Khởi kiện vụ án dân sự theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự năm 2004

101 100 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 19:34

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THỊ HƯƠNG KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2004 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2011 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THỊ HƯƠNG KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2004 Chuyên ngành : Luật dân Mã số : 60 38 30 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS Bùi Thị Huyền HÀ NỘI - 2011 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ 1.1 Khái niệm ýnghĩa của khởi kiện vụán dân sự 1.1.1 Khái niệm khởi kiện vụán dân sự 1.1.1.1 Khái niệm vụán dân sự 51.1.1.2 Khái niệm quyền khởi kiện khởi kiện vụ án dân sự 1.1.2 Ýnghĩa của việc khởi kiện vụán dân sự 10 1.2 Cơ sởcủa khởi kiện vụán dân sự 13 1.3 Mối quan ̣giữa quyền khởi kiêṇ của công dân trach nhiêm bảo đảm quyền khởi kiêṇ của Tòa án các quan , tổ chức có liên quan 16 1.4 Lươc sửhình thành vàphát triển của pháp luâṭtốtung dân sự Viêṭ Nam khởi kiêṇ vu ̣ án dân sự 18 1.4.1 Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1960 18 1.4.2 Từ năm 1960 đến năm 1989 20 1.4.3 Giai đoạn từ năm 1989 đến năm 2003 21 1.4.4 Giai đoạn từ năm 2004 đến 22 1.5 Kh¸i qu¸t khởi kiêṇ vu ̣ viÖc dân sự theo pháp luâṭ tố t ụng dân sự môṭ số nước 24 Chương 2: KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG 29 DÂN SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH 2.1 Điều kiện nội dung khởi kiện vụ án dân sự 29 2.1.1 Điều kiện chủthể khởi kiện 29 2.1.2 Điều kiện thẩm quyền của tòa án 35 2.1.3 Điều kiện hòa giải tiền tố tụng 41 2.1.4 Sự việc chưa Tòa án quan nhà nước có thẩm quyền giải bản án định có hiệu lực pháp luật 44 2.1.5 Điều kiện thời hiệu khởi kiện 46 2.1.6 Điều kiện pháp luật nội dung quy định 49 2.2 Điều kiện hình thức đơn khởi kiện tài liệu chứng gửi kèm theo đơn khởi kiện 51 2.3 Phạm vi khởi kiện vụ án dân sự 57 2.4 Gửi đơn khởi kiện đến Tòa án thủ tục nhận đơn khởi kiện 59 2.4.1 Yêu cầu đương sự sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện 60 2.4.2 Trả lại đơn khởi kiện vụ án dân sự Chuyển 61 2.4.3 đơn khởi kiện vụán dân sự 67 2.4.4 Tiến hành thủtục thụlývụán dân sự 68 Chương 3: THỰC TIỄN THỰC HIỆN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 71 HOÀN 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 THIỆN PHÁP LUẬT VỀ KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ Thực tiễn thực hiện pháp luật khởi kiện vụ án dân sự Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật khởi kiện vụ án dân sự Về lập pháp Về hướng dẫn thi hành pháp luật Về thi hành pháp luật Cácgiải pháp khác KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 81 82 84 85 88 90 92 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLDS : Bộ luật Dân sự BLTTDS : Bộ luật Tố tụng dân sự PLTTGQCVADS : Pháp lệnh thủtục giải các vụán dân sự PLTTGQCVAKT : Pháp lệnh thủtục giải các vụán kinh tế PLTTGQCTCLĐ : Pháp lệnh thủtục giải các tranh chấp lao động TAND : Tòa án nhân dân TANDTC : Tòa án nhân dân tối cao TTDS : Tố tụng dân sự UBND : Ủy ban nhân dân VADS : Vụán dân sự MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 15/6/2004 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2005 BLTTDS xây dựng sở kế thừa phát triển của ba Pháp lệnh trước đó, bao gồm: Pháp lệnh thủ tục giải các vụ án dân sự năm 1989 (PLTTGQCVADS); Pháp lệnh thủ tục giải các vụ án kinh tế năm 1994 (PLTTGQCVAKT); Pháp lệnh thủ tục giải các tranh chấp lao động năm 1996 (PLTTGQCTCLĐ) Đây văn bản pháp luật quy định đầy đủ có hệ thống các vấn đề tố tụng dân sự (TTDS) các nguyên tắc bản TTDS; quyền nghĩa vụ tố tụng của các quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng người tham gia tố tụng; thẩm quyền của Tòa án nhân dân (TAND); trình tự, thủ tục khởi kiện thụ lý các vụ việc dân sự… Trong quá trình triển khai, áp dụng BLTTDS, Tòa án các cấp có nhiều nỗ lực việc áp dụng các quy định pháp luật nói chung quy định khởi kiện vụ án dân sự (VADS) nói riêng Tuy nhiên, thực tiễn giải các VADS còn gặp nhiều vướng mắc, bất cập có nhiều ý kiến khác việc thực hiện các quy định chưa các quan có thẩm quyền giải thích cách đầy đủ thống Chính vì vậy, Nghị số 08- NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị " số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới"; Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ trị "về chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010 định hướng 2020" nhấn mạnh việc hoàn thiện pháp luật tố tụng, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền hoàn thiện tổ chức máy các quan tư pháp, trọng tâm xây dựng hoàn thiện tổ chức hoạt động của TAND, bảo đảm các hoạt động tố tụng phải thực sự dân chủ, nghiêm minh, bảo đảm các quyền bản của công dân Xuất phát từ những lý đây, lựa chọn đề tài "Khởi kiện vụ án dân theo quy định Bộ luật Tố tụng dân năm 2004" làm đề tài nghiên cứu của mình Tình hình nghiên cứu đề tài Sau BLTTDS ban hành có số công trình nghiên cứu khoa học pháp lý vấn đề khởi kiện VADS các công trình nghiên cứu các điều kiện khởi kiện mối quan hệ với vấn đề thụ lý VADS sâu nghiên cứu quyền khởi kiện các đảm bảo quyền khởi kiện luận văn thạc sĩ luật học "Thụ lý vụ án dân - Một số vấn đề lý luận thực tiễn" của tác giả Liễu Thị Hạnh (Trường Đại học Luật Hà Nội, 2010); luận văn thạc sĩ luật học "Quyền khởi kiện bảo đảm quyền khởi kiện tố tụng dân Việt Nam" của tác giả Trần Đức Thành (Trường Đại học Luật Hà Nội, 2011)… Ngoài còn có số viết các tạp chí chuyên ngành nội dung định của khởi kiện VADS viết "Vấn đề khởi kiện thụ lý vụ án dân sự" của tác giả Lê Thị Bích Lan đăng Tạp chí Luật học năm 2005 số đặc san BLTTDS; viết "Bàn điều kiện khởi kiện tổ chức tín dụng có tài sản chấp bảo đảm tiền vay" của tác giả Trịnh Huy Tân (Tạp chí Kiểm sát, số 9/2008); "Bàn quyền khởi kiện người đại diện hợp pháp cá nhân, quan, tổ chức theo Điều 161 Bộ luật Tố tụng dân sự" của tác giả Tào Thị Huệ (Tạp chí TAND, số 5/2010); "Quyền khởi kiện việc xác định tư cách tham gia tố tụng" của tác giả Trần Anh Tuấn (Tạp chí TAND, số 23/2008)… Tuy nhiên, công trình nghiên cứu nhìn nhận, giải vấn đề ở góc độ khác chưa có công trình nghiên cứu chuyên sâu riêng biệt vấn đề khởi kiện VADS, đặc biệt theo quy định của Luật sửa đổi bổ sung số điều của BLTTDS năm 2004 vừa Quốc hội thông qua ngày 29/3/2011 Mục đích phạm vi nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu của luận văn làm rõ những vấn đề lý luận thực tiễn khởi kiện VADS Tòa án, nêu phân tích những vướng mắc, bất cập quá trình áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành khởi kiện VADS, đồng thời mạnh dạn đưa những kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật chế định Nội dung nghiên cứu đề tài tập trung vào việc giải nhiều vấn đề khác của khởi kiện VADS khái niệm VADS, khái niệm khởi kiện VADS, điều kiện khởi kiện VADS, trình tự, thủ tục nhận đơn khởi kiện số vấn đề khác có liên quan đến khởi kiện VADS Trong khuôn khổ luận văn thạc sĩ luật học, tác giả tập trung nghiên cứu số vấn đề bản khởi kiện VADS khái niệm khởi kiện VADS, ý nghĩa của khởi kiện VADS, các quy định của BLTTDS khởi kiện VADS, thực tiễn thực hiện phương hướng hoàn thiện pháp luật khởi kiện VADS Phƣơng pháp nghiên cứu Khi tiếp cận vấn đề nghiên cứu, luận văn dựa sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước pháp luật, các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam qua trình đổi mới, xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa vấn đề cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền Phương pháp nghiên cứu của luận văn từ lý luận đến thực tiễn, dùng thực tiễn kiểm chứng lý luận Các phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành phương pháp lịch sử, phân tích, so sánh, chứng minh, tổng hợp phương pháp thống kê sử dụng để hoàn thành luận văn Ý nghĩa việc nghiên cứu đề tài Ngoài ý nghĩa công trình nghiên cứu riêng của bản thân khởi kiện VADS để hoàn thành chương trình học tập báo cáo tốt nghiệp lớp Cao học Luật dân sự khóa XIV của Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, việc nghiên cứu đề tài còn có ý nghĩa sâu phân tích khái niệm, ý nghĩa sở của khởi kiện VADS, điều kiện khởi kiện VADS, kết hợp với việc nghiên cứu, so sánh pháp luật khởi kiện VADS của số nước giới để từ đưa những đề xuất, kiến nghị nhằm mục đích xây dựng hoàn thiện pháp luật Kết quả nghiên cứu góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận khởi kiện VADS pháp luật TTDS hiện hành Bên cạnh đó, luận văn còn sâu phân tích những hạn chế, bất cập của pháp luật TTDS hiện hành khởi kiện VADS đề xuất hướng hoàn thiện pháp luật TTDS khởi kiện VADS Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận khởi kiện vụ án dân sự Chương 2: Khởi kiện vụ án dân sự theo pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam hiện hành Chương 3: Thực tiễn thực hiện phương hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam khởi kiện vụ án dân sự Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KHỞI KIÊN VỤ ÁN DÂN SỰ 1.1 Khái niệm ý nghĩa khởi kiện vụ án dân 1.1.1 Khái niệm khởi kiện vụ án dân 1.1.1.1 Khái niệm vụ án dân "Khởi kiện hành vi của các cá nhân, quan, tổ chức tham gia vào quan hệ pháp luật TTDS, sở pháp lý làm phát sinh quan hệ pháp luật tố tụng dân sự" [53, tr 230] Khởi kiện trước hết quyền dân sự của các chủ thể, phương thức mà các chủ thể yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền dân sự cho mình, cho nhà nước người khác sở để Tòa án xem xét thụ lý, giải "Việc xem xét, thụ lý yêu cầu khởi kiện của các cá nhân, quan, tổ chức sự bảo đảm của nhà nước đối với việc thực hiện các quyền dân sự của các chủ thể pháp luật ghi nhận" [2, tr 20] Khi yêu cầu khởi kiêṇ của cá nhân , quan, tổ chức đáp ứng đầy đủ các điều kiện nội dung, hình thức khởi kiện, tạm ứng án phí thì Tòa án thụ lý vụ án dân sự đươc hinh thành Do đó, nghiên cứu, xem xét khái niêm khởi kiêṇ ̣̣̀ vụ án dân sự thì phải đặt mối liên hệ với khái niệm vụ án dân sự Trước BLTTDS đời, theo quy định của PLTTGQCVADS, PLTTGQCVAKT PLTTGQCTCLĐ tồn ba khái niệm VADS, vụ án kinh tế, vụ án lao động Theo vụ án kinh tế bao gồm các tranh chấp hợp đồng kinh tế giữa pháp nhân với pháp nhân, giữa pháp nhân với cá nhân có đăng ký kinh doanh; các tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể công ty; tranh chấp liên quan đến việc mua bán cổ phiếu, trái phiếu các tranh chấp kinh tế khác theo quy định của pháp luật Vụ án lao động bao gồm các tranh chấp lao động giữa cá nhân giữa người lao động dân, giúp họ dễ dàng tiếp cận với công lý, góp phần để quyền khởi kiện đảm bảo thực tế 3.2.1 Về lập pháp Trên sở phân tích những quy định của pháp luật khởi kiện VADS Chương số vướng mắc, bất cập thực hiện các quy định ở phần trên, khuyến nghị sửa đổi, bổ sung số quy định của pháp luật khởi kiện VADS sau: - Sửa đổi quy định thẩm quyền giải tranh chấp kinh doanh thương mại Tòa án khoản Điều 29 BLTTDS Theo quy định khoản Điều 29 BLTTDS thì vụ án kinh doanh, thương mại vụ án mà các bên cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh có mục đích lợi nhuận Quy định không phù hợp với Luật thương mại vì khoản Điều phạm vi điều chỉnh của Luật Thương mại quy định "Hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi của bên giao dịch với thương nhân thực hiện lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trường hợp bên thực hiện hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi chọn áp dụng Luật này" [28] Theo quy định thì có tranh chấp hợp đồng xảy giữa các chủ thể khởi kiện đến Tòa án thì vụ án kinh doanh thương mại Bên cạnh theo quy định Điều Luật Thương mại thì trường hợp thương nhân chưa đăng ký kinh doanh giao dịch với thương nhân có đăng ký kinh doanh (hoặc chưa đăng ký kinh doanh), xảy tranh chấp khởi kiện đến Tòa án xác định vụ án kinh doanh thương mại Thực tiễn thực hiện quy định khoản Điều 29 BLTTDS còn nhiều khó khăn, vướng mắc việc xác định thẩm quyền thuộc Tòa dân sự hay Tòa kinh tế Do đó, đề nghị sửa đổi quy định theo hướng bỏ đoạn " giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với có mục đích lợi nhuận" khoản Điều 29 BLTTDS 82 - Sửa đổi quy định điều kiện hòa giải tiền tố tụng Theo Công văn số 116 TANDTC ngày 22 tháng năm 2004 thì "theo tinh thần tranh chấp đất đai thiết phải qua hòa giải Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp…" Do vậy, "kể từ ngày 01/7/2004 trở Tòa án thụ lý, giải tranh chấp đất đai hòa giải UBND cấp xã mà bên các bên đương sự không trí khởi kiện Tòa án" Trong tham luận của Tòa dân sự TANDTC Hội nghị tổng kết công tác ngành Tòa án năm 2005 có nội dung " tất cả các loại tranh chấp quyền sử dụng đất phải qua hòa giải sở UBND xã, phường, thị trấn" Theo phân tích ở Chương thì hướng dẫn nêu có phần không cụ thể gây khó khăn, bất cập thực tiễn áp dụng dường gây khó khăn cho người dân thực hiện quyền khởi kiện của mình Do vậy, kiến nghị sửa đổi các quy định điều kiện khởi kiện theo hướng coi việc hòa giải ở sở bắt buộc đối với tranh chấp người có quyền sử dụng đất - Bổ sung quy định trả lại đơn khởi kiện khoản Điều 168 BLTTDS Như phần phân tích việc các Tòa án trả lại đơn khởi kiện cho đương sự họ không cung cấp tài liệu chứng theo yêu cầu của Tòa án pháp lý cụ thể Do đó, cần bổ sung thêm " người khởi kiện không cung cấp tài liệu chứng ban đầu để chứng minh mình có quyền khởi kiện mà lý đáng" khoản Điều 168 BLTTDS - Về hình thức văn trả lại đơn khởi kiện Nên quy định rõ Điều 168 Điều 171 BLTTDS hình thức văn bản định, mới phù hợp với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật tính có hiệu lực thi hành của các văn bản 83 3.2.2 Về hướng dẫn thi hành pháp luật Từ thực tiễn áp dụng các quy định của BLTTDS khởi kiện VADS cho thấy còn nhiều vướng mắc việc xác định thẩm quyền giải tranh chấp đất đai, hòa giải tranh chấp đất đai, phạm vi khởi kiện, thời hiệu khởi kiện… nên đề nghị Hội đồng thẩm phán TANDTC quan tâm hướng dẫn số nội dung sau: - Hướng dẫn cụ thể thời điểm bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện TANDTC cần có hướng dẫn quy định bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện Điều 162 BLDS để quy định áp dụng thực tiễn Trong trường hợp bên có nghĩa vụ thực hiện làm nhiều lần phần nghĩa vụ (ví dụ trả nợ gốc làm nhiều lần) thì thời hiệu khởi kiện bắt đầu lại từ ngày của ngày thực hiện phần nghĩa vụ đầu lần cuối - Cần có hướng dẫn cụ thể cho phép số trường hợp định giải tranh chấp dân yêu cầu dân VADS việc giải yêu cầu tuyên bố người tích yêu cầu giải ly hôn; yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật tranh chấp nuôi để giảm bớt khó khăn, tốn thời gian, tiền bạc cho người dân cả Tòa án - Hướng dẫn cách giải trường hợp người khởi kiện xin ly hôn không cung cấp địa người bị kiện sống lưu vong, bất hợp pháp nước - Hướng dẫn hòa giải tiền tố tụng tranh chấp quyền sử dụng đất TANDTC cần có hướng dẫn thực hiện khoản Điều 136 Luật Đất đai năm 2003 thẩm quyền giải tranh chấp quyền sử dụng đất của TAND trường hợp đương sự có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có các loại giấy tờ quy định các khoản 1, Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 bao gồm những loại tranh chấp nào? Bên cạnh đó, cần có hướng dẫn việc Tòa án thụ lý đơn khởi kiện dù biên bản hòa 84 giải của UBND đối với tranh chấp quyền sử dụng đất theo khoản Điều 135 Luật Đất đai năm 2003 hai trường hợp: a) Người bị kiện người có quyền lợi liên quan cố tình trốn tránh việc hòa giải xã, phường, thị trấn b) UBND xã, phường, thị trấn không tổ chức hòa giải thời hạn quy định của pháp luật 3.2.3 Về thi hành pháp luật - Nhóm giải pháp chung Thực tiễn giải các VADS Tòa án cho thấy quyền khởi kiện của các chủ thể không bảo đảm thực hiện thực tế xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác Trước hết, sự hạn chế, bất cập, khiếm khuyết của các quy định pháp luật Bên cạnh việc không bảo đảm quyền khởi kiện còn có nguyên từ sự thiếu hiểu biết của người dân các quy định của pháp luật liên quan đến điều kiện khởi kiện chẳng hạn các quy định thời hiệu khởi kiện, thẩm quyền giải của tòa án… Nhiều trường hợp, người dân nghĩ mình có quyền khởi kiện lúc nào, chí bị Tòa án trả lại đơn khởi kiện hết thời hiệu khởi kiện, đương sự làm đơn khiếu nại trình bày mình thời hiệu khởi kiện gì, quy định ở đâu… Chính vì sự thiếu hiểu biết dẫn tới họ bị quyền khởi kiện theo quy định của pháp luật hiện hành Do vậy, để khắc phục vấn đề này, cần phải tăng cường nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật điều kiện, thủ tục khởi kiện nhân dân, tăng cường hoạt động của các tổ chức trợ giúp pháp lý việc hỗ trợ người dân thực hiện quyền khởi kiện Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao kiến thức pháp luật nhân dân chủ trương quan trọng Đảng nhà nước ta quan tâm Chỉ thị số 32-CT/ TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương tăng cường sự lãnh đạo của Đảng công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân rõ: 85 Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phận của công tác giáo dục trị, tư tưởng Trong những năm tới cần tập trung, đạo, tổ chức thực hiện thật tốt công tác để góp phần tạo chuyển biến bản ý thức tôn trọng pháp luật nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán nhân dân [4] Việc tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nói chung các quy định khởi kiện VADS nói riêng giúp cho người dân ý thức việc bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp của mình đồng thời nâng cao trách nhiệm của các quan, tổ chức việc bảo đảm quyền khởi kiện của người dân - Nhóm giải pháp quan hữu quan Quyền khởi kiện của đương sự không bảo đảm thực hiện thực tế còn sự thiếu hợp tác của cá nhân, quan, tổ chức lưu giữ tài liệu, chứng liên quan đến yêu cầu khởi kiện của đương sự Về nguyên tắc, Tòa án nhận đơn khởi kiện thì sẽ vào sổ nhận đơn theo quy định của pháp luật Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật thì người khởi kiện phải nộp kèm theo đơn khởi kiện các tài liệu chứng ban đầu chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của mình có hợp pháp Nhưng có trường hợp đương sự không thể bổ sung, cung cấp các tài liệu, chứng cá nhân, quan, tổ chức khác lưu giữ các tài liệu chứng thiện chí cung cấp cho đương sự Trong đó, theo pháp luật hiện hành thì đương sự có quyền yêu cầu Tòa án can thiệp sau Tòa án thụ lý vụ án đương sự phải xuất trình cho Tòa án văn bản trả lời của cá nhân, quan, tổ chức lý của việc không cung cấp chứng cứ, tài liệu cho đương sự Thực tế dẫn tới việc đương sự không thể thực hiện quyền khởi kiện của mình, chí quyền khởi kiện thời hiệu khởi kiện hết Thiết nghĩ, để khắc phục tình trạng cần quy định cho đương sự có quyền yêu cầu Tòa án can thiệp đối với việc từ chối cung 86 cấp tài liệu, chứng của cá nhân, quan hữu quan đồng thời quy định chế tài cụ thể đối với cá nhân, quan hữu quan việc từ chối cung cấp tài liệu, chứng lý đáng nhằm nâng cao trách nhiệm của họ đối với việc bảo đảm thực hiện quyền khởi kiện cho nhân dân Nghiên cứu các quy định vê khởi kiện VADS chương chương cho thấy có số điều kiện khởi kiện liên quan đến các cá nhân, quan, tổ chức khác chẳng hạn việc hòa giải ở sở đối với tranh chấp đất đai liên quan đến UBND cấp xã, phường, thị trấn; việc cung cấp tài liệu chứng ban đầu liên quan đến cá nhân, tổ chức nắm giữ những tài liệu chứng đó… Do đó, yêu cầu đặt phải có sự phối kết hợp giữa cá nhân, quan tổ chức hữu quan Tòa án việc thực thi các quy định của pháp luật khởi kiện VADS đồng thời phải có các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ pháp luật của cá nhân, quan, tổ chức có liên quan - Nhóm giải pháp ngành Tòa án Qua công tác giải các VADS Tòa án cho thấy sự lúng túng, sai sót, thiếu thống việc thụ lý giải các VADS những nguyên nhân dẫn tới quyền khởi kiện của đương sự không đảm bảo thực hiện thực tế Tình trạng Tòa án trả lại đơn khởi kiện pháp luật, chậm thụ lý vụ án đương sự đáp ứng đầy đủ các điều kiện khởi kiện, xác định sai thẩm quyền giải khiến vụ án bị hủy, giải vượt quá phạm vi yêu cầu khởi kiện …vẫn còn diễn phổ biến nêu chương khiến quyền khởi kiện của đương sự không đảm bảo Do vậy, ngành Tòa án cần thường xuyên tổ chức tập huấn chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao tinh thần trách nhiệm công tác thụ lý VADS, kịp thời có những hướng dẫn cần thiết để giải những bất cập nảy sinh thực tiễn Đặc biệt cần trọng công tác tuyển dụng cán bộ, bổ nhiệm thẩm phán, lựa chọn những người có chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt làm công tác xét xử giải các VADS 87 Pháp luật Việt Nam ghi nhận bảo đảm cho cá nhân, tổ chức thực hiện quyền khởi kiện VADS yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bị xâm phạm Nếu họ đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật điều kiện khởi kiện nộp tiền tạm ứng án phí thì Tòa án phải có trách nhiệm thụ lý vụ án Nếu Tòa án gây khó khăn cho đương sự, trả lại đơn khởi kiện không quy định, kéo dài thời gian xem xét đơn khởi kiện không thụ lý vụ án thời hạn mà pháp luật quy định không đảm bảo quyền khởi kiện hợp pháp của đương sự Hoạt động giải các VADS của Tòa án gắn liền với việc áp dụng thực hiện các quy định của pháp luật nói chung quy định khởi kiện VADS nói riêng Do vậy, để việc áp dụng pháp luật cách xác thống đòi hỏi phải có sự bồi dưỡng, cập nhật thường xuyên cho thẩm phán, hội thẩm nhân dân, cán Tòa án các quy định của pháp luật khởi kiện VADS Thực tiễn cho thấy, nhiều thẩm phán áp dụng các quy định pháp luật khởi kiện vụ án chưa làm ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của đương sự trả lại đơn khởi kiện cứ, kéo dài thời gian nghiên cứu hồ sơ khởi kiện, tự đặt các quy định không hợp lý đương sự đến Tòa án nộp đơn khởi kiện… gây khó khăn cho người dân Có Tòa án đương sự đến nộp đơn khởi kiện, cán nhận đơn thấy hồ sơ chưa đầy đủ nên yêu cầu đương sự bổ sung thêm mà không nhận đơn văn bản yêu cầu họ bổ sung Thậm chí, có Tòa án còn trả lại đơn khởi kiện cho đương sự không văn bản, khiến cho họ không thực hiện quyền khiếu nại của mình Từ cho thấy việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, thẩm phán; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết chuyên đề thủ tục khởi kiện VADS để rút kinh nghiệm kịp thời quan trọng cần thiết 3.2.4 Các giải pháp khác - Nâng cao hiệu quả của công tác kiểm sát việc thụ lý VADS của Viện kiểm sát nhân dân để hạn chế tối đa tình trạng thụ lý vụ án không quy định, kéo dài thời gian xem xét, thụ lý đơn khởi kiện của Tòa án 88 - Bổ sung quy định chế bổ nhiệm, chế độ đãi ngộ đối với Thẩm phán để đảm bảo sự độc lập, vô tư, khách quan của Thẩm phán quá trình giải các VADS - Tăng cường sở vật chất, trang thiết bị cho ngành Tòa án để công tác giải xét xử, giải các VADS tốt KẾT LUẬN CHƢƠNG Qua việc nghiên cứu thực tiễn thực hiện các quy định của BLTTDS khởi kiện VADS cho thấy những thành tựu bản việc thực hiện pháp luật vấn đề Tuy còn có những vướng mắc, bất cập áp dụng các quy định thực tế Những hạn chế, bất cập vướng mắc nảy sinh trước hết các quy định của pháp luật TTDS khởi kiện còn thiếu cụ thể, chưa hợp lý dẫn đến nhiều cách hiểu vận dụng khác Một số quy định của BLTTDS điều kiện khởi kiện thẩm quyền, thời hiệu, hòa giải tiền tố tụng đối với tranh chấp đất đai, phạm vi khởi kiện, trả lại đơn khởi kiện… còn bất cập, chưa thực sự đảm bảo quyền khởi kiện của đương sự Bên cạnh việc nêu số vướng mắc, bất cập thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật khởi kiện VADS, luận văn đề xuất, kiến nghị số giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật TTDS khởi kiện VADS cả ba lĩnh vực lập pháp, hướng dẫn thi hành việc thi hành pháp luật 89 KẾT LUẬN Qua việc nghiên cứu các quy định của pháp luật TTDS Việt Nam hiện hành khởi kiện VADS, đạt những kết quả định, thể hiện ở những điểm sau đây: Chương của luận văn tập trung phân tích, đưa số khái niệm bản khởi kiện VADS sở tham khảo, kế thừa phát triển các khái niệm có liên quan của các nhà khoa học trước Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu làm rõ khái niệm VADS, quyền khởi kiện khởi kiện VADS, sở ý nghĩa của khởi kiện VADS, mối liên hệ giữa quyền khởi kiện trách nhiệm thụ lý vụ án của Tòa án, góp phần thống nhận thức việc nghiên cứu chế định khởi kiện VADS theo quy định của pháp luật TTDS hiện hành Đồng thời, luận văn còn tóm tắt lược sử hình thành phát triển của các quy định pháp luật khởi kiện VADS, nêu phân tích quy định của pháp luật TTDS số nước giới khởi kiện VADS để có sự so sánh, đối chiếu với pháp luật Việt Nam vấn đề Trên sở vận dụng kết quả nghiên cứu lý luận chương để tiếp tục phân tích, làm rõ các quy định của BLTTDS hiện hành vấn đề khởi kiện VADS, chương của luận văn phân tích cụ thể các điều kiện khởi kiện số quy định có liên quan khởi kiện VADS, đưa những bất hợp lý của các quy định số vụ án minh họa những thiếu sót, vướng mắc, bất cập thực tế áp dụng Bên cạnh đó, Luận văn nêu số quy định mới Luật sửa đổi, bổ sung số điều của Bộ luật tố tụng dân sự khởi kiện vụ án dân sự để so sánh với quy định của BLTTDS hiện hành Trong thực tiễn áp dụng pháp luật, bên cạnh những thành tựu đạt theo báo cáo tổng kết của ngành Tòa án, còn tình trạng kéo dài thời gian xem xét, giải đơn khởi kiện, xác định không thẩm quyền giải 90 của Tòa án, trả lại đơn khởi kiện pháp luật, xác định sai yêu cầu phản tố cố tình không chấp nhận đơn yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan dẫn đến không đảm bảo quyền khởi kiện của đương sự Những hạn chế, vướng mắc nảy sinh trước hết các quy định của pháp luật chưa đầy đủ, rõ ràng, mặt khác còn có nguyên nhân từ sự thiếu hiểu biết của đương sự các quy định của pháp luật, sự lúng túng, yếu nghiệp vụ thiếu tinh thần trách nhiệm của số cán bộ, thẩm phán Để đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn, sự phát triển của các quan hệ xã hội đặc biệt sự bảo đảm thực hiện quyền khởi kiện của đương sự cần thiết phải có sự sửa đổi, bổ sung các quy định khởi kiện VADS Trên sở nghiên cứu các vấn đề lý luận các quy định của pháp luật thực định khởi kiện VADS, kết quả khảo sát thực tiễn thực hiện các quy định Tòa án, luận văn cố gắng đề xuất số giải pháp tham khảo nhằm hoàn thiện pháp luật khởi kiện VADS pháp luật TTDS Việt Nam 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Nguyễn Hữu Ân (2010), "Một số ý kiến thẩm quyền giải tranh chấp tín dụng giữa người vay tiền với quỹ tín dụng nhân dân", Tòa án nhân dân, (20) Nguyễn Công Bình (2006), Bảo đảm quyền bảo vệ đương tố tụng dân Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01 Bộ Chính trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2003), Chỉ thị số 32-CT/ TW ngày 09/12 Ban Bí thư Trung ương tăng cường lãnh đạo Đảng công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cán bộ, nhân dân, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/5 Bộ Chính trị Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 49-NQ/TW ngày 2/6 Bộ Chính trị Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội Nguyễn Huy Đẩu (1962), Luật Dân tố tụng Việt Nam, Nxb Sài Gòn, Sài Gòn Lê Thu Hà (2006), Bình luận khoa học số vấn đề pháp luật tố tụng dân thực tiễn áp dụng, Nxb Tư pháp, Hà Nội Lê Thu Hà (2007), "Bắt buộc hòa giải vụ án ly hôn ở sở không phù hợp với pháp luật hiện hành", Tòa án nhân dân, (9) 10 Liễu Thị Hạnh (2010), Thụ lý vụ án dân - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 92 11 Tào Thị Huệ (2010), "Bàn quyền khởi kiện của người đại diện hợp pháp của cá nhân, quan, tổ chức theo Điều 161 Bộ luật Tố tụng dân sự", Tòa án nhân dân, (5) 12 Nguyễn Ngọc Khánh (Chủ biên), Trần Văn Trung (Hiệu đính) (2008), Bộ luật Tố tụng dân Liên bang Nga năm 2003, (Bản dịch tiếng Việt), Nxb Tư pháp, Hà Nội 13 Khoa Luật - Trường Đại học khoa học xã hội Nhân văn (1998), Giáo trình Luật tố tụng dân Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 14 Lê Thị Bích Lan (2005), "Vấn đề khởi kiện thụ lý vụ án dân sự", Luật học, (Số đặc san Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2005) 15 Michanel Bogdan (1994), Luật so sánh, (Người dịch: Lê Hồng Hạnh Dương Thị Hiền), Kluwer Norsedts JuidickTano 16 Nhà Pháp luật Việt - Pháp (1998), Bộ luật Tố tụng dân Cộng hòa Pháp, (Bản dịch tiếng Việt), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Outline of the U.S Legal Syetem (2006), Khái quát hệ thống pháp luật Hoa Kỳ, (Người dịch: Thế Hùng, Hồng Hạnh, Minh Nguyệt), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 Quốc hội (1992), Hiến pháp, Hà Nội 19 Quốc hội (2000), Luật Hôn nhân Gia đình, Hà Nội 20 Quốc hội (2001), Hiến pháp (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội 21 Quốc hội (2002), Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Hà Nội 22 Quốc hội (2002), Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Hà Nội 23 Quốc hội (2003), Luật Đất đai, Hà Nội 24 Quốc hội (2004), Bộ luật Tố tụng dân sự, Hà Nội 25 Quốc hội (2004), Luật Phá sản, Hà Nội 26 Quốc hội (2005), Bộ luật Dân sự, Hà Nội 27 Quốc hội (2005), Bộ luật Lao động, Hà Nội 93 28 Quốc hội (2005), Luật Thương mại, Hà Nội 29 Quốc hội (2006), Luật Cư trú, Hà Nội 30 Quốc hội (2011), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Tố tụng dân sự, Hà Nội 31 Trần Đức Thành (2011), Quyền khởi kiện đảm bảo quyền khởi kiện tố tụng dân Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 32 Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên (2009), Hồ sơ vụ án ly hôn thụ lý số 11/STLH ngày 6/3, Hưng Yên 33 Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên ( 2010), Quyết định đình việc giải vụ án số 04/QĐST- DS ngày 20/12, Hưng Yên 34 Tòa án nhân dân huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, (2010), Thông báo trả lại đơn khởi kiện số 163/TB ngày 25/02, Hưng Yên 35 Tòa án nhân dân huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên (2010), Quyết định đình việc giải vụ án số 24/2011/QĐST ngày30/10, Hưng Yên 36 Tòa án nhân dân thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (2011), Bản án sơ thẩm dân số 02/ 2011/DSST ngày 10/5, Hưng Yên 37 Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên (2010), Quyết định giải khiếu nại số 09/QĐ-TA ngày 25/11, Hưng Yên 38 Tòa án nhân dân tối cao (1966), Thông tư số 03/NCPL ngày 03/3 hướng dẫn trình tự giải việc ly hôn, Hà Nội 39 Tòa án nhân dân tối cao (1976), Tập hệ thống hóa luật lệ tố tụng dân sự, Hà Nội 40 Tòa án nhân dân tối cao (2004), Công văn số 119/2004/KHXX ngày 22/7 hướng dẫn công tác xét xử, Hà Nội 41 Tòa án nhân dân tối cao (2005), Nghị số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31/3 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành số quy định Phần thứ "Những quy định chung" Bộ luật Tố tụng dân năm 2004, Hà Nội 94 42 Tòa án nhân dân tối cao (2005), Báo cáo tổng kết công tác năm 2005 phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2006 ngành Tòa án nhân dân, Hà Nội 43 Tòa án nhân dân tối cao (2006), Nghị số 02/2006/NQ- HĐTP ngày 12/5/2006 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành quy định Phần thứ hai " Thủ tục giải vụ án dân Tòa án cấp sơ thẩm" Bộ luật Tố tụng dân sự, Hà Nội 44 Tòa án nhân dân tối cao (2006), Báo cáo tổng kết công tác năm 2006 phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2007 ngành Tòa án nhân dân, Hà Nội 45 Tòa án nhân dân tối cao (2007), Báo cáo tóm tắt công tác năm 2007 phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2008 ngành Tòa án nhân dân, Hà Nội 46 Tòa án nhân dân tối cao (2008), Báo cáo tổng kết công tác năm 2008 phương hướng nhiệm vụ năm 2009 ngành Tòa án nhân dân, Hà Nội 47 Tòa án nhân dân tối cao (2009), Báo cáo tổng kết công tác năm 2009 phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2010 ngành Tòa án nhân dân, Hà Nội 48 Tòa án nhân dân tối cao (2010), Báo cáo số 9, Tổng kết năm thực Bộ luật Tố tụng dân năm 2004, Hà Nội 49 Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao (1995), Thông tư liên ngành số 04/TTLN ngày 07/01 hướng dẫn thi hành số quy định Pháp lệnh thủ tục giải vụ án kinh tế, Hà Nội 50 Phạm Văn Tuấn (1996), Quá trình hình thành phát triển số chế định pháp luật tố tụng dân Việt Nam, Luận án cao học khóa I Trường đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 51 Trần Anh Tuấn (2008), "Quyền khởi kiện việc xác định tư cách tham gia tố tụng", Tòa án nhân dân, (23) 52 Trường Cán Tòa án - Tòa án nhân dân tối cao (2005), Tài liệu tập huấn Bộ luật Tố tụng dân sự, Hà Nội 95 53 Trường Đại học Luật Hà Nội (2005), Giáo trình Luật tố tụng dân sự, Nxb Tư pháp, Hà Nội 54 Trường Đại học Luật Hà Nội (2008), Giáo trình Luật tố tụng dân sự, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 55 Từ điển Luật học (2006), Nxb Bách Khoa Nxb Tư pháp, Hà Nội 56 Từ điển tiếng Việt thông dụng (1996), Nxb Giáo dục, Hà Nội 57 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (1990), Pháp lệnh thủ tục giải vụ án dân sự, Hà Nội 58 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (1994), Pháp lệnh thủ tục giải vụ án kinh tế, Hà Nội 59 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (1996), Pháp lệnh thủ tục giải tranh chấp lao động, Hà Nội 60 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2003), Nghị số 388/2003/NQ- UBTVQH11 ngày 17/3 bồi thường thiệt hại cho người bị oan người có thẩm quyền hoạt động tố tụng hình gây ra, Hà Nội 61 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2006), Nghị số 1037/2006/NQ- UBTVQH11 ngày 27/7 giao dịch dân nhà trước ngày 01/7/1991 có người Việt Nam nước tham gia, Hà Nội 62 Viện Ngôn ngữ học (2003), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng 63 Thanh Xuân (2011), "Chưa áp dụng thủ tục khởi kiện", nguoidaibieu.com.vn, ngày 12/2 64 Nguyễn Như Ý (Chủ biên) (1998), Đại từ điển tiếng Việt, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội Tiếng Anh 65 Cambridge Studies in International and Comparative law (2000), On Civil Procedure, J.A.Jolowicz 96 ... Khởi kiện vụ việc dân theo pháp luật tố tụng dân Cộng hòa Pháp Điều 53 BLTTDS quy định đ-ơng khởi kiện tòa án đơn khởi kiện Đơn khởi kiện phải tuân theo điều kiện nội dung khởi 24 kiện Mặc dù... thụ lý vụ việc dân định trả lại đơn khởi kiện - Khởi kiện vụ việc dân theo pháp luật tố tụng dân Nhật Bản Cá nhân, pháp nhân quan, tổ chức khác có quy n khởi kiện vụ việc dân để yêu cầu tòa án bảo... định Nếu đơn khởi kiện thoả mãn đầy đủ điều kiện pháp luật quy định tòa án phải tống đạt đơn khởi kiện cho bị đơn xem xét việc chuẩn bị tranh tụng lời - Khởi kiện vụ việc dân theo pháp luật tố
- Xem thêm -

Xem thêm: Khởi kiện vụ án dân sự theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 , Khởi kiện vụ án dân sự theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 , Khởi kiện vụ án dân sự theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự năm 2004

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay