Phát triển cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương - Chi nhánh Đà Nẵng

26 90 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 17:52

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS HỒ HỮU TIẾN Phản biện 1: PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG Phản biện 2: TS VÕ DUY KHƯƠNG Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 15 tháng 12 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin học liệu – Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày nay, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khác phát triển nhanh chóng có nhiều đóng góp ngày quan trọng phát triển Việt Nam Vai trò doanh nghiệp đánh giá cao thể qua quan tâm, hỗ trợ tổ chức, quan, ban ngành nhà nước có liên quan Tuy nhiên, trình phát triển doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thách thức Khó khăn lớn doanh nghiệp thiếu vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng cường cạnh tranh Một nguồn vốn quan trọng doanh nghiệp nguồn vốn vay ngân hàng, nguồn vốn có chi phí rẻ mà doanh nghiệp nhận khoản tiết kiệm thuế Tuy nhiên với nhiều lý khác doanh nghiệp Việt Nam gặp nhiều khó khăn tiếp cận để vay sử dụng nguồn vốn vay từ ngân hàng Chi nhánh Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương ĐN chi nhánh trẻ hệ thống chi nhánh thuộc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương Hiện tỷ lệ cho vay doanh nghiệp chi nhánh thấp so với tỷ lệ chung hệ thống Vì việc đẩy mạnh cho vay doanh nghiệp vấn đề quan tâm lớn chi nhánh Nhận thức tính cấp thiết vấn đề vốn vay ngân hàng DN nay, qua tìm hiểu thực tế tình hình hoạt động cho vay Ngân hàng Sài Gòn Công Thương – Chi nhánh Đà Nẵng tác giả mạnh dạn chọn đề tài “Phát triển cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương – Chi nhánh Đà Nẵng” cho luận văn Footer Page of 126 Header Page of 126 2 Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận phát triển cho vay doanh nghiệp NHTM - Thông qua việc tìm hiểu thực tế hoạt động cho vay doanh nghiệp phát triển cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương- Chi nhánh Đà Nẵng, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay doanh nghiệp phát triển cho vay doanh nghiệp ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương- Chi nhánh Đà Nẵng - Đề xuất biện pháp, kiến nghị giúp chi nhánh phát triển cho vay doanh nghiệp Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Lý luận thực tiễn phát triển cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương- Chi nhánh Đà Nẵng - Phạm vi nghiên cứu: + Nội dung: Nghiên cứu hoạt động phát triển cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương- Chi nhánh Đà Nẵng, giai đoạn từ năm 2009-2012 + Không gian: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương- Chi nhánh Đà Nẵng + Thời gian: Khảo sát tình hình thực tế giai đoạn 20092012 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thống kê mô tả, thu thập, xử lý tổng hợp số liệu qua năm, từ phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động phát triển cho vay DN Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương- Chi nhánh Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 - Phương pháp lịch sử, so sánh, phân tích diễn giải theo không gian, thời gian NHTM địa bàn TP Đà Nẵng nhằm đánh giá trình phát triển cho vay Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương- Chi nhánh Đà Nẵng so với NHTM khác địa bàn Kết cấu luận văn: Luận văn bao gồm ba chương sau: Chương 1: Lý luận phát triển cho vay doanh nghiệp Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng phát triển cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương- Chi nhánh Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp phát triển cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương- Chi nhánh Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 NHTM với nghiệp vụ kinh doanh a Khái niệm Ngân hàng thương mại Tại Việt Nam, Luật tổ chức tín dụng năm 2010 định nghĩa: Ngân hàng loại hình tổ chức tín dụng thực tất hoạt động ngân hàng theo quy định Luật Theo tính chất mục tiêu hoạt động, loại hình ngân hàng bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng sách, ngân hàng hợp tác xã Ngân hàng thương mại loại hình ngân hàng thực tất hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác theo quy định Luật nhằm mục tiêu lợi nhuận b Các nghiệp vụ kinh doanh NHTM - Hoạt động huy động vốn - Hoạt động cấp tín dụng - Các hoạt động khác · Hoạt động dịch vụ toán ngân quỹ · Tài trợ thương mại · Dịch vụ thẻ · Các dịch vụ ngân hàng điện tử 1.1.2 Cho vay Doanh nghiệp NHTM a Khái niệm doanh nghiệp: Luật Doanh nghiệp năm 2005 định nghĩa: “Doanh nghiệp tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật nhằm mục đích thực hoạt động kinh doanh” Footer Page of 126 Header Page of 126 b Khái niệm đặc điểm cho vay doanh nghiệp - Khái niệm: Cho vay doanh nghiệp hình thức cấp tín dụng, theo tổ chức tín dụng giao cho khách hàng doanh nghiệp khoản tiền để sử dụng vào mục đích thời hạn định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả gốc lãi - Đặc điểm cho vay DN: + Cho vay doanh nghiệp hình thức cấp tín dụng tạo lợi nhuận chiếm tỷ trọng cao hoạt động cấp tín dụng Ngân hàng + Cho vay doanh nghiệp hình thức cấp tín dụng có mức độ rủi ro cao + Cho vay DN thường chịu ảnh hưởng lớn kinh tế vĩ mô sách tài chính, tiền tệ + Ngân hàng cho vay thường dựa mối quan hệ + Cho vay doanh nghiệp thường hình thức cho vay tuân thủ nhiều điều kiện cấp tín dụng điểm số xếp hạng tín dụng, tiêu báo cáo tài chính, qui định tài sản bảo đảm c Phân loại cho vay: Thông thường phân loại sau: - Theo hình thức cấp tiền vay - Theo thời hạn cho vay ü Cho vay lần ü Cho vay ngắn hạn ü Cho vay theo hạn mức tín dụng ü Cho vay trung hạn : ü Cho vay theo dự án đầu tư ü Cho vay dài hạn ü Cho vay hợp vốn - ü Cho vay trả góp ü Cho vay doanh nghiệp lớn ü Cho vay theo hạn mức tín dụng ü Cho vay DNVVN dự phòng - ü Cho vay khác: ü Cho vay có tài sản đảm bảo · Cho vay bao toán ü Cho vay tài sản đảm · Cho vay theo hạn mức thấu chi bảo Footer Page of 126 Theo chủ thể vay Theo hình thức đảm bảo: Header Page of 126 d Rủi ro tín dụng hoạt động cho vay doanh nghiệp Theo định nghĩa rủi ro tín dụng Ngân hàng Nhà nước thông tư số: 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013: “Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổn thất có khả xảy nợ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng không thực khả thực phần toàn nghĩa vụ theo cam kết” - Hậu rủi ro tín dụng: + Đối với thân ngân hàng + Đối với kinh tế quốc dân - Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng: + Nguyên nhân từ môi trường kinh doanh + Nguyên nhân từ DN + Nguyên nhân từ ngân hàng cho vay 1.2 PHÁT TRIỂN CHO VAY DN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Quan niệm phát triển cho vay DN Phát triển cho vay trình tăng trưởng quy mô cho vay ngân hàng với cấu ngày hợp lý song phải đảm bảo mức độ an toàn khả sinh lời ngân hàng hoạt động cho vay mang lại ngày cao 1.2.2 Các tiêu chí phản ánh kết phát triển cho vay DN a Tăng trưởng qui mô - Mức tăng số lượng DN - Tỷ lệ tăng số lượng DN - Dư nợ bình quân - Tốc độ tăng trưởng quy mô dư nợ: Footer Page of 126 Header Page of 126 b Tăng trưởng thị phần c Hợp lý hoá cấu cho vay d Kiểm soát rủi ro tín dụng e Cải thiện chất lượng dịch vụ cho vay f Tăng trưởng thu nhập 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển cho vay DN a Các nhân tố bên trong: - Chiến lược kinh doanh - Chính sách tín dụng ngân hàng DN - Khả thu thập, xử lý thông tin vấn đề liên quan tới DN - Qui trình thủ tục cho vay ngân hàng DN - Năng lực quản lý rủi ro -Trình độ nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cán ngân hàng - Công nghệ ngân hàng, đặc biệt công nghệ thông tin b Các nhân tố bên - Các nhân tố thuộc DN - Các nhân tố khác KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG- CN ĐÀ NẴNG 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 2.1.3 Hoạt động Chi nhánh NH TMCP Sài Gòn Công Thương- ĐN năm gần - Tình hình huy động vốn giai đoạn 2009-2012: - Hoạt động tín dụng giai đoạn 2009-2012: - Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2009-2012 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY DN TẠI NH TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG- CN ĐÀ NẴNG 2.2.1 Khách hàng DN vay vốn chi nhánh Bảng 2.4 Số lượng Doanh nghiệp qua năm ĐVT: Doanh nghiệp Chỉ tiêu Tổng số lượng DN Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 95 101 104 121 0 0 95 101 104 121 0 0 95 101 104 121 20 72 18 81 15 88 14 106 1 32 48 15 29 54 18 32 56 16 35 69 17 Qui mô DN DN lớn DNVVN Loại hình sở hữu DN quốc doanh DN quốc doanh Trong đó: Theo Ngành nghề Cơ khí, Xây lắp Thương mại & dịch vụ Vận tải Theo loại hình DN -Công ty cổ phần -Công ty TNHH -DNTN (Nguồn: Số liệu phòng tín dụng NH TMCP SGCT CN-ĐN ) Footer Page 10 of 126 10 Header Page 12 of 126 nhỏ, DN quốc doanh Chuyển dịch cấu theo hướng đa dạng hóa ngành nghề, lĩnh vực cho vay b Tổ chức quản lý rủi ro tín dụng c Hoạt động tiếp thị, truyền thông, quảng cáo nhằm phát triển cho vay doanh nghiệp d Công nghệ thông tin e Tổ chức khai thác thông tin khách hàng 2.2.3 Những kết đạt a Về tăng trưởng qui mô doanh nghiệp - Tăng trưởng số lượng DN Bảng 2.7 Tình hình tăng trưởng khách hàng DN ĐVT:Doanh nghiệp Tốc độ Tốc độ Tốc độ Chỉ tiêu Tổng số lượng DN cuối năm Năm Năm Năm Năm 2009 2010 2011 2012 tăng tăng tăng 2010/ 2011/ 2012/ 2009 2010 2011 (%) (%) (%) 95 101 104 121 6,32 2,97 16,35 11 15 22 26 36,36 46,67 18,18 12 13 140 Diễn biến thay đổi năm + Số lượng DN tăng thêm + Số lượng DN kết thúc quan hệ 8,33 (30,77) (Nguồn: Phòng tín dụng NH TMCP Sài Gòn Công Thương –CN ĐN) Năm 2010, Chi nhánh có 101 DN tăng DN so với năm 2009, tỷ lệ tăng trưởng đạt 6,32 % Đến năm 2011, NH đẩy mạnh tiếp thị gia tăng số lượng khách hàng (22 khách hàng), nhiên số lượng KH kết thúc giao dịch cao (13 KH).Năm 2012, với điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, chi nhánh Footer Page 12 of 126 11 Header Page 13 of 126 tích cực tiếp thị tăng thêm 26 khách hàng, nhiên số khách hàng kết thúc quan hệ cao (9 KH) Như số lượng DN có quan hệ tín dụng với NH có tăng trưởng qua năm, dù chưa lớn đáng khích lệ giai đoạn khó khăn - Tăng trưởng dư nợ cho vay DN: Bảng 2.8 Tăng trưởng dư nợ giai đoạn năm 2009-2012 ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu Tổng dư nợ Dư nợ DN Tăng trưởng (%) Năm Năm Năm Năm 2010/ 2011/ 2012/ 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 159.601 200.061 235.384 200,980 25,35 17,66 (14,6) 72.980 62.735 71.736 94.151 (14,04) 14,35 31,2 (Nguồn: Phòng tín dụng NH TMCP Sài Gòn Công Thương- CNĐN) Mặc dù tình hình kinh tế năm gần gặp nhiều khó khăn chi nhánh phát triển dư nợ, điều chứng tỏ cố gắng toàn thể lãnh đạo nhân viên chi nhánh có kết định b Mở rộng thị phần cho vay DN (Nguồn Ngân hàng Nhà nước TP Đà Nẵng) Biểu đồ 2.3: Thị phần cho vay DN địa bàn TP ĐN tính đến thời điểm 31/12/2011 Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 Hiện chi nhánh toàn dư cho vay DN nằm khối doanh nghiệp vừa nhỏ, thị phần cho vay DN chi nhánh so với chi nhánh ngân hàng khác đánh giá phạm vi cho vay DNVVN Nhìn vào biểu đồ thấy NHTM quốc doanh nắm giữ thị phần chủ yếu cho vay DNVVN Ngân hàng TMCP quốc doanh nắm giữ nhiều thị phần cho vay DNVVN Ngân hàng Nông nghiệp Phát Triển Nông Thôn chiếm 16,51% Saigonbank- CN Đà Nẵng chiếm thị phần nhỏ (0,63%) tổng thị phần cho vay DNVVN địa bàn TP Đà Nẵng Năm 2012, nói chung thay đổi lớn thị phần ngân hàng thương mại địa bàn thành phố Đà Nẵng hoạt động cho vay DN, đặc biệt cho vay DNVVN Thị phần lớn nằm NHTM quốc doanh (chiếm tới 70% tổng dư nợ cho vay DN NHTM) Thị phần cho vay DN ngân hàng TPCP Sài Gòn công thương chi nhánh Đà Nẵng đạt mức 0,6% c Về cấu dư nợ cho vay DN - Cơ cấu dư nợ theo thành phần kinh tế: Theo chủ trương chung Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương trụ sở chính, chi nhánh định hướng phát triển cho vay loại hình DN quốc doanh, phù hợp với xu hướng chung kinh tế địa bàn - Cơ cấu dư nợ theo hình thức cho vay: Hiện chi nhánh hình thức cho vay DN chủ yếu cho vay theo hạn mức (chiếm 80% dư nợ cho vay DN) Đây hình thức cho vay phổ biến DN, đặc biệt DN hoạt động lĩnh vực thương mại dịch vụ (hiện chiếm khoảng 90% dư nợ cho vay chi nhánh) Như cấu hợp lý, phù hợp với hoạt động cho vay DN tại chi nhánh Footer Page 14 of 126 13 Header Page 15 of 126 - Cơ cấu dư nợ theo loại hình DN: Bảng 2.9 Cơ cấu dư nợ theo loại hình DN ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu Dư nợ DN -Công ty cổ phần -Công ty TNHH -DNTN Năm 2009 Tỷ Số tiền trọng Năm 2010 Số Tỷ tiền trọng 72.980 100 62.735 22.612 43.415 6.952 Năm 2011 Số Tỷ tiền trọng 100 94.151 100 30,98 16.801 26,78 24.129 33,64 30.128 32,00 59,49 40.170 64,03 40.720 56,76 54.608 58,00 9,53 5.764 100 71.736 Năm 2012 Số Tỷ tiền trọng 9,19 6.887 9,60 9.415 10,00 (Nguồn: Phòng tín dụng NH TMCP Sài Gòn Công Thương-CNĐN) Nhìn chung, loại hình DN phổ biến chi nhánh Công ty TNHH công ty cổ phần Tỷ trọng dư nợ thuộc hai loại hình chiếm 90% tổng dư nợ cho vay DN toàn chi nhánh không thay đổi nhiều qua năm Tỷ trọng cho vay công ty TNHH cao nhất, tỷ trọng cho vay DNTN thấp ( chiếm 9% tổng dư nợ) Cơ cấu tương đối hợp lý Chi nhánh đáp ứng nhu cầy vay DN thuộc loại hình hình khác - Cơ cấu dư nợ cho vay DN theo ngành nghề kinh doanh: Cơ cấu dư nợ cho vay DN theo ngành nghề kinh doanh chi nhánh theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng cho vay DN xây lắp đa dạng hóa cho vay tài trợ hoạt động thương mại dịch vụ Footer Page 15 of 126 14 Header Page 16 of 126 Bảng 2.10 Dư nợ cho vay DN theo ngành nghề kinh doanh ĐVT: Triệu đồng Ngành nghề Năm 2009 Tỷ Số trọng tiền (%) Năm 2010 Tỷ Số trọng tiền (%) Dư nợ 72.980 100 62.735 DN Cơ khí 1.500 2,1 50 Xây lắp Thương mại & 62.022 85,0 57.386 dịch vụ Vận tải 9.458 12,9 5.299 Năm 2011 Năm 2012 Tốc độ tăng trưởng (%) Tỷ Tỷ Số 2010/ 2011/ 2012/ trọng Số tiền trọng tiền 2009 2010 2011 (%) (%) 100 71.736 100 94.151 100 (14,04) 14,4 31,3 0,1 0,3 17.900 19,1 (96,7) 300 8,9 91,4 67.867 94,6 72.651 77,1 (7,5) 18,3 7,1 (44,0) (30,7) (1,9) 8,5 200 3.669 5,1 3.600 3,8 (Nguồn: Phòng tín dụng NH TMCP Sài Gòn Công Thương -CNĐN) Tỷ trọng cho vay DN xây lắp khí chi nhánh chiếm tỷ trọng thấp (0,1% tổng dư nợ cho vay DN năm 2010, tăng dần qua năm đến năm 2012 chiếm 19% tổng dư nợ cho vay DN Chiếm tỷ trọng lớn tổng dư nợ cho vay DN ngành thương mại dịch vụ, chiếm gần 80% tổng dư nợ cho vay DN toàn chi nhánh Dư nợ cho vay ngành thương mại, dịch vụ có tăng trưởng cao năm 2011(đạt 118% năm 2010) chiếm ưu tổng dư nợ cho vay DN Tuy nhiên đến năm 2012, tốc độ có xu hướng giảm đi, ngành xay lắp lại tăng cao nhiều.Ngành vận tải vận chuyển hành khách phát triển địa bàn TP ĐN, CN có khách hàng thuộc lĩnh vực - Cơ cấu dư nợ cho vay DN theo hình thức đảm bảo: Chi nhánh đặt cao vấn đề an toàn vốn vay, toàn khoản vay chi nhánh đảm bảo tài sản bảo đảm với tỷ lệ an toàn Điều giúp chi nhánh giảm thiểu rủi ro lại không mở rộng nhiều KH điều kiện vay chặt chẽ Footer Page 16 of 126 15 Header Page 17 of 126 Bảng 2.11: Dư nợ cho vay DN theo hình thức đảm bảo ĐVT: triệu đồng Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tỷ Tỷ Tỷ Tỷ Số tiền trọng Số tiền trọng Số tiền trọng Số tiền trọng (%) (%) (%) (%) Chỉ tiêu Dư nợ DN Dư nợ có TSĐB 72.980 72.980 Dư nợ TSĐB - 100 62.735 100 62.735 - 100 71.736 100 71.736 100 94.151 100 94.151 - 100 100 00 (Nguồn: Phòng tín dụng NH TMCP Sài Gòn Công Thương CN ĐN) d Về kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay DN: Bảng 2.12 Nợ xấu chi nhánh năm 2009-2012 Chỉ tiêu 1- Tổng dư nợ (ĐVT: triệu đồng) 2- Nợ xấu (nhóm 3-5) + Cá nhân + Doanh nghiệp 3- Tỷ lệ nợ xấu (%) Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 159.601 200.061 235.384 200.980 798 798 0,50 675 675 0,34 550 550 0,23 4.478 4.478 2,23 (Nguồn: Phòng tín dụng NH TMCP Sài Gòn Công Thương CN) Chất lượng tín dụng DN chi nhánh kiểm soát tốt Tỷ lệ dư nợ có TSĐB 100%, tỷ lệ nợ hạn trì mức thấp so với kế họach đề Tỉ lệ nợ xấu có lĩnh vực cho vay cá nhân, cho vay DN chưa phát sinh nợ xấu Chi nhánh thực trích lập dự phòng rủi ro theo qui định Ngân hàng Nhà nước e Về chất lượng dịch vụ hoạt độngcho vay DN Hàng năm chi nhánh tiến hành đo lường hài lòng khách hàng vào tháng tháng 10 Từ kết thăm dò khách Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 hàng, đa số DN hài lòng sản phẩm dịch vụ phong cách nhân viên Saigonbank.Đa số khách hàng doanh nghiệp đánh giá công tác chăm sóc khách hàng Saigonbank tốt Tỷ lệ khách sử dụng dịch vụ Saigonbank tăng lên hàng năm f Về tăng trưởng thu nhập từ hoạt động cho vay DN: Bảng 2.17 Thu nhập từ cho vay DN giai đoạn 2009-2011 ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu Tổng dư nợ cho vay DN Tổng thu từ lãi cho vay Thu từ lãi cho vay DN Tỷ lệ thu từ lãi cho vay DN/Tổng thu từ lãi cho vay (lần) Tỷ lệ thu từ lãi cho vay DN/Tổng dư nợ (lần) Năm 2009 72.980 19.971 10.947 Năm 2010 62.735 26.997 10.351 Năm 2011 71.736 45.612 17.934 Năm 2012 94.151 44.649 18.083 0,55 0,38 0,39 0,41 0,15 0,17 0,25 0,19 (Nguồn: Phòng tín dụng NH TMCP Sài Gòn Công Thương- CNĐN) Tỷ lệ lãi vay DN/ tổng lãi vay tăng lên qua năm chứng tỏ hoạt động cho vay DN tạo lợi nhuận cao tăng trưởng Chi nhánh sát cánh bên DN, hỗ trợ DN giải khó khăn 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN CHO VAY DN TẠI NHTMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG- CN ĐÀ NẴNG 2.3.1 Thành công nguyên nhân a Thành công - Dư nợ cho vay DN có tăng trưởng qua năm dù giai đoạn khó khăn kinh tế - Số lượng DN vay vốn chi nhánh tăng trưởng qua năm dù với tốc độ chưa cao (3%) giai đoạn thành công đáng khích lệ chi nhánh Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 - Phương thức cho vay DN đa dạng hóa phù hợp với đặc điểm điều kiện đa số DN - Cơ cấu cho vay DN phân bổ cho ngành nghề khác nhau, theo thời hạn phù hợp với mục đích cho vay - Chi nhánh kiểm soát rủi ro tín dụng hoạt động cho vay DN, tỷ lệ nợ xấu khống chế không để phát sinh, chất lượng hoạt động cho vay DN đảm bảo - Thu nhâp từ hoạt động cho vay DN tăng trưởng qua năm, góp phần quan trọng tạo lợi nhuận cho chi nhánh - Các dịch vụ khác kèm theo hoạt động cho vay DN chuyển tiền, tài trợ thương mại…cũng phát triển, góp phần làm đa dạng nghiệp vụ kinh doanh chi nhánh b Nguyên nhân - Nguyên nhân từ phía ngân hàng - Nguyên nhân từ phía Doanh nghiệp - Nguyên nhân khác ü Môi trường pháp lý ü Vị trí địa lý thuận tiện 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân a Hạn chế - Kết tăng trưởng dư nợ cho vay DNđạt chi nhánh chưa cao Số lượng khách hàng doanh nghiệp tăng hàng năm thấp, dư nợ tăng trưởng không ổn định - Thị trường cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng địa bàn ngày bị chia sẻ, dẫn đến thị phần Chi nhánh có nguy bị thu hẹp lại - Cơ cấu cho vay chi nhánh chưa hợp lý - Địa bàn hoạt động chi nhánh hạn chế Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 - Tại chi nhánh không cho vay tài sản bảo đảm, phần lớn tài sản bảo đảm bất động sản, việc định giá tương đối chặt chẽ, thường theo khung giá nhà nước theo khung giá thị trường vị trí thuận lợi - Việc kiểm soát rủi ro Chi nhánh chưa thực đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu có xu hướng gia tăng - Về chất lượng dịch vụ cho vay chi nhánh: Một số khách hàng đánh giá mức trung bình về: thủ tục giấy tờ, thời gian xử lý nghiệp vụ, giá sản phẩm, dịch vụ b Nguyên nhân: - Nguyên nhân thuộc phía Ngân hàng: ü Chi nhánh chưa thực sách tín dụng DN phù hợp với đặc điểm địa bàn thành phố Đà Nẵng, việc đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, tiếp thị tới khách hàng chưa hiệu chưa nắm bắt nhu cầu đối tượng khách hàng khác nhau, chưa trọng vào việc đa dạng hóa phương thức cho vay ü Việc thực thi sách lãi suất phí suất tín dụng chi nhánh cứng nhắc ü Chi nhánh bị động việc tìm kiếm dự án đầu tư khách hàng ü Hiện chi nhánh trọng cho vay theo phương thức truyền thống ü Trong trình thẩm định tín dụng, ngân hàng trọng vào vấn đề TSĐB ü Qui trình tín dụng Ngân hàng nhiều khâu phức tạp, rườm rà ü Trình độ cán hạn chế Footer Page 20 of 126 19 Header Page 21 of 126 ü Công nghệ thông tin chưa phát triển Các thiết bị công nghệ đại ít, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu trình thực mở rộng cho vay DN - Nguyên nhân từ phía DN: ü Tính minh bạch tài DN chưa cao ü Các DN địa bàn Đà Nẵng hoạt động manh mún, nhỏ lẻ, không tập trung khiến cho NH khó tiếp cận với DN ü DN thiếu hiểu biết dịch vụ thủ tục NH ü Khả lập dự án đầu tư yếu thiếu tính thuyết phục ü Thiếu tài sản đảm bảo - Nguyên nhân khác: ü Môi trường pháp lý ü Môi trường kinh tế ü Sự cạnh tranh NHTM cổ phần khác địa bàn KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNGCHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHÁT TRIỂN CHO VAY DN TẠI NHTMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1.1 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương đến năm 2015 3.1.2 Định hướng mục tiêu phát triển cho vay DN Chi nhánh Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY DN TẠI NHTMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.2.1 Áp dụng linh hoạt sách lãi suất, giảm thiểu loại phí tín dụng… DN Chi nhánh nên áp dụng mức lãi suất linh hoạt theo hướng sau: - Chính sách lãi suất phải linh hoạt theo đối tượng vay vốn: - Đa dạng hoá loại hình lãi suất để tạo điều kiện phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh khách hàng Tương tự với cách áp dụng lãi suất, chi nhánh nên đưa mức phí linh hoạt để thu hút khách hàng không định tuân theo biểu lãi suất qui định Hội sở Chi nhánh xem xét trình miễn giảm số loại phí cho doanh nghiệp khách hàng tốt, khách hàng truyền thống, khách hàng muốn lôi kéo chi nhánh 3.2.2 Hoàn thiện qui trình, thủ tục cho vay Chi nhánh đề xuất với hội sở để cải thiện qui trình cho vay cho phù hợp với đặc điểm địa bàn mình, tạo điều kiện giải nhanh chóng hồ sơ phải trình lên hội sở phê duyệt, nâng mức uỷ quyền phán tín dụng chi nhánh cách hợp lý 3.2.3 Đa dạng hóa phương thức cho vay, phương thức hoàn trả nợ gốc lãi, danh mục tài sản bảo đảm, hình thức đảm bảo tiền vay doanh nghiệp a Đa dạng hoá phương thức cho vay b Đa dạng hoá phương thức hoàn trả c Đa dạng hóa danh mục tài sản đảm bảo d Đa dạng hóa hình thức đảm bảo tiền vay Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 3.2.4 Định giá tài sản hợp lý, đảm bảo tính cạnh tranh Ngân hàng; áp dụng tỷ lệ cho vay/TSĐB hợp lý, an toàn hiệu 3.2.5 Giải pháp tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng doanh nghiệp a Chủ động phân tán rủi ro b Thực hiệu công tác thông tin phòng ngừa rủi ro c Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng Trong qui trình cho vay công tác thẩm định có ý nghĩa quan trọng có ảnh hưởng định đến chất lượng khoản tín dụng Do để đạt hiệu qủa cao cho vay cần làm tốt công tác thẩm định KH phương án vay vốn nhằm hạn chế đến mức thấp rủi ro cho NH Để kiểm soát tốt chất lượng thẩm định cần có nhiều phận tham gia kiểm soát trình cho vay, giải ngân, thu hồi nợ d Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay KH; theo dõi đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng; kiểm soát dòng tiền Công tác kiểm tra sử dụng mục đích vay vốn phải đạt mục tiêu: thường xuyên nắm tình hình tài biến đổi khâu trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp; phân định rõ ràng nguồn vốn dùng cho sản xuất, nguồn vốn dùng cho kinh doanh doanh nghiệp hoạt động đa dạng, thường kết hợp vừa sản xuất, vừa kinh doanh; nắm rõ dòng tiền vào doanh nghiệp để biết doanh nghiệp có thực dùng nguồn tiền vay để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hay không, đồng thời nắm rõ hoạt động kinh doanh DN có hiệu không e Tăng cường kiểm tra tài sản đảm bảo định giá lại TSĐB Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 f Hoàn thiện công tác chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp g Xử lý nợ có vấn đề 3.2.6 Tăng cường dịch vụ kèm bán chéo sản phẩm DN nhằm tăng thu nhập từ hoạt động cho vay Để tăng thu nhập từ hoạt động cho vay, chi nhánh cần đẩy mạnh dịch vụ kèm phục vụ DN chuyển tiền, tài trợ thương mại (mở LC, bảo lãnh…), mua bán ngoại tệ, chi lương qua thẻ cho cán công nhân viên DN… 3.2.7 Mở rộng mạng lưới hoạt động kênh phân phối 3.2.8 Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin đại 3.2.9 Phát triển nguồn nhân lực 3.2.10 Các giải pháp khác - Tăng cường huy động vốn nhiều hình thức - Chăm sóc gìn giữ mối quan hệ với khách hàng có sẵn; Chủ động tìm kiếm khách hàng - Tăng cường khảo sát, nghiên cứu,đánh giá thị trường để nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng - Hợp tác với Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Đà Nẵng nhằm tạo điều kiện cho DN vay vốn - Tăng cường tiếp xúc với tổ chức, hiệp hội DN lớn, DNVVN 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với DN a Tăng cường tính lành mạnh, minh bạch tài b Chủ động tiếp cận nghiên cứu chế, sách Ngân hàng c Tận dụng tối đa hỗ trợ từ phía Nhà Nước Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 d Nâng cao chất lượng sản phẩm, sản xuất hoạt động theo tiêu chuẩn quốc tế nâng cao khả tiếp cận thị trường e Nghiên cứu kỹ việc lập dự án đầu tư 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng TM CP Sài Gòn Công Thương trụ sở - Cần có sách cụ thể để áp dụng với đối tượng khách hàng DN quy định rõ ưu đãi loại hình DN - Luôn cập nhật nội dung sửa đổi phù hợp với thời kỳ “Quy trình cho vay DN” - Nên có chế độ định biện phù hợp với chi nhánh có điều kiện định hướng phát triển cho vay DN - Cho phép chi nhánh mở rộng mạng lưới hoạt động xuống số trọng điểm khu vực kinh tế quan trọng địa bàn thành phố Đà Nẵng - Nhanh chóng kiện toàn máy kiểm tra nội đơn vị thành viên 3.3.3 Kiến nghị Chính phủ ngành liên quan Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 KẾT LUẬN Việc phát triển cho vay DN không tạo điều kiện cho doanh nghiệp có nguồn vốn để mở rộng qui mô lẫn chất lượng mà góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước Qua trình tìm hiểu thực trạng phát triển cho vay Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương, chi nhánh Đà Nẵng loại hình DN tác giả nhận thấy: Hiện chi nhánh có tăng trưởng qui mô chất lượng dư nợ tăng trưởng chưa cao Đặc biệt giai đoạn nay, với khó khăn kinh tế, không ngân hàng TMCP nước phải đứng trước nguy sáp nhập khả trụ vững trước lốc nợ xấu cạnh tranh khốc liệt giành thị phần lẫn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương, chi nhánh Đà Nẵng cần phải nhìn rõ điểm mạnh, điểm yếu mình, tìm hiểu đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu địa bàn hoạt động trọng nâng cao công nghệ thông tin…từ dành chỗ đứng vững thị trường tài Qua luận văn này, tác giả hi vọng đóng góp vài ý kiến việc xây dựng chiến lược kinh doanh phát triển cho vay DN chi nhánh thời gian tới Do thời gian nghiên cứu lực thân hạn chế nên đề tài tránh khỏi thiếu sót tính toàn diện, mong nhận thông cảm góp ý xây dựng thêm thầy cô giáo bạn học viên Footer Page 26 of 126 ... ü Cho vay dài hạn ü Cho vay hợp vốn - ü Cho vay trả góp ü Cho vay doanh nghiệp lớn ü Cho vay theo hạn mức tín dụng ü Cho vay DNVVN dự phòng - ü Cho vay khác: ü Cho vay có tài sản đảm bảo · Cho. .. triển cho vay doanh nghiệp Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng phát triển cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương- Chi nhánh Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp phát triển cho vay doanh. .. loại cho vay: Thông thường phân loại sau: - Theo hình thức cấp tiền vay - Theo thời hạn cho vay ü Cho vay lần ü Cho vay ngắn hạn ü Cho vay theo hạn mức tín dụng ü Cho vay trung hạn : ü Cho vay
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương - Chi nhánh Đà Nẵng, Phát triển cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương - Chi nhánh Đà Nẵng, Phát triển cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương - Chi nhánh Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay