Đảng bộ thành phố hà nội lãnh đạo công tác thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI) từ năm 2001 đến năm 2013

130 117 1
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 19:24

ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - - LÊ HỒNG NHUNG ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ NỘI LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC THU HÚT VỐN ĐẦUTRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI (FDI) TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2013 Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Mã số: 60 22 03 15 LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Hồng NỘI - 2014 MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết lí chọn đề tài .1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề Mục đích nhiệm vụ .4 Đối tƣợng phạm vi 5 Nguồn tài liệu phƣơng pháp .5 Đóng góp khoa học Bố cục luận văn CHƢƠNG 1: ĐẢNG BỘ TP.HÀ NỘI LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC THU HÚT VỐN ĐẦUTRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI (FDI) TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2008 1.1 Khái quát lý luận FDI thực trạng thu hút FDI TP.Hà Nội trƣớc năm 2001 1.1.1 Khái quát lý luận đầu nước 1.1.2 Thực trạng thu hút vốn FDI TP.Hà Nội trước năm 2001 Error! Bookmark not defined 1.2 Đƣờng lối ĐCS Việt Nam chủ trƣơng Đảng TP.Hà Nội thu hút vốn FDI 29 1.2.1 Khái quát đường lối ĐCS Việt Nam thu hút FDI 29 1.2.2 Chủ trương Đảng TP.Hà Nội thu hút vốn FDI 33 1.3 Quá trình thực thu hút vốn FDI Đảng TP.Hà Nội .36 1.3.1 Xây dựng kế hoạch thu hút vốn FDI 36 1.3.2 Cải cách thủ tục hành 38 1.3.3 Ban hành sách ưu đãi 41 1.3.4 Tăng cường xúc tiến đầu 46 1.3.5 Kết thu hút vốn FDI vào TP.Hà Nội 49 Tiểu kết .58 CHƢƠNG 2: ĐẢNG BỘ TP.HÀ NỘI LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC THU HÚT VỐN ĐẦUTRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI (FDI) TỪ NĂM 2008 ĐẾN NĂM 2013 60 2.1 Yêu cầu chủ trƣơng Đảng TP.Hà Nội thu hút FDI 60 2.1.1 Yêu cầu công tác thu hút vốn FDI TP.Hà Nội .60 2.1.2 Đường lối ĐCS Việt Nam chủ trương Đảng TP.Hà Nội thu hút vốn FDI 62 2.2 Quá trình thực thu hút vốn FDI TP.Hà Nội .69 2.2.1 Xây dựng kế hoạch thu hút vốn FDI 69 2.2.2 Cải cách thủ tục hành 75 2.2.3 Ban hành sách hỗ trợ .77 2.2.4.Tăng cường xúc tiến đầu .80 2.2.5 Nâng cao lực cạnh tranh 84 2.2.6 Kết thu hút vốn FDI vào TP.Hà Nội 86 Tiểu kết .91 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM .93 3.1.Một số nhận xét 93 3.1.1 Ưu điểm 93 3.1.2 Hạn chế 99 3.2 Một số học kinh nghiệm 106 Tiểu kết .112 KẾT LUẬN 113 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CT: Chỉ thị CTr: Chương trình HĐND: Hội đồng nhân dân KCN: Khu công nghiệp KCX: Khu chế xuất NQ: Nghị QĐ: Quyết định Sở KH ĐT: Sở Kế hoạch đầu TP.Hà Nội: Thành phố Nội TTHC: Thủ tục hành UBND: Ủy ban nhân dân MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết lí chọn đề tài Nội trung tâm kinh tế vào loại lớn nước ta Cùng với phát triển kinh tế nhanh chóng, quốc gia có mối liên hệ phụ thuộc với quốc gia khác Sự gắn với quốc gia thể nhiều hình thức khác Một số có luân chuyển vốn đầu nước Nguồn vốn có ý nghĩa quan trọng việc tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tạo nguồn lực bổ sung vốn, công nghệ, thị trường…Nguồn vốn góp phần vào trình giải việc làm, tăng thu nhập, nâng cao trình độ phát triển đất nước Nắm bắt tầm quan trọng tính tất yếu phải thu hút vốn FDI vào phát triển kinh tế thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa, Đảng thành phố Nội đề nhiều chủ trương, sách nhằm mục đích thu hút nguồn vốn đầu trực tiếp nước (FDI ) vào thành phố Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố có bước vượt trội Xuất phát từ thực trạng đó, người nghiên cứu định lựa chon đề tài "Đảng Thành phố Nội lãnh đạo công tác thu hút vốn đầu trực tiếp nước (FDI) từ năm 2001 đến năm 2013", làm đề tài luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 2.Lịch sử nghiên cứu vấn đề * Các tác phẩm, nghiên cứu Có thể kể đến sách như: Mai Ngọc Cường (2000), Hoàn thiện sách tổ chức thu hút đầu trực tiếp nước Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Nội; Phùng Xuân Nhạ (2000), Tác động FDI tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam, Nxb KHKT NộiBộ Lĩnh, Nguyễn Trần Quế, Đào Việt Hưng (2002), Đầu trực tiếp nước phục vụ công nghiệp hóa, đại hóa - Kinh nghiệm Việt Nam, Nxb Thế giới, Nội; Nguyễn Văn Tuấn (2005), Đầu trực tiếp nước với phát triển kinh tế Việt Nam, Nxb pháp; Lê Xuân Bá (2006) Đặc biệt sách "Hoạt động đầu trực tiếp nước Nội thành phố Hồ Chí Minh" (Nxb Khoa học xã hội, Nội), nghiên cứu tổng quan tác động đầu nước trực tiếp phát triển kinh tế, xã hội địa bàn Nội TP Hồ Chí Minh; phân tích hoạt động doanh nghiệp có vốn FDI dựa kết điều tra, đưa kiến nghị chiến lược định hướng thu hút FDI, cải thiện môi trường đầu vấn đề quản lý nhà nước nguồn vốn Ngoài ra, phải kể đến số báo, tạp chí: Nội: tiềm hội đầu tư, Nguyễn Quốc Triệu, Tạp chí Thương Mại, số 38, 2004; Đầu trực tiếp nước Nội, Nguyễn Văn Hùng, Tạp chí thương mại, số 38, 2004; Đầu trực tiếp nước Nội: Thực trạng số vấn đề đặt ra, Bùi Hồng Quang, Nguyễn Văn Hùng, Tạp chí Cộng sản, số 23, 2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nội với việc thu hút nguồn vốn đầu trực tiếp nước ngoài, Nguyễn Thị Hồng Cẩm, số 119, 2007, Tạp chí Kinh tế phát triển; Thực trạng đầu trực tiếp nước Nội - 20 năm nhìn lại (19862006), Trần Thị Tường Vân, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 7, 2007; Thu hút FDI vào Nội: thực tiễn 20 năm qua triển vọng, Nguyễn Minh Phong, Tạp chí Thương mại, số 1+2, 2008; Một số giải pháp đặc thù nhằm thu hút FDI vào Nội thời gian tới, Nguyễn Minh Phong, Ngô Văn Quý, Tạp chí Ngân hàng, số 13, 2009 * Các luận án, luận văn, đề tài nghiên cứu khoa học Các luận án, luận văn, đề tài nghiên cứu vấn đề chủ yếu đề cập đến giải pháp thu hút vốn đầu nước Luận án TS kinh tế: "Những giải pháp nâng cao hiệu vốn đầu trực tiếp nước trình công nghiệp hoá - đại hoá đất nước" (2003) tác giả Hoàng Thị Kim Thanh Tác giả phân tích đầu trực tiếp nước hiệu nghiệp công nghiệp hóa đại hóa đất nước; thực trạng hiệu vốn đầu nước Việt Nam thời gian qua biện pháp nâng cao hiệu vốn Việt Nam đến năm 2010 Luận án TS Kinh tế: "Các nhân tố ảnh hưởng giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu trực tiếp nước Việt Nam" (2004) tác giả Triệu Hồng Cẩm Tác giả trình bày sở lý luận nhân tố định thu hút đầu trực tiếp nước ngoài; phân tích tình hình thu hút đầu đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy mạnh thu hút đầu trực tiếp nước Việt Nam Luận án TS Kinh tế: "Hoàn thiện chế, sách để thu hút đầu trực tiếp nước thủ đô Nội giai đoạn 2001 - 2010" (2007) tác giả Vương Đức Tuấn Tác giả phân tích sở lý luận thực tiễn việc hoàn thiện chế, sách thu hút đầu trực tiếp nước (FDI); thực trạng trình hoàn thiện chế, sách thu hút FDI tác động đến kết thu hút FDI Nội; phương hướng giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện chế, sách thu hút FDI vào Nội đến năm 2010 Luận án TS Kinh tế: "Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đầu trực tiếp nước Việt Nam giai đoạn 2011- 2020" (2011) tác giả Nguyễn Xuân Trung Tác giả giới thiệu đầu trực tiếp nước (FDI) chất lượng đầu trực tiếp nước ngoài; trình bày thực trạng chất lượng FDI Việt Nam giai đoạn 2001-2010 quan điểm, giải pháp nâng cao chất lượng FDI Việt Nam giai đoạn 2011-2020 Luận án TS Kinh tế: "Đầu trực tiếp nước theo hướng phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ" (2014) tác giả Trần Thị Tuyết Lan Tác giả hệ thống hóa làm rõ sở lý luận đầu trực tiếp nước theo hướng phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ); phân tích, đánh giá thực trạng FDI theo hướng PTBV vùng KTTĐ Bắc Bộ; đề xuất định hướng giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh FDI theo hướng PTBV vùng KTTĐ Bắc Bộ thời gian tới Luận án TS Kinh tế "Marketing lãnh thổ nhằm thu hút đầu trực tiếp nước địa bàn thành phố Nội" (2014) tác giả Nguyễn Đức Hải Tác giả nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến marketing lãnh thổ nhằm thu hút FDI xác định sở việc đề xuất giải pháp marketing hỗn hợp lãnh thổ nhằm thu hút FDI Luận văn ThS Kinh tế "Môi trường đầu nước Nội Thực trạng giải pháp" (2012) tác giả Nguyễn Thị Thúy Hằng Tác giả trình bày sở lý luận chung khái niệm, cấu thành, tiêu chí đánh giá môi trường đầu trực tiếp nước ngoài; vai trò đầu trực tiếp nước tăng trưởng, phát triển kinh tế kinh nghiệm cải thiện môi trường đầu trực tiếp nước ngoài, nghiên cứu thực trạng môi trường đầu trực tiếp nước thủ đô Nội giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế 2001-2011 đưa số kiến nghị giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu trực tiếp nước Nhìn chung, luận án, luận văn, sách viết nghiên cứu thu hút vốn đầu trực tiếp nước thực từ sau năm 2000 đến tập trung nhiều vào thực trạng giải pháp để đẩy mạnh thu hút đầu trực tiếp nước vào Việt Nam Tuy nhiên, có công trình nghiên cứu đường lối ĐCS Việt Nam chế, sách phủ thu hút vốn đầu trực tiếp nước Hơn nữa, công trình nghiên cứu tổng quát chủ trương, sách thu hút vốn đầu trực tiếp nước Đảng TP.Hà Nội lại Xuất phát từ tình hình đó, luận văn muốn sâu nghiên cứu chủ trương trình đạo thực công tác thu hút vốn FDI Đảng TP.Hà Nội từ năm 2001 đến năm 2013 để từ đó, ưu điểm, hạn chế, học kinh nghiệm từ trình đạo thực Đảng Thủ đô Nội cho địa phương khác 3.Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1.Mục đích nghiên cứu - Làm sáng tỏ chủ trương trình đạo thực công tác thu hút vốn FDI Đảng TP.Hà Nội từ năm 2001 đến năm 2013 - Chỉ rõ ưu điểm, hạn chế đúc rút kinh nghiệm từ trình thực thu hút vốn FDI Đảng Thành phố 3.2.Nhiệm vụ nghiên cứu - Phân tích yếu tố tác động đến công tác thu hút vốn FDI TP.Hà Nội vấn đề đặt từ thực trạng công tác thu hút vốn FDI TP.Hà Nội trước năm 2001 - Trình bày phân tích chủ trương, trình đạo thực công tác thu hút vốn FDI Đảng TP.Hà Nội từ năm 2001 đến năm 2013 - Đánh giá thành công, hạn chế phân tích số học kinh nghiệm lãnh đạo Đảng TP.Hà Nội với công tác thu hút vốn FDI 4.Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1.Đối tƣợng nghiên cứu - Các chủ trương, biện pháp Đảng TP.Hà Nội công tác thu hút vốn FDI - Các hoạt động nhằm thu hút vốn FDI TP.Hà Nội 4.2.Phạm vi nghiên cứu - Sự lãnh đạo Đảng TP.Hà Nội, triển khai cấp, ngành công tác thu hút vốn FDI - Địa bàn nghiên cứu: TP Nội - Thời gian nghiên cứu: từ năm 2001 đến năm 2013 Luận văn chia thời gian nghiên cứu thành giai đoạn (giai đoạn 2001 - 2008 giai đoạn 2008 2013), lấy mốc năm 2008 năm Nội mở rộng địa giới hành chính, sáp nhập tỉnh Tây vào Nội, đánh dấu thay đổi quy mô lực cạnh tranh Thành phố Nội thu hút vốn đầu trực tiếp nước 5.Nguồn tài liệu phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Nguồn tài liệu - Các Chỉ thị, Nghị Đảng liên quan đến thu hút vốn FDI - Các tài liệu Đảng bộ, cấp quyền TP.Hà Nội thu hút vốn FDI vào TP.Hà Nội - Các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 5.2.Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp lịch sử: trình bày cách hệ thống chủ trương trình đạo thu hút vốn FDI Đảng TP.Hà Nội - Phương pháp logic: nhằm khái quát hóa nội dung đánh giá thành tựu hạn chế, rút số học kinh nghiệm trình lãnh đạo công tác thu hút vốn FDI Đảng TP.Hà Nội - Phương pháp thống kê, phân tích: nhằm xử lý số liệu, lập bảng biểu đánh giá số vấn đề qua liệu bảng biểu - Phương pháp nghiên cứu kinh tế: nghiên cứu công trình nghiên cứu FDI phương diện kinh tế Đóng góp khoa học luận văn - Cung cấp hệ thống chủ trương, biện pháp Đảng TP.Hà Nội thu hút vốn FDI tử năm 2001 đến năm 2013 - Khẳng định thành tựu, hạn chế; rút số học kinh nghiệm góp phần làm tốt công tác thu hút vốn FDI TP.Hà Nội - Cung cấp tài liệu tham khảo cho lĩnh vực thu hút vốn FDI Việt Nam 7.Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, tài liệu tham khảo luận văn gồm có chương: - Chương 1: Đảng TP.Hà Nội lãnh đạo công tác thu hút vốn FDI từ năm 2001 đến năm 2008 - Chương 2: Đảng TP.Hà Nội lãnh đạo đẩy mạnh công tác thu hút vốn FDI từ năm 2008 đến năm 2013 - Chương 3: Một số nhận xét học kinh nghiệm mại…Trong thời gian qua, Đảng thành phố đạo số hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán đáng ghi nhận Đê phổ biến pháp luật, đào tạo nâng cao trình độ cán TP Nội phối hợp với quan, đơn vị liên quan (công ty vấn luật nước ngoài, Vụ pháp luật xúc tiến đầu tư, sau trung tâm xúc tiến đầu phía Bắc - Cục đầu nước ngoài, Tổ công tác thi hành Luật doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Cục doanh nghiệp vừa nhỏ…) tổ chức nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật Luật đầu nước trước Luật đầu tư, Luật Doanh nghiệp cho cán lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp có vốn đầu nước quan quản lý Nhà nước liên quan, phần tranh thủ hỗ trợ kinh phí tổ chức quốc tế Thứ ba,bài học công tác quảng bá, xúc tiến đầu Thành phố xây dựng triển khai Chương trình xúc tiến đầu Thành phố Bắt đầu từ năm 2001, với kinh phí khoảng tỷ đồng bố trí kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thành phố hàng năm, Thành phố xây dựng triển khai chương trình xúc tiến đầu với việc tổ chức nhiều đoàn xúc tiến đầu - thương mại - du lịch, tổ chức thành công nhiều diễn đàn, hội thảo kêu gọi đầu nước Việt Nam quốc gia, vùng có tiềm vốn, công nghệ, trình độ quản lý (Thụy Sĩ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Pháp, Nga, Thái Lan, Úc, Đài Loan, Hồng Kông…) Đã thực bước đầu việc quảng bá kêu gọi đầu số phương tiện thông tin đại chúng nhiều nhà đầu nước quan tâm tìm hiểu, xúc tiến trao đổi, làm việc trực tiếp với Thành phố UBND TP.Hà Nội phối hợp với Bộ Ngoại Giao tổ chức số buổi giới thiệu tinh hình kinh tế xã hội TP.Hà Nội, đồng thời tăng cường hợp tác với đại diện ngoại giao Việt Nam nước để quảng bá, kêu gọi đầu Công tác đạo cho lập định kì lập danh mục dự án kêu gọi đầu nước tạo hiệu định Trên sở Quy hoạch phát triển 110 Tổng thể kinh tế - xã hội Thủ đô Nội phủ phê duyệt, TP.Hà Nội thực định kỳ Danh mục dự án kêu gọi đầu nước với thông tin cập nhật hàng năm tính khả thi ngày nâng cao tập trung vào số lĩnh vực ưu tiên phát triển, sản phẩm công nghiệp chủ lực, ngành dịch vụ, lĩnh vực xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị…bằng thứ tiếng Anh, Nhật, Hàn, Pháp, Trung để thực công tác xúc tiến đầu phù hợp với thị trường nước Danh mục biên tập đưa vào sách CD-ROM "Hà Nội, tiềm hội đầu tư" Trong năm cuối, phù hợp với chủ trương Nhà nước Thành phố, phạm vi đề xuất đối tác hợp tác đầu với nướ mở rộng đến tất thành phần kinh tế, kể doanh nghiệp Nhà nước Danh mục dự án kêu gọi đầu nước nướctác dụng to lớn việc mời chào, định hướng cho nhà đầu nước quan tâm nghiên cứu, tham gia vào thị trường Nội - Viêt Nam Đánh giá sơ từ năm 2006 trở trước, danh mục dự án kêu gọi đầu nướctừ 15- 20% số dự án nhà đầu nước quan tâm phản hồi lại từ 2-4%số dự án đến kết thúc thành công Danh mục dự án kêu goi đầu nước năm 2007, có phản hồi 100% dự án quan Thành phố phối hợp với nhà đầu triển khai thực Một điều quan trọng khác, với tăng cường xúc tiến đầu dự án mới, tổ chức chương trình xúc tiến đầu nước, TP Nội coi trọng xúc tiến đầu chỗ thông qua việc tăng cường hỗ trợ dự án cấp giấy chứng nhận đầu tư; thường xuyên tổ chức đối thoại, giải kịp thời kiến nghị hợp lý doanh nghiệp đầu nước ngoài, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để dự án triển khai hoạt động cách thuận lợi, có hiệu Công tác đầu nước tăng cường lên cấp độ mới, chặt chẽ, định kỳ thường xuyên Gần hàng năm thành phố Nội phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tổ chức đoàn công tác nắm tình hình, làm việc với dự án đầu 111 nước triển khai địa bàn nhằm hướng dẫn triển khai dự án, đôn đốc thực báo cáo, kịp thời chấn chỉnh sai sót không nắm vững qui định pháp luật Tiểu kết Từ phân tích kết đạt thu hút vốn FDI vào TP.Hà Nội năm 2001 đến năm 2013, luận văn trình bày ưu điểm hạn chế trình lãnh đạo thu hút vốn FDI vào thành phố Có ưu điểm đó, trước hết phải kể đến nỗ lực Đảng thành phố việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp gia nhập thị trường nhanh chóng, hỗ trợ cho doanh nghiệp hoạt động quảng bá xúc tiến, cải cách thủ tục hành theo hướng đơn giản hóa "một cửa liên thông" Bên cạnh đó, điểm yếu trình đạo công tác quản lý đất đai nhiều bất cập, hệ thống quản lý chưa rõ ràng, chi phí không thức thực tế không giảm, tính động, tiên phong, chuyên nghiệp máy quản lý chưa doanh nghiệp đánh giá cao có xu hướng giảm Điều bắt nguồn từ nhận thức Đảng Thành phố quyền thu hút vốn đầu nước chưa có trọng tâm, chiến lược lâu dài Trong chương III, luận văn trình bày số học kinh nghiệm trình lãnh đạo thu hút vốn FDI Đảng Nội từ năm 2001 đến năm 2013 Việc rút học kinh nghiệm quý báu cần thiết, có tác dụng học tham khảo cho tỉnh thành khác nước hoạch định đường lối, chủ trương thu hút vốn FDI phát triển kinh tế 112 KẾT LUẬN Với điều kiện kinh tế mở, hội nhập cạnh tranh thời đại ngày vấn đề mở rộng phát triển quan hệ nước với nhau, kinh tế trở thành nhu cầu tất yếu Đặc biệt từ năm 2001 đến nay, tình hình kinh tế giới nước có nhiều biến chuyển lớn, tạo vừa hội vừa thách thức cho quốc gia, địa phương, có TP Nội Đối với chủ trương Đảng TP Nội công tác thu hút vốn FDI, thấy Đảng TP Nội nhìn nhận đắn sâu sắc tầm quan trọng nguồn vốn FDI phát triển thành phố Những chủ trương đáp ứng biến chuyển tình hình địa phương, nước quốc tế Nếu năm 2001 đến năm 2007, chủ trương thu hút FDI Đảng TP Nội đạo khái quát là: "hoàn thiện môi trường pháp lý thuận lợi cho đầu phát triển, tạo môi trường thông thoáng cho hoạt động kinh tế, xã hội: tập trung cải cách thủ tục hành quản lý đầu tư" đến năm 2008 trở đi, chủ trương cụ thể trọng đến lĩnh vực đầu trọng tâm, để tạo đột phá cho kinh tế "đặc biệt khuyến khích, ưu đãi, tập trung nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu hỗ trợ phát triển, đưa ngành công nghiệp CNTT Thủ đô không chiếm lĩnh thị trường nước mà bước vững chiếm lĩnh thị trường quốc tế Tiếp tục rà soát hình thành số khu công nghiệp đầu sản phẩm có giá trị, công nghệ, hàm lượng chất xám cao"…Đây hướng đắn lâu dài, thể hoàn thiện, khách quan nhận thức thu hút vốn FDI Đảng TP Nội Đối với trình tổ chức thực hiện, Đảng TP.Hà Nội đạo sát ban, ngành Ủy ban nhân dân, Sở Kế hoạch Đầu tư, Cục xúc 113 tiến thương mại đầu tư…thực biện pháp cách cụ thể Nếu từ năm 2001 đến năm 2017, trình thực thu hút vốn FDI hướng đến việc xây dựng kế hoạch thu hút vốn FDI, ban hành số sách ưu đãi cải cách thủ tục hành đến năm từ 2008-2013, hoạt động thu hút vốn FDI đẩy mạnh nhiều Thành phố trọng nhiều đến tổng thể môi trường đầu với nhiều yếu tố cấu thành; thúc đẩy việc xây dựng KCN, khu công nghệ cao; biện pháp để cải cách thủ tục hành đa dạng hơn; chương trình xúc tiến đầu đầu kinh phí lớn… Quá trình lãnh đạo Đảng TP.Hà Nội bao gồm ưu điểm hạn chế, xuất phát từ nguyên nhân chủ quan khách quan Trong đó, đặc biệt phải nhấn mạnh đến vai trò Đảng TP.Hà Nội việc quan tâm đạo, định hướng thu hút vốn FDI tạo bước chuyển biến to lớn cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố, đưa thành phố trở thành địa điểm hấp dẫn đầu tư, hạt nhân vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc Tuy nhiên, định hướng kết thực thu hút vốn FDI TP.Hà Nội chưa tương xứng với tiềm vị Thủ đô Từ việc đánh giá yếu môi trường đầu nước thành phố, Đảng TP.Hà Nội cần nhìn nhận lại đưa sách liệt trình thu hút vốn đầu nước Có thế, thành phố vượt qua khủng hoảng giới, cạnh tranh địa phương khác, vươn lên địa điểm thu hút vốn FDI tốt nước khu vực 114 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Xuân Bá (2006), Tác động đầu trực tiếp nước tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Nội Đỗ Đức Bình, Ngô Thị Tuyết Mai, Đỗ Thị Hương (2014), Thu hút FDI để phát triển kinh tế tỉnh miền núi trung du phía Bắc, Nxb Chính trị Quốc gia Bộ Kế hoạch đầu (2008), Kỷ yếu 20 năm đầu nước Việt Nam, Nội Nguyễn Thị Hồng Cẩm (2007), Thành phố Hồ Chí Minh Nội với việc thu hút nguồn vốn đầu trực tiếp nước ngoài, Tạp chí Kinh tế phát triển, số 119, 2007 Chính phủ (2011), Quyết định số 1081/2011/QĐ-TTg vê phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Nội đến năm 2 , đ ị n h h ớn g đ ế n n ă m Triệu Hồng Cẩm (2004), Các nhân tố ảnh hưởng giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu trực tiếp nước Việt Nam, LA TS Kinh tế, Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh Mai Ngọc Cường (2000), Hoàn thiện sách tổ chức thu hút đầu trực tiếp nước Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đảng thời kì đổi hội nhập, Nxb Chính trị quốc gia, Nội Tống Quốc Đạt (2005), Cơ cấu đầu trực tiếp nước theo ngành kinh tế Việt Nam, LATS Kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 10.Nguyễn Đức Hải (2014), Marketing lãnh thổ nhằm thu hút đầu trực tiếp nước địa bàn thành phố Nội, LATS Kinh tế 115 11.Trần Thị Thu Hằng (2006), Thành tựu học kinh nghiệm Đảng Nội sau 10 năm lãnh đạo chuyển dịch cấu kinh tế (1996-2005), Tạp chí Giáo dục lý luận, số 10, 2006 12.Nguyễn Thị Việt Hoa (2006), Xu hướng tự hoá đầu trực tiếp nước ngoài: Cơ hội thách thức thu hút đầu trực tiếp nước vào Việt Nam, LATS Kinh tế, Đại học Ngoại thương 13.Nguyễn Văn Hùng (2004), Đầu trực tiếp nước Nội, Tạp chí thương mại, số 38, 2004 14.Nguyễn Văn Hùng, Bùi Hồng Quang (2006), Đầu trực tiếp nước Nội: Thực trạng số vấn đề đặt ra, Tạp chí Cộng sản, số 23, 2006 15.Trịnh Thị Thu Hương (2009), Tăng cường công tác quản lý nhà nước đầu trực tiếp nước địa bàn Nội, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 10 (151), 2009 16.Trần Thị Tuyết Lan (2014), Đầu trực tiếp nước theo hướng phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, LATS Kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 17.Nguyễn Anh Lê, Nguyễn Minh Phong (2007), Gia tăng đầu trực tiếp nước năm 2007 địa bàn Nội, Tạp chí thương mại, số 44, 2007 18.Đỗ Hoàng Long (2008), Tác động toàn cầu hoá kinh tế dòng vốn đầu trực tiếp nước vào Việt Nam, LATS Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân 19.Lê Bộ Lĩnh, Nguyễn Trần Quế, Đào Việt Hưng (2002), Hoạt động đầu trực tiếp nước Nội thành phố Hồ Chí Minh, Nxb Khoa học xã hội 20.Nguyễn Thị Ái Liên (2011), Môi trường đầu với hoạt động thu hút đầu trực tiếp nước vào Việt Nam, LATS Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân 116 21.Nguyễn Thị Kim Mã (2005), Giải pháp tăng cường thu hút đầu trực tiếp nước (FDI) Việt Nam, LATS Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân 22.Phùng Xuân Nhạ (ch.b.), Nguyễn Hồng Sơn, Đỗ Đức Định (2010), Điều chỉnh sách đầu trực tiếp nước Việt Nam tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Nxb Đại học Quốc gia Nội 23.Phùng Xuân Nhạ (2013), Các hình thức đầu trực tiếp nước Việt Nam - sách thực tiễn, Nxb Đại học quốc gia Nội 24.Nguyễn Minh Phong (2008), Thu hút FDI vào Nội: thực tiễn 20 năm qua triển vọng, Tạp chí Thương mại, số 1+2, 2008 25.Trần Phiên (2013), Mặt trái đầu trực tiếp nước phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, LATS Kinh tế, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh 26.Lý Hoàng Phú (2014), Các yếu tố tác động đến đầu trực tiếp nước bối cảnh khủng hoảng tài suy thoái kinh tế toàn cầu, Nxb Thông tin Truyền thông 27.Nguyễn Mạnh Quyền, Trương Việt Dũng, Nguyễn Thanh Tịnh (2013), Nội tiềm hội đầu tư, Nxb Nội 28.Sở Kế hoạch Đầu TP.Hà Nội (2011), Báo cáo tình hình kinh tế xã hội TP.Hà Nội năm 2011, TP.Hà Nội 29.Sở Kế hoạch Đầu TP.Hà Nội (2012), Báo cáo tình hình kinh tế xã hội TP.Hà Nội năm 2012, TP.Hà Nội 30 Thành ủy TP Nội (2001), Chương trình 02/2001/CTr-TU ngày 25/09/2001 nâng cao hiệu đầu tư, phát triển số ngành dịch vụ, chủ động tham gia hội nhập kinh tế quốc tế 31 Thành ủy TP Nội (2002), Báo cáo tình hình thực đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý thu hút vốn đầu trực tiếp nước Thành phố Nội 117 32 Thành ủy TP Nội (2003), Đề án số 32/2003/ĐA-TU cải cách hành 33.Thành ủy TP Nội (2008), Chương trình số 30/2008/CTr-TU: hành dộng thực Nghị Hội nghị lần thứ BCHTW Đảng (khóa X) tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN 34.Thành ủy TP Nội (2008), Chương trình đẩy mạnh tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, lực cạnh tranh kinh tế thủ đô 2006 - 2010 35 Thành ủy TP Nội (2010 ), Nghị Hội nghị lần thứ 16 BCH Đảng thành phố Nội (khóa XIV) 36.Thành ủy TP Nội (2010), Báo cáo trị BCH Đảng thành phố khóa XIV trình đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng Thành phố Nội 37.Thành ủy TP Nội (2011), Chương trình 03/2011/Ctr-TU tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh phát triển Thủ đô tăng trưởng nhanh bền vững 38.Thành ủy TP Nội (2012), Kế hoạch số 67/2012/KH-TU thực Nghị số 11/NQ-TW Bộ Chính trị (khóa XI) "Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Nội giai đoạn 2011-2020" 39.Ủy ban nhân dân TP Nội (2001), Chỉ thị số 21/2001/CT-UB "Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2002 40.Ủy ban nhân dân TP Nội (2002), Quyết định số 100/2002/QĐ-UB việc ban hành quy định quy trình thời hạn giải số thủ tục hành lĩnh vực quản lý đầu xây dựng Thánh phố Nội 41.Ủy ban nhân dân TP Nội (2002), Quyết định số 176/2002/QĐ-UB quản lý Nhà nước hoạt động đầu trực tiếp nước Thành phố Nội 118 42.Ủy ban nhân dân TP Nội (2002), Báo cáo số 90/2002/BC-KH&ĐT ngày 16/05/2002 tình hình thực đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lí thu hút vốn đầu trực tiếp nước thành phố Nội 43.Ủy ban nhân dân TP Nội (2003), Chỉ thị số 23/2003/CT-UB việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2004 44.Ủy ban nhân dân TP Nội (2004), Quyết định số 16/2004/QĐ-UB việc thành lập Văn phòng đại diện Thương mại Nội Tokyo-Nhật Bản 45.Ủy ban nhân dân TP Nội (2005), Quyết định số 139/2005/QĐ-UB việc thí điểm thực quy chế cửa việc tiếp nhận, giải thủ tục hành lĩnh vực đầu xây dựng bản, đầu nước, đầu nước địa bàn 46.Ủy ban nhân dân TP Nội (2006), Kế hoạch số 16/2006/KH-UB việc triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội năm 2006" 47.Ủy ban nhân dân TP Nội (2006), Quyết định số 210/2006/QĐ-UB việc phê duyệt đề án "một cửa liên thông" việc thực cải cách thủ tục hành thành lập doanh nghiệp, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thủ tục khắc dấu cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu; cấp mã số thuế Thành phố Nội 48.Ủy ban nhân dân TP Nội (2007), Báo cáo số 82/2007/BC-UB tình hình thu hút sử dụng đầu nước địa bàn tháng đầu năm 2007, ước thực năm 2007 kết năm triển khai thực Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu 49.Ủy ban nhân dân TP Nội (2007), Quyết định số 44/2007/QĐ-UB ban hành quy định thí điểm số chế, sách khuyến khích đầu 119 xây dựng nhà cho công nhân thuê khu công nghiệp địa bàn Thành phố Nội 50.Ủy ban nhân dân TP Nội (2007), Quyết định số 51/2007/QĐ-UB việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu địa bàn Thành phố Nội đợt năm 2007 51.Ủy ban nhân dân TP Nội (2008), Báo cáo 08/BC-UBND việc tổng kết 20 năm (1987-2007) hoạt động đầu trực tiếp nước địa bàn Nội 52.Ủy ban nhân dân TP Nội (2008), Quy chế 892/QC-UBND ngày 03/09/2008 khuyến khích thu hút đầu lĩnh vực công nghệ cao địa bàn thành phố Nội 53.Ủy ban nhân dân TP Nội (2008), Chương trình số 34/2008/CtrUBND xúc tiến đầu thành phố Nội 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015 54.Ủy ban nhân dân TP Nội (2008), Báo cáo số 86/2008/ BC-UB rà soát kết năm thực Chỉ thị số 15/2007/Ctr-TTg ngày 22/06/2007 Thủ tướng Chính phủ số giải pháp thúc đầy đầu nước vào Việt Nam 55.Ủy ban nhân dân TP Nội (2008), Báo cáo số 72/2008/BC-UB tổng hợp tình hình đầu nước năm 2008 địa bàn Nội 56.Ủy ban nhân dân TP Nội (2008), Quyết định số 21/2008/QD-UB quản lý, sử dụng nguồn vốn giải phóng mặt chuẩn bị quỹ đất phục vụ dự án đầu xây dựng địa bàn thành phố Nội áp dụng cho trung tâm phát triển quỹ đất UBND Thành phố Nội thành lập 57.Ủy ban nhân dân TP Nội (2008), Quyết định số 2101/2008/QĐ-UB thành lập trung tâm xúc tiến đầu Thành phố Nội 58.Ủy ban nhân dân TP Nội (2008), Kế hoạch số 55/2008/KH-UB kiểm tra công tác giải thủ tục hành 120 59.Ủy ban nhân dân TP Nội (2009), Quyết định số 1310/2009/QĐ-UB ban hành đề án nâng cao số lực cạnh tranh Thành phố Nội giai đoạn 2009-2010 60.Ủy ban nhân dân TP Nội (2009), Chỉ thị số 23/2009/CT-UBND việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011-2015 61.Ủy ban nhân dân TP Nội (2010), Chỉ thị số 16/2010/CT-UBND việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 62.Ủy ban nhân dân TP Nội (2011), Quyết định số 5487/2011/NQ-UB hỗ trợ lãi suất sau đầu cho doanh nghiệp Thành phố Nội năm 2011 63.Ủy ban nhân dân TP Nội (2011), Nghị số 06/2011/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Nội năm 2011-2015 64.Ủy ban nhân dân TP Nội (2011), Nghị số 06/2011/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội Thành phố Nội năm 2011-2015 65.Ủy ban nhân dân TP Nội (2011), Kế hoạch số 84/KH-UBND phát triển kinh tế - xã hội năm 2011-2015 thành phố Nội, 66.Ủy ban nhân dân TP Nội (2011), Kế hoạch số 141/2011/KH-UB việc nâng cao lực cạnh tranh cấp tỉnh Thành phố Nội giai đoạn 2011-2015 67.Ủy ban nhân dân TP Nội (2012), Chỉ thị số 09/2012/CT-UBND việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 Kế hoạch đầu từ ngân sách nhà nước năm 2013-2015 68.Ủy ban nhân dân TP Nội (2012), Kế hoạch số 25/2012/KH-UB thực chương trình "Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế thủ đô tăng trưởng nhanh bền vững 121 giai đoạn 2011-2015 69.Ủy ban nhân dân TP Nội (2012), Quyết định số 1412/2010/QĐ-UB việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành thực địa bàn thành phố Nội lĩnh vực đầu nước 70.Ủy ban nhân dân TP Nội (2012), Quyết định số 4430/2012/QĐUBND việc phê duyệt Danh mục dự án đầu công bố rộng rãi theo hình thức hợp đồng BOT, BT Thành phố Nội 71.Ủy ban nhân dân TP Nội (2013), Quyết định số 5487/2013/NQ-UB hỗ trợ lãi suất sau đầu cho doanh nghiệp Thành phố Nội năm 2013 72.Ủy ban nhân dân TP Nội (2013), Quyết định số 5669/2013/QĐ-UB phê duyệt "Đề án đẩy mạnh thu hút đầu trực tiếp từ Nhật Bản địa bàn thành phố Nội, giai đoạn 2013-2015 năm 73.Ủy ban nhân dân TP Nội (2013), Chỉ thị số 09/2013/CT-UBND việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 Kế hoạch đầu từ ngân sách nhà nước năm 2013-2015 74.Ủy ban nhân dân TP Nội (2013), Chỉ thị số 13/2013/CT-UBND việc tập trung cải thiện Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI Thành phố Nội 75.Ủy ban nhân dân TP Nội (2013), Kế hoạch số 58/2013/KH-UBND đẩy mạnh nâng cao hiệu hội nhập kinh tế quốc tế thành phố Nội giai đoạn 2013 - 2015 76.Ủy ban nhân dân TP Nội (2013), Kế hoạch số 2613/2013/KH-UB phân bổ kinh phí hoạt động xúc tiến đầu Thành phố Nội năm 2013 77.Ủy ban nhân dân TP Nội (2013), Quyết định số 110/2013/QĐ-VP danh mục thủ tục hành tiếp nhận theo chế cửa, 122 liên thông văn phòng UBND thành phố 78.Ủy ban nhân dân TP Nội (2013), Quyết định số 5669/2013/QĐUBND phê duyệt "Đề án đẩy mạnh thu hút đầu trực tiếp từ Nhật Bản địa bàn Thành phố Nội, giai đoạn 2013-2015 năm tiếp theo" 79.Phan Văn Tâm (2013), Đầu trực tiếp Nhật Bản vào Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội 80.Hoàng Thị Kim Thanh (2003), Những giải pháp nâng cao hiệu vốn đầu trực tiếp nước trình công nghiệp hoá - đại hoá đất nước, LATS kinh tế, Học viện Ngân hàng 81.Ngô Công Thành (2005), Định hướng phát triển hình thức đầu trực tiếp nước Việt Nam, LATS Kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 82.Nguyễn Thị Thìn (2011), Tác động đầu trực tiếp nước việc nâng cao lực cạnh tranh kinh tế Việt Nam, LATS Kinh tế, Học viện Khoa học xã hội 83.Nguyễn Quốc Triệu (2004), Nội: tiềm hội đầu tư, Tạp chí Thương mại, số 38, 2004 84.Nguyễn Xuân Trung (2012), Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đầu trực tiếp nước Việt Nam giai đoạn 2011- 2020, LATS Kinh tế, Học viện Khoa học xã hội 85.Vương Đức Tuấn (2007), Hoàn thiện chế, sách để thu hút đầu trực tiếp nước thủ đô Nội giai đoạn 2001 - 2010, LATS Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân 86 Nguyễn Văn Tuấn (2005), Đầu trực tiếp nước với phát triển kinh tế Việt Nam, Nxb pháp 87.Trần Xuân Tùng (2005), Đầu trực tiếp nước Việt Nam thực trạng giải pháp, Nxb Chính trị Quốc gia 123 88.Bùi Thuý Vân (2011), Đầu trực tiếp nước (FDI) với việc chuyển dịch cấu hàng xuất vùng đồng Bắc bộ, LATS Kinh tế 89.Trần Thị Tường Vân (2007), Thực trạng đầu trực tiếp nước Nội - Hai mươi năm nhìn lại (1986-2006), Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 7, 2007 90.Nguyễn Trọng Xuân (2002), Đầu trực tiếp nước với công công nghiệp hoá, đại hoá Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội 124 ... sông Đà t-ơng lai có khả lớn cấp n-ớc cho thành phố Hà Nội Tài nguyên đất Đến năm 2009, diện tích đất nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn cấu sử dụng đất thành phố, khoảng 56,5%, đất trồng lúa 118,1... tip vo thỏng v thỏng 10, thnh ph cú bn Xuõn, H, Thu, ụng Tài nguyên n-ớc 16 Trữ l-ợng nc ca thành phố Hà Nội đ-ợc chia làm khu vực: khu vực Hà Nội cũ: Nguồn n-ớc cung cấp phục vụ cho sinh hoạt... đập đ-ợc xây dựng (Suối Hai, Ao Vua, Đồng Mô, Ngải Sơn ) Khu vực nội thành có hệ thống hồ độc đáo, đáng kể Hồ Tây có quy mô diện tích lớn khoảng 500 ha, nằm trung tâm thành phố 17 V tài nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đảng bộ thành phố hà nội lãnh đạo công tác thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI) từ năm 2001 đến năm 2013 , Đảng bộ thành phố hà nội lãnh đạo công tác thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI) từ năm 2001 đến năm 2013 , Đảng bộ thành phố hà nội lãnh đạo công tác thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI) từ năm 2001 đến năm 2013

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay