Nghiên cứu ứng dụng quy trình thi công bê tông cốt thép ứng suất trước cho công trình dân dụng và công nghiệ

26 106 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 17:50

Header Page of 126 B GIO DC V O TO I HC NNG ắắắắắắắắắ NGễ èNH CHU NGHIấN CU NG DNG QUY TRèNH THI CễNG Bấ TễNG CT THẫP NG SUT TRC CHO CễNG TRèNH DN DNG V CễNG NGHIP Chuyờn ngnh: Xõy dng cụng trỡnh dõn dng v cụng nghip Mó s: 60.58.30 LUN VN THC S K THUT Nng - Nm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Cụng trỡnh c hon thnh ti I HC NNG Ngi hng dn khoa hc: PGS TS Nguyn ỡnh Thỏm Phn bin 1: TS Lờ Khỏnh Ton Phn bin 2: TS Trn ỡnh Qung Lun ó c bo v trc Hi ng chm Lun tt nghip thc s k thut Xõy dng cụng trỡnh dõn dng v cụng nghip hp ti i hc Nng vo ngy 27 thỏng nm 2013 Cú th tỡm hiu lun ti: - Trung tõm Thụng tin-Hc liu, i hc Nng - Trung tõm Hc liu, i hc Nng Footer Page of 126 Header Page of 126 M U Tớnh cp thit ca ti Kt cu bờ tụng ct thộp ng sut trc (ST), cũn gi l kt cu bờ tụng ct thộp ng lc trc (LT), hay bờ tụng tin ỏp, hoc bờ tụng d ng lc (tờn gi Hỏn-Vit), l kt cu bờ tụng ct thộp s dng s kt hp ng lc cng rt cao ca ct thộp ng sut trc v sc chu nộn ca bờ tụng to nờn kt cu nhng bin dng ngc vi chu ti Bờ tụng ct thộp ST l mt nhng phỏt minh ln k thut xõy dng th k XX Nú c ng dng rng rói ti hu ht cỏc nc tin tin trờn th gii t hn 50 nm Vit Nam chỳng ta ng dng cụng ngh bờ tụng ST ó c thc hin t nhng nm 70, 80, nhiờn phm vi ng dng cũn hn hp Cht lng cụng trỡnh, thi gian thi cụng v giỏ thnh ph thuc vo cỏc yu t nh: Cụng ngh, mỏy múc, thit b, vt liu, trỡnh cỏn b k thut, quy trỡnh thi cụng,T thc t ú, khuụn kh Lun vi tờn ti l Nghiờn cu ng dng quy trỡnh thi cụng bờ tụng ct thộp ng sut trc cho cụng trỡnh xõy dng dõn dng v cụng nghip tỏc gi mun nghiờn cu phng phỏp tớnh toỏn thi cụng ct thộp v a quy trỡnh thi cụng ct thộp ST phự hp nht cho kt cu cụng trỡnh xõy dng iu kin thi cụng nc l s cn thit õy chớnh l m tỏc gi thy cn nghiờn cu, l mc tiờu ca ti Mc tiờu nghiờn cu Nghiờn cu v mt lý thuyt v kt hp vi thc tin thi cụng bờ tụng ct thộp ng sut trc, t ú xut phng phỏp tớnh toỏn thi cụng ct thộp v quy trỡnh thi cụng ct thộp ng sut trc cho dm, sn cụng trỡnh Footer Page of 126 Header Page of 126 i tng v phm vi nghiờn cu - i tng nghiờn cu: Cụng trỡnh ng dng BTCT ST - Phm vi nghiờn cu: Thi cụng ct thộp ng sut trc Phng phỏp nghiờn cu - Tỡm hiu cỏc quy chun, tiờu chun hng dn thit k, thi cụng v nghim thu kt cu bờ tụng ST (Tiờu chun nc ngoi v nc) - Tỡm hiu lý thuyt tớnh toỏn kt cu bờ tụng ng sut trc, cu to v b trớ ct thộp - Nghiờn cu phng phỏp tớnh toỏn thi cụng ct thộp ST - Su cỏc ti liu v lý thuyt cng nh cỏc gii phỏp thi cụng v bờ tụng ct thộp ng sut trc ó cú trờn th gii cng nh nc thụng qua mng Internet v sỏch - i thc t tham quan b sung - Thu thp s liu thc t t cỏc cụng trỡnh ó thi cụng t cỏc nh thu v ngoi nc t ú a quy trỡnh thi cụng phự hp B cc ca ti Ngoi phn m u, kt lun, lun gm chng - Chng 1: Tng quan v bờ tụng ng sut trc - Chng 2: C s phỏp lý v khoa hc quỏ trỡnh thi cụng ct thộp to ng sut trc - Chng 3: Quy trỡnh thi cụng ct thộp to ng sut trc Tng quan ti liu nghiờn cu - Cỏc Tiờu chun v BTCT v BTCT ST - Cỏc Quy trỡnh thi cụng v nghim thu v BTCT v BTCT ST - Cỏc sỏch, v BTCT ST - Cỏc Website v cỏc ti liu khỏc trờn mng Intenet Footer Page of 126 Header Page of 126 CHNG TNG QUAN V Bấ TễNG NG SUT TRC 1.1 KHI NIM V Bấ TễNG NG SUT TRC Bờ tụng ng sut trc (ST) l bờ tụng, ú thụng qua lc nộn trc to v phõn b mt lng ng sut bờn phự hp nhm cõn bng vi mt lng mong mun ng sut ti trng ngoi gõy Vi cỏc cu kin bờ tụng ST, ng sut thng c to bng cỏch kộo trc thộp cng cao Trong cu kin bờ tụng ST, ngi ta t vo mt lc nộn trc to bi vic kộo ct thộp, nh tớnh n hi, ct thộp cú xu hng co li v s to nờn lc nộn trc, lc nộn trc ny gõy nờn ng sut nộn trc bờ tụng v s trit tiờu hay lm gim ng sut kộo ti trng s dng gõy ra, vy lm tng kh nng chu kộo ca bờ tụng v lm hn ch s phỏt trin ca vt nt 1.2 S RA I V LCH S PHT TRIN CA Bấ TễNG CT THẫP NG SUT TRC TRấN TH GII Nguyờn lý gõy ST ó c ng dng thc t t hng trm nm Khi ch to nhng thựng cha cht lng nh nc, ru hay lm trng, cỏc g phng hoc cong c ghộp li tht khớt nh nhng bng dõy thng hay bng kim loi Nguyờn lý ny ó c P G Jackson (M) a vo ỏp dng thnh cụng cho vũm gch, ỏ, bờ tụng t nm 1886 Tip theo K.During (c) ó to c ng sut nộn bn bờ tụng bng vic cng trc ct thộp thng Khi dựng ct thộp thng cú cng thp khụng quỏ 1225 kG/cm2 v bin dng ( dón di t i) ch t ti giỏ tr bng e e = s/E = 1225/2100000 = 0,0006 Footer Page of 126 Header Page of 126 Trong nhng nm 1928-1929 k s ni ting ngi Phỏp E.Freyssinet ó ln u tiờn chng minh c cú th v cn s dng loi thộp cú cng cao nõng cao lc gõy ng sut trc bờ tụng lờn ti trờn 400 kG/cm2 ng sut cũn tn ti ct thộp gõy ng sut trc bờ tụng l: s = E e = 2100000 x 0,0042 = 8600 kG/cm2 (860 Mpa) Kt qu thớ nghim cho thy ng sut nộn trc bờ tụng cũn tn ti vi mt giỏ tr cõn bng tng phn hay ton b cỏc ng sut kộo kt cu chu ti s pt q s qc sc < b q P p s cp s qt st < bt Hỡnh 1.1 S to ng sut trc cu kin bờ tụng chu nộn bng ct thộp cng cao Ti chõu u kt cu bờ tụng ST phỏt trin nhanh chúng Phỏp, B, Anh, c, Thy S, H Lan Trong gn 500 cu c xõy dng c t nm 1949 n 1953 ó cú 350 cu dựng bờ tụng ST Ti Nga hin cỏc cu kin bờ tụng ỳc sn nh tm sn t 6m, dm, dn khu 18m tr lờn u qui nh dựng bờ tụng ST Ti M chỳ trng ng dng bờ tụng ST vo xõy dng cỏc b cha nhiờn liu cú dung tớch t 10000 m3 tr lờn Trong lnh vc xõy dng nh cao tng, s dng bờ tụng ST cho phộp tng kớch thc li ct, hoc gim chiu dy sn, lng thộp cng gim ỏng k Cỏc ụ sn phng khụng dm khu ti 15,6m m chiu dy bờ tụng ST ỳc sn, mi tm sn phng cú trng lng t 300 tn n 800 tn cng c ph bin chõu u Footer Page of 126 Header Page of 126 chõu , nht l cỏc nc cú nn kinh t phỏt trin nh Trung Quc, Hn Quc, Singapore, Thỏi Lan, Hng Kụng, s dng cỏc kt cu BT ST rt ph bin, mt phn nh ó sn xut c cỏc loi thộp cng cao, cỏc loi cỏp ST, cỏc loi neo v ph kin kốm theo phự hp vi cỏc tiờu chun tiờn tin cú giỏ thnh hp lý 1.3 NG DNG CA Bấ TễNG ST VIT NAM Trong xõy dng dõn dng v cụng nghip kt cu bờ tụng ST c nghiờn cu ng dng vic ch to cỏc h dm nh v panen Kt cu bờ tụng ST cng sau ó c ỏp dng cho h thng silụ nh mỏy xi mng Hong Thch II, h thng silụ nh mỏy xi mng Sao Mai, h thng sn to thỏp Si Gũn, h thng sn nh 63 Lý Thỏi T- H Ni, h thng sn nh Hotel lake view- H Ni Cho n nay, hng lot cỏc cụng trỡnh ó ỏp dng kt cu sn ST cỏc thnh ph ln nh: Chung c cao cp 27 Hunh Thỳc Khỏng, Chung c cao cp 25 Lỏng H, Chung c cao cp 98 Hong Quc Vit, thỏp ụi 191 B Triu, Trung tõm bo dng TOYOTA M ỡnh, Trung tõm truyn s liu VDC (H Ni), Khỏch sn NOVOTEL ( Nng, Qung Ninh), Trung tõm thng mi (Hi Dng) Chung c t Phng Nam, Chung c GreenBuiding, Chung c ETOW2, Chung c rch miu, Chung c Anh Tun, 1.4 S LC MT S PHNG PHP THI CễNG Bấ TễNG CT THẫP NG SUT TRC 1.4.1 Phng phỏp cng trc 1.4.2 Phng phỏp cng sau a Phng phỏp cng ngoi kt cu b Phng phỏp cng sau cú bỏm dớnh (cỏp trn) c Phng phỏp cng sau khụng bỏm dớnh (cỏp cú v bc) d Phng phỏp gõy ng lc trc khụng ton phn Footer Page of 126 Header Page of 126 1.4.3 Mt s cụng ngh khỏc to ng sut trc a S dng xi mng n to ng sut trc bờ tụng b Dựng kớch ộp ngoi to ng sut trc 1.5 THIT B CNG CT THẫP TO NG SUT TRC 1.5.1 Thit b cng trc: Cỏc kớch thu lc hoc kớch vớt ln 1.5.2 Thit b cng sau - Bm v kớch to ST - Neo - Mỏy lun cỏp - Thit b ct cỏp - Hn hp va v bm va 1.6 VT LIU S DNG CHO Bấ TễNG CT THẫP ST 1.6.1 Bờ tụng cng cao a Yờu cu v cng Theo tiờu chun ACI, bờ tụng dựng bờ tụng ST phi cú cng chu nộn cho mu lng tr 28 ngy tui t 28á55 MPa Theo tiờu chun chõu u, cng chu nộn cho mu lp phng 28 ngy tui l 450 kG/cm2, quy mu lng tr l 35,5 MPa Kinh nghim cho thy s dng bờ tụng cú cng t 28á34 MPa l kinh t nht b ng sut cho phộp bờ tụng Bng 1.1 ng sut cho phộp ca bờ tụng ST theo tiờu chun ACI:318-1989 c Mụ un n hi ca bờ tụng - Vin nghiờn cu BT Hoa K: Ec=4730 f c' (N/mm2) - Liờn on quc t v BT ST (FIP) xut giỏ tr mụ un n hi phm vi cng chu nộn ca bờ tụng t 12-50 N/mm2 Bng 1.2 Mụ un n hi ca bờ tụng 28 ngy tui Footer Page of 126 Header Page of 126 1.6.2 Thộp cng cao Thộp si s dng cho bờ tụng ST núi chung tuõn theo tiờu chun ASTM A421 Ph bin nht l loi cỏp si, cú cng chu kộo ti hn fpu l 1720Mpa v 1860Mpa, kt dớnh hoc khụng kt dớnh ng sut kộo cho phộp thộp theo ACI: - ng sut ln nht cng thộp (trc truyn ng sut) khụng c vt quỏ s nh hn ca: 0.80fpu v 0.94fpy - ng sut kộo ln nht sau truyn lc ng sut trc khụng c vt quỏ s nh hn ca: 0.74fpu v 0.82fpy - ng sut ln nht thộp cng sau ti vựng neo sau neo thộp: 0.70 fpu Bng 1.3 Mt s c tớnh ca cỏp ng sut trc 1.6.3 Cỏc vt liu khỏc a ng gen: b Va pht: c Neo: 1.7 MT S NI DUNG XUT V B SUNG T nhng ni dung ó trỡnh by trờn - Tng quan v BTCT ST, tỏc gi nghiờn cu v mt lý thuyt thụng qua cỏc tiờu chun v BTCT ST (trong nc v nc ngoi), cỏc sỏch, cỏc ti liu v BTCT ST cho quy trỡnh thi cụng BTCT ST ng dng quy trỡnh thi cụng BTCT ST cho cụng trỡnh xõy dng dõn dng v cụng nghip iu kin thi cụng nc hin nay, tỏc gi ó nghiờn cu thụng qua thc t thi cụng cỏc cụng trỡnh xõy dng nc ca cỏc nh thu ni ting cú uy tớn v xut mt s ni dung cn c b sung sau õy: Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 - Hon chnh li v b sung mt s ni dung cho quy trỡnh thi cụng ct thộp ST iu kin thi cụng nc ta hin - Th t v cỏc bc thc hin kộo cng ct thộp ST dm, sn - Xỏc nh lc cng ct thộp ST quỏ trỡnh thi cụng - Tớnh toỏn gión di thc t ca ct thộp ST quỏ trỡnh kộo cng so vi gión di lý thuyt v bỏo cỏo kt qu kộo cng - Phng phỏp kộo cng ct thộp ST iu kin cht hp - Phng phỏp bm va vo ng gen (loi cú dớnh kt) - Qun lý cht lng thi cụng BTCT ST - Mt s s c thng xy quỏ trỡnh thi cụng, cỏch tỡm nguyờn nhõn t ú a bin phỏp khc phc v x lý Tt c nhng ni dung ny c b sung chng v 1.8 KT LUN CHNG Cựng vi s phỏt trin khụng ngng cụng ngh xõy dng v thc t xõy dng nc, ta thy rng kt cu BTCT ST l loi kt cu hon ton cú th ỏp dng rng rói nc ta Vic nghiờn cu v ng dng quy trỡnh thi cụng bờ tụng ct thộp ST cho cỏc cụng trỡnh xõy dng theo iu kin nc ta l s cn thit Mt khỏc hin ti nc ta cha cú tiờu chun v loi kt cu ny, m ch yu cụng nhn tiờu chun ca cỏc nc Do ú vic ỏp dng cũn nhiu hn ch, gõy nhng khú khn quỏ trỡnh y nhanh ỏp dng kt cu ny ngnh xõy dng nc nh Vỡ vy gii hn ca lun ny tỏc gi mun nghiờn cu ng dng quy trỡnh thi cụng BTCT ST cho cụng trỡnh xõy dng dõn dng v cụng nghip cho kt cu cụng trỡnh xõy dng iu kin thi cụng nc hin l s cn thit l mc tiờu nghiờn cu ca tỏc gi Footer Page 10 of 126 10 Header Page 12 of 126 2.2 C S KHOA HC 2.2.1 Lý thuyt tớnh toỏn thi cụng lp t ct thộp ST a Cỏc dng qu o ca thộp ng sut trc b Tớnh toỏn chiu di ct ct thộp c Tớnh toỏn lc kộo ct thộp ng sut trc * Lc kộo ct thộp ng sut trc: Pj Pj = Ap Trong ú: con- ng sut khng ch i vi ct thộp ST; Ap - din tớch mt ct ct thộp ST Bng 2.1 Tr s cho phộp ca ca ng sut kộo * Tr s d ng lc hu hiu ca ct thộp ST: pe pe = con- n ồs li i =1 Trong ú: li - Tr s tn tht d ng lc th i d Tn tht d ng lc - Tn xy nhanh bao gm cỏc tn tht sau: + Tn tht ma sỏt l + Tn tht neo kp gi + Tn tht co nộn n hi - Tn tht thi gian di sau cng bao gm: + Tn tht chựng ng lc + Tn tht co ngút t bin ca bờ tụng i vi bờ tụng ST cng trc cũn cú: Tn tht dng h nhit na i vi bờ tụng ST cng sau cũn cú tn tht ma sỏt ti l neo gi v tn tht chuyn hng kộo e Tớnh tr s gión di kộo cng ct thộp ng sut trc Footer Page 12 of 126 11 Header Page 13 of 126 Giỏ tr gión di cng sau L cú th tớnh theo cụng thc sau: + Cụng thc tớnh chớnh xỏc (hỡnh 2.13a) - ( Kx + mq ) L P L ộ1 - e( KLT + mq ) ự L = Pj e = j T ũo Ap Es AP Es KLT + mq ỳỳ + Cụng thc tớnh gn ỳng (hỡnh 2.13b) L = P.LT Ap Es Trong cỏc cụng thc trờn: P- lc kộo thộp ST bỡnh quõn lc kộo u kộo ó khu tr tn tht ma sỏt l P c tớnh nh sau: P = Pj ổỗ1 - KLT + mq ửữ ố ứ LT - chiu di thc t ca ct thộp ST; Cỏc ký hiu cũn li ging nh cỏc cụng thc trc 2.2.2 B trớ v cu to ct thộp ng sut trc a B trớ lp t * Nguyờn tc b trớ lp t: - Hỡnh dỏng v v trớ ct thộp ST phi ỳng theo hỡnh dng ca biu moment - Gim thiu ti a tn tht ma sỏt ng l nõng cao ti a tr s d ng lc hu hiu ca ct thộp ST - Chiu di ct thộp nờn liờn tc gia cỏc nhp, gim neo cc b * B trớ thộp ng sut trc cho dm ca khung: * B trớ thộp ng sut trc cho tm sn: b Cu to v trớ neo gi trờn cu kin c Cu to cỏc v trớ c bit 2.2.3 B trớ ct thộp thng kt cu bờ tụng ST Footer Page 13 of 126 12 Header Page 14 of 126 CHNG QUY TRèNH THI CễNG CT THẫP TO NG SUT TRC 3.1 CHUN B VT LIU V THIT B THI CễNG 3.1.1 Chun b vt liu - Thộp ng sut trc (ST): - Neo: - ng gen to ng cỏp: - Chõn chng ng cỏp: - ng ni ng gen: - Khuụn neo: - Van bm va: - Vũi bm va: - Bng keo: - Hn hp va bm: 3.1.2 Chun b thit b - Kớch thy lc: - Mỏy bm thy lc: - Kớch to u neo cht: - Mỏy trn va: - Mỏy bm va: 3.2 QUY TRèNH THI CễNG 3.2.1 Quy trỡnh thi cụng ct thộp to ng sut trc theo phng phỏp cng trc - Trỡnh t thi cụng: Cng ct thộp to ST bờ tụng i cho bờ tụng t n mt cng nht nh x cng thỏo ri ct b phn ct thộp bờn ngoi cu kin - Quy trỡnh thi cụng: Theo s cụng ngh (hỡnh 3.1.) Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 a Kim tra b t v lp t ct thộp to ST cng trc * Chn loi b t thi cụng: * Kim tra v lm v sinh b t: * Gia cụng v lp t ct thộp thng v ct thộp ST: b Quy trỡnh kộo cng ct thộp to ng sut trc * Kộo cng thộp thanh: - Trng hp kộo tng thanh: Tng n cú th c kộo bng cỏc kộo cú rng (dn ng bng in) hoc kộo bng cỏc ti in vi lc kộo khong 10 kN i vi thộp cú ngn thỡ lc kộo cú th lờn ti 20 kN ~ 30 kN - Trng hp kộo ng lot mt ln: Ta cú hai bn thộp ri chia thộp Mt bn thộp dựng np gi thộp bng cỏch tỏn u v kp cht gi t u thộp cũn li (trờn bn cũn li) c gn vi bn thộp Bn thộp c kớch kộo cng l bn thộp di ng (kớch kộo cng c bn thộp v cỏc si thộp c kộo cng) * Kộo cng si cỏp thộp: - Trng hp kộo tng si: Cỏp c c nh riờng l cho tng si trờn hai dm ngang i vi dm hp ST kộo si cỏp gia trc, sau ú mi kộo dn hai phớa (hai bờn) i xng - Trng hp kộo ng lot mt ln: Dựng ba dm ngang st hỡnh t lờn cỏc m v dựng kớch kộo cỏc cỏp ST cựng mt ln * Trỡnh t kộo cng cỏp thộp: - Trng hp kộo tng si: Kộo t n (con: ng sut khng ch i vi ct thộp ST) ri neo kp cht (khúa li) - Trng hp kộo ng lot mt ln: Kộo t n hiu chnh ng sut ban u, sau ú kộo n v neo kp cht (khúa li) * Kim tra hiu chnh li giỏ tr ng sut kộo: Footer Page 15 of 126 14 Header Page 16 of 126 - Kim tra giỏ tr ST ch yu kim tra gión di, gión di nh hn 6% Ch o kim tra sau ó kp cht khúa u thộp kộo Bng 3.1 Giỏ tr thit k quy nh o kim tra ST ca si thộp Phng phỏp kộo cng Kộo cng si di Kộo cng si ngn Giỏ tr o kim tra 0,94 Di 4m 0,91 Di 6m 0,93 * Mt s im cn chỳ ý kộo cng: c Quy trỡnh x cng ct thộp ng sut trc - Khi x cng cho ct thộp ST, cng ca bờ tụng phi phự hp vi yờu cu thit k Trng hp thit k khụng yờu cu thỡ vic x cng ct thộp c thc hin cng bờ tụng t trờn 80% - Trỡnh t x cng theo quy nh ca thit k Nu thit k khụng cú quy nh hng dn thỡ nờn tin hnh theo cỏc bc sau õy: + i vi cỏc cu kin chu nộn ỳng tõm thỡ tt c cỏc ct thộp ST nờn ng thi x cng mt ln + i vi cỏc cu kin chu nộn lch tõm, u tiờn nờn x cng ng thi ct thộp ti vựng cú lc gõy nộn ST nh sau ú s ng thi x cng cho ct thộp ST ti vựng cú lc gõy nộn ST ln + Nu khụng tha hai iu kin trờn thỡ nờn x cng theo giỏn on, i xng, qua tõm trỏnh s un cong ca cu kin cng nh trỏnh lm nt góy cu kin hoc t ct thộp ST - Cụng tỏc x cng ct thộp nờn tin hnh chm, trỏnh va p - Trong mt bói nờn tin hnh t gia hai bờn - i vi tng tm cu kin nờn x cng t ngoi vo * Nhng im cn chỳ ý x cng: Footer Page 16 of 126 15 Header Page 17 of 126 3.2.2 Quy trỡnh thi cụng ct thộp to ng sut trc theo phng phỏp cng sau - Quy trỡnh thi cụng: Theo s cụng ngh (hỡnh 3.11.) a Lp t u neo sng - Khi lp neo, phi cha l gn vũi bm va - Trc ca neo phi lp trựng vi trc ng cỏp V trớ neo v khuụn neo c bt kớn bng bng keo khụng cho va bờ tụng rũ r vo b Lp t ng gen (cha ng l) to ng cỏp ST * Xỏc nh chiu di ng gen ct cho ng cỏp: - Chiu di ng gen ca ng cỏp c ct thc t: L2 = L1 - L0 - 500 (mm) Trong ú: L1- Chiu di ca si cỏp thc t ng cỏp c ct L0- Chiu di u neo cht khong 850mm 500- Chiu di si cỏp phc v cho vic kộo cng - Do chiu di ca mi ng gen cú gii hn (4 ~ 6m) nờn chiu di ng gen ca ng cỏp thng c ghộp nhiu on bng ng ni v c gn cht, kớn bng bng keo dớnh * Lp t ng gen: - Lp t ng gen trũn: (Thng ỏp dng cho dm) + Lp t ng gen trũn to ng l ch sn lun ct thộp ST - Lp t ng gen dt: (Thng ỏp dng cho sn) + ng gen dt cú th lun cỏp trc hoc sau thi cụng bờ tụng i vi ng gen cho sn thng c lun cỏp trc lp t vo v trớ - Tin hnh lp t: Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 + Cụng tỏc lp t ng cỏp bt u lp thộp di ca sn hon thnh hoc cú nhng qui nh khỏc ca t giỏm sỏt + V trớ v cao ca ng cỏp phi c xỏc nh, ỏnh du vỏn khuụn ỏy bng sn dc theo chiu di ca ng cỏp nh bn v thi cụng + Tin hnh ri cỏc ng cỏp vo ỳng v trớ nh trờn bn v thi cụng + Nhng v trớ giao ca ng cỏp theo phng ngang v phng dc phi kim tra ng no nm trờn, ng no nm di cn thn + t u neo cht ca ng cỏp vo ỳng v trớ, u cũn li ca ng cỏp c lun vo u neo sng ó c nh v sn + Ti v trớ tip giỏp u neo sng vi ng gen c liờn kt bng ng ni u sng v c gn cht, kớn bng bng keo dớnh + Ti v trớ ni cỏc on ng gen vi c liờn kt bng ng ni ng gen v c gn cht, kớn bng bng keo dớnh + Ti v trớ tip giỏp u neo cht vi ng gen c liờn kt bng ng ni u cht v c gn cht, kớn bng bng keo dớnh * Lp t l bm chốn va, l thoỏt khớ v ng r nc: c Gia cụng ct thộp ng sut trc u neo c nh * Ct ct thộp: * Gia cụng u neo c nh cỏp thộp: - Gia cụng u neo c nh bng dng c ộp chốn: - Gia cụng u neo c nh bng dng c ộp lng qu trỏm (qu lờ): d Lun ct thộp ST * Chn thi im lun bú thộp ng sut trc: Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 Cn c vo quan h trc sau gia vic lun bú thộp v bờ tụng m cú th phõn hai trng hp: Lun (bú thộp) trc v lun (bú thộp) sau - Phng phỏp lun trc: p dng trng hp kộo cng u hoc kộo cng u - Phng phỏp lun sau: p dng trng hp kộo cng u * Phng phỏp lun bú thộp: Cn c vo s lng lun thộp mt ln m ta phõn hai trng hp: Lun c bú v lun tng si i vi bú si thộp thỡ ngi ta thng lun c bú i vi cỏp thộp thỡ ngi ta cú th lun c bú hay lun tng si riờng l Vic lun c bú cú th thc hin bng tay hoc bng mỏy e C nh u neo cht - p dng cho trng hp kộo cng mt u - Phn u ri u neo cht c c nh bng km buc - Trc u neo cht phi c t trựng vi trc ca ng cỏp f Quy trỡnh kộo cng ct thộp ng sut trc * Cụng tỏc chun b: * Phng phỏp cng ct thộp ng sut trc: - Thụng thng cú phng phỏp kộo cng thộp sau õy: + Phng phỏp kộo mt u: p dng ct thộp di khong 30m tr xung ( 30m) dng ng thng v cng ỏp dng cho ct thộp ng cong m di nh hng tn tht neo Li 0,5L (L l chiu di ca ct thộp ST) Trong mt s trng hp vic kộo mt u c thc hin theo yờu cu ca thit k + Phng phỏp kộo hai u: p dng ct thộp di trờn 30m (> 30m) dng thng v nhng ct thộp dng ng cong cú chiu di nh hng tn tht neo gi Li < 0,5L Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 + Phng phỏp kộo tng t: i vi cu kin cú nhiu bú ct thộp ST Do tớnh co nộn ca bờ tụng m cng kộo bú thộp ca t sau s lm tn tht ST ca bú thộp t trc cho nờn kộo bú ct thộp t u ta cn gia tng thờm lc bng giỏ tr tn tht co nộn n hi núi trờn + Phng phỏp kộo tng on: p dng cho trng hp thi cụng dm liờn tc hoc tm sn nhiu nhp liờn tc Sau kộo cng thộp ST ca nhp ny ri mi tip tc nhp sau Ta thc hin kộo cng cho mt nhp v neo gi c nh nú tip n, li dng u neo gi c nh ca nhp trc, ta ni di on k tip v kộo cng cho nhp k tip C nh th cho n xong + Phng phỏp kộo theo giai on: Phng phỏp kộo theo giai on l cỏch khng ch ng sut th ti bng dm v trờn gi dm Vi phng phỏp ny ngi ta d dng khng ch ng sut, vừng v vng v tit kim c vt t + Phng phỏp kộo bự: Sau kt thỳc tn tht ST ban u, ta tin hnh kộo cng to ST li gi l phng thc kộo bự Phng phỏp ny s khc phc c tn tht co nộn n hi, gim bt tn tht chựng ng lc ca ct thộp v gim thiu tn tht t bin ca bờ tụng nhm m bo kt qu ST cho giai on v sau * Trỡnh t kộo cng ct thộp ST: Thc hin kộo cng ct thộp ST theo mt th t quy nh v khoa hc nhm trỏnh cỏc s c ỏng tic xy nh: Phỏt sinh siờu ng sut bờ tụng, cu kin b xon hoc cong vờnh v.v Mt nguyờn tc quan trng trỏnh cỏc s c ỏng tic núi trờn l thc hin kộo cng i xng Bờn cnh ú cng lu ý n vic gim ti a s di chuyn v s ln di chuyn cỏc thit b kộo cng thộp - Th t kộo cng cỏc bú cỏp ca dm (ng cỏp kiu trũn): Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 + Cỏc bc thc hin kộo cng: Cú cỏch Cỏch Kộo cng cỏp c thc hin cựng lỳc cho cỏc si cỏp ca mi bú cỏp bng kớch kộo cỏp nhiu si Cỏch ny thng ỏp dng i vi nhng ng cỏp cú u neo kộo nm khong khụng gian rng rói Quỏ trỡnh kộo cng tin hnh nh sau: Kớch c lun qua si cỏp, ộp sỏt vo mt khúa neo ri tin hnh kộo cng Kộo kh chựng vi ỏp lc kộo ca ng h l: 5Mpa Hi kớch v bng cỏch gim ỏp lc xung bng 0, thỏo kớch thy lc bú cỏp v xt sn cho cỏc si cỏp bú cỏp Lp t li kớch ộp sỏt vo mt khúa neo v tng ti trng lờn t t cho ti t giỏ tr kh chựng Lỳc ny bt u ghi chộp li giỏ tr gió di ca cỏp bng thc gn trờn u cỏp cui kớch kộo cng (thc ny khụng gn trc tip trờn kớch) Gia tng ti trng lờn t t, ghi li giỏ tr gión di o trờn si cỏp ng vi mi bc tng lc lờn 5Mpa c trờn ng h o So sỏnh vi giỏ tr gión di theo thit k, nu gión di thc t khụng nm gii hn cho phộp thỡ ngng vic kộo cng v ch x lý ca thit k v t giỏm sỏt Nu gión di thc t nm gii hn cho phộp thỡ t yờu cu Lp li cỏc bc nh trờn cho cỏc bú cỏp tip theo Cỏch Kộo cng cỏp c thc hin bng cỏch kộo tng si cỏp bng kớch kộo cỏp mt si cho tng bú cỏp Cỏch ny thng ỏp dng i vi nhng ng cỏp cú u neo kộo nm khong khụng gian cht hp Cỏch thng c s dng nhiu hn Quỏ trỡnh kộo cng tin hnh nh sau: Kớch c lun qua si cỏp, ộp sỏt vo mt khúa neo ri tin hnh kộo cng Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 Kộo kh chựng cho tt c cỏc si cỏp bú cỏp vi ỏp lc kộo ca ng h l: Mpa Xt sn cho c bú cỏp Sau ú kộo 50% lc kộo thit k cho tt c cỏc ng cỏp Tip theo kộo 100% lc kộo thit k cho tt c cỏc ng cỏp Hi kớch v bng cỏch gim ỏp lc xung bng 0, thỏo kớch thy lc si cỏp va kộo Lp li cỏc bc nh trờn cho cỏc si cỏp tip theo ca bú cỏp ú + Ghi li tờn, lc kộo cng v gión di ca ng cỏp vo bỏo cỏo kộo cng ti hin trng + Cỏp tha ngoi u neo s khụng c ct cho n cú s ng ý ca t giỏm sỏt - Th t kộo cng cỏc si cỏp sn (ng cỏp kiu dt): + Cỏc bc thc hin kộo cng: Kộo cng cỏp c thc hin tng si mt ti mi ng cỏp Kớch c lun qua si cỏp, ộp sỏt vo mt khúa neo ri tin hnh kộo cng Kộo kh chựng vi ỏp lc kộo l Mpa Xt sn cho tng si cỏp Tin hnh kộo 50% lc kộo thit k cho ng cỏp, khụng phõn bit dói ct hay dói nhp Sau ú kộo tip 100% lc kộo thit k trờn cựng mt bú cỏp cho tt c cỏc ng cỏp, khụng phõn bit dói ct hay dói nhp Hi kớch v bng cỏch gim ỏp lc xung bng 0, thỏo kớch thy lc si cỏp va kộo Sau ú tin hnh o gión di thc t ca cỏp kộo n 100% lc kộo thit k Lp li cỏc bc nh trờn cho cỏc si cỏp tip theo + Ghi li tờn, lc kộo cng v gión di ca ng cỏp vo bỏo cỏo kộo cng ti hin trng Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 + Cỏp tha ngoi u neo s khụng c ct cho n cú s ng ý ca t giỏm sỏt * Tớnh toỏn gión di thc t bỏo cỏo kt qu kộo cng: g Quy trỡnh chốn va cho ng l lun thộp ST (Thi cụng ct thộp ST cú dớnh kt) - Sau cng thộp ST xong, tin hnh chốn y ng l bo v cho ct thộp ng thi tng s kt dớnh hu hiu gia ct thộp v bờ tụng ca cu kin Mt khỏc cũn cú tỏc dng khng ch s xut hin cỏc vt nt cng nh chiu rng ca vt nt quỏ ti - Cụng tỏc bm chốn y va phi tin hnh sau cụng vic kộo cng thộp hon thnh v ó c nghim thu hon cụng * Va chốn: * Cỏc thit b s dng bm chốn va: * Cụng ngh bm pht va: h Quy trỡnh thi cụng ct thộp to ST khụng dớnh kt * Lp t ct thộp: * C nh cht u kộo: * Quy trỡnh kộo cng: * Trỏm, bt u l neo chng xõm thc: 3.3 S C TRONG THI CễNG V PHNG PHP X Lí S C 3.3.1 V bờ tụng ti u neo kộo cng 3.3.2 t cỏp 3.3.3 Tut nờm 3.3.4 Nghn ng 3.3.5 gión di thc t sai lch so vi lý thuyt 3.4 QUY TRèNH KIM TRA V NGHIM THU 3.4.1 Quy trỡnh kim tra Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 a Kim tra vt liu ng sut trc - i vi ct thộp kộo cng l: Xut x, chng loi, kiu cỏch, ng kớnh, gii hn bn, gii hn chy, dón di kộo t, mụ un n hi, róo, kh nng chng mi - i vi neo v b ni ST l: Xut x, kiu cỏch, cng , hiu sut, kh nng chng mi, tt neo úng - i vi ng gen: Xut x, vt liu, kiu cỏch, ng kớnh trong, ng kớnh ngoi, cng, khớt - Thớ nghim kim tra cht lng cỏc vt liu a vo s dng b Kim tra cụng tỏc thi cụng ct thộp ng sut trc * Kim tra cụng tỏc gia cụng v lp t ct thộp kộo cng: * Kim tra cụng tỏc kộo cng ct thộp ng sut trc: - Thit b kộo cng: - Quy trỡnh kộo cng v o lc kộo: * Kim tra cụng tỏc bm va v bt u neo: - Cụng tỏc bm va: - Bt u neo v hon thin cụng tỏc thi cụng ng sut trc: 3.4.2 Quy trỡnh nghim thu - Cn c vo TCVN4453:1995, kt cu BT v BTCT ton - Nghim thu kt cu bờ tụng ST ngoi cỏc yờu cu trờn cũn phi cú cỏc ti liu nghim thu sau: + Cỏc chng ch hp chun cht lng ca vt liu ST; + Kt qu thớ nghim cỏc vt liu ST, va, bờ tụng; + Phiu kim nh thit b thi cụng ST; + Bỏo cỏo bng ghi kt qu kộo cng ca tt c cỏc bú thộp; + Bỏo cỏo kt qu bm va (trng hp cng sau cú bỏm dớnh) Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 KT LUN V KIN NGH Kt lun - Bờ tụng ST l s kt hp mt cỏch cú hiu qu kh nng ca cỏc vt liu cng cao v to cho kt cu mt cỏch cú ch ý cỏc ST nhm tng cng s lm vic ca vt liu cỏc iu kin s dng khỏc nhau, vy cú nhiu u im so vi BTCT Vic ng dng bờ tụng ST vo cỏc cụng trỡnh xõy dng l rt cn thit, c bit l vi cỏc cụng trỡnh nhp ln, chu ti trng nng v cỏc cu kin cú mnh cao - Quỏ trỡnh thi cụng cn lu ý mt s ni dung sau: + p dng quy trỡnh thi cụng BTCT ST s y nhanh tin thi cụng so vi BTCT thng, tng tớnh hiu qu v iu kin s dng v kinh t + cú c kt qu tt quỏ trỡnh thi cụng cn kim soỏt cht ch cỏc khõu quỏ trỡnh thi cụng bờ tụng ct thộp ST, c bit l quỏ trỡnh lp t cỏp v quỏ trỡnh kộo cng ct thộp ST + Ngoi cn lu ý mt s s c thng gp quỏ trỡnh thi cụng BTCT ST, t ú tỡm nguyờn nhõn v a bin phỏp khc phc v x lý phự hp, ỳng quy trỡnh v t cht lng Kin ngh * i vi cụng tỏc thit k: - Chn loi hỡnh kt cu ỏp dng ct thộp ng sut trc cho dm, sn cụng trỡnh dõn dng nhiu tng - Chn phng phỏp cng cho thi cụng thộp ng sut trc cho cỏc loi cu kin (vớ d dm cú b=?, h=? thỡ chn cỏp cú bỏm dớnh; Dm cú b=?, h=? thỡ chn ng sut ngoi; Cu kin sn cú h=? thỡ chn cỏp khụng bỏm dớnh; Chn loi cỏp, ng kớnh cỏp, nờm, ) Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 - Tớnh tn hao ng sut v bin dng ca cu kin cng thộp, t ú a quy trỡnh giỏm sỏt thi cụng * i vi cụng tỏc thi cụng: - Chn phng phỏp c nh qu o cỏp ST (ỏnh du v trớ cỏp, v trớ t gi , gi t ỳng theo qu o cỏp v c nh cỏp chc chn) - Xỏc nh trỡnh t v cp kộo thộp cho tng cu kin - t mỏy quan trc vừng ca cu kin kộo, t ú suy tỡnh hỡnh ng sut bờ tụng - ỏnh du u si thộp sau kộo theo dừi tỡnh hỡnh tt neo hay chựng cỏp - Thi gian theo dừi bin dng bờ tụng sau cng cnh bỏo quỏ trỡnh bo hnh, bo trỡ kt cu BTCT ng sut trc Footer Page 26 of 126 ... v BTCT ST cho quy trỡnh thi cụng BTCT ST ng dng quy trỡnh thi cụng BTCT ST cho cụng trỡnh xõy dng dõn dng v cụng nghip iu kin thi cụng nc hin nay, tỏc gi ó nghiờn cu thụng qua thc t thi cụng... trỡnh thi cụng bờ tụng ct thộp ng sut trc cho cụng trỡnh xõy dng dõn dng v cụng nghip tỏc gi mun nghiờn cu phng phỏp tớnh toỏn thi cụng ct thộp v a quy trỡnh thi cụng ct thộp ST phự hp nht cho. .. trỡnh, thi gian thi cụng v giỏ thnh ph thuc vo cỏc yu t nh: Cụng ngh, mỏy múc, thit b, vt liu, trỡnh cỏn b k thut, quy trỡnh thi cụng,T thc t ú, khuụn kh Lun vi tờn ti l Nghiờn cu ng dng quy trỡnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ứng dụng quy trình thi công bê tông cốt thép ứng suất trước cho công trình dân dụng và công nghiệ, Nghiên cứu ứng dụng quy trình thi công bê tông cốt thép ứng suất trước cho công trình dân dụng và công nghiệ, Nghiên cứu ứng dụng quy trình thi công bê tông cốt thép ứng suất trước cho công trình dân dụng và công nghiệ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay