Mở rộng dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hải Ch

26 18 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 17:38

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ BẢO THOA MỞ RỘNG DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI CHÂU Chuyên ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS VÕ THỊ THÚY ANH Phản biện 1: PGS TS NGUYỄN THỊ NHƯ LIÊM Phản biện 2: TS TRỊNH THỊ THÚY HỒNG Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 22 tháng năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động toán quốc tế hoạt động thiếu nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng thương mại đại Việc mở rộng dịch vụ TTQT có ý nghĩa quan trọng hoạt động kinh doanh đối ngoại thân ngân hàng, khách hàng kinh tế Một TTQT phát triển đạt trình độ cao hỗ trợ góp phần thúc đẩy tốc độ phát triển cho hoạt động kinh tế khác hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư quốc tế, luân chuyển vốn thu nhập… trở nên linh hoạt hơn, kinh tế tăng trưởng nhanh ổn định Đồng thời, hoạt động TTQT phát triển chiếm tỷ trọng cao cấu thu nhập NHTM điều giảm thiểu yếu tố rủi ro kinh doanh nghiệp vụ kinh doanh tài sản có (cho vay) Vì vậy, việc tìm biện pháp nhằm đẩy mạnh quy mô việc củng cố chất lượng hoạt động TTQT hoạt động NHTM điều cần thiết Muốn nâng cao hiệu hoạt động TTQT phải đưa giải pháp mang tính tổng thể, phải có tính đến tương tác biện chứng nhiều yếu tố khác từ tầm vĩ mô đến vi mô, xem xét đến yếu tố khách quan chủ quan Các giải pháp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, chịu ảnh hưởng đến nhiều mặt Sự thành công giải pháp có tác động tích cực giải pháp khác Trong năm qua, Agribank - Chi nhánh Hải Châu không ngừng nâng cao hoàn thiện nghiệp vụ TTQT Trước tình hình khủng hoảng kinh tế giới nói chung kinh tế Việt Nam nói Footer Page of 126 Header Page of 126 riêng năm qua, hoạt động xuất nhập doanh nghiệp nước chịu nhiều ảnh hưởng Ngoài ra, số lượng ngân hàng thực TTQT địa bàn ngày nhiều làm cho hoạt động TTQT Chi nhánh gặp không khó khăn Từ thực trạng hoạt động ngân hàng thời gian qua định hướng bối cảnh hoạt động thời gian tới, em định chọn đề tài “Mở rộng dịch vụ toán quốc tế Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hải Châu” nhằm đề xuất số giải pháp với mong muốn góp phần đẩy mạnh hoạt động TTQT Chi nhánh Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm hệ thống hóa sở lý thuyết mở rộng dịch vụ TTQT ngân hàng - Phân tích thực trạng mở rộng dịch vụ TTQT Agribank – Chi nhánh Hải Châu từ năm 2009 đến 2012 - Đề xuất số giải pháp nhằm mở rộng dịch vụ TTQT Agribank – Chi nhánh Hải Châu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận mở rộng dịch vụ TTQT thực trạng dịch vụ TTQT Agribank- Chi nhánh Hải Châu Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu dịch vụ TTQT Agribank- Chi nhánh Hải Châu Dữ liệu khảo sát nghiên cứu giới hạn thời gian từ năm 2009 đến 2012 Nội dung nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu dịch vụ TTQT Agribank- Chi nhánh Hải Châu, không nghiên cứu nội dung TTQT qua thẻ Footer Page of 126 Header Page of 126 Phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu dựa sở lý luận dịch vụ TTQT ngân hàng thương mại kế thừa số điểm đề tài khác có liên quan Luận văn nghiên cứu phương pháp: tổng hợp, thống kê, phân tích, so sánh đối chiếu, phương pháp quan sát, vấn Kết cấu luận văn Chương 1: Cơ sở lý luận mở rộng dịch vụ TTQT Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng mở rộng dịch vụ TTQT AgribankChi nhánh Hải Châu năm 2009-2012 Chương 3: Giải pháp mở rộng dịch vụ TTQT Agribank – Chi nhánh Hải Châu Tổng quan tài liệu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG DỊCH VỤ TTQT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 DỊCH VỤ TTQT CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm toán quốc tế TTQT việc thực nghĩa vụ chi trả quyền hưởng lợi tiền tệ phát sinh sở hoạt động kinh tế phi kinh tế tổ chức, cá nhân nước khác, hay quốc gia với tổ chức quốc tế, thông qua quan hệ ngân hàng nước liên quan Footer Page of 126 Header Page of 126 1.1.2 Đặc điểm dịch vụ toán quốc tế Đặc điểm dịch vụ TTQT bao gồm chủ thể tham gia quan hệ TTQT, đồng tiền sử dụng quan hệ TTQT, hoạt động TTQT không thực tiền mặt mà thông qua chuyển khoản ngân hàng quốc gia có liên quan cách thiết lập quan hệ đại lý với 1.1.3 Vai trò dịch vụ TTQT ngân hàng thương mại a Đối với kinh tế -TTQT có tác dụng bôi trơn thúc đẩy hoạt động xuất nhập hàng hóa dịch vụ, đầu tư nước ngoài, thu hút kiều hối quan hệ tài chính, tín dụng quốc tế khác -TTQT làm tăng cường mối quan hệ giao lưu kinh tế quốc gia, giúp cho trình toán an toàn, nhanh chóng, tiện lợi giảm bớt chi phí cho chủ thể tham gia b Đối với ngân hàng thương mại TTQT loại hình dịch vụ liên quan đến tài sản ngoại bảng NH Hoạt động TTQT giúp ngân hàng đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng khách hàng dịch vụ tài có liên quan tới TTQT Hoạt động TTQT thực tốt mở rộng hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu, phát triển hoạt động kinh doanh ngoại tệ, bảo lãnh ngân hàng ngoại thương, tài trợ thương mại nghiệp vụ ngân hàng quốc tế khác… 1.1.4 Các loại dịch vụ TTQT chủ yếu NHTM Trong toán thương mại quốc tế, người ta sử dụng nhiều phương thức toán khác chuyển tiền, ghi sổ, đổi chứng từ trả tiền, nhờ thu tín dụng chứng từ Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2 MỞ RỘNG DỊCH VỤ TTQT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Quan điểm mở rộng dịch vụ TTQT ngân hàng thương mại Mở rộng dịch vụ TTQT ngân hàng thương mại việc NHTM mở rộng quy mô cung ứng dịch vụ TTQT nhằm tăng doanh số lợi nhuận từ dịch vụ TTQT, nâng cao chất lượng kiểm soát rủi ro sở phục vụ cho chiến lược kinh doanh ngân hàng 1.2.2 Nội dung mở rộng dịch vụ TTQT Ngân hàng thương mại a Mở rộng quy mô TTQT Mở rộng quy mô cung ứng dịch vụ TTQT thể qua việc tăng trưởng doanh số dịch vụ TTQT, doanh thu từ hoạt động TTQT mang lại, tăng trưởng số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ b Gia tăng thị phần hoạt động TTQT Thị phần hoạt động TTQT ngân hàng tiêu phản ánh quy mô dịch vụ TTQT ngân hàng Chỉ tiêu tính tỷ lệ doanh số TTQT ngân hàng so với tổng doanh số TTQT tất NHTM địa bàn c Đa dạng hoá cấu sản phẩm dịch vụ TTQT Đa dạng hoá cấu sản phẩm xác định điểm mạnh, mũi nhọn để phát triển dịch vụ ngân hàng Các NHTM Việt Nam không ngừng hoàn thiện sản phẩm dịch vụ có, nghiên cứu đưa cấu sản phẩm, dịch vụ tiện ích đáp ứng nhu cầu khách hàng, thị trường phù hợp với đặc điểm ngân hàng Số lượng sản phẩm dịch vụ TTQT mà NHTM cung cấp phản ánh việc mở rộng dịch vụ TTQT ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng khách hàng Footer Page of 126 Header Page of 126 d Kiểm soát rủi ro Hoạt động TTQT có khả rủi ro lớn tất loại hình kinh doanh dịch vụ khác nên việc mở rộng dịch vụ TTQT không ngừng mở rộng qui mô mà nhằm kiểm soát rủi ro Một mở rộng quy mô cung ứng dịch vụ TTQT tất yếu làm gia tăng nguy rủi ro hoạt động Vì vậy, NHTM xác định phải tập trung nâng cao lực kiểm soát rủi ro ngân hàng e Nâng cao chất lượng dịch vụ TTQT Chất lượng dịch vụ trở thành vũ khí cạnh tranh mang tính chiến lược NHTM Công tác trọng nâng cao chất lượng dịch vụ TTQT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng việc mở rộng dịch vụ TTQT NHTM dịch vụ ngân hàng loại hình dịch vụ có tính đặc thù, đòi hỏi độ uy tín cao 1.2.3 Tiêu chí đánh giá việc mở rộng dịch vụ TTQT ngân hàng thương mại bao gồm 05 tiêu chí sau: (1) Mức độ tăng trưởng quy mô cung ứng dịch vụ TTQT (2) Mức độ gia tăng thị phần (3) Đa dạng hoá cấu sản phẩm (4) Kiểm soát rủi ro (5) Nâng cao chất lượng dịch vụ TTQT NHTM 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng dịch vụ TTQT ngân hàng thương mại a Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô a1 Chính sách phát triển kinh tế sách tài tiền tệ Nhà nước Để nâng cao hiệu hoạt động XNK, quốc gia đưa sách sách thuế, sách tỷ giá, sách hỗ trợ đầu tư cho phù hợp với tình hình kinh tế đất nước giới Footer Page of 126 Header Page of 126 Chính điều ảnh hưởng tác động không nhỏ đến việc mở rộng dịch vụ TTQT NHTM a2 Môi trường kinh tế, trị, pháp lý nước yếu tố môi trường kinh tế xã hội khác Một kinh tế ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ ngân hàng mở rộng đạt hiệu cao Nếu Nhà nước tạo lập môi trường pháp lý hoàn chỉnh có hiệu lực cao, phù hợp với phát triển kinh tế đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh tiến hành thuận lợi đạt hiệu cao b Các nhân tố thuộc ngân hàng thương mại b1 Mạng lưới TTQT ngân hàng thương mại Ngân hàng có mạng lưới rộng có quyền lực thị trường yêu cầu giá cao đối thủ mạng lưới nhỏ Trong hoạt động ngân hàng, chất lượng dịch vụ phụ thuộc vào nhiều yếu tố hệ thống mạng lưới quy trình giao dịch thuận tiện hiệu quả, công nghệ thông tin đại, môi trường cảnh quan thân thiện thuận tiện b2 Nguồn nhân lực Con người nhân tố quan trọng định đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung Nghiệp vụ TTQT nghiệp vụ ngân hàng đại đòi hỏi cán tác nghiệp phải có trình độ chuyên môn vững vàng, đảm bảo có kiến thức kinh tế thị trường, kiến thức nghiệp vụ ngân hàng…nhằm hạn chế rủi ro phát sinh trình thực giao dịch b3 Công nghệ ngân hàng Các NHTM cạnh tranh với việc áp dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật kinh doanh quản lý Khi mà dịch vụ ngân hàng gần tương đương công nghệ yếu tố Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 hàng đầu để ngân hàng trì lợi cạnh tranh c Nhân tố khác thuộc khách hàng Môi trường kinh doanh lực kinh doanh doanh nghiệp với thái độ, ý thức toán doanh nghiệp thúc đẩy hay kìm hãm hoạt động TTQT ngân hàng KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG THỰC TRẠNG MỞ RỘNG DỊCH VỤ TTQT TẠI AGRIBANK- CHI NHÁNH HẢI CHÂU NĂM 2009-2012 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG AGRIBANK- CHI NHÁNH HẢI CHÂU 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Agribank - Chi nhánh Hải Châu Agribank- Chi nhánh Hải Châu có trụ sở số 107 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, đơn vị hạch toán phụ thuộc hệ thống Agribank Ngày 12/09/2007, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Agribank có định số 954/QĐ/HĐQT-TCCB “Mở chi nhánh NHNo&PTNT Hải Châu phụ thuộc NHNo&PTNT Việt Nam” 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức Agribank-Chi nhánh Hải Châu 2.1.3 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh Agribank - Chi nhánh Hải Châu năm 2009-2012 a Hoạt động huy động vốn Tổng nguồn vốn huy động (quy VND) địa phương Chi nhánh đến thời điểm 31/12/2012 Chi nhánh đạt 798.322 triệu Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 tốc độ tăng tương đối ổn định, kim ngạch xuất khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước đạt 474,058 triệu USD chiếm tỉ trọng cao nhất, chiếm 52,97% tổng kim ngạch xuất thành phố, tăng 16,95% so với năm 2011 Kim ngạch nhập năm 2012 địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt 879.791 triệu USD tăng 6,15% so với năm trước Trong kim ngạch nhập khu vực kinh tế tư nhân đạt 309 triệu USD, chiếm 35,2% tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng 7,02% so với 2011; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước đạt 349 triệu USD, chiếm 41,8%, tăng 9,51%; kim ngạch nhập khu vực kinh tế nhà nước đạt 221 triệu USD, chiếm 25,1%, tăng 0,15% so với năm 2011 2.2.2 Đặc điểm khách hàng, thị trường sản phẩm Agribank-Chi nhánh Hải Châu a Đặc điểm khách hàng Agribank-Chi nhánh Hải Châu Khách hàng sử dụng dịch vụ TTQT Chi nhánh bao gồm khách hàng doanh nghiệp cá nhân Đối với khách hàng doanh nghiệp, hầu hết DNVVN hoạt động lĩnh vực, ngành nghề kinh tế sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây dựng ….và hình thức như: doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn … Mặt hàng xuất doanh nghiệp xuất ngân hàng thông thường thủy sản, dây cáp điện, máy móc thiết bị hàng thủ công mỹ nghệ Trong mặt hàng nhập nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất nước thép phế, hạt nhựa; máy móc thiết bị Dịch vụ TTQT Agribank-Chi nhánh Hải Châu phụ thuộc lớn vào công tác cho vay doanh nghiệp XNK Nhìn chung, hoạt động tín dụng khó khăn ảnh hưởng đến nhiều mặt, mà hoạt động dịch vụ TTQT bị ảnh hưởng mạnh năm sau 2011 Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 b Đặc điểm thị trường Agribank-Chi nhánh Hải Châu Đến 31/12/2012, địa bàn thành phố Đà Nẵng có 58 chi nhánh TCTD, có 53 NHTM, 01 ngân hàng sách xã hội, 02 công ty tài 02 công ty cho thuê tài Việc đời tập trung nhiều TCTD địa bàn khiến cho tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng cạnh tranh gay gắt c Đặc điểm sản phẩm dịch vụ TTQT Agribank – Chi nhánh Hải Châu Agribank- Chi nhánh Hải Châu triển khai thực dịch vụ TTQT từ năm 1999 đến Một số sản phẩm TTQT Chi nhánh triển khai có tính đặc trưng riêng Chi nhánh địa bàn thực nghiệp vụ toán biên mậu đồng CNY Ngoài ra, Chi nhánh thực nghiệp vụ chuyển tiền kiều hối: từ Malaysia Việt Nam qua kênh May bank; từ Đài Loan Việt Nam qua kênh Bank of New York Mellon Taipei Hiện nay, việc thực nghiệp vụ TTQT đồng ngoại tệ mạnh USD, EUR, GBP, JPY, Chi nhánh mở rộng thực toán loại ngoại tệ khác CAD, CHF, THB, CNY, SGD… Tuy nhiên, thực tế cho thấy sản phẩm ngân hàng nông nghiệp nghèo nàn, chưa đáp ứng nhu cầu cao khách hàng d Giải pháp Agribank-Chi nhánh Hải Châu thực để mở rộng dịch vụ TTQT Agribank-Chi nhánh Hải Châu mở rộng dịch vụ TTQT cách thực sách hỗ trợ khách hàng xuất thông qua sách tín dụng, chương trình ưu đãi tài trợ trước giao hàng khách hàng xuất Đối với khách hàng nhập khẩu, nhằm tháo gỡ sách thắt chặt tín dụng năm 2011, Agribank kịp thời ban hành chế điều chỉnh cho vay vốn mở L/C, cho Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 phép linh hoạt quy định tỷ lệ ký quỹ L/C, cho vay ngoại tệ, mua bán ngoại tệ lĩnh vực dịch vụ TTQT tập trung vào việc cung ứng sản phẩm dịch vụ TTQT đến với khách hàng truyền thống có quan hệ vay vốn Chi nhánh Tại Chi nhánh doanh nghiệp FDI nào, kim ngạch XNK nhóm doanh nghiệp FDI chiếm tỷ trọng lớn địa bàn Vì vậy, tình hình sản xuất kinh doanh khách hàng vay vốn Chi nhánh gặp khó khăn năm 2011 2012 ảnh hưởng lớn đến hiệu hoạt động dịch vụ TTQT Chi nhánh Chi nhánh chưa thường xuyên tìm kiếm khách hàng mới, dịch vụ TTQT phụ thuộc nhiều vào khách hàng vay vốn có quan hệ TTQT Chi nhánh Trong năm 2011, Chi nhánh chuyển hướng khai thác loại hình khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ TTQT cho mục đích chuyển tiền du học việc quảng bá cho nhóm khách hàng biết sử dụng dịch vụ chưa có quy mô Đối với nghiệp vụ chiết khấu chứng từ xuất khẩu, Chi nhánh thực chiết khấu có truy đòi tỷ lệ 95-98%, đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp xuất Công tác chăm sóc khách hàng sử dụng dịch vụ TTQT đặc biệt quan tâm, rút ngắn thời gian thao tác nghiệp vụ đảm bảo tính an toàn, xác nhằm hạn chế rủi ro 2.2.3 Cơ sở pháp lý thực nghiệp vụ TTQT Agribank - Chi nhánh Hải Châu Quy trình nghiệp vụ TTQT Chi nhánh thực điều chỉnh theo văn quy định luật pháp, quy định quản lý ngoại hối Chính Phủ Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam ban hành, quy định Agribank qui tắc, thông lệ điều kiện thương mại quốc tế ICC ban hành Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 2.2.4 Quy trình thực nghiệp vụ TTQT Agribank Chi nhánh Hải Châu a Quy trình nghiệp vụ toán chuyển tiền với nước ngoài: nhìn chung đáp ứng nhu cầu thực Chi nhánh Ngoài ra, Agribank ban hành số quy trình theo thỏa thuận chi trả kiều hối hướng dẫn kịp thời cho Chi nhánh thực b Quy trình nghiệp vụ toán nhờ thu : ban hành hệ thống Agribank hướng dẫn thực nghiệp vụ rõ ràng, tạo điều kiện cho chi nhánh thực nghiệp vụ tốt c Quy trình nghiệp vụ toán thư tín dụng chứng từ Nhìn chung, quy trình thiết kế phù hợp với thông lệ quốc tế, chặt chẽ, cụ thể tình phát sinh, hướng dẫn công việc cách rõ ràng, tạo điều kiện cho toán viên thực tốt, hoàn chỉnh nghiệp vụ Mặc dù vậy, quy trình toán L/C nhập số khuyết điểm không bắt buộc nhà nhập mua bảo hiểm cho lô hàng trường hợp người yêu cầu mở L/C nhập hàng hóa theo điều kiện sở giao hàng FOB, CFR…Bên cạnh đó, quy trình L/C xuất Agribank thiếu sót không đưa mẫu thư đòi tiền chứng từ gởi sở chờ chấp nhận toán «On approval basis » để Chi nhánh hệ thống áp dụng cách thống 2.2.5 Kết mở rộng dịch vụ TTQT Agribank - Chi nhánh Hải Châu từ năm 2009 đến 2012 a Mức độ tăng trưởng quy mô cung ứng dịch vụ TTQT - Doanh số TTQT Chi nhánh Hải Châu Doanh số TTQT Chi nhánh chủ yếu đạt thông qua Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 phương thức thư tín dụng chứng từ chuyển tiền T.T Tổng doanh số TTQT theo phương thức giảm dần qua năm 2009-2012, tỷ lệ giảm 8,9% năm 2010 so với 2009 sụt giảm đáng kể năm 2011 so với kỳ năm 2010: giảm 21% tỷ lệ giảm 39,6% năm 2012 so với kỳ năm 2011 - Số lượng khách hàng Chi nhánh: Số lượng khách hàng doanh nghiệp có quan hệ TTQT Chi nhánh giảm dần qua năm từ 2009 -2012, năm 2009 có 38 doanh nghiệp năm 2010 có 36 doanh nghiệp, năm 2011 35 doanh nghiệp năm 2012 28 doanh nghiệp Hầu hết khách hàng khách hàng vừa có quan hệ vay vốn vừa có quan hệ toán Ngoài ra, khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ TTQT Chi nhánh có khách hàng cá nhân Số lượng khách hàng cá nhân sử dụng sản phẩm dịch vụ chuyển tiền nước Chi nhánh có tăng trưởng mạnh năm 2012 so với năm 2011 Năm 2009 có khách hàng, năm 2010 tăng 63% so với năm 2009, số lượng 13 khách hàng, năm 2011 có 19 khách hàng năm 2012 đạt 37 khách hàng, tăng 95% so với năm 2011 Trong số lượng khách hàng kiều hối Chi nhánh lớn, nhiên trị giá lại nhỏ - Doanh thu từ dịch vụ TTQT: Mặc dù doanh thu phí dịch vụ TTQT Chi nhánh năm 2010 tăng trưởng so với năm 2009, tỷ lệ tăng 26%, năm 2011 tăng 14,1% so với kỳ năm trước năm 2012 giảm đến 56% so với năm 2011 Nguyên nhân giảm doanh số toán hàng xuất nhập Chi nhánh năm 2011 sụt giảm nhiều so với kỳ năm 2010 doanh số toán hàng nhập từ hoạt động chuyển tiền nước hoạt động toán L/C giàm đáng kể Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 năm 2012 so với năm 2011, hoạt động toán hàng nhập chiếm tỷ trọng phí cao so với tất loại phí mang lại b Mức độ gia tăng thị phần dịch vụ TTQT Chi nhánh Năm 2012, doanh số toán xuất nhập chiếm chưa đến 2% so với tổng doanh số toán xuất nhập qua ngân hàng địa bàn thành phố Đà Nẵng Qua số liệu cho thấy thị phần dịch vụ TTQT Chi nhánh qua năm so với địa bàn mức thấp, chiếm tỷ lệ nhỏ, dịch vụ TTQT Chi nhánh quy mô chưa mở rộng c Đa dạng hoá cấu sản phẩm dịch vụ TTQT Chi nhánh Nếu năm 2009, doanh số toán L/C chiếm tỷ trọng cao với 69.21%, năm 2010, số giảm 49.32% lại tăng lên năm 2011 mức 64,75%, năm 2012 chiếm tỷ trọng cao phương thức TTQT Chi nhánh, chiếm 79,30% Trong đó, doanh số toán qua nghiệp vụ chuyển tiền tăng lên 16,2 triệu USD chiếm nửa tổng doanh số toán năm 2010 Doanh số toán phương thức nhờ thu chiếm tỷ trọng thấp tổng doanh số toán d Kiểm soát rủi ro Nhìn chung Chi nhánh tuân thủ quy trình nghiệp vụ TTQT quy định hệ thống Agribank Trong trình thực dịch vụ TTQT đến nay, chi nhánh chưa để xảy sai sót tranh chấp ảnh hưởng đến uy tín Agribank Tuy nhiên, số chứng từ xuất khách hàng xuất trình toán theo L/C có sai biệt Chi nhánh thực chiết khấu tỷ lệ cao 98%-99% Như vậy, gây Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 nhiều rủi ro cho Chi nhánh trường hợp ngân hàng nước từ chối không toán e Thực trạng chất lượng sản phẩm dịch vụ TTQT Kết khảo sát khách hàng giao dịch Chi nhánh cho thấy 77,6% khách hàng tin tưởng hình ảnh thương hiệu Agribank, 77,6% đánh giá hài lòng chất lượng dịch vụ, 81,2% đánh giá tốt thái độ nhân viên phục vụ, 50,6% khách hàng giao dịch địa điểm giao dịch thuận tiện, 71,8% đánh giá đồng ý lãi suất phí cạnh tranh, 75,3% khách hàng đánh giá thủ tục đơn giản, có 47,1% đánh giá sản phẩm đa dạng, linh hoạt 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HẠN CHẾ TỒN TẠI TẠI AGRIBANK- CHI NHÁNH HẢI CHÂU 2.3.1 Kết đạt Dịch vụ TTQT Chi nhánh nhìn chung đáp ứng nhu cầu khách hàng, kiểm soát tốt rủi ro, chất lượng dịch vụ nâng cao, góp phần tăng thu dịch vụ lợi nhuận Chi nhánh Ngoài ra, hoạt động TTQT thúc đẩy hoạt động khác Chi nhánh phát triển tín dụng xuất nhập khẩu, kinh doanh ngoại tệ, bảo lãnh ngân hàng ngoại thương, tài trợ thương mại nghiệp vụ ngân hàng quốc tế khác… 2.3.2 Nhân tố tác động đến kết đạt Các nhân tố tác động đến kết đạt Chi nhánh bao gồm nhân tố: thứ công tác quản trị quy trình rủi ro, thứ hai trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhân viên chất lượng phục vụ, thứ ba mạng lưới ngân hàng cuối công nghệ thông tin ngân hàng Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 2.3.3 Hạn chế (1) Doanh số TTQT Chi nhánh chưa có tăng trưởng mạnh qua năm (2) Số lượng khách hàng quan hệ giao dịch sử dụng dịch vụ TTQT Chi nhánh chưa nhiều (3) Số lượng sản phẩm dịch vụ TTQT Chi nhánh cung cấp đến khách hàng chưa đa dạng (4) Cơ cấu tổ chức hoạt động dịch vụ TTQT Chi nhánh bất cập 2.3.4 Nhân tố ảnh hưởng đến hạn chế a Nguyên nhân khách quan Nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến hạn chế bao gồm nguyên nhân môi trường kinh tế, môi trường pháp lý, cạnh tranh ngân hàng khác nguyên nhân từ phía khách hàng b Nguyên nhân chủ quan - Quy trình nghiệp vụ toán thư tín dụng Agribank số bất cập - Công tác Marketing chưa vận dụng cách triệt để dịch vụ toán Ngân hàng - Hạn mức dư nợ giao không đáp ứng đủ nhu cầu toán quốc tế - Ngoại tệ khan hiếm, nguồn cung không đáp ứng đủ nhu cầu toán - Công tác đào tạo nghiệp vụ trọng đầu tư số hạn chế - Công nghệ ngân hàng chưa cập nhật kịp thời theo yêu cầu đại hóa KẾT LUẬN CHƯƠNG Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 CHƯƠNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG DỊCH VỤ TTQT TẠI AGRIBANK– CHI NHÁNH HẢI CHÂU 3.1 ĐỊNH HƯỚNG MỞ RỘNG DỊCH VỤ TTQT CỦA AGRIBANK- CHI NHÁNH HẢI CHÂU TRONG THỜI GIAN ĐẾN 3.1.1 Căn định hướng phát triển hoạt động kinh doanh Agribank- Chi nhánh Hải Châu thời gian đến Agribank- Chi nhánh Hải Châu đưa định hướng hoạt động kinh doanh năm 2013 sau: nguồn vốn huy động tăng trưởng 25% so với 2012, dư nợ tăng trưởng 3%, đẩy mạnh cho vay hộ sản xuất doanh nghiệp nhỏ, tỷ lệ nợ xấu 2%, tỷ lệ thu dịch vụ tổng thu nhập ròng tăng 25% so với năm 2012, chênh lệch thu chi chưa lương 35 tỷ, thu hồi nợ xử lý rủi ro tỷ 3.1.2 Định hướng phát triển dịch vụ TTQT AgribankChi nhánh Hải Châu - Xây dựng chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh đối ngoại cách đồng toàn diện - Nâng cao chất lượng dịch vụ TTQT, đảm bảo cạnh tranh với NHTM hàng đầu nước - Tập trung củng cố sách khách hàng, quan tâm tìm hiểu nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ khách hàng - Đẩy mạnh công tác đào tạo, huấn luyện đội ngũ cán nhân viên chuyên nghiệp, động sáng tạo, nhiệt tình, giao tiếp tốt - Tăng cường công tác kiểm tra, quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG DỊCH VỤ TTQT TẠI AGRIBANK-CHI NHÁNH HẢI CHÂU 3.2.1 Đa dạng hóa cấu sản phẩm dịch vụ TTQT Hoàn thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ TTQT có từ trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng Nghiên cứu triển khai sản phẩm, dịch vụ cách đề sáng kiến, chiến lược kế hoạch phát triển sản phẩm cụ thể Điều chỉnh cấu sản phẩm dịch vụ TTQT phù hợp với yêu cầu thị trường nhằm tăng doanh thu phí dịch vụ thu hút khách hàng 3.2.2 Tăng cường công tác Marketing ngân hàng để đẩy mạnh, mở rộng thị phần cung cấp dịch vụ TTQT - Cần có phối hợp chặt chẽ phòng nghiệp vụ phòng giao dịch Chi nhánh để quảng bá bán chéo sản phẩm dịch vụ TTQT đến với khách hàng - Xây dựng chiến lược khách hàng, mặt hàng xuất nhập để tiếp tục tăng trưởng ổn định Chủ động tìm kiếm khách hàng, liên hệ với Hiệp hội doanh nghiệp vừa nhỏ thành phố Đà Nẵng để cung cấp tín dụng cho doanh nghiệp xuất nhập với mức lãi suất ưu đãi, qua giới thiệu sản phẩm dịch vụ TTQT Chi nhánh - Tập trung đầu tư vào khu vực có hoạt động kinh tế mạnh, hiệu đầu tư cao, đặc biệt có hoạt động xuất nhập doanh nghiệp FDI 3.2.3 Thực tốt công tác tư vấn cho khách hàng Tư vấn cho doanh nghiệp lựa chọn điều kiện toán biện pháp hạn chế rủi ro toán * Trong hoạt động xuất khẩu: Doanh nghiệp đàm phán ký kết hợp đồng ngoại thương Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 cần lựa chọn điều kiện toán có lợi đảm bảo lợi ích cách thương lượng với đối tác sử dụng phương thức toán tín dụng chứng từ Như vậy, quyền lợi nhà xuất ngân hàng phát hành đứng cam kết toán Trong đó, phương thức toán T.T nhờ thu, ngân hàng trung gian chuyển hộ tiền mà nghĩa vụ khác Vai trò tư vấn ngân hàng có tác động tích cực hiệu hoạt động kinh doanh xuất nhập khách hàng thông qua việc tư vấn cho khách hàng rủi ro gặp toán sau: *Đối với nhà xuất khẩu: Khi phát nội dung L/C không phù hợp với hợp đồng trái với luật lệ, tập quán hai nước, khả để thực hiện, người xuất cần đề nghị người nhập ngân hàng mở L/C tu chỉnh * Đối với nhà nhập khẩu: Người nhập phải tìm hiểu kỹ bạn hàng, quy định hợp đồng điều khoản Penalty, quy định phạt bên không thực nghĩa vụ cách đầy đủ Yêu cầu công cụ ngân hàng Standby L/C, Bank Guarantee, Performance Bond (đối với khách hàng không quen biết hợp đồng lớn) để bảo vệ quyền lợi nhà nhập * Điều kiện sở giao hàng Giải pháp giúp doanh nghiệp sử dụng loại Incoterms 2010 mang tính chủ động kinh doanh, chuyển việc xuất theo điều kiện thương mại nhóm F Incoterms sang điều kiện nhóm C, chuyển việc nhập theo điều kiện thương mại nhóm C Incoterms sang điều kiện nhóm F Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 3.2.4 Nâng cao lực, trình độ cho cán toán Các cán toán quốc tế phải thường xuyên cập nhật, bổ sung kiến thức pháp luật quốc gia quốc tế, nắm vững quy tắc áp dụng TTQT ICC ban hành Trong thao tác nghiệp vụ toán, lựa chọn ngân hàng giữ tài khoản Nostro phù hợp để toán trực tiếp, tránh qua nhiều ngân hàng trung gian 3.2.5 Thực tốt nghiệp vụ liên quan trực tiếp đến hoạt động toán quốc tế TTQT hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh ngoại tệ Muốn đẩy mạnh hoạt động toán quốc tế phải làm tốt công tác kinh doanh ngoại tệ Kích thích thu hút nguồn kiều hối thu hút vốn đầu tư nước đưa nước; thu hút nguồn ngoại tệ xã hội vào hệ thống ngân hàng Ngân hàng tiếp cận resort, khách sạn lớn để thiết lập đại lý thu đổi ngoại tệ, tạo nguồn ngoại tệ toán cho ngân hàng 3.2.6 Tăng cường công tác phòng tránh rủi ro TTQT Để hạn chế rủi ro xảy giao dịch TTQT tín dụng thư, Chi nhánh nên áp dụng số biện pháp thứ thẩm định kỹ lưỡng khả tài khách hàng trước mở giao dịch L/C, thứ hai thành lập nhóm chuyên viên phân tích thị trường, thứ ba thường xuyên cập nhật kênh thông tin nội Agribank Agribank với ngân hàng đại lý, thứ tư sử dụng nghiệp vụ ngân hàng nhằm phòng ngừa rủi ro tỷ giá cuối hướng dẫn tư vấn cho khách hàng lập chứng từ phù hợp với quy định 3.2.7 Đẩy mạnh huy động vốn ngoại tệ nhằm tăng nguồn cung ngoại tệ Để đáp ứng tốt nhu cầu TTQT, Chi nhánh cần đẩy mạnh huy Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 động nguồn ngoại tệ nhằm giảm áp lực sử dụng vốn Trung ương cách phân loại đối tượng khách hàng để có sách huy động phù hợp khách hàng doanh nghiệp hoạt động kinh doanh XNK, khách hàng dân cư, khách hàng người nước 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước ngành liên quan Trên sở hệ thống văn pháp luật Nhà nước ban hành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần phải có văn hướng dẫn nghiệp vụ TTQT Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nên thực sách tỷ giá hối đoái thích hợp cho tỷ giá đảm bảo có lợi cho nhà XNK 3.3.2 Kiến nghị Agribank - Về nguồn vốn toán Đề nghị Agribank tiếp tục tiếp cận nguồn vốn vay tài trợ thương mại thông qua ngân hàng nước để Chi nhánh sử dụng hạn mức dư nợ ngoại tệ Chi nhánh Trung Ương giao sử dụng hết -Về quy trình toán Ban Quan hệ quốc tế Agribank cần kịp thời cập nhật văn chế độ áp dụng cho nghiệp vụ TTQT gửi cho chi nhánh để tham khảo trình xử lý nghiệp vụ Đề nghị Ban Quan hệ Quốc tế nghiên cứu thị trường, thực tế TTQT ngân hàng địa bàn nhằm có văn điều chỉnh, hướng dẫn nghiệp vụ thích hợp -Về vấn đề nhân Ban lãnh đạo Agribank cần có chiến lược tuyển dụng, thu hút phát triển nguồn nhân lực giỏi cho hệ thống ngân hàng.Ngoài ra, Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 cần có chủ trương liên kết với ngân hàng nước mở lớp đào tạo nghiệp vụ cho cán nhân viên nhằm phát huy hiệu công nghệ công tác xử lý nghiệp vụ -Về quan hệ ngân hàng đại lý Agribank cần tiếp tục củng cố mạng lưới ngân hàng đại lý có, tích cực chủ động mở rộng thêm mạng lưới ngân hàng đại lý sang thị trường Châu Phi mà doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu có quan hệ làm ăn buôn bán, nhằm đáp ứng nhu cầu toán kịp thời khách hàng KẾT LUẬN CHƯƠNG KẾT LUẬN Việt Nam bước vào kinh tế thị trường hội nhập vào kinh tế mậu dịch giới từ cuối thập niên 80, gia nhập Tổ chức Thương mại giới WTO 06 năm Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế mở nhiều hội cho ngân hàng Việt Nam bên cạnh khó khăn thách thức mà ngân hàng Việt Nam phải đối mặt Cùng với phát triển đó, hoạt động Ngân hàng thương mại nước ngày mở rộng, tham gia thường xuyên vào toán thương mại quốc tế Cùng nằm xu hướng Agribank– Chi nhánh Hải Châu không ngừng mở rộng nâng cao chất lượng dịch vụ TTQT Việc nghiên cứu đề tài có ý nghĩa quan trọng mặt thực tiễn Đề tài cung cấp phân tích thực trạng dịch vụ TTQT chi nhánh ngân hàng năm gần đề xuất số giải Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 pháp nhằm mở rộng dịch vụ TTQT nâng cao hiệu hoạt động TTQT biện pháp cải thiện tốt vai trò dịch vụ TTQT Vì vậy, luận văn đạt kết sau: - Nghiên cứu sở lý luận nghiệp vụ TTQT ngân hàng thương mại nói chung, phân tích thuận lợi khó khăn NHTM để trì mở rộng dịch vụ TTQT Agribank – Chi nhánh Hải Châu - Phân tích thực trạng mở rộng dịch vụ TTQT Agribank-Chi nhánh Hải Châu giai đoạn từ năm 2009 đến 2012 Qua đó, đánh giá kết đạt đồng thời tìm mặt hạn chế nguyên nhân dẫn đến hạn chế Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động TTQT, luận văn đề xuất giải pháp cụ thể để mở rộng dịch vụ TTQT Agribank-Chi nhánh Hải Châu thông qua kiến nghị với Chính Phủ, Ngân hàng Nhà Nước, Agribank khách hàng nhằm tạo điều kiện mở rộng dịch vụ TTQT Agribank-Chi nhánh Hải Châu điều kiện hội nhập kinh tế Footer Page 26 of 126 ... mở rộng d ch vụ TTQT ngân hàng - Phân t ch thực trạng mở rộng d ch vụ TTQT Agribank – Chi nhánh Hải Ch u từ năm 2009 đến 2012 - Đề xuất số giải pháp nhằm mở rộng d ch vụ TTQT Agribank – Chi nhánh. .. tế cho thấy sản phẩm ngân hàng nông nghiệp nghèo nàn, ch a đáp ứng nhu cầu cao kh ch hàng d Giải pháp Agribank -Chi nhánh Hải Ch u thực để mở rộng d ch vụ TTQT Agribank -Chi nhánh Hải Ch u mở rộng. .. hoạt động TTQT ngân hàng KẾT LUẬN CH ƠNG CH ƠNG THỰC TRẠNG MỞ RỘNG D CH VỤ TTQT TẠI AGRIBANK- CHI NHÁNH HẢI CH U NĂM 200 9-2 012 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG AGRIBANK- CHI NHÁNH HẢI CH U 2.1.1 Quá
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hải Ch, Mở rộng dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hải Ch, Mở rộng dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hải Ch

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay