Nghiên cứu công nghệ sản xuất Biogas từ các chất phế thải của các đơn vị chăn nuôi gia súc, gia cầ

26 28 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 17:39

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐÀO XUÂN HÂN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BIOGAS TỪ CÁC CHẤT PHẾ THẢI CỦA CÁC ĐƠN VỊ CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM Chuyên ngành: Công nghệ Nhiệt Mã số : 60.52.80 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Văn Vang Phản biện 1: TS NGUYỄN THÀNH VĂN Phản biện 2: PGS.TS NGUYỄN BỐN Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 10 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 Footer Page of 126 Header Page of 126 Footer Page of 126 Header Page of 126 Footer Page of 126 Header Page of 126 Footer Page of 126 Header Page of 126 Footer Page of 126 Header Page of 126 Footer Page of 126 Header Page of 126 Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 Footer Page 26 of 126 ...Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Văn Vang Phản biện 1: TS
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu công nghệ sản xuất Biogas từ các chất phế thải của các đơn vị chăn nuôi gia súc, gia cầ, Nghiên cứu công nghệ sản xuất Biogas từ các chất phế thải của các đơn vị chăn nuôi gia súc, gia cầ, Nghiên cứu công nghệ sản xuất Biogas từ các chất phế thải của các đơn vị chăn nuôi gia súc, gia cầ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay