Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp từ năm 1975 đến năm 1985

151 101 0
  • Loading ...
1/151 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 19:25

ĐạI HọC QUốC GIA Hà NộI TRƯờNG ĐạI HọC KHOA HọC Xã HộI Và NHÂN VĂN - NGUYễN THị áNH TUYếT ĐảNG LãNH ĐạO PHáT TRIểN KINH Tế NÔNG NGHIệP Từ NĂM 1975 ĐếN NĂM 1985 LUậN VĂN THạC Sĩ lịch sử Hà Nội, 2015 ĐạI HọC QUốC GIA Hà NộI TRƯờNG ĐạI HọC KHOA HọC Xã HộI Và NHÂN VĂN - NGUYễN THị áNH TUYếT ĐảNG LãNH ĐạO PHáT TRIểN KINH Tế NÔNG NGHIệP Từ NĂM 1975 ĐếN NĂM 1985 Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Mã Số: 60 22 03 15 LUậN VĂN THạC Sĩ lịch sử Ng-ời h-ớng dẫn khoa học: PGS TS Vũ Quang Hiển Hà Nội, 2015 LI CM N Tụi xin by t lũng bit n chõn thnh ti cỏc thy cụ Khoa Lch s Trng i hc Khoa hc Xó hi v Nhõn - i hc Quc gia H Ni, gia ỡnh v bn bố - nhng ngi luụn ng viờn, khớch l v giỳp tụi hon thnh lun ny c bit, tụi xin by t lũng bit n sõu sc nht ti PGS TS V Quang Hin, ngi Thy ó nhit tỡnh nh hng v ch bo tụi quỏ trỡnh hon thnh ti Tụi xin chõn thnh cm n! H Ni, ngy thỏng nm 2015 Hc viờn Nguyn Th nh Tuyt LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu, kt qu nờu khúa lun l trung thc Khúa lun cú k tha cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ca nhng ngi i trc v b sung thờm nhng t liu mi, nhng kt qu mi cha c cụng b bt c cụng trỡnh no khỏc H Ni, ngy thỏng nm 2015 Hc viờn Nguyn Th nh Tuyt MC LC M U 1 Lý chn ti Tỡnh hỡnh nghiờn cu Mc ớch v nhim v nghiờn cu 3.1 Mc ớch nghiờn cu 3.2 Nhim v nghiờn cu i tng v phm vi nghiờn cu 4.1 i tng nghiờn cu 4.2 Phm vi nghiờn cu .7 Ngun ti liu v phng phỏp nghiờn cu 5.1 Ngun ti liu 5.2 Phng phỏp nghiờn cu .7 B cc CHNG 1: CH TRNG V S CH O CA NG I VI NN KINH T NễNG NGHIP T NM 1975-1980 1.1 Nhng nhõn t nh hng n s phỏt trin ca kinh t nụng nghip Vit Nam v ch trng ca ng .9 1.1.1 Nhng nhõn t nh hng ti ngnh nụng nghip 1.1.2 Ch trng phỏt trin nụng nghip ca ng 13 1.2 S ch o kinh t nụng nghip ca ng 24 1.2.1 ng ch o ci to xó hi ch ngha v gii quyt cỏc ngun lc phỏt trin nụng nghip 24 1.2.2 Ch o phỏt trin sn xut nụng nghip 45 Kt lun Chng .61 CHNG 2: NG LNH O PHT TRIN KINH T NễNG NGHIP T NM 1981 N NM 1985 62 2.1 Yờu cu mi v ch trng mi ca ng v nụng nghip 62 2.1.1 Tỡnh hỡnh kinh t nụng nghip nhng nm cui thp niờn 70 62 2.1.2 Ch trng mi ca ng phỏt trin kinh t nụng nghip .64 2.2 Bc u tin hnh i mi nụng nghip 71 2.2.1 i mi c ch qun lý v tng cng cỏc ngun lc phỏt trin nụng nghip 71 2.2.2 Thnh tu sn xut nụng nghip 87 Kt lun Chng 107 CHNG 3: NHN XẫT V KINH NGHIM .109 3.1 u im v hn ch 109 3.1.1 u im 109 3.1.2 Hn ch 117 3.2 Kinh nghim 131 KT LUN 137 TI LIU THAM KHO 138 DANH MC CC BNG Bng 1.1: Hiu qu sn xut ca cỏc hp tỏc xó bc cao 28 Bng 1.2: Thc trng sn xut nụng nghip c nc t nm 1976 n nm 1980 48 Bng 1.3: Kt qu tng trng sn xut nụng nghip .49 Bng 1.4: Din tớch gieo trng lỳa t nm 1976 n nm 1985 .49 Bng 1.5: Sn lng lỳa t nm 1976 n nm 1980 .50 Bng 1.6: Nng sut lỳa nm t 1976 n 1980 51 Bng 1.7: Din tớch mu lng thc t 1976 n 1980 51 Bng 1.8: Sn lng mu lng thc t nm 1976 n nm 1980 52 Bng 1.9 Din tớch cõy cụng nghip, cõy n qu, cõy lm thuc t nm 1975 n nm 1980 53 Bng 1.10: Din tớch v sn lng cõy cụng nghip hng t 1976 n 1980 54 Bng 1.11: Chn nuụi gia sỳc, gia cm t nm 1976 n nm 1980 57 Bng 1.12: Sn lng tht hi xut chung t nm 1976 n nm 1980 58 Bng 2.1: Sn lng lỳa giai t nm 1981 n nm 1985 91 Bng 2.2: Din tớch gieo trng lỳa t nm 1981 n nm 1985 .92 Bng 2.3: Nng sut lỳa t nm 1981 n nm 1985 .93 Bng 2.4: Sn lng mu lng thc nhng nm 1981-1985 95 Bng 2.5: Din tớch gieo trng mu lng thc t nm 1981 n nm 1985 95 Bng 2.6: Din tớch v sn lng cõy cụng nghip hng nm nm 1981-1985 97 Bng 2.7: Chn nuụi gia sỳc gia cm t nm 1981 n nm 1985 .103 Bng 2.8: Sn lng tht hi xut chung t nm 1981 n nm 1985 103 M U Lý chn ti Thng li v i ca cuc khỏng chin chng M cu nc (1954 - 1975), dõn tc Vit Nam bc sang k nguyờn mi - k nguyờn c lp, thng nht, i lờn ch ngha xó hi Hn lỳc no ht, c t nc cn tip tc nờu cao tinh thn on kt, ý qut cng xõy dng v bo v T quc Bờn cnh vic trỡ kh nng quõn s, kinh t c ng xỏc nh l mt trn quan trng hng u nhng nm tip theo, ch cú phỏt trin kinh t, ci thin i sng cho nhõn dõn thỡ mi cú th tng cng v th ca Vit Nam trờn trng quc t Vi c thự ca mt t nc cú truyn thng nụng nghip lõu i, giai on lch s mi ny kinh t nụng nghip cú v trớ chin lc s nghip phỏt trin kinh t, gúp phn quan trng bo v nn c lp mi ginh c ca dõn tc Tri qua thc tin lch s y tranh ca dõn tc chng gic ngoi xõm (19451975), nụng nghip, nụng dõn v nụng thụn chng minh s mnh v vang ca "hu phng ln i vi tin tuyn ln" Thc hin li dy ca H Chớ Minh "rung ry l chin trng, quc cy l v khớ, nh nụng l chin s, hu phng thi ua vi tin phng" cựng vi nhng phong tro tiờu biu nh "h go nuụi quõn"; "thúc khụng thiu mt cõn, quõn khụng thiu mt ngi" ó gúp phn quan trng vo thng li ca cuc khỏng chin chng thc dõn Phỏp v quc M, ginh li ho bỡnh, thng nht t nc T r o n g n h n g n m t h ỏ n g c h i n t n h , n h õn d õ n mi n B c v a x õy d n g ch ngha xó hi va lm nhim v ca hu phng ln va phi trc tip chng li hai cuc chin tranh phỏ hoi ca quc M nờn "quỏ trỡnh tin lờn sn xut ln b chm li vi ba k hoch nm" Vỡ th, kinh t Bc ch yu l sn xut nh, nụng nghip lc hu, c ch qun lý nng v trung q u a n l i ờu b a o c p , l i b c h i p h i t hờ m b i q u y l u t c h i n t r a n h n ờn c n g b mộ o mú, phi kinh t Sau nm 1975, chin tranh kt thỳc, c ch qun lý kinh t bc l rừ hn nhng bt cp ca nú Quan h sn xut cú du hiu ca s khng hong Do vy, vic chn chnh li c ch qun lý kinh t cho phự hp vi quy lut ng l mt ht sc khú khn i vi Nam, di tỏc ng ca chớnh sỏch thc dõn kiu mi, yu t t bn ch ngha ó xõm nhp mnh vo cỏc ngnh cụng nghip, thng nghip, ti chớnh ngõn hng v bc u xut hin nụng nghip Trong chng mc nht nh, kinh t cỏc vựng b tm chim ó phỏt trin theo hng t bn ch ngha Tuy nhiờn, kinh t Nam ch yu l sn xut nh, c cu mt cõn i v l thuc nng n vo vin tr bờn ngoi Trong nhng nm thỏng khú khn ca thi k khụi phc t nc sau chin tranh (1975-1985), di s lónh o ca ng, kinh t nụng nghip ó phn u vt qua khú khn i tiờn phong cụng cuc khụi phc, xõy dng t nc v chun b nn tng quan trng i mi nn kinh t Tin lờn xõy dng ch ngha xó hi l nguyn vng ca nhõn dõn, mc tiờu ca ng, song cn nhn thc mt cỏch sõu sc rng xõy dng ch ngha xó hi v i mi vỡ mc tiờu xó hi ch ngha l s nghip mi m cú nhiu khú khn, phc cha cú tin l lch s dõn tc vỡ vy cn xỏc nh va lm va tỡm tũi kho nghim Kinh t nụng nghip ca t nc cũn nhiu tim nng phỏt trin nhiờn thc tin th hin s trỡ tr, li thi, kộm hiu qu sn xut ca nn kinh t ny Hn lỳc no ht, thi im sau nc nh thng nht, kinh t nụng nghip cn cú s thay i cỏch lónh o, qun lý v t chc sn xut Nu xem xột thc cht ca , nhỡn nhn mt cỏch lch s v bin chng, cú th thy rng, cha tng cú lch s mt phng thc sn xut mi no cú th hon thin c m khụng tri qua nhiu tht bi, nhiu sai lm Lờ-nin cho rng, s nghip mi m, khú khn, v i nh th, khụng th vỡ e ngi khuyt im, sai lm, thiu sút m khụng dỏm thay i, iu quan trng l t thc tin phỏt trin kinh t nụng nghip núi riờng v xõy dng t nc theo hng xó hi ch ngha nhng nm 1975-1985 tỡm mụ hỡnh t chc ỳng n v phự hp vi hon cnh ca t nc giai on tip theo Trong giai on th nghim ng mi y th thỏch ny, vi bn lnh chớnh tr vng vng, kiờn nh mc tiờu lý tng cỏch mng, ng lónh o ton dõn tc bc vo nhng trang s mi kinh t nụng nghip Vit Nam bc t chin tranh, vi c ch qun lý trỡ tr, lc hu, rung t thỡ nhiu nhng i sng ca ngi dõn phi chy xuụi, chy ngc lo ming n hng ngy cú th lờn phỏt trin, m bo i sng hng ngy cho nhõn dõn v tin n tr thnh b phn quan trng ca nn kinh t Do vy ng xỏc nh, ci cỏch kinh t c bt u lnh vc nụng nghip Bng nhiu chớnh sỏch v bin phỏp c th, vai trũ ca kinh t nụng nghip c cõu kinh t quc dõn dn c xỏc lp, thc hin b trớ nhõn lc, ti chớnh vc dy nn nụng nghip ang suy thoỏi Tiờu biu cho nhng c gng ny l vo thỏng 01/1981 ng Ch th 100/BCHTW vi ni dung c bn l khoỏn sn phm nụng nghip n nhúm v ngi lao ng n i hi ng ln th V (3/1982) ng ó thụng qua k hoch nm ln th III (1981- 1986) vi ni dung ni bt l trung phỏt trin nụng nghip, coi nụng nghip l mt trn hng u v sc y mng cụng nghip sn xut hng tiờu dựng, phỏt trin kinh t nhiu thnh phn Nhng ci cỏch trờn õy l tin quan trng nh hỡnh phng hng t chc, phỏt trin ca nn nụng nghip bi cnh v bc u mang li mt s kt qu kh quan nhiờn cha ch to nờn mt cuc cỏch mng sn xut nghip Cho n nay, nụng nghip l mt nhng ngnh sn xut vt cht c bn ca xó hi cung cp nhiu loi sn phm thit yu cho i sng xó hi v to nờn tớch lu ban u cho s nghip phỏt trin kinh t ca t nc Phỏt trin nụng nghip l mt phc vỡ nú s liờn quan n nhiu ngnh, nhiu chớnh sỏch v cú tỏc ng trc tip hoc giỏn tip n khu vc nụng thụn v i sng ca ngi dõn nụng thụn n nay, Vit Nam l mt nc cú nn kinh t ch yu l sn xut nụng nghip Hin cú khong 70% dõn s, 57% lao ng sinh sng v lm vic khu vc nụng thụn v ch yu lnh vc nụng nghip, khu vc ny úng gúp ti 20% tng thu nhp quc ni (GDP) Vỡ vy, phỏt trin nụng nghip hn lỳc no ht ginh c s quan tõm to ln ca ng v Nh nc Vic chớnh sỏch ỳng n v nh hng phỏt trin kinh t nụng nghip hin l iu kin quan trng hng u cú th phỏt trin ngnh kinh t ny theo ỳng tim nng cú ca nú Vic tỡm hiu ch trng, chớnh sỏch ca ng i vi kinh t nụng nghip vũng 10 nm t 1975 n 1985 l vic lm cn thit, cú ý ngha quan trng nhm rỳt nhng bi hc kinh nghim b ớch quỏ trỡnh ng lónh o phỏt trin kinh t - xó hi núi chung v gii quyt cỏc phỏt trin kinh t nụng thc v kinh nghim, v vy khụng phi tr giỏ nht nh cho nhng vp vỏp Song ch yu l nhng khuyt im ch quan ca ng, trc ht ca cỏc c quan trung ng Chc chn l s phm ớt sai lm hn nu nhng cỏn b lónh o v qun lý t trung ng n a phng, u c gng i sõu vo thc t cuc sng, bỏm sỏt thc tin, phỏt huy tht s nng lc lm ch v trớ tu th ca nhõn dõn lao ng, nht l c s, phỏt huy tht s dõn ch ni b; ng thi chm lo nõng cao hiu bit ca mỡnh v lý lun ch ngha Mỏc - Lờnin, v khoa hc k thut, nht l v kinh nghim thc tin ca qun chỳng, ca c s, v chỳ trng hc kinh nghim ca cỏc nc xó hi ch ngha anh em v c ca nhng nc khỏc Cn khng nh iu ú, vỡ s thc l nng lc nghiờn cu, t chc, ch o, iu hnh ca ng thp so vi ũi hi ca s nghip cỏch mng iu ú bc l trc ht cỏc c quan qun lý cp trung ng, song cng bc l rừ mi ngnh, mi cp Mt na cn c nhn mnh l v cỏch lm vic, lõu vic quyt nh nhng ch trng v phỏt trin kinh t nụng nghip ca ng thng thiu nghiờn cu nhng phng ỏn c th, nhng kh nng cõn i vng chc, cỏc iu kin thc hin v phõn tớch k hiu qu kinh t; thiu s cõn nhc la chn gia nhng phng ỏn khỏc v u t, lao ng, vt t Nhng khuyt im, sai lm ú dn n hu qu l sc sn xut nụng nghip b kỡm hóm, mt cõn i ngy cng nng n, nng sut, cht lng, hiu qu ngy cng gim sỳt; sn phm, hng hoỏ nghốo nn, lu thụng ỏch tc Cỏc tim nng ca t nc cng nh s giỳp to ln ca Liờn Xụ v cỏc nc xó hi ch ngha anh em khỏc chng nhng khụng c phỏt huy, m cũn b lóng phớ nghiờm trng v cú nguy c b mai mt dn t ai, lao ng, c s vt cht - k thut, ling, nng lc, kinh nghim, cht xỏm, tay ngh ca c nc, ca cỏc ngnh, ca mi vựng v kh nng tim tng ca ngi lao ng khụng c khai thỏc, tn dng Trong ú, tỡnh trng khụng cú vic lm li ang cú xu hng tng lờn, giỏ c t bin, i sng bp bờnh; tiờu cc phỏt trin, cỏc giỏ tr truyn thng, tinh thn v o c b xúi mũn, hot ng kinh t - xó hi lõm vo tỡnh th ri lon kộo di, gõy nờn tõm trng ph bin hoi nghi tng lai, thiu tin tng vo s lónh o ca ng 130 3.2 Kinh nghim Mt l, v mt nhn thc, ng cn tin hnh i mi t v kinh t nụng nghip, t ú ch trng, bin phỏp phự hp vi yờu cu thc tin, ng thi cú s ch o c th v kp thi vic thc hin i vi cỏc cp y ng v chớnh quyn a phng Cn phi to chuyn bin mt cỏch cn bn v nhn thc, cn nhn thc ỳng tớnh cht quan trng v cp thit ca phỏt trin nụng nghip nhng nm tip theo, cú k hoch v bin phỏp tht c th, thit thc nhm giỏo dc, ng viờn v t chc qun chỳng thc hin cú kt qu nhng ch trng chớnh sỏch ln B Chớnh tr ó nhm gii quyt tt lng thc trc mt v nhng nm ti T ú nhng mc tiờu v bin phỏp phự hp vi ngnh nụng nghip, trỏnh nhng sai lm ỏng tic nh: nhn thc cha sỏt tỡnh hỡnh nờn nhng mc tiờu thiu thc t, c bn cha c gii quyt ó hng n nhng v mụ Nhn thc v ch ngha xó hi v ng i lờn ch ngha xó hi l t bc thit hn lỳc no ht Vi iu kin c s vt cht ca Vit Nam nhng nm u sau ngy t nc thng nht khỏc xa vi cỏc nc Liờn Xụ, ụng u, vy ng i lờn ch ngha xó hi ca t nc cng s khỏc c bit, ngnh kinh t nụng nghip chu nhiu hu qu nng n ca chin tranh, ca li t v sn xut trỡ tr lõu nm thiu ht s tip xỳc vi khoa hc cụng ngh Vỡ vy, phỏt trin nụng nghip ng cn xỏc nh õy l mt cụng vic khú khn, cn cú s ch trng chớnh sỏch hp lý, ch o sỏt v s iu chnh liờn tc trc chuyn bin ca tỡnh hỡnh thc t Trong hn mi nm (1975-1985) ó cho thy rừ mun chuyn bin tỡnh hỡnh kinh t - xó hi, trc ht phi thay i nhn thc, thay i t duy, c bit l t kinh t Ch ngha Mỏc - Lờnin nờu lờn nhng nguyờn lý chung, cú tớnh ph bin Song dng nhng nguyờn lý ú vo hon cnh Vit Nam nh th no l vic ca ng phi lm; khụng cú th lm thay c Mun vy, phi xut phỏt t thc t Vit Nam, vi nhng ngi Vit Nam c th, vi iu kin phỏt trin c th ca lch s, ca nn kinh t, ca iu kin xó hi, ca nhng truyn thng Vit Nam H thng quy lut khỏch quan ang phỏt huy tỏc dng, va tỏc ng ln nhau, va b sung cho nhau, to thnh mt th thng nht, ú cỏc quy lut c 131 thự ca ch ngha xó hi gi vai trũ ch o ũi hi ng phi dng ỳng n, tri qua s kim nghim ca thc t m iu chnh cỏc chớnh sỏch nhm dng ngy cng nhun nhuyn v ỳng n hn c h thng cỏc quy lut ú, c bit l quy lut phỏt trin kinh t nụng nghip ng phi nm vng h thng quy lut tỏc ng lờn xó hi tng giai on lch s Trờn c s nhn thc ỳng h thng quy lut ú, s lónh o ca ng phi nhm phỏt huy mnh m quyn lm ch th xó hi ch ngha ca nhõn dõn, hng h vo vic t giỏc hnh ng theo quy lut Sc mnh ca quy lut l vụ ch Lc lng hựng hu ca chuyờn chớnh vụ sn, tim nng to ln ca nhõn dõn lao ng cú c phỏt huy y hay khụng chớnh l ch lc lng ú, tim nng ú cú c hng vo vic hnh ng hp quy lut hay khụng Th gii khụng ngng i mi Ch ngha xó hi phi phn u chng minh tớnh u vit ca mỡnh v mi mt so vi ch ngha t bn trờn thc t i vi cng ng cỏc nc xó hi ch ngha, i mi l ng lờn ỏp ng ũi hi ca thi i, ỏp ng nhng nhu cu chớnh ỏng v ngy cng cao ca nhõn dõn i vi Vit Nam, i mi cng l yờu cu bc thit, l cú tm quan trng sng cũn Yờu cu ú va l ũi hi bờn ca nn kinh t t nc núi chung v kinh t nụng nghip núi riờng, va phự hp vi xu th i mi ca thi i Ch cú i mi cỏch ngh, cỏch lm, i mi t duy, nht l t v kinh t nụng nghip, i mi phong cỏch lm vic, i mi t chc v cỏn b, t nc mi cú kh nng thoỏt tỡnh hỡnh khú khn gay gt Vit Nam cú tim lc phỏt trin nụng nghip khụng h nh Nhng nhn thc, quan nim, t ó li thi ang kỡm hóm vic s dng, phỏt huy cỏc tim lc ú Lc cú, nhng b trớ chin lc v c cu kinh t v v qun lý kinh t u mc sai lm Trờn c s tin hnh i mi t duy, thay i cỏch ngh, cỏch lm m h quyt tõm chuyn hng b trớ c cu kinh t, i mi c ch qun lý nhm gii phúng nng lc sn xut hin cú, khai thỏc v phỏt huy mi tim nng ca t nc phỏt trin mnh m lc lng sn xut nụng nghip thc hin t tng chin lc trờn õy, ng phi gn phỏt trin lc lng sn xut vi y mnh ci to xó hi ch ngha, coi ú l nhim v thng xuyờn, liờn tc sut thi k quỏ , vi nhng hỡnh thc v bc i thớch hp, lm cho quan h sn xut 132 phự hp vi tớnh cht v trỡnh ca lc lng sn xut, luụn luụn thỳc y lc lng sn xut phỏt trin Cú th coi iu va núi trờn l bc i mi t kinh t quan trng nht ca ng Lm ỳng quy lut chớnh l hp vi lũng dõn, hp vi xu th i lờn ca t nc v ca thi i Vỡ vy, lm ỳng quy lut thỡ nht nh sn xut s phỏt trin, giao lu s thụng sut, tỡnh hỡnh s n nh dn v tng bc i lờn Hai l, vch ng li ỳng n, thỡ iu rt quan trng l ng phi quỏn trit ng li mt cỏch sõu sc, bit c th hoỏ ng li mt cỏch kp thi v chớnh xỏc, vi bc i, k hoch v c ch qun lý phự hp vi thc tin ca t nc t ú m chuyn hng ng b cỏc bin phỏp v kinh t v hnh chớnh, v t tng v t chc nhm bo m cho ng li c thu sut v c t chc thc hin thng li Phi lm cho cỏc ngnh, cỏc cp, t trung ng n c s v ton th ng viờn, qun chỳng thm nhun ng li, chớnh sỏch i vi nụng nghip, nhn thc ỳng nhim v nụng nghip, nhim v sn xut lng thc l s mt, nhn rừ quyt tõm rt cao ca Trung ng v ca ton ng trung sc cho nụng nghip, kiờn quyt thc hin cho k c nhng mc tiờu ó xỏc nh Phi thy ht nhng thun li rt ln, rt c bn, ng thi cng thy rừ nhng khú khn ln cn sc khc phc Ba l, ng cn tớch cc hn na i mi c ch qun lý nụng nghip, bo m quyn ch ng ca c s nhm mc tiờu phn u t nng sut, cht lng v hiu qu cao Trờn c s ú m kiờn quyt sp xp li sn xut, lu thụng, phc v cho vic hỡnh thnh c cu mi nụng nghip Bin phỏp quan trng bc nht l thc hin trit tit kim, hp lý hoỏ sn xut, gim mnh chi phớ lao ng v vt t sn xut tng thờm sn phm xó hi C ch qun lý mi c hỡnh thnh vi ni dung sau: va bo m quyn ch ng ca c s, va xỏc nh v tng cng chc nng qun lý hnh chớnh - kinh t ca b mỏy nh nc cỏc cp, to iu kin tht tt cho cỏc c s sn xut, kinh doanh i vo hch toỏn kinh t v kinh doanh xó hi ch ngha Bn l, ng phi thc hin qun lý u t cú hiu qu vi ngnh nụng nghip Trong hn 10 nm (1975-1985), Nh nc u t ngun ln phỏt trin nụng nghip Tuy nhiờn ngun ú li c s dng cha cú hiu qu, bi l u 133 t li b dn u, xõy dng c bn ham quy mụ ln Nhiu cụng trỡnh xõy dng d dang, vt t b phõn tỏn, b ng; hiu qu hot ng ca nn kinh t, ú cú nụng nghip gim sỳt, cõn i nng lng, vt t, sn xut chng nhng khụng thu hp m cú xu hng ngy cng gión Vỡ th u t sp ti, ng cn cú s quy hoch c th, rừ rng, phự hp vi nhu cu v yờu cu ca ngnh nụng nghip trỏnh vic lỏng phớ, tht thoỏt, s dng kộm hiu qu Nh nc phi thc hin tt phng chõm "Nh nc v nhõn dõn cựng lm", khuyn khớch nhõn dõn t b lm Cn ỏp dng nhiu hỡnh thc thớch hp nh liờn doanh, hp tỏc, kinh t cỏ th, kinh t gia ỡnh phỏt trin kinh t nụng nghip Nm l, ng cn tng cng o to i ng cỏn b v sp xp cụng vic phự hp vi chuyờn mụn i vi cỏn b ngnh nụng nghip i ng cỏn b nụng nghip ca c nc khụng thiu, nhiu ngi ó tri qua th thỏch, rốn luyn thc t, cú kin thc v cỏch ngh, cỏch lm mi ng phi tin hnh o to cỏn b theo phng chõm ch yu l o to cỏn b ti ch, ti c s, t qun chỳng nhõn dõn phc v cho quỏ trỡnh xõy dng hp tỏc xó; mt khỏc phi tng cng to to ngun cỏn b cú cht lng cao t c s o to chuyờn mụn nc v nc ngoi bt kp vi trỡnh phỏt trin khoa hc cụng ngh trờn th gii Sau o to, cn phi cỏn b tri qua qua thc t, qua nhng phng ỏn, nhng sỏng kin xut m nhanh chúng phỏt hin v b trớ vo nhng v trớ thớch hp nhm phỏt huy ht ti nng ca i ng cỏn b Qua vic thc hin c ch mi, s xut hin nhiu cỏn b u tỳ, trng thnh t phong tro sn xut nụng nghip ca qun chỳng c s Cỏn b phi cú nng lc v phm cht cỏch mng, gng mu trc qun chỳng, nht l phi cn, kim, liờm, chớnh, cụng vụ t Phi tip tc bi dng i ng cỏn b ny sc m nhim c nhng nhim v nng n hn, ỏp ng yờu cu ngy cng cao ca cỏch mng Sỏu l, cụng tỏc lónh o phỏt trin nụng nghip, ng phi tụn trng quy lut khỏch quan, dng nú vo thc t ng Tng Bớ th Lờ Dun ó núi: "Lm ch l nm vng quy lut v hnh ng theo quy lut"[32;139] Lch s cỏch mng ca t nc ó chng minh tớnh ỳng n v sỏng to vic kt hp cỏc yu t dõn tc v quc t, cỏc yu t truyn thng v thi i, cỏc yu t 134 ch quan v sc mnh ca nhõn dõn vi yu t khỏch quan v s ng ca h thng quy lut T mt nn nụng nghip nghốo nn, lc hu i lờn sn xut ln xó hi ch ngha, ng phi tỡm cỏch khai thỏc, tn dng cỏc kh nng mi ngi lao ng u cú vic lm, u c gúp phn sn xut nhiu ca ci cho xó hi, nhm tng bc thc hin quy lut kinh t c bn ca ch ngha xó hi l tho nhu cu trc ht v vt cht, cỏi n, cỏi mc hng ngy Vi kinh nghim ca nhng nm ó qua cú th khng nh, c nc cn mt nc quỏ tin ti ch ngha xó hi Nng lc nhn thc v hnh ng theo quy lut l iu kin bo m s lónh o ỳng n ca ng Phi nhn thc ỳng n v hnh ng phự hp vi h thng quy lut khỏch quan, ú cỏc quy lut c thự ca ch ngha xó hi ngy cng chi phi mnh m phng hng phỏt trin chung ca xó hi Tiờu chun ỏnh giỏ s dng ỳng n cỏc quy lut thụng qua ch trng, chớnh sỏch ca ng v Nh nc l sn xut phỏt trin, lu thụng thụng sut, i sng vt cht v hoỏ ca nhõn dõn tng bc c n nh v nõng cao, ngi mi xó hi ch ngha ngy cng hỡnh thnh rừ nột, xó hi ngy cng lnh mnh, ch xó hi ch ngha c cng c Mi ch trng, chớnh sỏch gõy tỏc ng ngc li l biu hin s dng khụng ỳng quy lut khỏch quan, phi c sa i hoc bói b By l, ng phi bit kt hp sc mnh ca dõn tc vi sc mnh ca thi i iu kin mi phỏt trin kinh t nụng nghip Nụng nghip t nc mang c im ca mt nn sn xut nh v lc hu mun tin thng lờn ch ngha xó hi thỡ tt yu phi tri quỏ thi k quỏ Trong thi k y khú khn ny, nhõn dõn Vit Nam ó nhn c s giỳp to ln v hp tỏc ton din ca Liờn Xụ, ca cỏc nc xó hi ch ngha anh em khỏc, cú s liờn minh v hp tỏc ton din ca hai nc lỏng ging anh em Lo v Campuchia S giỳp v hp tỏc y l iu kin vụ cựng quan trng nhõn dõn ta xõy dng thnh cụng ch ngha xó hi v bo v vng chc T quc xó hi ch ngha Nhõn dõn ta cũn cú s ng h, giỳp ca nhiu nc bu bn khỏc, ca cỏc lc lng cỏch mng v tin b trờn ton th gii S phỏt trin ca cuc cỏch mng khoa hc - k thut ngy v xu th m rng phõn cụng, hp tỏc gia cỏc nc, k c cỏc nc cú ch kinh t - xó hi khỏc nhau, cng l nhng iu kin rt quan trng i vi cụng cuc xõy 135 dng v phỏt trin nn nụng nghip t nc núi riờng Trong ton b s lónh o ca mỡnh, ng phi c bit coi trng kt hp cỏc yu t dõn tc v quc t, cỏc yu t truyn thng v thi i, s dng tt mi kh nng m rng quan h thng mi, hp tỏc kinh t v khoa hc, k thut vi bờn ngoi phc v cụng cuc xõy dng v phỏt trin kinh t nụng nghip Trờn mi nm lónh o t nc phỏt trin nụng nghip i vo chng ng u tiờn ca thi k quỏ , ng ó cú iu kin nhn thc sõu sc hn nhng c im ca chng ng ú Nn sn xut nh vi nhng nhc im cú ca nú, hu qu ca nhng cuc chin tranh lõu di trc õy v c ca cuc chin tranh mi, tn d ca ch c, ang l nhng tr ngi trờn ng phỏt trin ca t nc Vi kinh nghim c rỳt hn 10 nm (1975-1985) l ng lc ỏng quý ng tip tc lónh o nn nụng nghip ca c nc phỏt trin v ginh c nhng thng li to ln hn nhng nm tip theo Tiu kt Chng 3: Di ỏnh sỏng Ngh quyt i hi IV (1976) v Ngh quyt i hi V (1982), nn nụng nghip Vit Nam ó t c nhng thnh tu nht nh, bc u chm dt c gim sỳt nụng nghip v bc u cú tớch ly Tuy nhiờn, sut quỏ trỡnh hn 10 nm (1975-1985), di s lónh o ca ng v phỏt trin kinh t nụng nghip bc l nhiu hn ch, ú chớnh l nguyờn nhõn dn n vic thc tin sn xut cha phn ỏnh ỳng tim nng v mc u t Vic sa cha cỏc khuyt im cũn chm, tỡnh trng trỡ tr cũn nng n khin cho nụng nghip cha to c bc phỏt trin bt phỏ nh k vng Tuy nhiờn, cú th khng nh nhng hn ch ú ch mang tớnh tm thi Vi nhng bi hc quý bỏu c rỳt nhng nm qua, c nc cú th tin tng rng ng s to mt bc chuyn bin mnh m v sõu sc s lónh o v t chc, m trin vng mi v phỏt trin nụng nghip nhng nm tip theo 136 KT LUN Hn 10 nm k t t nc thng nht, di s lónh o ca ng nn kinh t nụng nghip ca Vit Nam ó tri qua nhiu bin i quan trng Nhng thnh tu ó t c l rt ỏng k Thnh tu ni bt nht phi k n ú l ng ó bc u gii quyt c lng thc v bc u thoỏt khng hong trỡ tr Tuy vy, nhiu nhc im khỏc cng ó cú dp c bc l rừ Trong nm (1975-1985), tỡnh hỡnh t nc cũn nhiu khú khn hu qu chin tranh li, cng thờm vi kinh nghim xõy dng kinh t cũn hn ch, ng cha nhn thc ỳng v trớ ca ngnh nụng nghip c cu kinh t quc doanh Chớnh vỡ vy nhng mc tiờu ca ngnh nụng nghip v mc phn u n nm 1980 ng cũn thiu hp lý C th, vi nhng ch tiờu kinh t quỏ cao, cng thờm vi vic cha bin phỏp lónh o kp thi, hp lý nờn n nm 1980 v c bn cỏc mc tiờu ca ngnh nụng nghip i hi IV khụng c hon thnh, thm cũn gim sỳt so vi nm 1975 Bc sang thp k 80, t nhng ch trng mi v kinh nghim phỏt trin nụng nghip c tng kt t i hi V ca ng, nm (1981-1985) kinh t nụng nghip ó t c nhiu thnh tu quan trng, chn ng gim sỳt ca nhng nm trc, gii quyt c lng thc, thc phm Song rừ rng l so vi nhu cu v kh nng ca t nc, di s lónh o ca ng, ngnh nụng nghip lm c cũn ớt v cha tht tt Kinh t nụng nghip nhỡn chung cũn phỏt trin chm, hiu qu rt thp Ngnh nụng nghip ó phi tr giỏ quỏ t v hao phớ vt t, lao ng, v u t, v chung li l v thi gian, cho nhng gỡ ó t c Nhng khú khn v mt cõn i nn kinh t nụng nghip cũn nghiờm trng, cú mt gay gt, cng thng hn trc Khong thi gian hn 10 nm khụng phi l quỏ di nhng ó ng rỳt nhng bi hc kinh nghim quý bỏu cho phỏt trin kinh t nụng nghip nhng nm k tip chuyn mt nn kinh t nụng nghip cũn mang nng yu t truyn thng, t cung t cp sang mt nn nụng nghip sn xut hng húa ũi hi ng phi cú ch trng, bin phỏp ch o v u t thớch hp Tỡnh hỡnh sn xut nụng nghip ca c nc nhng nm qua ó m nhng trin vng cho s chuyn bin tht sõu sc i vi ton b nn kinh t nụng nghip c t nc 137 TI LIU THAM KHO Ban Bớ th (1982), Ch th 100-CT/TW ca Ban Bớ th: "Ci tin cụng tỏc khoỏn, m rng "khoỏn sn phm n nhúm lao ng v ngi lao ng" hp tỏc xó nụng nghip, Nxb S tht, H Ni Ban Dõn Trung ng (2000): Mt s v cụng tỏc ng nụng dõn nc ta hin nay, Nxb, Chớnh tr quc gia, H Ni Ban Nghiờn cu Lch s ng Trung ng (1976): Nhng s kin lch s ng, Tp 1, Nxb S tht, H Ni Nguyn Khỏnh Bt (Ch biờn) (2001): T tng H Chớ Minh v cỏc nụng dõn, Nxb Nụng nghip, H Ni Nguyn Vn Bớch (Ch biờn) (1994), i mi qun lý kinh t nụng nghip: thnh tu, v trin vng, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni Nguyn Vn Bớch (1996), Chớnh sỏch kinh t v vai trũ ca nú i vi phỏt trin kinh t nụng nghip, nụng thụn Vit Nam, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni Nguyn c Bỡnh (1982), My suy ngh lý lun t cỏch khoỏn mi hp tỏc xó sn xut nụng nghip, Khoỏn sn phm nụng nghip, Nxb, S tht, H Ni Trn Ngc Bỳt (2002), Chớnh sỏch nụng nghip nụng thụn Vit Nam na cui th k XX v mt s nh hng n nm 2010, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni Vừ Chớ Cụng, T Hu (1978), Khn trng v tớch cc y mnh phong tro hp tỏc húa nụng nghip nam, Nxb, S tht, H Ni Vừ Chớ Cụng (1981), Ci tin ch khoỏn nụng nghip, Tp Cng sn, 10 s 3/1981, tr.20 inh Thu Cỳc (1977), Tỡm hiu quỏ trỡnh tng bc cng c v hon thin quan 11 h sn xut xó hi ch ngha hp tỏc xó sn xut nụng nghip Bc nc ta, Tp Nghiờn cu Lch s, S (175), tr 37 inh Th Thu Cỳc (2000), Ni dung ch yu cỏc thi k phỏt trin ca nụng 12 nghip Vit Nam k t sau Cỏch mng Thỏng Tỏm 1945, Tp Nghiờn cu lch s, s 4/2000, tr.39 13 Nguyn Sinh Cỳc (1995), Nụng nghip Vit Nam 1945 - 1995, Nxb, Thng kờ, H Ni 14 Trn c Cng (1979), Nhỡn li quỏ trỡnh chuyn hp tỏc xó bc thp lờn bc cao Bc nc ta, Tp Nghiờn c Lch s, S (187), tr.14 15 Phan i Doón, Nguyn Quang Ngc (Ch biờn) (2001), Lng xó Vit Nam: Mt s kinh t, húa, xó hi, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 16 Phan i Doón, Nguyn Quang Ngc (Ch biờn) (1994), Kinh nghim t chc v qun lý nụng thụn Vit Nam lch s, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni Lờ Dun (1979), V hp tỏc húa nụng nghip, Nxb S tht, H Ni 17 Lờ Dun, Phm Vn ng (1974), V T chc li sn xut v ci tin qun lý 18 nụng nghip theo hng sn xut ln xó hi ch ngha, Nxb S tht, H Ni Lờ Dun, Tuyn (1975-1986), Tp III, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 19 ng Cng sn Vit Nam (1976), Phng hng, nhim v v mc tiờu ch yu 20 ca k hoch nm 1976-1980, Nxb S tht, H Ni ng Cng sn Vit Nam (2004), Vn kin ng ton tp, Tp 36, Nxb Chớnh 21 tr quc gia, H Ni ng Cng sn Vit Nam (2004), Vn kin ng ton tp, Tp 37, Nxb Chớnh 22 tr quc gia, H Ni ng Cng sn Vit Nam (2004), Vn kin ng ton tp, Tp 38, Nxb Chớnh 23 tr quc gia, H Ni ng Cng sn Vit Nam (2004), Vn kin ng ton tp, Tp 39, Nxb Chớnh 24 tr quc gia, H Ni ng Cng sn Vit Nam (2004), Vn kin ng ton tp, Tp 40, Nxb Chớnh 25 tr quc gia, H Ni ng Cng sn Vit Nam (2004), Vn kin ng ton tp, Tp 41, Nxb Chớnh 26 tr quc gia, H Ni ng Cng sn Vit Nam (2004), Vn kin ng ton tp, Tp 42, Nxb Chớnh 27 tr quc gia, H Ni ng Cng sn Vit Nam (2004), Vn kin ng ton tp, Tp 43, Nxb Chớnh 28 tr quc gia, H Ni 139 29 ng Cng sn Vit Nam (2004), Vn kin ng ton tp, Tp 44, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 30 ng Cng sn Vit Nam (2004), Vn kin ng ton tp, Tp 45, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 31 ng Cng sn Vit Nam (2004), Vn kin ng ton tp, Tp 46, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 32 ng Cng sn Vit Nam (2004), Vn kin ng ton tp, Tp 47, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 33 Bựi Huy ỏp, Nguyn in (1996): Nụng nghip Vit Nam t ci ngun n i mi, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 34 Phm Vn ng (1976), Ra sc phn u cho mt nn nụng nghip ln xó hi ch ngha, Nxb S tht, H Ni 35 Phm Vn ng, Tuyn (1976-2000), Tp III, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 36 Hng Giao (1984), a nụng nghip mt bc lờn sn xut ln xó hi ch ngha, Nxb S tht, H Ni 37 Trn Ngc Hiờn (1987), S hỡnh thnh c cu kinh t chng ng u ca thi k quỏ , Nxb S tht, H Ni 38 V Quang Hin (2013), ng vi nụng dõn, nụng nghip v nụng thụn (1930-1975), Nxb Chớnh tr quc gia 39 Trn ỡnh Hũa (1984), Bc ng ó qua v chng ng trc mt ca c gii húa nụng nghip, C gii húa nụng nghip mt s lý lun v thc tin, Nxb, S tht, H Ni 40 Nguyn th Hu (1994), V di dõn nụng nghip vựng nụng thụn chõu th sụng Hng giai on 1981-1990, Tp Nghiờn cu Lch s, S (272), tr 35 41 Lõm Quang Huyờn (2002), Vn rung t Vit Nam, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni, 2002 42 Nguyn Vn Khỏnh (2004), Hai mi nm i mi quan h rung t v kinh t nụng nghip Vit Nam - Thnh tu v , Tp Nghiờn c Lch s, S (337), tr.3 43 Nguyn Vn Linh (2011), Tuyn (1962-1986), Tp I, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 44 Hng Long (1984), C gii húa nụng nghipnhm phỏt trin sc sn xut, a nụng nghip lờn sn xut ln xó hi ch ngha, C gii húa nụng nghip mt s lý lun v thc tin, Nxb, S tht, H Ni 45 Nguyn ỡnh Nam (1984), My c gii húa nụng nghip chng u xõy dng ch ngha xó hi, C gii húa nụng nghip mt s lý lun v thc tin, Nxb, S tht, H Ni 46 Phm Xuõn Nam (2001), Nhỡn li nhng bc thng trm ca nụng nghip, nụng thụn nc ta trc v thi k i mi, Tp Nghiờn cu lch s, s 5(318), tr.8 47 Lờ Thanh Ngh (1975), Phng hng v nhim v k hoch nh nc nm 1975, Nxb S tht, H Ni 48 Lờ Thanh Ngh (1977), T tng ch o k hoch nm 1976-1980, Nxb S tht, H Ni 49 Lờ Thanh Ngh (1977), Phng hng nhim v v mc tiờu ca k hoch nh nc nm 1977, Nxb S tht, H Ni 50 Nguyn Gia Ng (1984), Hiu qu kinh t ca c gii húa nụng nghip, C gii húa nụng nghip mt s lý lun v thc tin, Nxb, S tht, H Ni 51 V Hu Ngon (1984), Mc tiờu v tỡnh hỡnh kinh t ca c khớ húa nụng nghip chng ng hin nay, C gii húa nụng nghip mt s lý lun v thc tin, Nxb, S tht, H Ni 52 Nguyn Vn Nht (1990), Ci to nụng nghip Nam B - Nhng chng ng v bi hc, Tp Nghiờn c Lch s, S (250), tr.11 53 Trnh Nhu (Ch biờn) (1998), Lch s phong tro nụng dõn v Hi Nụng dõn Vit Nam (1930-1995), Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 54 Nguyn Ngc, c Thnh (2000), Mt s v nụng nghip, nụng dõn, nụng thụn cỏc nc v Vit Nam, Nxb Nụng nghip, H Ni 55 V Oanh (1983), Hon thnh iu chnh rung t y mnh ci to xó hi ch ngha i vi nụng nghip cỏc tnh Nam b, Nxb, S tht, H Ni 56 V Oanh (1998), Nụng nghip v nụng thụn trờn ng cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ v hp tỏc hoỏ, dõn ch hoỏ, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 57 ng Phong (Ch biờn) (2002), Lch s Kinh t Vit Nam 1945-2000, Tp I, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni 58 ng Kim Sn (2008), Nụng dõn, nụng nghip, nụng thụng Vit Nam hụm v mai sau, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 59 Tp Chớ Nghiờn cu Lch s (1978), V nụng nghip Vit Nam lch s, Tp Nghiờn c Lch s, S (180), tr 60 Tng Cc thng kờ (1990), Vit Nam s v s kin (1945-1989), Nxb S tht, H Ni 61 Hu Th (1984), Vn trang b cụng c v thc hin c gii húa chng ng trc mt, C gii húa nụng nghip mt s lý lun v thc tin, Nxb, S tht, H Ni 62 Hu Th (1985), My nụng nghip nhng nm 80, Nxb, S tht, H Ni 63 Nguyn Ngc Trỡu (1984), C gii húa nụng nghip, mt b phn ca ng li cụng nghip húa xó hi ch ngha ca ng, C gii húa nụng nghip mt s lý lun v thc tin, Nxb, S tht, H Ni 64 Nguyn Ngc Trỡu (1986), Nhng chuyn bin ca nụng nghip di ỏnh sỏng Ngh quyt i hi V ca ng, Nxb S tht, H Ni 65 Minh Tranh (1961), Mt s ý kin v nụng dõn Vit Nam, Nxb S tht, H Ni o 66 Vn Tp (ch biờn) (1990), 45 nm kinh t Vit Nam (1945-1990), Nxb Khoa hc xó hi, H Ni 67 Trng Th Tin (1999), i mi c ch qun lý kinh t nụng nghip Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 68 o Duy Tựng (2008), Tuyn o Duy Tựng, Tp II, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 69 Lu Tuyt Võn (1980), Vi nột v vai trũ ca thy li quỏ trỡnh hp tỏc húa nụng nghip Vit Nam, Tp Nghiờn c Lch s, S (194), tr.15 70 Vin S hc Vit Nam (1990): Nụng thụn Vit Nam lch s, Tp I, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni 71 Vin S hc Vit Nam (1992), Nụng thụn Vit Nam lch s, Tp 2, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni 72 Vin S hc Vit Nam (1991), Vit Nam 1975-1990 thnh tu v kinh nghim, Nxb S tht, H Ni 73 Lờ Thnh í (1984), Xỏc nh ỳng phng hng c gii húa, a nụng nghip mt bc lờn sn xut ln xó hi ch ngha, C gii húa nụng nghip mt s lý lun v thc tin, Nxb, S tht, H Ni 142 ... - NGUYễN THị áNH TUYếT ĐảNG LãNH ĐạO PHáT TRIểN KINH Tế NÔNG NGHIệP Từ NĂM 1975 ĐếN NĂM 1985 Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Mã Số: 60 22 03 15 LUậN VĂN... phỏt trin kinh t nụng nghip ca t nc nhng nm 1975- 1985 - Trỡnh by nhng thnh tu kinh t nụng nghip di s lónh o ca ng t nm 1975- 1985 - Rỳt mt s bi hc kinh nghim quỏ trỡnh ng ch o phỏt trin kinh t nụng... i vi nn kinh t nụng nghip t nm 1975- 1980 - Chng 2: ng lónh o kinh t nụng nghip t 1981 n 1985 - Chng 3: Nhn xột v kinh nghim CHNG CH TRNG V S CH O CA NG I VI NN KINH T NễNG NGHIP T NM 1975- 1980
- Xem thêm -

Xem thêm: Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp từ năm 1975 đến năm 1985 , Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp từ năm 1975 đến năm 1985 , Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp từ năm 1975 đến năm 1985

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay