Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của huyện nam sách, tỉnh hải dương

101 77 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 19:09

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - NGUYỄN TIẾN HOAN QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CỦA HUYỆN NAM SÁCH, TỈNH HẢI DƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - NGUYỄN TIẾN HOAN QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CỦA HUYỆN NAM SÁCH, TỈNH HẢI DƢƠNG Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:TS ĐÀO VĂN TUẤN XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHÙ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu thực hướng dẫn thầy giáo hướng dẫn khoa học Các số liệu trích dẫn sử dụng luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng đáng tin cậy LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chƣơng trình cao học viết luận văn , nhận đƣợc hƣớng dẫn , giúp đỡ góp ý nhiệt tình quý thầy cô Trƣờng Đại học Kinh tế - Đaị hoc Quốc gia Hà Nôị c Trƣớc hết, xin chân thành cảm ơn đến quý thầy cô trƣờng Đại học Kinh tế, tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ cho quá trình học tập Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến TS Đào Văn Tuấn dành nhiều thời gian tâm huyết hƣớng dẫn nghiên cứu giúp hoàn thành luận văn tốt nghiệp Mặc dù có nhiều cố gắng nỗ lực , tìm tòi, nghiên cứu để hoàn thiện luận văn, nhiên tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đƣợc đóng góp tận tình quý thầy cô các bạn MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .i DANH MỤC BẢNG BIỂU .ii DANH MỤC SƠ ĐỒ iv LỜI MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN CẤP HUYỆN .4 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu .4 1.1.1 Các nghiên cứu nước .4 1.1.2 Các nghiên cứu nước .7 1.2 Cơ sở lý luận quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN 10 1.2.1 Một số khái niệm 10 1.2.2 Đặc điểm vốn đầu tư XDCB từ NSNN .12 1.2.3 Quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN cấp huyện 13 1.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN cấp huyện 25 1.3 Kinh nghiệm thực tiễn từ các địa phƣơng Việt Nam 27 1.3.1 Kinh nghiệm quận Liên Chiểu - thành phố Đà Nẵng .27 1.3.2 Kinh nghiệm thị xã Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc 28 1.3.3 Kinh nghiệm huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương 30 1.3.3 Những học kinh nghiệm rút từ thực tiễn quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN cho mô hình cấp huyện .31 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1 Phƣơng pháp tiếp cận vấn đề nghiên cứu .33 2.1.1 Tiếp cận hệ thống 33 2.1.2 Tiếp cận có tham gia 33 2.2 Phƣơng pháp chọn điểm nghiên cứu 33 2.3 Phƣơng pháp thu thập tài liệu/thông tin 34 2.4 Phƣơng pháp phân tích 34 2.4.1 Phương pháp thống kê mô tả 34 2.4.2 Phương pháp thống kê so sánh 34 2.5 Khung phân tích đề tài quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN 35 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CỦA HUYỆN NAM SÁCH, TỈNH HẢI DƢƠNG 37 3.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Nam Sách 37 3.1.1 Đặc điểm vị trí địa lý cấu trúc hành 37 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Nam Sách .37 3.2 Phân tích thực trạng công tác quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN huyện Nam Sách .43 3.2.1 Công tác lập kế hoạch phân bổ vốn đầu tư XDCB 43 3.2.2 Công tác tạm ứng toán vốn đầu tư XDCB 53 3.2.3 Công tác toán vốn đầu tư XDCB 57 3.2.4 Công tác kiểm tra, tra, kiểm toán vốn đầu tư XDCB 66 3.3 Đánh giá chung công tác quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN huyện Nam Sách 70 3.3.1 Những kết đạt 70 3.3.2 Những hạn chế, thiếu sót 71 2.3.3 Những nguyên nhân chủ yếu hạn chế công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN huyện Nam Sách 73 Chƣơng 4: ĐỊNH HƢỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM SÁCH, TỈNH HẢI DƢƠNG 75 4.1 Định hƣớng công tác quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN địa bàn huyện Nam Sách .75 4.1.1 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương huyện Nam Sách 75 Đ ị n h h n g c ôn g t c q u ả n l ý v ố n đ ầu t X DC B t N S N N c ủ a h u y ện Nam Sách 77 4.2 Giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện tăng cƣờng công tác quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN địa bàn huyện Nam Sách .78 4.2.1 Nhóm giải pháp công tác lập kế hoạch phân bổ vốn đầu tư XDCB .78 4.2.2 Nhóm giải pháp công tác tạm ứng toán vốn đầu tư XDCB 80 4.2.3 Nhóm giải pháp công tác toán vốn đầu tư XDCB .81 4.2.4 Nhóm giải pháp công tác kiểm tra, tra, kiểm toán 83 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Nguyên nghĩa Ký hiệu CNH Công nghiệp hóa GTSX Giátrị sản xuất HĐND Hội đồng nhân dân KBNN Kho bạc nhà nƣớc MTTQ Mặt trận Tổ quốc NSNN Ngân sách Nhà nƣớc THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TSCĐ Tài sản cố định 10 TW Trung ƣơng 11 UBND Ủy ban nhân dân 12 XDCB Xây dựng i DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Nội dung Trang Bảng 3.1 Hiện trạng sử dụng đất huyện Nam Sách năm 2014 39 Bảng 3.2 Dân số trung bình huyện Nam Sách đến năm 2014 40 Bảng 3.3 Nguồn lao động huyện Nam Sách đến năm 2014 41 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Tăng trƣởng kinh tế địa bàn huyện giai đoạn 2012-2014 Cơ cấu kinh tế huyện Nam Sách theo GTSX giai đoạn 2010-2014 Kế hoạch phân bổ nguồn vốn đầu tƣ XDCB từ năm 2012-2014 huyện Nam Sách Cơ cấu kế hoạch vốn đầu tƣ XDCB Kế hoạch phân bổ vốn phân theo ngành/lĩnh vực XDCB từ năm 2012-2014 huyện Nam Sách 42 43 45 46 48 Kết thực kế hoạch vốn đầu tƣ XDCB phân Bảng 3.9 theo lĩnh vực, ngành kinh tế năm (2012- 52 2014) 10 Bảng 3.10 11 Bảng 3.11 Kết toán vốn XDCB theo ngành, lĩnh vực tính đến hết năm 2014 Số lƣợng giá trị các công trình lập báo cáo toán hạn theo các năm 55 58 ii 12 Bảng 3.12 13 Bảng 3.13 14 Bảng 3.14 15 Bảng 3.15 16 Bảng 3.16 Số công trình, dự án chƣa đƣợc thẩm định toán giai đoạn 2012 - 2014 Tổng hợp kết thẩm định phê duyệt toán công trình hoàn thành từ 2012 -2014 Công trình, dự án đầu tƣ XDCB giai đoạn 2012 - 2014 phải điều chỉnh, bổ sung dự toán Danh sách các công trình phát vi phạm tra, kiểm tra từ năm 2012 - 2014 Các công trình, dự án giai đoạn 2012-2014 chậm tiến độ 60 62 63 67 72 iii độ chuyên môn yếu hệ tình trạng trì trệ tất các khâu quản lý, từ lập kế hoạch dự toán vốn đầu tƣ đến tra, kiểm tra, kiểm toán vốn đầu tƣ (5) Tinh thần, trách nhiệm chủ đầu tư: Thực tế cho thấy, chủ đầu tƣ nhân tố thiếu công tác quản lý, điều hành giám sát các công trình, dự án XDCB địa bàn huyện Ở đây, chủ đầu tƣ UBND các xã UBND huyện Việc buông lỏng quản lý quá trình thi công, xây dựng hay giám sát dẫn đến hậu nghiêm trọng quản lý vốn, đặc biệt tình trạng thất thoát vốn NSNN thông tin không hoàn hảo làm sai sót quá trình quản lý vốn đầu tƣ (6) Năng lực đơn vị tư vấn lập dự án: Hầu hết các công trình xây dựng, dự án XDCB có đơn vị tƣ vấn tham gia vào các hoạt động dự án Ngay từ thiết kế dự án, dự toán kinh phí phân bổ kinh phí theo năm công trình, dự án đơn vị tƣ vấn lập trình các quan có liên quan thẩm định phê duyệt Trình độ lực đơn vị tƣ vấn tốt tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý vốn Khi xây dựng kế hoạch vốn hay phân bổ vốn theo giai đoạn, đơn vị tƣ vấn phải bám sát vào các văn hƣớng dẫn nhất, đơn giá các vật tƣ cần thiết công trình, dự án theo quy định hành, quy định thƣờng thay đổi theo thời gian Bởi đơn vị tƣ vấn thực tốt các khâu khớp nối nội dung dự án với các văn hành xây dựng báo cáo cách khoa học, logic khiến công tác quản lý thực nhiệm vụ dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian ngƣợc lại 74 Chƣơng ĐỊNH HƢỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM SÁCH, TỈNH HẢI DƢƠNG 4.1 Định hƣớng công tác quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN địa bàn huyện Nam Sách 4.1.1 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương huyện Nam Sách 4.1.1.1 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương (1) Phát huy vị trí, vai trò đầu mối giao lƣu kinh tế, thƣơng mại quốc phòng- an ninh nội địa Đồng sông Hồng, chủ động nắm bắt thời hội nhập, huy động tổng hợp sử dụng hiệu các nguồn lực, chuyển nhanh sang phát triển theo chiều sâu dựa vào nâng cao suất lao động, chất lƣợng sản phẩm đƣa tỉnh trở thành trung tâm kinh tế, đô thị lớn có sức thu hút, lan tỏa mạnh khu vực Bắc Bộ (2) Tạo đột phá phát triển thông qua đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi chế, sách quản lý, phát huy vai trò các cấp quyền tỉnh tham gia nhân dân, phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật, tay nghề cao kết hợp với bƣớc đại hóa kết cấu hạ tầng để thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội (3) Phát triển kinh tế đôi với nâng cao đời sống vật chất tinh thần các tầng lớp nhân dân, bồi đắp truyền thống văn hiến, ý chí động, sáng tạo cho hệ trẻ, giữ gìn sử dụng hợp lý tài nguyên, môi trƣờng có tính đến lâu dài, phát triển bền vững kinh tếxã hội (4) Gắn kết phát triển kinh tế- xã hội tỉnh với quá trình phát triển chung Vùng Đồng sông Hồng, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, phối hợp với các địa phƣơng thu hút đầu tƣ, xây dựng kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trƣờng, đào tạo nhân lực giải các vấn đề liên vùng 75 (5) Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế- xã hội với thực các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, củng cố vững trận quốc phòng toàn dân kết hợp với trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định trị trật tự xã hội (6) Phát triển nhanh, vững toàn diện đƣa Hải Dƣơng trở thành tỉnh công nghiệp có tảng kinh tế CNH, văn hóa- xã hội tiến văn minh, môi trƣờng bền vững, quốc phòng- an ninh vững chắc, trung tâm kinh tế, đô thị lớn đại Đồng sông Hồng vào năm 2020, hƣớng đến trở thành tỉnh CNH - đại hóa vào thời kỳ sau năm 2020 đến 2030 4.1.1.2 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Nam Sách Nghị Đại hội Đảng huyện Nam Sách lần thứ XXVII Nghị HĐND huyện khóa XVIII xác định phƣơng hƣớng tổng quát mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội huyện giai đoạn 2015 - 2020 nhƣ sau: Tăng cƣờng xây dựng Đảng sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quản lý, điều hành quyền; đẩy mạnh hoạt động MTTQ các đoàn thể trị - xã hội, phát huy dân chủ sức mạnh đoàn kết toàn dân Khai thác tốt tiềm năng, huy động nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế bền vững; nâng cao hiệu sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ; chuyển dịch cấu kinh tế, cấu lao động theo hƣớng CNH - đại hóa Tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trƣờng thuận lợi để thu hút đầu tƣ khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển Nâng cao chất lƣợng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, bảo vệ môi trƣờng Tập trung giải các vấn đề xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội Đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững trật tự, an toàn xã hội; xây dựng huyện Nam Sách phát triển bền vững, giàu mạnh, văn minh * Một số tiêu cụ thể đến năm 2020: (1) Tốc độ phát triển ngành nông nghiệp bình quân đạt 102,5%/năm (2) Tốc độ phát triển ngành công nghiệp, xây dựng bình quân đạt 112%/năm (3) Tốc độ phát triển ngành dịch vụ bình quân đạt 110,4%/năm 76 (4) GTSX 01 đất trồng trọt nuôi trồng thuỷ sản đến năm 2020 đạt 160 triệu đồng (5) Thu ngân sách huyện năm tăng từ 10% trở lên so với kế hoạch tỉnh giao (6) Tỷ lệ huy động các cháu độ tuổi nhà trẻ đạt 46,5% trở lên; lớp mẫu giáo đạt 99,4% trở lên; xây dựng 10 trƣờng đạt chuẩn quốc gia (7) 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia y tế giai đoạn 2011 - 2020 (8) Tỷ lệ thu gom rác thải đô thị đạt 95%, nông thôn đạt 85% (9) Tỷ lệ hộ có hố xí hợp vệ sinh đạt 80% (10) Tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em dƣới tuổi đạt 100% Hạ tỷ lệ trẻ em dƣới tuổi suy dinh dƣỡng đến năm 2020 xuống 9%; (11) Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,5%/năm trở lên (theo tiêu chí mới) (12) Cơ cấu lao động Nông nghiệp - Công nghiệp, xây dựng - Dịch vụ năm 2020 là: 43,7% - 35,1% - 22,2% (13) Xây dựng - xã đạt chuẩn nông thôn (đến năm 2020 có 10 - 11 xã nông thôn mới) (14) Xây dựng xã Thanh Quang lên thị trấn vào năm 2020 (15) Hằng năm, giải quyết, tạo việc làm cho 2.000 lao động (16) 100% làng, khu dân cƣ có nhà văn hoá đạt tiêu chuẩn quy định; có thêm 10 làng, khu dân cƣ đƣợc công nhận làng, khu dân cƣ văn hoá; 88% trở lên số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá (18) Giữ vững an ninh trị, trật tự an toàn xã hội (19) Hằng năm có 75% trở lên số quyền sở, 70% số tổ chức sở Đảng đạt sạch, vững mạnh MTTQ các đoàn thể trị - xã hội đạt vững mạnh 4.1.2 Định hướng công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN huyện Nam Sách (1) Đảm bảo quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ nguồn vốn NSNN chặt chẽ, hiệu quả, hạn chế thấp lãng phí, tiêu cực (2) Chấp hành nghiêm túc các quy định nhà nƣớc công tác quản lý đầu tƣ XDCB nói chung quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN 77 (3) Tập trung đầu tƣ đảm bảo trọng tâm theo quy hoạch kế hoạch đầu tƣ trung hạn, tránh dàn trải; ƣu tiên hỗ trợ các xã khó khăn (4) Tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra, giám sát; trọng giám sát cộng đồng dân cƣ đối với các dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng công cộng nhƣ đƣờng giao thông, hệ thống thủy lợi, 4.2 Giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện tăng cƣờng công tác quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN địa bàn huyện Nam Sách 4.2.1 Nhóm giải pháp công tác lập kế hoạch phân bổ vốn đầu tư XDCB 4.2.1.1 Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư XDCB từ NSNN cần theo hướng giao kế hoạch giai đoạn Để tạo chuyển biến tích cực, triển khai thực tốt Luật đầu tƣ công năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/2015 xây dựng kế hoạch phân bổ kế hoạch vốn đầu tƣ XDCB trung hạn thời gian năm huyện để chủ động điều hành kế hoạch vốn cho các dự án đầu tƣ 4.2.1.2 Gắn trách nhiệm người định đầu tư với người quản lý vốn đầu tư XDCB Cần có đột phá khâu định dự án đầu tƣ kế hoạch hoá đầu tƣ, gắn trách nhiệm ngƣời định đầu tƣ với ngƣời quản lý vốn NSNN hoàn thiện chế kế hoạch hoá đầu tƣ theo dự án Căn bệnh cố hữu chế kế hoạch hoá vốn đầu tƣ từ NSNN bố trí vốn phân tán, rải mành mành Nguyên nhân trực tiếp ngƣời định phê duyệt dự án đầu tƣ với ngƣời định nguồn vốn chƣa có gắn kết hợp lý Ngƣời định đầu tƣ vào nhu cầu đầu tƣ phát triển thuộc phạm vi phụ trách để đầu tƣ lại định đƣợc khả huy động nguồn vốn dẫn đến có quá nhiều dự án đƣợc định đầu tƣ, nguồn vốn lại ỏi, chƣa tƣơng xứng với nhu cầu Do vậy, thực Luật Đầu tƣ công ngƣời định đầu tƣ phải có trách nhiệm bố trí đủ nguồn vốn cho dự án mà định, việc thẩm định, đánh giá, xác định xác các nguồn vốn đầu tƣ giai đoạn định chủ trƣơng đầu tƣ quan trọng 78 4.2.1.3 Nghiên cứu xây dựng thực chế phân bổ vốn theo tiến độ dự án Do đặc thù hoạt động đầu tƣ XDCB thời gian thi công dài, có khối lƣợng dở dang, chu kỳ đầu tƣ không trùng với năm ngân sách nên cần bố trí vốn trung dài hạn vậy, việc phân bổ, bố trí vốn cần thực theo tiến độ dự án Hiện nay, việc phân bổ, bố trí vốn đầu tƣ XDCB cho các dự án, công trình huyện thực bố trí theo năm ngân sách (kế hoạch năm dự án đƣợc toán hết ngày 31 tháng 01 năm sau), chƣa đảm bảo vốn theo tiến độ thực dự án, dẫn đến tình trạng nhiều công trình, dự án đầu tƣ XDCB đƣợc phê duyệt thực nhƣng không bố trí đƣợc vốn bố trí không đảm bảo tiến độ thực làm kéo dài thời gian đầu tƣ xây dựng, chậm đƣa công trình, dự án vào hoạt động Nguồn vốn NSNN huyện cho đầu tƣ XDCB hàng năm đáp ứng đƣợc phần nhỏ so với nhu cầu đầu tƣ, nguồn vốn chịu nhiều áp lực các yếu tố phi kinh tế dẫn đến dàn trải mang tính bình quân chủ nghĩa mà chƣa xuất phát từ hiệu dự án đầu tƣ cụ thể Chính mà hàng năm tồn dự án không "tiêu" hết vốn, có các dự án vốn không theo kịp tiến độ khiến cho quá trình thực hiện, thƣờng các tháng cuối năm, huyện phải điều chỉnh vốn từ dự án sang án khác gây khó khăn cho chủ đầu tƣ doanh nghiệp Cũng từ việc thiếu gắn kết các dự án với kế hoạch hàng năm kéo theo nhiều vấn đề phát sinh nhƣ nợ đọng khối lƣợng, kéo dài toán gây khó khăn cho công tác quản lý nhƣ lãng phí nguồn lực xã hội Do vậy, việc chuyển dần từ kế hoạch hoá đầu tƣ hàng năm sang kế hoạch hoá theo tiến độ dự án đảm bảo hiệu đồng vốn khắc phục tình trạng 4.2.1.4 Sửa đổi chế phân bổ vốn đầu tư XDCB theo hướng bổ sung quy định nguyên tắc phân bổ, bố trí vốn đầu tư XDCB theo tiến độ dự án, công trình khối lượng thực Theo đó, đối với các công trình dự án đầu tƣ XDCB đƣợc phê duyệt thực đƣợc, NSNN huyện đảm bảo bố trí đủ vốn theo tổng mức đầu tƣ dự án đƣợc duyệt tiến độ thực Đồng thời, quy định phân bổ, bố trí dự toán ngân sách đầu tƣ XDCB hàng năm đƣợc giao phải đảm bảo bố trí đủ vốn cho các công 79 trình dự án theo dự toán tiến độ thực hiện, sau xem xét bố trí vốn cho các công trình dự án khới công Đồng thời nghiên cứu xây dựng chế đảm bảo quyền quan dân cử, quan Tài việc giám sát định chủ trƣơng đầu tƣ, việc bố trí vốn đối với các công trình dự án đảm bảo phù hợp nhiệm vụ đầu tƣ XDCB khả nguồn vốn NSNN huyện 4.2.2 Nhóm giải pháp công tác tạm ứng toán vốn đầu tư XDCB 4.2.2.1 Kiện toàn tổ chức tài thực công tác toán vốn đầu tư XDCB Tăng cƣờng ngƣời cho KBNN huyện Chế độ thông tin báo cáo KBNN huyện với phòng Tài - Kế hoạch, với KBNN tỉnh cần thực nghiêm túc, đảm bảo tính kịp thời phục vụ công tác điều hành lãnh đạo 4.2.2.2 Cải cách thủ tục toán theo hướng đơn giản hoá, phối hợp đồng tất phòng, ban, ngành Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành các lĩnh vực xây dựng, địa chính, tài để tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời thực thi nhƣ đảm bảo việc kiểm tra, kiểm soát quan Nhà nƣớc Thủ tục toán cần gắn quy định chế tài việc toán chậm, không thời gian quy định 4.2.2.3 Nghiên cứu quản lý toán cho dự án theo "đầu ra" Vì sản phẩm dự án đầu tƣ XDCB công trình xây dựng - sản phẩm đơn lẻ đƣợc sản xuất theo đơn đặt hàng, vào mẫu mã hồ sơ thiết kế Bên mua các chủ đầu tƣ dự án, bên bán các nhà thầu, đối tƣợng mua bán công trình XDCB hoàn thành theo đơn dặt hàng thông qua hợp đồng Nhƣ vậy, chất đầu tƣ XDCB việc tạo sản phẩm xây dựng, loại hàng hóa, đề nghị sửa đổi hình thức toán theo hƣớng kiểm soát đầu Tức mua sản phẩm hoàn thành, ngƣời có thẩm quyền định đầu tƣ chủ đầu tƣ đƣa yêu cầu chất lƣợng, số lƣợng, chủng loại, mẫu mã hàng hóa mà định mua, sau đề nghị nhà thầu đấu thầu để tạo sản phẩm hàng hoá Sau nhà thầu thực xong hợp đồng cấp định đầu tƣ kiểm tra, thấy đúng, đủ theo hợp đồng ký đề nghị KBNN toán cho nhà thầu Để thực tốt công tác toán vốn đầu tƣ XDCB địa bàn huyện Nam Sách giải pháp vĩ mô phía Nhà nƣớc, UBND huyện Nam Sách 80 cần chủ động kiện toàn máy thực quy trình toán vốn đầu tƣ Ban quản lý các công trình xây dựng huyện; Bộ phận cấp phát, theo dõi nguồn vốn đầu tƣ XDCB phòng Tài - Kế hoạch Hiện nay, phận toán vốn đầu tƣ KBNN Nam Sách hạn chế trình độ chuyên môn thiếu số lƣợng để khắc phục tình trạng này, UBND huyện đề nghị KBNN huyện Nam Sách tăng cƣờng cán có đủ chuyên môn đáp ứng đƣợc yêu cầu toán vốn đầu tƣ Tạo điều kiện mặt thời gian kinh phí bồi dƣỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán phụ trách công tác toán vốn đầu tƣ Đôn đốc các chủ đầu tƣ, các nhà thầu lập thủ tục toán vào quý I, II tránh tình trạng toán không đồng các quý năm giảm khối lƣợng toán chuyển giao năm sau 4.2.3 Nhóm giải pháp công tác toán vốn đầu tư XDCB 4.2.3.1 Hoàn thiện hệ thống văn quản lý tài chính, xây dựng chế thi đua khen thưởng phù hợp Rà soát hoàn chỉnh hệ thống văn quản lý tài đầu tƣ XDCB từ khâu tạm ứng, toán đến toán vốn đầu tƣ nhằm đẩy mạnh công tác thẩm tra toán Huyện cần xây dựng chế động viên, khuyến khích các đơn vị, cá nhân có thành tích công tác quản lý toán vốn đầu tƣ XDCB Trên sở nghiên cứu ban hành chế độ khen thƣởng vật chất cho các chủ đầu tƣ thực tốt công tác toán vốn đầu tƣ dự án hoàn thành đảm bảo chất lƣợng, thời gian quy định các quan đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ thực thẩm tra toán vốn đầu tƣ Có các chế, chế tài xử phạt đối với các trƣờng hợp không chấp hành nghiêm túc các định toán vốn đầu tƣ chậm toán vốn đầu tƣ 4.2.3.2 Đôn đốc, khuyến khích chủ đầu tư lập thủ tục toán vốn đầu tư đảm bảo thời gian quy định Theo dõi sát thời gian các công trình sau nghiệm thu bàn giao đến nộp báo cáo toán đến quan thẩm tra; hàng năm tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý hoạt động đầu tƣ XDCB nhằm biểu dƣơng đơn vị thực 81 toán thời gian quy định đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ toán vốn đầu tƣ, đồng thời phê bình đơn vị chậm toán, không hoàn thành nhiệm vụ Trên sở đó, có hình thức khen thƣởng đối với quan toán trƣớc thời gian quy định mà thiết thực ƣu tiên bố trí vốn cho dự án, công trình đơn vị làm chủ đầu tƣ Đồng thời, có hình thức phạt các đơn vị toán chậm so với thời gian quy định nhƣ: không bố trí vốn cho dự án, công trình đơn vị làm chủ đầu tƣ 4.2.3.3 Tăng số lượng nâng cao chất lượng cán làm công tác toán Vấn đề ngƣời làm công tác thẩm tra toán vốn đầu tƣ XDCB huyện vấn đề cần quan tâm Đội ngũ cán làm công tác toán không hạn chế trình độ chuyên môn mà thiếu số lƣợng Để giải vấn đề này, UBND huyện thực giải pháp tình ký hợp đồng có thời hạn với ngƣời lao động có chuyên môn, kinh nghiệm nhu cầu lao động Ƣu tiên xếp cán có đủ phẩm chất, lực để thực nhiệm vụ lĩnh vực đƣợc coi lĩnh vực " nhạy cảm" Khi thực thẩm tra dự án cụ thể, phức tạp mà lực cán chuyên môn không đáp ứng đƣợc, UBND huyện mời chuyên gia nhƣ đơn vị tƣ vấn có kinh nghiệm tham gia để đảm bảo chất lƣợng Chủ động tạo điều kiện mặt thời gian kinh phí cử cán chuyên môn tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ các quan nhà nƣớc cấp tổ chức UBND huyện yêu cầu phòng chuyên môn thẩm định, thẩm tra toán phải cử cán chuyên môn kiểm tra thực tế nhằm tránh tình trạng chủ đầu tƣ xây dựng không hồ sơ thiết kế đƣợc thẩm định, đặc biệt với các công trình chống xuống cấp có vốn đầu tƣ dƣới 20 triệu đồng xảy tình trạng chủ đầu tƣ làm hồ sơ khống Thƣờng xuyên đôn đốc các chủ đầu tƣ, ban quản lý dự án triển khai công tác báo cáo toán vốn đầu tƣ theo quy định 82 4.2.4 Nhóm giải pháp công tác kiểm tra, tra, kiểm toán 4.2.4.1 Xây dựng quy chế quy định cụ thể nội dung, trách nhiệm quyền hạn quan liên quan Xây dựng ban hành quy trình, biện pháp kiểm tra hữu hiệu để đảm bảo các quy định đầu tƣ xây dựng, tài phải đƣợc tuân thủ đúng, đủ phát đƣợc sơ hở quy định Công tác tra, kiểm tra quản lý đầu tƣ xây dựng cần quy định cụ thể trách nhiệm quyền hạn quan nội dung tra, đối tƣợng tra, quy định chế phối hợp công tác tra, kiểm tra các quan, đơn vị tránh tình trạng trùng lặp Có quy định công tác tra, kiểm tra đầu tƣ đƣợc thực đầy đủ tất các giai đoạn quá trình đầu tƣ nhƣ: định chủ trƣơng đầu tƣ, phê duyệt dự án đầu tƣ, thiết kế kỹ thuật dự toán công trình, lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình, kết thúc đầu tƣ đƣa công trình vào khai thác, sử dụng, tránh tình trạng chủ yếu tập trung vào giai đoạn thi công xây dựng, sau công trình hoàn thành đƣa vào khai thác sử dụng có tƣợng xuống cấp kiểm tra 4.2.4.2 Nâng cao lực hiệu lực lượng tra Những sai phạm đầu tƣ XDCB tinh vi khó phát hiện, nhiều trƣờng hợp điều tra khó khăn song lực lƣợng kiểm tra yếu thiếu, cần nâng cao lực hiệu lực lƣợng tra cách: + Bổ sung thêm cán có lực trình độ + Tăng kinh phí trang bị thêm thiết bị kĩ thuật + Mở rộng phạm vi quyền hạn + Đảm bảo tính độc lập lực lƣợng + Có biện pháp thƣởng phạt nghiêm minh ràng buộc trách nhiệm cá nhân, đặc biệt có chế tài xử lý nghiêm các hành vi: thông thầu, gian lận kê khai khối lƣợng, thông đồng chủ đầu tƣ nhà thầu,… Bên cạnh việc kiểm tra các dự án đầu tƣ, việc chống thát thoát, tham 83 nhũng khâu đầu tƣ nguồn vốn NSNN huyện Nam Sách cần đƣợc quan tâm Cần thay đổi nhận thức công tác tra coi công việc quản lý nhằm chống tiêu cực, tham nhũng, chống thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nƣớc phải thực thƣờng xuyên, liên tục Kết hợp tra thƣờng xuyên với tra đột xuất tra cục Cán làm công tác tra cần có thái độ cƣơng quyết, nghiêm túc, trung thực, thẳng thắn công tác tra xử lý nghiêm tập thể, cá nhân sai phạm đầu tƣ XDCB Kết hợp tốt tra với chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm Bên cạnh đó, các quan quản lý Nhà nƣớc cần biết lắng nghe phân tích các ý kiến nhân dân, không bỏ tai, xem thƣờng nhƣng không nên quá tin vào dƣ luận nhân dân để đƣa kết luận xác việc kiểm tra công tác quản lý đầu tƣ XDCB 84 KẾT LUẬN Vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN khoản vốn Ngân sách đƣợc Nhà nƣớc dành cho việc đầu tƣ xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội mà khả thu hồi vốn nhƣ các khoản chi đầu tƣ khác theo quy định Luật NSNN Công tác quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN cấp huyện bao gồm các nội dung mang tính quy trình là: i) Lập kế hoạch phân bổ vốn; ii) Công tác tạm ứng, toán vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN; iii) Công tác thẩm tra, phê duyệt toán vốn đầu tƣ hoàn thành; iv) Kiểm tra, tra, giám sát, kiểm toán vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN Công tác thực tốt có hiệu phục thuộc vào nhiều yếu tố nhƣ: điều kiện tự nhiên, môi trƣờng sách, điều kiện kinh tế xã hội Kết nghiên cứu thực trạng công tác quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN huyện Nam Sách nhìn chung cho thấy: - Công tác lập kế hoạch phân bổ vốn đầu tư XDCB thực quy định, bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội huyện Tuy nhiên, nguồn vốn huy động hạn chế nên việc phân bổ vốn cho số công trình, dự án dàn trải, kéo dài nhiều năm - Công tác tạm ứng toán vốn đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình XDCB, đáp ứng tiến độ giải ngân chung huyện Tuy nhiên, công tác gặp nhiều khó khăn nhƣ: các văn hƣớng dẫn thƣờng xuyên thay đổi; thủ tục tạm ứng toán rƣờm rà; phối kết hợp các phòng ban có liên quan chƣa thực ăn khớp thống - Công tác toán vốn đầu tư XDCB đƣợc thực ngày tốt Tuy nhiên, công tác chậm so với yêu cầu, với tổng số 29 công trình chƣa đƣợc toán nghiệm thu, tƣơng ứng với 62.619,2 triệu đồng Nguyên nhân tình trạng kể đến là: số lƣợng dự án, công trình ngày nhiều, quy mô đầu tƣ dự án ngày tăng Nguồn nhân lực, cán toán thƣờng phải kiêm nghiệm nhiều nhiệm vụ, lực hạn chế, chƣa chuyên sâu điều kiện trang thiết bị phục vụ công tác hạn chế 85 - Công tác kiểm tra, tra, kiểm toán vốn đầu tư XDCB góp phần không nhỏ việc nâng cao chất lƣợng các công trình XDCB địa bàn huyện chống lãng phí nguồn vốn NSNN thông qua việc phát sai phạm đầu tƣ XDCB huyện Những năm tới, công tác quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN huyện Nam Sách cần thực tốt các nhóm giải pháp sau: 1) Nhóm giải pháp đối với công tác lập kế hoạch phân bổ vốn; 2) Nhóm giải pháp đối với công tác tạm ứng toán vốn đầu tƣ; 3) Nhóm giải pháp đối với công tác toán vốn đầu tƣ; 4) Nhóm giải pháp đối với công tác kiểm tra, tra, kiểm toán 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Kế hoạch Đầu tƣ, Trung tâm bồi dƣỡng cán kinh tế - kế hoạch, 2004 Bài giảng nghiệp vụ kế hoạch đầu tư Hà Nội Bộ Tài chính, 2008 Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 việc ban hành Quy trình thẩm tra toán dự án hoàn thành dự án sử dụng vốn NSNN Bộ Tài chính, 2011 Thông tư số 19/2011/TT-BTC, ngày 14/02/2011 quy định toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước Bộ Tài chính, 2011 Thông tư số 86/2011/TT-BTC, ngày 17/6/2011 quy định quản lý, toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc NSNN Chính phủ, 2009 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 08/7/1999 việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng Chính phủ, 2009 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Nguyễn Văn Chọn, 1998 Phương pháp lập dự án đầu tư ngành xây dựng Hà Nội: Nhà xuất Xây dựng Nguyễn Văn Chọn, 2003 Kinh tế đầu tư xây dựng Hà Nội: Nhà xuất Xây dựng Bùi Bá Cƣờng Bùi Trinh, 1998 Một số vấn đề vốn đầu tư công Hà Nội: Nhà xuất Thống kê 10 Nguyễn Văn Đáng, 2002 Quản lý dự án Hà Nội: Nhà xuất Thống kê 11 Nguyễn Ái Đoàn, 2004 Kinh tế học vĩ mô Hà Nội: Nhà xuất Chính trị Quốc gia 12 Nguyễn Mạnh Đức, 1994 Hoàn thiện chế quản lý nhằm nâng cao hiệu đầu tư XDCB Việt Nam Luận án Tiến sỹ, Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân 13 Trịnh Thị Thúy Hồng, 2012 Quản lý chi NSNN đầu tư XDCB địa bàn tỉnh Bình Định Luận án Tiến sỹ, Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân 14 Huyện ủy Nam Sách, 2015 Nghị Đại hội Đảng huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 87 15 Nguyễn Ngọc Mai, 1998 Giáo trình Kinh tế đầu tư Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội 16 Quốc hội nƣớc Cộng hòa XHCN Việt Nam, 2002 Luật NSNN Hà Nội: Nhà xuất Chính trị quốc gia 17 Quốc hội nƣớc Cộng hòa XHCN Việt Nam, 2014 Luật Đầu tư công Hà Nội: Nhà xuất Chính trị quốc gia 18 Văn Thành, 2005 Đổi chế quản lý đầu tư từ nguồn vốn NSNN Đề tài nghiên cứu kho khoa học cấp Bộ, Bộ Tài 19 Vũ Công Tuấn, 2002 Thẩm định dự án đầu tư Hồ Chí Minh: Nhà Xuất Thành phố Hồ Chí Minh 20 UBND tỉnh Hải Dƣơng, 2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 22/6/2010 UBND tỉnh Hải Dương việc phân cấp, uỷ qyền quản lý dự án đầu tư xây dựng 21 UBND huyện Nam Sách Báo cáo kinh tế - xã hội huyện Nam Sách năm 2012, 2013, 2014 22 UBND quận Liên Chiểu Báo cáo kinh tế - xã hội quận Liên Chiểu năm 2012, 2013, 2014 23 UBND thị xã Phúc Yên Báo cáo tổng kết công tác thu hút đầu tư xây dựng giai đoạn 2010 - 2013 24 Kho bạc Nhà nƣớc huyện Tứ Kỳ Báo cáo kết công tác toán vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Tứ Kỳ năm 2010 - 2014 25 UBND tỉnh Hải Dƣơng, 2011 Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 - 2015 tỉnh Hải Dương 26 UBND tỉnh Hải Dƣơng, 2014 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 27 UBND tỉnh Hải Dƣơng, 2010 Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 30/6/2010 việc phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh Hải Dương 28 UBND huyện Nam Sách, 2014 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nam Sách đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 88 ... cứu đề tài: "Quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương" Câu hỏi nghiên cứu đặt là: Làm để tăng cƣờng quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN huyện Nam Sách? Mục... Khung phân tích đề tài quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN 35 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CỦA HUYỆN NAM SÁCH, TỈNH HẢI DƢƠNG ... NGUYỄN TIẾN HOAN QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CỦA HUYỆN NAM SÁCH, TỈNH HẢI DƢƠNG Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của huyện nam sách, tỉnh hải dương , Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của huyện nam sách, tỉnh hải dương , Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của huyện nam sách, tỉnh hải dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay