Cân tạo phức dung dịch 73 v TIỂU KẾT CHƯƠNG 81 Chương THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 82 3.1 Mục đích thực nghiệm sư phạm 82 3.2 Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm 82 3.3 Chọn đối tượng địa bàn thực nghiệm sư phạm 82 3.4 Phương án thực nghiệm sư phạm 83 3.5 Kết thực nghiệm sư phạm xử kết thực nghiệm sư phạm 82 3.5.1 Phương pháp xử số liệu khoa học giáo dục 82 3.5.2 Xử kết thực nghiệm sư phạm 83 3.6 Đánh giá kết thực nghiệm sư phạm 86 3.6.1 Đánh giá định tính kết thực nghiệm sư phạm 86 3.6.2 Đánh giá định lượng kết thực nghiệm sư phạm 88 TIỂU KẾT CHƯƠNG 90 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 PHỤ LỤC 93 vi DANH MỤC CÁC BẢNG B ả n g S ự k h c n h a u g i ữ a d n g B T t ự l u ậ n v BT t rắ c n g hi ệ m khách quan 18 Bảng 1.2 Đặc điểm tình hình giáo viên môn hóa học số trường THPT huyện Thủy Nguyên- thành phố Hải Phòng 26 Bảng 3.1 Các chuyên đề dạy thực nghiệm 82 Bảng 3.2 Kết kiểm tra trước thực nghiệm đội tuyển HSG trường 83 Bảng 3.3 Tổng hợp kết kiểm tra trước thực nghiệm nhóm 83 Bảng 3.4 Kết kiểm tra sau thực nghiệm 84 Bảng 3.5 Phần trăm HS đạt điểm Xi trở xuống-Lần 85 Bảng 3.6 Phần trăm HS đạt điểm Xi trở xuống-Lần 86 vii DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ Hình 3.1 Biểu đồ phân loại học sinh theo kết điểm lần .84 Hình 3.2 Biểu đồ phân loại học sinh theo kết điểm lần .85 Hình 3.3 Đồ thị đường lũy tích so sánh kết kiểm tra lần 86 Hình 3.4 Đồ thị đường lũy tích so sánh kết kiểm tra lần 86 viii MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tục ngữ Việt Nam có câu: "Trí thông minh ngọc không mài"; ý muốn nói ngọc muốn sáng cần mài, người dù vốn thông minh cần rèn luyện học tập Như vậy, từ ngàn xưa nhân dân ta coi trọng giáo dục phát triển nhân tài Ngày nay, Đảng Nhà nước ta chăm lo đến nghiệp giáo dục đào tạo Trong năm qua, với quan tâm Đảng, Nhà nước, toàn xã hội nỗ lực phấn đấu ngành giáo dục, nghiệp GD-ĐT có số tiến mới: Ngân sách đầu tư cho giáo dục nhiều hơn, sở vật chất kĩ thuật tăng cường, quy mô giáo dục mở rộng, trình độ dân trí nâng cao Những tiến góp phần quan trọng vào công đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định: " Phát triển giáo dục - đào tạo động lực quan trọng thúc đẩy nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa; điều kiện phát huy nguồn lực người, yếu tố để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững" Để thực nghị Đảng, ngành giáo dục đào tạo có nhiệm vụ "giúp học sinh phát triển toàn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kĩ bản, phát triển lực cá nhân, tính động sáng tạo, hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách trách nhiệm công dân" mà phải có nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng học sinh có khiếu, có tư sáng tạo nhằm đào tạo em trở thành bậc nhân tài đất nước Nhiều năm trở lại đây, Việt Nam có nhiều học sinh đoạt huy chương thi Olympic quốc tế cấp Trung học phổ thông Để đạt thành công vậy, nỗ lực học sinh có công lao lớn thầy giáo, cô giáo phát dìu dắt em từ ban đầu Nghĩa là, nhiệm vụ phát bồi dưỡng học sinh giỏi phải Đề kiểm tra Phần I Trắc nghiệm (3,0 điểm) Câu Dãy chất ion sau axit? − A HCOOH, HS-, NH +4 , Al3+ C HSO , H S, NH +4 , Fe3+ 42 B Al(OH)3, HSO 24 , HCO −3 , S22+ D Mg , ZnO, HCOOH, H2SO4 Câu Phản ứng sau phản ứng axit-bazơ? A H2SO4 + 2NaOH  Na2SO4 + 2H2O B H C l + F e O  F e C l3 + H O  + H C l C D C H a ( S O + O H )2 + C O B a C l   C a C O B a S O  + H O C ó â u b a o n T h r i o ê n u g p c h ả c n p ứ h n ả g n k ứ h n ô g n : g NaHSO4 + NaHSO3  Na3PO4 + K2SO4  AgNO3 + Fe(NO3)2  4.C6H5ONa + H2O  HNO3  + NaNO2 t   PbS + NH4Cl x ả y Ca(HCO3)2 + NaOH  r NaOH + Al(OH)3  a BaSO4 + HCl  C A B C Yếu tố D ảnh hưởng Câu Trộn lẫn 200 ml dung dịch HCl đến độ 0,125M với 300 ml dung dịch NaOH điện li? 0,1M thu A (1), (4),(6) B (1),(3),(4),(6) C (1),(2),(3),(5) D (2),(4),(5),(6) dung Câu Yếu dịch A pH tố ảnh dung hưởng đến dịch A số điện A B 12 C 13 D li? A (1),(2),(6) B (1),(6) C (1),(4),(6) 11 D (1),(2),(3),(4),(5), Dữ (6) kiện Câu Dd CH3COOH có độ cho điện li α= 1%, nồng độ CA, câu [H+] = 10-a Dd NH3 có độ Tron điện li α'= 0,1%, g nồng độ CB, [H+] = yếu 10-b tố C sau: h (1) Nhiệt độ o (2) Áp suất b (3) Xúc tác (4) Nồng độ chất tan (5) Diện tích tiếp xúc (6) Bản chất chất điện li = a Câu + Q u a n h ệ C A / C B ? A CA= 1/CB B CA = 8CB C CA = C8 +5 D CA = 9CB 01 Câu Trong 500ml dd CH3COOH 0,02M có độ điện li 4% có chứa hạt vi mô? A 6,02  1021 B 1,204  1022 C 6,26  1021 D Đáp án khác Câu 9: Cho axit sau: (1) H3PO4 (Ka = 7,6.10-3); (2) HClO (Ka = 5.10-8) (3) CH3COOH (Ka = 1,8.10-5) (4) HSO4- (Ka = 10-2) Sắp xếp độ mạnh axit theo thứ tự tăng dần? A (1) < (2) < (3) < (4) B (4) < (2) < (3) < (1) C (2) < (3) < (1) < (4) D (3) < (2) < (1) < (4) Câu 10 Cho 10 ml dd hỗn hợp HCl 1M H2SO4 0,5M Thể tích dd NaOH 1M cần để trung hoà dd axit cho là? A 10ml B 15ml C 20ml D 25ml Câu 11 Một dd chứa 0,2 mol Na+; 0,1 mol Mg2+; 0,05 mol Ca2+; 0,15 mol HCO3-; x mol Cl- Vậy x có giá trị là? A 0,3 mol B 0,20 mol C 0.35 mol D 0,15 mol Câu 12 Dd Y chứa Ca2+ 0,1mol; Mg2+ 0,3mol; Cl- 0,4mol; HCO3- y mol Khi cô cạn dd Y muối khan thu là? A 37,4g B 49,8g C 25,4g D 30,5g Phần II Tự luận (7,0 điểm) Bài (2,25 điểm) Viết phương trình phản ứng xảy dạng ion rút gọn trường hợp sau: a) Phản ứng chứng minh tính axit axit hipoclorơ yếu axit cacbonic b) NaH2PO3 tác dụng với dung dịch NaOH dư c) AgNO3 tác dụng với dung dịch NH3 dư d) Sục khí NO2 vào dung dịch Ca(OH)2 Cho chất sau tan vào nước tạo thành dung dịch riêng biệt: a) Na2CO3 b) KNO3 c) (NH4)2SO4 d) KHSO4 e) AlCl3 Giải thích tính axit, bazơ dung dịch Bài 2(2,5) So sánh pH dung dịch sau đây: NH4HSO4 0,1M; NH4NO3 0,1M; (NH4)2SO4 0,05M; (NH4)2S 0,05M; (NH4)2CO3 0,05M Cho biết: K = 10-9,24; Ka(HSO = 10-2; K2(H S) = 10-13; K2(H CO = 10-10,33 a(NH ) + ) − 102 ) Bài (2,25) Tính pH dd thu trộn lẫn dd sau: a 10ml dung dịch CH3COOH 0,10M với 10ml dung dịch HCl có pH = 4,00 b 25ml dd CH3COOH có pH = 3,00 với 15ml dung dịch KOH có pH = 11,00 Đáp án - Biểu điểm Trắc nghiệm: 0,25 điểm/1 câu Tự luận Câu Ý Nội dung Điểm Bài 2, 25 Phương trình phản ứng xảy dạng ion rút gọn: 1,0 ClO + CO2 + H2O  HClO + HCO3H2PO3- + OH-  HPO32- + H2O Ag+ + 2NH  Ag[(NH ) ]+ 3 2NO2 + 2OH2  NO2- + NO3- + H2O a) Na2CO3  2Na+ + CO32- 1,25 b) CO32- + HOH  HCO3- + OH- Kết tạo dung dịch có pH>7 b) KNO3  c) (NH4)2SO4 K+ + NO3- K+, NO3-  dung dịch có pH=7 2NH4+ + SO42-  NH4+ + HOH  NH3 + H3O+ Kết dung dịch có pH
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thông qua dạy học phần dung dịch điện li ở trường trung học phổ thông , Luận văn bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thông qua dạy học phần dung dịch điện li ở trường trung học phổ thông , Luận văn bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thông qua dạy học phần dung dịch điện li ở trường trung học phổ thông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay