Luận văn bảo vệ quyền con người trong luật hình sự theo pháp luật nước ngoài và luật quốc tế

98 101 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 19:42

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT Lấ NAM BảO Vệ QUYềN CON NGƯờI TRONG LUậT HìNH Sự THEO PHáP LUậT NƯớC NGOàI LUậTQUốC Tế LUN VN THC S LUT HC H NI - 2015 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT Lấ NAM BảO Vệ QUYềN CON NGƯờI TRONG LUậT HìNH Sự THEO PHáP LUậT NƯớC NGOàI LUậTQUốC Tế Chuyờn ngnh: Lut Quc t Mó s: 60 38 01 08 HC LUN VN THC S LUT Ngi hng dn khoa hc: TS.GVC Lấ VN BNH H NI - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Trong quỏ trỡnh nghiờn cu, hc viờn ó tham kho nhiu cụng trỡnh nghiờn cu khỏc, cú k tha, phõn tớch, bỡnh lun v phỏt trin Cỏc kt qu nờu Lun cha c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Cỏc s liu, vớ d v trớch dn Lun m bo tớnh chớnh xỏc, tin cy v trung thc Hc viờn ó hon thnh tt c cỏc mụn hc v ó toỏn tt c cỏc ngha v ti chớnh theo quy nh ca Khoa Lut i hc Quc gia H Ni Vy tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! NGI CAM OAN Lấ NAM MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc t vit tt M U Chng 1: KHI QUT CHUNG V QUYN CON NGI V LUT HèNH S QUC T V BO V QUYN CON NGI 1.1 Khỏi nim quyn ngi v bo v quyn ngi 1.2 Vn quyn ngi v quyn cụng dõn 11 1.3 Khỏi nim lut hỡnh s quc t v lut hỡnh s quc gia v bo v cỏc quyn ngi 15 Chng 2: BO V CC QUYN CON NGI BNG PHP LUT NC NGOI V LUT HèNH S QUC T 23 2.1 Phỏp lut hỡnh s mt s nc v bo v quyn ngi 23 2.1.1 Bo v quyn ngi bng phỏp lut hỡnh s Trung Quc 23 2.1.2 Bo v quyn ngi theo phỏp lut hỡnh s Nga 25 2.1.3 Bo v quyn ngi theo phỏp lut hỡnh s Nht Bn 27 2.1.4 Bo v quyn ngi bng phỏp lut hỡnh s Liờn bang c 29 2.2 Lut hỡnh s quc t v quyn ngi 31 2.3 Tũa ỏn hỡnh s quc t v quyn ngi 37 2.4 Bo v quyn ngi thụng qua tng tr t phỏp theo lut hỡnh s quc t 40 2.5 Bo v quyn ngi t tng hỡnh s quc t 43 Chng 3: BO V QUYN CON NGI THEO PHP LUT VIT NAM SO VI LUT QUC T: MT S KIN NGH, GII PHP 49 3.1 Phỏp lut Vit Nam v lut hỡnh s Vit Nam tng quan so sỏnh vi lut quc t v bo v quyn ngi 49 3.1.1 Nhom cỏc quyn dõn s v chớnh tr 50 3.1.2 Nhom quyn kinh t, xó hi, hoa 65 3.2 Mt s kin ngh, gii phỏp cho Vit Nam t vic nghiờn cu lut quc t v lut hỡnh s quc t v bo v quyn ngi 72 3.2.1 Hon thin h thng, chớnh sỏch phỏp lut bo v quyn ngi 72 3.2.2 Gia nhp Tũa ỏn hỡnh s quc t ca Vit Nam 79 3.2.3 Giỏo dc, o to quyn ngi Vit Nam 80 3.3 Mt s gii phỏp khỏc 82 KT LUN 85 DANH MC TI LIU THAM KHO 88 DANH MC CC T VIT TT ASEAN: Hip hi cỏc quc gia ụng Nam BLHS: B lut hỡnh s CAND: Cụng an nhõn dõn CEDAW: Cụng c v xoa b mi hỡnh thc phõn bit i x chng li ph n CTQG: Chớnh tr Quc gia HQGHN: i hc Quc gia H Ni ICC: Tũa ỏn hỡnh s quc t ICCPR: Cụng c quc t v cỏc quyn dõn s ILO: T chc Lao ng Quc t LGBT: Cng ng nhng ngi ng tớnh luyn ỏi LHQ : Liờn hp quc NCKH: Nghiờn cu khoa hc UDHR: Tuyờn ngụn th gii v nhõn quyn VBPL: Vn bn phỏp lut VBQPPL: Vn bn quy phm phỏp lut XHCN: Xó hi ch ngha M U Tớnh cp thit ca ti nghiờn cu Noi n vic bo v quyn ngi, dự di bt k goc no u co ngha cựng cp n vic bo v nhõn thõn, cỏc quyn v li ớch hp phỏp ca ngi noi chung v cụng dõn noi riờng Ti Li noi u Tuyờn ngụn ton th gii v nhõn quyn nm 1948 [14] ó khng nh rng: Vic tha nhn phm giỏ co, cỏc quyn bỡnh ng v khụng th tỏch ri ca mi thnh viờn gia ỡnh nhõn loi l c s cho t do, cụng bng v hũa bỡnh trờn th gii iu ct yu l quyn ngi cn phi c phỏp lut bo v ngi khụng buc phi ni dy nh l mt bin phỏp cui cựng nhm chng li s c ti v ỏp bc Cỏc quc gia thnh viờn ó cam kt, cựng vi Liờn hp quc, phn u thỳc y s tụn trng v tuõn th chung cỏc quyn v t c bn ca ngi Nh vy, vic tụn trng v bo v quyn ngi l nhim v chung ca tt c cỏc quc gia, tt c cỏc dõn tc trờn th gii (hay c th hn o l nhim v ca mi ngi cng ng cỏc dõn tc cựng sinh tn trờn Trỏi t), trc ht l trờn bỡnh din chớnh tr - phỏp lý, sau l thc tin xó hi ó tri gn 70 nm t thụng qua Tuyờn ngụn Nhõn quyn nm 1948, nhng vic nghiờn cu v nhõn quyn v bo v quyn ngi ó v luụn luụn l nong hi, cn thit v co ý ngha chớnh tr thi i quan trng Trc yờu cu ca quỏ trỡnh hi nhp v ton cu hoa hin nay, m vic bo v an ninh quc gia, an ninh quc t, an ninh ngi v quyn ngi bng phỏp lut quc t noi chung v c bit l bng lut hỡnh s v lut hỡnh s quc t noi riờng trc nguy c e da ca chin tranh xõm lc, ca xung t v trang v bo lc, s hy hoi v suy thoỏi mụi trng sng, trc ti ỏc dit chng v chng loi ngi, cng nh vic bo v quyn ngi i vi ngi phm ti, l ũi hi co tớnh cp thit hn bao gi ht iu noi trờn l cỏc lý m hc viờn ó nghiờn cu v la chn ti: "Bo v quyn ngi lut hỡnh s theo phỏp lut nc ngoi v lut quc t" lm ti lun thc s lut hc Tỡnh hỡnh nghiờn cu ca ti V n v q u y n c o n n g i ó c n g h i n c u r t n h i u c t r o n g v ngoi nc Vớ d, Bo v an ninh quc gia an ninh quc t v cỏc quyn ngi bng phỏp lut hỡnh s giai on xõy dng Nh nc phỏp quyn, Sỏch chuyờn kho Lờ Vn Cm lm ch biờn, NXB T phỏp, H Ni, 2007; Giỏo trỡnh lý lun v phỏp lut v quyn ngi, th tỏc gi: Nguyn ng Dung, V Cụng Giao v Ló Khỏnh Tựng ng biờn son, Khoa Lut, HQGHN, 2009; Bo v t v an ninh cỏ nhõn bng phỏp lut hỡnh s Vit Nam, ti NCKH (2014) v Cỏc ti xõm phm quyn t do, dõn ch ca cụng dõn theo lut hỡnh s Vit Nam, Trnh Tin Vit lm ch biờn, NXB CTQG, H Ni, 2010; Bo v quyn ngi lut hỡnh s, lut t tng hỡnh s Vit Nam, Trn Quang Tip lm ch biờn, NXB CTQG, H Ni, 2004; Quyn ngi Tp hp nhng bỡnh lun/khuyn ngh chung ca y ban Cụng c LHQ, sỏch tham kho, Khoa Lut, HQGHN, NXB CAND, 2010; Bo v cỏc quyn ngi bng phỏp lut quc t, ti NCKH ca Nguyn Bỏ Din v Hong Ngc Giao, Khoa Lut, HQGHN, 2006; Bo v quyn ngi bng cỏc quy nh ca phỏp lut hỡnh s v phỏp lut t tng hỡnh s Vit Nam giai on xõy dng Nh nc phỏp quyn, ti NCKH cp HQG H Ni, Lờ Vn Cm, Nguyn Ngc Chớ v Trnh Quc Ton ng ch trỡ, Khoa Lut, HQGHN, 2004; Quyn ngi lnh vc t phỏp hỡnh s: Lý lun, thc trng v hng hon thin phỏp lut, ti NCKH trng im cp HQG H Ni, Lờ Vn Cm ch trỡ, Khoa Lut, HQGHN, 2013; Lut t tng hỡnh s Vit Nam vi vic bo v quyn ngi, ti NCKH v nhõn quyn Nguyn Ngc Chớ ch trỡ, Khoa Lut, HQGHN, 2011; Quc hi Vit Nam vi vic bo m quyn ngi, Tng Duy Kiờn, NXB T phỏp, H Ni, 2006 Ngoi ra, cũn co cỏc bi vit ng trờn cỏc khoa hc chuyờn ngnh, nh: Cụng c quc t v bo v quyn ngi hot ng t phỏp, ca Nguyn Minh Tun, Tp Dõn ch v Phỏp lut, s chuyờn v hi nhp quc t, 2012; Tũa ỏn hỡnh s quc t - Mt thit ch quan trng ca lut hỡnh s quc t vic bo v quyn ngi, Tp Dõn ch v Phỏp lut, s 5/2009 v Mt s kin ngh nhm hon thin iu 119 B lut hỡnh s sa i vi ti mua bỏn ngi, ca Trnh Tin Vit, Tp Kim sỏt, s 5(3)/2011; Hon thin cỏc quy nh ca B lut hỡnh s Vit Nam v bo v quyn ph n trờn c s tip thu phỏp lut quc t, ca Trn th Hng Lờ, Tp Khoa hc, chuyờn san Lut hc, s 2/2014; Vai trũ v trỏch nhim ca cỏc cp chớnh quyn vic phũng nga v x lý cỏc vi phm quyn ngi, V Vn Nhiờm, Tp NN v PL, 2011 Quyn ngi cũn c nghiờn cu cp cỏc lun v lun ỏn, nh: m bo quyn ngi hot ng t phỏp Vit Nam hin nay, Lun ỏn tin s lut hc ca Nguyn Huy Hon, Hc vin CTQG H Chớ Minh, 2004; Bo m thc hin quyn ngi thi hnh ỏn pht tự, Lun ỏn tin s lut hc ca Nguyn c Phỳc, Hc vin CTQG H Chớ Minh, 2011; Quyn cú ngi bo cha t tng hỡnh s Vit Nam, c v Hoa K, Lun ỏn tin s lut hc ca Nguyn Th M Qunh, Trng i hc Lut Tp H Chớ Minh, 2012; Bo v cỏc quyn ngi bng cỏc quy phm v ti phm phỏp lut hỡnh s Vit Nam, Lun thc s lut hc ca T Xuõn Tr, Khoa Lut, HQGHN, 2014; hoc liờn quan n nhõn quyn chỳng ta co th k n cỏc loi ti liu khỏc, nh: Bỏo cỏo nghiờn cu r soỏt quy nh ca phỏp lut Vit Nam v cỏc quyn dõn s, chớnh tr, ca B T phỏp, 2013; Bỏo cỏo nghiờn cu so sỏnh ni dung Cụng c chng tra tn vi cỏc quy nh phỏp lut Vit Nam, ca Vin Nghiờn cu Quyn ngi, Hc vin CTQG H Chớ Minh, H Ni, 2007 nc ngoi, co nhiu cụng trỡnh, bi vit nghiờn cu v quyn ngi, nh: Nhõn quyn v ỏnh giỏ t phỏp ti c ca Grimm Dicter v Cỏc bo m quyn cỏ nhõn theo Hin phỏp Liờn bang M ca Scialia Atomin, NXB, Martinus Nijhoff publishers, Dordrecht, 1994; Abashidze A.Kh H thng khu vc v bo v cỏc quyn ca ngi Trng i hc Tng hp Hu ngh cỏc Dõn tc M., 2010; Abashidze A.Kh., Solntcev A.M Th ch v bo v v thỳc y nhõn quyn v t Hip hi cỏc quc gia ụng Nam (ASEAN) Tp Lut quc t Moscow, 2010 2; UN Human Rights Treaty Bodies/Eds.: Helen Keller, Universitọt Zỹrich, Geir Ulfstein - Cambridge University Press, 2012.; New Challenges for the UN Human Rights Machinery What Future for the UN Treaty Body System and the Human Rights Council Procedures?/Edited by: M Cherif Bassiouni, William A Schabas - Antwerp: Intersentia Publishers, 2011; .: -.: 2011.; Quyn ngi Trung Quc v Vit Nam (Truyn thng, Lý lun v Thc tin): Tradition on and Theory and implementation of Hunman Right in China and Vietnam, NXB CTQG, H Ni, 2003; Wolfgang Benedek, Tỡm hiu v quyn ngi, NXB T phỏp H Ni, 2008 Nhng cụng trỡnh nghiờn cu noi trờn ó cp n nhng khỏc v quyn ngi: nghiờn cu lý lun v quyn ngi; phõn bit quyn ngi v quyn cụng dõn; mt s khớa cnh phỏp lý, xó hi v quyn ngi; nghiờn cu a ngnh v liờn ngnh v quyn ngi; Vic ni lut hoa cỏc cụng c, iu c quc t liờn quan n quyn ngi V ni dung ny, nhiu cụng c, iu c quc t liờn quan n quyn ngi ó c Nh nc ta ni lut hoa vo cỏc quy nh ca Hin phỏp, cỏc o lut chuyờn ngnh Chng hn, o l vic ghi nhn thut ng "quyn ngi" Hin phỏp sa i nm 2013; quyn tr em c ghi nhn Lut bo v, chm soc v giỏo dc tr em nm 1991, sa i, b sung nm 1994 v 2004; quyn sng c c bit quan tõm hn B lut hỡnh s nm 1999 so vi b lut hỡnh s nm 1985 v ln sa i, b sung nm 2009, qua vic gim hỡnh pht t hỡnh nhiu cu thnh ti phm, song cn nghiờn cu, kho sỏt ý kin tip tc gim cỏc cu thnh ti phm cũn quy nh hỡnh pht ny; quyn khiu ni, t cỏo Lut khiu ni, t cỏo nm 2004, sa i, b sung nm 2005; v.v Tuy nhiờn, vic tip tc ni lut hoa v c th hoa cỏc giỏ tr nhõn vn, dõn ch v t tng bo v quyn ngi cỏc Cụng c, iu c quc t cỏc quy nh ca phỏp lut Vit Nam l yờu cu cp bỏch, gop phn nõng cao hiu qu nhn thc v hnh ng bo v cỏc quyn ngi Hin nay, iu B lut hỡnh s cũn nờu thiu mt khỏch th cng rt quan trng Chng XXIV - Cỏc ti phỏ hoi hũa bỡnh, chng loi ngi v ti phm chin tranh (cỏc iu 341-344) l "hũa bỡnh v an ninh ca nhõn loi" [5, tr.159] Do o, cn kp thi ghi nhn v b sung khỏch th ó nờu ni dung iu lut ny cho phự hp vi cỏc bn v nhng quy nh ca Lut hỡnh s quc t Hon thin phỏp lut Vit Nam theo hng phi tụn trng v bo v quyn ngi i vi mi cỏ nhõn, chng li mi hnh vi xõm hi n quyn ngi, tc l i vi mi ngi trờn ton b lónh th Vit Nam hay thuc thm quyn ti phỏn ca quc gia mỡnh, ch khụng ch bo v nht i vi cụng dõn ca mỡnh nh quy nh b lut hỡnh s hin hnh 78 3.2.2 Gia nhp Tũa ỏn hỡnh s quc t ca Vit Nam [9, 29, 34] Trong thi gian ti, Vit Nam cn tớch cc hn vic gia nhp Tũa ỏn hỡnh s quc t Bi l, õy l s m rng quan h hp tỏc v i ngoi ca nc ta, ng thi c s ng h mnh m ca cng ng quc t v th gii, c bit l nhiu li ớch chỳng ta co c t vic gia nhp ICC nh: c bo v hũa bỡnh v an ninh, trỏnh s e da ca nhiu thỏch thc nh ti phm quc t, xung t v trang, c nõng cao v th quc gia, c hp tỏc v tham gia cựng cỏc quc gia khỏc vic bo v cụng lý, l phi, hũa bỡnh v an ninh ca cỏc quc gia khỏc, ng thi cng khụng ngoi mc ớch nhm bo v quyn ngi lut hỡnh s theo phỏp lut quc t Tuy vy, lm tt iu ny trc gia nhp ICC, Vit Nam cn tin hnh mt s cụng vic co ý ngha quan trng lm c s lý lun v thc tin phc v nhim v chớnh tr ny, o l: Mt l, cn nghiờn cu y v thu ỏo v Quy ch Rome v ICC mi quan h vi phỏp lut quc t v phỏp lut quc gia, tip tc hon thin phỏp lut quc gia cho tng thớch vi Quy ch Rome v ICC (c bit l phỏp lut hỡnh s, phỏp lut t tng hỡnh s v phỏp lut thi hnh ỏn hỡnh s); Hai l, thng xuyờn theo dừi din bin, thụng tin, ti liu v Quy ch Rome v ICC, cng nh cụng tỏc ph bin nhng ni dung ny xó hi, cụng tỏc giỏo dc, o to, bi dng nghip v Tip tc cho dch v in nhng ti liu liờn quan n Quy ch Rome v ICC, cng nh t chc cỏc bui Hi tho, Ta m khoa hc phc v ch ny Ba l, nõng cao cụng tỏc o to, bi dng kin phc phỏp lý, tớnh nhõn ca ICC i vi cỏc i tng khỏc nhau: chuyờn gia, cỏn b, ging viờn (c bit l cỏc c quan iu tra, truy t, xột x, nghiờn cu - ging dy phỏp lý) v Quy ch Rome v ICC v cn co chớnh sỏch chi phớ, u t cho cụng tỏc ny 79 Nh vy, nu gia nhp ICC s l mt hnh ng c th th hin thỏi kiờn quyt ca Vit Nam vic cam kt phỏt hin, ngn nga v x lý cỏc ti phm quc t co tớnh cht nghiờm trng Hy vng, tham gia ICC s gop phn bo v t nc, bo v nhõn dõn v nhõn quyn trc nguy c xõm phm ca ngoi xõm, ca ti phm quc t v ti phm co tớnh cht quc t 3.2.3 Giỏo dc, o to quyn ngi Vit Nam [2, 34] V giỏo dc, o to quyn ngi l mt nhng ch rt c quan tõm ca cng ng th gii v tt c cỏc quc gia thnh viờn LHQ Bi l, co giỏo dc, o to quyn ngi cho th h tr tt, thỡ mi bo m quyn ngi c thc s tụn trng, bo v hin ti v tng lai Vỡ vy, Tuyờn b Viờn v Chng trỡnh hnh ng nm 1993 (c thụng qua ti Hi ngh th gii v quyn ngi ln th hai, hp ti Viờn ngy 25/6/1993) ó ghi nhn mt s ni dung v giỏo dc v quyn ngi (mc D) co giỏ tr tham kho rt hu ớch cho vic giỏo dc, o to quyn ngi Vit Nam, c th l: Mt l, Hi ngh th gii v quyn ngi coi giỏo dc, o to v thụng tin cụng cng v quyn ngi l thit yu thỳc y vic t c cỏc mi quan h n nh v hi hũa gia cỏc cng ng, v tng cng s hiu bit ln nhau, s khoan dung v hũa bỡnh, t v bỡnh ng, gia quyn v ngha v Hai l, cỏc quc gia cn n lc xoa nn mự ch v cn hng giỏo dc n mc tiờu phỏt trin y nhõn cỏch, v vic tng cng s tụn trng cỏc quyn ngi v t c bn Kờu gi tt c cỏc quc gia v cỏc th ch a cỏc quyn ngi, lut nhõn o, dõn ch v Nh nc phỏp quyn thnh cỏc mụn hc chng trỡnh ging dy tt c cỏc c s giỏo dc chớnh quy v khụng chớnh quy Trờn c s ny, hc viờn thy rng cn thit 80 a lut hỡnh s quc t v vic bo v quyn ngi lut hỡnh s theo phỏp lut quc t thnh mụn hc (chuyờn ) chớnh thc, trc ht l cỏc c s o to i hc v sau i hc lut nc ta Ba l, giỏo dc v quyn ngi cn bao gm cỏc v hũa bỡnh, dõn ch, phỏt trin v cụng bng xó hi, nhm t ti s hiu bit v nhn thc chung cng c s cam kt ton cu i vi cỏc quyn ngi c bit, cn nờu cao nhng giỏ tr cao quý c tha nhn chung ca quyn ngi - t do, bỡnh ng, cụng lý, nhõn vn, bỏc ỏi v lũng khoan dung cụng tỏc giỏo dc, o to quyn ngi Ngoi ra, cỏc quc gia cn son tho cỏc chin lc v chng trỡnh c th bo m s giỏo dc v ph bin thụng tin mc rng rói nht v quyn ngi, c bit l lu ý n cỏc quyn ngi ca ph n, tr em hay nhng i tng b thit thũi xó hi Bi l, lm tt cụng tỏc giỏo dc, o to quyn ngi co ngha ng thi nõng cao nhn thc: q u n c h ỳ n g n h õ n d õ n h ỡ n h t h n h n h n t h c ỳ n g n v q u y n c o n n g i , c n g c n i m t i n c a q u n c h ỳ n g i Nh n c ; c h n g l i nhng hot ng li dng "nhõn quyn" can thip vo cụng vic ni b c a Vi t N a m [ , t r ] Tom li, nghiờn cu tip cn a ngnh, a lnh vc v liờn thụng v quyn ngi l c bit quan trng, o khụng th thiu hng nghiờn cu lut hỡnh s quc t v vic bo v quyn ngi, hay bo v quyn ngi lut hỡnh s theo phỏp lut quc t Do o, trc yờu cu hi nhp, ci cỏch t phỏp v xõy dng nh nc phỏp quyn, Nh nc ca dõn, dõn v vỡ dõn, ũi hi chỳng ta cn co nhng bin phỏp hu hiu tip nhn nhng thnh tu v tng bc co cỏc k hoch trin khai nghiờn cu, giỏo dc, o to v quyn ngi v vic bo v cỏc quyn 81 ngi, c bit l ni lut hoa nhng quy nh ca lut hỡnh s quc t vo phỏp lut quc gia 3.3 Mt s gii phỏp khỏc bo v quyn ngi lut hỡnh s theo lut quc t, hc viờn thy rng cũn mt s gii phỏp khỏc co th trc tip hay giỏn tip tỏc ng n bo v quyn ngi, c th nh: Mt l, gii phỏp v xoa oi, gim nghốo, thc hin cụng bng xó hi, gim s phõn hoa giu nghốo, thỳc y phỏt trin bn vng Bo m thc hin quyn ngi nh nc phỏp quyn XHCN ũi hi phi gii quyt tỡnh trng nghốo oi Vỡ vy, vic thc hin chin lc xoa oi, gim nghốo, thc hin cụng bng xó hi v dn dn gim s phõn cỏch giu nghốo l rt quan trng Nn kinh t th trng nh hng XHCN phi dn n kt qu l mt xó hi m ngi giu co s lng ngy cng ụng v ngi nghốo co s lng ngy cng gim, khong cỏch giu-nghốo ngy cng c thu hp thc hin c iu o, Nh nc cn phỏt huy vai trũ iu tit v mụ, qun lý nn kinh t, dựng cụng c, sc mnh thụng qua chớnh sỏch thu thc hin vic iu tit, phõn phi li ớch v bo m phỳc li xó hi, o chỳ trng n cỏc i tng hng chớnh sỏch xó hi, vựng sõu, vựng xa; ng thi, co chin lc phỏt trin kinh t vựng min, bo m vựng sõu, vựng xa dn tin kp vi cỏc thnh ph, ụ th Theo hc viờn, nhng bt n v chớnh tr, s phõn hoa v ly khai cỏc quc gia u bt ngun t nguyờn nhõn sõu xa l s phõn b khụng cụng bng v li ớch vt cht, li ớch tinh thn v s phõn cỏch giu nghốo quỏ ln xó hi Vỡ th, khc phc tỡnh trng trờn, cn thc hin tt chin lc xoa oi, gim nghốo, o vic o to ngh, cho vay vn, u tiờn giỏo 82 dc, o to, u t cho nhng i tng nghốo, gia ỡnh kho khn, gia ỡnh thuc din chớnh sỏch, em nụng dõn v ng bo vựng sõu, vựng xa, ng bo dõn tc thiu s phi l nhng bin phỏp quan trng Phỏt trin ng u phi tr thnh mt nguyờn tc hoch nh chớnh sỏch xó hi, chớnh sỏch kinh t Hai l, gii phỏp v tng cng bo v quyn ngi lnh vc t phỏp hỡnh s Bo v quyn ngi lnh vc t phỏp hỡnh s (iu tra, truy t, xột x, thi hnh ỏn) trc ht co ngha l bo m rng mi hnh vi phm ti u c phỏt hin kp thi v x lý nghiờm minh, v sut quỏ trỡnh tin hnh t tng khụng c lm oan ngi vụ ti Ngi phm ti phi b a xột x, chu hỡnh pht tng ng vi hnh vi phm ti Cn xỏc nh mc ớch ca hỡnh pht khụng phi ch trng tr, m u tiờn l giỏo dc, ci to, rn e v phũng nga ti phm Vit Nam hin nay, vic xõy dng i ng cỏn b t phỏp tn tõm, co trỡnh chuyờn mụn nghip v cao, co kh nng hon thnh nhim v, hiu bit v tụn trng nhõn quyn l rt cn thit bo v quyn ngi hot ng t phỏp hỡnh s Vit Nam hin theo cỏc nh ch quc t, hc viờn thy co th cn chỳ ý n cỏc yu t sau õy: i) trc ht, cn tng cng s lónh o ca ng i vi c quan t phỏp, nhng khụng phi l can thip vo hot ng iu tra, truy t, xột x, m bng ng li, ch trng ln tm v mụ; v xõy dng t chc, b mỏy, v cụng tỏc cỏn b; ii) tng cng s giỏm sỏt ca Quc hi, hi ng nhõn dõn cỏc cp i vi hot ng ca cỏc c quan t phỏp; iii) tng cng s giỏm sỏt ca on th qun chỳng, cỏc t chc chớnh tr xó hi i vi hot ng t phỏp; bo m s tham gia lnh vc u tranh phỏt giỏc ti phm v tham gia hot ng xột x (c ch hi thm); v iv) nõng cao v trớ, vai trũ ca lut s hot ng t phỏp 83 Ba l, gii phỏp v th ch hoa quyn ngi Hin phỏp nm 2013 tip tc khng nh c s hin nh vng chc cho vic bo m quyn ngi mi lnh vc Tuy nhiờn, hin thc hoa cỏc quyn hin nh o, ũi hi nh nc phi sm sa i, ban hnh mt s lut, c bit l cỏc lut v nhng t chớnh tr c bn nh t t tng, t ngụn lun, t bỏo chớ, t lp hi, hi hp, biu tỡnh v t thụng tin Bo v quyn ngi l mt quỏ trỡnh, no ph thuc vo tng th nhiu iu kin khỏc (kinh t, chớnh tr, phỏp lut, hoa) o phỏp lut co v trớ, vai trũ v tm quan trng nht 84 KT LUN Cỏc iu c quc t ph cp v quyn ngi ca Liờn hp quc l mt nhng ngun lut quan trng quy nh v cỏc quyn ca ngi, quy nh v cỏc quyn v ngha v ca cỏc ch th lut quc t vic bo v v thỳc y cỏc quyn c bn ca ngi tng quc gia, cng nh trờn phm vi ton th gii Ký kt v gia nhp cỏc iu c ph cp v quyn ngi, Vit Nam cn hon thnh cỏc cam kt chớnh tr - phỏp lý ca cỏc iu c o Co nh vy quyn ngi trờn giy mi tht s n vi mi ngi cỏc vựng vi cỏc iu kin v phong tc quỏn khỏc Chớnh vỡ vy ng li nht quỏn ca ng v Nh nc Vit Nam l t ngi v trớ trung tõm ca cỏc chớnh sỏch kinh t, xó hi, coi ngi va l mc tiờu va l ng lc phỏt trin kinh t xó hi Bo v v thỳc y quyn ngi c xem l nhõn t quan trng cho s phỏt trin bn vng, bo m thng li cho s nghip phỏt trin t nc Vit Nam vi t cỏch l thnh viờn ca cỏc iu c ph cp v quyn ngi, sau phờ chun (ratification) hay gia nhp (accession), ó v ang ngy cng n lc, c gng thc hin (hay ni lut hoa hay sa i b sung) cỏc iu c o Quỏ trỡnh o ó c luõn nghiờn cu, c th nh: (i) xõy dng v hon thin h thng phỏp lut quc gia, bao gm c sa i, b sung b lut hỡnh s, b lut t tng hỡnh s v cỏc bn khỏc co liờn quan n bo v ngi v an ninh ngi; (ii) xõy dng v hon thin thit ch nh nc hng ti bo v ngi, bo v cụng dõn (thnh lp cỏc c quan chuyờn trỏch t chc, theo dừi, giỏm sỏt vic thc hin quyn ngi, bao gm bo v c i tng ang quỏ trỡnh iu tra, xột x, truy t v thi hnh ỏn); (iii) thc hin bỏo cỏo quc gia v vic thc hin iu c 85 nhõn quyn, cụng ng quc t kim tra, giỏm sỏt; (iv) thc hin cỏc bin phỏp khỏc thỳc y vic thc hin co hiu qu cỏc ngha v thnh viờn iu c ph cp v quyn ngi m Vit Nam ó tham gia, lng ghộp nhng ni dung cn thc hin ca iu c vo cỏc chng trỡnh, chớnh sỏch xó hi ca nh nc, bao gm lng ghộp c chng trỡnh ging dy cỏc trng hc v cp hc h thng giỏo dc quc gia C ch bo v v thỳc y quyn ngi ti Vit Nam, ó t c nhiu thnh tu ỏng mng, c nhõn dõn nc v cng ng quc t ghi nhn Song, c ch ny quỏ trỡnh thc hin cũn bc l nhng bt cp, hn ch cn sm khc phc, hon thin nh: s cha ng b, thiu thng nht, tớnh kh thi thp, chm i vo i sng ca cỏc bn phỏp lut quc gia chuyn hoa ni dung iu c ph cp v quyn ngi; hot ng, t chc ca cỏc thit ch cha t hiu qu, cũn chng chộo v chc nng, nhim v; cha co c quan nhõn quyn quc gia chuyờn trỏch theo khuyn ngh ca nguyờn tc Paris - mt xu th chung ca ton cu vic bo v v thỳc y quyn ngi quc gia Khc phc, hon thin nhng tn ti, bt cp trờn c ch bo v v thỳc y quyn ngi ti Vit Nam lut hỡnh s theo phỏp lut quc t l yờu cu, khụng d dng thc hin mt sm mt chiu, m no ũi hi mt quỏ trỡnh n lc khụng nh vi s tham gia ca cỏc cp, cỏc ngnh ton b h thng chớnh tr v ton dõn thc hin hoa nhng nhim v noi trờn, Vit Nam cn hon thin c ch bo v v thỳc y quyn ngi nhm thc hin trờn thc t ni dung ca cỏc iu ph cp v quyn ngi m Vit Nam ang l thnh viờn, c bit l cỏc co liờn quan lnh vc hỡnh s "Viờc ptha nhõn nhõn ph m co, cỏc quyn bỡnh ng v khụng th 86 tỏch ri ca mi thnh viờn gia ỡnh nhõn loi l c s cho t , cụng bng v ho binh trờn th gii ; s xõm pham v coi thng nhõn quyn ó dn n nhng hanh ụng t n ba xõm pham ti lng tõm ca nhõn loa , v viờc xõy dng mụt th gii o ngi c t ngụn luõn v tin p ngng, khụng cũn phai chi ni s p v cựng cc c coi l nguyờn vong cao c nht ca loai ng i; nhõn quyn phai c phap luõt bao vờ p mi ngi khụng buục phai ni loan nh l biờn phap cui cựng chng la ch p ụ p cng quyn v ap bc ; cn phai khuyn khich viờc phat trin quan hờ p p bng hu gia cac dõn tục p ; nhõn dõn cac nc viờn LHQ ban Hin chng ó mụt ln na khng in h nim tin ca minh vao nhng quyn c ban ca ngi , vo nhõn phm , vo giỏ tr ca mi ngi , vo quyn bỡnh ng nam n , v ó by t quyt tõm thỳc y tin b xó hi cng nh xõy dng cac iu kiờn sng tt hn , t hn ; cỏc nc thnh viờn ó cam kt, cựng vi t chc LHQ , phn u thỳc y mo ngi tụn v thc hiờn cac quyn cng nh nhng t c ban ca ngi Nhõn thc thng nht vnhng quyn vtdo oca ngi lyu tquan nht cho viờc pthc hiờn y cam kt ny Nay, a hụ ng LHQ tuyờn b : Bn tuyờn ngụn ton thgii vnhõn quyn ny lthc o chung cho tt ccỏc nc v tt c cỏc dõn tục ỏnh giỏ viờc thc hiờn muc tiờu p p p m mo cỏ nhõn v mi t chc xó hi , trờn c s luụn ghi nh Bn tuyờn ngụn ny , s phn u thỳc y stụn cỏc quyn vtdo c bn ca ngi thụng qua truyn bỏ v giỏo duc ,p cng nh s phn u m bo cho mi ngi dõn , chớnh cỏc nc thnh viờn ca LHQ v cỏc lónh th thuc quyn qun lý ca mỡnh, cụng nhõn v thc hiờn nhng quyn v t o mụt cỏch co hiờ qu thụng qua nhng biờn phỏp tớch cc , pham vi quc gia hay quc t" (Li noi u ca Tuyờn ngụn ton th gii v nhõn quyn nm 1948) 87 DANH MC TI LIU THAM KHO I Ti liu ting Vit Nguyn Th Bỏo (2008), "Mt s v giỏo dc quyn ngi Vit Nam hin nay", Tp Cng sn, 23 (167), tr.2 Lờ Vn Bớnh (ch trỡ) (2015), "Vit Nam vi c ch bo v quyn ngi ca Liờn hp quc", ti NCKH, Khoa Lut i hc Quc gia H Ni B Chớnh tr (2005), Ngh quyt 49-NQ/TW ngy 02/6/2005 "V chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020"; B chớnh tr (2005), Ngh quyt s 48NQ/TW ngy 24/5/2005 "V Chin lc xõy dng v hon thin h thng phỏp lut Vit Nam n nm 2010, nh hng n nm 2020", H Ni B Ngoi giao Vit Nam (2007), Vn nhõn quyn, Ti liu tuyờn truyn, http://www.mofa.gov.vn Lờ Cm (2005), Sỏch chuyờn kho Sau i hc: Nhng c bn khoa hc Lut hỡnh s (Phn chung), Nxb i hc Quc gia H Ni Lờ Cm (ch biờn) (2007), Bo v an ninh quc gia, an ninh quc t v cỏc quyn ngi bng phỏp lut hỡnh s giai on xõy dng Nh nc phỏp quyn, Nxb T phỏp, H Ni Lờ Cm (ch trỡ) (2013), Quyn ngi lnh vc t phỏp hỡnh s: Lý lun, thc trng v hng hon thin phỏp lut, ti NCKH trng im cp HQG H Ni, Khoa Lut, HQGHN Nguyn Ngc Chớ (2012), "Mt s suy ngh v hỡnh pht t hỡnh Lut hỡnh s Vit Nam", Tp Khoa hc HQGHN, Lut hc, (28), tr 42 - 48 Nguyn Ngc Chớ (Ch biờn) (2010), Giỏo trỡnh Tũa ỏn hỡnh s quc t, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 10 Cng hũa nhõn dõn Trung Hoa (2005), B lut hỡnh s nm 1997, sa i nm 2005 88 11 Cụng c Ginev 12/8/1949 v Quy ch Rome nm 1998; Hi ngh v an ninh v hp tỏc chõu u (1989), Ti liu tng kt cuc gp cỏc i din ca cỏc quc gia ti Viờn, Matxcova 12 Nguyn Bỏ Din (2013), Giỏo trỡnh Cụng phỏp quc t, Khoa Lut, HQG H Ni, Nxb HQG H Ni 13 Nguyn Bỏ Di n, Nguyn Xuõn Sn , ng Th Kim Thoa (2006), "Tũa ỏn hỡnh s quc t v vic gia nhp ca Vit Nam", K yu hi tho khoa hc, Trung tõm Luõtbin vHang hi quc tvBụ pmụn LuõtQuc t (Khoa Luõt , HQG H Nụ ) t chc, Nxb T Phỏp; Lut nhõn quyn quc t: Nhng c bn, NXB Lao ng-Xó hi, 2011; 14 i hi ng Liờn hp quc (1948), Tuyờn ngụn c i hi ng LHQ thụng qua v cụng b ngy 10/12/1948 ti Paris theo Ngh Quyt 217 A(III) vi 48 phiu thun, khụng cú phiu chng, v 08 phiu trng l: Bch Nga, Tip Khc, Ba Lan, Rp Saudi, Ukraina, Liờn Xụ, Nam Phi, v Nam T 15 Trn Vn (2006), "Mt s v quyn ti phỏn ca Tũa ỏn hỡnh s quc t", K yu Hi tho khoa hc: "Tũa ỏn hỡnh s quc t v s gia nhp ca Vit Nam", Trung tõm Lut bin v Hng hi quc t ca Khoa Lut, i hc Quc gia H Ni 16 Nguyn Vn ng (2004), Cỏc quyn hin nh v xó hi ca cụng dõn Vit Nam hin nay, Nxb Chớnh tr quc gia 17 Evelyn Balais-Serrano (2008), Thi im thớch hp ng h phỏp quyn: "Tỡnh hỡnh Philippines v Tũa ỏn hỡnh s Quc t", K yu Hi tho v Tũa ỏn hỡnh s quc t: "Gia nhp v thc thi Quy ch Rome Hi Lut gia Vit Nam t chc", H Ni 18 ng Trung H (2009), Kt qu ký kt, gia nhp cỏc iu c quc t v nhõn quyn v ni lut húa vo phỏp lut Vit Nam, http://thongtinphapluatdansu.edsu.vn 89 19 inh Bớch H (2007), B lut hỡnh s nc Cng hũa nhõn dõn Trung Hoa, NXB T phỏp, H Ni 20 Hong Vn Ho (2004), Hin phỏp Vit Nam v quyn ngi, quyn cụng dõn//Sỏch Quyn ngi: Lý lun v Thc tin Vit Nam v t-xtrõy-li-a, Nxb Lý lun Chớnh tr, H Ni 21 Hong Vn Ho v Chu Hng Thanh (Ch biờn) (1998), Cỏc bn quc t v quyn ngi, Nxb Chớnh tr quc gia H Ni 22 T r n Th Hi n ( 1 ) , B l u t h ỡ n h s N h t B n , N XB T i n B ỏ c h k h o a , H N i 23 Lờ Anh Hong (1998), "Thnh lp Tũa ỏn hỡnh s quc t - Mt thng li ca cụng lý, Bỏo Cụng lý" Tũa ỏn nhõn dõn ti cao, 16 (96), tr.27 24 Khoa Lut - HQGHN (2011), Hoi ỏp v quyn ngi, Nxb Hng c 25 Liờn bang c (2009), B lut hỡnh s Liờn bang c nm 1994, sa i nm 2009 26 Liờn bang Nga (2010), B lut hỡnh s Liờn bang Nga nm 1996, sa i nm 2010 27 Liờn hp quc (1948), "B lut" quc t v nhõn quyn gm: Tuyờn ngụn th gii v Nhõn quyn ca LHQ nm 1948; hai Cụng c Liờn hp quc v cỏc quyn dõn s v chớnh tr v v kinh t, húa v xó hi nm 1966; v hai Ngh nh th I, II b sung cho Cụng c ny 28 Nht Bn (2011), B lut hỡnh s Nht Bn nm 1907, sa i nm 2011 29 Nguyn Th Xuõn Sn (2014), Thm quyn ca Tũa ỏn hỡnh s quc t v gia nhp ca Vit Nam, Lun ỏn Tin s lut hc, Khoa Lut i hc Quc gia H Ni 30 Cao c Thỏi, David Kinley (ch biờn) (2005), Lut Quc t v quyn ngi, Nxb Lý lun chớnh tr, H Ni 31 Nguyn Th Thun (ch biờn) (2007), Lut hỡnh s quc t, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni; Vừ Khỏnh Vinh (2004), Giỏo trỡnh Ti phm hc (tỏi bn ln th ba, cú sa cha, b sung), Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 90 32 Trng i hc Lut H Ni (2011), B lut hỡnh s Liờn bang c, NXB Cụng an Nhõn dõn, H Ni 33 Trng i hc Lut H Ni (2011), B lut hỡnh s Liờn bang Nga, tr.18, NXB CAND, H Ni 34 Trnh Tin Vit (2009), "Vai trũ ca Lut hỡnh s quc t vic bo v quyn ngi", Tp Tũa ỏn nhõn dõn, (8-10), thỏng 4-5; Bo v t v an ninh cỏ nhõn bng phỏp lut hỡnh s Vit Nam, ti NCKH Trnh Tin Vit ch trỡ, Khoa Lut, HQGHN, 2014 35 Trnh Tin Vit (ch biờn) (2010), Cỏc ti xõm phm quyn t do, dõn ch ca cụng dõn Lut hỡnh s Vit Nam, Nxb Chớnh tr Quc gia H Ni 36 Trnh Tin Vit (ch trỡ) (2014), Bo v t v an ninh cỏ nhõn bng phỏp lut hỡnh s Vit Nam, ti NCKH, Khoa Lut, HQGHN 37 V phỏp lut quc t, B t phỏp (2008), Tham lun ti Hi tho quc t v Tũa ỏn hỡnh s quc t nm 2008, B T phỏp t chc ti Nng 38 Wolfgang Benedek (2008), Tỡm hiu v quyn ngi (Ti liu dch ca Mng li an ninh ngi da trờn sỏng kin ca B Ngoi giao o), Nxb T phỏp, H Ni II Ti liu ting Anh 39 Antonio Cassese (2003), International Criminal Law, Published in the United States by Oxford University Press Inc, New York, p.15 40 United Nations (1994), Human Rights: Question and Answers, Geneva, p.4 III Ti liu trang Web 41 http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/ 42 http://news.zing.vn/Thu-linh-Khmer-Do-bi-ket-an-chung-than-vi-toidiet-chung-post444612.html 43 http://treaties.un.org 91 44 http://www.mofa.gov.vn/vi/, Sỏch trng v thnh tu nhõn quyn ca Vit Nam 45 http://www.mofahcm.gov.vn, Bỏo cỏo quc gia v thc hin quyn ngi Vit Nam theo c ch kim nh k ph cp (UPR) chu k II 92 ...I HC QUC GIA H NI KHOA LUT Lấ NAM BảO Vệ QUYềN CON NGƯờI TRONG LUậT HìNH Sự THEO PHáP LUậT NƯớC NGOàI Và LUậTQUốC Tế Chuyờn ngnh: Lut Quc t Mó s: 60 38 01 08 HC LUN VN THC... quyn ngi theo phỏp lut Vit Nam so vi lut quc t: Mt s kin ngh, gii phỏp Chng KHI QUT CHUNG V QUYN CON NGI V LUT HèNH S QUC T V BO V QUYN CON NGI 1.1 Khỏi nim quyn ngi [34] v bo v quyn ngi Theo ti... 37 2.4 Bo v quyn ngi thụng qua tng tr t phỏp theo lut hỡnh s quc t 40 2.5 Bo v quyn ngi t tng hỡnh s quc t 43 Chng 3: BO V QUYN CON NGI THEO PHP LUT VIT NAM SO VI LUT QUC T: MT S KIN
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn bảo vệ quyền con người trong luật hình sự theo pháp luật nước ngoài và luật quốc tế , Luận văn bảo vệ quyền con người trong luật hình sự theo pháp luật nước ngoài và luật quốc tế , Luận văn bảo vệ quyền con người trong luật hình sự theo pháp luật nước ngoài và luật quốc tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay