Nghiên cứu ứng dụng kết cấu sàn chuyển bê tông dự ứng lực trong nhà cao tầng tại Đà Nẵng

28 133 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 17:44

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KẾT CẤU SÀ N CHUYỂN BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC TRONG NHÀ CAO TẦNG TẠI ĐÀ NẴNG Mã số: Đ2013-02-68 Chủ nhiệm đề tài: ThS Lê Viế t Thành Đà Nẵng, Tháng 12/2013 Footer Page of 126 Đề tài KHCN cấp ĐHĐN Header Page of 126 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN VỀ SÀN CHUYỂN VÀ KẾT CẤU SÀN CHUYỂN BẰNG BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC 1.1 Giới thiệu tổng quan tính cấp thiết đề tài 1.2 Khái niệm sàn chuyển kết cấu sàn chuyển dự ứng lực 1.3 Tình hình sử dụng hệ sàn chuyển dự ứng lực vào thực tế xây dựng công trình nước giới 1.4 Tình hình sử dụng hệ sàn chuyển dự ứng lực vào thực tế xây dựng công trình Việt Nam nói chung Đà Nẵng nói riêng Chương CÁC VẤN ĐỀ VỀ THIẾT KẾ SÀN CHUYỂN BẰNG BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC VÀ PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT 2.1 Các vấn đề thiết kế sàn chuyển bê tông dự ứng lực phương hướng giải 2.1.1 Vấn đề 2.1.2 Vấn đề 2.2 Quy trình thiết kế sàn chuyển bê tông dự ứng lực 2.2.1 Lựa chọn công cụ phần mềm phổ biến để thiết kế sàn chuyển 2.2.2 Đề xuất quy trình thiết kế sàn chuyển bê tông DUL 2.3 Ví dụ tính toán sàn chuyển bê tông dự ứng lực 11 Chương CÁC VẤN ĐỀ VỀ THI CÔNG SÀN CHUYỂN BẰNG BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC VÀ PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT 15 3.1 Các vấn đề thi công sàn chuyển bê tông dự ứng lực phương hướng giải 15 3.1.1 Vấn đề 15 3.1.2 Vấn đề 17 Chương KINH NGHIỆM THIẾT KẾ SÀN CHUYỂN BẰNG BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC CỦA TÁC GIẢ TRONG THỰC TẾ CÔNG TRÌNH 18 Footer Page of 126 Đề tài KHCN cấp ĐHĐN Header Page of 126 4.1 Giới thiệu nêu kinh nghiệm thiết kế kết cấu sàn chuyển công trình khách sạn Novotel Sông Hàn (2 hầm & 38 tầng cao) 18 4.1.1 Giới thiệu khách sạn Novotel Sông Hàn 18 4.1.2 Giới thiệu kinh nghiệm thiết kế kết cấu sàn chuyển bê tông DUL dùng công trình khách sạn Novotel Sông Hàn 19 4.1.3 Kiểm chứng số kết sàn chuyển công trình khách sạn Novotel Sông Hàn thực tế 20 4.2 Giới thiệu nêu kinh nghiệm thiết kế kết cấu sàn chuyển công trình khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng 20 4.2.1 Giới thiệu khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng 20 4.2.2 Giới thiệu kinh nghiệm thiết kế kết cấu dầm chuyển bê tông dự ứng lực dùng công trình khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng 21 4.2.3 Kiểm chứng số kết sàn chuyển công trình khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng thực tế 21 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Footer Page of 126 21 Đề tài KHCN cấp ĐHĐN Header Page of 126 MỞ ĐẦU 1) Tổng quan tình hình nghiên cứu nƣớc Ở nước, việc ứng dụng giải pháp kết cấu tầng chuyển khối phức hợp cao tầng sử dụng nhiều giới Tầng chuyển dùng để chuyển đổi hệ kết cấu từ cột sang vách hay từ vách sang cột, dùng chân cột phần không trùng vị trí với cột phần Kết cấu tầng chuyển dạng kết cấu có tính chất làm việc đặc biệt phức tạp, thường chiếm chi phí lớn công trình Công tác thiết kế kết cấu công tác thi công sàn chuyển đặc biệt khó khăn Hiện tại, công ty thiết kế lớn giới VSL, Freysinet, ARUP (Mỹ), Thornton Tomasetti (Mỹ),… có nhiều nghiên cứu lý thuyết cách vận dụng kết cấu tầng chuyển vào thực tế công trình Tuy nhiên, lý thuyết thiết kế tầng chuyển bê tông dự ứng lực nhiều vấn đề tồn chưa giải thấu đáo Cũng chưa có phần mềm thương mại cho phép phân tích làm việc sàn chuyển dự ứng lực tổng thể công trình có dùng sàn chuyển dự ứng lực cách hoàn chỉnh tự động Vì vậy, thiết kế tầng chuyển, phần lớn kỹ sư phải chọn cách tính gần đúng, thiên an toàn chấp nhận lãng phí tương đối lớn Ngoài ra, công bố công ty thiết kế nêu nghiên cứu giới hạn dạng nêu kết thiết kế công trình cụ thể mà chưa khái quát, đưa vào quy phạm thiết kế Ở Việt Nam, tính tới thời điểm có số khối phức hợp cao tầng có sử dụng tầng chuyển bê tông cốt thép thông thường bê tông dự ứng lực Tuy nhiên, số lượng kỹ sư, chuyên gia thiết kế loại sàn chuyển bê tông dự ứng lực Tiêu chuẩn Thiết kế Việt Nam chưa bao gồm dạng kết cấu sàn chuyển bê tông dự ứng lực Gần tính toán thiết kế dạng kết cấu bám theo tài liệu nước nghiên cứu cá nhân tác giả 2) Tính cấp thiết đề tài Chủ trương lãnh đạo thành phố Đà Nẵng khuyến khích Footer Page of 126 Đề tài KHCN cấp ĐHĐN Header Page of 126 Chủ đầu tư muốn xây nhà cao tầng phải 30 tầng nhằm giúp thành phố Đà Nẵng ngày hoành tráng, đại,… để tương xứng với thành phố lớn khác nước Các công trình nhà cao tầng cao 30 tầng thường có tổng mức đầu tư lên tới hàng ngàn tỷ đồng, đồng thời phải đảm nhận nhiều chức sử dụng khác vừa làm khu thương mại, vừa làm khu văn phòng, vừa làm khách sạn,… Để đảm bảo yêu cầu đảm nhận nhiều chức sử dụng khác bắt buộc cần dùng giải pháp tầng chuyển (transfer story) Công nghệ bê tông dự ứng lực công nghệ cho phép thực kết cấu tầng chuyển phức tạp chi phí xây dựng không cao Tuy nhiên, việc thiết kế loại kết cấu sàn chuyển bê tông dự ứng lực thường phức tạp, đơn vị thiết kế kết cấu Đà Nẵng gần chưa thực Đề tài mang tới cho đơn vị thiết kế kết cấu Đà Nẵng kiến thức, quy trình, kinh nghiệm cho việc thiết kế thi công loại kết cấu 3) Mục tiêu đề tài - Nghiên cứu tổng quan việc thiết kế kết cấu sàn chuyển bê tông dự ứng lực cho nhà cao tầng giới tình hình thiết kế, thi công kết cấu nhà cao tầng Đà Nẵng - Đưa quy trình thiết kế loại kết cấu sàn chuyển bê tông dự ứng lực nhà cao tầng Đà Nẵng Đề xuất lựa cách kết hợp số phần mềm để thiết kế dạng kết cấu sàn chuyển cho nhà cao tầng Phân tích, so sánh kết tính toán máy kết đo đạc thực tế trường - Vận dụng nghiên cứu đề tài vào thiết kế kết cấu sàn chuyển bê tông dự ứng lực công trình thực tế Đà Nẵng 4) Cách tiếp cận, phƣơng pháp nghiên cứu Cách tiếp cận: - Tổng hợp nghiên cứu nước lĩnh vực thiết kế sàn chuyển dự ứng lực - Nghiên cứu công cụ phần mềm thiết kế kết cấu dùng phổ biến Việt Nam ứng dụng vào thiết kế sàn chuyển bê tông dự ứng lực SAP2000, ADAPT-BUILDER, ETABS Footer Page of 126 Đề tài KHCN cấp ĐHĐN Header Page of 126 - Xây dựng quy trình thiết kế sàn chuyển dự ứng lực Phương pháp nghiên cứu: - Nghiên cứu lý thuyết: Mô hình hóa kết cấu thật sử dụng sàn chuyển dự ứng lực để phân tích phần mềm máy tính để lấy số liệu trạng thái ứng suất-biến dạng kết cấu - Áp dụng thực tế: Tiến hành áp dụng tính toán nêu vào thực tế thiết kế công trình Trong trình xây dựng sử dụng công trình, tiến hành đo đạc biến dạng kết cấu để so sánh với kết tính toán lý thuyết nêu 5) Nội dung nghiên cứu Nội dung nghiên cứu gồm: - Chƣơng 1: Tổng quan sàn chuyển cách thiết kế sàn chuyển bê tông dự ứng lực - Chƣơng 2: Các vấn đề thiết kế sàn chuyển bê tông dự ứng lực phương hướng giải - Chƣơng 3: Các vấn đề thi công sàn chuyển bê tông dự ứng lực phương hướng giải - Chƣơng 4: Kinh nghiệm thiết kế sàn chuyển bê tông dự ứng lực tác giả thực tế công trình - Kết luận kiến nghị Chƣơng TỔNG QUAN VỀ SÀN CHUYỂN VÀ KẾT CẤU SÀN CHUYỂN BẰNG BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC 1.1 Giới thiệu tổng quan tính cấp thiết đề tài 1.2 Khái niệm sàn chuyển kết cấu sàn chuyển dự ứng lực Hệ sàn nơi có chuyển đổi hệ lưới kết cấu nhịp nhỏ phía xuống hệ lưới kết cấu nhịp lớn phía (hoặc ngược lại) gọi hệ sàn chuyển (transfer slab) Như vậy, hệ sàn chuyển hệ sàn công trình có chân cột hay vách tầng cắm trực tiếp vào không tiếp tục tới móng Hệ sàn chuyển kết cấu thép, kết cấu bê tông, kết cấu Footer Page of 126 Đề tài KHCN cấp ĐHĐN Header Page of 126 bê tông dự ứng lực Với hệ sàn chuyển kết cấu thép thường dùng dạng dầm chuyển thép Với hệ sàn chuyển kết cấu bê tông hay bê tông dự ứng lực, hệ sàn chuyển dùng kết cấu dạng sàn chuyển (transfer plate) hay hệ lưới dầm chuyển (transfer beam) Sàn chuyển dự ứng lực sàn chuyển có bố trí cáp dự ứng lực, bó cáp dự ứng lực đưa vào nhằm giảm chiều dày sàn chuyển (hay chiều cao dầm chuyển), giảm lượng cốt thép hệ sàn chuyển mà đảm bảo yêu cầu tính chịu lực kết cấu sàn chuyển Trong đề tài này, tập trung nghiên cứu loại kết cấu sàn chuyển dầm chuyển bê tông cốt thép có sử dụng bó cáp dự ứng lực 1.3 Tình hình sử dụng hệ sàn chuyển dự ứng lực vào thực tế xây dựng công trình nƣớc giới Hiện tại, sàn chuyển sử dụng rộng rãi thực tế xây dựng công trình giới Gần tất công trình cao tầng phức hợp đa chức Mỹ, Úc, nước từ châu Âu tới châu Á sử dụng sàn chuyển, sàn chuyển dự ứng lực chiếm đa số Lý thuyết tính toán công cụ thiết kế loại sàn chuyển dự ứng lực có bước phát triển lớn Nhìn chung nước giới sử dụng rộng rãi giải pháp sàn chuyển dự ứng lực khối phức hợp cao tầng nhằm giảm giá thành xây dựng sàn chuyển Dù sàn chuyển dự ứng lực dùng rộng rãi công trình khắp giới, nhiên, trình thiết kế thi công gặp nhiều vấn đề phức tạp nên giới, người ta phải tiếp tục hoàn thiện thêm lý thuyết quy trình thiết kế sàn chuyển dự ứng lực Đồng thời, chưa có phần mềm đủ sức giải cách trọn vẹn toán thiết kế sàn chuyển dự ứng lực Thay vào đó, công ty tư vấn quốc tế, người ta phải chia nhỏ toán thiết kế sàn chuyển dự ứng lực thành nhiều toán nhỏ, giải toán dùng kinh nghiệm để kết nối kết lại để đưa phương án thiết kế sử dụng vào xây dựng công trình Footer Page of 126 Đề tài KHCN cấp ĐHĐN Header Page of 126 1.4 Tình hình sử dụng hệ sàn chuyển dự ứng lực vào thực tế xây dựng công trình Việt Nam nói chung Đà Nẵng nói riêng Trong vòng khoảng 10 năm trở lại đây, Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh bất đầu có vài số công trình có sử dụng kết cấu sàn chuyển dự ứng lực Tuy nhiên, việc thiết kế trực tiếp thi công phần kết cấu sàn chuyển dự ứng lực đa số công trình công ty quốc tế VSL, Freysinet, Arup,… đảm nhận Riêng Đà Nẵng, tính tới thời điểm tháng năm 2010, có công trình có dùng sàn chuyển kết cấu bê tông cốt thép Azura, Mercure Đảo Xanh xây dựng chưa có công trình dùng sàn chuyển kết cấu bê tông dự ứng lực Tính tới nay, Tại Đã Nẵng có công trình có dùng sàn chuyển bê tông dự ứng lực khách sạn Novotel Sông Hàn (38 tầng), khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng (27 tầng) Vũ trường Phương Đông (9 tầng) Chƣơng CÁC VẤN ĐỀ VỀ THIẾT KẾ SÀN CHUYỂN BẰNG BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC VÀ PHƢƠNG HƢỚNG GIẢI QUYẾT 2.1 Các vấn đề thiết kế sàn chuyển bê tông dự ứng lực phƣơng hƣớng giải Việc thiết kế sàn chuyển bê tông dự ứng lực giới Việt Nam tính tới thời điểm cho thấy nhiều vấn đề phức tạp Theo tác giả, để thiết kế loại sàn này, kỹ sư thiết kế kết cấu cần phải hiểu rõ có phương hướng giải vấn đề sau: 2.1.1 Vấn đề + Nội dung vấn đề: Do trình thi công sàn chuyển ta phải đổ bê tông thành nhiều lớp, thi công tầng phía tầng chuyển sau làm tải trọng dồn lên sàn tăng liên tục Do vậy, trạng thái nội lực, ứng suất biến dạng sàn chuyển thay đổi liên tục theo giai đoạn thi công Ngoài ra, có nhiều yếu tố thụ động lẫn chủ động trình thi công sàn ảnh hưởng tới trạng thái ứng suất-biến dạng sàn Do vậy, Footer Page of 126 Đề tài KHCN cấp ĐHĐN Header Page of 126 chưa có phần mềm đủ sức bao trùm toàn công đoạn thiết kế sàn chuyển chưa thể tự động chọn phương án kết cấu sàn chuyển cách tối ưu + Phương hướng giải quyết: Cần xây dựng quy trình thiết kế sàn chuyển lựa chọn phần mềm tương ứng sau cho có khả phân tích kết cấu nhà cao tầng bê tông dự ứng lực có xét tới giai đoạn thi công Các phần mềm phổ biến Việt Nam có khả thiết kế nhà cao tầng bê tông dự ứng lực theo giai đoạn thi công kể tới SAP2000, Midas Gen,… Tuy nhiên, khả phân tích phần mềm nhiều giới hạn, chưa thể giải đồng thời tất vấn đề kết cấu sàn chuyển dự ứng lực Do vậy, người thiết kế cần phải kết hợp phần mềm nói (SAP, Midas Gen) với số phần mềm chuyên dụng khác ADAPT, SAFE 12,… để giải toán thiết kế công trình có sàn chuyển bê tông dự ứng lực Ngay công ty thiết kế lớn hãng phần mềm lớn giới Việc đề nghị số phần mềm nêu quy trình thiết kế sàn chuyển nội dung quan trọng đề tài 2.1.2 Vấn đề + Nội dung vấn đề: Trong trình thiết kế sàn chuyển bê tông dự ứng lực, việc xây dựng mô hình để phản ảnh trạng thái nội lực, ứng suất biến dạng sàn chuyển chủ động chọn cách bố trí, thi công căng cáp theo giai đoạn để can thiệp cách có lợi vào trạng thái nội lực, ứng suất biến dạng sàn nhằm tạo sàn chuyển an toàn tiết kiệm phức tạp Đồng thời, với công trình có dùng sàn chuyển, việc tính toán khả chịu lực ngang cần phải quan tâm đặc biệt Do vậy, vấn đề cục liên quan tới phương án bố trí cáp sàn chuyển, ta phải giải nhiều vấn đề liên quan tới tổng thể kết cấu công trình + Phương hướng giải quyết: Dù có nhiều phần mềm phân tích làm việc Footer Page of 126 Đề tài KHCN cấp ĐHĐN Header Page 10 of 126 kết cấu bê tông dự ứng lực Tuy nhiên, tất phần mềm thực toán kiểm tra kết cấuchứ tự động lựa chọn thông số kỹ thuật cho bó cáp dự ứng lực theo hướng tối ưu kết cấu Đối với sàn chuyển lại phức tạp chưa có phần mềm bao trùm dù toán kiểm tra kết cấu Vì vậy, việc thiết kế sàn chuyển, kinh nghiệm kiến thức nhìn nhận cách ứng xử kết cấu người kỹ sư thiết kế lại công cụ quan trọng Trong thực hành thiết kế sàn chuyển, sàn chuyển thường có chiều dày lớn đến độ cứng chông uốn vô lớn so với độ cứng chống uốn cột phía vách cứng phía sàn chuyển Nên nhiều tác giả (Zhang, 2003) đề nghị bỏ qua biến dạng uốn mặt phẳng biến dạng màng mặt phẳng nó, có nghĩa coi sàn khối cứng hoàn toàn Tuy nhiên, thực tế sàn chuyển có biến dạng uốn cục bộ, số trường hợp ảnh hưởng biến dạng bỏ qua 2.2 Quy trình thiết kế sàn chuyển bê tông dự ứng lực 2.2.1 Lựa chọn công cụ phần mềm phổ biến để thiết kế sàn chuyển Tác giả nghiên cứu nhiều phần mềm phổ biến Việt Nam SAP2000, ETABS2000, Midas Civil Midas Gen, CSC Orion, SAFE12, Adapt Builder, Adapt PT, Schoeck BOLE,… tham khảo tài liệu nước để rà soát khả phần mềm, từ lựa chọn phần mềm sử dụng để thực toán thiết kế sàn chuyển bê tông dự ứng lực Từ tác giả rút nhận định công ty thiết kế lớn uy tín dùng Adapt Builder để tính sàn chuyển Điều quan trọng trạng thái nội lực-biến dạng cách căng kéo cáp sàn chuyển lại liên quan đến trình xây dựng làm việc tổng thể công trình, vậy, kỹ sư thiết kế sàn chuyển bê tông dự ứng lực phải có cách kết hợp Adapt Builder (chỉ tính cho sàn riêng lẻ) với phần mềm phân tích tổng thể kết cấu khác Một giải pháp kết hợp mà hãng Adaptsoft chọn kết hợp Adapt Builder với phần mềm Etabs Hãng (Adaptsoft) soạn mô-đun Footer Page 10 of 126 Đề tài KHCN cấp ĐHĐN Header Page 14 of 126  Trạng thái service: gồm: (Selfweigth+DL1+Prestress)+DL2+LL  Trạng thái strength: gồm: (Selfweigth+DL1+Prestress)+1,4*DL2+1,6*LL Vấn đề đặt cần chia làm lần kéo cáp để thời điểm trình xây dựng, sàn chuyển an toàn?  Ta phải tiếp tục làm sau: (i) Chọn số bó cáp lớp h2 để căng kéo cho điều kiện init thỏa mản Sau chọn số tầng xây trến sàn chuyển cho tải trọng sàn truyền vào thỏa mãn điều kiện service Ta có đợt kéo thứ cáp lớp h2 (ii) tiếp tục chọn tiếp bó cáp lớp h2 để căng kéo tiếp cho điều kiện init thỏa mản Sau chọn số tầng xây trến sàn chuyển cho tải trọng sàn truyền vào thỏa mãn điều kiện service Ta có đợt kéo thứ hai cáp lớp h2 Và tất tầng nhà xây sàn chuyển xây dựng xong Bƣớc 6: Xây dựng mô hình SAP, mô tả theo trình thi công xây dựng tầng phía sàn chuyển trình căng kéo cáp sàn để kiểm tra lại kết thiết kế sàn chuyển tính toán lượng thép thường toàn kết cấu chịu đủ loại tải trọng + Nhận xét quy trình: Quy trình kết hợp phần mềm chuyên dụng ETABS2000, SAP2000, Adapt Builder Schoeck BOLE để phối hợp tính toán nhằm giải toàn vấn đề phức tạp việc thiết kế sàn chuyển bê tông dự ứng lực 2.3 Ví dụ tính toán sàn chuyển bê tông dự ứng lực Để cụ thể hóa nội dung nêu quy trình thiết kế sàn chuyển dự ứng lực đề xuấtPage mục tác giả xét toán ví dụ sau Footer 14 2.2, of 126 11 Đề tài KHCN cấp ĐHĐN Header Page 15 of 126 đây: +Bài toán ví dụ: Xét nhà 11 tầng gồm tầng công cộng nhịp lớn, 10 tầng chung cư nhịp nhỏ xây phía có mặt tầng hình 2-5 Trong chiều cao tầng (nhịp 10x12m) m (trong chiều dày sàn chuyển dự tính m), tầng điển hình có chiều cao 3m Dự tính mặt bố trí cáp sàn chuyển hình vẽ 2-6 Các bó cáp dự ứng lực sàn bố trí lớp hay nhiều lớp tùy theo kết tính toán yêu cầu Áp dụng bước thiết kế sàn chuyển nêu mục 2-2 cụ thể sau: Bƣớc 1: lập mô hình riêng phần kết cấu sàn chuyển ETABS2000 (gọi model01) để tính toán chọn sơ tiết diện cho cấu kiện phần kết cấu Sau lập bảng phản lực chân cột thu từ model01 để truyền tác dụng lên sàn chuyển Từ model01, ta có bảng phản lực chân cột tương ứng với tất 10 tầng nhà xây dựng phía sàn chuyển Vì tất tầng nhà sàn chuyển giống nên xây thêm tầng tải trọng chân cột truyền lên sàn chuyển tăng thêm 10% Bảng tải trọng chân cột hình vẽ (đơn vị: KN-m), Nút số tương ứng chân cột A2,A4,C2,C4; nút số tương ứng với B1,B5; nút số tương ứng B2,B4; nút số tương ứng B3 Bƣớc 2: Lập mô hình sàn chuyển Adapt Builder để xác định chiều dày sàn chuyển theo điều kiện chống chọc thủng sàn Nội lực chân cột sàn chuyển Khi khảo sát ví dụ Adapt builder, ta thấy điều kiện chống Footer Page 15 of 126 12 Đề tài KHCN cấp ĐHĐN Header Page 16 of 126 chọc thủng sàn đóng vai trò điều kiện định đến chiều dày sàn chuyển Thật vậy, ví dụ xét, để thỏa mản điều kiện chống chọc thủng sàn (theo BS8110) chiều dày sàn phải lên đến 2200 mm Với chiều dày độ võng lớn sàn cáp dự ứng lực mức 5,3 mm Để xác nhận kết kiểm tra chống chọc thủng sàn Adapt xác, ta tiến hành khảo sát toán phần mềm kiểm tra chọc thủng chuyên dụng “Schöck-Software”, Kết tính toán xác nhận chiều dày sàn phải 2200 mm thỏa mản điều kiện chống chọc thủng sàn Bƣớc 3: Với chiều dày sàn 2200 mm chọn, để giảm bớt chi phí cho hệthống chống côp-pha sàn chuyển, ta thi công đổ bê tông căng kéo cáp thành lớp riêng lẽ Lớp thi công trước bố trí cáp cho sau căng kéo xong trở thành cốp pha để thi công lớp phía Lập mô hình Adapt builder để xác định chiều dày lớp h1 Chiều dày lớp bê tông thứ (h1) chọn chủ yếu dựa vào yêu cầu thỏa mãn điều kiện chống chọc thủng lớp sàn thứ chịu tải trọng thi công lớp bê tông thứ bên Ta cho chiều dày lớp thứ kiểm tra điều kiện chống chọc thủng Cuối tìm chiều dày cần thiết nhỏ lớp bê tông sàn 1200 mm đảm bảo yêu cầu chống chọc thủng nêu Mặt tầng bên dƣới bên sàn chuyển Chọn chiều dày lớp bê tông đổ dày h1=1200 mm tổng chiều Footer Page 16 of 126 13 Đề tài KHCN cấp ĐHĐN Header Page 17 of 126 dày lớp bê tông đổ lần là: h2=h-h1=2200-1200=1000 mm Suy trọng lượng lớp đổ sau tác dụng lên lớp bê tông đổ trước là: 1,0*25=25 KN/m2 Hoạt tải thi công phân bố mặt sàn là: KN/m2  Xây dựng mô hình sàn chuyển dày 1200 mm chịu tải trọng phân bố DL=25 KN/m2 LL=4 KN/m2 Khi giải mô hình Adapt builder, ta có chuyển vị cực đại ứng thi công đổ bê tông lớp thứ (khi tháo cốp pha lớp 1) 3,55 mm thỏa mãn yêu cầu đề Bƣớc 4: Tiếp tục xây dựng Adapt builder mô hình sàn chuyển với chiều dày 2200 mm, có sẵn lớp cáp bố trí bước Từ mô hình bước 3, ta đặt thêm lớp cáp lớp bê tông phía (dày 1000 mm) tính toán với toàn tải trọng tầng phía sàn chuyển truyền xuống Tải trọng truyền lên mô hình gồm tải trọng tầng phía truyền xuống dạng lực tập trung chân cột, cộng với tải trọng phân bố sàn chuyển DL=1,5 KN/m2 LL=4 KN/m2 Với mô vậy, dù không bố trí thêm cáp lớp bê tông đổ phía độ võng sàn chuyển chổ lớn 4,16 mm (service) 1,1 mm (initial) Do ví dụ ta không cần bố trí cáp cho lớp thứ không cần phải căng kéo cáp theo tiến độ thi công tầng sàn chuyển (do lúc chưa xây tầng kéo xong cáp 100% sàn không bị vồng lên) Do vậy, ta thông qua bước mà thẳng vào bước “xây dựng mô hình tổng thể SAP để tính toán kết cấu” Bƣớc 5: Không cần thực ví dụ Bƣớc 6: Xây dựng mô hình tổng thể SAP2000, có mô tả lớp cáp dự ứng lực để tính toán nội lực, tính toán cốt thép cho cấu kiện cột, vách, dầm, sàn toàn công trình Ghi chú: ví dụ đơn giản này, số tầng sàn chuyển không nhiều nên tải trọng từ tầng phía dồn xuống sàn chuyển không lớn Vì vậy, ta không cần bố trí lớp cáp dự ứng lực lớp bê tông phía mà sàn đảm bảo yêu cầu chịu lực Nhờ vậy, ta bỏ qua số bước tính toán phức tạp quy trình thiết kế Footer Page 17 of 126 14 Đề tài KHCN cấp ĐHĐN Header Page 18 of 126 nêu Chƣơng CÁC VẤN ĐỀ VỀ THI CÔNG SÀN CHUYỂN BẰNG BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC VÀ PHƢƠNG HƢỚNG GIẢI QUYẾT 3.1 Các vấn đề thi công sàn chuyển bê tông dự ứng lực phƣơng hƣớng giải Tính tới thời điểm tại, việc thi công sàn chuyển bê tông dự ứng lực cho thấy nhiều vấn đề phức tạp Theo tác giả, để thiết kế loại sàn này, kỹ sư thiết kế kết cấu cần phải hiểu rõ có phương hướng giải vấn đề sau: 3.1.1 Vấn đề + Nội dung vấn đề: Thông thường, kích thước sàn chuyển lớn Khi thiết kế sàn chuyển không cần thỏa mãn điều kiện chịu uốn mà đặc biệt quan trọng phải thỏa mãn khả chống lực cắt chọc thủng sàn Do sàn chuyển thường có chiều dày lớn (từ tới m) Do chiều dày sàn chuyển thường lớn nên thi công bê tông sàn chuyển lần gặp vấn đề sau đây:  Cần xử lý vấn đề nhiệt thủy hóa xi măng đổ bê tông khối lớn  Cần phải thiết kế hệ thống ván khuôn-đà giáo phức tạp để đủ sức chống đở sức nặng sàn chuyển (thường có lên đến 3000 m2 bê tông) + Phương hướng giải quyết: Để giảm chi phí cho hệ thống chống cốp-pha thi công sàn chuyển, người ta thường chia công tác đổ bê tông sàn chuyển thành nhiều đợt thi công, đợt đổ bê tông với khối lượng không lớn, thông thường với chiều dày khoảng m Sau đợt đổ bê tông, chờ sau bê tông lớp vừa đổ đạt cường độ thiết kế, người ta tiến hành căng kéo cáp dùng lớp bê tông thi công xong bên làm đáy cốp-pha tự mang cho lớp bê tông đổ phía Footer Page 18 of 126 15 Đề tài KHCN cấp ĐHĐN Header Page 19 of 126 Tuy nhiên, với sàn chuyển bê tông dự ứng lực, muốn thi công riêng biệt lớp sàn ta phải có cách bố trí cáp cho bó cáp phải nằm trọn vẹn lớp sàn nhằm đảm bảo an toàn cho bó cáp Với lớp sàn chuyển có chiều dày lớn, để giảm khả nứt bê tông ảnh hưởng lượng nhiệt thủy hóa xi-măng đổ bê tông khối lớn, áp dựng bổ sung riêng lẽ hay đồng thời số biện pháp sau: Sử dụng cốt thép tính toán để chống nứt cho sàn chuyển chịu ảnh hưởng lượng nhiệt thủy hóa xi-măng đổ bê tông khối lớn  Làm lạnh cốt liệu bê tông dùng loại phụ gia phù hợp để giảm tỷ lệ xi-măng cấp phối bê tông  Lắp đặt đường ống bơm nước lạnh để làm mát bê tông  Nhờ giải pháp đổ bê tông nhiều lớp mà ta phần giảm chi phí cho hệ thống đà giáo cốp-pha chống đỡ sàn chuyển Tuy nhiên, việc đổ bê tông sàn chia thành nhiều lớp riêng biệt làm phát sinh vấn đề cần giải phải có cách để liên kết lớp bê tông lớp sàn đổ sau với bê tông cũ lớp sàn đổ trước lại với thành khối sàn làm việc cách thống Mặc dù việc liên kết bê tông với bê tông cũ phạm vi nhỏ giải cách hoàn hảo nhờ sử dụng phụ gia kết dính chuyên dụng Sika-dual 732 trường hợp thi công sàn chuyển không khả thi diện tích cần tạo kết dính lớn (có thể lên tới 1000 m2) Nếu sử dụng Sika-dual 732 cho mặt sàn lớn trường hợp sàn chuyển lớn giá thành cao, đồng thời thời gian quét Sika-dual không kịp để đổ bê tông Thay vào đó, trường hợp sàn chuyển, để liên kết lớp bê tông ta dùng đồng thời giải pháp là:  Thiết kế cốt thép phân bố theo phương vuông góc với sàn để liên kết lớp sàn đổ bê tông khác thời điểm với Các thép vừa dùng để nâng đở lớp cốt thép phía sàn (giống trường hợp cốt thép giá theo phương đứng Footer Page 19 of 126 16 Đề tài KHCN cấp ĐHĐN Header Page 20 of 126 đài móng)  Ngay lúc đổ xong lớp bê tông sàn, tiến hành rải lớp bột đặc chủng hãng Sika Rugasol-C để tạo nhám bề mặt lớp bê tông vừa đổ Với sàn rải Sika Rugasol-C này, sau đông cứng cần quét có bề mặt bê tông đủ nhám để liên kết tốt với lớp bê tông đổ phía  Sử dụng loại phụ gia kết dính rẽ tiền Sika-dual 732 Sikalatex để đổ lên bề mặt lớp bê tông sàn cũ để kết dính với bê tông Thực tế cho thấy, dùng kết hợp giải pháp nêu trên, lớp sàn chuyển liền khối khối sàn thống 3.1.2 Vấn đề + Nội dung vấn đề: Với sàn chuyển bê tông cốt thép thông thường, sau sàn đủ chịu lực tiếp tục xây tầng phía không mà gặp vấn đề Trái lại, với sàn chuyển dự ứng lực, việc chống đở sức nặng tầng phía chủ yếu lực cân (balance loading) cáp đảm nhiệm Do sức nặng tầng phía truyền xuống sàn tăng dần theo trình xây dựng nên lực cân cáp phải tăng dần để tương ứng theo Nếu sau xây xong sàn chuyển mà ta kéo đủ cáp để đạt 100% tổng lực cân sàn bị nứt tượng overbalance + Phương hướng giải quyết: Để giải vấn đề nêu trên, việc kéo cáp sàn chuyển phải chia làm số lần Qui trình thi công sau:  Đổ bê tông lớp sàn chuyển  Sau lớp bê tông đạt cường độ, lần căng thực với toàn hay số bó cáp lớp sàn chuyển tới mức độ cho đủ sức chịu sức nặng lớp sàn chuyển thi công Sau bơm vữa tháo cốp pha  Đổ bê tông lớp phía sàn chuyển Footer Page 20 of 126 17 Đề tài KHCN cấp ĐHĐN Header Page 21 of 126  Chờ lớp bê tông vừa đổ phía đạt cường độ, tiến hành căng kéo tiếp số bó hay tới mức độ cho chịu số n1 tầng (ví dụ 10 tầng) thi công mà không bị overbalance lúc kéo cáp Nếu điều kiện overbalance lúc kéo cáp không thỏa mãn ta phải bổ xung số cốt thép phụ để chống nứt bục sàn  Xây tiếp n1 tầng  Tiếp tục kéo bó lại hay kéo tăng lực bó kéo trước cho đủ chịu số n2 tầng (ví dụ tầng) thi công mà không bị overbalance Nếu điều kiện overbalance lúc kéo tiếp không thỏa mãn ta phải bổ sung số cốt thép phụ để chống nứt bục sàn Và tiếp tục chất đủ số tầng công trình Ngoài ra, sàn chuyển bê tông dự ứng lực thường dùng bó cáp tròn từ tao trở lên Chƣơng KINH NGHIỆM THIẾT KẾ SÀN CHUYỂN BẰNG BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC CỦA TÁC GIẢ TRONG THỰC TẾ CÔNG TRÌNH Quá trình nghiên cứu tác giả sàn chuyển bê tông dự ứng lực năm 2008 Tính tới thời điểm tại, tác giả trực tiếp chủ trì thiết kế công trình nhà cao tầng có dùng sàn chuyển dự ứng lực, tiêu biểu kể tới công trình cao tầng thi công khách sạn Novotel Sông Hàn khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng Trong chương này, tác giả tập trung giới thiệu đặc điểm công trình, kinh nghiệm thiết kế thực tế kết thu nhận kết cấu sàn chuyển rút từ công trình nêu 4.1 Giới thiệu nêu kinh nghiệm thiết kế kết cấu sàn chuyển công trình khách sạn Novotel Sông Hàn 4.1.1 Giới thiệu khách sạn Novotel Sông Hàn Khách sạn Novotel Sông Hàn xây số 36 đường Bạch Đằng, Đà Nẵng Công trình tòa nhà cao 155,4 m gồm tầng hầm, tầng Footer Page 21 of 126 18 Đề tài KHCN cấp ĐHĐN Header Page 22 of 126 lửng 38 tầng cao với gần 70000 m2 sàn xây dựng với tổng mức đầu tư lên tới 1500 tỷ đồng Với công khối phức hợp đáp ứng nhiều chức sử dụng khác nhau,… công trình có đủ tất đặc điểm khiến cho việc thiết kế kết cấu trở nên phức tạp Nhằm đáp ứng yêu cầu bố trí không gian tối ưu công trình, kiến trúc sư công ty Msystem (Hồng-Kông) bắt buộc phải có lần chuyển đổi hệ thống kết cấu để chuyển đổi từ hệ cột sang hệ vách từ hệ vách sang lại hệ cột 4.1.2 Giới thiệu kinh nghiệm thiết kế kết cấu sàn chuyển bê tông dự ứng lực dùng công trình khách sạn Novotel Sông Hàn Với yêu cầu kiến trúc nêu phần trên, tác giả sử dụng giải pháp sàn chuyển dự ứng lực dày 1,6 m cho lần chuyển đổi từ cột sang vách tầng 7, dùng giải pháp chuyển đổi mềm (không dùng sàn chuyển) từ dạng kết cấu vách sang lại hệ cột tầng 30 Với kết cấu sàn chuyển bê tông dự ứng lực có chiều dày lên tới 1,6 m, nhằm giảm chi phí độ phức tạp cho hệ thống chống cốp-pha sàn chuyển, tác giả định tổ chức thi công thành đợt đổ bê tông sau: + Đợt 1: Đổ bê tông lớp dày 800 mm, sau căng toàn bó cáp lớp tới 100% lực thiết kế tháo cốp-pha Lúc lớp bê tông bên đáp ứng yêu cầu làm lớp cốp-pha tự mang cho đổ lớp bê tông phía + Đợt 2: Đổ tiếp bê tông lớp dày 800 mm hoàn thành công tác thi công bê tông sàn chuyển Sau đó, tiếp tục căng bó cáp lại tầng chuyển theo tiến độ thi công tầng phía tầng chuyển Để liên kết lớp bê tông bên bên thi công thời điểm khác nhau, tác giả dùng đồng thời giải pháp là:  Thiết kế cốt thép phân bố theo phương vuông góc với sàn để liên kết lớp sàn đổ bê tông khác thời điểm với  Ngay lúc đổ xong lớp bê tông sàn, tiến hành rải lớp bột đặc chủng hãng Sika Rugasol-C để tạo nhám bề mặt lớp bê tông vừa đổ sau bê tông sàn lớp đông cứng cần quét có bề mặt bê tông đủ nhám để liên kết tốt với lớp bê Footer Page 22 of 126 19 Đề tài KHCN cấp ĐHĐN Header Page 23 of 126 tông đổ phía  Sử dụng loại phụ gia kết dính rẽ tiền Sika-dual 732 Sikalatex để đổ lên bề mặt lớp bê tông sàn cũ để kết dính với bê tông Trong kết cấu sàn chuyển công trình Novotel Sông Hàn, tác giả sử dụng bó cáp tròn 12 tào đặt ống ghen tròn Việc căng kéo bó cáp tiến hành với kích kéo bó 250 Quá trình thiết kế toàn kết cấu công trình khách sạn Novotel Sông Hàn nói chung, thiết kế sàn chuyển nói riêng tác giả tiến hành theo quy trình nêu chương Công cụ phần mềm để phân tích tổng thể kết cấu phần mềm SAP2000, công cụ phân tích chuyên sâu sàn chuyển dự ứng lực phần mềm Adapt Builder, việc kiểm toán khả chọc thủng sàn phần mềm Schoeck BOLE Các tính toán cụ thể nêu thuyết minh thiết kế công trình 4.1.3 Kiểm chứng số kết sàn chuyển công trình khách sạn Novotel Sông Hàn thực tế Theo tính toán tác giả, sau công trình xây dựng hoàn chỉnh, độ võng sàn chuyển trạng thái lớn đạt tới 5,17 mm, độ vồng lớn đạt tới 0,04 mm Kết quan trắc thực tế cho thấy độ võng sàn chuyển thời điểm mm Kết nhỏ so với độ võng tính toán (5,17 mm) Theo tác giả, lý dẫn đến độ võng nhỏ độ võng tính toán là:  Trị số hoạt tải sàn chưa đạt tới giá trị tính toán  Lượng cốt thép lớn sàn (fi32a100) làm sàn cứng so với tính toán phần mềm Tuy nhiên, việc so sánh kết quan trắc độ võng so với độ võng tính toán sàn chuyển cho thấy sàn tình trạng làm việc an toàn 4.2 Giới thiệu nêu kinh nghiệm thiết kế kết cấu sàn chuyển công Footer Page 23 of 126 20 Đề tài KHCN cấp ĐHĐN Header Page 24 of 126 trình khách sạn Mƣờng Thanh Đà Nẵng (1 hầm & 27 tầng cao) 4.2.1 Giới thiệu khách sạn Mƣờng Thanh Đà Nẵng Khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng xây giao lộ đường Ngô Quyền Triệu Việt Vương, quận Sơn Trà, Đà Nẵng Công trình tòa nhà cao 100 m gồm tầng hầm 27 tầng cao với gần 34000 m2 sàn xây dựng Là khách sạn cao cấp, tầng hầm thêm tầng phía bố trí khối dịch vụ công cộng… yêu cầ u không gian càng rô ̣ng lớn càng tố t Các tầng phía (từ tầng tới mái) tầng phòng ngủ không cần không gian lớn Do vậy, giải pháp kết cấu hợp lý cho cột vị trí E-3, E-4, E-5 nằm dầm chuyển trục 3, 4, sàn tầng Như sàn tầng trở thành nơi chuyển tiếp hệ cột khác với dầm chuyển dự ứng lực có độ cao dầm lên tới 2,0 m 4.2.2 Giới thiệu kinh nghiệm thiết kế kết cấu dầm chuyển bê tông dự ứng lực dùng công trình khách sạn Mƣờng Thanh Đà Nẵng Các dầm chuyển nằm khung ngang, nơi tiếp thu tải trọng từ chân cột 22 tầng phía truyền xuống, thiết kế với tiết diện 2400x2000 Các bó cáp dầm chuyển thiết kế gồm lớp dùng bó cáp tròn 12 tao Tác giả thiết kế theo hướng giải pháp đổ bê tông đợt cho toàn hệ dầm sàn chuyển Quá trình thiết kế toàn kết cấu dầm chuyển khách sạn tác giả tiến hành theo quy trình nêu chương Các tính toán cụ thể nêu thuyết minh thiết kế công trình 4.2.3 Kiểm chứng số kết sàn chuyển công trình khách sạn Mƣờng Thanh Đà Nẵng thực tế Theo tính toán, sau công trình xây dựng hoàn chỉnh độ võng dầm chuyển trạng thái lớn đạt tới 11,6 mm Kết quan trắc thực tế cho thấy độ võng sàn chuyển thời điểm thi công xong phần thô 10 mm Kết nhỏ so với Footer Page 24 of 126 21 Đề tài KHCN cấp ĐHĐN Header Page 25 of 126 độ võng tính toán (11,6 mm) Tuy nhiên, việc so sánh kết quan trắc độ võng so với độ võng tính toán sàn chuyển cho thấy dầm chuyển tình trạng làm việc an toàn KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Đề tài nghiên cứu thực nội dung sau:  Nghiên cứu tổng quan việc thiết kế kết cấu sàn chuyển bê tông dự ứng lực cho nhà cao tầng giới tình hình thiết kế, thi công kết cấu nhà cao tầng Đà Nẵng  Đưa quy trình thiết kế loại kết cấu sàn chuyển bê tông dự ứng lực nhà cao tầng Đà Nẵng Đề xuất lựa cách kết hợp số phần mềm để thiết kế dạng kết cấu sàn chuyển cho nhà cao tầng Phân tích, so sánh kết tính toán máy kết đo đạc thực tế trường, cụ thể công trình khách sạn Novotel Sông Hàn khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng  Vận dụng nghiên cứu đề tài vào thiết kế kết cấu sàn chuyển bê tông dự ứng lực công trình thực tế mà tác giả trực tiếp chủ trì thiết kế kết cấu Đà Nẵng công trình khách sạn Novotel Sông Hàn khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng Hiện công trình xây dựng xong đem vào sử dụng, góp phần làm đẹp thêm cho thành phố Đà Nẵng Tuy nhiên, tính phức tạp toán thiết kế sàn chuyển bê tông dự ứng lực, tác giả chưa thể xem xét đến yếu tố là:  Ảnh hưởng cốt thép thường làm thay độ cứng cấu kiện dầm chuyển sàn chuyển  Vấn đề từ biến bê tông sàn chuyển dầm chuyển chưa nghiên cứu đầy đủ Ngoài ra, tác giả nhận thấy quy trình thiết kế sàn chuyển mà đề tài đề xuất có nhiều bước thủ công trình phối hợp sử dụng phần mềm, gây khó khăn cho kỹ sư thiết kế, Do vậy, hướng nghiên cứu sau này, tác giả xem xét thêm đến yếu tố nêu trên, đồng thời mong muốn kết hợp với chuyên gia phần mềm để xây Footer Page 25 of 126 22 Đề tài KHCN cấp ĐHĐN Header Page 26 of 126 dựng phần mềm giải cách trọn gói tất vấn đề thiết kế sàn chuyển bê tông dự ứng lực Cơ quan chủ trì Chủ nhiệm đề tài Ths Lê Viết Thành Footer Page 26 of 126 23 Đề tài KHCN cấp ĐHĐN Header Page 27 of 126 MỞ ĐẦU Chƣơng TỔNG QUAN VỀ SÀN CHUYỂN VÀ KẾT CẤU SÀN CHUYỂN BẰNG BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC 1.1 Giới thiệu tổng quan tính cấp thiết đề tài 1.2 Khái niệm sàn chuyển kết cấu sàn chuyển dự ứng lực 1.3 Tình hình sử dụng hệ sàn chuyển dự ứng lực vào thực tế xây dựng công trình nước giới 1.4 Tình hình sử dụng hệ sàn chuyển dự ứng lực vào thực tế xây dựng công trình Việt Nam nói chung Đà Nẵng nói riêng Chƣơng CÁC VẤN ĐỀ VỀ THIẾT KẾ SÀN CHUYỂN BẰNG BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC VÀ PHƢƠNG HƢỚNG GIẢI QUYẾT 2.1 Các vấn đề thiết kế sàn chuyển bê tông dự ứng lực phương hướng giải 2.1.1 Vấn đề 2.1.2 Vấn đề 2.2 Quy trình thiết kế sàn chuyển bê tông dự ứng lực 2.2.1 Lựa chọn công cụ phần mềm phổ biến để thiết kế sàn chuyển 2.2.2 Đề xuất quy trình thiết kế sàn chuyển bê tông DUL 2.3 Ví dụ tính toán sàn chuyển bê tông dự ứng lực 11 Chƣơng CÁC VẤN ĐỀ VỀ THI CÔNG SÀN CHUYỂN BẰNG BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC VÀ PHƢƠNG HƢỚNG GIẢI QUYẾT 15 3.1 Các vấn đề thi công sàn chuyển bê tông dự ứng lực phương hướng giải 15 3.1.1 Vấn đề 15 3.1.2 Vấn đề 17 Chƣơng KINH NGHIỆM THIẾT KẾ SÀN CHUYỂN BẰNG BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC CỦA TÁC GIẢ TRONG THỰC TẾ CÔNG TRÌNH 18 Footer Page 27 of 126 24 Đề tài KHCN cấp ĐHĐN Header Page 28 of 126 4.1 Giới thiệu nêu kinh nghiệm thiết kế kết cấu sàn chuyển công trình khách sạn Novotel Sông Hàn (2 hầm & 38 tầng cao) 18 4.1.1 Giới thiệu khách sạn Novotel Sông Hàn 18 4.1.2 Giới thiệu kinh nghiệm thiết kế kết cấu sàn chuyển bê tông DUL dùng công trình khách sạn Novotel Sông Hàn 19 4.1.3 Kiểm chứng số kết sàn chuyển công trình khách sạn Novotel Sông Hàn thực tế 20 4.2 Giới thiệu nêu kinh nghiệm thiết kế kết cấu sàn chuyển công trình khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng 20 4.2.1 Giới thiệu khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng 21 4.2.2 Giới thiệu kinh nghiệm thiết kế kết cấu dầm chuyển bê tông dự ứng lực dùng công trình khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng 21 4.2.3 Kiểm chứng số kết sàn chuyển công trình khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng thực tế 21 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 22 Footer Page 28 of 126 25 ... kết cấu sàn chuyển bê tông dự ứng lực cho nhà cao tầng giới tình hình thiết kế, thi công kết cấu nhà cao tầng Đà Nẵng - Đưa quy trình thiết kế loại kết cấu sàn chuyển bê tông dự ứng lực nhà cao. .. chịu lực kết cấu sàn chuyển Trong đề tài này, tập trung nghiên cứu loại kết cấu sàn chuyển dầm chuyển bê tông cốt thép có sử dụng bó cáp dự ứng lực 1.3 Tình hình sử dụng hệ sàn chuyển dự ứng lực. .. cho nhà cao tầng giới tình hình thiết kế, thi công kết cấu nhà cao tầng Đà Nẵng  Đưa quy trình thiết kế loại kết cấu sàn chuyển bê tông dự ứng lực nhà cao tầng Đà Nẵng Đề xuất lựa cách kết hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu sàn chuyển bê tông dự ứng lực trong nhà cao tầng tại Đà Nẵng, Nghiên cứu ứng dụng kết cấu sàn chuyển bê tông dự ứng lực trong nhà cao tầng tại Đà Nẵng, Nghiên cứu ứng dụng kết cấu sàn chuyển bê tông dự ứng lực trong nhà cao tầng tại Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay