Phát triển mạng lưới kinh doanh rau và thực phẩm an toàn harprofood của tổng công ty thương mại hà nội

88 88 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 19:08

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - - NGÔ THỊ NAM PHÁT TRIỂN MẠNG LƢỚI KINH DOANH RAU VÀ THỰC PHẨM AN TOÀN HAPROFOOD CỦA TỔNG CÔNG TY THƢƠNG MẠI HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH HÀ NỘI - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - - NGÔ THỊ NAM PHÁT TRIỂN MẠNG LƢỚI KINH DOANH RAU VÀ THỰC PHẨM AN TOÀN HAPROFOOD CỦA TỔNG CÔNG TY THƢƠNG MẠI HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Đắc Thắng XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu thực hướng dẫn Thày giáo hướng dẫn khoa học Các số liệu trích dẫn sử dụng luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng đáng tin cậy LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà trƣờng, quý thầy cô trang bị tri thức, tạo môi trƣờng & điều kiện thuận lợi suốt trình tham gia học tập trƣờng Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Đắc Thắng, Phó chủ tịch liên minh hợp tác xã Việt Nam, ngƣời hƣớng dẫn trực tiếp giúp đỡ nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cung cấp cho nhiều nguồn tƣ liệu, tài liệu hữu ích phục vụ nghiên cứu luận văn, đặc biệt Tổng công ty Thƣơng mại Hà Nội Hapro (nơi công tác), sở ngành, đơn vị liên quan…đã tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình thực nghiên cứu luận văn MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG iii PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ P HÁ T T R I ỂN M ẠN G LƢ ỚI KI N H D OA NH R A U V À T HỰ C P HẨM A N T OÀ N H AP R OF OO D C Ủ A TỔ NG C Ô NG TY T HƢ ƠN G M ẠI HÀ NỘI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu: 1.2 Cơ sở lý luận phát triển mạng lƣới kinh doanh rau thực phẩm an toàn Haprofood Tổng công ty Thƣơng mại Hà Nội 10 1.2.1 Khái niệm đặc điểm mạng lƣới kinh doanh: 10 1.2.2 Mô hình tổ chức hoạt động: 11 C c y ế u t ố ả n h h ƣ n g đ ế n v i ệ c p h t t r i ể n mạ n g l ƣ i k i n h d o a n h doanh nghiệp 15 H ệ t h ố n g t i ê u c h í đ n h g i h i ệ u q u ả p h t t r i ể n mạ n g l ƣ i c ủ a Doanh nghiệp: 15 1.3 Kinh nghiệm nƣớc quốc tế phát triển mạng lƣới kinh doanh rau, thực phẩm an toàn 17 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1 Phƣơng pháp tiếp cận: 25 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu: 25 2.3 Quy trình nghiên cứu: 26 C HƢ ƠN G : THỰ C TR ẠN G P HÁ T TR I ỂN M Ạ NG LƢ Ớ I K I NH D OA NH R AU , THỰ C P HẨ M AN T OÀ N H AP R OF O OD C ỦA TỔ NG C ÔN G TY THƢƠNG MẠI HÀ NỘI 28 3.1 Tổng quan Tổng công ty Thƣơng mại Hà Nội 28 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển: 28 S ự r a đ i c ủ a mạ n g l ƣ i k i n h d o a n h R a u , t h ự c p h ẩ m a n t o n HaproFood 30 3.2 Mô hình tổ chức hoạt động mạng lƣới kinh doanh Rau, thực phẩm an toàn HaproFood 32 3.2.1 Cấu trúc tổ chức, chức nội dung hoạt động kinh doanh 32 Q u y mô v p h m v i h o t đ ộ n g k i n h d o a n h ( v ố n ; t i s ả n ; d o a n h thu; thị phần; lợi nhuận; địa bàn…) 34 3 Qu y t r ì n h k i ể m s o t c h ấ t l ƣợ n g r a u , t h ự c p h ẩ m a n t o n ( s ả n xuất; bảo quản; áp dụng tiêu chuẩn nh ƣ nào; chuỗi lien kết với vùng sản xuất…) 39 3.3 Đánh giá kết kinh doanh mạng lƣới HaproFood 40 3.3.1 Về phát triển mạng lƣới: 40 3.3.2 Về doanh thu 42 3.3.3 Kết kinh doanh chuỗi HaproFood 43 3.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến việc phát triển, mở rộng mạng lƣới kinh doanh Tổng công ty Thƣơng mại Hà Nội 44 3.5 Những thuận lợi (mặt đƣợc) khó khăn, hạn chế (tồn tại) nguyên nhân ảnh hƣởng đến việc phát triển mạng lƣới kinh doanh Haprofood 51 C HƢ ƠN G : GI ẢI P HÁP P HÁ T TR I Ể N M ẠN G LƢ Ớ I KI NH D OA NH RAU, THỰC PHẨM AN TOÀN HAPROFOOD GIAI ĐOẠN 2015-2020 56 4.1 Xu hƣớng phát triển hoạt động kinh doanh rau, thực phẩm an toàn 56 4.2 Quan điểm, định hƣớng, mục tiêu, kế hoạch phát triển mạng lƣới kinh doanh rau, thực phẩm an toàn HaproFood 58 4.2.1 Quan điểm, định hƣớng 58 4.2.2 Mục tiêu phát triển đến năm 2020 59 K ế h o c h p h t t r i ể n mạ n g l ƣ i H a p r o F o o d ( g i a i đ o n 2020) 60 4.3 Các giải pháp 62 4.3.1 Giải pháp quy hoạch phát triển mạng lƣới kinh doanh 62 4.3.2 Giải pháp tăng cƣờng huy động vốn sử dụng vốn cách hiệu 63 4.3.3 Giải pháp xây dựng sách sản phẩm 64 4.3.4 Giải pháp nguồn hàng , phát triển vùng sản xuất 65 4.3.5 Giải pháp nguồn nhân lực 68 4.3.6 Giải pháp công nghệ 68 4.3.7 Giải pháp đổi công nghê q ̣ uản lý 70 4.3.8 Giải pháp xây dƣng phát triển thƣơng hiêụ HaproFood 71 KẾT LUẬN 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa ATTP An toàn thực phẩm CBL Chuỗi bán lẻ CBNV CH CHTI Cửa hàng tiện ích CSDL Cơ sở liệu DN Doanh nghiệp Hapro Tổng công ty Thƣơng mại Hà Nội HTX Hợp tác xã 10 KD Kinh doanh 11 MLKD 12 NTD Ngƣời tiêu dùng 13 RAT Rau an toàn 14 ST Siêu thị 15 SX Sản xuất 16 SX SXKD Sản xuất kinh doanh 17 TCT Tổng công ty/ Tổng công ty Thƣơng mại Hà Nội 18 TNHH Cán nhân viên Cửa hàng Mạng lƣới kinh doanh Trách nhiệm hữu hạn i 19 TPAT Thực phẩm an toàn 20 TTTM Trung tâm thƣơng mại 21 UBND Ủy ban Nhân dân 22 UBND TP Ủy ban nhân dân Thành phố Vietnamese Good Argricultural Practices - Qui 23 VIETGAP trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau tƣơi an toàn Việt Nam 24 VSATTP 25 WTO 26 XNK Vệ sinh an toàn thực phẩm World Trade Organization - Tổ chức Thƣơng mại giới Xuất nhập i i công tác ứng dụng công nghệ quản lý tiên tiến toàn hệ thống + Trở thành Hệ thống kinh doanh mang tính cộng đồng cao, kết hợp hài hoà lợi ích doanh nghiệp với lợi ích cộng đồng nhằm gắn bó thu hút số lƣợng lớn ngƣời tiêu dùng trở thành khách hàng thân thiết hệ thống HaproFood - Mục tiêu cụ thể: + Thị phần: Phấn đấu đến năm 2020 hệ thống HaproFood đáp ứng đƣợc 50% nhu cầu ngƣời dân Hà Nội (đáp ứng đƣợc khoảng 50% nhu cầu nhân dân nội thành Hà Nội nói riêng) + Mạng lƣới hậu cần: Phấn đấu đáp ứng đƣợc khoảng 50% số lƣợng cửa hàng, gian hàng (khoảng 320 gian hàng), rau an toàn theo chủ trƣơng quy hoạch phát triển RAT UBND Thành phố Hà Nội + Thƣơng hiệu: Góp phần xây dựng thƣơng hiệu HaproFood trở thành thƣơng hiệu tiếng, tin cậy cung cấp rau, thực phẩm an toàn số thị trƣờng miền Bắc thƣơng hiệu cung cấp thực phẩm an toàn hàng đầu Việt Nam + Lợi nhuận: Hệ thống cửa hàng chuyên doanh Rau, thực phẩm an toàn HaproFood vào hoạt động ổn định bắt đầu mang lại lợi nhuận cho TCT từ năm 2020, tạo khoảng (3500) việc làm cho ngƣời lao động với thu nhập ổn định, tạo hàng ngàn việc làm gián tiếp cho xã hội 4.2.3 Kế hoạch phát triển mạng lưới HaproFood (giai đoạn 2015 - 2020) 4.2.3.1 Kế hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh Đến Phƣơng thức phát triển Đến Đến Đến Đến 2016 2017 2018 2019 2020 Cửa hàng Rau, thực phẩm an toàn HaproFood (bao gồm gian hàng HaproFood Siêu thị, 60 30 45 65 90 120 CHTI HaproMart cửa hàng chuyên doanh HaproFood) Cửa hàng Rau, thực phẩm an toàn HaproFood (bao gồm điểm thuê, liên doanh, liên 40 135 155 180 200 70 180 220 270 320 kết, nhƣợng quyền) Tổng cộng : Nguồn: Trung tâm phát triển nội địa - Tổng công ty Thương mại Hà Nội 4.2.3.2 Kế hoạch doanh thu hệ thống HaproFood đến năm 2020 Năm Đơn vị Cửa hàng, uệirT Siêu thị gnồđ 2016 2017 2018 2019 2020 285.572 805.392 1.056.748 1.367.982 1.684.480 4.2.3.3 Dự kiến nhu cầu vốn đầu tư từ năm 2015 - 2020 TT 2 Hạng mục Đầu tƣ cho hệ thống mạng lƣới Đầu tƣ khu XNLH chế biến Đầu tƣ cho vùng nguyên liệu Các quầy bán rau lƣu động 2016 2017 2018 2019 18.256 13.538 15.890 19.222 22.936 50.600 20.700 - - - 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000 300 150 150 150 150 61 2020 Phƣơng tiện vận tải 1.640 2.450 - 4.200 - Công nghệ thông tin 4.500 - - - - Chi phí dự phòng (10%) 12.530 6.184 4.104 4.857 4.809 137.826 68.022 45.144 53.429 52.895 Tổng vốn đầu tư năm Tổng vốn đầu tƣ lũy kế 149.866 217.888 263.032 316.461 369.356 Nguồn: Trung tâm phát triển nội địa - Tổng công ty Thương mại Hà Nội 4.3 Các giải pháp 4.3.1 Giải pháp quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh Nhƣ phân tích trên, địa điểm kinh doanh có chuỗi HaproFood có lợi nằm địa điểm đắc địa nhƣng hạn chế mặt quy mô, phân tán sở hạ tầng hầu hết đƣợc cải tạo lại, chƣa đƣợc xây dựng theo hƣớng văn minh, đại Một số địa điểm kinh doanh chƣa hiệu quả, cấu mặt hàng chƣa phù hợp với nhu cầu thị trƣờng Vì vậy, để tăng cƣờng hiệu kinh doanh nâng cao lực cạnh tranh, việc tập trung quy hoạch lại địa điểm có phát triển thêm địa điểm cần thiết, tức TCT cần tập trung nguồn lực để phát triển theo chiều rộng chiều sâu mạng lƣới kinh doanh Rau, TPAT HaproFood, cụ thể: Một là: Cần tranh thủ ủng hộ đạo Ủy ban nhân dân thành phố quan chuyên môn mọt số vấn đề nhƣ địa điểm, nguồn vốn, khoa học công nghệ… Hai là: phát huy giá trị, uy tín thƣơng hiệu Hapro thị trƣờng tạo mạnh trình kinh doanh nhƣ cạnh tranh Quy hoạch lại địa điểm kinh doanh có phù hợp với quy mô 62 nhu cầu thị trƣờng; định hƣớng phát triển ngành thƣơng mại Thành phố Ba là: tăng cƣờng sức cạnh tranh Mở rộng quan hệ hợp tác nƣớc để liên doanh, liên kết nhằm phát triển hệ thống bán hàng theo hƣớng đa dạng, phù hợp với địa điểm thị hiếu ngƣời tiêu dung Bốn là: Đổi công nghệ, phƣơng thức kinh doanh; tiếp cận cách thức quản lý tiên tiến… nhằm giảm giá thành sản phẩm nhằm tăng tính cạnh tranh đem lại nhiều nƣa lợi ích cho khách hàng Năm là: tăng cƣờng việc nâng cao chất lƣợng ngƣời lao động; chất lƣợng đội ngũ nhân viên bán hàng theo tính chuyên nghiệp phù hợp với ngành dịch vụ Sáu là: trọng công tác chăm sóc khách hàng mà đặc biệt khách hàng tiềm năng, khách hành truyền thống Bẩy là: Phát triển thêm địa điểm kinh doanh để mở rộng quy mô hệ thống Tám là: Quy chuẩn Siêu thị hệ thống HaproFood theo tiêu chuẩn quy định Quyết định số 1371/2004/QĐ - BTM Bộ Thƣơng mại việc "Ban hành quy chế siêu thị, trung tâm thƣơng mại" 4.3.2 Giải pháp tăng cường huy động vốn sử dụng vốn cách hiệu Trên sở thực tế tổ chức thực năm vừa qua, thông qua trình tổng hợp, phân tích cụ thể, Trung tâm nghiên cứu phát triển TCT Thƣơng mại Hà Nội có đề xuất số giải pháp nguồn vốn việc nâng cao hiệu sử dụng vốn cụ thể nhƣ sau: - Chủ động khai thác tối đa nguồn vốn ƣu đãi Chính phủ từ nguồn quỹ đầu tƣ UBND Thành phố Hà Nội đầu tƣ thực chƣơng trình, kế hoạch phục vụ phúc lợi xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội - Về lâu dài, cần có sách linh hoạt đầu tƣ, mở rộng thêm hình thức huy động vốn nhƣ: huy động từ cán nhân viên, đối tác khách hàng; liên kết đầu tƣ với doanh nghiệp 63 nƣớc; đẩy mạnh phƣơng thức nhƣợng quyền thƣơng hiệu đặc biệt kế hoạch thành lập Công ty Cổ phần chuyên thực nhiệm vụ kinh doanh rau thực phẩm an toàn nhằm thu hút vốn đầu tƣ xã hội - Tìm biện pháp để tăng doanh thu bán hàng để dần đạt đƣợc lợi quy mô từ tận dụng tối đa khả đàm phán khai thác nguồn vốn từ nhà cung cấp, thực đàm phán với nhà cung cấp để đƣợc hƣởng giảm giá sách khuyến mại Bên cạnh đó, lựa chọn nhà cung cấp nên ý đến đối tác có điều kiện thuận lợi vấn đề thời gian công nợ, để đẩy mạnh bán hàng, thu hồi vốn, huy động vốn cho hoạt động mua hàng - Để tăng hiệu sử dụng vốn, TCT cần có sách toàn diện để nâng cao hiệu kinh doanh, quản lý chặt chẽ từ khâu khai thác nguồn hàng đến khâu bán hàng Đồng thời, cần tính toán chặt chẽ nhu cầu vay để sử dụng vốn vay cách hiệu nhằm giảm thiểu chi phí lãi vay, từ giảm thiểu chi phí tăng hiệu kinh doanh doanh nghiệp - Trong bối cảnh suy thoái kinh tế nay, công tác đầu tƣ cần tập trung chiều sâu, dãn đầu tƣ dự án chƣa thật cần thiết để tập trung cải tạo, nâng cấp địa điểm có, tiếp tục đầu tƣ dự án hoàn thành để nâng cao hiệu đầu tƣ, sử dụng nguồn vốn hợp lý nhanh có khả sinh lời - Ngoài ra, công tác thực hành tiết kiệm biện pháp sử dụng vốn hiệu Tiết kiệm chi phí quản lý, chi phí kinh doanh phải đƣợc coi nguồn thu để bổ sung vào nguồn vốn chủ sở hữu, từ bƣớc góp phần giảm chi phí lãi vay, nâng cao hiệu kinh doanh hệ thống tƣơng lai 4.3.3 Giải pháp xây dựng sách sản phẩm - Về tính đa dạng sản phẩm: cần phải đa dạng hóa sản phẩm hệ thống mạng lƣới kinh doanh HaproFood Để thu hút khách hàng, trƣớc 64 mắt nghiên cứu bổ sung thêm loại hàng hóa nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Dự kiến số lƣợng mặt hàng siêu thị tiêu chuẩn tăng lên khoảng 20.000 mặt hàng số lƣợng mặt hàng CH chuyên doanh, CHTI tăng lên khoảng 3.000 mặt hàng Trong loại mặt hàng cần phong phú chủng loại, mẫu mã, giá để ngƣời tiêu dùng lựa chọn theo sở thích, thu nhập Cần phát triển thêm sản phẩm nhập cao cấp để phục vụ đáp ứng thị hiếu cho tầng lớp thu nhập cao thực sách đổi sản phẩm, phát triển sản phẩm hàng ngày, hàng tuần Tính đa dạng sản phẩm cần phải đƣợc trọng mặt hàng nƣớc, hàng rẻ tiền mà cần phải cung cấp mặt hành ngoại nhập, măt hàng cao cấp để thỏa mãn nhu caaof ngƣời tiêu dung Nhƣng bên cạnh cần tập trung đầu tƣ nhũng mặt hàng truyền thống đƣợc ngƣời tiêu dùng chấp nhận nhƣ rau an toàn vùng trồng rau truyền thống Đông Anh, Tây Tựu; thực phẩm Công ty chuyên chế biến nhƣ VISAN… - Tạo khác biệt từ cấu sản phẩm: Xây dựng cấu hàng cần phù hợp với tính chất địa điểm địa bàn dân cƣ, đáp ứng nhu cầu thiết yếu hàng ngày ngƣời dân, thu hút khách hàng; hình thành mô hình chuyên doanh sản phẩm phù hợp khu vực tỷ lệ lợi nhuận doanh số hàng thực phẩm mức cao so sánh với chủng loại hàng hóa khác nên hiệu tổng thể tốt - Sản phẩm phải đảm bảo chất lƣợng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng: Sản phẩm đƣợc bán hệ thống HaproFood cần phải đƣợc giám sát chặt chẽ chất lƣợng, nguồn gốc xuất xứ theo quy định Nhà nƣớc 4.3.4 Giải pháp nguồn hàng, phát triển vùng sản xuất - Thuận lợi: TCT có kinh nghiệm có nhiều đối tác thị trƣờng cung cấp đối 65 với mặt hàng râu thực phẩm an toàn uy tín, có thƣơng hiệu Nguồn cung cấp hàng hóa phong phú, có địa điểm gần địa điểm kinh doanh (nhƣ vùng ngoại thành Hà Nội tỉnh lân cận) TCT có nhiều mối quan hệ quốc tế để tìm nguồn cung cấp mặt hàng có thƣơng hiệu uy tín, chất lƣợng - Khó khăn: Việc lựa chọn mặt hàng rau thực phẩn an toàn khó khăn mặt hàng tiêu chí, đơn vị chuẩn, đơn vị định lƣợng độ an toàn mà mang tính định tính Các nguồn hàng có giá cao so với giá khu vực khác dẫn đến tính cạnh tranh giá bị hạn chế - Giải pháp chung: + Đẩy mạnh liên kết thị trƣờng nội Tổng công ty để chủ động đa dạng hóa nguồn hàng, trƣớc mắt hàng hóa đơn vị Tổng công ty Thƣơng mại Hà Nội + Hợp tác với số nhà sản xuất để sản xuất hàng hoá mang thƣơng hiệu Hapro Các sản phẩm mang tính đặc thù khác biệt riêng hệ thống HaproFood nhằm mang lại lợi cạnh tranh hệ thống + Tạo khác biệt cách nâng cao cấu sản phẩm có nguồn gốc nhập từ số nƣớc Đông Nam Á Châu Âu, đặc biệt nhóm hàng thực phẩm, sữa, đồ nguội,… + Dùng uy tín thƣơng hiệu Hapro để thƣơng thảo với nhà cung cấp lớn (đại lý cấp 1) nhằm cung cấp hàng hoá với giá hợp lý + Đẩy mạnh chƣơng trình khai thác nguồn hàng sản phẩm đặc sản địa phƣơng vùng miền Việt Nam nhƣ Bƣởi Năm Roi, Vú sữa Lò Rèn, măng ớt Lạng Sơn, chè Thái Nguyên, Bánh đậu xanh Hải Dƣ ơng ,… 66 - Hoạch định vùng nguyên liệu, khai thác nguồn hàng: + Đối với loại rau, củ an toàn: Ƣu tiên khai thác tối đa nguồn RAT HTX, sở sản xuất, chế biến RAT có uy tín theo quy hoạch Thành phố Hà Nội; Tỉnh lân cận địa phƣơng có nhiều sản phẩm rau đặc sản khác nhƣ Đà Lạt, Tam Đảo, Sapa để đa dạng hóa sản phẩm, thu hút khách hàng Biện pháp triển khai: Ký hợp đồng với sở có uy tín để đảm bảo cung cấp RAT với giá chất lƣợng ổn định xảy trƣờng hợp khan RAT nguyên nhân khách quan Đặc biệt quan tâm thiết lập quan hệ hợp tác, hình thành vùng nguyên liệu vệ tinh địa phƣơng có nghề trồng rau lâu đời nhƣ: Vân Canh, Song Phƣơng, Vân Côn (Hoài Đức); Kim An (Thanh Oai); Yên Nghĩa (Hà Đông); Tân Minh, Thƣ Phú (Thƣờng Tín); Mê Linh (Vĩnh Phúc); + Đối với mặt hàng Thực phẩm an toàn: Khai thác nguồn sản phẩm từ Công ty thành viên Tổng công ty nhƣ Công ty Thực phẩm Hà Nội, Công ty CP SXKD Gia súc Gia cầm, Công ty CP Thực phẩm truyền thống Hapro,… Biện pháp triển khai: Ký hợp đồng với sở chế biến, sản xuất thực phẩm an toàn có uy tín nhƣ Vissan, Hạ Long, Đức Việt, Hadico, Cầu Tre,… để đảm bảo cung cấp cho toàn hệ thống Thực phẩm đƣợc kinh doanh bày bán hệ thống đảm bảo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định Ngoài ra, để chủ động nguồn hàng thực phẩm an toàn cho toàn hệ thống, Tổng công ty triển khai đầu tƣ mở rộng Nhà máy Chế biến Giết mổ GSGC tập trung với công suất 2.000 con/ngày Đồng thời, để đảm bảo tính đa dạng khác biệt, nhập sản phẩm thực phẩm đông lạnh, thực phẩm chế biến để phục vụ nhu cầu thị hiếu cho tầng lớp thu nhập cao, ngƣời nƣớc 67 4.3.5 Giải pháp nguồn nhân lực Con ngƣời nhân tố trung tâm định thành công doanh nghiệp Con ngƣời định đến việc nâng cao chất lƣợng dịch vụ, nâng cao chất lƣợng sản phẩm, tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm Vì vậy, công tác nguồn nhân lực cần trọng là: Đào tạo phát triên nguồn nhân lực: Các chƣơng trình đánh giá nhu cầu đào tạo cần đƣợc tiến hành hàng quý hàng năm nhằm nâng cao kiến thức kĩ cho nhân viên nhƣ để đào tạo cho nhân viên Với vấn đề này, TCT dự kiến phát triển nguồn nhân lực có số lƣợng từ 400 ngƣời năm 2015 lên tới 2100 ngƣời vào năm 20120 Vì vậy, năm vừa qua, TCT liên doanh, mời chuyên gia tổ chức mở 12 lớp đào tạo, tập huấn để nâng cao trình độ nghiệp vụ, kinh nghiệm cho 360 lƣợt cán bộ, nhân viên Cụ thể đào tạo 50 ngƣời diện nguồn giám đốc siêu thị; 90 ngƣời diện nguồn quản lý cửa hàng tiện ích, 210 ngƣời diện nhân viên kinh doanh - Tuyển dụng đãi ngộ: Áp dụng sách nhằm thu hút nguồn nhân lực có trình độ chất lƣợng cao vào làm việc vị trí quan trọng; Tránh tình trạng bình quân chủ nghĩa thu nhập cán bộ, phân chia thu nhập dựa hiệu công việc lực đảm nhiệm, hoàn thành công việc nhằm tạo động lực để phát triển cán - Có sách phù hợp để thay số nhân viên bán hàng cũ cac nhân viên ban hang trẻ tuổi, đƣơc đao taọ kỹ nghiêp vu ̣ ̣ ban hang ̣̣̀ 4.3.6 Giải pháp công nghệ - Đầu tƣ hệ thống CNTT đại: Cơ sở vật chất kỹ thuật điều kiện tối quan trọng để nâng cao hiệu SXKD chuỗi Vì vâỵ , trƣớc hết, cần phải đầu tƣ hệ thống CNTT hiêṇ đaị , đồng từ tính tập hợp số liệu đến phân tích cung cấp số liệu phục vụ công tác thu mua, công tác kế toán, công tác Maketing, công tác lập kế hoạch kinh doanh đến công tác quan 68 trọng Ban lãnh đạo nhƣ công tác lập chiến lƣợc kinh doanh, công tác định điều hành, định đầu tƣ tái đầu tƣ, Mô hình kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT đề xuất cho mạng lƣới kinh doanh HaproFood bao gồm thành phần nhƣ sau: + Trung tâm liệu: trung tâm quản trị tất hoạt động hệ thống mạng nhƣ cung cấp hạ tầng sở cần thiết để vận hành ứng dụng quản lý chuỗi bán lẻ phân phối, Thƣ điện tử, v.v + Ứng dụng Quản lý bán lẻ, bán buôn phân phối: Đây ứng dụng với CSDL tập trung tích hợp tất liệu giao dịch toàn hệ thống, kể giao dịch liệu điểm bán lẻ hay bán buôn Tại điểm bán lẻ có chế dự phòng với máy chủ đƣợc lƣu trữ liệu dự phòng đƣờng truyền trung tâm có cố gây gián đoạn thời gian dài + Mạng nội Văn phòng trung tâm: Bao gồm máy trạm, máy in máy POS kết nối qua mạng LAN nội đến Ứng dụng tập trung CSDL + Trung tâm đào tạo phòng Lab: Hình thành phòng Lab để thử nghiệm mô hình hệ thống giải vấn đề khó khăn trƣớc triển khai thí điểm Phòng Lab giai đoạn sau trở thành trung tâm đào tạo nghiệp vụ sử dụng hệ thống Phòng đào tạo có máy chủ máy POS riêng, không sử dụng máy chủ vận hành + Trung tâm phân phối: Bao gồm máy trạm, máy in máy POS kết nối qua mạng LAN nội đến Ứng dụng CSDL tập trung để quản lý tất giao dịch Trung tâm phân phối từ xa Trong tƣơng lai mạng lƣới có vài Trung tâm phân phối Hệ thống phải hỗ trợ kết nối từ xa cho tất Trung tâm phân phối + Các nhà Kho: bao gồm kho hàng chuyên dụng, lƣu trữ, bảo quản cung cấp hàng địa bàn đƣợc ấn định Việc điều phối nhập xuất hàng hoá Trung tâm phân phối đảm nhận Hệ thống cho Kho 69 bao gồm máy trạm máy in kết nối qua mạng LAN nội đến Ứng dụng CSDL tập trung để quản lý tất giao dịch kho từ xa; + Các Siêu thị: Mỗi ST có máy chủ dự phòng, máy trạm làm việc để quản lý kho, lập báo cáo, máy POS cho thu ngân viên ST lớn dự kiến có đến máy POS, máy trạm làm việc, máy in Mã vạch ST cỡ trung dự kiến có đến máy POS, máy trạm làm việc, máy in Mã vạch + Các Cửa hàng tiện ích, cửa hàng chuyên doanh, điểm kinh doanh: cửa hàng tiện ích, cửa hàng chuyên doanh, điểm kinh doanh nên có máy chủ dự phòng nhỏ vừa dùng làm máy trạm khai thác thông tin, máy POS - Thực toán tiền cho khách hàng qua thẻ tín dụng:Để thực đƣợc phƣơng thức toán cần thực hợp tác, liên kết đa dạng với ngân hàng nƣớc, tăng cƣờng đầu tƣ hệ thống toán, trang bị thiết bị nhận thẻ 4.3.7 Giải pháp đổi công nghê q ̣ uản lý Giải pháp liên minh với đối tác nước : Theo nhƣ đánh giá trên, điểm yếu mạng lƣới kinh doanh HaproFood công nghệ quản lý Để đạt đƣợc kỹ phát triển thành công nghệ phải có trình hoạt động lâu dài, tích luỹ kinh nghiệm Mạng lƣới đƣợc hình thành, đƣợc kế thừa kinh nghiệm có thời kỳ bao cấp, nhƣng không phù hợp với mô hình bán lẻ đại cản trở phát triển, tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm Vì vậy, để phát triển rút ngắn thời gian, thực liên minh với doanh nghiệp tập đoàn bán lẻ nƣớc có tinh chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm việc điều hành quản lý chuỗi bán lẻ để bù đắp nhƣợc điểm lớn nhƣ yếu công nghệ quản lý, ngƣời Hơn nƣƣa , đối tác có mạng lƣới hoạt động rộng khắp toàn thể giới nên tận dụng đƣợc lợi quy mô việc thu mua, nguồn hàng, đàm phán giá Tuy nhiên, thƣc hiêṇ giai 70 pháp này, cần lƣu tâm đến môṭ số nguy c găp ̣phai nhƣ : Mất quyền định hƣớng, điều hành chuỗi hoăc hoạt động kinh doanh không hiệu ̣ nhƣ mong muốn đối tác có nhiều khả , kinh nghiệm nhƣng thiếu am hiểu thị trƣờng Việt Nam Cơ cấu, xếp lại mô hình tổ chức : Hiện mạng lƣới kinh doanh Rau, TPAT đƣợc TCT giao nhiệm vụ cho Trung tâm Phát triển thị trƣờng nội địa triển khai thực hiện, với mục tiêu đến năm 2020 phát triển thành công 320 điểm kinh doanh nhiệm vụ Trung tâm tƣơng đối nặng nề Vì vậy, việc cấu, xếp lại mô hình tổ chức thích hợp với công việc quản lý kinh doanh chuỗi bán lẻ phân phối yếu tố định thành công 4.3.8 Giải pháp xây dựng phát triển thương hiêu HaproFood - Tính chuyên nghiệp chuẩn hóa nhận diện thƣơng hiệu cần tiếp tục đƣợc nâng cao, bao gồm: trƣng bày, cấu hàng hoá, phong cách, phƣơng thức phục vụ, sách chất lƣợng, giá cả, sách hậu công tác ứng dụng công nghệ quản lý tiên tiến toàn hệ thống - Tiếp tục đẩy mạnh công tác nhƣợng quyền thƣơng hiệu nhằm mở rộng hệ thống, nâng mức bao phủ thị trƣờng, đƣa thƣơng hiệu HaproFood đến đƣợc với ngƣời tiêu dùng nhanh - Bên cạnh đó, việc xây dựng thƣơng hiệu cho sản phẩm TCT sản phẩm đặc thù, riêng có mạng lƣới kinh doanh Rau, TPAT cần đƣợc lên kế hoạch triển khai sớm yếu tố tạo uy tín, hút ngƣời tiêu dùng đến với mạng lƣới 71 KẾT LUẬN Theo đánh giá phân tích trên, giải pháp nhằm nâng cao hiệu mạng lƣới kinh doanh Rau, Thực phẩm an toàn HaproFood có ý nghĩa lớn Ban Lãnh đạo Tổng công ty Thƣơng mại Hà Nội Các giải pháp đƣợc thực mang lại hiệu cho nhà nƣớc, xã hội doanh nghiệp, cụ thể: Góp phần xây dựng hệ thống thƣơng mại đồng văn minh cho Thủ đô, đáp ứng bảo vệ quyền lợi cho ngƣời tiêu dùng, định hƣớng thúc đẩy ngành sản xuất cung cấp hàng hóa cho hệ thống HaproFood phát triển Khai thác có hiệu quả, sử dụng cách phù hợp mục đích địa điểm Tổng công ty Tạo việc làm ổn định cho khoảng 3000 lao động vào năm 2020 với thu nhập ổn định, tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động gián tiếp Hiệu cho doanh nghiệp: Tạo lập đƣợc hệ thống thƣơng mại với quy mô lớn đồng bộ, nâng cao tỷ lệ lợi nhuận, giảm thiểu chi phí Ngoài ra, với việc triển khai hệ thống góp phần nâng cao khả kiểm soát chất lƣợng hàng hoá, góp phần quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế, tăng trƣởng ngành sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội Thủ đô Trở thành đơn vị nòng cốt công tác thực nhiệm vụ trị Tổng công ty Thƣơng mại Hà Nội, góp phần bình ổn giá thị trƣờng, đảm bảo an sinh xã hội địa bàn Thủ đô Hà Nội số tỉnh Phía Bắc 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, 2010 Thông tư số 68/2010/TT-BNNPTNT, Danh mục tiêu, mức giới hạn cho phép an toàn vệ sinh thực phẩm số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông nước thuộc phạm vi quản lý Hà Nội Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, 2012 Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT, Hướng dẫn thủ tục định tổ chức chứng nhận hợp quy công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hà Nội Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, 2008 Quy định quản lý, sản xuất, kinh doanh rau, chè an toàn Hà Nội Bộ Thƣơng mại, 2004 Quy chế Siêu thị, Trung tâm Thương mại Ban hành theo Quyết định số 1317/2004/QĐ-BTM ngày 24/9/2004 Ngô Minh Cách Đào Thị Minh Thanh, 2009 Quản trị Marketing Hà Nội: NXB Tài BYT, 2011 QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giới hạn ô nhiễm kim loại nặng thực phẩm Hà Nội Chính phủ, 2004 Nghị định số 163/2004/NĐ-CP, Quy định chi tiết số điều Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm Hà Nội Chính phủ, 2008 Nghị định số 79/2008/NĐ-CP, Quy định hệ thống tổ chức quản lý, tra kiểm nghiệm VSATTP Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Hà (Bộ khoa học công nghệ), 2012 Giải pháp tổ chức mạng lưới kinh doanh theo ngành hàng địa bàn nông thôn Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ 10.Trƣơng Thanh Hƣơng, 2009 Giải pháp nâng cao hiệu chuỗi 73 kinh doanh rau thực phẩm an toàn Hapro Food Luận văn Thạc sỹ Trƣờng Đại học ngoại thƣơng 11.Nguyễn Bách Khoa, 2003 Các loại hình tổ chức bán lẻ mô hình tổ chức thị trƣờng nội địa nƣớc ta Tạp chí khoa học Thương mại, số 2/2003, trang 37 - 41 12 Phạm Vũ Luận, 2004 Quản trị Doanh nghiệp Thương mại Hà Nội: NXB Thống kê 13 Mai Ngọc, 2008 Nâng cao lực cạnh tranh Thương mại nội địa Việt Nam Cơ sở liệu - Viện nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ƣơng (CIEM) 14.Vũ Vĩnh Phú, 2006 Vai trò hệ thống phân phối thƣơng mại dịch vụ kinh tế Việt Nam Tạp chí Thương mại, số 35/2006, trang 7- 15.Nguyễn Năng Phúc, 2008 Giáo trình phân tích báo cáo tài Hà Nội: NXB ĐH Kinh tế Quốc dân 16.Tạ Thị Thu Phƣơng, 2010 Hoàn thiện công tác tổ chức mạng lưới bán hàng Công ty Thương mại dịch vụ Tràng Thi Luận văn Thạc sỹ Trƣờng Đại học Thƣơng mại 17.Phan Hữu Thìn, 2009 Giải pháp phát triển loại hình tổ chức bán lẻ văn minh, đại Việt Nam Luận án Tiến sỹ Kinh tế Viện Nghiên cứu Thƣơng mại 18.Tổng công ty Thƣơng mại Hà Nội, 2010 - 2015 Báo cáo kết sản xuất kinh doanh Hà Nội 19.Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, 2009 Đề án sản xuất tiêu thụ rau an toàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2009-2015 Hà Nội 20.Hoàng Thọ Xuân vàPhạm Hồng Tú, 2012 Quy hoạch phát triển mạng lưới Siêu thị, Trung tâm thương mại nước thời kỳ 2011-2020 tầm nhìn đến năm 2030 74 ... là: Thực trạng mạng lƣới kinh doanh rau, thực phẩm an toàn Haprofood Tổng công ty Thƣơng mại Hà Nội nhƣ nào? Tổng công ty Thƣơng mại Hà Nội cần có giải pháp để phát triển mạng lƣới kinh doanh rau, ... Thực trạng phát triển mạng lƣới kinh doanh rau, thực phẩm an toàn Haprofood Tổng công ty Thƣơng mại Hà Nội Chƣơng 4: Giải pháp phát triển mạng lƣới kinh doanh rau, thực phẩm an toàn Haprofood... thƣơng mại Hà Nội địa bàn thủ đô Hà Nội 1.2 Cơ sở lý luận phát triển mạng lƣới kinh doanh rau thực phẩm an toàn Haprofood Tổng công ty Thƣơng mại Hà Nội 1.2.1 Khái niệm đặc điểm mạng lưới kinh doanh:
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển mạng lưới kinh doanh rau và thực phẩm an toàn harprofood của tổng công ty thương mại hà nội , Phát triển mạng lưới kinh doanh rau và thực phẩm an toàn harprofood của tổng công ty thương mại hà nội , Phát triển mạng lưới kinh doanh rau và thực phẩm an toàn harprofood của tổng công ty thương mại hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay