Nghiên cứu biến tính mùn cưa làm vật liệu hấp phụ chất màu hữu cơ trong nước

26 23 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 17:38

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ THANH TRUYỀN NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH MÙN CƯA LÀM VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẤT MÀU HỮU CƠ TRONG NƯỚC Chuyên ngành: Hóa hữu Mã số: 60.44.27 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Đà Nẵng – 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ TỰ HẢI Phản biện 1: PGS TS Phạm Cẩm Nam Phản biện 2: TS Nguyễn Đình Anh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 14 tháng 12 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin học liệu – Đại học Đà Nẵng - Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong năm gần đây, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường chủ đề tập trung quan tâm nhiều nước giới Một vấn đề đặt cho nước phát triển, có Việt Nam cải thiện môi trường ô nhiễm từ chất độc hại công nghiệp tạo Điển ngành công nghiệp cao su, hoá chất, công nghiệp thực phẩm, thuốc bảo vệ thực vật, y dược, luyện kim, xi mạ, giấy, đặc biệt ngành dệt nhuộm phát triển mạnh mẽ chiếm kim ngạch xuất cao Việt Nam Công nghiệp dệt nhuộm đời phát triển không ngừng nhằm đáp ứng nhu cầu may mặc ngày đa dạng người Dệt may ngành sản xuất quan trọng chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam Công nghiệp dệt may góp phần tăng tỷ trọng xuất khẩu, giải công ăn việc làm cho lượng lớn lao động Tuy nhiên, với lợi ích kinh tế, vấn đề quan tâm, tình trạng ô nhiễm môi trường nước thải từ nhà máy dệt nhuộm gây Màu nước thải dệt nhuộm thường có cường độ lớn, nhiều màu sắc khác Do đó, thải vào môi trường, nước thải ảnh hưởng xấu đến mỹ quan môi trường, gây ô nhiễm đất nước, ảnh hưởng đến sức khỏe sống người dân xung quanh Phẩm nhuộm hợp chất hữu có khối lượng phân tử lớn, chứa vòng thơm có màu Chúng đa dạng màu sắc, chủng loại có khả nhuộm màu, nghĩa bắt màu hay gắn màu cho vật liệu khác Chúng sử dụng phổ biến công nghiệp dệt nhuộm Để nhuộm vải, người ta thường sử dụng loại phẩm nhuộm tổng hợp chất phụ trợ để tạo bền màu Phần thuốc dư không gắn Footer Page of 126 Header Page of 126 vào vải vào nước thải Điều nguyên nhân làm cho nước thải dệt nhuộm có màu Đã có nhiều phương pháp sử dụng để xử lý ô nhiễm nước, phương pháp hấp phụ thể nhiều ưu điểm riêng như: từ nguyên liệu rẻ tiền, sẵn có, quy trình đơn giản, không đưa thêm vào môi trường tác nhân độc hại, không độc hại cho người sinh vật, đơn giản, phổ cập, hiệu quả, thu hồi sản phẩm, tập trung chất thải để xử lý, hạn chế việc phát thải vào môi trường, Hiện nay, có nhiều chất hấp phụ rẻ tiền, dễ kiếm (như: mùn cưa, bã mía, vỏ lạc, lõi ngô, vỏ dừa, rơm, bèo tây, chuối sợi, ) sử dụng để loại bỏ chất gây độc hại môi trường nước Mùn cưa (phụ phẩm ngành công nghiệp gỗ) đánh giá tiềm để chế tạo vật liệu hấp phụ để xử lý ô nhiễm môi trường Xuất phát từ lý trên, luận văn thực đề tài: “Nghiên cứu biến tính mùn cưa làm vật liệu hấp phụ chất màu hữu nước” Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu biến tính mùn cưa ứng dụng để hấp phụ chất màu hữu nước Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Mùn cưa (Mùn cưa lấy sở sản xuất gỗ bạch đàn xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.) - Dung dịch NaOH - Dung dịch xanh methylen 3.2 Phạm vi nghiên cứu Footer Page of 126 Header Page of 126 - Khảo sát biến tính mùn cưa dung dịch NaOH yếu tố ảnh hưởng đến trình biến tính - Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến trình hấp phụ chất màu xanh methylen mùn cưa biến tính Phương pháp nghiên cứu 4.1 Nghiên cứu lý thuyết - Thu thập thông tin tài liệu liên quan đến đề tài - Xử lý thông tin lý thuyết để đưa vấn đề cần thực trình thực nghiệm 4.2 Nghiên cứu thực nghiệm - Khảo sát biến tính mùn cưa tác nhân NaOH - Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến trình hấp phụ chất màu xanh methylen vật liệu mùn cưa biến tính Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương sau: Chương 1: Tổng quan Chương 2: Những nghiên cứu thực nghiệm Chương 3: Kết bàn luận Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 TỔNG QUAN VỀ THUỐC NHUỘM 1.1.1 Thuốc nhuộm thiên nhiên 1.1.2 Thuốc nhuộm tổng hợp 1.1.3 Tác hại ô nhiễm nước thải dệt nhuộm thuốc nhuộm 1.1.4 Nguồn phát sinh nước thải công nghiệp dệt nhuộm 1.1.5 Các phương pháp xử lý nước thải dệt nhuộm 1.1.6 Xanh methylen 1.2 GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP HẤP PHỤ 1.2.1 Hiện tượng hấp phụ 1.2.2 Hấp phụ môi trường nước 1.2.3 Động học hấp phụ 1.2.4 Các mô hình hấp phụ đẳng nhiệt 1.2.5 Quá trình hấp phụ động cột 1.2.6 Cân hấp phụ 1.2.7 Giới thiệu phương pháp phân tích trắc quang 1.2.8 Các phương pháp hóa lý đặc trưng 1.3 MỘT SỐ HƯỚNG NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP, CÔNG NGHIỆP LÀM VẬT LIỆU HẤP PHỤ 1.3.1 Xơ dừa 1.3.2 Vỏ lạc 1.3.3 Vỏ đậu tương 1.3.4 Bã mía 1.3.5 Lõi ngô 1.3.6 Vỏ chuối Footer Page of 126 Header Page of 126 1.3.7 Mùn cưa 1.4 GIỚI THIỆU VỀ MÙN CƯA LẤY TỪ GỖ CÂY BẠCH ĐÀN 1.4.1 Mùn cưa 1.4.2 Cây bạch đàn Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG NHỮNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 2.1 NGUYÊN LIỆU, HÓA CHẤT VÀ DỤNG CỤ 2.1.1 Nguyên liệu hoá chất 2.1.2 Dụng cụ 2.2 SƠ ĐỒ THỰC NGHIỆM 2.3 XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM CỦA MÙN CƯA 2.4.XÂY DỰNG ĐƯỜNG CHUẨN DUNG DỊCH XANH METHYLEN 2.5 PHƯƠNG PHÁP BIẾN TÍNH BẰNG DUNG DỊCH NaOH 2.5.1 Cách tiến hành 2.5.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình biến tính 2.6 KHẢO SÁT MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA MÙN CƯA BIẾN TÍNH VÀ CHƯA BIẾN TÍNH 2.6.1 Ảnh kính hiển vi điện tử quét (ảnh SEM) 2.6.2 Phổ hồng ngoại (IR) 2.7 KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH HẤP PHỤ XANH METHYLEN CỦA MÙN CƯA BIẾN TÍNH 2.7.1 Cách tiến hành 2.7.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình hấp phụ Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 3.1 XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM CỦA MÙN CƯA Bảng 3.1 Độ ẩm toàn phần mùn cưa Lần thí nghiệm W (g) m (g) Ω (%) 0.145 4.833 0.148 4.933 0.151 5.033 Trung bình 4.933 Kết từ bảng 3.1 cho thấy, mùn cưa có độ ẩm thấp vật liệu khác Độ ẩm mùn cưa sau sấy 4.933% 3.2 XÂY DỰNG ĐƯỜNG CHUẨN DUNG DỊCH XANH METHYLEN A Linear (A) Đường chuẩn dung dịch xanh metylen Mật độ quang A 1.2 1.1145 0.9129 0.8 0.7017 0.6 0.4674 y = 0.2221x + 0.0184 0.4 R2 = 0.9985 0.2268 0.2 Nồng độ dung dịch xanh metylen (mg/l) Hình 3.1 Đường chuẩn dung dịch xanh methylen Phương trình đường chuẩn dung dịch xanh methylen: y = 0.2221x + 0.0184 (R2 = 0.9985) 3.3 KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH BIẾN TÍNH MÙN CƯA BẰNG DUNG DỊCH NaOH Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 3.3.1 Ảnh hưởng nồng độ dung dịch NaOH đến khả biến tính mùn cưa H (%) 50 48.42 45 H(%) 47.71 47.91 44.28 40 35 30 28.14 25 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 C M(NaOH) Hình 3.3 Ảnh hưởng nồng độ dung dịch NaOH đến khả biến tính mùn cưa Kết cho thấy, với nồng độ dung dịch NaOH 0.3M mùn cưa biến tính có khả hấp phụ tốt Vì chọn nồng độ dung dịch NaOH 0.3M cho lần biến tính 3.3.2 Ảnh hưởng tỉ lệ rắn:lỏng đến khả biến tính mùn cưa H (%) 49.95 50 50.01 49.35 48 46.69 H (%) 46 44 42 40.3 40 10 15 20 25 30 0.5g mùn cưa/V(ml) NaOH Hình 3.4 Ảnh hưởng tỉ lệ rắn:lỏng đến khả biến tính mùn cưa Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 3.4.1 Kết chụp ảnh kính hiển vi điện tử quét (SEM) Hình 3.7 Ảnh SEM mùn cưa chưa biến tính Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 Hình 3.8 Ảnh SEM mùn cưa biến tính Qua ảnh SEM mùn cưa chưa biến tính mùn cưa biến tính điều kiện tối ưu, thấy bề mặt mùn cưa biến tính Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 xốp so với mùn cưa chưa biến tính, có cấu trúc mao quản tương đối đồng đều, có độ bền học cao Các tâm hấp phụ đồng Như sơ dự đoán khả hấp phụ mùn cưa biến tính tốt so với mùn cưa chưa biến tính 3.4.2 Kết chụp phổ IR Kết chụp phổ IR hai mẫu mùn cưa chưa biến tính mùn cưa biến tính điều kiện tối ưu trình bày hình 3.9 3.10 So sánh phổ hồng ngoại mùn cưa chưa biến tính mùn cưa biến tính điều kiện tối ưu, cho thấy dải hấp phụ nhóm -OH dịch chuyển vùng có số sóng cao (3470.51cm-1) so với vị trí mùn cưa chưa biến tính (3438.91cm-1) Chứng tỏ việc xử lý có hiệu quả, làm tăng vị trí hấp phụ, hiệu suất hấp phụ cao Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 Hình 3.9 Phổ IR mùn cưa chưa biến tính Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 Hình 3.10 Phổ IR mùn cưa biến tính Footer Page 16 of 126 15 Header Page 17 of 126 3.5 KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH HẤP PHỤ XANH METHYLEN CỦA MÙN CƯA BIẾN TÍNH 3.5.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình hấp phụ bể a Ảnh hưởng thời gian khuấy đến hiệu suất hấp phụ xanh methylen mùn cưa biến tính H (%) 74.29 74.23 75 70 H (%) 65 63.28 60 55 50 53.35 49.76 10 20 30 40 50 t (phút) Hình 3.11 Ảnh hưởng thời gian khuấy đến hiệu suất hấp phụ xanh methylen mùn cưa biến tính q (mg/g) 148.5 150 148.58 q (mg/g) 140 130 126.56 120 110 100 106.7 99.52 10 20 30 40 50 t (phút) Hình 3.12 Ảnh hưởng thời gian khuấy đến dung lượng hấp phụ xanh methylen mùn cưa biến tính Footer Page 17 of 126 16 Header Page 18 of 126 Kết cho thấy, thời gian hấp phụ tăng, hiệu suất hấp phụ tăng, trạng thái cân thiết lập sau 40 phút, sau thời gian này, khả hấp phụ tăng chậm Thời gian 40 phút chọn thời gian tối ưu cho trình hấp phụ áp dụng cho lần khảo sát b Ảnh hưởng tỉ lệ rắn:lỏng đến hiệu suất hấp phụ xanh methylen mùn cưa biến tính H (%) 99.23 100 99.31 95 91.79 H (%) 90 85 78.77 80 75 74.22 70 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 m (g) mùn cưa/50ml XM Hình 3.13 Ảnh hưởng tỉ lệ Rắn:Lỏng đến hiệu suất hấp phụ xanh methylen mùn cưa biến tính q (mg/g) 160 148.44 140 119.35 q (mg/g) 120 100 91.79 80 60 49.62 39.72 40 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 m (g) mùn cưa/50ml XM Hình 3.14 Ảnh hưởng tỉ lệ rắn:lỏng đến dung lượng hấp phụ xanh methylen mùn cưa biến tính Footer Page 18 of 126 17 Header Page 19 of 126 Từ kết ta dễ dàng nhận thấy, khối lượng vật liệu hấp phụ tăng, hiệu suất hấp phụ tăng, chứng tỏ mùn cưa biến tính hấp phụ tốt xanh methylen Căn vào hiệu suất hấp phụ ta nhận thấy sau 40 phút, tỉ lệ rắn:lỏng 1:500 (0.1g mùn cưa biến tính/50ml dung dịch xanh methylen nồng độ 100mg/l) trạng thái cân thiết lập Tỉ lệ rắn:lỏng dùng cho khảo sát c Ảnh hưởng nồng độ dung dịch xanh methylen ban đầu đến hiệu suất hấp phụ xanh methylen mùn cưa biến tính H (%) 100 99.22 98.16 H (% ) 95 90 87.56 85 81.1 80 77.31 75 100 150 200 250 300 Co (mg/l) Hình 3.15 Ảnh hưởng nồng độ dung dịch xanh methylen ban đầu đến hiệu suất hấp phụ xanh methylen mùn cưa biến tính Kết cho thấy, với tỉ lệ mùn cưa 0.1g với 50ml dung dịch xanh methylen nồng độ 150mg/l, thời gian hấp phụ 40 phút xử lí gần hoàn toàn (98.16%) dung dịch xanh methylen, nồng độ dung dịch xanh methylen lại nhỏ 1.84mg/l Chứng tỏ sau Footer Page 19 of 126 18 Header Page 20 of 126 biến tính dung dịch NaOH nồng độ 0.3M với điều kiện tối ưu khác, mùn cưa có khả hấp phụ tốt d Xây dựng phương trình đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir 120 110 q (m g/g) q (mg/g) Linear (q (mg/g)) 115.97 Sự phụ thuộc dung lượng hấp phụ vào nồng độ xanh metylen 101.38 100 90 y = 0.645x + 71.579 87.56 R2 = 0.9992 80 73.62 70 10 20 30 40 50 Ccb (mg/l) 60 70 80 Hình 3.16 Sự phụ thuộc dung lượng hấp phụ vào nồng độ xanh methylen Ccb/q (g/l) Linear (Ccb/q (g/l)) Sự phụ thuộc Ccb/q vào Ccb xanh metylen 0.7 Ccb/q (g/l) 0.6 0.587 0.5 0.466 0.4 0.284 0.3 y = 0.0087x + 0.0283 R = 0.9846 0.2 0.1 0.037 0.016 10 20 30 40 Ccb (mg/l) 50 60 70 80 Hình 3.17 Sự phụ thuộc Ccb/q vào Ccb xanh methylen Kết cho thấy mô hình hấp thụ đẳng nhiệt Langmuir mô tả xác hấp phụ xanh methylen lên chất hấp phụ Footer Page 20 of 126 19 Header Page 21 of 126 Điều thể qua hệ số tương quan R2 trình hồi qui: R2= 0,9846 Điều chứng tỏ xanh methylen hấp phụ đơn lớp vật liệu hấp phụ Từ phương trình tuyến tính là: y = 0.0087x + 0.0283, tính số phương trình Langmuir dung lượng hấp phụ cực đại: Bảng 3.10 Dung lượng hấp phụ cực đại lực hấp phụ mùn cưa biến tính q max (mg/g) Ái lực hấp phụ b 114.94 0.31 3.5.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình hấp phụ cột H (%) 98.5 98.41 98.4 98.35 98.3 H (%) 98.2 98.1 98.0 97.95 97.88 97.9 97.8 97.73 97.7 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 Toc dong (ml/phut) Hình 3.18 Ảnh hưởng tốc độ dòng đến hiệu suất hấp phụ xanh methylen mùn cưa biến tính Footer Page 21 of 126 20 Header Page 22 of 126 q (mg/g) 73.9 73.81 73.8 73.76 q (mg/g) 73.7 73.6 73.5 73.46 73.41 73.4 73.3 73.3 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 Toc dong (ml/phut) Hình 3.19 Ảnh hưởng tốc độ dòng đến dung lượng hấp phụ xanh methylen mùn cưa biến tính Kết cho thấy tốc độ dòng chảy tăng lên hiệu suất hấp phụ giảm xuống Ở tốc độ dòng 0,5ml/ph nhỏ hiệu suất hấp phụ tăng lên nhẹ Điều giải thích tốc độ dòng tăng lên thời gian tiếp xúc vật liệu hấp phụ chất bị hấp phụ giảm đi, lượng chất bị hấp phụ bị giữ lại bề mặt vật liệu hấp phụ giảm, hiệu suất hấp phụ giảm Đồng thời tốc độ dòng 0,5ml/ph nhỏ hiệu suất tăng nhẹ khả hấp phụ cao gần bão hòa Như chọn tốc độ dòng chảy 0,5ml/ph cho trình hấp phụ cột b Ảnh hưởng nồng độ dung dịch xanh methylen ban đầu đến hiệu suất hấp phụ xanh methylen mùn cưa biến tính Footer Page 22 of 126 21 Header Page 23 of 126 H (%) 100 99.91 98.35 95 H(%) 92.25 90 87.79 85 80 78.01 75 100 150 200 250 300 Co (mg/l) Hình 3.20 Ảnh hưởng nồng độ dung dịch xanh methylen ban đầu đến hiệu suất hấp phụ xanh methylen mùn cưa biến tính Kết cho thấy, với tốc độ dòng 0.5ml/phút, dung dịch xanh methylen nồng độ 150mg/l xử lí gần hoàn toàn (98.35%) dung dịch xanh methylen, nồng độ dung dịch xanh methylen lại nhỏ 1.65mg/l c Xây dựng phương trình đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir Ccb/q (g/l) Linear (Ccb/q (g/l)) Sự phụ thuộc Ccb/q vào Ccb xanh metylen 0.6 0.564 Ccb/q (g/l) 0.5 0.4 0.278 0.3 0.2 y = 0.0084x + 0.0165 0.168 R2 = 0.9963 0.1 0.034 0.002 10 20 30 40 Ccb (mg/l) 50 60 70 Hình 3.21 Sự phụ thuộc Ccb/q vào Ccb xanh methylen Kết cho thấy mô hình hấp thụ đẳng nhiệt Langmuir mô tả xác hấp phụ xanh methylen lên chất hấp phụ Điều Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 thể qua hệ số tương quan R2 trình hồi qui: R2= 0,9963 Điều chứng tỏ xanh methylen hấp phụ đơn lớp vật liệu hấp phụ Từ phương trình tuyến tính y = 0.0084x + 0.0165, tính số phương trình Langmuir dung lượng hấp phụ cực đại: Bảng 3.14 Dung lượng hấp phụ cực đại lực hấp phụ mùn cưa biến tính q max (mg/g) Ái lực hấp phụ b 119.05 0.51 Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Sau thời gian nghiên cứu thực đề tài: “Nghiên cứu biến tính mùn cưa làm vật liệu hấp phụ chất màu hữu nước”, thu các kết nghiên cứu trình bày đến số kết luận sau: a Xác định điều kiện biến tính mùn cưa tối ưu dung dịch NaOH - Nồng độ dung dịch NaOH 0,3M - Tỉ lệ rắn:lỏng 1:40 (0,5g mùn cưa với 20ml dung dịch NaOH) - Thời gian biến tính 30 phút b Dựa vào ảnh chụp kính hiến vi điện tử quét (ảnh SEM), xác định mùn cưa sau biến tính có bề mặt xốp hơn, có cấu trúc mao quản tương đối đồng so với mùn cưa chưa biến tính c Xác định ảnh hưởng yếu tố đến trình hấp phụ bể xanh methylen mùn cưa biến tính - Thời gian khuấy 40 phút - Tỉ lệ rắn:lỏng 1:500 (0,1g mùn cưa với 50ml dung dịch xanh methylen) - Nồng độ dung dịch xanh methylen 150mg/l - Dung lượng hấp phụ cực đại mùn cưa biến tính hấp phụ bể qmax = 114.94mg/g lực hấp phụ b = 0.31 d Xác định ảnh hưởng yếu tố đến trình hấp phụ cột xanh methylen mùn cưa biến tính - Tốc độ dòng 0,5ml/phút Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 - Nồng độ dung dịch xanh methylen 150mg/l - Dung lượng hấp phụ cực đại mùn cưa biến tính hấp phụ bể qmax = 119,05mg/g lực hấp phụ b = 0.51 KIẾN NGHỊ Để hoàn chỉnh hướng đề tài, xin có số kiến nghị sau: - Tiếp tục nghiên cứu biến tính mùn cưa tác nhân khác như: HCl, HNO3, - Dùng mùn cưa biến tính hấp phụ ion kim loại chất hữu khác nước thải - Nghiên cứu trình tái xử lý mùn cưa sau hấp phụ Footer Page 26 of 126 ... đề tài: Nghiên cứu biến tính mùn cưa làm vật liệu hấp phụ chất màu hữu nước” Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu biến tính mùn cưa ứng dụng để hấp phụ chất màu hữu nước Đối tượng phạm vi nghiên cứu... gian nghiên cứu thực đề tài: Nghiên cứu biến tính mùn cưa làm vật liệu hấp phụ chất màu hữu nước”, thu các kết nghiên cứu trình bày đến số kết luận sau: a Xác định điều kiện biến tính mùn cưa. .. 1.3.7 Mùn cưa 1.4 GIỚI THIỆU VỀ MÙN CƯA LẤY TỪ GỖ CÂY BẠCH ĐÀN 1.4.1 Mùn cưa 1.4.2 Cây bạch đàn Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG NHỮNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 2.1 NGUYÊN LIỆU, HÓA
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu biến tính mùn cưa làm vật liệu hấp phụ chất màu hữu cơ trong nước, Nghiên cứu biến tính mùn cưa làm vật liệu hấp phụ chất màu hữu cơ trong nước, Nghiên cứu biến tính mùn cưa làm vật liệu hấp phụ chất màu hữu cơ trong nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay