Nghiên cứu tính truyền nhiệt ổn định qua vách trụ có biên dạng bất k

26 105 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 17:44

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN TRẦN THẾ HỮU NGHIÊN CỨU TÍNH TRUYỀN NHIỆT ỔN ĐỊNH QUA VÁCH TRỤ CÓ BIÊN DẠNG BẤT KỲ Chuyên ngành: Công nghệ nhiệt Mã số : 60.52.80 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Đà Nẵng – Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN BỐN Phản biện 1: PGS.TS Võ Chí Chính Phản biện 2: TS Lê Quang Nam Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kỹ thuật họp Đại Học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 10 năm 2013 Có thể tìm hiểu Luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong tài liệu nay, tính toán truyền nhiệt qua vách trụ có biên dạng bất kỳ, tác giả thường sử dụng công thức tính truyền nhiệt tính gần đúng, dẫn đến kết tính toán có phần không xác nhiều trường hợp định Khi tính xác chế độ làm việc thiết bị lỏi rô to, dàn lạnh, pittong … dẫn đến chế tạo số lượng cánh truyền nhiệt qua vách trụ phụ vụ cho trình công nghệ xác Xuất phát từ lý định lựa chọn đề tài: “ Nghiên cứu tính truyền nhiệt ổn định qua vách trụ có biên dạng bất kỳ” Trong đề tài tác giả nêu phát triển nhiều công thức tính truyền nhiệt qua vách trụ có ý nghĩa khoa học kỹ thuật Mục tiêu nghiên cứu Với ý nghĩa thiết thực trên, việc triển khai, nghiên cứu tính toán trình thực đề tài đạt mục tiêu sau: Nghiên cứu công thức tính truyền nhiệt tài liệu đề phương pháp tính truyền nhiệt qua vách trụ Thiết lập hệ thống cách tính truyền nhiệt qua vách trụ có biên dạng số dạng cánh đặc biệt: cánh dọc, cánh ngang, cánh xoắn, cánh đinh… So sánh đối chiếu tính xác công thực đề xuất so với công thức tính dần tài liệu Tính toán số toán thực tế thành lập thuật toán cho việt Footer Page of 126 Header Page of 126 viết phần mềm tính truyền nhiệt qua vách trụ có biên dạng Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Tiến hành nghiên cứu công thức tính truyền nhiệt sách nay, phân tích ưu điêm, khuyết điểm công thức - Tính so sánh khác biệt công thức nêu công thức tài liệu - Phát triển số toán ứng dụng thực tế Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu dựa sở toán học công thức tổng tính truyền nhiệt lúc ổn định (nội Δu = 0) Dựa sở nghiên cứu tính truyền nhiệt, giải tích, hình học tác giả nghiên cứu tính truyền nhiệt loại cánh đặc biệt cánh dọc, cánh ngang, cánh xoắn, cánh đinh… Đã tiến hành đo thực tế số lượng cánh lỏi rô to thiết bị trao đổi nhiệt dàn lạnh công nghiệp Bố cục luận văn Nội dung luận văn bao gồm Chương 1: Tổng quan phương pháp tính truyền nhiệt Trình bày tổng quan phương pháp tính truyền nhiệt tài liệu đề xuất phương pháp tính Nêu yếu tố ảnh hưởng đến tính xác công thức nêu Chương 2: Tính truyền nhiệt qua vách trụ có cánh dọc Nêu phân tích khái niệm truyền nhiệt qua cánh dọc có biên dạng Đề xuất phương pháp tính tính truyền nhiệt qua vách trụ có cánh dọc Thành lập công thức tính truyền nhiệt qua vách trụ có cánh dọc đặc biệt Chương 3: Tính truyền nhiệt qua vách trụ có cánh ngang Nêu phân tích khái niệm truyền nhiệt qua cánh ngang có biên Footer Page of 126 Header Page of 126 dạng Đề xuất phương pháp tính tính truyền nhiệt qua vách trụ có cánh ngang Thành lập công thức tính truyền nhiệt qua vách trụ có cánh ngang đặc biệt Chương 4: Tính truyền nhiệt qua vách trụ có cánh xoắn Nêu phân tích khái niệm truyền nhiệt qua cánh xoắn có biên dạng Đề xuất phương pháp tính tính truyền nhiệt qua vách trụ có cánh xoắn Thành lập công thức tính truyền nhiệt qua vách trụ có cánh xoắn đặc biệt Chương 5: Tính truyền nhiệt qua vách trụ có cánh đinh Nêu phân tích khái niệm truyền nhiệt qua cánh đinh có biên dạng Đề xuất phương pháp tính tính truyền nhiệt qua vách trụ có cánh đinh Thành lập công thức tính truyền nhiệt qua vách trụ có cánh đinh đặc biệt Chương 6: Kiểm tra tính xác công thức tính truyền nhiệt qua vách trụ có cánh Ở chương ta nêu ví dụ tính truyền nhiệt theo bốn cách so sánh xác cách tính với Mục tiêu chương tìm phương pháp tính xác tính truyền nhiệt qua vách trụ có biên dạng Chương 7: Tổng hợp công thức tính cho loại cánh thuật toán cho loại cánh Tổng kết công thức đề xuất nghiên cứu Đề thuật toán tổng quát, phục vụ cho việc viết phần mềm tính toán Chương 8: Ứng dụng công thức tính truyền nhiệt đề xuất để gải toán thực tế Kết luận đóng góp tác giả Tài Liệu tham khảo Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH TRUYỀN NHIỆT 1.1 TỔNG KẾT VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH TRUYỀN NHIỆT QUA VÁCH TRỤ THEO SÁCH HIỆN NAY 1.1.1 Vách trụ cánh Công thức tính truyền nhiệt có dạng =( = , [W/m] + Лl + Лl ) , [W/mK] kl : Hệ số truyền nhiệt 1m dài vách trụ Vậy: ql = k(tf1 – tf2) 1.1.2 Vách trụ có cánh Công thức tính truyền nhiệt qua vách trụ có cánh sau: l = , [W/m] Trong u12 = F12/L = F12, với F12 diện tích bề mặt 1m dài vách trụ có cánh 1.2 NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP TÍNH MỚI Mô tả hình vẽ rmax r1 r2 rc Hình 1.2 Mặt cắt vuông góc với trục vách trụ có cánh Footer Page of 126 Header Page of 126 Công thức tính truyền nhiệt qua vách tổng quát sau: , [W] q = Лl Trong dó – u1 = 2Лr1, [m] chu vi vách trụ có cánh - F12 : diện tích bề mặt 1m dài vách trụ có cánh Nhận xét: Nếu so sánh với công thức sách giáo khoa khác thành phần r2 rc 1.3 XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA CÔNG THỨC TÍNH TRUYỀN NHIỆT QUA VÁCH TRỤ HIỆN NAY Xét công thức tính truyền nhiệt qua m dài vách trụ có biên dạng bất kỳ, công thức tính truyền nhiệt có dạng t −t , [W] q = R +R +R Trong đó: + Rα1: nhiệt trở trao đổi nhiệt đối lưu môi chất bên trụ + Rα2: nhiệt trở trao đổi nhiệt đối lưu môi chất bên trụ + Rλ: Nhiệt trở dẫn nhiệt vách trụ 1.3.1 Trường hợp Rλ r1 với φ khoảng (0, 2Л) 2.2.3 L ập công thức tính ql q = l , [W/m] Л ( ) ∫ ( ) 2.3 ĐỀ XUẤT CÔNG THỨC GẦN ĐÚNG TÍNH TRUYỀN NHIỆT QUA VÁCH TRỤ CÓ CÁNH DỌC Công thức q = Лl = k (t − t ) , [W/m] rc bán kính tương đương mặt vách trụ có cánh dọc, [m] r = Л , [m] 2.4 VÁCH TRỤ CÓ CÁNH DỌC ĐẶC BIỆT Bảng 2.1 Công thức tính u2,f2,rc u2 (m2) f2 (m2) STT Dạng cánh 01 Tổng quát ∫ 02 Hình Thang Л − ( ℎ + 03 Chữ Nhật 2 r (φ) + r , (φ)d(φ) ( − ) )+ 05 Bản mỏng 06 Hình Sin Footer Page of 126 + +2 ℎ =2 ( ℎ + ) πr ( + ) + + ℎ ∫ r (φ)dφ ( 04 Tam giác 2πr − nδ + 2n h + rc (m) + + ) ℎ ( + nδh + ( ) r ( + ) ℎ nδh 2π + ) + Header Page 10 of 126 2.5 MỘT SỐ DẠNG MỞ RỘNG CỦA VÁCH TRỤ Sau ta xét loại vách mở rộng từ vách trụ, loại vách có dạng cấu tạo sau: + Mặt vách mặt lăng trụ đa giác, mặt vách trụ tròn + Mặt vách mặt trụ tròn, mặt vách mặt trụ đa giác + Cả mặt mặt vách điều lăng trụ đa giác Hình 2.7 Dạng vách có mặt mặt trụ tròn, mặt mặt lăng trụ đa giác mặt cắt ngang Công thức tính truyền nhiệt qua loại vách có dạng q = Лl = k (t − t ) , [W/m] CHƯƠNG TÍNH TRUYỀN NHIỆT QUA VÁCH TRỤ CÓ CÁNH NGANG 3.1 KHÁI NIỆM VÁCH TRỤ CÓ CÁNH NGANG VỚI BIÊN DẠNG BÂT KỲ Diễn giải Là vách trụ có cánh mà ta cắt vách mặt phẳng chứa trục vách ta mặt cắt giống Phương trình mô tả biên dạng cánh mặt cắt không đổi, biểu diễn biểu diễn phương trình tọa độ (Oyr) hình vẽ Footer Page 10 of 126 10 Header Page 12 of 126 3.2.3 L ập công thức tính Q Ta xác định Q truyền qua vách theo phương trình cân nhiệt cho vách ổn định Q= Qα1= Ql = Qα2, [W] Q= t −t ,[ ] 1 1 + 2πl +α F α F d(y) ∫ r(y) ln r 3.3 ĐỀ XUẤT CÔNG THỨC GẦN ĐÚNG TÍNH TRUYỀN NHIỆT QUA VÁCH TRỤ CÓ CÁNH NGANG t −t Q= = k ( t − t ), [W] r 1 + 2πlL ln r + α F α F rc bán kính tương đương mặt vách trụ có cánh ngang, [m] Sau ta tìm cách xác định rc Gọi rmax rmin bán kính nhỏ lớn cánh, xem hình Xác định rc cách quy đổi vách trụ có cánh ngang thành vách trụ có cánh cho chiều dài, bán kính mặt thể tích chúng điều Khi rc bán kính mặt vách trụ cánh quy đổi = Footer Page 12 of 126 V , [m] ЛL 11 Header Page 13 of 126 3.4 VÁCH TRỤ CÓ CÁNH NGANG ĐẶC BIỆT TT Dạng cánh 01 Tổng quát 02 Hình Thang Bảng 3.1 Bảng tính F2, V2, rc F2 [m2] V2 [m3] (2 [ − ℎ) ℎ + 1+ 03 04 Hình Chữ + ( ) + − Nhật (2 + ℎ) + Tam Giác (2 + ( − 05 Bản mỏng 06 Hình Sin [ + ℎ) ℎ + (2 Footer Page 13 of 126 ( ) ) ℎ + ) + 1+ − + − ( ) − ℎ ( )(3 +ℎ ) ] + ℎ)ℎ + ( + ] 2 Л ( ) (y) ∫ + Л {[ − + )+ ( + (3 ( + ℎ) − +3 ℎ+ℎ ) { + 1+ − + ℎ + ℎ )]/ } ( − ( rc [m] ) / )(3 ( = + + +3 ℎ ) } rc = r2 + + ℎ / 12 Header Page 14 of 126 CHƯƠNG TÍNH TRUYỀN NHIỆT QUA VÁCH TRỤ CÓ CÁNH XOẮN 4.1 ĐỊNH NGHĨA VÁCH TRỤ CÓ CÁNH XOẮN Là vách trụ có cánh quấn nhiều vòng quanh mặt trụ bên ngoài, ta xét phạm vi vách có cánh quấn nhiều vòng Nếu cắt vách trụ cánh xoắn mặt cắt chứa trục trụ mà ta có mặt cắt cánh hình thang vách trụ xoắn gọi vách trụ xoắn hình thang Tương tự mặt cắt cánh trụ hình tam giác, chữ nhật … Px tên gọi vách trụ xoắn kèm theo tên mặt cắt cánh Px: Bước xoắn Hình 4.1 Mặt cắt vách trụ có cánh xoắn hình thang 4.2 LẬP CÔNG THỨC TỔNG QUÁT TÍNH TRUYỀN NHIỆT QUA VÁCH TRỤ CÓ CÁNH XOẮN 4.2.1 Phát biểu toán Hình 4.2 Truyền nhiệt qua vách trụ có cánh xoắn hình thang Footer Page 14 of 126 13 Header Page 15 of 126 Lập công thức tính truyền nhiệt qua vách Q vách ổn định nhiệt tức độ biến thiêng nội qua vách ΔU = 4.2.2 Các giả thiết nghiên cứu 1.Nhiệt truyền theo phương bán kính vách, không truyền theo phương khác 2.Trên bề mặt tiếp xúc với môi chất bên bên vách, nhiệt độ vách hệ số toả nhiệt phức hợp phân bố điều 3.Các thông số cho trước không đổi theo thời gian 4.2.3 Lập công thức tính Q Ta xác định Q truyền qua vách theo phương trình cân nhiệt cho vách ổn định Q= Qα1= Ql = Qα2, [W] = α − + l ln Trong đó: +α = ( − ) , [W] k1 hệ số truyền nhiệt 1m dài vách trụ có cánh xoắn, Lập công thức tính rc Xác định rc cách quy đổi vách trụ có cánh xoắn thành vách trụ cánh cho chiều dài, bán kính mặt thể tích chúng điều Hình 4.4 Quy đổi vách trụ có cánh xoắn thành vách trụ không cánh chiều dài, bán kính mặt thể tích Footer Page 15 of 126 14 Header Page 16 of 126 = Л ,[ ] 4.3 VÁCH TRỤ CÓ CÁNH XOẮN ĐẶC BIỆT Bảng 4.1 Bảng tính F2, V2, rc TT Dạng cánh Hình F2 [m2] + + ℎ + Chữ Nhật Tam giác Bản Mỏng 2 ( − 2ℎ) rc , [m] − [ Thang V2 [m3] + + − + ] ( + − ℎ + Footer Page 16 of 126 ) ( + ( ) 2ℎ + ( + + )ℎ ℎ + + + rc=r2 ) ℎ ℎ 15 Header Page 17 of 126 CHƯƠNG TÍNH TRUYỀN NHIỆT QUA VÁCH CÓ CÁNH ĐINH 5.1 ĐỊNH NGHĨA VỀ VÁCH TRỤ CÓ CÁNH ĐINH Vách trụ có cánh đinh (cánh bên ngoài) vách trụ có cánh gắn nhiều đinh quanh mặt trụ bên Hình 5.1 Mặt cắt vách trụ có cánh đinh hình chóp cụt 5.2 LẬP CÔNG THỨC TỔNG QUÁT TÍNH TRUYỀN NHIỆT QUA VÁCH TRỤ CÓ CÁNH ĐINH 5.2.1 Phát biểu toán Hình 5.2 Truyền nhiệt qua vách trụ có cánh đinh hình chóp cụt Lập công thức tính truyền nhiệt qua vách q vách ổn định nhiệt tức độ biến thiêng nội qua vách ΔU = Footer Page 17 of 126 16 Header Page 18 of 126 5.2.2 Các giả thiết nghiên cứu Nhiệt truyền theo phương bán kính vách, không truyền theo phương khác Trên bề mặt tiếp xúc với môi chất bên bên vách, nhiệt độ vách hệ số toả nhiệt phức hợp phân bố điều Các thông số cho trước không đổi theo thời gian 5.2.3 L ập công thức tính ql Ta xác định ql truyền qua vách theo phương trình cân nhiệt cho vách ổn định ql= qα1= ql = qα2, [W] Công thức tính q − = 1 +2 l ln α Trong đó: +α = − , [W/m] k1 hệ số truyền nhiệt 1m dài vách trụ có cánh xoắn, 1 =( + + ) ,[ ] 2Лl * Lập công thức tính rc Xác định rc cách quy đổi vách trụ có cánh đinh thành vách trụ cánh Hình 5.4 Quy đổi vách trụ có cánh đinh thành vách trụ không cánh chiều dài, bán Footer Page 18 of 126 17 Header Page 19 of 126 = Л ,[ 5.3 VÁCH TRỤ CÓ CÁNH ĐINH ĐẶC BIỆT Bảng 5.1 Bảng tính u2, V2, rc T T Dạn u2 [m2] g V2 [m3] rc , [m] cánh Hình chóp cụt = − Với = ( Hình + ) ℎ +( Với =2 = trụ Hình chóp đáy tam Với giác điều + = 2 = + + − ) + ℎ + Với = )ℎ + = Với + ℎ ( = ℎ − = , [ + + + ℎ + ℎ ℎ = , [ ] + Cán h kim Footer Page 19 of 126 =2 = rc=r2 ( Header Page 20 of 126 18 CHƯƠNG KIỂM TRA TÍNH CHÍNH XÁC CỦA CÁC CÔNG THỨC TÍNH TRUYỀN NHIỆT QUA VÁCH TRỤ CÓ CÁNH 6.1 ĐẶT VẤN ĐỀ - Với vách trụ có cánh dọc: t −t q = , 1 r + ln + α u 2Лl r α u [ / ] - Với vách trụ có cánh ngang, cánh xoắn cánh đinh, công thức tổng quát để tính truyền nhiệt có dạng − = ,[ ] 1 + 2Лl + Như ta thực bước sau: + Tính trung bình cộng Qi + Tính sai số giá trị Qi với 6.2 BÀI TOÁN TÍNH TRUYỀN NHIỆT QUA VÁCH TRỤ CÓ CÁNH DỌC, CÁNH NGANG VÀ CÁNH XOẮN 6.2.1 Phát biểu toán Mô tả hình vẽ Hình 6.1 Truyền nhiệt qua vách trụ có cánh dọc, cánh ngang cánh xoắn Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 6.2.2 Lời giải Xác định thông số hình học vách trụ có cánh dọc, cánh ngang cánh xoắn Xác định nhiệt lượng truyền qua loại vách trụ cánh dọc, cánh ngang cánh xoắn theo công thức tính gần Xác định nhiệt lượng truyền qua vách trụ cánh dọc, cánh ngang cánh xoắn theo phương pháp xác ( phương pháp vi phân) Kết luận Trong tài liệu trước đây, việc tính toán truyền nhiệt qua vách trụ có cánh thường thực với công thức tính gần đúng, kết so với giá trị thực tế có số sai số định CHƯƠNG TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC TÍNH CHO MỖI LOẠI CÁNH VÀ THUẬT TOÁN CHO MỖI LOẠI CÁNH 7.1 TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC TÍNH CHO MỖI LOẠI CÁNH Mục đích mục chương tổng kết công thức thành lập để hệ thống hóa cách ngắn gọn phục vụ cho việc triển khai thuật toán thiết lập phần mềm tính truyền nhiệt qua vách trụ có biên dạng 7.1.1 Công thức tính truyền nhiệt qua vách trụ có cánh dọc Nhận xét - Trong công thức công thức tính truyền nhiệt qua cánh dọc với dạng cánh hình thang trường hợp tổng quát cho dạng cánh lại, cụ thể 7.1.2 Tính truyền nhiệt qua vách trụ có cánh ngang Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 Nhận xét - Trong công thức công thức tính truyền nhiệt qua cánh ngang với dạng cánh hình thang trường hợp tổng quát cho dạng cánh lại, cụ thể 7.1.3 Tính truyền nhiệt qua vách trụ có cánh xoắn Nhận xét - Trong công thức công thức tính truyền nhiệt qua cánh xoắn với dạng cánh hình thang trường hợp tổng quát cho dạng cánh lại, cụ thể 7.1.3 Tính truyền nhiệt qua vách trụ có cánh đinh Nhận xét - Trong công thức công thức tính truyền nhiệt qua cánh đinh với dạng cánh hình chóp cụt trường hợp tổng quát cho dạng cánh lại, cụ thể 7.2 THUẬT TOÁN TÍNH TRUYỀN NHIỆT QUA VÁCH TRỤ CÓ BIÊN DẠNG ĐẶC BIỆT 7.2.1 Thuật toán bao gồm bước Nhập thông số đầu vào Tính tính toán dại lượng trung gian Tính toán công thức tổng quát Lặp lại bước 2, dựa kích thước hình học đặc trưng cho biên dạng cánh Xuất kết tính nhiệt qua vách trụ có biên dạng 7.2.2 Thuật toán cho vách trụ có cánh dọc 7.2.3 Thuật toán cho vách trụ có cánh ngang KẾT LUẬN Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 CHƯƠNG ỨNG DỤNG CÔNG THỨC TÍNH TRUYỀN NHIỆT ĐỀ XUẤT ĐỂ GIẢI CÁC BÀI TOÁN TRONG THỰC TẾ 8.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Trong thực tế, thiết bị trao đổi nhiệt, thiết bị kỹ thuật đa số cấu tạo từ khối hình học bản, số khối hình học hình trụ chiếm tương đối phần lớn Do việc tính xác nhiệt truyền qua vách trụ với biên dạng cần thiết 8.1.1 Bài toán tính truyền nhiệt qua vách trụ có cánh ngang Bài toán thường gặp tính nhiệt cho dàn lạnh caloripher thiết bị trao đổi nhiệt Biểu diễn hình ảnh Hình 8.1 Trao đổi nhiệt qua vách trụ có n cánh ngang Footer Page 23 of 126 22 Header Page 24 of 126 Bảng 8.2 – Các công thức tính truyền nhiệt qua cánh ngang STT Tên dại lượng cần tính toán 01 Diện tích bề mặt F1 02 Diện tích bề mặt F2 03 Thể tích mặt vách V2 04 Bán kính tương đương rc 05 Nhiệt truyền Q Công thức ) ( − +2 ( − ) + ( − ) = Kết 0,102 m2 1,94 m2 0,145 m3 0,19 m Л 945 W 8.1.2 Bài toán tính kiểm tra nhiệt độ làm việc mô tơ điện Xác định nhiệt độ làm việc mô tơ điện có ý nghĩa quan trọng việc tính kiểm tra, thiết kế dông điện phục vụ cho sản xuất đời sống STT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Bảng 8.3 Các thông số đầu vào Mô tả Ký Số liệu hiệu Bán hính bề mặt r1 0,245 Bán kính bề mặt r2 0,25 Chiều dài mô tơ L 0,3 Độ dài cạnh lớn δ1 0,02 Độ dài cạnh nhỏ δ2 0,01 Chiều dài cạnh bên h 0,025 Số lượng cánh thang n 32 Hệ số tỏa nhiệt bên ống α1 25 Hệ số tỏa nhiệt bên ống α2 15 Hệ số dẫn nhiệt bên λ 30 vách Nhiệt độ bên ống tf1 ? Nhiệt độ bên ống tf2 30 Công suất động P 12 Hiệu suất động η 95 Footer Page 24 of 126 Đơn vị m m m m m m cánh W/m2K W/m2K W/mK C C kW % Header Page 25 of 126 23 Mô tả hình vẽ Hình 8.2 Trao đổi nhiệt qua vách trụ có cánh dọc 8.2 KẾT LUẬN Ở chương ta nêu số ứng dung công thức nêu để giải toán truyền nhiệt thực tế, Việc tính xác truyền nhiệt qua vách phục vụ hữu ích cho công tac thiết kế sau KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN – Trong luận văn nêu phân tích ưu điểm khuyết điểm ảnh hưởng đến tính xác công thức tính truyền nhiệt qua vách trụ theo sách giáo khoa – Việc tính toán trở nên xác có ý nghĩa thực tế tính toán vật liệu có hệ số dẫn nhiệt kém, nhiệt trở dẫn nhiệt có độ lớn tương đương với nhiệt trở tỏa nhiệt Lúc xác công thức đề xuất khảng định chương luận văn - Ở luận văn xây dựng thuật toán mang ý nghĩa tổng quát, phục vụ cho việc viết phần mềm tính nhiệt qua vách trụ có biên dạng Nó thất hữu ích chế tạo Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 thiết bị xác nhiệt độ bề mặt vật thể có biên dạng bất kỳ, trạng thái học vật thể - Ở chương có nêu số ví dụ bản, toán tính nhiệt truyền qua vách trụ có cánh ngang cánh dọc có ý nghĩa thực tế để tính toán xác nhiệt độ làm việc thiết bị có phát sinh nhiệt, phục vụ cho công tác tính toán thiết kế thiết bị KIẾN NGHỊ 1- Nêu khác biệt công thức tính truyền nhiệt qua vách trụ công thức tính truyền nhiệt đề xuất 2- Phân tích công thức đề xuất ứng dụng cho vách trụ có cánh dọc, cánh ngang, cánh xoắn, cánh đinh 3- Tổng hợp công thức cách hệ thống đưa thuật toán tổng quát để phục vụ cho công tác tính toán, lập phần mềm tính nhiệt qua vách trụ có biên dạng – Nêu ứng dụng thực tế điển hình, đề xuất hướng giải toán thực tế Footer Page 26 of 126 ... toán truyền nhiệt qua vách trụ có biên dạng bất k , tác giả thường sử dụng công thức tính truyền nhiệt tính gần đúng, dẫn đến k t tính toán có phần không xác nhiều trường hợp định Khi tính xác... tính truyền nhiệt qua vách trụ có ý nghĩa khoa học k thuật Mục tiêu nghiên cứu Với ý nghĩa thiết thực trên, việc triển khai, nghiên cứu tính toán trình thực đề tài đạt mục tiêu sau: Nghiên cứu... truyền nhiệt qua vách trụ có biên dạng Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Tiến hành nghiên cứu công thức tính truyền nhiệt sách nay, phân tích ưu điêm, khuyết điểm công thức - Tính so sánh khác biệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tính truyền nhiệt ổn định qua vách trụ có biên dạng bất k, Nghiên cứu tính truyền nhiệt ổn định qua vách trụ có biên dạng bất k, Nghiên cứu tính truyền nhiệt ổn định qua vách trụ có biên dạng bất k

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay