Đánh giá khác biệt giới trong năng lực giải quyết vấn đề của học sinh việt nam trong PISA 2012

101 106 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 19:26

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC Hoàng Minh Long ĐÁNH GIÁ KHÁC BIỆT GIỚI TRONG NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH VIỆT NAM TRONG PISA 2012 LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội - Năm 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC Hoàng Minh Long ĐÁNH GIÁ KHÁC BIỆT GIỚI TRONG NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH VIỆT NAM TRONG PISA 2012 Chuyên ngành: Đo lƣờng đánh giá giáo dục Mã số: 60140120 LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Thu Hƣơng Hà Nội - Năm 2015 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành bày tỏ lòng cảm ơn tới: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cán bộ, giảng viên công tác Viện giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để học viên hoàn thành luận văn tốt nghiệp mình; Luận văn hoàn thành hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Thị Thu Hương, giảng viên Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới người thầy hướng dẫn mình; Xin ghi nhận bày tỏ cảm ơn tới Văn phòng PISA Việt Nam, TS Lê Thị Mỹ Hà - Giám đốc Văn phòng, anh chị em công tác Văn phòng tạo hội cho tiếp cận số liệu tài liệu cần thiết Chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA Do thân có hạn chế chưa có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Tôi kính mong nhận góp ý, bổ sung ý kiến quý thầy giáo, cô giáo bạn học viên Tôi xin chân thành cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với tiêu đề "Đánh giá khác biệt giới lực giải vấn đề hoc c sinh Việt Nam PISA 2012" hoàn toàn kết nghiên cứu thân chưa công bố công trình nghiên cứu người khác Trong trình thực luận văn, thực nghiêm túc quy tắc đạo đức nghiên cứu; kết trình bày luận văn sản phẩm nghiên cứu, khảo sát riêng cá nhân tôi; tất tài liệu tham khảo sử dụng luận văn trích dẫn tường minh, theo quy định Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm tính trung thực số liệu nội dung khác luận văn Hà Nội, ngày ……… tháng …… năm 20… Tác giả luận văn MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài 10 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 10 3.1 Ý nghĩa khoa học 10 3.2 Ý nghĩa thực tiễn 10 Giới hạn nghiên cứu đề tài 10 Câu hỏi nghiên cứu 10 Khách thể, đối tượng phạm vi nghiên cứu 10 6.1 Đối tượng nghiên cứu 10 6.2 Khách thể nghiên cứu 11 6.3 Phạm vi nghiên cứu 11 Phương pháp tiếp cận nghiên cứu 11 7.1 Phương pháp thu thập thông tin 11 7.2 Phương pháp xử lý số liệu 11 Cấu trúc luận văn 11 CHƢƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 12 Khái niệm 12 1.1 Năng lực 12 1.2 Năng lực giải vấn đề 15 1.3 Quan niệm lực GQVĐ khảo sát PISA 18 Khác biệt giới kết học tập 31 Tổng quan nghiên cứu liên quan 33 3.1 Khác biệt giới kết học tập HS 33 3.2 Đánh giá lực GQVĐ 36 CHƢƠNG PHUƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 40 Bối cảnh nghiên cứu 40 Quy trình khảo sát PISA 41 Quy trình chọn mẫu 44 Bộ công cụ khảo sát 46 Quy trình xử lý, phân tích liệu 47 5.1 Bộ liệu PISA 47 5.2 Điểm Plausible value 48 5.3 Công cụ phân tích PISA 50 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 53 Khác biệt giới lực giải vấn đề lĩnh vực Toán học 53 1.1 Đánh giá chung lực GQVĐ học sinh Việt Nam lĩnh vực Toán học 53 1.2 Đánh giá khác biệt giới lực GQVĐ lĩnh vực Toán học 56 Khác biệt giới lực giải vấn đề lĩnh vực Đọc hiểu 59 2.1 Đánh giá chung lực GQVĐ HS Việt Nam lĩnh vực Đọc hiểu 59 2.2 Đánh giá khác biệt giới lực GQVĐ lĩnh vực Đọc hiểu 61 Khác biệt giới lực giải vấn đề lĩnh vực Khoa học 64 3.1 Đánh giá chung lực GQVĐ HS Việt Nam lĩnh vực Khoa học 64 3.2 Đánh giá khác biệt giới lực GQVĐ lĩnh vực Khoa học 67 Đánh giá chung 71 KẾT LUẬN 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 PHỤ LỤC 79 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT GD&ĐT : Giáo dục Đào tạo HS : HS OECD : Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế GQVĐ : Giải vấn đề PISA : Chương trình đánh giá HS quốc tế KQHT : Kết học tập TNKQ : Trắc nghiệm khách quan TB : Trung bình DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Các khía cạnh đánh giá lĩnh vực Toán học PISA 20 Bảng 1.2 Các mức độ (Levels) đánh giá lực GQVĐ lĩnh vực Toán học PISA 21 Bảng 1.3 Các khía cạnh đánh giá lĩnh vực Đọc hiểu PISA 23 Bảng 1.4 Các mức độ (Levels) đánh giá lực GQVĐ lĩnh vực Đọc hiểu PISA 24 Bảng 1.5 Các mức độ (Levels) đánh giá lực GQVĐ lĩnh vực Khoa học PISA 29 Bảng 1.6 Phân biệt Giới Giới tính 33 Bảng 2.1 Lĩnh vực khảo sát kỳ PISA 40 Bảng 2.2 Các nhóm trường sau phân tầng 44 Bảng 2.3 Cấu trúc đề thi năm 2012 Việt Nam 46 Bảng 3.1: Điểm TB HS Nam Nữ lĩnh vực Toán 55 Bảng 3.2 Khác biệt giới lực GQVĐ theo Miền 56 Bảng 3.3 Khác biệt giới lực GQVĐ theo loại hình trường 57 Bảng 3.4 Khác biệt giới lực GQVĐ theo vị trí trường đóng 58 Bảng 3.5 Khác biệt giới lực GQVĐ lĩnh vực Đọc hiểu theo Miền 61 Bảng 3.6 Khác biệt giới lực GQVĐ lĩnh vực Đọc hiểu theo Loại hình trường 63 Bảng 3.7 Khác biệt giới lực GQVĐ theo Vị trí trường 64 Bảng 3.8 Khác biệt giới lực GQVĐ lĩnh vực Khoa học theo Miền 67 Bảng 3.9 Khác biệt giới lực GQVĐ lĩnh vực Khoa học theo Loại hình trường 69 Bảng 3.10 Khác biệt giới lực GQVĐ lĩnh vực Khoa học theo Vị trí trường 70 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Các thành phần cấu trúc lực 14 Hình 2.1 Quy trình tiến hành khảo sát PISA 42 Hình 2.2 Quy trình chọn mẫu hai giai đoạn 45 Hình 3.1 Biểu đồ tỷ lệ HS mức lực GQVĐ lĩnh vực Toán học 53 Hình 3.2 Tỷ lệ HS có lực GQVĐ mức từ mức trở lên kì khảo sát PISA 2012 lĩnh vực Toán học 54 Hình 3.3 Khác biệt giới lực GQVĐ lĩnh vực Toán học mức 55 Hình 3.4 Khác biệt giới lực GQVĐ lĩnh vực Toán học mức theo Miền 56 Hình 3.6 Khác biệt giới lực GQVĐ lĩnh vực Toán học mức theo Loại hình trường 57 Hình 3.7 Khác biệt giới lực GQVĐ lĩnh vực Toán học mức theo Vị trí trường 58 Hình 3.8 Biểu đồ tỷ lệ mức lực GQVĐ lĩnh vực Đọc hiểu 59 Hình 3.9 Tỷ lệ HS mức lực GQVĐ từ mức trở lên kì khảo sát PISA 2012 lĩnh vực Đọc hiểu 60 Hình 3.10 Khác biệt giới lực GQVĐ lĩnh vực Đọc hiểu mức 61 Hình 3.11 Khác biệt giới lực GQVĐ lĩnh vực Đọc hiểu mức theo Miền 62 Hình 3.12 Khác biệt giới lực GQVĐ lĩnh vực Đọc hiểu mức theo Loại hình trường 63 Kiểm định ANOVA Giới tính điểm Toán Tổng bình phương Khác biệt Trung bình bình phương Giữa nhóm Trong nhóm Tổng 111273.814 3.448E7 3.459E7 4957 4958 F 111273.814 15.998 6955.467 Mức ý nghĩa .000 Kiểm định ANOVA Giới tính điểm Đọc hiểu Tổng bình phương Giữa nhóm Trong nhóm Tổng Khác biệt Trung bình bình phương 1202240.915 2.448E7 2.568E7 4957 4958 F 1202240.915 243.445 4938.444 Mức ý nghĩa .000 Kiểm định ANOVA Giới tính điểm Khoa học Tổng bình phương Khác biệt Trung bình bình phương Giữa nhóm Trong nhóm Tổng 1073.217 2.829E7 2.829E7 4957 4958 F Mức ý nghĩa 1073.217 188 5707.079 665 Điểm trung bình lĩnh vực Toán Việt Nam Điểm TB Sai số chuẩn Số học sinh Số trường 511.338 4.840180 4959 162 Điểm trung bình lĩnh vực Đọc hiểu Việt Nam Điểm TB Sai số chuẩn Số học sinh Số trường 508.219 4.396818 4959 162 Điểm trung bình lĩnh vực Khoa học Việt Nam Điểm TB Sai số chuẩn Số học sinh Số trường 528.423 4.312393 80 4959 162 Tỷ lệ HS mức lực lĩnh vực Toán Mức lực Tỷ Lệ Sai số chuẩn Số học sinh Số trường 14.352 22.690 28.362 21.336 9.783 3.478 1.751480 1.272921 1.523822 1.216818 994237 749321 665.00 1147.00 1377.00 1026.00 449.00 152.00 111.00 144.00 148.00 128.00 98.00 47.00 Tỷ lệ HS mức lực lĩnh vực Đọc hiểu Mức lực Tỷ Lệ Sai số chuẩn Số học sinh Số trường 9.415 23.721 38.951 23.366 4.175 372 1.434916 1.402672 1.467340 1.472598 706208 163568 430.00 1204.00 1938.00 1125.00 196.00 14.00 84.00 144.00 151.00 121.00 58.00 7.00 Tỷ lệ HS mức lực lĩnh vực Khoa học Mức lực Tỷ Lệ Sai số chuẩn Số học sinh Số trường 6.687 20.685 37.530 26.983 7.136 979 1.090699 1.403226 1.484943 1.501910 901519 323001 299.00 1036.00 1870.00 1278.00 330.00 42.00 77.00 148.00 152.00 131.00 86.00 16.00 Điểm trung bình HS Nữ, Nam lĩnh vực Toán Giới tính Nữ Nam Điểm TB Sai số chuẩn Số học sinh Số trường 506.739 516.639 4.653463 5.569245 81 2648 2311 162 162 Tỷ lệ HS Nam, Nữ mức lực lĩnh vực Toán Giới tính Mức lực Tỷ Lệ Sai số chuẩn Số học sinh Số trường 10 11 12 Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam 6 14.275 24.131 29.671 20.908 8.570 2.446 14.219 21.252 26.853 21.829 11.180 4.667 1.616579 1.531367 1.432078 1.404771 1.033016 683938 2.123971 1.424891 2.220894 1.490544 1.191203 973360 363.00 650.00 779.00 532.00 211.00 54.00 294.00 497.00 598.00 483.00 238.00 94.00 102.00 126.00 134.00 113.00 67.00 21.00 76.00 125.00 134.00 119.00 86.00 38.00 Điểm trung bình HS Nữ, Nam lĩnh vực Đọc hiểu Giới tính Điểm TB Sai số chuẩn Số học sinh Số trường Nữ Nam 522.530 491.727 3.950409 4.979587 2648 2311 162 162 Tỷ lệ HS Nam, Nữ mức lực lĩnh vực Đọc hiểu Giới tính Mức lực Tỷ Lệ Sai số chuẩn Số học sinh Số trường Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam 6 5.440 19.322 41.641 27.965 5.128 504 13.997 28.791 35.850 18.065 3.077 220 970599 1.626186 1.680948 1.708042 842505 218948 2.056381 1.673393 1.806804 1.430384 695811 170284 82 126.00 511.00 1109.00 716.00 128.00 11.00 299.00 679.00 824.00 398.00 60.00 3.00 52.00 125.00 144.00 116.00 53.00 5.00 77.00 136.00 138.00 104.00 33.00 3.00 Điểm trung bình HS Nữ, Nam lĩnh vực Khoa học Giới tính Điểm TB Sai số chuẩn Số học sinh Số trường Nữ Nam 527.943 528.976 4.057514 5.031562 2648 2311 162 162 Tỷ lệ HS Nam, Nữ mức lực lĩnh vực Khoa học Giới tính Mức lực Tỷ Lệ Sai số chuẩn Số học sinh Số trường Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam 6 5.755 21.086 39.006 27.332 6.030 792 7.761 20.222 35.830 26.581 8.411 1.194 1.010601 1.457431 2.027787 1.846877 948672 324372 1.454283 1.841046 1.903895 1.677685 1.058908 374764 133.00 555.00 1000.00 681.00 148.00 18.00 162.00 459.00 821.00 595.00 181.00 24.00 60.00 135.00 143.00 123.00 56.00 6.00 53.00 126.00 144.00 125.00 76.00 13.00 Điểm trung bình HS theo biến vùng miền lĩnh vực Toán Miền Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Điểm TB Sai số chuẩn Số học sinh Số trường 517.323 514.386 501.356 9.166450 6.923327 8.277992 1751 1591 1617 57 54 51 Tỷ lệ HS theo biến vùng miền mức lực lĩnh vực Toán Miền Miền Bắc Miền Bắc Miền Bắc Miền Bắc Miền Bắc Miền Bắc Miền Trung Miền Trung Miền Trung Miền Trung Mức lực Tỷ Lệ Sai số chuẩn Số học sinh Số trường 14.690 22.154 24.762 21.337 11.522 5.535 11.262 22.732 31.151 23.090 3.033484 2.336168 2.359990 2.189981 1.523553 1.623935 2.509682 2.081413 2.092401 2.307138 83 225.00 380.00 417.00 354.00 195.00 92.00 165.00 360.00 491.00 340.00 36.00 49.00 49.00 43.00 32.00 20.00 35.00 48.00 49.00 42.00 Miền Trung Miền Trung Miền Nam Miền Nam Miền Nam Miền Nam Miền Nam Miền Nam 6 9.600 2.165 16.564 23.607 29.974 19.668 7.897 2.289 1.661588 768092 3.449906 2.158391 2.879827 2.135448 1.739833 902568 133.00 26.00 251.00 378.00 459.00 299.00 115.00 31.00 33.00 15.00 35.00 45.00 47.00 42.00 30.00 11.00 Điểm trung bình HS kết hợp biến Giới tính biến miền lĩnh vực Toán Giới tính Miền Nữ Miền Bắc Nữ Miền Trung Nữ Miền Nam Nam Miền Bắc Nam Miền Trung Nam Miền Nam Điểm TB Sai số chuẩn Số học sinh Số trường 514.407 508.365 496.291 520.617 521.353 507.311 8.405956 6.513234 8.559620 10.771428 8.235543 9.005219 938 845 865 813 746 752 57 54 51 57 54 51 Tỷ lệ HS kết hợp biến Giới tính biến miền mức lực lĩnh vực Toán Giới tính Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Miền Miền Bắc Miền Bắc Miền Bắc Miền Bắc Miền Bắc Miền Bắc Miền Trung Miền Trung Miền Trung Miền Trung Miền Trung Miền Trung Miền Nam Miền Nam Miền Nam Miền Nam Miền Nam Miền Nam Mức lực Tỷ Lệ Sai số chuẩn Số học sinh Số trường 6 14.267 22.101 26.934 22.032 10.540 4.126 11.664 25.154 31.182 22.376 8.449 1.176 16.747 25.525 31.428 18.216 6.394 1.690 84 2.469473 2.701629 2.449271 2.541107 1.696826 1.404398 2.386431 2.798044 2.227105 2.769701 1.524410 831547 3.502013 2.711291 2.982566 2.540471 1.890149 883772 120.00 207.00 240.00 195.00 97.00 37.00 90.00 214.00 259.00 176.00 65.00 4.00 137.00 223.00 262.00 145.00 48.00 12.00 32.00 42.00 46.00 35.00 27.00 11.00 33.00 41.00 44.00 39.00 23.00 3.00 32.00 41.00 43.00 36.00 15.00 5.00 Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Miền Bắc Miền Bắc Miền Bắc Miền Bắc Miền Bắc Miền Bắc Miền Trung Miền Trung Miền Trung Miền Trung Miền Trung Miền Trung Miền Nam Miền Nam Miền Nam Miền Nam Miền Nam Miền Nam 6 15.167 22.215 22.309 20.551 12.632 7.126 10.798 19.931 31.116 23.916 10.931 3.309 16.349 21.354 28.265 21.375 9.664 2.994 3.901612 2.560538 3.324740 2.587413 1.915950 2.142457 3.023718 2.694273 2.906455 2.515806 2.331268 1.090718 3.999077 2.130802 3.624442 2.788816 1.949529 1.160385 105.00 173.00 170.00 159.00 97.00 55.00 71.00 137.00 232.00 164.00 68.00 18.00 106.00 155.00 195.00 146.00 64.00 18.00 26.00 40.00 45.00 38.00 30.00 16.00 23.00 41.00 46.00 41.00 27.00 13.00 24.00 41.00 43.00 37.00 26.00 9.00 Điểm TB HS kết hợp biến Giới tính loại hình trường lĩnh vực Toán Giới tính Loại hình trường Điểm TB Sai số chuẩn Số học sinh Số trường Nữ Nữ Nam Nam Công lập Ngoài công lập Công lập Ngoài công lập 508.754 475.537 519.157 493.734 4.895689 9.232316 6.194546 5.506247 2477 171 2055 256 147 15 147 15 Tỷ lệ HS kết hợp biến Giới tính biến loại hình trường mức lực lĩnh vực Toán Giới tính Loại hình trường Mức lực Tỷ Lệ Sai số chuẩn Số học sinh Số trường Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Công lập Công lập Công lập Công lập Công lập Công lập Ngoài công lập Ngoài công lập Ngoài công lập Ngoài công lập Ngoài công lập 14.106 23.290 29.371 21.610 9.019 2.604 16.887 37.140 34.310 10.038 1.625 85 1.687616 1.633367 1.493888 1.510066 1.116299 725565 4.886320 6.059362 3.444950 4.739078 1.598625 323.00 582.00 731.00 517.00 210.00 54.00 38.00 67.00 46.00 10.00 1.00 90.00 114.00 123.00 107.00 66.00 21.00 11.00 12.00 11.00 4.00 00 Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Công lập Công lập Công lập Công lập Công lập Công lập Ngoài công lập Ngoài công lập Ngoài công lập Ngoài công lập Ngoài công lập Ngoài công lập 6 14.727 19.583 26.044 22.482 12.011 5.152 9.595 36.429 34.213 15.887 3.625 251 2.334066 1.536722 2.078973 1.516198 1.267361 1.071133 2.576389 3.906046 6.429494 4.198937 3.060688 617608 263.00 396.00 514.00 454.00 232.00 94.00 31.00 92.00 84.00 26.00 3.00 1.00 66.00 110.00 120.00 111.00 83.00 38.00 10.00 14.00 13.00 7.00 3.00 00 Điểm TB HS kết hợp biến Giới tính biến Vị trí trường lĩnh vực Toán Giới tính Vị trí trường Nữ Thành phố Nữ Nông thôn Nữ Vùng sâu, vùng xa Nam Thành phố Nam Nông thôn Nam Vùng sâu, vùng xa Điểm TB Sai số chuẩn Số học sinh Số trường 522.643 496.570 451.396 531.749 506.812 465.951 7.711367 5.420814 12.595285 8.964097 7.628910 17.649155 1262 1218 168 1095 1060 156 73 74 15 73 74 15 Tỷ lệ HS kết hợp biến Giới tính biến Vị trí trường mức lực lĩnh vực Toán Giới tính Vị trí trường Nữ Thành phố Nữ Thành phố Nữ Thành phố Nữ Thành phố Nữ Thành phố Nữ Thành phố Nữ Nông thôn Nữ Nông thôn Nữ Nông thôn Nữ Nông thôn Nữ Nông thôn Nữ Nông thôn Nữ Vùng sâu, vùng xa Nữ Vùng sâu, vùng xa Mức lực Tỷ Lệ Sai số chuẩn Số học sinh Số trường 6 11.700 19.658 28.283 24.472 11.792 4.095 14.617 27.886 32.053 18.446 6.073 924 32.429 33.377 86 2.319860 2.356551 2.403371 2.170636 1.890913 1.290008 2.328028 2.122386 2.342974 1.990745 1.098518 364919 8.760466 7.696605 138.00 254.00 336.00 299.00 133.00 46.00 168.00 337.00 374.00 214.00 69.00 8.00 45.00 48.00 38.00 49.00 62.00 55.00 35.00 15.00 49.00 67.00 61.00 52.00 29.00 6.00 13.00 9.00 Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Vùng sâu, vùng xa Vùng sâu, vùng xa Vùng sâu, vùng xa Thành phố Thành phố Thành phố Thành phố Thành phố Thành phố Nông thôn Nông thôn Nông thôn Nông thôn Nông thôn Nông thôn Vùng sâu, vùng xa Vùng sâu, vùng xa Vùng sâu, vùng xa Vùng sâu, vùng xa Vùng sâu, vùng xa Vùng sâu, vùng xa 5 6 23.958 9.794 442 11.486 18.762 24.690 24.123 14.163 6.777 15.370 22.789 29.246 20.752 8.963 2.881 27.428 30.141 27.738 11.459 2.970 264 5.949303 3.023098 505864 2.970945 1.713751 2.765671 2.162988 1.779317 1.685491 3.079644 2.058506 2.677676 2.260778 1.643596 1.014879 11.669439 8.005033 6.186517 3.415554 1.873204 575218 35.00 13.00 1.00 98.00 203.00 259.00 254.00 147.00 70.00 152.00 237.00 301.00 201.00 82.00 24.00 38.00 41.00 38.00 15.00 3.00 1.00 8.00 5.00 00 26.00 46.00 60.00 58.00 46.00 25.00 39.00 64.00 64.00 52.00 35.00 13.00 9.00 11.00 9.00 7.00 3.00 00 Điểm TB HS kết hợp biến Giới tính biến miền lĩnh vực Đọc hiểu Giới tính Miền Nữ Miền Bắc Nữ Miền Trung Nữ Miền Nam Nam Miền Bắc Nam Miền Trung Nam Miền Nam Điểm TB Sai số chuẩn Số học sinh Số trường 525.107 525.363 516.863 489.610 496.142 490.055 6.490607 5.924080 7.686314 9.193228 8.055505 8.029667 938 845 865 813 746 752 57 54 51 57 54 51 Tỷ lệ HS kết hợp biến Giới tính biến miền mức lực lĩnh vực Đọc hiểu Giới tính Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Miền Miền Bắc Miền Bắc Miền Bắc Miền Bắc Miền Bắc Mức lực Tỷ Lệ Sai số chuẩn Số học sinh Số trường 5.529 17.765 41.953 27.899 5.984 87 1.832418 2.397818 2.802824 2.612174 1.695602 39.00 158.00 387.00 249.00 51.00 16.00 41.00 49.00 40.00 18.00 Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Miền Bắc Miền Trung Miền Trung Miền Trung Miền Trung Miền Trung Miền Trung Miền Nam Miền Nam Miền Nam Miền Nam Miền Nam Miền Nam Miền Bắc Miền Bắc Miền Bắc Miền Bắc Miền Bắc Miền Bắc Miền Trung Miền Trung Miền Trung Miền Trung Miền Trung Miền Trung Miền Nam Miền Nam Miền Nam Miền Nam Miền Nam Miền Nam 6 6 6 870 4.499 18.612 41.793 29.399 5.568 129 6.223 21.801 41.135 26.691 3.719 431 14.932 30.027 32.697 18.038 3.918 387 11.952 27.508 39.177 18.785 2.518 059 14.825 28.526 36.477 17.407 2.595 171 546417 1.731585 2.693604 2.913395 2.622943 1.376855 208294 1.965106 3.528797 3.346513 3.706807 1.370595 333410 3.658750 2.945966 3.214369 2.649570 1.389957 289969 3.499771 2.835316 3.033115 2.401267 779507 129635 3.452520 2.633339 3.572093 2.994807 1.170869 339983 6.00 28.00 151.00 354.00 237.00 43.00 1.00 41.00 184.00 348.00 213.00 24.00 1.00 105.00 243.00 260.00 135.00 29.00 2.00 81.00 201.00 290.00 131.00 16.00 1.00 105.00 217.00 261.00 109.00 15.00 1.00 2.00 16.00 39.00 46.00 40.00 19.00 00 17.00 41.00 48.00 35.00 10.00 1.00 29.00 48.00 46.00 34.00 11.00 2.00 22.00 43.00 47.00 36.00 13.00 00 24.00 44.00 43.00 32.00 7.00 00 Điểm TB HS kết hợp biến Giới tính biến Loại hình trường lĩnh vực Đọc hiểu Giới tính Loại hình trường Điểm TB Sai số chuẩn Số học sinh Số trường Nữ Nữ Nam Nam Công lập Ngoài công lập Công lập Ngoài công lập 523.952 500.517 493.327 477.171 88 4.158710 6.276272 5.488054 5.870576 2477 171 2055 256 147 15 147 15 Tỷ lệ HS kết hợp biến Giới tính biến Loại hình trường mức lực lĩnh vực Đọc hiểu Giới tính Loại hình trường Mức lực Tỷ Lệ Sai số chuẩn Số học sinh Số trường Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Công lập Công lập Công lập Công lập Công lập Công lập Ngoài công lập Ngoài công lập Ngoài công lập Ngoài công lập Ngoài công lập Công lập Công lập Công lập Công lập Công lập Công lập Ngoài công lập Ngoài công lập Ngoài công lập Ngoài công lập Ngoài công lập 5 5.520 18.746 40.989 28.783 5.426 536 4.204 28.235 51.733 15.305 524 14.640 26.794 35.837 19.118 3.367 244 8.147 46.959 35.976 8.482 437 1.025693 1.708603 1.776956 1.838260 883725 232892 2.516436 4.116008 5.426319 3.818000 716204 2.269010 1.791873 1.917923 1.565435 780581 189016 2.498724 5.202303 5.029739 3.039398 798847 113.00 457.00 1027.00 693.00 127.00 11.00 10.00 53.00 74.00 17.00 1.00 267.00 549.00 745.00 385.00 59.00 3.00 28.00 119.00 79.00 12.00 1.00 47.00 112.00 132.00 107.00 51.00 5.00 4.00 13.00 11.00 8.00 1.00 65.00 121.00 125.00 99.00 32.00 3.00 10.00 15.00 12.00 3.00 00 Điểm trung bình HS kết hợp biến Giới tính biến Vị trí trường lĩnh vực Đọc hiểu Giới tính Vị trí trường Nữ Thành phố Nữ Nông thôn Nữ Vùng sâu, vùng xa Nam Thành phố Nam Nông thôn Nam Vùng sâu, vùng xa Điểm TB Sai số chuẩn Số học sinh Số trường 533.443 515.832 482.584 502.541 486.071 446.551 89 6.312602 4.862446 14.011664 7.645493 6.758809 22.393488 1262 1218 168 1095 1060 156 73 74 15 73 74 15 Tỷ lệ HS kết hợp biến Giới tính biến Vị trí trường mức lực lĩnh vực Đọc hiểu Giới tính Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Vị trí trường Thành phố Thành phố Thành phố Thành phố Thành phố Thành phố Nông thôn Nông thôn Nông thôn Nông thôn Nông thôn Nông thôn Vùng sâu, vùng xa Vùng sâu, vùng xa Vùng sâu, vùng xa Vùng sâu, vùng xa Vùng sâu, vùng xa Thành phố Thành phố Thành phố Thành phố Thành phố Thành phố Nông thôn Nông thôn Nông thôn Nông thôn Nông thôn Nông thôn Vùng sâu, vùng xa Vùng sâu, vùng xa Vùng sâu, vùng xa Vùng sâu, vùng xa Vùng sâu, vùng xa Vùng sâu, vùng xa Mức lực Tỷ Lệ Sai số chuẩn Số học sinh Số trường 6 5 6 4.244 16.511 38.619 32.474 7.258 894 5.682 21.014 44.925 24.891 3.355 133 13.286 29.840 42.619 13.628 628 11.769 26.232 35.396 22.097 4.138 368 14.955 30.412 37.029 15.331 2.211 061 24.640 37.659 31.669 5.257 647 128 90 1.219894 2.338773 2.547163 2.727227 1.481805 410744 1.450661 2.324598 2.278065 2.158606 829489 158994 7.755234 5.416834 6.419560 3.876621 774529 2.813899 2.472770 2.626036 2.363046 1.106838 320363 3.053766 2.293568 2.714904 1.936405 976376 099715 11.386685 6.726531 7.070882 2.446057 829694 427034 43.00 206.00 484.00 400.00 87.00 10.00 57.00 251.00 550.00 290.00 36.00 1.00 17.00 42.00 69.00 21.00 1.00 113.00 285.00 382.00 232.00 41.00 2.00 149.00 328.00 380.00 153.00 16.00 1.00 32.00 52.00 48.00 6.00 1.00 1.00 20.00 47.00 67.00 53.00 29.00 4.00 25.00 62.00 65.00 53.00 20.00 00 6.00 11.00 10.00 7.00 00 27.00 56.00 64.00 50.00 20.00 2.00 41.00 66.00 63.00 48.00 10.00 00 8.00 13.00 9.00 5.00 00 00 Điểm TB HS kết hợp biến Giới tính biến miền lĩnh vực Khoa học Giới tính Miền Nữ Miền Bắc Nữ Miền Trung Nữ Miền Nam Nam Miền Bắc Nam Miền Trung Nam Miền Nam Tỷ Lệ Sai số chuẩn Số học sinh Số trường 532.166 528.205 522.788 528.753 532.902 525.485 6.749513 5.961571 8.057707 9.242438 8.059928 8.650393 938 845 865 813 746 752 57 54 51 57 54 51 Tỷ lệ HS kết hợp biến Giới tính biến miền mức lực lĩnh vực Khoa học Giới tính Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Miền Miền Bắc Miền Bắc Miền Bắc Miền Bắc Miền Bắc Miền Bắc Miền Trung Miền Trung Miền Trung Miền Trung Miền Trung Miền Trung Miền Nam Miền Nam Miền Nam Miền Nam Miền Nam Miền Nam Miền Bắc Miền Bắc Miền Bắc Miền Bắc Miền Bắc Miền Bắc Miền Trung Miền Trung Miền Trung Miền Trung Mức lực Tỷ Lệ Sai số chuẩn Số học sinh Số trường 6 6 5.543 20.432 38.324 27.111 7.218 1.371 4.550 20.957 39.541 29.565 5.234 154 7.137 21.968 39.292 25.483 5.399 721 8.408 20.492 35.156 25.061 9.292 1.591 6.287 18.728 37.284 29.259 91 1.598339 2.432276 3.295320 3.198737 1.532972 746762 1.644605 2.430865 2.736156 2.781021 1.483478 199779 1.931038 2.945328 3.326385 3.233922 1.876598 528342 2.860147 2.808482 3.312872 2.796859 2.177861 817337 2.035269 3.095591 2.722319 3.185843 41.00 185.00 338.00 232.00 64.00 12.00 32.00 173.00 331.00 235.00 38.00 1.00 48.00 182.00 331.00 208.00 41.00 4.00 53.00 157.00 275.00 193.00 69.00 8.00 45.00 143.00 269.00 202.00 22.00 46.00 49.00 42.00 19.00 2.00 17.00 45.00 45.00 40.00 20.00 00 19.00 43.00 48.00 40.00 14.00 3.00 19.00 44.00 49.00 44.00 25.00 3.00 19.00 39.00 47.00 39.00 Nam Miền Trung Nam Miền Trung Nam Miền Nam Nam Miền Nam Nam Miền Nam Nam Miền Nam Nam Miền Nam Nam Miền Nam 7.464 978 8.389 21.329 35.252 25.853 8.254 923 1.397338 559035 2.403532 2.673816 2.806007 3.123312 2.219460 657978 48.00 4.00 54.00 154.00 264.00 175.00 52.00 4.00 26.00 4.00 13.00 39.00 47.00 39.00 23.00 2.00 Điểm TB HS kết hợp biến Giới tính biến loại hình trường lĩnh vực Khoa học Giới tính Loại hình trường Điểm TB Sai số chuẩn Số học sinh Số trường Nữ Nữ Nam Nam Công lập Ngoài công lập Công lập Ngoài công lập 529.981 496.404 531.326 507.611 4.246935 7.947100 5.620160 5.475502 2477 171 2055 256 147 15 147 15 Tỷ lệ HS kết hợp biến Giới tính biến loại hình trường mức lực lĩnh vực Khoa học Giới tính Loại hình trường Mức lực Tỷ Lệ Sai số chuẩn Số học sinh Số trường Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Công lập Công lập Công lập Công lập Công lập Công lập Ngoài công lập Ngoài công lập Ngoài công lập Ngoài công lập Ngoài công lập Công lập Công lập Công lập Công lập Công lập Công lập Ngoài công lập Ngoài công lập 5 5.632 20.453 38.299 28.359 6.414 843 7.655 30.888 49.940 11.441 077 8.185 19.244 34.287 27.720 9.239 1.326 3.903 29.125 92 1.062468 1.536954 2.035018 1.918935 1.001557 345400 3.837958 6.415398 5.854637 4.535325 257928 1.621217 2.032372 2.061409 1.812414 1.168807 416129 1.935423 4.690621 116.00 495.00 928.00 665.00 148.00 18.00 13.00 53.00 72.00 14.00 1.00 145.00 376.00 699.00 558.00 180.00 24.00 13.00 74.00 55.00 122.00 131.00 115.00 56.00 6.00 5.00 12.00 12.00 6.00 00 46.00 111.00 130.00 115.00 75.00 13.00 6.00 15.00 Nam Nam Nam Ngoài công lập Ngoài công lập Ngoài công lập 49.863 16.227 883 4.621302 2.975785 740125 116.00 31.00 1.00 13.00 9.00 1.00 Điểm TB HS kết hợp biến Giới tính biến Vị trí trường lĩnh vực Khoa học Giới tính Vị trí trường Nữ Thành phố Nữ Nông thôn Nữ Vùng sâu, vùng xa Nam Thành phố Nam Nông thôn Nam Vùng sâu, vùng xa Điểm TB Sai số chuẩn Số học sinh Số trường 540.722 517.861 496.965 541.480 520.060 492.103 6.950300 4.379493 12.029999 7.971859 6.989872 19.492840 1262 1218 168 1095 1060 156 73 74 15 73 74 15 Tỷ lệ HS kết hợp biến Giới tính biến Vị trí trường mức lực lĩnh vực Khoa học Giới tính Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Vị trí trường Thành phố Thành phố Thành phố Thành phố Thành phố Thành phố Nông thôn Nông thôn Nông thôn Nông thôn Nông thôn Nông thôn Vùng sâu, vùng xa Vùng sâu, vùng xa Vùng sâu, vùng xa Vùng sâu, vùng xa Vùng sâu, vùng xa Thành phố Thành phố Thành phố Thành phố Thành phố Mức lực Tỷ Lệ Sai số chuẩn Số học sinh Số trường 6 5 4.637 18.007 35.874 31.184 8.819 1.480 6.107 23.721 42.356 24.054 3.637 125 12.201 27.106 40.395 19.675 623 5.981 17.132 34.807 29.338 10.695 93 1.345387 2.542006 2.610489 2.771029 1.734330 638953 1.470184 2.182282 2.906867 2.464874 694157 136216 6.015649 4.729241 7.556792 4.180085 665360 2.114283 2.505760 2.709144 2.913838 1.860170 52.00 212.00 444.00 382.00 104.00 17.00 64.00 278.00 487.00 262.00 42.00 1.00 16.00 43.00 66.00 30.00 1.00 51.00 180.00 371.00 301.00 109.00 24.00 52.00 66.00 56.00 28.00 5.00 29.00 65.00 66.00 56.00 23.00 00 6.00 13.00 9.00 8.00 00 17.00 47.00 67.00 60.00 39.00 Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Thành phố Nông thôn Nông thôn Nông thôn Nông thôn Nông thôn Nông thôn Vùng sâu, vùng xa Vùng sâu, vùng xa Vùng sâu, vùng xa Vùng sâu, vùng xa Vùng sâu, vùng xa Vùng sâu, vùng xa 6 2.047 8.720 22.294 36.950 25.182 6.513 341 15.004 30.190 36.329 14.792 3.417 268 94 750046 2.093889 2.662587 2.215835 2.651213 1.266155 228606 8.074974 5.276325 9.086428 4.606430 2.602856 591468 19.00 83.00 231.00 393.00 245.00 58.00 2.00 18.00 44.00 48.00 20.00 4.00 1.00 8.00 27.00 64.00 67.00 57.00 31.00 2.00 6.00 12.00 10.00 6.00 2.00 00 ...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC Hoàng Minh Long ĐÁNH GIÁ KHÁC BIỆT GIỚI TRONG NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH VIỆT NAM TRONG PISA 2012 Chuyên ngành: Đo lƣờng đánh. .. Đánh giá khác biệt giới lực GQVĐ lĩnh vực Toán học 56 Khác biệt giới lực giải vấn đề lĩnh vực Đọc hiểu 59 2.1 Đánh giá chung lực GQVĐ HS Việt Nam lĩnh vực Đọc hiểu 59 2.2 Đánh giá. .. giá khác biệt giới lực GQVĐ lĩnh vực Đọc hiểu 61 Khác biệt giới lực giải vấn đề lĩnh vực Khoa học 64 3.1 Đánh giá chung lực GQVĐ HS Việt Nam lĩnh vực Khoa học 64 3.2 Đánh giá khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá khác biệt giới trong năng lực giải quyết vấn đề của học sinh việt nam trong PISA 2012 , Đánh giá khác biệt giới trong năng lực giải quyết vấn đề của học sinh việt nam trong PISA 2012 , Đánh giá khác biệt giới trong năng lực giải quyết vấn đề của học sinh việt nam trong PISA 2012

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay