Phân tích sự làm việc và hiệu quả kinh tế của dầm chịu uốn xiên có tiết diện chữ C cán nóng và Z thành mỏn

26 103 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 17:51

Header Page of 126 B GIO DC V O TO I HC NNG PHAN THANH HI PHN TCH S LM VIC V HIU QU KINH T CA DM CHU UN XIấN Cể TIT DIN CH C CN NểNG V Z THNH MNG Chuyờn ngnh: Xõy dng cụng trỡnh dõn dng v cụng nghip Mó s : 60.58.20 TểM TT LUN VN THC S K THUT Nng Nm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Cụng trỡnh c hon thnh ti I HC NNG Ngi hng dn khoa hc: GS TS Phm Vn Hi Phn bin 1: PGS.TS Nguyn Quang Viờn Phn bin 2: TS Hunh Minh Sn Lun ó c bo v trc Hi ng chm Lun tt nghip thc s k thut hp ti i hc Nng vo ngy 27 thỏng 09 nm 2013 Cú th tỡm hiu lun ti: - Trung tõm Thụng tin-Hc liu, i hc Nng - Trung tõm hc liu, i hc Nng Footer Page of 126 Header Page of 126 M U Tớnh cp thit ca ti Hin Vit Nam ó cú tiờu chun thit k kt cu thộp TCXDVN 338:2005 nhng cha cú tiờu chun thit k kt cu thộp thnh mng Trong phm vi lun vn, tỏc gi trung nghiờn cu phõn tớch s lm vic ca dm chu un xiờn tit din ch C thộp cỏn núng v tit din ch Z thộp thnh mng v hiu qu kinh t ca nú, l loi kt cu ph bin c dựng nh cụng nghip Mc tiờu nghiờn cu - Nghiờn cu phng phỏp tớnh dm chu un xiờn tit din ch C thộp cỏn núng theo TCXDVN 338 : 2005 - Nghiờn cu phng phỏp tớnh dm chu un xiờn tit din ch Z thộp dp ngui thnh mng theo tiờu chun EUROCODE3 - Nghiờn cu hiu qu kinh t s dng dm chu un thộp ch C cỏn núng v thộp ch Z thnh mng i tng v phm vi nghiờn cu - i tng nghiờn cu: Nghiờn cu x g thộp ch C cỏn núng v thộp ch Z thnh mng - Phm vi nghiờn cu: Nghiờn cu x g ỏp dng cho nh cụng nghip Vit Nam Phng phỏp nghiờn cu - Nghiờn cu da theo tiờu chun TCXDVN 338 - 2005 v theo tiờu chun EUROCODE3 Footer Page of 126 Header Page of 126 - Thc hin cỏc vớ d tớnh toỏn c th da vo s h tr ca chng trỡnh tớnh trờn Excel B cc ti Ngoi phn m u, kt lun Lun gm chng: Chng TNG QUAN V VIC P DNG DM CHU UN XIấN TRONG CễNG TRèNH THẫP Chng TNH TON DM CHU UN XIấN THEO TIấU CHUN 338-2005 V TIấU CHUN EUROCODE3 Chng V D TNH TON Footer Page of 126 Header Page of 126 CHNG TNG QUAN V VIC P DNG DM CHU UN XIấN TRONG CễNG TRèNH THẫP 1.1 X G CH C T THẫP CN NểNG 1.1.1 u im Vi nhiu u im vt tri: kt cu chc, kh nng chu lc cao, sn ph khp b mt d dng chng g, a dng v hỡnh dng v kớch thc, vi chiu di v k thut theo nhu cu s dng ca cụng trỡnh, giỏ thnh h x g thộp dng hỡnh C c rt nhiu cụng trỡnh la chn Trc õy, x g C ch yu lm t phụi thộp lỏ en, hin xu hng cỏc cụng trỡnh ó s dng rt nhiu x g C m km cú cht lng, cng thộp cao, chng n mũn 1.1.2 Nhc im Chi phớ sn chng g cao Tit din thng dy 1.1.3 Kớch thc cỏc nh hỡnh chớnh h - Chiu cao b - Chiu rng cỏnh d - Chiu dy bng t - Chiu dy trung bỡnh ca cỏnh R - Bỏn kớnh ln r - Bỏn kớnh ln cỏnh Zo - khong cỏnh t trng tõm n mộp ngoi Hỡnh 1.1: Mt ct tit din x g ch C Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2 X G CH Z T THẫP THANH THNH MNG 1.2.1 Lch s phỏt trin kt cu thnh mng Vit Nam 1.2.2 c im ca x g ch Z thnh mng a u im - Gim trng lng thộp t 25% n 50% nờn tit kim thộp - Thi cụng lp dng nhanh, gim thi gian ti 30% - Hỡnh dng tit din a dng - Tiờu chun húa v in hỡnh húa cỏc loi tit din - Hỡnh dng tit din cú nhiu u vit, tớnh thm m cao b Nhc im - Giỏ thnh ch to n v thộp to hỡnh ngui cao hn thộp cỏn núng (t hn 30%) - Chi phớ phũng g cao hn - Yờu cu cụng ngh cao hn quỏ trỡnh sn xut, chuyn, bc xp, dng lp - Thit k khú hn vỡ cu kin lm vic phc hn c Kớch thc cỏc tit din thụng thng Hỡnh 1.3: Mt s loi tit din thnh mng Footer Page of 126 Header Page of 126 1.3 VIC CH TO X G 1.3.1 X g thộp ch Z thnh mng a Phng phỏp v cụng ngh ch to * Mỏy gp mộp, Mỏy ộp khuụn, Mỏy cỏn trc ln: * Gii thiu mt s loi mỏy cỏn x g hin i: + Mỏy cỏn x g C trng lng nh Ameco-LC-PRF0: Mỏy cỏn x g thay i c t ng C/Z: b Vt liu thộp s dng c Cỏc chỳ ý phũng g 1.3.2 X g thộp ch C cỏn núng a Vt liu thộp s dng Theo TCXDVN 338 : 2005 cú cỏc loi thộp nh sau: * Thộp cacbon thp cng thng: * Thộp cacbon thp cng khỏ cao: * Thộp cng cao: b Cỏc chỳ ý Vn ln nht õy chớnh l phũng g cho cu kin, bng cỏc bin phỏp nh dựng sn chng g, sn lút lờn b mt cu kin sau ú dựng lp sn ph b mt ngoi to thm m Footer Page of 126 Header Page of 126 CHNG TNH TON DM CHU UN XIấN THEO TIấU CHUN TCXDVN 338 : 2005 V TIấU CHUN EUROCODE3 2.1 TNH TON X G THẫP CN NểNG CH C THEO TCXDVN 338 : 2005 2.1.1 Nguyờn tc thit k a Cỏc trng thỏi gii hn Tiờu chun TCXDVN 338: 2005 quy nh vic tớnh toỏn kt cu thộp theo phng phỏp trng thỏi gii hn (TTGH) - Trng thỏi gii hn 1: Kh nng chu lc ti hu - Trng thỏi gii hn 2: Trng thỏi gii hn s dng b Cỏc h s an ton Khi tớnh toỏn kt cu theo trng thỏi gii hn phi dựng cỏc h s tin cy sau: g M ; g Q ; g C c Cỏc cụng thc tớnh toỏn theo cỏc trng thỏi gii hn 2.1.2 Cng tiờu chun v cng tớnh toỏn 2.1.3 Ti trng v tỏc ng Ti trng v tỏc ng tớnh toỏn kt cu thộp c ly theo tiờu chun nh nc TCVN 2737: 1995 Ti trng v tỏc ng - Tiờu chun thit k a Phõn loi ti trng Tựy theo thi gian tỏc dng, tỏc dng c chia thnh ti trng thng xuyờn v ti trng tm thi (di hn, ngn hn v ti trng c bit) b Ti trng tiờu chun v ti trng tớnh toỏn Footer Page of 126 Header Page of 126 c T hp ti trng d Bin dng cho phộp ca kt cu vừng ca cu kin chu un khụng c vt quỏ gii hn cho phộp nh sau: + X g mỏi tm tụn nh: L/150 + X g mỏi tụn mỳi v cỏc tụn khỏc: L/200 L l nhp ca cu kin chu un 2.1.4 Kh nng chu lc ca tit din ch C lm x g mỏi X g l cu kin chu un xiờn nờn tit din thng dựng l thộp cỏn ch C (vỡ cú cng tng i ln theo c hai phng) Thụng thng dựng x g n gin Gi q l ti trng tỏc dng trờn x g tnh ti v hot ti mỏi thỡ q= (g + gcxago.ng) g= (pc.np+ g mc n ).d cos a (1.6) (1.7) Phõn tớch q thnh hai phn qy v qx gõy un quanh hai trc x-x v y-y (hỡnh 1.1): qy gõy un quanh trc x-x , qx gõy un quanh trc qx = q.sin a ; qy = q cos a y-y (1.8) Do x g cú cng quanh trc y-y l nh nờn ngi ta thng cu to h ging x g bng thộp trũn f =18~22mm Tr s mụmen un Mx v My: Mx= q y B , (1.9) Kim tra bn theo cụng thc : s =s x +s y = Footer Page of 126 Mx My + Ê f g c , Wx W y (1.10) Header Page 10 of 126 Khi k n s phỏt trin bin dng thỡ: s= My Mx + Ê f g c 1,12.Wx 1,2.W y (1.11) vừng D ca x g kim tra theo cụng thc: D ổ D ổ Dy = ỗ x ữ + ỗỗ B ố B ứ ố B ữữ ứ ộDự Êờ ỳ, ởBỷ (1.12) D y 5.q cy B ộ D ự = D x 5.q xc B = v = ;ờ ỳ Trong ú: B 384.E.l y B 384.E.l x B ỷ 200 Ngoi ra, cn kim tra x g chu ti trng giú, h s ng trờn mt mỏi ln nht Ce= - 0,7( giú thi vo u hi nh, ỏp dng cho nh cú t s H1 Ê ), ti giú cú chiu theo trc y-y(vuụng L gúc vi mt mỏi) nờn ch gõy un quanh trc x-x Vỡ ti giú ngc chiu vi tnh ti nờn tớnh ti giú vo x g cn phi tr i thnh phn qy ca tnh ti mỏi (h s tin cy 0,9): qgiú = Ce.Wo k n Mgiú= q giú B d c - 0,9.( g mc d + g xago ).cos a ; cos a ; Mqx= M giú M qx q x B ;s = + Ê f g c ; (1.14) 32 Wx Wy Vi x g cú mt ging gia: D x = 0; Dy = c 5.q giú B ộDự Ê ỳ 384, E.l x B ỷ Footer Page 10 of 126 (1.13) 10 Header Page 12 of 126 Cỏch 1: Tớnh nh phn a nhng thay l p thnh l p,red , vi: l p ,red = s com , Ed = lp s cr / g M s com, Ed f yb / g M (2.17) Cỏch 2: Tớnh toỏn r nh sau: Tớnh l p nh (2.14) v l p,red nh (2.17) Nu l p ,red Ê 0,673 : r = 1,0 (2.18) Nu l p ,red > 0,673 : r= - 0,22 / l p ,red l p ,red + 0.18 l p - l p ,red l p - 0,6 Ê 1,0 (2.19) * Vi trng thỏi gii hn s dng: Vic tớnh toỏn hon ton nh trờn, ch thay giỏ tr lc s com,Ed thnh s com , Ed , ser c tớnh toỏn ng vi cỏc t hp ti trng ng vi trng thỏi s dng v h s an ton riờng g M = b Phn t phng vi sn biờn tng cng * Lý thuyt chung cng ca liờn kt n hi c tớnh cho chiu di n v theo cụng thc : K = u/ d (2.20) Trong ú: d l chuyn v ca sn tng cng chu tỏc dng ca lc u u = thỡ K = 1/ d Xem hỡnh 2.4 Footer Page 12 of 126 11 Header Page 13 of 126 Hỡnh 2.4: Xỏc nh cng liờn kt - Tớnh toỏn cng Cq ng vi bng ch C hay Z vi chiu cao hw: Cq = Et 4hw (2.21) - Chuyn v d vi tit din ch C hay Z tớnh theo cụng thc : d = qb p + ub 3p 12(1 - v ) x Et Vi = ubp /C (2.22) (2.23) * Phn t phng vi sn biờn tng cng t t (be + t )t (Ceff + ) + (Ceff ) 2 y= (be + t )t + Ceff t * Cỏch tớnh tng quỏt Footer Page 13 of 126 (2.24) 12 Header Page 14 of 126 Tit din ban u Bc 1: Tit din hu hiu ban u Gi thit: s com, Ed = f yb / g M , K = Kt qu: ceff, As Bc 2: Tớnh s cr ,s da theo As ó tớnh trờn Kt qu: s cr ,s , c Tớnh As da trờn cf yb / g M ó tớnh trờn Kt qu: As Tớnh tred da trờn Kt qu: tred = c ó tớnh trờn ct Bc 3: Lp li bc 2, tớnh vi tit din gim yu ó tớnh trờn Tớnh ti c n ằ c n-1vc n Ê c n-1 thỡ ly c n , tred = c n t Bc 4: Tớnh cỏc c trng hỡnh hc da vo tit din va tớnh c Hỡnh 2.7: Quy trỡnh tớnh tit din hu hiu ca cỏnh nộn ch C, Z Footer Page 14 of 126 13 Header Page 15 of 126 * Cỏch tớnh n gin húa - Tớnh be2,ceff nh bc trờn - Tớnh Is ng vi be2 v ceff nh bc trờn - H s gim tit din c = 0,5 nu: Is 0,31(0,15 + h / b p )( f yb / E ) (b p / t ) As2 - H s gim tit din c = 1,0 nu : Is 4,86(0,15 + h / b p )( f yb / E )(b p / t ) As2 - Din tớch tit din hu hiu ca vựng tng cng: As,red = c As - B dy mi ca vựng As : tred = c t * B rng hu hiu ca bn bng khụng cú sn tng cng trung gian ng sut nộn thay i tuyn tớnh Hỡnh 2.8: Mt ct ngang hu hiu ca bn bng - B rng hu hiu ban u: Seff,1 = 0,95t Seff,n =1,5seff,1 E g M 1s com,ed (2.25) (2.26) - Nu seff,1 + seff,n sn , ton b bng l hu hiu, ú ly: Footer Page 15 of 126 14 Header Page 16 of 126 Seff,1 = 0,4Sn (2.27); Seff,n = 0,6Sn (2.28) - Tớnh lp cho ti cỏc giỏ tr tit din hu hiu ca bn bng tớnh c khụng khỏc nhiu tc l ec v et khụng i 2.2.5 Kim tra kh nng chu lc ca tit din chu mụmen un + Trng hp mụun chng un tit din hu hiu Weff tớnh vi vựng nộn nh hn mụun chng un vi tit din ton b Wel: Mc,Rd = fyWeff/ g M (2.29) + Trng hp mụun chng un tit din hu hiu Weff tớnh vi vựng nộn bng mụun chng un vi tit din ton b Wel: Mc,Rd =fya/ g M (2.30) - Khi tit din chu tỏc ng ca cp mụmen My,sd v Mcz,sd thỡ vic kim tra kh nng chu lc ca tit din tớnh theo cụng thc: My,Sd/Mcy,Rd + Mz,Sd/Mcz,Sd Ê (2.31) 2.2.6 Kim tra kh nng chu lc ca tit din chu mụmen un v lc nộn M y , Sd + DM y , Sd M z ,Sd + DM z , Sd N Sd + Ê1 + f y Aeff / g M fy fy eff , y ,com / g M eff , z ,com / g M - M y ,Sd + DM y ,Sd M z ,Sd + DM z ,Sd y vec N Sd + + Ê1 f y Ag / g M f y g f g / / eff , y ,ten M y eff , z ,ten M (2.32) (2.33) 2.2.7 Kim tra tit din chu un, xon, nộn kt hp 2.2.8 Kim tra n nh tng th- cng chu on bờn un - xon Mb,Rd = c LT Weff f yb / g M Footer Page 16 of 126 (2.57) 15 Header Page 17 of 126 2.3 KH NNG CHU LC CA X G TIT DIN C, Z THEO TIấU CHUN EUROCODE 2.3.1 Phõn tớch trng thỏi chu lc ca x g mỏi dng ch C, Z Hỡnh 2.10: Phõn tớch trng thỏi chu lc v s tớnh 2.3.2 S tớnh Hỡnh 2.11: S tớnh qh,Fd = khqFd (2.59) * Tớnh toỏn cng n hi trờn n v di K: 4(1 - v )h (h + e) h = + K CD Et (2.60) 1 / C D , A + / C D ,C (2.61) CD = Footer Page 17 of 126 16 Header Page 18 of 126 2.3.3 Xỏc nh cỏc ni lc kim tra M y ,Sd = q Fd L2 (2.67) ; M fz ,Sd = b R M 0, fz ,Sd (2.68) 2.3.4 Kim tra kh nng chu lc a Kim tra bn Vi cỏch liờn kt vi tụn: s max, Ed = Vi cỏnh t do: s max, Ed = M y , Sd Weff , y + M y , Sd Weff , y M fz , Sd W fz Ê f y / g M (2.69) Ê f y / g M (2.70) b Kim tra n nh cỏnh nộn t ổỗ M y , Sd c ỗố Weff , y M fz , Sd ữ+ Ê f yb / g M ữ W fz ứ (2.71) c Kim tra kh nng chu lc theo TTGH v s dng vừng ln nht ca x g c xỏc nh nh sau: D ộDự Ê L ờở L ỳỷ ộDự ờở L ỳỷ : vừng cho phộp ca x g; L: Nhp x g Ch C: D = I fic = I gr - 5q Fd L3 q Fd L3 ; Ch Z: D = 384 EI fic 128 EI fic s gr s Footer Page 18 of 126 (I gy - Is ,eff ) (2.76) 17 Header Page 19 of 126 CHNG V D TNH TON 3.1 V D 1: TNH TON KH NNG CHU LC CA X G MI TIT DIN CH Z THẫP THANH THNH MNG DP NGUI THEO TIấU CHUN EUROCODE S liu u vo: Mỏi lp tụn, bc khung 4,5m, dc mỏi 150 Chn x g: Z180x70x20x3 cú cỏc c trng hỡnh hc sau: h = 180mm gxago = 7,89daN/m b = 70mm A = 10,05cm2 t = 3mm E = 210000N/mm2 c = 20mm v = 0,3 Iy = 492,61cm fy = 250N/mm2 Hỡnh 3.1 Tit din in hỡnh ca x g Z 3.1.1 S tớnh - Xỏc nh qh, Fd: Tớnh cng n hi trờn n v di K theo cụng thc (2.66) 4(1 - v )h (h + e) h = + = 89,73 K Et 390 K= = 0,01114 N/mm/mm 89,73 kh = 702.180.3 35 = 0,06 4.492,61.10000 180 Vy theo (2.59) ta cú qh,Fd = kh.qFd Footer Page 19 of 126 18 Header Page 20 of 126 - Tớnh Ifz: Tớnh vi tit din ton b cỏnh chu nộn + 1/6 chiu cao bng bng, da vo cụng thc sc bn vt liu ta cú: Cỏc mụmen quỏn tớnh: Ify = 287574m4; Ifz = 592900mm4 - Tớnh R theo cụng thc: R= KL4a 0,01114.4500 = = 0,406 p EI fz p 210000 592900 3.1.2 Tớnh toỏn tit din hu hiu chu mụmen un quanh trc y-y a Tớnh tit din hu hiu ca cỏnh chu nộn - S tớnh: - Xỏc nh be1, be2: Trng hp ng sut nộn s com, Ed = f yb / g M : => l p = f yb s cr = b p 12(1 - v ) f yb t p Eks = 1,052 bp f yb t Eks = 0,548 l p Ê 0,673 : r = 1,0, => be1 = be2 = bp/2 = 64/2 = 32mm - Xỏc nh ceff ban u: Ta cú bp,c/bp = 17/64 = 0,2656 < 0,35 => ks = 0,5 => l p = 1,146 > 0,63 => r = 0,705 => ceff = r bp,c = 0,705.17 = 11,98mm Footer Page 20 of 126 19 Header Page 21 of 126 => Tit din hu hiu ban u: As = 3(32 + 11,98) = 131,9mm2 - Tớnh h s gim tit din ln 1: Tớnh cng Cq theo (2.21), chuyn v d ng vi u = 1: Cq = Et 210000.33 = = 7875 4hw 4.180 Theo (2.23) = ubp /C = 64/7875 = 0,008126 ub 3p 12(1 - v ) Theo (2.22) d = qb p + x = 0,688 Et => K= 1/ = 1/0,688 = 1,453 t t (be + t )t (Ceff + ) + (Ceff ) 2 = 11,57mm Theo (2.24) y = (be + t )t + Ceff t Is = 3536,62mm4 => s cr ,s = => Th s l = f yb / s cr , s KEI s As = 497,85N/mm2 = 0,709 [ ] f = 0,5 + a (l - 0,2) + l = 0,784 => Vi = 0,13 l h s k n sai sút, ph thuc vo dng ng cong on (theo Eurocode Part 1-1) = 0,893 c= => 0,5 f + f2 -l [ ] Lp li ln 1: => = 0,914 Lp li ln 2: => = 0,910 Vy sau ln lp th ta thy < => = = 0,910 - Tit din hu hiu ca cỏnh nộn nh hỡnh v: Footer Page 21 of 126 20 Header Page 22 of 126 Vi tred = 0,910.3 = 2,730 mm b Tớnh tit din hu hiu ca bng bng - Tit din ban u: - Tit din hu hiu chu un: + Tớnh h1, h2 ban u, xỏc nh cỏc giỏ tr Seff1, Seff,n theo mc 2.2.4 chng + Tớnh li h1, h2 theo tit din hu hiu mi xỏc nh c + Tớnh lp cỏc giỏ tr h1, h2 cho n kt qu cỏc ln tớnh k tip gn bng v khụng i + Thay s v tớnh ta c: h2 = 75,65 mm Tip tc quỏ trỡnh lp trờn ti bc th ta c kt qu nh sau: h1 = 105,63 mm => Seff,1 = 0,4Sn = 42,25 mm; Seff,n = 0,6Sn = 63,38 mm - Giỏ tr mụmen chng un: Weff,y,com = Ieff,y/h1 => cỏc c trng hỡnh hc ca tit din hu hiu, tớnh vi h trc chớnh Oyz: Ieff,y = 2821511 mm4 Vy un quanh trc y-y: Weff,com,y = 26,71 cm3 Khi un cỏnh t quanh trc z-z: Wfz = 8,66 cm3 Footer Page 22 of 126 21 Header Page 23 of 126 3.1.3 Tớnh toỏn tit din hu hiu chu ng sut nộn u = fyb/M1 Theo (2.14) l p = 1,052 174 250 = 1,489 > 0,673 210000.2 0,22 ) 1,489 = 0,57 1,489 (1,0 Theo (2.16) r = beff = bp = 0,57.174 = 99,6 mm => be1 = be2 = beff /2 = 49,8 mm 3.1.4 Xỏc nh ni lc M y ,Sd = q Fd L2 M fz ,Sd = b R M 0, fz ,Sd 3.1.5 Kim tra kh nng chu lc ca x g a Kim tra bn - Vi cỏnh liờn kt vi tụn, kim tra theo cụng thc (2.69): => qFd1 = f y Weff , y L = 8.250.26,71 = 26,38 N/cm 450 - Vi cỏnh t do, theo cụng thc (2.70) => qFd2 = 22,301 N/cm b Kim tra n nh ca cỏnh nộn t * Tớnh h s gim tit din: Th cỏc s liu trờn vo (2.71) => qFd = 20,289 N/cm c Kim tra kh nng chu lc theo iu kin vừng D q L3 q = 128EI fic = 24,96 N / cm ộDự = Fd Êờ ỳ= Fd 200 L3 L EI fic128 L ỷ 200 Footer Page 23 of 126 22 Header Page 24 of 126 3.1.6 Kt lun kh nng chu lc ca x g q = min(qFd1; qFd2; qFd) = 20,289N/cm = 202,89 daN/m 3.2 V D 2: TNH TON KH NNG CHU LC CA X G TIT DIN CH C VI CC S LIU SAU Gúc nghiờn dn: = 150; Bc dn: B = 4,5m Vt liu thộp CCT34 cú f = 2100 daN/cm2; c = 3.2.1 S tớnh toỏn Chn x g thộp cỏn núng C10 (Trớch theo TCVN 1654 : 1975) Cú cỏc c trng hỡnh hc nh sau: gxg =8,59 daN/m; Ix = 174 cm4; Iy = 20,4 cm4;Wx = 34,8 cm3; Wy = 6,46 cm3; Din tớch mt ct ngang: 10,9 cm2 Gúc nghiờng dn =150 => cos = 0,966; sin = 0,259 3.2.2 Ni lc qx = q.sin daN/m; qy = q.cos daN/m Cỏc giỏ tr mụmen un: Mx = qy B2 daN.m ; M y = qx B daN.m Theo (1.10) iu kin bn ca x g c kim tra nh sau: D = B ổ q cos a B ỗ ỗ 384 1,1 E I y ố ổ ữ + ỗ q sin a B ỗ 384 1,1 E I ữ x ố ứ ữữ = 200 ứ Mx My + Ê f g c Wx W y q cos a B q sin a B = + = f W x W y => q1 =1,22 daN/cm = 122,27daN/m s =s x +s y = Theo (1.12) vừng ca x g c kim tra nh sau: Footer Page 24 of 126 23 Header Page 25 of 126 D ổ D ổ Dy = ỗ x ữ + ỗỗ B ố B ứ ố B ữữ ứ ộDự Êờ ỳ= B ỷ 200 Th cỏc s liu trờn vo ta c: q2 = 0,48 daN/cm = 47,73daN/m Kim tra vừng ca x g chu giú: Tm mỏi c liờn kt cht vo x g nờn (x = 0) vừng theo phng trc y: D y = c 5.q giú B ộDự Êờ ỳ= 384.E.I x B ỷ 200 => q3 =1,53 daN/cm = 153,98daN/m 3.2.3 Kt lun Vy kh nng chu lc ca x g ó chn l: qc = min(q1; q2; q3) = 47,73 daN/m => qtt = qc.1,1.35% + qc.1,3.65% = 58,71 daN/m 3.3 KT LUN CHNG Kt qu tớnh toỏn qua hai vớ d trờn nh sau: TI TRNG CHO PHẫP (daNm) BIU KH NNG CHU LC 1000,00 900,00 800,00 700,00 600,00 500,00 Z 400,00 C 300,00 200,00 100,00 0,00 2100 2400 2700 3000 3300 3600 3900 4200 4500 4800 5100 5400 5700 6000 NHP (MM) Footer Page 25 of 126 24 Header Page 26 of 126 KT LUN V KIN NGH * Kt lun: Trong phm vi ca lun ny, tỏc gi ch nghiờn cu mt phn trng thỏi lm vic ca kt cu thộp thnh mng ú l cu kin chu un xiờn theo tiờu chun Eurocode v ỏp dng tớnh toỏn c th cho x g mỏi tit din ch Z Vi cỏch tớnh n gin húa bng vic coi cỏnh t lm vic ngoi mt phng nh mt cu kin riờng chu un t trờn nn n hi h s K, cỏch tớnh ny giỳp ngi thit k khụng phi tớnh toỏn cỏc c trng tit din ca thnh mng nh Bimomen, ta qutrt phc Lun cng dnh mt phn nghiờn cu v cỏch tớnh cu kin chu un xiờn theo tiờu chun TCXDVN 338 : 2005 v ỏp dng tớnh toỏn c th cho x g mỏi tit din ch C Vi vic tớnh toỏn c th qua hai loi tit din núi trờn tỏc gi cho thy rng s dng kt cu thộp thnh mng dp ngui s mang li hiu qu kinh t rt cao so vi s dng kt cu thộp cỏn núng * Kin ngh: Nc ta nờn phỏt trin v s dng kt cu thộp thnh mng vỡ nú cú nhiu u im v mang li hiu qu kinh t cao Tip tc nghiờn cu v tham kho tiờu chun Eurocode biờn son tiờu chun tớnh toỏn kt cu thộp thnh mng Thit lp chng trỡnh tớnh toỏn kt cu thộp thnh mng, lp cỏc bng tra sn ỏp dng cho cỏc loi mỏi tụn, nhp v tit din x g khỏc Footer Page 26 of 126 ... nhiu x g C m km c cht lng, cng thộp cao, chng n mũn 1.1.2 Nhc im Chi phớ sn chng g cao Tit din thng dy 1.1.3 Kớch thc c c nh hỡnh chớnh h - Chiu cao b - Chiu rng c nh d - Chiu dy bng t - Chiu dy... tit din chu t c ng ca cp mụmen My,sd v Mcz,sd thỡ vic kim tra kh nng chu lc ca tit din tớnh theo c ng thc: My,Sd/Mcy,Rd + Mz,Sd/Mcz,Sd Ê (2.31) 2.2.6 Kim tra kh nng chu lc ca tit din chu mụmen... mỳi v c c tụn kh c: L/200 L l nhp ca cu kin chu un 2.1.4 Kh nng chu lc ca tit din ch C lm x g mỏi X g l cu kin chu un xiờn nờn tit din thng dựng l thộp c n ch C (vỡ c cng tng i ln theo c hai
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích sự làm việc và hiệu quả kinh tế của dầm chịu uốn xiên có tiết diện chữ C cán nóng và Z thành mỏn, Phân tích sự làm việc và hiệu quả kinh tế của dầm chịu uốn xiên có tiết diện chữ C cán nóng và Z thành mỏn, Phân tích sự làm việc và hiệu quả kinh tế của dầm chịu uốn xiên có tiết diện chữ C cán nóng và Z thành mỏn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay