Luận văn áp dụng pháp luật trong hoạt động kiểm sát điều tra các vụ án hình sự

118 96 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 19:40

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT Lấ TH BCH THY áP DụNG PHáP LUậTTRONG HOạT ĐộNG KIểM SáT ĐIềU TRACáC Vụ áN HìNH Sự, QUATHựC TIễN VIệN KIểM SáT NHÂN DÂN THàNH PHố HảI PHòNG LUN VN THC S LUT HC H NI - 2015 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT Lấ TH BCH THY áP DụNG PHáP LUậTTRONG HOạT ĐộNG KIểM SáT ĐIềU TRACáC Vụ áN HìNH Sự, QUATHựC TIễN VIệN KIểM SáT NHÂN DÂN THàNH PHố HảI PHòNG Chuyờn ngnh: Lý lun v lch s Nh nc v Phỏp lut Mó s: 60 38 01 01 LUN VN THC S LUT HC Ngi hng dn khoa hc: GS TS HONG TH KIM QU H NI - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu nờu Lun cha c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Cỏc s liu, vớ d v trớch dn Lun m bo tớnh chớnh xỏc, tin cy v trung thc Tụi ó hon thnh tt c cỏc mụn hc v ó toỏn tt c cỏc ngha v ti chớnh theo quy nh ca Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni Vy tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin trõn trng cỏm n! NGI CAM OAN Lấ TH BCH THY MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc ký hiu, cỏc ch vit tt M U Chng 1: C S Lí LUN V P DNG PHP LUT TRONG HOT NG KIM ST IU TRA CC V N HèNH S CA VIN KIM ST NHN DN 1.1 p dng phỏp lut - khỏi nim, c im c bn p 1.1.1 dng phỏp lut - mt nhng hỡnh thc thc hin phỏp lut c 1.1.2 im c bn ca ỏp dng phỏp lut 13 1.2 Nhn thc chung v hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s ca Vin kim sỏt nhõn dõn 17 1.2.1 Khỏi nim, bn cht phỏp lý ca iu tra v ỏn hỡnh s .17 Khỏi 1.2.2 nim, bn cht phỏp lý ca kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s .20 1.3 p dng phỏp lut hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s ca Vin kim sỏt nhõn dõn 26 1.3.1 Khỏi nim ỏp dng phỏp lut hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s ca Vin kim sỏt nhõn dõn 26 1.3.2 c im ca ỏp dng phỏp lut hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s ca Vin kim sỏt nhõn dõn 27 1.4 Cỏc giai on v ni dung ỏp dng phỏp lut hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s 32 1.4.1 Cỏc giai on ca quy trỡnh ỏp dng phỏp lut hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s 32 1.4.2 Ni dung ỏp dng phỏp lut hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s 36 1.5 Cỏc yu t tỏc ng n v m bo ỏp dng phỏp lut hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s .42 1.5.1 Khỏi quỏt chung v cỏc yu t tỏc ng n v m bo ỏp dng phỏp lut hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s ca Vin kim sỏt nhõn dõn .42 1.5.2 Mt s yu t tỏc ng, m bo ỏp dng phỏp lut hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s .43 KT LUN CHNG 48 Chng 2: THC TRNG P DNG PHP LUT TRONG HOT NG KIM ST IU TRA CC V N HèNH S CA VIN KIM ST NHN DN THNH PH HI PHềNG 49 2.1 c im v chớnh tr, kinh t, xó hi v cụng tỏc xõy dng i ng cỏn b, kim sỏt viờn ca Vin kim sỏt nhõn dõn thnh 2.2 ph 2.3 Hi phũng 49 2.3.1 Tỡnh hỡnh ti phm nhng nm gn õy thnh ph Hi 2.3.2 Phũng 53 Kt qu ỏp dng phỏp lut hot ng kim sỏt iu tra 2.3.3 cỏc v ỏn hỡnh s ca Vin kim sỏt nhõn dõn thnh ph Hi 2.4 Phũng .58 Kt qu ỏp dng phỏp lut hot ng kim sỏt vic t 58 2.4.1 Kt qu ỏp dng phỏp lut hot ng kim sỏt vic gii quyt t 2.4.2 giỏc, tin bỏo ti phm ca Vin kim sỏt nhõn dõn thnh ph Hi phũng 67 Kt qu ỏp dng phỏp lut i vi cỏc bin phỏp ngn chn ca Vin kim sỏt nhõn dõn thnh ph Hi phũng .69 ỏnh giỏ nhng u im v hn ch ch yu v nguyờn n c vg i a u im v ỏp y s 71 ỏ ỏnh giỏ hn ch v nguyờn nhõn ca hn ch v v ỏp dng u phỏp lut hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s dng phỏp lut hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh n ca Vin h c kim sỏt nhõn .74 n KT LUN CHNG g 76 Chng 3: QUAN IM V GII PHP M BO CHT u LNG P DNG PHP LUT TRONG HOT NG KIM ST IU TRA CC V N HèNH i S 77 m v n g u y n n h õ n c h 3.1 Quan im m bo cht lng ỏp dng phỏp lut hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s 77 3.1.1 p dng phỏp lut hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s ỏp ng yờu cu thc hin Hin phỏp nm 2013, Lut T chc Vin kim sỏt nhõn dõn, chin lc ci cỏch t phỏp, bo v quyn ngi, quyn cụng dõn 77 3.1.2 p dng phỏp lut hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s nhm kp thi phỏt hin cỏc vi phm phỏp lut hot ng t phỏp, ban hnh nhiu kin ngh, khỏng ngh, yờu cu cỏc c quan khc phc, sa cha 79 3.1.3 p dng phỏp lut hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s phi m bo tuõn th cỏc nguyờn tc t phỏp dõn ch, phỏp quyn ó c Hin phỏp quy nh, bo m mi quyt nh ca cỏc c quan t tng cú cn c v ỳng phỏp lut 79 3.1.4 p dng phỏp lut hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s phi m bo yờu cu u tranh phũng, chng tham nhng 79 3.2 Gii phỏp m bo cht lng ỏp dng phỏp lut hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s ca Vin kim sỏt nhõn dõn 80 3.2.1 Nhúm gii phỏp v hon thin phỏp lut hỡnh s 81 3.2.2 Nhúm gii phỏp v o to, bi dng kin thc chuyờn mụn, k nng ngh nghip cho i ng cỏn b ngnh kim sỏt 94 3.2.3 Nhúm gii phỏp v giỏo dc o c, giỏo dc quyn ngi cho i ng kim sỏt viờn, xõy dng húa phỏp lut kim sỏt viờn 97 3.2.4 Nhúm gii phỏp v tng cng trỏch nhim lónh o ca cỏc t chc ng, giỏm sỏt nh nc v xó hi i vi hot ng ỏp dng phỏp lut ca vin kim sỏt v kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s 100 3.2.5 Nhúm gii phỏp v xõy dng v thc hin chớnh sỏch, ch tuyn dng, s dng, qun lý, khen thng, k lut, m bo c s vt cht, k thut cho hot ng ca vin kim sỏt .101 KT LUN CHNG 105 KT LUN LUN VN 106 DANH MC TI LIU THAM KHO 107 DANH MC CC Kí HIU, CC CH VIT TT ADPL: BLHS: BLTTHS: KSTR: TAND: VKSND: p dng phỏp lut B lut hỡnh s B lut t tng hỡnh s Kim sỏt iu tra To ỏn nhõn dõn Vin kim sỏt nhõn dõn M U Tớnh cp thit ca ti Vin kim sỏt nhõn dõn cú v trớ, vai trũ v trỏch nhim c bit quan trng c cu t chc quyn lc nh nc cng nh tt c cỏc giai on t tng hỡnh s núi riờng iu 107 Hin phỏp nm 2013 ó quy nh: "Vin kim sỏt nhõn dõn thc hnh quyn cụng t, kim sỏt hot ng t phỏp" Kim sỏt iu tra l hot ng thuc chc nng hin nh ca VKSND, va cú c im chung nh cỏc hỡnh thc giỏm sỏt khỏc ca nh nc, va li cú nhng c thự riờng p dng phỏp lut hot ng KST cỏc v ỏn hỡnh s l mt nhng hỡnh thc thc hin phỏp lut núi chung v lnh vc t phỏp hỡnh s núi riờng ADPL hot ng kim sỏt iu tra l mt nhng phng thc giỏm sỏt quyn lc nh nc m bo s nghiờm minh, cụng bng ca phỏp lut, bo v quyn ngi, quyn cụng dõn, trt t, an ton xó hi ADPL hot ng kim sỏt iu tra khụng ch cú mc ớch phỏt hin vi phm phỏp lut, m cũn cú mc ớch quan trng hn l qua ú xỏc nh nhng nguyờn nhõn, iu kin dn n vi phm phỏp lut hot ng iu tra cỏc v ỏn hỡnh s Nm 2014 l nm u tiờn thi hnh Hin phỏp nm 2013 ó c Quc hi thụng qua v cú hiu lc Trong Hin phỏp cú nhiu ni dung mi v cú nhng nguyờn tc v t phỏp rt tin b, rt mi Hin phỏp cng quy nh phi kim sỏt cht ch hn nhng bin phỏp cng ch t tng liờn quan n vic hn ch quyn ngi theo tinh thn m bo tụn trng v bo v quyn ngi, quyn cụng dõn VKSND bng hot ng kim sỏt cỏc hot ng t phỏp nhm bo m mi hnh vi ti phm u phi c x lý kp thi, vic iu tra, truy t, xột x v thi hnh ỏn hỡnh s ỳng ngi, ỳng ti, ỳng phỏp lut, khụng lt ti phm v ngi phm ti, khụng lm oan ngi vụ ti, bo m quyn v li ớch hp phỏp ca cụng dõn núi chung v ca b can, b cỏo núi riờng c tụn trng tt c cỏc giai on t tng hỡnh s Trong thi gian, hot ng ỏp dng phỏp lut kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s ca ngnh kim sỏt c nc núi chung v thnh ph Hi phũng núi riờng ó t nhiu thnh tớch, u im quan trng, gúp phn c lc vo cụng cuc ci cỏch t phỏp, xõy dng nn t phỏp vng mnh, dõn ch, bo v cụng lý Bờn cnh nhng thnh tu to ln ó t c, hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s núi riờng cũn nhiu hn ch, bt cp so vi yờu cu ca thc tin cuc sng v thi hnh hin phỏp nm 2013 Nht l bi cnh nh nc ta ang trin khai vic sa i, b sung vo cỏc b lut ln nh b lut hỡnh s, b lut t tng hỡnh s v tin hnh cụng tỏc t chc ngnh kim sỏt theo Lut t chc Vin kim sỏt nhõn dõn nm 2014 ti ỏp dng phỏp lut hot ng KST cỏc v ỏn hỡnh s ó c quan tõm nghiờn cu v lý lun song cng cũn nhiu t nht l iu kin Hin phỏp nm 2013 cng nh yờu cu ci cỏch t phỏp Do vy cn tip tc nghiờn cu v c s lý lun v thc tin tớm nhng gii phỏp nhm m bo cht lng hot ng ny L mt cỏn b cụng tỏc ngnh kim sỏt thnh ph Hi phũng, tụi mnh dn la chn ti lun thc s ca mỡnh l "p dng phỏp lut hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s, qua thc tin Vin kim sỏt nhõn dõn thnh ph Hi phũng "vi mong mun úng gúp mt phn nh vo vic nghiờn cu lý lun v thc tin, xut quan im gii phỏp m bo cht lng ỏp dng phỏp lut hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s trờn phm vi c nc núi chung, Hi phũng núi riờng Tỡnh hỡnh nghiờn cu liờn quan n ti V lý lun, ó cú nhiu cụng trỡnh khoa hc liờn quan n chc nng ca VKSND núi chung v v chc nng kim sỏt hot ng t phỏp, hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s núi riờng d i cỏc hỡnh th c nh bi bỏo khoa hc , giỏo trỡnh, ti liu tham kho vv Cú th nờu mt s cụng trỡnh nh sau: Thi gian va qua, quỏ trỡnh gii quyt mt s v ỏn, c bit l ti cỏc phiờn tũa, Thm phỏn, Kim sỏt viờn, Lut s khụng hiu c v trớ, vai trũ ngh nghip ca nhau, khụng cú mt bng chung v kin thc phỏp lut nờn ó hn ch tớnh cht "tranh tng", nh hng ti cht lng, hiu qu gii quyt v ỏn Nghiờn cu kinh nghim ca cỏc nc cho thy nhiu nc ang ỏp dng mụ hỡnh o to chung nghip v xột x, nghip v kim sỏt, ngh lut s, tiờu biu l cỏc quc gia tiờn tin h thng phỏp lut chõu õu lc a nh Cụng hũa Liờn Bang c, Cng hũa Phỏp, Nht Bn 3.2.2.2 m bo cht lng cụng tỏc bi dng, hun v nghip v, k nng ỏp dng phỏp lut hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s T chc cú cht lng cỏc t hun, bi dng nghip v kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s, cỏc chuyờn cp nht kin thc phỏp lut, ch trng, nhim v ca ngnh kim sỏt õy l hot ng phi c t chc nh k cng nh t xut theo chuyờn v yờu cu cụng tỏc ca ngnh kim sỏt Cho dự h thng phỏp lut cú hon thin n õu nhng nu thiu cụng tỏc t chc bi dng, hun v nghip v, k nng thc hnh cho i ng kim sỏt viờn thỡ cng cha th m bo cht lng ca ỏp dng v kim sỏt iu tra v ỏn hỡnh s v thc hnh quyn cụng t Bi vỡ t nhng quy nh phỏp lut trờn bn n nhng tỏc nghip hng ngy cỏc v ỏn c th, phi liờn quan n nhiu mi quan h, ỏp lc cụng tỏc, ũi hi ngi cỏn b kim sỏt s nhn thc ỳng n, y cỏc iu lut cn ỏp dng v cỏc k nng cn thit i vi tng loi cụng vic cn ỏp dng phỏp lut thc hin chc nng kim sỏt Cụng vic ỏp dng phỏp lut kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s m ngi kim sỏt viờn phi thi hnh rt phc tp, khú khn cho nờn phi c bit quan tõm n trỡnh , nng lc v ký nng ngh nghip, cht lng cỏn b phi tt hn v phi c o to, bi dng thng xuyờn, cp nht kin thc, cao k cng, k lut cụng v, ỳc rỳt kinh nghim, khc phc sai sút hot ng nghip v Bi l, mi mt sai sút ca ngi kim sỏt viờn u dn n tỏc ụng tiờu cc, nh hng n quyn, li ớch, danh d ca ngi, uy tớn ca nn t phỏp 96 VKS cỏc cp nh k t chc kim tra, ỏnh giỏ, thu thp ý kin, chia s kinh nghim ỏp dng phỏp lut ca kim sỏt viờn v kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s Chỳ trng bi dng nghip v, c bit l cỏc k nng ca kim sỏt viờn nh: k nng kim sỏt iu tra v ỏn hỡnh s, k nng vit bỏo cỏo ỏn; k nng xột hi, lun ti; k nng i ỏp, tranh lun ti phiờn tũa Lónh o VKS cn quan tõm n vic bi dng nõng cao trỡnh chuyờn mụn, k nng ngh nghip, thỏo g nhng vng mc cụng vic ca kim sỏt viờn, phõn cụng vic phự hp nng lc cỏn b v tớnh cht c im ca cỏc trng hp c th Vic nm vng, nhn thc y , ỳng n cỏc quy nh phỏp lut cn ỏp dng hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s khụng nhng cn thit cho cụng vic nghip v tng v ỏn c th m cũn gúp phn hon thin cỏc quy nh phỏp lut v ni dung v v th tc t tng hỡnh s Thc tin ỏp dng phỏp lut ca cỏc kim sỏt viờn kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s cng chớnh l mt ngun thc tin quan trng cho cỏc nh lp phỏp xem xột, sa i, b sung, hon thin phỏp lut hỡnh s Hot ng KST cỏc v ỏn hỡnh s l mt giai on quan trng v cng rt khú khn, phc iu ú ũi hi ngi cỏn b, kim sỏt viờn phi cú chuyờn mụn nghip v vng vng cú th xut, quyt nh, ỏp dng phỏp lut ỳng n, ch ng, linh hot, sỏng to 3.2.3 Nhúm gii phỏp v giỏo dc o c, giỏo dc quyn ngi cho i ng kim sỏt viờn, xõy dng húa phỏp lut kim sỏt viờn 3.2.3.1 Giỏo dc o c, xõy dng bn lnh o c ngh nghip ca i ng kim sỏt viờn cho vic ỏp dng phỏp lut cú cht lng, ỳng phỏp lut, bo v c quyn ngi, khụng b lt ti phm v khụng lm oan, sai cho ngi thỡ mt iu kin cn thit cựng vi iu kin v trỡnh , nng lc chuyờn mụn, nghip v ú l phm cht o c nhõn ca ngi kim sỏt viờn Do vy, cụng tỏc giỏo dc o c, xõy dng bn lnh ngh nghip v húa phỏp lut ca i ng kim sỏt viờn cú tm quan trng c bit, va cp bỏch va l nhim v thng xuyờn 97 o c ngh nghip ca kim sỏt viờn l mt loi hỡnh o c c hỡnh thnh v phỏt trin gn lin vi hot ng ngh nghip ca kim sỏt viờn, va hi t nhng phm cht o c ca ngi, ca ngi cỏn b nh nc núi chung v o c ngh nghip ca ngi kim sỏt viờn Ngha l ngi kim sỏt viờn khụng ch t mỡnh tu dng o c, gia vng o c ca ngi m cũn phi bit dng cỏc phm trự o c vo vic ỏp dng phỏp lut v kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s Biu hin trung, sõu sc v y nht ca phm cht o c ca kim sỏt viờn l phng chõm ca ngi cỏn b ngnh kim sỏt m Ch tch H Chớ Minh ó cn dn ngi cỏn b ngnh kim sỏt: "Cụng minh, chớnh trc, khỏch quan, thn trng, khiờm tn" Ch tch H Chớ Minh ó dy: "cỏn b l cỏi gc ca mi cụng vic", "cụng vic thnh cụng hoc tht bi u cỏn b tt hay kộm" Ngi cỏn b kim sỏt phi cú cỏi tõm sỏng, tinh thụng nghip v, nhỡn nhn, ỏnh giỏ s vic mt cỏch chớnh xỏc, khỏch quan; phi rốn cho mỡnh phng phỏp lm vic khoa hc, cn trng, khiờm tn vỡ mi mt quyt nh ca h u cú liờn quan n quyn, li ớch ca ngi, ca nh nc v xó hi - Giỏo dc, rốn luyn bn lnh chớnh tr ca ngi kim sỏt viờn vic u tranh phũng chng tham nhng Va qua, Quc hi quyt nh giao cho C quan iu tra ca ngnh kim sỏt nhõn dõn chuyờn trỏch iu tra ti phm tham nhng lnh vc t phỏp éõy l mt nhim v quan trng v cng l thỏch thc rt ln i vi ngnh kim sỏt, bi l ngi phm ti lnh vc ny thng ó tng l cỏn b t phỏp, c o to bi bn v phỏp lut nờn rt bit cỏch che giu ti phm Ngnh kim sỏt phi khn trng chun b mi iu kin v t chc b mỏy, cỏn b, bo m thc hin tt nhim v quan trng ny Ngh nghip kim sỏt viờn l mt nhng loi hỡnh ca ngh lut ũi hi phi ỏp ng nhng yờu cu, tiờu chun nht nh theo quy nh phỏp lut v o c ngh nghip nhm thc hin tt cỏc chc nng hin nh - thc hnh quyn cụng t v kim sỏt cỏc hot ng t phỏp 98 3.2.3.2 Giỏo dc quyn ngi cho i ng kim sỏt viờn, xõy dng húa phỏp lut kim sỏt viờn - Giỏo dc quyn ngi cho i ng kim sỏt viờn - iu kin gúp phn m bo cht lng ỏp dng phỏp lut hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏ n hỡ n h s Do tớnh cht, yờu cu ca cụng vic ca kim sỏt viờn v ỏp dng phỏp lut hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s cú liờn quan n bo v quyn ngi, quyn cụng dõn cho nờn h cn cú hiu bit c bn v quyn ngi v nhng yờu cu, k nng tỏc nghip bo v quyn ngi Do vy hiu qu giỏo dc o c, bi dng nõng cao trỡnh , nng lc chuyờn mụn nghip v ch thc s m bo kt hp vi cụng tỏc giỏo dc quyn ngi cho kim sỏt viờn Mc ớch quan trng nht ca giỏo dc quyn ngi l trang b nhng kin thc c bn, xõy dng ý thc tụn trng, bo v v nhng k nng s dng quyn ngi ca bn thõn mi ngi v ca nhng ngi khỏc Con ngi cng hiu bit nhiu v cỏc quyn ca chớnh mỡnh thỡ cng tụn trng cỏc quyn ca nhng ngi khỏc v nh vy cng cú c hi chung sng ho bỡnh Ch no ngi dõn c giỏo dc v quyn ngi thỡ lỳc ú chỳng ta mi cú th hy vng ngn chn nhng hnh vi vi phm quyn ngi cng nh ngn chn xung t - Xõy dng húa phỏp lut ca kim sỏt viờn Vn hoỏ phỏp lut l h thng cỏc yu t, cỏc giỏ tr vt cht v tinh thn thuc lnh vc tỏc ng ca phỏp lut c th hin ý thc v hnh vi ca ngi Vn húa phỏp lut ca kim sỏt viờn th hin s tụn trng, tuõn th phỏp lut, tụn trng v bo v quyn, li ớch hp phỏp ca ngi, s cụng tõm, thỏi ỳng mc, lch s, ý thc trỏch nhim, chia s gii quyt cụng vic Vn húa phỏp lut ca kim sỏt viờn Cn xõy dng quy tc ng x ngh nghip ca kim sỏt viờn, gia kim sỏt viờn v iu tra viờn Theo phỏp lut, iu tra viờn l i tng phi chp hnh cỏc yờu cu iu tra ca kim sỏt viờn Kim sỏt viờn cn cú thỏi ỳng mc, cú bn 99 lnh ng thi cú ng x lch s , thõn thin, trao i vi iu tra viờn v nh ng m mỡnh yờu cu, trng hp nhng m kim sỏt viờn yờu cu iu tra nh ng iu tra viờn khụng th c hin hoc khụng cú kh nng t h c hi n c thỡ kim sỏt viờn v iu tra viờn cn phi hp cõn nhc k Trng hp c hai khụng th thng nht c thỡ bỏo lờn cp trờn xem xột x lý 3.2.4 Nhúm gii phỏp v tng cng trỏch nhim lónh o ca cỏc t chc ng, giỏm sỏt nh nc v xó hi i vi hot ng ỏp dng phỏp lut ca vin kim sỏt v kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s 3.2.4.1 Tng cng trỏch nhim lónh o ca cỏc t chc ng i vi hot ng ỏp dng phỏp lut v kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s ca vin kim sỏt nhõn dõn m bo s lónh o ca ng l mt nhng nguyờn tc c bn t chc v hot ng ca b mỏy nh nc núi chung, i vi ngnh kim sỏt núi riờng Hin phỏp ó xỏc nh nguyờn tc, vai trũ v trỏch nhim lónh o ca ng Liờn h vo ỏp dng phỏp lut ca vin kim sỏt hot ng ỏp dng phỏp lut ca vin kim sỏt v kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s, cn xỏc nh ỳng trỏch nhim ca cỏc cp y ng v mi cỏn b ng viờn v m bo cht lng ADPL, ỳng phỏp lut, ỳng ngi, ỳng ti 3.2.4.2 Kim tra, giỏm sỏt ca cỏc c quan Nh nc v cỏc t chc xó hi i vi hot ng ỏp dng phỏp lut v kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s ca vin kim sỏt nhõn dõn Tng cng vai trũ kim tra, giỏm sỏt ca cỏc c quan dõn ch, Mt trn T quc Vit nam v cỏc t chc chớnh tr xó hi v ca nhõn dõn i vi i vi hot ng ca VKS v ca cỏc kim sỏt viờn Lut t chc Vin kim sỏt nhõn dõn nm 2014 ó quy nh c ch kim soỏt tr li ca c quan iu tra, tũa ỏn, c quan thi hnh ỏn v cỏc c quan khỏc cú thm quyn hot ng t phỏp i vi vic thc hin chc nng thc hnh quyn cụng t, kim sỏt hot ng t phỏp ca VKSND õy l vic th ch húa t tng kim soỏt quyn lc Hin phỏp nm 2013, quy nh rừ cỏc thit ch giỏm sỏt 100 bng hỡnh thc dõn ch i din gm cú Quc hi, cỏc c quan ca Quc hi, i biu Quc hi, on i biu Quc hi, Hi ng nhõn dõn, i biu Hi ng nhõn dõn; quy nh c ch giỏm sỏt thụng qua dõn ch trc tip v cỏc t chc chớnh tr - xó hi Thụng qua cỏc phng thc kim tra, giỏm sỏt nh nc v xó hi i vi hot ng ca VKS núi chung, ỏp dng phỏp lut kim sỏt iu tra v ỏn hỡnh s núi riờng m bo tớnh cú cn c, tớnh hp phỏp ca hot ng ny, phũng nga sai sút v mi hnh vi vi phm phỏp lut, gúp phn xõy dng nn t phỏp nc ta thc s sch, vng mnh, dõn ch, nghiờm minh, bo v cụng lý, phc v nhõn dõn, phng s T quc Vit Nam xó hi ch ngha 3.2.5 Nhúm gii phỏp v xõy dng v thc hin chớnh sỏch, ch tuyn dng, s dng, qun lý, khen thng, k lut, m bo c s vt cht, k thut cho hot ng ca vin kim sỏt 3.2.5.1 Xõy dng v thc hin chớnh sỏch, ch tuyn dng, s dng, qun lý, khen thng, k lut Ngh quyt s 49-NQ/TW ngy 02/ 6/2005 ca B Chớnh tr v Chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020 v K hoch s 05-KH/CCTP ca Ban ch o ci cỏch t phỏp trung ng v trin khai thc hin Ngh quyt s 49-NQ/TW ó ch rừ nhim v chớnh ca VKSND t n nm 2020 l trung lm tt chc nng cụng t v kim sỏt cỏc hot ng t phỏp, tip tc hon thnh cỏc nhim v m Ngh quyt s 08-NQ/TW ca B Chớnh tr l: VKS cỏc cp thc hin tt chc nng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut hot ng t phỏp Hot ng cụng t phi c thc hin t khi t v ỏn v sut quỏ trỡnh t tng nhm bo m khụng b lt ti phm v ngi phm ti, khụng lm oan ngi vụ ti Nõng cao cht lng cụng t ca kim sỏt viờn ti phiờn tũa, bo m tranh tng vi lut s, ngi bo cha v nhng ngi tham gia t tng khỏc thc hin nhim v ny, t n nm 2020, VKSND cỏc cp phi tip tc i mi, kin ton t chc b mỏy, cỏn b ca VKSND cỏc cp theo l trỡnh ci cỏch t phỏp Cỏc ni dung c th l: Kin ton t chc b mỏy cỏc n v thc hnh quyn cụng t v kim sỏt 101 hot ng t phỏp VKSND cỏc cp, m bo thng nht, ng b v hiu qu vic thc hin chc nng, nhim v Theo ú, thnh lp mi mt s n v chc nng cp v trc thuc VKSND ti cao, ú l: Thnh lp mi V thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra ỏn tham nhng theo quy nh ca Lut phũng, chng tham nhng: Vic thnh lp n v ny l nhm ỏp ng yờu cu cụng cuc u tranh phũng, chng tham nhng hin Mt khỏc, m bo s ng b vi t chc ca cỏc c quan khỏc c giao nhim v u tranh phũng chng tham nhng nc ta hin Thnh lp mi V thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra ỏn ma tỳy trờn c s tỏch t V thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra cỏc v ỏn an ninh, ma tỳy Vic thnh lp n v ny l nhm phự hp vi yờu cu u tranh phũng, chng ti phm ma tỳy v m bo s ng b vi t chc CQT ca B Cụng an theo quy nh ca Phỏp lnh t chc iu tra hỡnh s nm 2004 Thnh lp mi V hp tỏc quc t Vic thnh lp n v ny xut phỏt t tỡnh hỡnh thc tin l nng lc tham gia gii quyt cỏc v ỏn cú yu t nc ngoi ca cỏc c quan t phỏp núi chung v ca VKSND núi riờng cũn rt hn ch, nht l iu kin giao lu quc t ca nc ta hin v nhng nm tip theo n v ny ngoi vic thc hin chc nng tham mu, qun lý v hot ng i ngoi v hp tỏc quc t ca ngnh Kim sỏt nhõn dõn thỡ cũn cú nhim v nghiờn cu, tham mu cựng vi cỏc n v chc nng ca Vit Nam nh B Cụng an, Tũa ỏn nhõn dõn ti cao, B T phỏp, B Ngoi giao v phi hp vi c quan t phỏp ca nc ngoi vic tng cng nng lc gii quyt cỏc v ỏn cú yu t nc ngoi iu kin t nc m rng giao lu v hi nhp quc t Thnh lp mi V thi ua khen thng ca ngnh Kim sỏt nhõn dõn n v ny cú chc nng tham mu, qun lý v cụng tỏc thi ua khen thng ngnh Kim sỏt nhõn dõn Vic tng cng cụng tỏc thi ua khen thng giai on hin l cn thit nhm ng viờn cỏn b, cụng chc ngnh thc hin tt cụng tỏc chuyờn mụn nghip v nht l iu kin ci cỏch t phỏp hin Trờn c s thnh lp mi mt s n v trc thuc VKSND ti cao, cng cn 102 xem xột, la chn trin khai thnh lp n v tng ng cp di ca VKSND cỏc tnh, thnh ph trc thuc trung ng Theo ú, VKSND cp tnh cú th thnh lp thờm hai phũng nghip v l: Phũng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt xột x s thm ỏn tham nhng v Phũng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt xột x s thm ỏn ma tỳy Tip tc xõy dng i ng cỏn b kim sỏt sch, vng mnh Nõng cao cht lng cụng tỏc tuyn chn, qui hoch, o to, bi dng chuyờn mụn, nghip v cho i ng cỏn b ỏp ng yờu cu ci cỏch t phỏp Tip tc thc hin cụng tỏc luõn chuyn, iu ng cỏn b theo ch trng ca ng, tng cng kim sỏt viờn cú nng lc cho VKSND cỏc a phng ng thi, tip tc nghiờn cu, hon thin phng ỏn thi tuyn chn ngi b nhim vo chc danh kim sỏt viờn; nghiờn cu phng ỏn tng thi hn b nhim hoc b nhim khụng thi hn i vi chc danh kim sỏt viờn, iu tra viờn ca VKSND; nghiờn cu ỏn i mi chớnh sỏch tin lng, ch ói ng i vi cỏn b ngnh Kim sỏt nhõn dõn theo l trỡnh chung i mi chng trỡnh o to, bi dng cụng t viờn ỏp ng yờu cu thc hin chc nng, nhim v ca Vin cụng t tin trỡnh ci cỏch t phỏp v hi nhp quc t o to, bi dng kin thc v nõng cao nng lc iu tra, k nng cụng t, trỡnh ngoi ng v tin hc Cụng t viờn thi gian ti phi c o to v bi dng chuyờn sõu v nghip v iu tra ti phm mi cú th hon thnh nhim v cụng t ch o iu tra, tng cng tranh tng ti phiờn tũa Nghiờn cu i mi cỏc c s o to, bi dng cụng t viờn nng lc ging dy v nghiờn cu v k nng cụng t, phng phỏp iu tra ti hm, thng kờ hỡnh s v nghiờn cu ti phm hc Nghiờn cu i mi chớnh sỏch tin lng v ch ói ng cho ng cỏn b, cụng t viờn Lng v ch ói ng phi phự hp vi c thự ca hot ng cụng t v bi cnh chung ca s phỏt trin kinh t, cú tớnh n kh nng phỏt trin kinh t ca tng a phng Nghiờn cu c ch khen thng b nhim trc thi hn i vi cụng t viờn cú sỏng kin, cú thnh tớch xut sc cụng tỏc 103 3.2.5.2 m bo c s vt cht, k thut cho hot ng ca vin kim sỏt Tip tc, tng cng c s vt cht, kinh phớ, phng tin, k thut cho VKS cụng tỏc u tranh phũng chng ti phm hỡnh s Nh: v tr s lm vic; V kinh phớ u tranh phũng chng ti phm l loi kinh phớ c thự, cn c nghiờn cu b sung nhm cú kinh phớ bo m va u tranh va phũng chng ti phm cú hiu qu; V phng tin, trang thit b phc v cho cụng tỏc phỏt hin, iu tra, x lý, phũng nga ti phm phi bo m ng b, minh, hin i ỏp ng yờu cu u tranh phũng chng ti phm tỡnh hỡnh mi 104 KT LUN CHNG Ni dung chng trung phõn tớch cỏc quan im c bn v gii phỏp m bo cht lng ỏp dng phỏp lut hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s ca cỏc VKSND c nc núi chung, thnh ph Hi phũng núi riờng Cỏch tip cn ca tỏc gi l t ỏp dng phỏp lut hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s iu kin trin khai thi hnh Hin phỏp 2013, tip tc ci cỏch t phỏp, sa i b sung BLHS, BLTTHS T ú tỏc gi lý gii v cỏc quan im, gii phỏp c xut Tiờu biu l cỏc quan im, gii phỏp c bn sau: p dng phỏp lut hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s ỏp ng yờu cu thc hin Hin phỏp nm 2013, Lut T chc Vin kim sỏt nhõn dõn, chin lc ci cỏch t phỏp, bo v quyn ngi, quyn cụng dõn; m bo tuõn th cỏc nguyờn tc t phỏp dõn ch, phỏp quyn ó c Hin phỏp quy nh, bo m mi quyt nh ca cỏc c quan t tng cú cn c v ỳng phỏp lut Tiờu biu v cỏc gii phỏp c bn: v hon thin phỏp lut hỡnh s, Sa i, b sung B lut t tng hỡnh s; gii phỏp v o to, bi dng kin thc chuyờn mụn, k nng ngh nghip cho i ng kim sỏt viờn v ỏp dng phỏp lut hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s 105 KT LUN LUN VN Trờn c s tham kho cỏc ngun t liu khoa hc, thc tin v vi kinh nghim cụng tỏc ca bn thõn, tỏc gi lun ó nghiờn cu ti "p dng phỏp lut hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s, qua thc tin ca Vin kim sỏt nhõn dõn thnh ph Hi phũng" T gúc ca chuyờn ngnh o to thc s lut hc Lý lun v lch s nh nc v phỏp lut, tỏc gi ó phõn tớch c s lý lun ca ỏp dng phỏp lut hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s, thc trng VKSND thnh ph Hi phũng v cỏc kt qu, u im cựng mt s hn ch Trờn c s nghiờn cu c s lý lun, thc tin a phng cng nh thc tin ca ngnh kim sỏt mt s a phng khỏc ca t nc, tỏc gi ó xut cú lý gii c s v cỏc quan im, gii phỏp c bn m bo cht lng ỏp dng phỏp lut hot ng kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s ca VKSND nc ta núi chung, i vi ngnh kim sỏt thnh ph Hi phũng núi riờng Theo ú, tỏc gi ó phõn tớch ni dung cỏc quan im, gii phỏp ỏp ng yờu cu thc tin: trin khai thi hnh Hin phỏp 2013, tip tc ci cỏch t phỏp, sa i b sung BLHS, BLTTHS, xõy dng nn t phỏp dõn ch, phỏp quyn, bo v quyn ngi, quyn cụng dõn Lun cú giỏ tr tham kho nghiờn cu lý lun v hot ng thc tin Xin c trõn trng gii thiu lun vi tt c s khiờm tn, cu th, hc hi, chia s kinh nghim v gúp ý hon thin 106 DANH MC TI LIU THAM KHO Lờ Cam (2001), "Nhng võn ờlyluõnvờchờinh quyờn cụng tụ" Bao cao tai hụi nghi khoa hoc "Tụ chc va hoat ụng cua Viờn kiờm sattrong tinh hinh mi" Uy ban phap luõt cua Quục hụi tụ chc(T.p Hụ Chi Minh, ngy 2/4/2001) Lờ Cm (2004), "Mt s lý lun chung v cỏc giai on t tng", Tp chớ, (2) Nguyn Ngc Chớ (2011), "C ch kim tra, giỏm sỏt hot ng t tng hỡnh s Vit nam - thc trng v phng hng hon thin", Tp Khoa hc, i hc Quc gia H ni, Chuyờn san, Lut hc, 27, (2), tr.114 Nguyn Ngc Chớ (ch biờn) (2014), Giỏo trỡnh Lut t tng hỡnh s Vit nam, Nxb i hc Quc gia H Ni Nguyn S Dng (2010), "Vic t chc thc hin phỏp lut bi cnh xõy dng nh nc phỏp quyn nc ta", Nghiờn cu lp phỏp, (10) ng Cng sn Vit Nam (2005), Ngh quyt 49-NQ/TW ngy 02/6/2005 ca B Chớnh tr v Chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020, H Ni Trn Vn (1999), "Mt s v quyn cụng t", K yu ti cp b: Nhng lý lun v quyn cụng t v thc tin hot ng cụng t Vit Nam t 1945 n nay, Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao, H Ni Nguyn Minh oan (2009), Thc hin phỏp lut v ỏp dng phỏp lut Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni Vn ng (1999), "Khỏi nim, i tng, phm vi, ni dung quyn cụng t", K yu ti cp b: Nhng lý lun v quyn cụng t v thc tin hot ng cụng t Vit Nam t 1945 n nay, Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao, H Ni 10 Vn ng (2013), "Mt s ý kin v t chc v hot ng iu tra Vit Nam", Tp Kim sỏt, (13), tr 25 11 Phm Hng Hi (1999), "Bn v quyn cụng t", K yu ti cp b: Nhng lý lun v quyn cụng t v thc tin hot ng cụng t Vit Nam t 1945 n nay, Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao, H Ni 107 12 Lờ Th Tuyt Hoa (2014), "Thc trng v mt s kin ngh nhm tng cng trỏch nhim cụng t hot ng kim sỏt iu tra, gn cụng t vi hot ng iu tra", Tp kim sỏt Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao 13 Nguyn Vit Hot (2007), "Bn cht ca hot ng iu tra t tng hỡnh s", Tp Khoa hc phỏp lý, (3) 14 Hc vin An ninh nhõn dõn (1999), Giỏo trỡnh iu tra hỡnh s, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 15 Khoa hc phỏp lý, B T phỏp (2008), "Vai trũ ca thc tin xột x vic hon thin v ỏp dng thng nht phỏp lut", Chuyờn , (8), tr.58- 59 16 Nguyn Vn Mnh (ch biờn) (2009), Mt s lý lun v thc tin v thc hin phỏp lut, tr - 9, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 17 Trn Cụng Phn (2011), "Cụng tỏc thc hnh quyn cụng t, kim sỏt cỏc hot ng t phỏp ca Vin kim sỏt nhõn dõn tỡnh hỡnh mi v mt s v tng cng s Lónh o ca ng i vi cụng tỏc u tranh phũng chng ti phm", Tp Kim sỏt ca Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao 18 Nguyn Thỏi Phỳc (2012), "Chc nng, nhim v ca Vin kim sỏt nhõn dõn v nhng t i vi vic sa i, b sung Hin phỏp nm 1992", Tp Kim sỏt, (13) 19 Nguyn Vn Qung (2014), "Nõng cao cht lng cụng tỏc qun lý ch o iu hnh, cụng tỏc thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra", Tp kim sỏt Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao 20 Hong Th Kim Qu (2015), "Thc hin phỏp lut ca cỏ nhõn, cụng dõn bi cnh xõy dng nh nc phỏp quyn nc ta hin nay", Tp Lut hc, tr.44 21 Hong Th Kim Qu (ch biờn) (2005), Giỏo trỡnh Lý lun chung v nh nc v phỏp lut, tr.493, Nxb i hc quc gia H Ni 22 Quc hi (2003), B lut t tng hỡnh s, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 23 Quc hi (2014), Lut t chc Vin kim sỏt nhõn dõn, Lut s 63/2014/QH 13, ngy 24,thỏng 11 nm 2014, H Ni 108 24 Trng Tn Sang (2008), "Kt lun ti bui lm vic vi Ban cỏn s ng Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao", Kim sỏt 25 Nguyn Tin Sn (2012), Mi quan h gia C quan iu tra v Vin kim sỏt t tng hỡnh s, Lun ỏn tin s lut hc, Hc vin khoa hc xó hi, H Ni 26 Lờ Hu Th (Ch biờn) (2008), Thc hnh quyn cụng t v kim sỏt hot ng t phỏp giai on iu tra, Nxb T phỏp, H Ni 27 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (1979), H thng húa lut l v hỡnh s, (1975 1978), Nxb S tht, H Ni 28 Trng i hc Lut H Ni (2003), Giỏo trỡnh Lut t tng hỡnh s, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 29 o Trớ c (2011), "Thc hin phỏp lut v c ch thc hin phỏp lut Vit Nam", Tp Nh nc v Phỏp lut, (7) 30 y ban nhõn dõn thnh ph Hi Phũng (2012 - 2014), Bỏo cỏo tỡnh hỡnh kinh t xó hi cỏc nm 2012, 2013, 2014, Hi Phũng 31 Vin kim sỏt nhõn dõn thnh ph Hi phũng (2011) Bỏo cỏo Tng kt cụng tỏc kim sỏt nm 2011, s: 852/BC-VKS, ngy 08 thỏng 12 nm 2011, Hi Phũng 32 Vin kim sỏt nhõn dõn thnh ph Hi Phũng (2011), "Nõng cao cht lng cụng tỏc kim sỏt v tng cng cụng tỏc khỏng ngh phỳc thm v ỏn hỡnh s", K yu Hi tho khoa hc, D ỏn Jica, thỏng 10, Hi Phũng 33 Vin kim sỏt nhõn dõn thnh ph Hi Phũng (2011), "Nõng cao cht lng cỏo trng", K yu Hi tho khoa hc, D ỏn Jica, thỏng 9, Hi Phũng 34 Vin kim sỏt nhõn dõn thnh ph Hi phũng (2012), Bỏo cỏo Tng kt cụng tỏc kim sỏt nm 2012, s: 626/BC-VKS, ngy 11 thỏng 12 nm 2012, Hi Phũng 35 Vin kim sỏt nhõn dõn thnh ph Hi phũng (2013), Bỏo cỏo Tng kt cụng tỏc kim sỏt nm 2013, S: 863/BC-VKS, ngy 12 thỏng 12 nm 2013, Hi Phũng 36 Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao (1995), Quy tc t tng hỡnh s vin kim sỏt nhõn dõn nc Cng hũa nhõn dõn Trung Hoa", (Ti liu dch tham kho), D ỏn Vie/95/018: Tng cng nng lc Kim sỏt viờn ti Vit Nam, H Ni 37 Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao (2005), Cỏc bn hng dn ỏp dng phỏp lut v t tng hỡnh s v t tng dõn s (lu hnh ni b), Nxb T phỏp, H Ni 109 38 Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao (2005), Tp bi ging Lp bi dng kin thc thc hnh quyn cụng t v kim sỏt hỡnh s dựng cho Kim sỏt viờn Vin kim sỏt nhõn dõn cp huyn, H Ni 39 Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao (2006), "Lut t chc Tũa ỏn cng hũa Liờn bang c", Thụng tin khoa hc kim sỏt 40 Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao (2006), Nguyờn tc liờn bang v t tng hỡnh s ca Hp chng quc Hoa K, (Ti liu dch tham kho), H Ni 41 Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao (2010), "Nõng cao cht lng cụng tỏc khỏng ngh phỳc thm hỡnh s", Kim sỏt, (S chuyờn ) 42 Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao (2010), Tng kt 50 nm cụng tỏc thc hnh quyn cụng t v kim sỏt xột x hỡnh s ca Vin kim sỏt nhõn dõn (1960- 2010), H Ni 43 Viờn kiờm sat nhõn dõn tụi cao , Bụ Cụng an, Bụ Quục phong (2005), Thụng t liờn tic h sụ 05/2005/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP, ngy 07/09/2005 "Vờ quan hờ phụi hp gia C quan iờu tra va Viờn kiờm sat viờc thc hiờn mụt sụquy inh cua BụLuõt Tụtung hinh snm 2003", H Ni 44 Vin Ngụn ng hc (1994), T in ting Vit, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni 45 Li Hp Vit (2010), "Bn v mụ hỡnh Vin kim sỏt theo yờu cu ci cỏch t phỏp", vksndtc.gov.vn 46 Vừ Khỏnh Vinh (1998), Nguyờn tc cụng bng lut hỡnh s Vit Nam, tr.88, Nxb Khoa hc xó hi 47 V thc hnh quyn cụng t v kim sỏt xột x hỡnh s (2008), Nõng cao hiu qu cụng tỏc kim sỏt ỏn hỡnh s, hn ch thp nht vic tũa ỏn tuyờn b cỏo khụng phm ti nm 2008, ti nghiờn cu khoa hc, H Ni Trang Web 48 http://phapluatxahoi.vn/phap-luat/khoi-to-3-bi-can-nguyen-kiem-sat-vien-dieutra-vien-vu-an-hinh-su-lam-oan-sai-o-soc-trang-72589 110 ...I HC QUC GIA H NI KHOA LUT Lấ TH BCH THY áP DụNG PHáP LUậTTRONG HOạT ĐộNG KIểM SáT ĐIềU TRACáC Vụ áN HìNH Sự, QUATHựC TIễN VIệN KIểM SáT NHÂN DÂN THàNH PHố HảI PHòNG Chuyờn ngnh: Lý lun... thm quyn iu tra; 4 Yờu cu C quan iu tra khc phc cỏc vi phm phỏp lut hot ng iu tra; yờu cu C quan iu tra cung cp ti liu cn thit v vi phm phỏp lut ca iu tra viờn; yờu cu Th trng C quan iu tra x lý... quan iu tra t hoc thay i quyt nh t v ỏn hỡnh s, t b can theo quy nh ca B lut ny; yờu cu iu tra v yờu cu C quan iu tra tin hnh iu tra; xột thy cn thit, trc tip tin hnh mt s hot ng iu tra theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn áp dụng pháp luật trong hoạt động kiểm sát điều tra các vụ án hình sự , Luận văn áp dụng pháp luật trong hoạt động kiểm sát điều tra các vụ án hình sự , Luận văn áp dụng pháp luật trong hoạt động kiểm sát điều tra các vụ án hình sự

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay