Hoạt động marketing trực tuyến và sự hài lòng của khách hàng tại công ty cổ phần vital

120 109 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 19:32

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀO VĂN NAM HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VITAL LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH HÀ NỘI - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀO VĂN NAM HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN V À S Ự H À I LÒ N G C ỦAK H Á C H H À NG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VITAL Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM THỊ LIÊN XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN HÀ NỘI - 2015 LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, tác giả xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Quý Thầy khoa Quản Trị Kinh Doanh trƣờng Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội trang bị cho tác giả nhiều kiến thức thời gian qua Tác giả xin chân thành gửi lời cảm ơn TS Phạm Thị Liên, ngƣời hƣớng dẫn khoa học luận văn, giúp tác giả tiếp cận thực tiễn, phát đề tài tận tình hƣớng dẫn tác giả hoàn thành luận văn Sau cùng, tác giả xin chân thành cảm ơn đến ngƣời bạn, đồng nghiệp ngƣời thân tận tình hỗ trợ, góp ý giúp đỡ tác giả suốt thời gian học tập nghiên cứu Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất ngƣời Tác giả: Đào Văn Nam LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực Các tài liệu tham khảo nguồn trích dẫn rõ ràng Tác giả luận văn MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH iii DANH MỤC SƠ ĐỒ iv LỜI NÓI ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đóng góp luận văn Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG 1.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.2 SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN 1.2.1 Khái niệm Marketing trực tuyến 1.2.2 Vai trò Marketing trực tuyến 1.2.3 Môi trƣờng Marketing trực tuyến 1.2.4 Những hoạt động chủ yếu marketing trực tuyến 15 1.2.5 Chính sách Marketing Mix trực tuyến 17 1.3 SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG 29 1.3.1 Khái niệm phân loại hài lòng 29 1.3.2 Các mô hình hài lòng khách hàng .33 1.3.3 Các nhân tố tác động đến hài lòng marketing trực tuyến 37 1.4 TÓM TẮT CHƢƠNG 41 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42 2.1 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT 42 2.1.1 Căn đề xuất mô hình nghiên cứu sở 42 2.1.2 Xác định biến độc lập phụ thuộc .43 2.1.3 Thang đo đề xuất: 45 2.1.4 Mô hình nghiên cứu đề xuất, giả thuyết mô hình toán .47 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 49 2.3 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU .49 2.3.1 Nghiên cứu định tính 49 2.3.2 Nghiên cứu định lƣợng 51 2.3.3 Công cụ nghiên cứu 52 2.3.4 Xử lý liệu 52 2.3.5 Các tiêu nghiên cứu 54 2.4 TÓM TẮT CHƢƠNG 55 CHƢƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VITAL PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .56 3.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VITAL 56 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 56 3.1.2 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh 57 3.1.3 cấu tổ chức 58 3.2 PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MÔ TẢ 59 3.2.1 Đặc điểm mẫu khảo sát 59 3.2.2 Phân tích thang đo 61 3.3 KIỂM ĐỊNH CRONBACH'S ALPHA 64 3.4 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ 65 3.4.1 Phân tích EFA nhóm nhân tố kỳ vọng trải nghiệm .65 3.4.2 Phân tích EFA - nhóm nhân tố hài lòng 67 3.5 PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN 68 3.6 PHÂN TÍCH HỒI QUY 71 3.6.1 Xác định phƣơng trình hồi quy xây dựng mô hình nghiên cứu chuẩn hóa 71 3.6.2 Kiểm định giả thuyết độ phù hợp mô hình hồi quy tuyến tính tổng .73 3.6.3 Bàn luận kết phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến mức độ hài lòng khách hàng 74 3.7 TÓM TẮT CHƢƠNG 75 CHƢƠNG 4: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỚI HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN 76 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VITAL 76 4.1 ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ TRONG CÁC QUYẾT ĐỊNH MARKETING .76 4.2 CÁC CÔNG CỤ MARKETING HỖN HỢP 77 4.3 ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN 80 4.4 TÓM TẮT CHƢƠNG 80 KẾT LUẬN .81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT Tên viết tắt Nội dung CNTT Công nghệ thông tin NGK Nƣớc giải khát TMĐT Thƣơng mại điện tử TIẾNG ANH Tên viết U Nội dung tiếng anh tắt SRES EAS SASS SGEN S Expectation of Assuarance SEO SEM Expectation of EP U ERE S Perceived Usefulness Expectation of Responsivness FAS Fact of S Assuarance FP Fact of Perceived U Usefulness FRE Fact of S Responsivness P Perceived U Usefulness Perceived Ease of PEO Use U Pay Per Click PP Public C Relations P Satisfaction of R Perceived Usefulness SP Satisfaction of N R S S M S S M s n g H l g tổng tìm kiếm ò thể Marketing công cụ tìm n Tối ƣu hóa công cụ kiếm M T T T q i H g H l ò n b ộ p h ậ n v i tí n h đ ả m b ả o H i i DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Lƣợng điện thoại tiêu thụ hãng toàn giới năm 2014 12 Bảng 1.2: Áp lực cạnh tranh môi trƣờng marketing trực tuyến 13 Bảng 1.3: Thị phần công cụ tìm kiếm toàn cầu năm 2007 .25 Bảng 2.1: Các thang đo đề xuất 46 Bảng 2.2: Thang đo đƣợc mã hóa để nhập liệu 52 Bảng 3.1: Đặc điểm mẫu khảo sát 59 Bảng 3.2: Loại hình doanh nghiệp, cách thức sử dụng internet để tìm kiếm 60 Bảng 3.3: Tổng hợp kết kiểm định Cronbach's Alpha .65 Bảng 3.4: Kết phân tích EFA nhóm nhân tố kỳ vọng trải nghiệm 65 Bảng 3.5: Phân nhóm đặt tên nhóm nhân tố 66 Bảng 3.6: Kết phân tích EFA nhóm nhân tố hài lòng 67 Bảng 3.7: Kết phân tích tƣơng quan nhóm biến EPU, FPU, SPU .68 Bảng 3.8: Kết phân tích tƣơng quan nhóm biến EASS, FASS, SASS .69 Bảng 3.9: Kết phân tích tƣơng quan nhóm biến ERES, FRES, SRES .69 Bảng 3.10: Kết phân tích tƣơng quan nhóm biến SGEN, SRES,SPU,SASS 70 Bảng 3.11: Kết tổng hợp phân tích hồi quy .71 Bảng 3.12: Kiểm định giả thuyết độ phù hợp mô hình 73 ii DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ môn quản trị chiến lƣợc, 2008 E-marketing: Marketing thương mại điện tử, Hà Nội: Đại học thƣơng mại Nguyễn Hùng Cƣờng, 2012 Nghiên cứu mức độ hài lòng khách hàng marketing trực tuyến loại hình C2C Việt Nam Luận án Tiến sĩ kinh doanh quản lý.Trƣờng Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội Nguyễn Thúy Hằng, 2014 Báo cáo ngành nước giải khát không cồn, Báo cáo ngành,VietinbankSc, Hà Nội Ao Thu Hoài, 2013 Marketing trực tuyến,Học viện công nghệ bƣu viễn thông, Hà Nội Nguyễn Thanh Hùng, 2009 Nghiên cứu chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp chi nhánh ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam địa bàn TP.HCM Luận văn thạc sỹ kinh tế,Trƣờng đại học kinh tế TP.HCM Nguyễn Bách Khoa cộng 2003 Marketing thương mại điện tử, NXB Thống kê, Hà Nội Nguyễn Trung Toàn, 2007 Các kỹ marketing internet, Hà Nội: NXB Lao Động Nguyễn Thị Phƣơng Trâm, 2008 Chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử: So sánh mô hình SERVQUAL GRONROOS Luận văn Thạc Sĩ Trƣờng đại học kinh tế TP.HCM Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2005 Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, Hà Nội: NXB Thống Kê 10 Trƣờng đại học ngoại thƣơng, 2000 Marketing lý thuyết, Hà Nội: NXB Giáo dục Tiếng Anh 11 Aboelmaged, 2013 Mobile Banking Adoption: An Examination of Technology Acceptance Model and Theory of Planned Behavior, International Journal of Business Research and Development, 2, pp 35-50 82 12 Asia Marketing Association, 2014 Asia Pacific Digital Yearbook 13 Chaffey, 2006 Internet Marketing: Strategy, Implementation and Practice, London: Prentice Hall 14 Davis, F D., 1989 Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology MIS Quarterly 13: 319-340 15 Devaraj, S et al., 2012 Antecedents of B2C channel satisfaction and preference: validating e-commerce metrics Information systems research 13: 316333 16 Delone, W H and McLean, E R., 2004 Measuring e-commerce success: Applying the Delone & McLean information systems success model International Journal of Electronic Commerce 9: 31-47 17 Gefen, D et al., 2003 Trust and TAM in Online Shopping: An Integrated Model MIS Quarterly 27(1): 51-90 18 Khatibi, A et al., 2003 The Effect of E- Commerce on Customer Satisfaction in Malaysia Journal of Social and Science 7(3): 201-208 19 Kotlet, 1997 Marketing management: analysis, planning, implementation, and control, New Jersey: Prentice Hall 20 Oliver, R L and Bearden, W O., 1985 Disconfirmation Processes and Consumer Evaluations in Product Usage Journal of Business Research(13/6), 235-246 21 Parasuraman, 1988 SERVQUAL: A multiple - Item Scale for Measuring Consumer Perception of Service Quality Journal of Retailing 64: 12-40 22 Park, S Y., 2009 An Analysis of the Technology Acceptance Model in Understanding University Students' Behavioral Intention to Use e-Learning Educational Technology & Society 12: 150-162 23 Pavlou, P., 2003 Consumer acceptance of electronic commerce: Integrating trust and risk with the technology acceptance model International Journal of Electronic Commerce 7: 101-134 83 24 Peng , H et al., 2008 An empirical investigation on the adoption of online hopping of university students in China Wuhan: Wuhan University 25 Rohaizan, 2011, A study on factor that influence online shopping in Malaysia, pesented at the 5th International Conference of the Asian Academy of Applied Business (AAAB), Phnom Penh: UTHM Institution Repository 26 Stokes, R., 2009 eMarketing: The Essential Guide to Online Marketing 2nd ed London: Quirk eMarketing (Pty) Ltd 27 Strauss, 2003 E - marketing 3rd: Prentice Hall Publishing 28 Tan, F et al., 2009 A study of web designer criteria for effective business to cutomer (B2C) websites using the repertory grid technique Journal of Ecommerce Research, 10: 155-179 29 Turban, E et al., 2006 Electronic commerce 2006: A Managerial Perspective 4th: Prentice Hall 30 Xialy, 2008 International Journal of Retail & Distribution Management 36: 919-940, Emerald Group Publishing Limited 31 Min, Z G., 2010, Research on customer loyalty of B2C e-commerce, ChinaUSA Business Review, Volume 9(No.5) Website 32 Gartner (2015) Gartner Says Smartphone Sales Surpassed One Billion Units in 2014, < http://www.gartner.com/newsroom/id/2996817> [Ngày truy cập 3103-2015] 33 Kim Hƣơng (2015) Các cách PR Online chiến dịch Digital Marketing, Việt Nam, < http://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/681-Cac-cach- PROnline-trong-chien-dich-Digital-Marketing> [Ngày truy cập 31-03-2015] 34 Phanmemmarketing.vn 35 Nguyễn Trọng Thơ (2015) Social media marketing gì, < http://inet.edu.vn/tin-tuc/2272/social-media-marketing-la-gi.html> [Ngày truy cập 30/03/15] 84 PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỚI HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VITAL Đầu thư xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng, Xin cảm ơn hợp tác quý khách thời gian qua Với định hƣớng phát triển lâu dài, công ty cổ phần Vital tập trung nghiên cứu để đƣa thị trƣờng nhiều dòng sản phẩm Bên cạnh việc đầu tƣ dây chuyền, công nghệ, công tác marketing đƣợc công ty vô trọng Nhận thấy tiện ích mà marketing trực tuyến đem lại, lãnh đạo công ty cổ phần Vital đạo phòng ban liên quan cần biện pháp cải thiện nâng cao hiệu công cụ marketing trực tuyếncông ty đã, ứng dụng sở tạo hài lòng cao cho khách hàng Rất mong quý khách vui lòng dành thời gian để chia sẻ suy nghĩ, cảm nhận quý báu Mọi thông tin quý khách cung cấp đƣợc giữ bí mật sử dụng cho mục đích nghiên cứu Bảng câu hỏi nhằm xác định yếu tố tác động tới hài lòng quý khách hàng với hoạt động marketing trực tuyến công ty thời gian qua, sở đƣa định hƣớng, giải pháp cho hoạt động marketing trực tuyến công ty Vì thông tin mà quý khách hàng đóng góp bảng khảo sát liệu vô quan trọng cho thành công nghiên cứu việc ứng dụng kết thực tế Rất mong nhận đƣợc quan tâm giúp đỡ quý khách hàng Xin chân thành cảm ơn PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CRONBACH'S ALPHA - Nhóm biến mong đợi tính hữu ích Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 931 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted EPU1 8.46 1.115 899 917 EPU2 7.31 1.836 939 895 EPU3 8.20 1.544 868 893 - Nhóm biến trải nghiệm tính hữu ích Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 717 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted FPU1 8.25 1.089 593 558 FPU2 7.27 1.580 592 618 FPU3 8.24 1.219 487 703 - Nhóm biến mong đợi tính đảm bảo Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 798 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted EASS1 8.80 1.027 574 796 EASS2 8.22 899 649 722 EASS3 8.10 1.024 721 656 - Nhóm biến trải nghiệm tính đảm bảo Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 881 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Deleted FASS1 7.34 1.538 741 875 FASS2 6.19 1.396 872 775 FASS3 5.93 857 837 847 - Nhóm biến mong đợi tính sẵn sàng Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 884 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted ERES1 13.61 2.656 831 823 ERES2 13.24 3.425 841 827 ERES3 13.37 3.479 711 865 ERES4 13.53 3.357 662 883 - Nhóm biến trải nghiệm tính sẵn sàng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 877 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted FRES1 9.86 6.188 700 856 FRES2 9.31 6.802 676 867 FRES3 9.39 5.897 741 840 FRES4 9.98 5.086 845 797 - Nhóm biến nhân tố hài lòng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 711 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Deleted SPU 11.44 940 332 768 SRES 11.37 962 454 674 SASS 11.39 863 580 597 SGEN 11.31 905 705 547 PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH EFA - Nhóm nhân tố mong đợi trải nghiệm KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Sphericity Test of Approx Chi-Square 622 977.566 Df 190 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Compone nt Total Loadings % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 4.834 24.171 24.171 4.834 24.171 24.171 3.588 17.939 42.110 3.588 17.939 42.110 2.841 14.207 56.317 2.841 14.207 56.317 2.266 11.329 67.646 2.266 11.329 67.646 2.013 10.063 77.709 2.013 10.063 77.709 816 4.078 81.787 697 3.485 85.272 650 3.249 88.521 481 2.407 90.927 10 391 1.957 92.885 11 349 1.743 94.628 12 236 1.180 95.808 13 202 1.012 96.820 14 168 841 97.661 15 136 682 98.343 16 099 495 98.837 17 089 446 99.283 18 076 381 99.664 19 046 230 99.894 20 021 106 100.000 Rotated Component Matrixa Component EPU2 955 EPU3 933 EPU1 916 FPU1 827 FPU2 815 FPU3 657 ERES2 912 ERES1 911 ERES3 847 ERES4 771 FRES4 899 FRES3 868 FRES2 820 FRES1 793 FASS2 941 FASS3 937 FASS1 818 EASS3 897 EASS2 840 EASS1 795 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a a Rotation converged in iterations PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY - Kết phân tích hồi quy nhóm biến SPU - EPU,FPU Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) Std Error Beta 394 EPU t 186 167 FPU Collinearity Statistics 421 189 Sig Tolerance VIF 4.081 000 895 375 271 3.691 2.030 047 271 3.691 a Dependent Variable: SPU - Kết phân tích hồi quy nhóm biến SRES - ERES,FRES Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) Std Error Beta 327 ERES t 429 069 FRES Collinearity Statistics 444 051 Sig Tolerance VIF 5.361 000 4.249 000 969 1.033 4.401 000 969 1.033 a Dependent Variable: SRES - Kết phân tích hồi quy nhóm biến SASS - EASS,FASS Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) Std Error Beta 534 EASS t 357 102 FASS Collinearity Statistics 391 088 Sig Tolerance 2.785 007 3.097 003 994 1.006 3.392 001 994 1.006 a Dependent Variable: SASS - Kết phân tích hồi quy nhóm biến SGEN - SPU,SASS, SRES Model Summaryb Model R 722 R Square a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 673 a Predictors: (Constant), SASS, SPU, SRES b Dependent Variable: SGEN 521 VIF Durbin-Watson 245 1.888 Coefficientsa Model (Constant) Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error 939 SPU 387 158 SRES 318 346 T 222 070 271 SASS Beta Collinearity Statistics 419 089 Sig Tolerance VIF 2.426 019 2.268 027 912 1.096 3.059 003 1.244 3.892 000 804 1.331 089 751 - Kết phân tích hồi quy nhóm biến FPU - EPU Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error (Constant) 175 311 FPU 964 078 a Dependent Variable: EPU Beta Collinearity Statistics t 854 Sig .563 575 12.385 000 Tolerance 1.000 VIF 1.000 PHỤ LỤC - KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN GIỮA SGEN VỚI CÁC BIẾN KIỂM SOÁT Correlations Thời gian sử SGEN Độ tuổi Tần suất sử dụng dụng Loại hình internet để internet để doanh tìm kiếm nhà tìm kiếm nhà nghiệp cung cấp Pearson SGEN Correlation Sig (2-tailed) N 024 856 59 59 024 Pearson Độ tuổi Correlation Sig (2-tailed) N 856 59 59 172 045 194 733 59 59 -.149 069 260 601 59 59 097 189 465 153 59 59 Pearson Thời gian sử dụng Correlation internet để tìm kiếm Sig (2-tailed) nhà cung cấp N Pearson Tần suất sử dụng Correlation internet để tìm kiếm Sig (2-tailed) nhà cung cấp N Pearson Loại hình doanh nghiệp Correlation Sig (2-tailed) N cung cấp 172 -.149 194 260 59 59 045 069 733 601 59 59 -.186 159 59 59 -.186 097 465 59 189 153 59 004 977 59 027 840 159 59 59 004 027 977 840 59 59 59 59 ... lòng khách hàng với hoạt động marketing trực tuyến công ty cổ phần Vital thông qua khảo sát kiểm định thực tế Kết nghiên cứu cho thấy khách hàng hài lòng với hoạt động marketing trực tuyến công ty. .. NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỚI HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN 76 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VITAL 76 4.1 ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ TRONG CÁC QUYẾT ĐỊNH MARKETING .76 4.2 CÁC CÔNG CỤ MARKETING. .. " Hoạt động Marketing trực tuyến hài lòng khách hàng công ty cổ phần Vital " làm đề tài nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu  Mục đích: - Đƣa đƣợc giải pháp để hoạt động Marketing trực tuyến
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động marketing trực tuyến và sự hài lòng của khách hàng tại công ty cổ phần vital , Hoạt động marketing trực tuyến và sự hài lòng của khách hàng tại công ty cổ phần vital , Hoạt động marketing trực tuyến và sự hài lòng của khách hàng tại công ty cổ phần vital

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay