Lãi suất trong hợp đồng vay tài sản theo pháp luật dân sự việt nam

102 97 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 19:35

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN TIN THNH LI SUT TRONG HP NG VAY TI SN THEO PHP LUT DN S VIT NAM LUN VN THC S LUT HC H NI - 2011 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN TIN THNH LI SUT TRONG HP NG VAY TI SN THEO PHP LUT DN S VIT NAM Chuyờn ngnh : Lut dõn s Mó s : 60 38 30 LUN VN THC S LUT HC Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS inh Vn Thanh H ni - 2011 MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc bng Danh mc cỏc biu M U C h n g : N H N G V N L í L U N C B V K K B i v ngha v phỏp lý n hp ng vay ti h 6n sn Q u y n 1.2.1 Quyờn s hu ụi vi tai san vay 11 1.2.2 c h 1v i c Ngha v cua cỏc bờn c h o hp ng vay tin 13 1.2.2.1 Ngha v cua bờn cho vay 13 1.2.2.2 Ngha v tr lai cua v a y bờn vay 14 1.3 Lai sut 16 1.3.1 n n g Khái niệm lãi suất 16 1.3.2 Lai sut cho vay 17 1.3.3 Lai sut c bn 22 1.3.3.1 Lai sut c bn l cụng l a i c quan trng cua chớnh sỏch tin t 1.3.3.2 S 22 cn thit v tip tc ỏp dn g c ch iu hn h lai sut c bn 26 Chng 2: THC TRNG AP DUNG PHAPLUT LAI SUT - 29 HP NG VAY TIN 2.1 Nguyờn nhõn, iu kin tớnh lai sut 29 2.1.1 Tranh chp hp ng vay tin 29 2.1.2 Chm thc hin ngha v 31 2.1.3 Vn hi, h, biờu, phng 32 2.2 Thc tin ỏp dng quy nh lai sut theo B lut Dõn s v 35 cỏc bn hng dn thi hnh 2.2.1 Quy nh cua phỏp lut v tớnh lai sut 35 2.2.1.1 Lai sut hp ng vay tin 35 2.2.1.2 Lai sut giao dch hi, h 39 2.2.1.3 Lai sut chm tr 42 2.2.2 53 Nhng tn ti quy nh v lai sut 2.2.2.1 Vờ tớnh lai hp ng vay tin 53 2.2.2.2 Mc lai 63 2.2.2.3 Lai sut tha thun 65 2.2.2.4 Xỏc nh khon n tớnh lai 67 2.2.2.5 Phm vi ỏp dng B lut Dõn s 68 2.2.2.6 Ngha v cua Tũa ỏn 70 2.3 ỏnh giỏ kt qu cụng tỏc xột x cua ngnh Tũa ỏn 71 Chng 3: 74 VN HON THIN QUY NH PHP LUT V LI SUT TRONG HP NG VAY TIN V MT S GII PHP 3.1 S cn thit phi hon thin cỏc quy nh cua phỏp lut dõn 74 s v lai sut 3.2 Phng hng hon thin 76 3.2.1 V lai sut c bn 76 3.2.2 Tớnh lai sut hp ng vay tin 77 3.2.3 B sung ch ti 78 3.2.4 Gii phỏp i vi cụng tỏc xột x cua ngnh Tũa ỏn 80 KT LUN 81 DANH MC TI LIU THAM KHO 85 PH LC 89 DANH MC CC BNG S hiu bng 2.1 Tờn bng S liu cỏc v vic dõn s cua ngnh Tũa ỏn Trang 71 D A N H M C C C B I U S hiu Tờn biu Trang b i u 1.1 Cỏc mc lai sut c bn 23 M U 1.Tinhcõpthiờtcuaờtai Chớnh sỏch lói sut l mt cụng c ca chớnh sỏch tin t, quỏ trỡnh hon thin c ch iu hnh lói sut tng thi k luụn phi m bo mc tiờu bao trựm ca chớnh sỏch tin t l n nh tin t, kim soỏt lm phỏt, h tr tng trng kinh t v n nh kinh t v mụ Trờn nguyờn tc ú, nm 2010 cú hai quan trng m chớnh sỏch lói sut cn hng ti nhiu hn, ú l ỏp lc lm phỏt gn vi h tr tng trng kinh t v n nh kinh t v mụ Theo ú, chớnh sỏch ny phi gii quyt c nhng mi quan h rng buc v bt cp hin trờn th trng tin t, nhng ng thi cựng vi cỏc cụng c chớnh sỏch khỏc thỳc y th trng tin t phỏt trin Ngh quyt i hi ng ton quc ln th X ó xỏc nh: "Thc hin chớnh sỏch lói sut tha thun theo nguyờn tc th trng v i ti loi b quy nh hnh chớnh i vi lói sut ngoi t" [9] Do vy, t húa lói sut l mc tiờu m bo s hnh ca th trng V c bn tuõn theo qui lut cung cu, phõn b ngun hp lý Song, vi thc trng nn kinh t ang phi i mt cựng vi nhng bt cp ca th trng tin t thỡ ỏp dng c ch kim soỏt lói sut trc tip l cn thit v tng bc to dng nhng iu kin cn thit t húa lói sut Ngõn hng Nh nc tip tc cụng b lói sut c bn nhng vi mc ớch nh hng lói sut th trng v ch cú ý ngha tham kho i vi cỏc tụ chc tin dung n nh lói sut kinh doanh Mc ớch ca quy nh v lói sut B lut Dõn s l nhm hn ch vic cho vay nng lói, nờn cn c xỏc nh trn lói sut cỏc giao dch dõn s phi da trờn lói sut c bn Ngõn hng Nh nc cụng b v phự hp vi lói sut th trng Vic cn c vo lói sut c bn chng cho vay nng lói phự hp vi quy nh ti iu 476 B lut Dõn s nm 2005 v iu 12 Lut Ngõn hng Nh nc ó c Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam khúa XII, k hp th thụng qua ngy 16/6/2010 v cú hiu lc t ngy 01/01/2011 Thực tiễn quy nh v lói sut Bộ luật Dân năm 2005 tồn bất cập, số quy nh ch-a phù hợp vi chớnh sỏch lói sut hin nay; vic tớnh lói sut khụng thc s thng nht thc tin phỏp lý; cn b sung ch ti dõn s cho trng hp cho vay nng lói; quy nh ỏp dng 150% lói sut c bn ca Ngõn hng Nh nc l khụng hp lý, khụng to s bỡnh ng, khụng khuyn khớch s tụn trng phỏp lut v cú s khỏc bit gia lói sut ca cỏc ngõn hng thng mi vi giao dch vay tin dõn c gii quyt nhng khú khn, vng mc nờu trờn, cng nh to iu kin thun li cho hot ng ca cỏc t chc tớn dng v cỏc quan h dõn s khỏc xó hi phỏt trin lnh mnh; ng thi khc phc nhng tn ti ỏp dng quy nh lói sut cụng tỏc xột x ca ngnh tũa ỏn hin thỡ nghiờn cu sa i mt s quy nh ca Bụ luõt Dõn s nm 2005 lói sut hợp đồng vay tài sản l cp thit Mt khỏc, ch nh hp ng khoa hc lut dõn s Vit Nam l ch nh quan trng B lut Dõn s Tuy ó c c quan tõm, nghiờn cu thng xuyờn, cú h thng v tng i ton din, nhng di gúc khoa hc, hng lot cn c lm sỏng t cú quan im thng nht v y nh khỏi nim, bn cht phỏp lý v cỏc hu qu c th ca ch nh ny Nghiờn cu so sỏnh phỏp lut dõn s cỏc nc cú quy nh v hp ng dõn s hay vic tng kt v ỏnh giỏ thc tin ỏp dng ch nh hp ng vay ti sn, cỏc gii phỏp nõng cao hiu qu ỏp dng l rt cn thit Mt khỏc, thc tin ỏp dng ch nh cng ó t nhiu vng mc ũi hi khoa hc lut dõn s cn phi tip tc nghiờn cu õy cng l lý lun chng cho vic chỳng tụi quyt nh chn ti "Lói sut hp ng vay ti sn theo phỏp lut dõn s Vit Nam" lm lun ỏn thc s lut hc ca mỡnh 2 Tinh hinh nghiờn cu ờtai Trong nhng nm gn õy cha co tai na o nghiờn cu vờ nụi dung lãi suất hợp đồng vay tiền Cú mt s bi vit vi gúc bỡnh lun c ng ch yu trờn cỏc chuyờn ngnh ngõn hng, ti chớnh nhng ch cú tớnh cht gii thiu Di gúc phỏp lý - nghiờn cu nh l mt ch nh - thỡ hu nh cha cú cụng trỡnh hoc bi vit no Nghiờn cu tai , chỳng tụi muụn i sõu vao quy in h lai suõt hp ụng vay tiờn, nhm hoan thiờn quy in h vờ lai suõt phap luật dõn s Vit Nam, lm lnh mnh húa cỏc giao dch vay tin , gúp phn phỏt triờn nờn kinh tờ v gi vng trt t xó hi Muc ich vanhiờm vunghiờn cu Mc ớch nghiờn cu ca lun l lm sỏng t nhng lý lun c bn v ch nh hp ng vay ti sn, ng thi cp n thc tin cỏc v vic tranh chp hp ng vay tin ti To ỏn nhõn dõn Trờn c s ú, nờu nhng tn ti bt cp cỏc quy phm phỏp lut ca lut dõn s hin v lói sut, nhm hon thin cỏc quy phm v lói sut, m bo ỏp dng thng nht ỳng phỏp lut, hn ch cỏc tranh chp phỏt sinh v bo v quyn v li ớch hp phỏp ca cỏc bờn ng s thc hiờn muc ich trờn, luõn phai hoan nhng nhiờm vu c th sau: - Nghiờn cu mt s lý lun c bn v hp ng vay tin, cỏc quy nh v lói sut theo B lut Dõn s Vit Nam v bn hng dn thi hnh ca cỏc c quan phỏp lut trung ng; - Phõn tớch, ỏnh giỏ v lói sut c bn ca Ngõn hng Nh nc cụng b, thc trng ỏp dng quy nh lói sut xột x cỏc v vic tranh chp hp ng vay ti sn ti To ỏn v tham kho hng dn cụng tỏc xột x, bỏo cỏo tng kt cụng tỏc xột x hng nm ca To ỏn nhõn dõn ti cao; KT LUN Nn kinh t th trng ng ngha vi t húa lói sut l mc tiờu cn hng ti V c bn m bo s hnh ca th trng phi tuõn theo qui lut cung cu, phõn b ngun hp lý Song vi thc trng nn kinh t ang phi i mt cựng vi nhng bt cp ca th trng tin t thỡ ỏp dng c ch kim soỏt lói sut trc tip l cn thit, v tng bc to dng nhng iu kin cn thit t húa lói sut Ngõn hng Nh nc tip tc cụng b lói sut c bn nhng vi mc ớch nh hng lói sut th trng v ch cú ý ngha tham kho i vi cỏc tụ chc tin dung n nh lói sut kinh doanh Mc ớch ca quy nh v lói sut B lut Dõn s l nhm hn ch vic cho vay nng lói, nờn cn c xỏc nh trn lói sut cỏc giao dch dõn s phi da trờn lói sut c bn Ngõn hng Nh nc cụng b v phự hp lói sut th trng thỡ mi hp lý Thực tiễn quy nh v lói sut Bộ luật Dân năm 2005 tồn bất cập, số quy nh ch-a phù hợp chớnh sỏch lói sut hin nay; vic tớnh lói sut khụng thc s thng nht thc tin phỏp lý; cn b sung ch ti dõn s cho trng hp cho vay nng lói; quy nh 150% lói sut c bn ca Ngõn hng Nh nc l khụng hp lý, khụng to s bỡnh ng, khụng khuyn khớch s tụn trng phỏp lut Qua cụng tỏc xột x ca ngnh Tũa ỏn nhõn dõn cho thy nhiu trng hp cho vay lói sut cao, thỡ vic ỏp dng phỏp lut cú li cho bờn cho vay hn so vi nhng hp ng vay cú lói sut ỳng phỏp lut; Cỏc v ỏn tranh chp hp ng vay ti sn ch yu l tranh chp giao dch vay tin cú lói sut cao Quy nh ca phỏp lut dõn s cha thc s iu chnh tt quan h ny, nhm hn ch giao dch ny 81 Quỏn trit quan im ch o theo Ngh quyt i hi ng ton quc ln th X v vic sa i, b sung mt s iu ca B lut Dõn s cn ỏp ng cỏc yờu cu sau: Th nht, tụn trng s t do, t tha thun ca cỏc bờn quan h dõn s theo quy nh ca phỏp lut; Th hai, lói sut i vi hot ng huy ng vn, cho vay ca cỏc t chc tớn dng c thc hin theo quy nh ca phỏp lut v ngõn hng Lói sut i vi cỏc quan h cho vay dõn s khỏc cn khng ch mc lói sut trn trỏnh hin tng cho vay nng lói nhõn dõn; Th ba, la chn mt loi lói sut thớch hp lm cn c cho vic ỏp dng phỏp lut nhng trng hp cỏc bờn khụng cú tha thun hoc khụng tha thun c v lói sut; Th t, gi nguyờn tờn gi cỏc iu khon c sa i, b sung nh nờu trờn, ch sa i ni dung ca cỏc iu, khon ú thc hin c cỏc mc tiờu nờu trờn, cn thit phi hon thin cỏc quy nh phỏp lut dõn s v lói sut, c th ni dung sau: Mụt l, lói sut cho vay ca cỏc cỏ nhõn v doanh nghip khụng phi l t chc tớn dng cỏc bờn tha thun nhng khụng c vt quỏ 150% lói sut c bn Ngõn hng Nh nc quy nh phự hp vi lói sut th trng; Hai l, lói sut cho vay cỏc bờn tha thun; trng hp cỏc bờn cú tha thun lói sut, nhng khụng xỏc nh ro lói sut, lói sut cao vt qua 150% ca lói sut c bn Ngõn hng Nh nc cụng b hoc cú tranh chp v lói sut, thỡ ỏp dng lói sut ca Ngõn hng Nh nc ti thi im tr n Trong trng hp vay khụng cú lói m n hn bờn vay khụng tr n hoc tr khụng y thỡ bờn vay phi tr lói i vi khon n chm tr theo lói sut c bn Ngõn hng Nh nc cụng b ti thi im tr n, nu cú tho thun 82 Trong trng hp vay cú lói m n hn bờn vay khụng tr hoc tr khụng y thỡ bờn vay phi tr lói trờn n gc v lói n quỏ hn theo lói sut c bn Ngõn hng Nh nc cụng b ti thi im tr n Ba l, lói sut cho vay, huy ng ca cỏc t chc thc hin theo quy nh ca Lut Cỏc t chc tớn dng Bn l, bờn cnh vic tớnh li lói sut, cú th b sung ch ti dõn s cho trng hp cho vay nng lói C th l nu bờn nhn lói quỏ cao thỡ khon tin ó nhn tha so vi mc cho phộp c coi nh l ó nhn tr vo tin gc Do ú, khon tin tớnh lói sau nhn tin tha s nh hn nờn s phỏt sinh ớt lói hn Cỏch gii quyt ny l hon ton phự hp vi phỏp lut thc nh v tng thờm tớnh hiu qu ca ch ti cho hnh vi cho vay nng lói Ngoi ra, cỏc c quan nh nc cn thc hin tt nhim v cp bỏch sau: - Ngõn hng Nh nc cn thit lp mt mc lói sut c bn nh hng c lói sut th trng Theo kinh nghim ca mt s nc trờn th gii, cú th phỏt huy c tt vai trũ nh hng ca lói sut c bn thỡ bn thõn Ngõn hng trung ng ca quc gia ú phi xỏc nh c nhng mc tiờu iu hnh c th trờn c s nh lng c th v lm phỏt, tng trng, hoc lói sut ngn hn m ti ú nn kinh t t trng thỏi cõn bng Vic hon thin c ch hỡnh thnh lói sut c bn - lm c s nh hng chun mc cho lói sut th trng liờn ngõn hng, th trng tin t l mt vic cn thit phi thc hin thi gian ny Trờn c s mc lói sut c bn, hỡnh thnh ng b cỏc mc lói sut ch o, nh lói sut tỏi cp vn, lói sut chit khu, lói sut cho vay qua ờm v lói sut nghip v th trng m nhm ch ng iu tit lói sut th trng v cỏc hnh vi cho vay, i vay ca cỏc thnh viờn trờn th trng tin t Lng tin cung ng s c iu tit hp lý m bo cỏc mc lói sut mc tiờu 83 - Cn cú s tng kt, rỳt kinh nghim cụng tỏc xột x i vi loi v vic ny, t ú tỡm v khc phc vng mc, khú khn hot ng t tng ca Tũa ỏn; Tũa ỏn nhõn dõn ti cao phi hp vi cỏc c quan l i ờn n g n h cú v n b n h n g d n k p t h i , c t h ỏp d n g t h n g n h t quy nh v lói sut, m bo quyn li ca cỏc ng s v phự hp li ớch ca Nh nc c bit tỡnh hỡnh hin cỏc quy nh lói sut cú nhiu thay i v ch s lói sut luụn cú s bin ng phự hp vi nn kinh t th trng 84 DANH MC TI LIU THAM KHO Phan Thông Anh (2005), Những sửa đổi Bộ luật Dân năm 2005, Nxb Thống kê, Hà Nội Vn Chnh (2010), "Hp ng vay ti sn v vic tớnh tin lói", To ỏn nhõn dõn, (5) Chớnh ph (2006), Ngh nh s 144/2006/N-CP ngy 27/11 quy nh v hui, ho, biờu, phng, H Ni "Chớnh sỏch lói sut ca Ngõn hng Nh nc Vit Nam hin nay" (2009), http//giavang.com.vn Nguyn Vn Cng (2005), Giao dch dõn s vụ hiu v vic gii quyt hu qu phỏp lý giao dch dõn s vụ hiu, Lun ỏn tin s Lut hc, Trng i hc Lut H Ni Denis Mazeaud (1992), Khỏi nim iu khon v vi phm hp ng, LGDJ Vn i (2008), Lut hp ng Vit Nam - Bn ỏn v binh lun bn ỏn, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni ng Cng sn Vit Nam (2005), Ngh quyt s 49 NQ/TW ngy 02/6 ca Bụ Chớnh tr v chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020, H Ni ng Cng sn Vit Nam (2006), Vn kin i hụi i biu ton quc lõn th X, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 10 Nguyn Ngc in (2005), Binh lun cỏc hp ng thụng dung lut dõn s Vit Nam, Nxb Tre, Thnh ph H Chớ Minh 11 Chõu Th ip (2005), "Cỏch tớnh lói sut hp ng vay ti sn", To ỏn nhõn dõn, (9) 12 Bựi Th Thanh Hng (2010), "Ch nh hp ng dõn s vụ hiu trc yờu cu sa i, b sung B lut Dõn s nm 2005", http://www.nclp.org.vn/ ban_ve_du_an_luat/kinh-te-dan-su/ 85 13 Bựi ng Hiu (2001), "Giao dch dõn s vụ hiu tuyt i v vụ hiu tng i", Lut hoc, (5) 14 ng Vn Hựng (2005), "Thi im tớnh lói sut", To ỏn nhõn dõn, (5) 15 Dng Thu Hng - Tng th ký Hip hi Ngõn hng Vit Nam (2010), "Bn v lói sut B lut Dõn s", Bỏo Ngi i biu nhõn dõn 16 Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni (2009), Giỏo trinh Lut Dõn s Vit Nam, H Ni 17 Phm Minh Lng, Th Hoa v T Mnh Tn (2006), Hi ỏp phỏp lut v hp ng dõn s v gii quyt tranh chp v hp ng dõn s, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 18 V Vn Mu (1969), C lut Vit Nam lc kho, quyn th nht, Si Gũn 19 V Vn Mu (1975), C lut Vit Nam v T phỏp s, quyn 2, Si Gũn 20 Ngõn hang Nha nc (1993), Quyờt in h sụ 79/Q-NH1 ngy 16/4 ca Thụng ục Ngõn han g Nhanc vờiờu chinh lai suõt tiờn gi vatiờn vay, H Ni 21 "Nhỡn li quỏ trỡnh t húa lói sut Vit Nam" (2006), K toỏn, (6) 22 Quc hi (1995), Bụ lut Dõn s, H Ni 23 Quc hi (2004), Bụ lut T tung dõn s, H Ni 24 Quc hi (2005), Bụ lut Dõn s, H Ni 25 Quc hi (2005), Bụ lut Hinh s, H Ni 26 Quc hi (2005), Lut Thng mi, H Ni 27 Quc triu Hỡnh lut (Lut hỡnh triu Lờ - Lut Hng c) (2003), Nxb Thnh ph H Chớ Minh 28 G Rouhette (Ch biờn) (2003), Bụ Nguyờn tc chõu u v hp ng, Nxb Sociộtộ de lộgislation comparộe 29 Hunh Bu Sn (2010), "Lói sut c bn, cụng c quan trng ca chớnh sỏch tin t", Doanh nhõn Si Gon cui tuõn 86 30 Nguyn Th Kim Thanh (2010), "T húa lói sut - cú kim soỏt", Bỏo in t i Ting noi Vit Nam 31 Nguyn Th Kim Thanh (2010), "Chớnh sỏch lói sut: c s lý lun v thc tin", Cng thụng tin in t hip hụi Ngõn hng Vit Nam 32 Lờ Th Thu Thy (Ch biờn), Cỏc bin phỏp bo m tin vay bng ti sn ca cỏc t chc tớn dung, Nxb T phỏp, H Ni 33 Tũa ỏn nhõn dõn thnh ph H Ni (2005), Bn ỏn kinh doanh thng mi s thm s 76/2005/KDTM-ST ngy 16/9, H Ni 34 To ỏn nhõn dõn ti cao (1999) Cụng s 16/1999/KHXX ngy 01/02 v mụt s hinh s, dõn s, kinh t, lao ụng, hnh chớnh v t tung, H Ni 35 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (1999), Cụng s 43/1999/KHXX ngy 24/5 v tớnh lói sut i vi cỏc khon tin vay Ngõn hng, tớn dung, H Ni 36 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2001), Cụng s 164/2001/KHXX ngy 07/12 gi Toa ỏn nhõn dõn tinh KG v vic xỏc nh thi im xột x s thm tớnh lói sut chm tr, H Ni 37 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2004), Quyt nh giỏm c thm ca Hụi ng Thm phỏn Toa ỏn nhõn dõn ti cao, quyn 3, H Ni 38 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2004), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc xột x ca ngnh Toa ỏn nm 2004, H Ni 39 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2005), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc xột x ca ngnh Toa ỏn nm 2005, H Ni 40 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2006), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc xột x ca ngnh Toa ỏn nm 2006, H Ni 41 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2007), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc xột x ca ngnh Toa ỏn nm 2007, H Ni 42 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2008), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc xột x ca ngnh Toa ỏn nm 2008, H Ni 87 43 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2009), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc xột x ca ngnh Toa ỏn nm 2009, H Ni 44 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao, Vin Kim sỏt nhõn dõn ti cao (1992), Thụng t liờn tch s 04/TTLN ngy 08/8 hng dõn gii quyt cỏc tranh chp v n hui, H Ni 45 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao, Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao, B T phỏp, B Ti chớnh (1997), Thụng t liờn tch s 01/TTLT ngy 19/6 hng dõn vic xột x v thi hnh ỏn v ti sn, H Ni 46 Tũa Dõn s Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2002), Quyt nh giỏm c thm dõn s s 156/GT-DS ngy 31/7, H Ni 47 Tũa Dõn s Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2002), Quyt nh giỏm c thm s 219/GT-DS ngy 23/10, H Ni 48 Tũa Dõn s Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2003), Quyt nh giỏm c thm s 34/GT-DS ngy 27/2, H Ni 49 Tũa Dõn s Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2006), Quyt nh giỏm c thm s 34/2006/DS-GT ngy 27/02, H Ni 50 Trng i hc Lut H Ni (2006), Giỏo trinh Lut Dõn s Vit Nam, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 51 inh Trung Tng (2005), Binh lun nhng nụi dung mi ca Bụ lut Dõn s, Nxb T phỏp, H Ni 52 Vin Nghiờn cu khoa hc phỏp lý - B T phỏp (2001), Binh lun khoa hoc Bụ lut Dõn s Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 53 Vn phũng Hi ng B trng (nay l Chớnh ph) (1990), Cụng s 2590 ngy 10/8 v hot ụng hui, ho, phng, H Ni 54 Vin Nghiờn cu khoa hc phỏp lý - B T phỏp (2005), Binh lun khoa hoc Bụ lut Dõn s Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 88 PH LC Cac mc lai suõt c ban theo Quyờt nh cua Ngõn hang Nhanc LI SUT C BN CN C QUYT NH S CA NGN HNG NH NC P DNG T 8%/nm 2665/Q-NHNN ngy 25/11/2009 01/12/2009 1811/Q-NHNN ngy 30/7/2009 01/08/2009 7%/nm 1539/Q-NHNN ngy 30/6/2009 01/07/2009 7%/nm 1250/Q-NHNN ngy 22/5/2009 01/06/2009 7%/nm 1015/Q-NHNN ngy 29/4/2009 01/05/2009 7%/nm 626/Q-NHNN ngy 24/3/2009 01/04/2009 7%/nm 378/Q-NHNN ngy 24/2/2009 01/03/2009 7%/nm 172/Q-NHNN ngy 23/1/2009 01/02/2009 7%/nm 8,5%/nm 3161Q-NHNN ngy 19/12/2008 22/12/2008 10%/nm 2948/Q-NHNN ngy03/12/2008 5/12/2008 11%/nm 2809/Q-NHNN ngy20/11/2008 21/11/2008 12%/nm 2559/Q-NHNN ngy 03/11/2008 05/11/2008 13%/nm 2316/Q-NHNN ngy 20/10/200821/10/2008 14%/nm 2131/Q-NHNN ngy 26/9/2008 1/10/2008 MC LI SUT CAO NHT CHO PHẫP TRONG CC GIAO DCH KHễNG VT QUA 150% lói sut c bn 150% lói sut c bn 150% lói sut c bn 150% lói sut c bn 150% lói sut c bn 150% lói sut c bn 150% lói sut c bn 150% lói sut c bn 150% lói sut c bn 150% lói sut c bn 150% lói sut c bn 150% lói sut c bn 150% lói sut c bn 150% lói sut c bn 14%/nm 1906/Q-NHNN ngy 29/8/2008 1/9/2008 150% lói sut c bn 14%/nm 1727/Q-NHNN ngy 30/7/2008 1/8/2008 150% lói sut c bn 14%/nm 1434/Q-NHNN ngy 26/6/2008 1/07/2008 150% lói sut c bn 12%/nm 1257/Q-NHNN ngy 30/5/2008 01/06/2008 150% lói sut c bn 12%/nm 1099/Q-NHNN ngy 16/5/2008 19/05/2008 150% lói sut c bn 8.75%/nm 978/Q-NHNN ngy 29/4/2008 01/05/2008 150% lói sut c bn 8.75% 689/Q-NHNN ngy 31/3/2008 01/04/2008 150% lói sut c bn 8.75%/nm 479/Q-NHNN ngy 29/02/2008 01/03/2008 150% lói sut c bn 8.75%/nm 305/Q-NHNN Ngy 30/1/2008 01/02/2008 150% lói sut c bn 89 LI SUT C BN 8.25%/nm 8.25%/nm CN C QUYT NH S CA NGN HNG NH NC P DNG T 3096/Q-NHNN 01/01/2008 2881/Q-NHNN 01/12/2007 MC LI SUT CAO NHT CHO PHẫP TRONG CC GIAO DCH KHễNG VT QUA 150% lói sut c bn 150% lói sut c bn 8,25%/nm 2538/Q-NHNN ngy 31/10/2007 01/11/2007 8,25%/nm 2265/QNHNN ngy 28/9/2007 01/10/2007 8,25%/nm 2018/QNHNN ngy 30/8/2007 01/09/2007 8,25%/nm 1787/QNHNN ngy 31/7/2007 01/08/2007 8,25%/nm 1546/Q-NHNN ngy 29/06/2007 01/07/2007 8,25%/nm 1143/QNHNN ngy 29/5/2007 01/06/2007 8.25%/nm 908/Q-NHNN ngy 27/04/2007 01/05/2007 8,25%/nm 632/Q-NHNN ngy 29/03/2007 01/04/2007 8,25%/nm 424/Q-NHNN ngy 27/02/2007 01/03/2007 8,25%/nm 298/ QNHN N ngy 31/1/ 2007 01/02 /2007 8,25 %/n m 2517/ QNHN N ngy 29/12 /2006 01/01 /2007 8,25 %/n m 2308/ QNHN N ngy 30/11 /2006 01/12 /2006 8,25% /nm 2045/ QNHN N ngy 30/10/ 2006 01/11/ 2006 8,25 %/n m 188 7/Q NH NN ngy 29/0 9/20 06 01/1 0/20 06 8,25 %/n m 171 4/Q NH NN ngy 31/0 8/20 06 01/0 9/20 06 8,25 %/n m 152 2/Q NH NN ngy 31/7 /200 01/0 8/20 06 8,25 %/n m 123 4/Q NH NN ngy 30/6 /200 / / 0 , % / n m / Q N H N N n g y / / 0 / /2006 8,25%/nm 1044/QNHNN ngy 31/05/2006 01/06/2006 8,25%/nm 854/QNHNN ngy 28/4/2006 01/05/2006 8,25%/nm 581/QNHNN ngy 30/3/2006 01/04/2006 8,25%/nm 311/QNHNN ngy 28/2/2006 01/03/2006 8,25%/nm 140/QNHNN ngy 26/01/2006 01/02/2006 % l ó i s u t c b n % l ó i s u t c b n % l ó i s u t c b n % l ó i s u t c b n % l ó i s u t c b n % l ó i s u t c b n c bn 150% lói sut % c bn l 150% lói sut ó c bn i 150% lói sut s c bn u 150% lói sut c bn t 150% lói sut c c bn 150% lói sut b c bn n 150% lói sut c bn 150% lói sut c bn % 150% lói sut c bn l ó 150% lói sut i c bn s 150% lói sut u c bn t 150% lói sut c b n % l ó i s u t c b n % ló i su t c b n % ló i su t c b n LI SUT C BN CN C QUYT NH S CA NGN HNG NH NC P DNG T MC LI SUT CAO NHT CHO PHẫP TRONG CC GIAO DCH KHễNG VT QUA 8,25%/nm 1894/QNHNN ngy 30/12/2005 01/01/2006 8,25%/nm 1746/QNHNN ngy 1/12/2005 01/12/2005 7,80%/nm 1556/QNHNN ngy 28/10/2005 01/11/2005 7,8%/nm 1426/QNHNN ngy 30/9/2005 01/10/2005 7,8%/nm 1246/QNHNN ngy 26/8/2005 01/09/2005 7,8%/nm 1103/QNHNN ngy 28/7/2005 01/08/2005 7,80%/nm 936/Q-NHNN ngy 30/6/2005 01/07/2005 7,80%/nm 781/Q-NHNN ngy 31/5/2005 01/06/2005 7,8%/nm 567/QDDNHNN ngy 29/4/2005 01/05/2005 7,80%/nm 567/Q-NHNN ngy 29/4/ 2005 01/0 5/20 05 7,80 %/n m 315/ QNH NN ngy 25/0 3/20 05 01/0 4/20 05 % b n l ó i s u t c % b n % l ó i s u t c b n % l ó i s u t c l ó i s u t c b n % l ó i s u t c b n % t c bn 50% lói sut c bn 50% lói sut c bn 50% lói sut c bn s u t 7/2 004 01/ 08/ 200 c bn %50% lói sut c bn l ó 50% lói sut i c bn s 50% lói sut u c bn 50% lói sut t b n c 50% lói sut c bn b n 50% lói 7,8%/nm % 211/Q-NHNN ngy 28/2/2005 01/03/2005 50% lói sut c bn 7,80%/nm 93/QNHNN ngy 27/01/2005 01/02/2005 7,50%/nm 1716/QNHNN ngy 31/12/2004 01/01/2005 7,50%/nm 1522/QNHNN ngy 30/11/2004 01/12/2004 7,50%/nm 1398/QNHNN ngy 29/10/2004 01/11/2004 l ó i 7,5%/nm 1254/QNHNN ngy 30/9/2004 01/10/2004 s u 7,5%/nm 10 79/ Q N H N N ng y 31/ 8/2 00 01/ 09/ 20 04 7,5 0% /n m 968 /Q NH NN ng y 29/ l ó i s u t c b n % l ó i s u t c c b n 7,5%/nm 797/Q-NHNN ngy 29/6/2004 01/07/2004 50% lói sut c bn 7,5%/nm 658/Q-NHNN ngy 28/05/2004 01/06/2004 50% lói sut c bn 7,5%/nm 210/Q-NHNN ngy 27/02/2004 01/03/2004 50% lói sut c bn Ngun: Ngõn hng Nh nc 91 ... sut hp ng vay ti sn theo phỏp lut dõn s Vit Nam" lm lun ỏn thc s lut hc ca mỡnh 2 Tinh hinh nghiờn cu ờtai Trong nhng nm gn õy cha co tai na o nghiờn cu vờ nụi dung lãi suất hợp đồng vay tiền... niệm lãi suất Lói sut l ni dung quan trng hp ng cho vay cú n bự hay hp ụng cho vay lõy lai Lói sut l ty l phn trm nht nh tớnh trờn tng s ti sn vay v k hn vay m bờn vay phi tr cho b ờn cho vay. .. ung vi võt a vay Bờn vay cung co thờ vay tiờn lai tra bng võt hoc vay võt tra bng tiờn nờu c s ụng y cua bờn cho vay hoc tựy thuc vo s tha thun ca cỏc bờn xỏc lp hp ng Nờu bờn vay a vay võt nhng
- Xem thêm -

Xem thêm: Lãi suất trong hợp đồng vay tài sản theo pháp luật dân sự việt nam , Lãi suất trong hợp đồng vay tài sản theo pháp luật dân sự việt nam , Lãi suất trong hợp đồng vay tài sản theo pháp luật dân sự việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay