Các yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành của cán bộ nhân viên tại ngân hàng TMCP hàng hải việt nam

122 90 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 19:04

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - PHẠM THỊ ĐÔNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI LÒNG TRUNG THÀNH CỦA CÁN BỘ NHÂN VIÊN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM THỊ ĐÔNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI LÒNG TRUNG THÀNH CỦA CÁN BỘ NHÂN VIÊN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THÀNH HIẾU Hà Nội - 2015 CAM KẾT Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình khác Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: "Các yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành cán nhân viện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam", nhận đƣợc hƣớng dẫn, giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể Tôi xin đƣợc bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trƣờng, Phòng Quản lý Đào tạo Khoa sau Đại học, khoa, phòng Trƣờng Đaị hoc̣ Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ mặt trình học tập hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình giáo viên hƣớng dẫn TS.Nguyễn Thành Hiếu Tôi xin cảm ơn giúp đỡ , đóng góp nhiều ý kiến quý báu nhà khoa học, thầy, cô giáo Trƣờng Đaị hoc̣ Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Trong trình thực đề tài, đƣợc giúp đỡ cộng tác ban lãnh đạo, cán công nhân viên công tác Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi trình thu thập số liệu để hoàn thành luận văn Tôi xin cảm ơn động viên, giúp đỡ bạn bè gia đình giúp thực luận văn Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn TÓMTẮT Luâṇ văn nghiên cƣ́u Các yếu tố ảnh hƣởng tới lòng trung thành cán nhân viên Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam Luâṇ văn sƣ̉ dung phƣơng phap nghiên cƣ́u định tính định lƣợng Theo đó tác giả tiến hành thu thập thông tin từ nghiên cứu định tính nhằm xây dựng mô hình nghiên cứu, điều chỉnh thang đo yếu tố ảnh hƣởng đến lòng trung thành nhân viên Sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng thông qua điều tra nhân viên làm việc Ngân hàng Hàng Hải bảng câu hỏi chi tiết Thông qua kết xác định yếu tố ảnh hƣởng đến lòng trung thành nhân viên, yếu tố ảnh hƣởng quan trọng đến việc nhân viên, từ xây dựng sách nhân hợp lý nhằm giữ nhân viên giỏi gắn bó lâu dài với ngân hàng Từ khóa: Lòng trung thành cán nhân viên doanh nghiệp, Các yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành, Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG .ii DANH MỤC HÌNH iii LỜI NÓI ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN .7 1.1 Tổng quan nghiên cứu 1.2 Cơ sở lý thuyết 1.2.1 Khái niệm lòng trung thành nhân viên với tổ chức 1.2.2 Lợi ích việc xây dựng trì lòng trung thành nhân viên 10 1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành nhân viên 11 1.2.4 Mô hình nghiên cứu 16 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 2.1 Thiết kế nghiên cứu 19 2.1.1 Nghiên cứu định tính 19 2.1.2 Nghiên cứu định lượng 19 2.1.3 Quy trình nghiên cứu 20 2.2 Nghiên cứu thức 22 2.2.1 Phương pháp chọn mẫu 22 2.2.2 Thiết kế thang đo cho bảng câu hỏi 22 2.2.3 Diễn đạt mã hoá thang đo 22 CHƢƠNG 3: TỔNG QUAN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM 26 3.1 Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 26 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 26 3.1.2 Lĩnh vực hoạt động 27 3.1.3 Định hướng phát triển 28 3.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 28 3.2 Thực trạng nhân Ngân hàng TMCP Hàng Hải 30 3.2.1 Thông tin nhân đến tháng 5/2015 30 3.2.2 Công tác tuyển dụng 30 3.2.3 Công tác đào tạo 31 3.2.4 Công tác quản trị nhân 31 3.2.5 Chế độ sách phúc lợi 31 CHƢƠNG 4: XỬ LÝ SỐ LIỆU VÀ TRÌNH BÀY KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35 4.1 Thông tin mẫu nghiên cứu 35 4.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo phân tích nhân tố 37 4.2.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo 37 4.2.2 Phân tích nhân tố (EFA) 38 4.3 Phân tích hồi quy tuyến tính 42 4.4 Kiểm định giả thuyết 45 4.5 Kiểm định khác biệt theo đặc tính cá nhân đến lòng trung thành nhân viên 47 4.5.1 Khác biệt giới tính 47 4.5.2 Khác biệt độ tuổi 48 4.5.3 Khác biệt vị trí công tác 48 4.5.4 Khác biệt thâm niên 48 4.6 Kết phân tích thống kê mô tả 49 4.6.1 Thống kê mô tả yếu tố 49 4.6.2 Thống kê mô tả cho biến quan sát yếu tố 49 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 5.1 Kết luận 55 5.2 Kiến nghị: 56 5.3 Đóng góp đề tài: 57 5.4 Hạn chế đề tài hƣớng nghiên cứu tiếp theo: 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 DANH MUC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu CBNV Maritime Bank Nguyên nghĩa Cán nhân viên Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam TMCP Thƣơng mại cổ phần i DANH MUC BẢNG STT 10 11 12 13 14 15 Bảng Nội dung Bảng 2.1 Thang đo thành phần mã hoá thang đo Bảng 4.1 Cơ cấu giới tính Bảng 4.2 Cơ cấu độ tuổi Bảng 4.3 Cơ cấu trình độ Bảng 4.4 Cơ cấu vị trí công tác Bảng 4.5 Cơ cấu thâm niên công tác Bảng 4.6 Kết Cronbach alpha thang đo Bảng 4.7 Kết hồi quy sử dụng phƣơng pháp Enter Bảng 4.8 Kết hồi quy sử dụng phƣơng pháp Enter sau loại biến Bảng 4.9 Bảng thống kê mô tả yếu tố Bảng 4.10 Bảng thống kê mô tả biến quan sát yếu tố "cơ hội Trang 24 36 37 37 37 38 39 44 45 50 51 đào tạo thăng tiến" Bảng 4.11 Bảng thống kê mô tả biến quan sát yếu tố "lƣơng" Bảng 4.12 Bảng thống kê mô tả biến quan sát yếu tố 52 53 "đồng nghiệp" Bảng 4.13 Bảng 4.14 Bảng thống kê mô tả biến quan sát yếu tố "phúc lợi" Bảng thống kê mô tả biến quan sát yếu tố 53 54 "lòng trung thành" ii DANH MUC HÌNH STT Hình Nội dung Hình 1.1 Mô hình nghiên cứu tác giả Vũ Khắc Đạt (2008) Hình 1.2 Mô hình nghiên cứu Hình 2.1 Quy trình nghiên cứu Trang 17 18 22 iii c o m p o n e n t s 6 e x t r a c t e d 0 0 a PHỤ LỤC 8: PHÂN TÍCH HỒI QUY Thống kê mô tả Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn LTT CHDTTT L DN KT MTLV PL Tổng số quan sát 3.53 716 224 3.40 618 224 2.61 853 224 3.60 588 224 3.20 713 224 3.14 718 224 4.06 639 224 Ma trận hệ số tƣơng quan Pearson LTT LTT 1.000 CHDTT T 623 L 602 DN 671 KT 612 MTLV 439 PL 416 CHDTTT 623 1.000 429 565 587 373 423 L DN 602 671 429 565 1.000 500 500 1.000 632 583 589 483 135 423 KT MTLV 612 439 587 373 632 589 583 483 1.000 447 447 1.000 275 235 PL 416 423 135 423 275 235 1.000 Correlation Sig (1- LTT 000 000 000 000 000 000 CHDTTT 000 000 000 000 000 000 L 000 000 000 000 000 022 DN 000 000 000 000 000 000 KT 000 000 000 000 000 000 MTLV PL LTT 000 000 224 000 000 224 000 022 224 000 000 224 000 000 224 000 224 000 224 CHDTTT L 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 DN 224 224 224 224 224 224 224 KT 224 224 224 224 224 224 224 MTLV PL 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 tailed) N Model Summaryb Hệ s ố M ô hì nh Hệ số R R 788 a 620 R hiệu chỉnh Saisốchuẩn c ƣớ c l ƣợ ng 610 a Dự báo: (Hằng số), PL, L, CHDTTT, MTLV, DN, KT 447 DurbinWatson 1.520 b Biến phụ thuộc: LTT ANOVAb Bình Tổng bình Mô hình df phƣơ ng F Sig 59.129 000 a phƣơ ng trung bình Hồi quy Phần dƣ 71.023 43.442 217 Tổng 114.464 223 11.837 200 a Dự báo: (Hằng số), PL, L, CHDTTT, MTLV, DN, KT b Biến phụ thuộc: LTT Coefficientsa Hệ số chƣa chuẩnhoá Hệ số chuẩnhoá Mô hình t B Đ ộlệch chuẩn (Constant) -.135 233 CHDTTT 264 066 L DN 254 363 KT Sig Hệ số Beta Thống kê đa cộng tuyến Độ chấp Hệ số nhận biến phóng đại phƣơng sai -.580 562 227 4.002 000 542 1.847 051 072 302 298 4.932 5.061 000 000 466 503 2.144 1.989 096 063 096 1.537 126 450 2.224 MTLV -.043 054 -.043 -.800 424 600 1.667 PL 153 054 137 2.823 748 1.338 a Biến phụ thuộc: LTT 005 PHỤ LỤC 9: PHÂN TÍCH HỒI QUY SAU KHI LOẠI BIẾN Thống kê mô tả Giá trị trung bình LTT 3.53 CHDTTT 3.40 L 2.61 DN 3.60 PL 4.06 Độ lệch chuẩn Tổng số quan sát 716 224 618 224 853 224 588 224 639 224 Ma trận hệ số tƣơng quan LTT Pearson CHDTTT L DN PL LTT 1.000 623 602 671 416 CHDTTT 623 1.000 429 565 423 L 602 429 1.000 500 135 DN 671 565 500 1.000 423 PL 416 423 135 423 1.000 LTT 000 000 000 000 CHDTTT 000 000 000 000 L 000 000 000 022 Correlation Sig (1-tailed) DN PL 000 000 000 000 000 022 000 000 LTT 224 224 224 224 224 CHDTTT 224 224 224 224 224 L 224 224 224 224 224 DN 224 224 224 224 224 PL 224 224 224 224 224 N Model Summaryb M ô h ìn h H ệ s ố R R R hiệu chỉnh Saisốchuẩn củaƣớ c Hệ số DurbinWatson lƣợng 784a 615 608 448 1.531 a Dự báo: (Hằng số), PL, L, CHDTTT, DN b Biến phụ thuộc: LTT ANOVAb Bình Tổng bình Mô hình df phƣơ ng F Sig 87.535 000a phƣơ ng trung bình Hồi quy Phần dƣ 70.419 44.045 219 Tổng 114.464 223 a Dự báo: (Hằng số), PL, L, CHDTTT, DN b Biến phụ thuộc: LTT 17.605 201 Coefficientsa H ệ s ố ch ƣa c h uẩ n Hệ s ố hoá chuẩnhoá Mô hình Thống kê đa cộng tuyến t Độ lệch Sig B chuẩn (Constant) -.147 229 CHDTTT 295 L 269 DN 378 063 042 069 054 PL 150 Độ chấp Hệ s ố nhậ n c phóng đại biến phƣơng sai Hệ s ố Beta -.643 521 254 320 310 4.711 6.395 5.495 000 000 000 604 701 551 1.657 1.426 1.816 134 2.772 006 753 1.328 a Dependent Variable: LTT PHỤ LỤC 10: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ GIỚI TÍNH ĐỐI VỚI LÒNG TRUNG THÀNH Group Statistics G iớ i tín h Nam Sốquan sát 172 Trung bình 3.56 Độlệch chuẩn 730 Trung bình sai s ố c hu ẩn 056 Nu 52 3.41 664 092 LTT Independent Samples Test Levene's Test for t-test for Equality of Means Equality of Variances 95% Confidence Interval of the Difference F LTT Sig t Equal variances 1.263 262 1.304 assumed Equal variances notassumed df Sig (2- Mean Std Error Lower Upper tailed) Difference Difference 222 194 1.372 91.433 174 148 113 - 7 148 108 - 6 PHỤ LỤC 11: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ ĐỘ TUỔI ĐỐI VỚI LÒNG TRUNG THÀNH Mô tả LTT Số Giá trị quan trung Độ lệch Sai số Nhỏ chuẩn sát 95% Confidence Interval for chuẩn Lớn Mean bình Lower Upper Bound Bound Duoi 25 tuoi 18 3.08 845 199 2.66 3.50 117 3.59 690 064 3.46 3.71 60 3.55 709 091 3.37 3.74 Tren 45 tuoi 29 3.50 691 128 3.24 3.76 Total 224 3.53 716 048 3.43 3.62 Tu 25 - duoi 35 tuoi Tu 35 - duoi 45 tuoi Test of Homogeneity of Variances LTT Levene Statistic 789 df1 df2 220 Sig .501 ANOVA LTT Tổng bình Bình phƣơng df Between Groups WithinGroups Total phƣơ ng 4.038 110.426 114.464 220 223 trung bình 1.346 502 F Sig 2.682 048 Multiple Comparisons LTT Tukey HSD 95% Confidence Mean Interval (I) Do tuoi (J) Do tuoi Difference Std Error Sig Lower Upper Bound -.04 (I-J) Duoi 25 tuoi 179 027 Bound -.97 -.471 190 067 -.96 02 Tren 45 tuoi -.417 213 206 -.97 13 Duoi 25 tuoi 504* 179 027 04 97 033 112 991 -.26 32 Tren 45 tuoi 088 147 933 -.29 47 Duoi 25 tuoi 471 190 067 -.02 96 -.033 112 991 -.32 26 Tren 45 tuoi 054 160 987 -.36 47 Duoi 25 tuoi 417 213 206 -.13 97 -.088 147 933 -.47 29 -.054 160 987 -.47 36 Tu 25 - duoi 35 tuoi Tu 35 - duoi 45 -.504 * tuoi Tu 25 - duoi 35 tuoi Tu 35 - duoi 45 tuoi Tu 35 - duoi 45 tuoi Tu 25 - duoi 35 tuoi Tren 45 tuoi Tu 25 - duoi 35 tuoi Tu 35 - duoi 45 tuoi * The mean difference is significant at the 0.05 level PHỤ LỤC 12: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI LÒNG TRUNG THÀNH Group Statistics Vị trí công tác LTT Cán quản lý Số quan Trung bình sát 51 3.75 Nhan viên 173 3.46 Độlệch chuẩn 518 Trung bình sai s ố c hu ẩn 073 754 057 Independent Samples Test Levene's Test for t-test for Equality of Means Equality of Variances 95% Confidenc e Interval of the Difference F LTT Sig t Equal variances 8.634 004 2.505 assumed Equal variances notassumed Sig (2- Mean Std Error df tailed) Difference Difference Lower Upper 222 013 3.055 118.491 003 283 113 060 505 283 093 099 466 PHỤ LỤC 13: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ THÂM NIÊN CÔNG TÁC ĐỐI VỚI LÒNG TRUNG THÀNH Mô tả LTT Giá Số trị quan trung Độ lệch Sai số c h uẩ n c h uẩ n 95% Confidence Interval for Mean Nhỏ Lớn sát bình Duoi nam Lower Upper Bound Bound 57 3.50 753 100 3.30 3.70 91 3.48 701 073 3.34 3.63 50 3.60 712 101 3.40 3.80 26 3.60 721 141 3.30 3.89 224 3.53 716 048 3.43 3.62 Tu - duoi 10 nam Tu 10 - duoi 20 nam Tu 20 nam tro len Total T e st of H om o ge n e it y ofV arian c e s LTT LeveneStatistic 128 df df2 Sig 220 943 ANOVA LTT Tổng bình Bình phƣơng df phƣơ ng F Sig trung bình BetweenGroups 604 201 Within Groups 113.860 220 518 Total 114.464 223 389 761 ... lý ngân hàng giải toán: Làm để nhân viên trung thành với tổ chức ? Xuất phát từ yêu cầu trên, lựa chọn đề tài: "Các yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành cán nhân viên Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt. .. ngân hàng Từ khóa: Lòng trung thành cán nhân viên doanh nghiệp, Các yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành, Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM THỊ ĐÔNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI LÒNG TRUNG THÀNH CỦA CÁN BỘ NHÂN VIÊN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành của cán bộ nhân viên tại ngân hàng TMCP hàng hải việt nam , Các yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành của cán bộ nhân viên tại ngân hàng TMCP hàng hải việt nam , Các yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành của cán bộ nhân viên tại ngân hàng TMCP hàng hải việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay