Luận văn bảo đảm quyền con người trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự của viện kiểm sát nhân dân

113 112 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 19:41

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT DNG TH NGC LOAN bảo đảm quyền ng-ời giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình viện kiểm sát nhân dân LUN VN THC S LUT HC H NI - 2015 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT DNG TH NGC LOAN bảo đảm quyền ng-ời giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình viện kiểm sát nhân dân Chuyờn ngnh: Lut hỡnh s v t tng hỡnh s Mó s: 60 38 01 04 LUN VN THC S LUT HC Ngi hng dn khoa hc: TS PHM MNH HNG H NI - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu nờu Lun cha c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Cỏc s liu, vớ d v trớch dn Lun m bo tớnh chớnh xỏc, tin cy v trung thc Tụi ó hon thnh tt c cỏc mụn hc v ó toỏn tt c cỏc ngha v ti chớnh theo quy nh ca Khoa Lut i hc Quc gia H Ni Vy tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! NGI CAM OAN Dng Th Ngc Loan MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc bng M U Chng 1: MT S VN Lí LUN V V TR, VAI TRề BO M QUYN CON NGI CA VIN KIM ST NHN DN TRONG GIAI ON KHI T, IU TRA CC V N HèNH S 1.1 Khỏi nim quyn ngi, quyn ngi v bo m quyn ngi giai on t, iu tra v ỏn hỡnh s 1.1.1 Khỏi nim quyn ngi 1.1.2 Quyn ngi giai on t, iu tra cỏc v ỏn hỡnh s 10 1.1.3 Bo m quyn ngi giai on t, iu tra cỏc v ỏn hỡnh s 23 1.2 V trớ, vai trũ bo m quyn ngi ca Vin kim sỏt nhõn dõn giai on t, iu tra cỏc v ỏn hỡnh s 26 1.2.1 Vai trũ bo m quyn ngi ca Vin kim sỏt nhõn dõn giai on t v ỏn hỡnh s 27 1.2.2 Vai trũ bo m quyn ngi ca Vin kim sỏt giai on iu tra v ỏn hỡnh s 29 1.3 Khỏi quỏt cỏc quy nh ca phỏp lut t tng hỡnh s v m quyn ngi giai on t - iu tra v ỏn hỡnh s ca Vin kim sỏt nhõn dõn qua cỏc giai on lch s trc ban hnh B lut T tng hỡnh s nm 2003 33 1.3.1 Giai on trc ban hnh Lut t chc Vin kim sỏt nhõn dõn nm 1960 33 1.3.2 Giai on t 1960 n trc BLTTHS 1988 i 35 1.3.3 Giai on t 1988 n trc cú B lut t tng hỡnh s nm 2003 39 Chng 2: NHNG QUY NH CA B LUT T TNG HèNH S NM 2003 V THC TRNG HOT NG BO M QUYN CON NGI TRONG GIAI ON KHI T, IU TRA V N HèNH S CA VIN KIM ST NHN DN 44 2.1 Nhng quy nh ca B lut t tng hỡnh s nm 2003 v vic bo m quyn ngi giai on t - iu tra cỏc v ỏn hỡnh s ca Vin kim sỏt nhõn dõn 44 2.1.1 Hot ng bo m quyn ngi ca Vin kim sỏt nhõn dõn giai on t v ỏn hỡnh s 45 2.1.2 Hot ng bo m quyn ngi ca Vin kim sỏt nhõn dõn giai on iu tra v ỏn hỡnh s 50 2.1.3 V mi quan h gia Vin kim sỏt nhõn dõn v C quan iu tra giai on t, iu tra v ỏn hỡnh s 62 2.2 Thc tin hot ng bo m quyn ngi ca Vin Kim sỏt nhõn dõn cỏc giai on t, iu tra v ỏn hỡnh s 66 2.2.1 Nhng kt qu t c vic bo m quyn ngi ca Vin kim sỏt nhõn dõn giai on t, iu tra v ỏn hỡnh s 66 2.2.2 Nhng hn ch hot ng bo m quyn ngi ca Vin kim sỏt nhõn dõn giai on t, iu tra v ỏn hỡnh s 72 Chng 3: HON THIN CC QUY NH CA B LUT T TNG HèNH S V MT S GII PHP NHM NNG CAO HIU QU HOT NG CA VIN KIM ST NHN DN TRONG VIC BO M QUYN CON NGI TRONG GIAI ON KHI T, IU TRA CC V N HèNH S 77 3.1 Hon thin cỏc quy nh ca B lut t tng hỡnh s 77 3.1.1 Hon thin mt s nguyờn tc c bn ca t tng hỡnh s 77 3.1.2 Hon thin mt s quy nh ca B lut t tng hỡnh s liờn quan n nhim v, quyn hn, v trỏch nhim ca Vin kim sỏt nhõn dõn giai on t, iu tra cỏc v ỏn hỡnh s nhm bo m quyn ngi 83 3.2 Mt s gii phỏp khỏc nhm nõng cao vai trũ ca vin kim sỏt nhõn dõn vic bo m quyn ngi giai on t, iu tra cỏc v ỏn hỡnh s 89 3.2.1 Nõng cao nhn thc ca di ng cỏn b Kim sỏt viờn v quyn ngi v trỏch nhim ca Vin kim sỏt vic bo m quyn ngi 89 3.2.2 Tng cng cụng tỏc o to, bi dng cỏn b c v nng lc trỡnh chuyờn mụn v o c ngh nghip 91 3.2.3 T chc thc hin tt ch trng "Tng cng trỏch nhim cụng t hot ng iu tra, gn cụng t vi hot ng iu tra", bo m cỏc quyn ngi t tng hỡnh s 92 3.2.4 Tng cng cụng tỏc tra, kim tra ngnh Kim sỏt 94 3.2.5 Tng cng c s vt cht, phng tin lm vic, ch lng, ph cp u ói i vi i ng cỏn b t phỏp, ú cú cỏn b ngnh Kim sỏt 95 KT LUN 98 DANH MC TI LIU THAM KHO 101 DANH MC CC BNG S hiu bng Tờn bng Trang Bng 2.1: Kt qu kim sỏt gii quyt t giỏc, tin bỏo v ti phm giai on t v ỏn hỡnh s 05 nm (2010-2014) 678 Bng 2.2: Kt qu thc hnh quyn cụng t, kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s 05 nm 2010-2014 70 Bng 2.3: S t giỏc, tin bỏo v ti phm quỏ hn giai on t v ỏn hỡnh s 05 nm 2010-2014 734 Bng 2.4: S v ỏn Tũa ỏn tr iu tra b sung 05 nm 2010-2014 74 Bng 2.5: S v ỏn, b can ỡnh ch iu tra 05 nm 2010-2014 74 Bng 2.6: S ngi b tm gi, tm giam quỏ hn 05 nm 2010-2014 75 M U Tớnh cp thit ca ti Ngy 08/12/1956, ti lp Nghiờn cu Chớnh tr khúa hai trng i hc nhõn dõn Vit Nam, Ch tch H Chớ Minh ó tng khng nh: "Trong bu tri khụng gỡ quý bng nhõn dõn" [29, tr 276] Nhõn dõn l nhng ngi c th cú nhng quyn thiờng liờng, khụng cú th xõm phm c K tha t tng y, vic thc hin v hoch nh cỏc chớnh sỏch phỏt trin kinh t xó hi, an ninh - quc phũng nhng nm gn õy, ng v Nh nc ta ó t "Con ngi" l trung tõm - ch th ca chin lc, quỏ trỡnh phỏt trin Cng lnh xõy dng t nc thi k quỏ lờn ch ngha xó hi (b sung, phỏt trin nm 2011) ó nờu rừ: "Con ngi l trung tõm ca chin lc phỏt trin, ng thi l ch th phỏt trin Tụn trng v bo v quyn ngi, gn quyn ngi vi quyn v li ớch ca dõn tc, t nc v quyn lm ch ca nhõn dõn" [18] Gn õy, th ch húa ng li ca ng, Hin phỏp nm 2013, Chng v "Quyn ngi, quyn v ngha v c bn ca cụng dõn" ó c a lờn v trớ th 2, ch sau Chng I v "Ch chớnh tr" Quy nh ny phn ỏnh quyt tõm ca ng, Nh nc v nhõn dõn ta thc hin quyn ngi, quyn cụng dõn Bờn cnh ú, Hin phỏp nm 2013 cũn quy nh rừ trỏch nhim ca Nh nc vic bo m quyn ngi, quyn v ngha v cụng dõn Vic bo m thc hin cỏc quyn ngi bng phỏp lut l mt nhng iu kin quan trng nht thc hin quyn ngi, c bit l lnh vc phỏp lut t tng hỡnh s Hot ng t tng hỡnh s chớnh l cụng c sc bộn ca Nh nc v xó hi u tranh phũng, chng ti phm, bo v cuc sng bỡnh yờn, bo m nhng giỏ tr vt cht, tinh thn chõn chớnh ca ngi v xó hi Vic bo m cỏc quyn ngi, quyn cụng dõn bng hot ng ca cỏc c quan tin hnh t tng vic thc thi phỏp lut cú hiu qu l ht sc quan trng Bi quyn ngi t tng hỡnh s l quyn d b xõm phm, d b tn thng, nht l quyn an ton v thõn th (quyn c sng, c bo m v tớnh mng, sc khe), danh d v nhõn phm ca cỏ nhõn Vi chc nng, nhim v, quyn hn ca mỡnh, Vin kim sỏt nhõn dõn cú vai trũ ch ng vic bo v, bo m thc hin quyn ngi cỏc hot ng t tng cỏc C quan tin hnh t tng (cỏc c quan khỏc c giao thc hin mt s hot ng t tng) th lý, gii quyt cỏc v ỏn hỡnh s Vi vic ngn chn cỏc hnh vi vi phm quyn ngi, phỏt hin vi phm, t ú khụi phc quyn, li ớch hp phỏp b vi phm, ỏp dng v kin ngh cỏc bin phỏp loi tr nguyờn nhõn v iu kin vi phm, Vin kim sỏt nhõn dõn thc s l "mt lỏ chn ỏng tin cy bo v quyn ngi" [11, tr 48] Thc tin cho thy, vai trũ ca Vin kim sỏt nhõn dõn vic bo m quyn ngi hot ng t tng hỡnh s núi chung v vic bo m quyn ngi giai on t, iu tra núi riờng ó t c nhng kt qu nht nh Cỏc quyn v li ớch hp phỏp ca cụng dõn v c bn ó c bo m, ó hn ch c tỡnh trng oan, sai Tuy nhiờn, thc t cũn cú nhiu trng hp cỏc c quan tin hnh t tng, c bit l C quan iu tra cha bo m thc hin y cỏc quyn ngi, quyn cụng dõn, thm l vi phm quyn ngi hot ng t tng hỡnh s (cú th l cỏc c quan t tng v nhng ngi tin hnh t tng lm dng vic bt gi, t, bt tm giam sau ú phi ỡnh ch iu tra khụng phm ti) xy nhng vi phm, thiu sút ú, cú trỏch nhim ca Vin kim sỏt nhõn dõn cha thc hin c y vai trũ, trỏch nhim ca mỡnh hot ng t tng hỡnh s, c bit l giai on t - iu tra cỏc v ỏn hỡnh s Vic nghiờn cu bo m quyn ngi ca Vin kim sỏt nhõn dõn giai on t, iu tra cỏc v ỏn hỡnh ỏnh giỏ thc trng, lm rừ nguyờn nhõn v xut nhng gii phỏp hon thin b lut t tng hỡnh s, l ht sc cn thit, gúp phn nõng cao nhn thc ca cỏn b, kim sỏt viờn v vai trũ, trỏch nhim, quyn hn ca mỡnh vic thc hin chc trỏch, nhim v c phõn cụng, nhm nõng cao hiu qu cụng tỏc u tranh phũng chng ti pham, bo v an ninh quc gia, trt t an ton xó hi, bo m cỏc quyn ngi, quyn v li ớch hp phỏp ca cụng dõn Vi lý ú, hc viờn ó chn ti "Bo m quyn ngi giai on t, iu tra v ỏn hỡnh s ca Vin kim sỏt nhõn dõn", lm ti Lun thc s Lut hc ca mỡnh Tỡnh hỡnh nghiờn cu Cho n nay, ó cú nhiu cụng trỡnh nghiờn cu v quyn ngi v bo m quyn ngi nh: "Bo v quyn ngi lut hỡnh s, lut t tng hỡnh s Vit Nam" (Sỏch tham kho), Nh xut bn chớnh tr quc gia, H Ni, 2004, ca TS Trn Quang Tip; "Quyn ngi, quyn cụng dõn Hin phỏp Vit Nam" (Sỏch chuyờn kho), Nh xut bn Khoa hc xó hi, H Ni, 2005 ca PGS TS Nguyn Vn ng; "Quyn ngi, quyn cụng dõn Nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha Vit Nam" (Sỏch chuyờn kho), nh xut bn Chớnh tr quc gia, H Ni, 2008 ca PGS TS Trn Ngc ng; i vi lnh vc phỏp lut chuyờn ngnh, ti Vit Nam ó cú nhng cụng trỡnh nghiờn cu nh: "Bo v quyn ngi bng phỏp lut hỡnh s v phỏp lut t tng hỡnh s", ti khoa hc cp i hc Quc gia H Ni, GS TSKH Lờ Vn Cm; PGS TS Nguyn Ngc Chớ v PGS TS Trnh Quc Ton ng ch trỡ, nm 2006; Lun ỏn tin s "m bo quyn tõm v bn lnh, k cng v trỏch nhim, xng ỏng vi li dy ca Ch tch H Chớ Minh "cụng minh, chớnh trc, khỏch quan, thn trng, khiờm tn", trung thnh vi s nghip cỏch mng ca ng, dng cm u tranh bo v cụng lý v phỏp ch xó hi ch ngha, cú tinh thn trỏch nhim v lng tõm ngh nghip; Nghiờn cu xõy dng c ch bo m Kim sỏt viờn khụng b l thuc hay ph thuc vo bt k c quan, t chc no, bo m cỏc hot ng ca Kim sỏt viờn c vụ t, khỏch quan v ỳng quy nh ca phỏp lut, gúp phn u tranh cú hiu qu vi ti phm, ngi phm ti cng nh bo m quyn ngi, quyn v ngha v ca cụng dõn 3.2.3 T chc thc hin tt ch trng "Tng cng trỏch nhim cụng t hot ng iu tra, gn cụng t vi hot ng iu tra", bo m cỏc quyn ngi t tng hỡnh s Vin kim sỏt nhõn dõn l c quan phi chu trỏch nhim, ng xin li v gii quyt vic bi thng nu vic t b can, ỏp dng bin phỏp tm giam, tm gi cú oan sai, ú, vic thc hin tt ch trng ca ng v tng cng trỏch nhim cụng t hot ng iu tra, gn cụng t vi iu tra, gúp phn bo m quyn ngi t tng hỡnh s, l hon ton cn thit Trong ú, Vin kim sỏt nhõn dõn cỏc cp cn thc hin ng b cỏc gii phỏp c th sau: Cn tng cng vai trũ lónh o, ch o v kim tra ca Lónh o i vi cỏn b Kim sỏt viờn Nõng cao ý thc trỏch nhim ca cỏc Kim sỏt viờn vic thc hin cỏc quyn hn t tng Vic tip nhn, th lý, gii quyt i vi ton b tin bỏo, t giỏc v ti phm v kin ngh t phi c thc hin cht ch t u theo ỳng cỏc quy nh ca B lut t tng hỡnh s Trng hp cú d u hiu ti phm nhng cha c t, phi kiờn quyt yờu cu C quan iu tra t v ỏn, chng b lt ti phm Khi thc hin chc nng, nhim v ca mỡnh giai on iu tra 92 Kim sỏt viờn ch ng yờu cu iu tra, nm vng tin iu tra v ni dung v ỏn, nghiờn cu tht k h s, xem xột, ỏnh giỏ khỏch quan, ton din cỏc chng c, ti liu ó thu thp, phỏt hin v bỏo cỏo lónh o x lý kp thi nhng phỏt sinh quỏ trỡnh th lý, gii quyt v ỏn; cựng vi iu tra viờn tng hp, phõn tớch, ỏnh giỏ chng c, xỏc nh ti danh, iu khon ca iu lut ỏp dng, ng li x lý gii quyt trit v ỏn Khi phỏt hin nhng thiu sút, vi phm quỏ trỡnh iu tra thỡ yờu cu C quan iu tra khc phc i vi nhng v ỏn trng im, phc tp, d lun xó hi quan tõm, nhng v ỏn cú quan im khỏc v ỏnh giỏ chng c, ỏp dng phỏp lut, v ng li x lý gia cỏc c quan tin hnh t tng phi c a th lónh o n v tho lun v th trng n v trc tip quyt nh ng li x lý Nu cú khú khn, vng mc, thỡ bỏo cỏo liờn ngnh hp bn gii quyt, hoc xin ý kin thnh th cp trờn Qun lý v kim sỏt cht ch cỏc v ỏn ỡnh ch, tm ỡnh ch iu tra ca C quan iu tra Theo dừi cht ch cỏc trng hp tm ỡnh ch iu tra, kp thi kin ngh c quan iu tra lnh truy i vi cỏc b can trn Nhng v ỏn cha xỏc nh c i tng gõy ỏn, yờu cu c quan iu tra xỏc minh, truy tỡm th phm; cựng c quan iu tra r soỏt cỏc v ỏn tm ỡnh ch iu tra, nu xột thy cú cn c thỡ phc hi t tng gii quyt dt im Khụng vi phm thi hn iu tra; b lt ti phm v ngi phm ti, khụng lm oan ngi vụ ti, trỏnh hỡnh s húa cỏc quan h dõn s, hnh chớnh - kinh t v ngc li Bờn cnh cỏc gii phỏp c th trờn, cn nghiờn cu xõy dng quy ch phi hp gia C quan iu tra v Vin kim sỏt quỏ trỡnh gii quyt v ỏn hỡnh s, phự hp vi nhng nhim v quyn hn mi ca Vin kim sỏt nhõn dõn ó c quy nh Lut t chc Vin kim sỏt nhõn dõn 93 nm 2014, c th: quy nh trỏch nhim ca C quan iu tra, iu tra viờn vic thc hin quyt nh, yờu cu ca Vin kim sỏt, c bit l yờu cu iu tra, cng nh hu qu phỏp lý nu khụng thc hin nhng quyt nh, yờu cu ú Mt khỏc cng cn quy nh trỏch nhim ca Vin kim sỏt, Kim sỏt viờn yờu cu hoc quyt nh trỏi phỏp lut, nhm m bo Vin kim sỏt thc hin hiu qu chc nng thc hnh quyn cụng t, chu trỏch nhim v vic xy oan sai cng nh b lt ti phm nh B lut t tng hỡnh s ó quy nh Ngoi ra, cn tng cng quan h phi hp v kim soỏt quyn lc gia cỏc c quan tin hnh t tng v cỏc c quan, t chc cú liờn quan t tng hỡnh s, vi mc ớch dựng quyn lc kim soỏt quyn lc, em li hiu qu quỏ trỡnh gii quyt v ỏn hỡnh s, trỏnh s lm quyn thc hin chc nng, nhim v c giao cỏc c quan tin hnh t tng qua ú bo m quyn ngi, quyn v li ớch hp phỏp ca cụng dõn 3.2.4 Tng cng cụng tỏc tra, kim tra ngnh Kim sỏt Hot ng tra, kim tra ngnh kim sỏt nhõn dõn l hot ng ca ni b c quan Vin kim sỏt Trong ú, hot ng tra l hot ng phũng nga, xem xột, ỏnh giỏ, x lý theo quy nh ca phỏp lut v ca ngnh kim sỏt cú du hiu vi phm phỏp lut, quy nh ca ngnh i vi th; vi phm phỏp lut, quy nh ca ngnh, phm cht o c ca cỏn b, cụng chc, viờn chc v ngi lao ng ngnh Kim sỏt Hot ng kim tra ngnh Kim sỏt l hot ng xem xột, thm nh vic thc hin chc nng, nhim v c giao i vi cỏc n v, cỏn b, cụng chc, viờn chc v ngi lao ng ngnh kim sỏt [30] Mc ớch ca hot ng tra, kim tra ngnh kim sỏt l Vin kim sỏt nhõn dõn cỏc cp nõng cao trỏch nhim, thc hin tt cỏc chc nng nhim v ca ngnh kim sỏt, gúp phn bo v cỏc quyn cụng dõn, 94 quyn ngi, theo quy nh ca phỏp lut Vi nhim v bo m quyn ngi t tng hỡnh s, cn tng cng cụng tỏc tra, kim tra nghip v, cụng v, c bit l cụng tỏc kim tra ni b c quan, kim tra vic chp hnh phỏp lut ca cỏn b, cụng chc quỏ trỡnh thc hin nhim v c giao; kp thi x lý nghiờm minh nhng cỏ nhõn vi phm, tiờu cc, nht l nhng trng hp xy oan, sai hoc b lt ti phm, nhng cỏn b tham nhng, thoỏi húa, bin cht Bờn cnh ú, chỳ trng thc hin vic tra, kim tra cỏc cụng tỏc thc hin chc nng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt quỏ trỡnh iu tra v ỏn hỡnh s, nh: kim sỏt cụng tỏc th lý, gii quyt t giỏc, tin bỏo ti phm v kin ngh t Vic phờ chun ỏp dng, thay i hoc hy b cỏc bin phỏp ngn chn; cỏc v ỏn v b can b ỡnh ch, tm ỡnh ch iu tra Kim tra vic tr h s iu tra b sung gia cỏc c quan tin hnh t tng Cỏc bin phỏp tng cng trỏch nhim cụng t hot ng iu tra, gn cụng t vi hot ng iu tra; hiu lc, hiu qu ca cụng tỏc kin ngh quỏ trỡnh iu tra ca cỏc kim sỏt viờn tham gia v ỏn 3.2.5 Tng cng c s vt cht, phng tin lm vic, ch lng, ph cp u ói i vi i ng cỏn b t phỏp, ú cú cỏn b ngnh Kim sỏt Vic tng cng c s vt cht, trang thit b, phng tin lm vic l rt cn thit khụng ch i vi riờng ngnh kim sỏt nhõn dõn Tuy nhiờn, giai on hin nay, vi v trớ, vai trũ ca Vin kim sỏt, nht l lnh vc t tng hỡnh s thỡ vic cú c s vt cht y , trang thit b v phng tin hin i l ht sc cp bỏch Bi õy cng c coi l mt nhng iu kin s m bo tt hot ng nghip v ca cỏn b kim sỏt, ng thi phự hp vi tinh thn ci cỏch t phỏp, theo hng i mi v hon thin c ch phõn b ngõn sỏch cho cỏc c quan v hot ng t phỏp 95 theo hng ngõn sỏch t phỏp Quc hi phõn b v giao cho cỏc c quan t phỏp a phng qun lý v s dng; tng bc xõy dng tr s lm vic ca cỏc c quan t phỏp khang trang hin i, y tin nghi; tng cng ỏp dng cụng ngh thụng tin vo hot ng ca cỏc c quan t phỏp gúp phn mang li hiu qu cụng vic cao v m bo cht lng, gúp phn ỏp ng cỏc yờu cu, mc tiờu ca chin lc ci cỏch t phỏp ó theo nh hng nh trờn, c bit l to nhng iu kin cỏn b, kim sỏt viờn yờn tõm cụng tỏc, chỳ trng hn na n bo m quyn ngi t tng hỡnh s, ngnh kim sỏt cn quan tõm gii quyt nhng nh sau: Tng cng ngun kinh phớ, u t c s vt cht, dng c h tr, trang thit b lm vic cho tt c cỏc n v kim sỏt phc v cụng tỏc ca ngnh kim sỏt, to iu kin v vt cht cho hot ng ngh nghip ca kim sỏt viờn, thụng qua vic xõy dng ỏn tng cng c s vt cht, trang thit b cho ngnh kim sỏt trỡnh cỏc c quan cú thm quyn phờ duyt c bit l xõy dng mi hoc nõng cp tr s lm vic mt s n v ó xung cp hoc quỏ cht chi khụng phự hp vi s lng biờn ch c giao, nh hng n cht lng cng nh hiu qu cụng vic i m i c h n h s ỏ c h t i n l n g , v i n i d u n g t h a n g , b c , h s l n g r i n g m b o m c s n g t r u n g b ỡ n h t r o n g m t b n g c h u n g , t o t õ m l ý n n h c h o c ỏ n b c ụ n g c h c t r o n g n g n h k h i t h c h i n c h c n n g , n h i m v c giao v thu hỳt ngi cú nng lc, trỡnh vo lm vic ngnh; Cn cú nhng u ói cú tớnh cht ngh nghip nh: khen thng phự hp v i l a o n g , t ụ n v i n h n h n g c ỏ n b c ú n h i u c n g h i n t r o n g u t r a n h , phũng chng ti phm, chng tham nhng, tiờu cc, bo v cụng lý, bo v quyn ngi Tip tc ỏp dng ch chớnh sỏch o to, bi dng cỏn b; chớnh 96 s ỏ c h s d n g v q u n l ý c ỏ n b ; x õ y d n g m t s c h n h s ỏ c h c t h ự c h o cỏn b ca ngnh, gúp phn khuyn khớch ng viờn i ng cỏn b phn u, úng gúp vo s nghip cỏch mng ca ng, cng nh xõy dng n g n h t r o n g s c h v n g m n h , t h c h i n m c t i u t r t h n h m t c q u a n chu trỏch nhim bo m quyn ngi, quyn v ngha v ca cụng d õn t ro n g t t n ghỡnhs 97 KT LUN Trờn c s kt qu nghiờn cu tng th gia lý lun v thc tin v trỏch nhim bo m quyn ngi ca Vin kim sỏt nhõn dõn giai on t - iu tra cỏc v ỏn hỡnh s, chỳng tụi a cỏc kt lun sau: Quyn ngi c nhiu nh nghiờn cu nhiu lnh vc khỏc nghiờn cu trờn nhiu phng din khỏc Di gúc t tng hỡnh s, quyn ngi t tng hỡnh s cn c ghi nhn mt cỏch chi tit, c th nhm to c s phỏp lý cho hot ng bo m quyn ngi t tng hỡnh s Giai on t, iu tra v ỏn hỡnh s l giai on t tng hỡnh s m kh nng quyn ngi b xõm hi ln nht, bi ch th tin hnh t tng giai on ny u cú chc nng buc ti, th hin bng vic nh nc a mt ngi x lý trc phỏp lut h b coi l ti phm Hot ng ny, luụn th hin m tớnh quyn lc nh nc vi sc mnh cng ch nh nc, vi s thiu quõn bỡnh v th v lc ca cỏc bờn tham gia quan h t tng hỡnh s Do vy, bo m quyn ngi giai on ny l ht sc cn thit, c bit l thụng qua vai trũ ca h thng Vin kim sỏt phỏp lut t tng hỡnh s Vin kim sỏt nhõn dõn l mt c quan t phỏp quan trng t tng hỡnh s, l c quan tin hnh t tng Trong giai on t, iu tra v ỏn hỡnh s, Vin kim sỏt cú chc nng l thc hnh quyn cụng t v kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut giai on ny Thụng qua cỏc hot ng ca mỡnh, Vin kim sỏt ó gúp phn bo v quyn ngi, bo v quyn v li ớch hp phỏp ca cỏc cỏ nhõn, c quan, t chc phỏp lut T tng hỡnh s Vic bo v quyn ngi ca Vin kim sỏt giai on ny th hin trờn hai phng din: Mt l u tranh chng ti phm, phỏt hin kp 98 thi a x lý nghiờm minh trc phỏp lut i vi ngi phm ti xõm phm n cỏc quyn v li ớch hp phỏp ca cụng dõn, ú cú quyn ca ngi, khụng b lt ti phm v khụng lm oan ngi vụ ti Hai l, m bo v mt thc t cỏc quyn ca ngi giai on t tng ny, gm quyn ca ngi b buc ti, b bt, tm gi, b can cng nh quyn ca nhng ngi tham gia t tng cú liờn quan khỏc khụng b phỏp lut tc b, c tụn trng ng thi, cú bin phỏp x lý i vi nhng hnh vi xõm phm quyn ngi Thc hin chc nng, nhim v m phỏp lut quy nh cho Vin kim sỏt, nhng nm qua, ton ngnh kim sỏt ó khụng ngng n lc, phn u hon thnh tt nhng nhim v c giao, gúp phn khụng nh vo cụng cuc u tranh phũng, chng ti phm, bo m an ninh, trt t an ton xó hi, bo m phỏp ch xó hi ch ngha v bo m quyn cụng dõn, quyn ngi c bit, giai on t, iu tra cỏc v ỏn hỡnh s, Vin kim sỏt cú s ch ng, tớch cc, bỏm sỏt cỏc quy nh ca phỏp lut, tng cng cụng t v gn cụng t vi hot ng iu tra, nờn cht lng thc hin nhng nhim v ca Vin kim sỏt c nõng cao, v th ca ngnh kim sỏt b mỏy c quan Nh nc ngy cng c cng c vng chc, Vin kim sỏt thc s tr thnh mt c ch bo m quyn ngi Tuy nhiờn, bờn cnh nhng thnh tu t c, Vin kim sỏt cng l c quan phi chu trỏch nhim ln nht vic xõm phm n quyn ngi t tng hỡnh s, bi vic nh nc giao cho Vin kim sỏt quyn nng phỏp lý nht nh bo m quyn ngi, nhng Vin kim sỏt ó, hoc l thiu trỏch nhim vic thc hin chc nng, nhim v c giao, hoc l nng lc trỡnh cỏn b Vin kim sỏt cũn yu, cha ỏp ng c nhng yờu cu giai on mi, hoc l khụng phi hp tt vi cỏc c quan cú liờn quan, dn n xy tỡnh trng oan, sai, xõm phm n quyn 99 ca ngi b buc ti (ngi b bt, tm gi, b can); b lt ti phm, xõm phm n quyn ngi ca nhng ngi tham gia t tng T nhng hn ch ó phõn tớch, vic phi sa i, hon thin cỏc quy nh ca B lut t tng hỡnh s v cỏc nguyờn tc c bn ca B lut t tng hỡnh s; Tng nhim v, quyn hn cho Vin kim sỏt giai on t, iu tra; Hon thin cỏc quy nh v th tc t, iu tra cỏc v ỏn hỡnh s v mt s nhng gii phỏp khỏc, cú liờn quan trc tip n vic thc hin chc nng, nhim v ca Vin kim sỏt, nh: nõng cao nhn thc v quyn ngi, bo m quyn ngi, nõng cao nng lc trỡnh , bn lnh ngh nghip cho Kim sỏt viờn; tng cng cụng tỏc tra, kim tra; thc hin tt ch trng tng cng trỏch nhim cụng t hot ng iu tra, gn cụng t vi hot ng iu tra; tng cng c s vt cht, phng tin lm vic, ch lng, ph cp u ói cho cỏn b ngnh kim sỏt 100 DANH MC TI LIU THAM KHO I Ti liu ting Vit B Cụng an - B quc phũng - B k hoch ti chớnh - B nụng nghip v phỏt trin nụng thụn - Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao (2013, Thụng t liờn tch s 06/2013/TLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC, ngy 02/8/2013 v Hng dn thi hnh quy nh ca B lut T tng hỡnh s v tip nhn, gii quyt t giỏc, tin bỏo v ti phm v kin ngh t, H Ni C.Mỏc - Ph.ngghen (1986), Ton tp, III, Nxb S tht, H Ni Lờ Cm (2004), "Mt s lý lun chung v cỏc giai on t tng hỡnh s", Tp kim sỏt, (2) Lờ Cm (2010), "Lut t tng hỡnh s Vit Nam giai on xõy dng Nh nc phỏp quyn - phỏp in húa ln th ba", Tp khoa hc i hc Quc gia H Ni, (26) Lờ Cm (2010), Nhng chung v bo v cỏc quyn ngi bng phỏp lut lnh vc t phỏp hỡnh s, Sỏch chuyờn kho, Bo m quyn ngi t phỏp hỡnh s Vit Nam, Nxb i hc quc gia TP H Chớ Minh, 2010, (11) Bựi Mnh Cng (2012), Gn cụng t vi hot ng iu tra t tng hỡnh s theo tinh thn Ngh quyt i hi ng ln th X - Mt s lý lun v thc tin, Lun thc s Lut hc, Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni, H Ni Nguyn Ngc Chớ (2006), "Hon thin phỏp lut t tng hỡnh s gúp phn bo v quyn ngi giai on xõy dng Nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha, Khoa hc HQGHN" (Chuyờn san Kinh t - Lut), H Ni Nguyn Ngc Chớ (ch trỡ) (2006), Lut t tng hỡnh s Vit Nam vi vic bo v quyn ngi, ti nghiờn cu khoa hc cp i hc quc gia H Ni 101 Nguyn Ngc Chớ (2007), "Bo v quyn ngi bng phỏp lut t tng hỡnh s", Tp khoa hc HQGHN, Kinh t - Lut, (23) 10 Nguyn Ngc Chớ (2008), "Cỏc nguyờn tc c bn Lut t tng hỡnh s - Nhng xut sa i, b sung", Tp Khoa hc HQGHN, (chuyờn san Kinh t - Lut), H Ni 11 Nguyn Ngc Chớ (ch biờn) (2013), Giỏo trỡnh Lut t tng hỡnh s Vit Nam, Nxb i hc quc gia H Ni, H Ni 12 Chớnh ph (1998), Ngh nh 89/CP ngy 07/11/1998 ca Chớnh ph v vic ban hnh Quy ch tm gi, tm giam, H Ni 13 Nguyn ng Dung - V Cụng Giao - Ló Khỏnh Tựng (ng ch biờn) (2009), Giỏo trỡnh Lý lun v phỏp lut v Quyn ngi, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 14 ng Cng sn Vit Nam (2001), Vn kin i hi i biu ton quc ln th IX, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 15 ng Cng sn Vit Nam (2002), Ngh quyt s 08-NQ-TW ngy 02/01/2002 ca B Chớnh tr v mt s nhim v trng tõm cụng tỏc t phỏp thi gian ti, H Ni 16 ng Cng sn Vit Nam (2005), Ngh quyt s 48-NQ/TW ngy 24/5/20105 ca B Chớnh tr v Chin lc xõy dng v hon thin h thng phỏp lut Vit Nam n nm 2010, nh hng n nm 2020, H Ni 17 ng Cng sn Vit Nam (2005), Ngh quyt s 49-NQ/TW ngy 02/6/2005, ca B Chớnh tr v Chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020, H Ni 18 ng Cng sn Vit Nam (2011), Vn kin i hi i biu ton quc ln th XI, H Ni 19 Nguyn Tin t (2006), "Bo m quyn ngi vic bt, tm gi, tm giam", Tp khoa hc phỏp lý, 3(34) 20 Trn Vn (2004), "Mt s v hot ng t phỏp v kim sỏt hot ng t phỏp nc ta hin nay", Tp Lut hc, (2) 102 21 Trn Ngc ng (2004), Quyn ngi, quyn cụng dõn Nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 22 Gudmundur Alfredsson & Asbjorn Eide (2011), "Tuyờn ngụn quc t nhõn quyn 1948 - mc tiờu chung ca nhõn loi", Nxb Lao ng xó hi, H Ni 23 Phm Hng Hi (2009), "Hon thin cỏc quy nh v b can, b cỏo B lut t tng hỡnh s 2003", Tp kim sỏt, H Ni 24 Phm Mnh Hựng, Bo v quyn ngi qua hot ng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut t tng hỡnh s ca Vin kim sỏt, http://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/79/138 25 inh Th Hng (2010), Bo v quyn ca ngi b buc ti t tng hỡnh s, Vin Nh nc v Phỏp lut- Vin KHXH Vit Nam, H Ni 26 Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni (2006), Bo v quyn ngi bng phỏp lut hỡnh s v phỏp lut t tng hỡnh s, ti khoa hc cp i hc Quc gia H Ni, H Ni 27 Khoa Lut - i hc quc gia H Ni (2010), Lut quc t v quyn ca cỏc nhúm ngi d b tn thng, Sỏch tham kho, Nxb Lao ng - Xó hi, H Ni 28 Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni (2012), Gii thiu Cụng c quc t v cỏc quyn dõn s v chớnh tr (ICCPR, 1996), Sỏch tham kho, Nxb Hng c, H Ni 29 H Chớ Minh (2000), Ton tp, 8, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 30 Nguyn Th Phng Nga (2014), Vin kim sỏt vi vai trũ bo v quyn ngi t tng hỡnh s Vit Nam, Lun thc s, Khoa Lut i hc Quc gia H Ni, H Ni 31 Nguyn Th Thanh Nhn (2014), Tỡm hiu v khỏi nim "Quyn ngi", Khoa lý lun chớnh tr, trng i hc H Tnh, http://poi.htu.edu.vn 103 32 Nguyn Khc Quang (2014), Vai trũ ca Vin kim sỏt vic t v ỏn hỡnh s, Lun thc s Lut hc, Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni, H Ni 33 Phm Hng Quõn (2012), "V chc nng v nhim v ca Vin Kim sỏt Nhõn dõn giai on iu tra cỏc v ỏn hỡnh s", Tp khoa hc i hc quc gia H Ni, H Ni 34 Quc hi (1959), Hin phỏp nc Vit Nam Dõn ch cng hũa, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 35 Quc hi (1960), Lut t chc Vin kim sỏt nhõn dõn, H Ni 36 Quc hi (1980), Hin phỏp nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 37 Quc hi (1981), Lut t chc Vin kim sỏt nhõn dõn, H Ni 38 Quc hi (1988), B lut T tng Hỡnh s, H Ni 39 Quc hi (2001), B lut t tng hỡnh s ca nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam nm 1988, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 40 Quc hi (2002), Lut t chc Vin kim sỏt nhõn dõn, Nxb T phỏp, H Ni 41 Quc hi (2006), Phỏp lnh Kim sỏt viờn nm 2002, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 42 Quc hi (2008), Phỏp lnh t chc iu tra hỡnh s, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 43 Quc hi (2009), B lut Hỡnh s nm 1999 ca nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (ó c sa i, b sung nm 2009), Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 44 Quc hi (2012), Lut trỏch nhim bi thng ca Nh nc, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 45 Quc hi (2013), B lut t tng hỡnh s ca nc Cng hũa xó hi ch ngh Vit Nam nm 2003, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 104 46 Quc hi (2013), Hin phỏp nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam, Nxb Chớnh tr T phỏp, H Ni 47 Quc hi (2013), Lut t chc Vin kim sỏt nhõn dõn 2002, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 48 Quc hi (2014), Hin phỏp nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam 2013, H Ni 49 Quc hi (2014), Lut t chc Vin kim sỏt nhõn dõn, H Ni 50 Nguyn Th Hnh Quyờn (2014), Bo v quyn ngi giai on iu tra cỏc v ỏn hỡnh s Vit Nam, Lun thc s Lut hc, Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni, H Ni 51 Trn Quang Tip (2004), Bo v quyn ngi lut hỡnh s, lut t tng hỡnh s Vit Nam (Sỏch tham kho), Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 52 Phm Hng Thỏi, Nguyn Th Thu Hng (2012), "Bo m, bo v quyn ngi, quyn cụng dõn phỏp lut hnh chớnh Vit Nam (Mt s cú tớnh phng phỏp lun, nh hng nghiờn cu)", Tp khoa hc HQGHN, Lut hc, (28) 53 Chu Hng Thanh, V Cụng Giao, Tng Duy Kiờn (biờn son) (2007), Phỏp lut quc gia v quc t v bo v quyn cỏc nhúm d b tn thng, Nxb i hc quc gia H Ni, H Ni 54 Li Vn Trỡnh (2011), Bo m quyn ngi ca ngi b tm gi, b can, b cỏo t tng hỡnh s Vit Nam, Lun ỏn tin s, TP H Chớ Minh 55 o Trớ c (2015), "Bn v cỏc nguyờn tc c bn D tho B lut t tng hỡnh s sa i", Tp kim sỏt, (9) 56 Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao (2010 - 2014), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc kim sỏt, H Ni 57 Vin Kim sỏt nhõn dõn ti cao (2014), D tho sa i, b sung B lut t tng hỡnh s 2003, H Ni 105 58 Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao, B Cụng an, B quc phũng (2005) Thụng t liờn tch s 05/2005/ TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP ngy 07-9-2005 V quan h phi hp gia C quan iu tra v Vin kim sỏt vic thc hin mt s quy nh ca B lut t tng hỡnh s nm 2003, H Ni 59 Vừ Khỏnh Vinh (ch biờn) (2004), Bỡnh lun khoa hc B lut t tng hỡnh s nm 2003, Nxb Cụng an nhõn dõn 60 Wolfgang Benedek (Ch biờn) (2008), Tỡm hiu v quyn ngi - Ti liu hng dn v giỏo dc quyn ngi, (Ti liu dch), Nxb T phỏp II Ti liu Trang web 61 http://tratu.soha.vn/dict/vn_vn 62 http://www.nhanquyen.vn/modules.php?name=News&op=detailsnews& mid=227&mcid=3 106 ...I HC QUC GIA H NI KHOA LUT DNG TH NGC LOAN bảo đảm quyền ng-ời giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình viện kiểm sát nhân dân Chuyờn ngnh: Lut hỡnh s v t tng hỡnh s Mó s: 60 38 01... bn giai on, gm: Giai on t v ỏn hỡnh s; Giai on iu tra v truy t; Giai on xột x; V giai on thi hnh bn ỏn v quyt nh cú hiu lc phỏp lut ca Tũa ỏn Cỏc giai on t tng trờn cú mi quan h cht ch vi Giai. .. tin cho hot ng ca giai on sau, giai on sau kim tra tớnh cú cn c, ỳng phỏp lut hot ng ca giai on trc Giai on t v ỏn hỡnh s l giai on u tiờn quỏ trỡnh gii quyt v ỏn hỡnh s Trong giai on ny, cỏc c
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn bảo đảm quyền con người trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự của viện kiểm sát nhân dân , Luận văn bảo đảm quyền con người trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự của viện kiểm sát nhân dân , Luận văn bảo đảm quyền con người trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự của viện kiểm sát nhân dân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay