Lựa chọn tiết diện cột hợp lý của khung thép nhà một tần

26 28 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 17:38

Header Page of 126 B GIO DC V O TO I HC NNG NGUYN XUN VINH LA CHN TIT DIN CT HP Lí CA KHUNG THẫP NH MT TNG Chuyờn ngnh: Xõy dng cụng trỡnh dõn dng v cụng nghip Mó s: 60.58.20 TểM TT LUN VN THC S K THUT Nng - Nm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Cụng trỡnh c hon thnh ti I HC NNG Ngi hng dn khoa hc: PGS TS Nguyn Quang Viờn Phn bin 1: GS TS Phm Vn Hi Phn bin 2: TS Hunh Minh Sn Lun ó c bo v ti Hi ng chm Lun Thc s K thut hp ti i hc Nng vo ngy 27 thỏng nm 2013 Cú th tỡm hiu lun ti: - Trung tõm Thụng tin - Hc liu, i hc Nng - Trung tõm Hc liu, i hc Nng Footer Page of 126 Header Page of 126 M U Mc ớch, lý chn ti Trong cụng cuc cụng nghip húa v hin i húa t nc, kt cu thộp úng vai trũ ht sc quan trng Vip ỏp dng cỏc bin phỏp khoa hc k thut tiờn tin, hon thin dn phng phỏp tớnh toỏn, hp lý tit din cu kin kt cu l bc im nhm hi nhp v tin ti t c hiu qu kinh t xõy dng cụng trỡnh H khụng gian chu lc ca cỏc cụng trỡnh bng thộp l mt tng th, bao gm cỏc khung ngang chớnh liờn kt vi bng cỏc kt cu dc v cỏc h ging Khung ngang to thnh t cỏc ct v dm Ct l cu kin chu lc ch o ca khung; Ct nhn ti trng t cỏc sn, cỏc x ngang ri truyn xung múng Khung ngang l kt cu chu lc chớnh, khung c s dng ph bin xõy dng cỏc cụng trỡnh nh cụng nghip v dõn dng bng thộp, c bit l nhng nm gn õy; khung úng vai trũ ht sc quan trng chu lc v rt tin li cho thi cụng Hin xõy dng cụng trỡnh nh bng thộp nc ta thỡ nh cụng nghip mt tng bng khung thộp chim t l rt ln Cụng trỡnh loi ny khỏc cỏc cụng trỡnh nh cụng nghip truyn thng l khụng s dng cu trc t trờn vai ct; vic chuyn vt nng phm vi nh c m trỏch bi cỏc xe nõng chuyờn dng chy trờn nn nh Nh vy h kt cu khung ch yu chu ti trng ng t mỏi truyn xung v ti trng giú Vic hp lý húa tit din cho cỏc cu kin ca khung núi chung v cho ct núi riờng, s to iu kin t c hiu qu kinh t xõy dng Mc tiờu nghiờn cu i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 i tng nghiờn cu 3.2 Phm vi nghiờn cu Phng phỏp nghiờn cu Footer Page of 126 Header Page of 126 Mc tiờu cn t c B cc lun Ni dung ca lun bao gm phn chớnh nh sau: + Phn m u + Chng 1: Tng quan v kt cu khung thộp nh mt tng Gii thiu u khuyt im, tỡnh hỡnh ng dng kt cu khung; nguyờn lý tớnh toỏn v vt liu thộp s dng kt cu + Chng 2: c im lm vic v tớnh toỏn ct khung thộp theo TCXDVN 338 : 2005 Trỡnh by trỡnh t, cỏch tớnh toỏn ct khung theo cỏc iu kin bn, n nh tng th, n nh cc b vi cỏc loi ct c, rng + Chng 3: Tớnh toỏn la chn tit din ct cho khung thộp nh mt tng theo TCXDVN 338:2005 Ni dung l tớnh toỏn, phõn tớch khung thộp nh mt tng; s dng ni lc chn tit din ct biờn l ct c dng ch H, chu nộn lch tõm; tớnh toỏn mt s phng ỏn cho tit din cho ct gia chu nộn ỳng tõm, nh: - Tit din c dng ch H - Tit din hp vuụng, hp ch nht - Ct rng nhỏnh, tit din ghộp t ch [, bn ging T cỏc phng ỏn ny, la chn phng ỏn hp lý nht theo tiờu chớ: - chu lc - Lng thộp ớt nht - n gin cho thi cụng ch to - Thun tin cho hnh, bo dng + Phn kt lun: Nhn xột sau so sỏnh phng ỏn Kin ngh phng ỏn ct hp lý Phng hng cho s nghiờn cu tip theo Footer Page of 126 Header Page of 126 CHNG TNG QUAN V KT CU KHUNG THẫP NH MT TNG 1.1 TNG QUAN V KT CU KHUNG THẫP NH MT TNG 1.1.1 S lc s phỏt trin ca kt cu khung thộp Trờn th gii vic ỏp dng kt cu khung bng thộp vo xõy dng cụng trỡnh nh c bt u t nhng nm 1940 Ban u l vic s dng cỏc tit din thnh dy, tip theo l vic ỏp dng cu kin thnh mng (t nm 1946) lm khung v sn ca nh xng, nh kho, nh nhiu tng; cựng s dng kt hp vi cỏc cu kin cỏn núng cú thnh dy hn lm dm, sn, ct cụng trỡnh ch to kt cu chu lc cho nh xng, hin ch yu dựng hai loi vt liu: Bờ tụng ct thộp v thộp Vic la chn loi vt liu no ỏp dng l da trờn s phõn tớch hp lý v kinh t - k thut; cn c vo kớch thc nh, sc nõng ca cu trc; cỏc yờu cu ca cụng ngh sn xut v c cung cp vt t, thi gian xay dng cụng trỡnh Vt liu thộp cú tớnh nng c hc cao, kt cu thộp khe v nh nờn núi chung l thộp thớch hp nht xõy dng cỏc nh xng cú yờu cu chu lc ln Nhng thộp l vt liu quý v him nờn cng rt cn phi tit kim thộp Tng quỏt chung, kt cu thộp ỏp dng hp lý cho nh nhng trng hp sau: - Nh cú cao ln, nhp rng, bc ct ln, cu trc nng; - Nh cú cu trc hot ng liờn tc ch lm vic nng; - Nh xõy dng trờn nn t yu, lỳn khụng u; - Nh xõy dng ti nhng vựng xa, chuyn khú - kt cu thộp nh nờn tit kim c chuyn lp dng; - Khi cn xõy dng cụng trỡnh nhanh sm a cụng trỡnh vo khai thỏc s dng Footer Page of 126 Header Page of 126 Nh cụng nghip bng thộp bao gm cỏc khung thộp phng liờn kt vi bng cỏc cu kin dc ( x g, dm dc, dm tng ) v cỏc h ging Di õy gii thiu mt s hỡnh nh v kt cu khung thộp nh cụng nghip mt tng loi nh: Hỡnh 1.1 Kt cu khung thộp nh cụng nghip mt tng, mt nhp Hỡnh 1.2 Kt cu khung thộp nh cụng nghip mt tng, ct gia 1.1.2 Tỡnh hỡnh ng dng khung thộp nh cụng nghip Vit Nam 1.1.3 u khuyt im ca kt cu khung thộp nh, thnh mng a u im Footer Page of 126 Header Page of 126 b Khuyt im 1.1.4 Cỏc hỡnh dng tit din cu kin 1.1.5 Nguyờn lý tớnh toỏn cu kin, kt cu Vit Nam cng cú Tiờu chun thit k riờng cho kờt cu thộp c biờn son v chnh lý theo cỏc thi k, nh TCVN 5575 1991, TCXDVN 338: 2005, Hin ti TCXDVN 338:2005 l tiờu chun hin hnh v thit k cỏc kt cu cụng trỡnh bng thộp ca nc ta, mi thit k cu kin, kt cu bng thộp u tuõn theo quy nh ca Tiờu chun ny 1.2 VT LIU THẫP DNG CHO KT CU 1.2.1 Thộp xõy dng c ch dn TCXDVN 338: 2005 1.2.2.Thộp Chõu u 1.2.3 Thộp ca Liờn Xụ (c) v ca Nga 1.2.4 Thộp Trung Quc 1.2.5 Thộp Hoa K Footer Page of 126 Header Page of 126 CHNG C IM LM VIC V TNH TON CT TRONG KHUNG THẫP THEO TIấU CHUN TCXDVN 338 : 2005 2.1 Lí THUYT V N NH CA CT TRONG KHUNG 2.1.1 Gii thiu Trong nh cụng nghip loi nh ct ch yu l chu tỏc dng ca ti trng ng t mỏi truyn xung, v chu ti trng giú ln v s phõn b ca cỏc ti trng ny nh hng trc tip n s lm vic ca ct Khi chu ti ct s b cong nộn v un, n mt gii hn no ú, ct b phỏ hoi s lm sp ton cụng trỡnh ú l cỏc trng hp kt cu khụng bn, ct hoc ton b h kt cu b mt n nh Quỏ trỡnh tớnh toỏn ct thộp chu nộn lch tõm hoc nộn - un; kh nng chu lc ca ct ln lc c kim tra v bn v v n nh mt phng un v ngoi mt phng un Mc ớch ca phn ny l kho sỏt s n nh mt s tit din ct thộp chu nộn ỳng tõm tit din khụng i dng ch H t hp hn, tit din dng hp vuụng, hp ch nht, ct ghộp t thộp hỡnh ch [, chu tỏc dng ca cỏc t hp ti trng bt li (thng xuyờn v tm thi) a Cỏc dng tit din ct ỏp dng tớnh toỏn Hỡnh 2.1 Cỏc dng tit din ct b S liờn kt hai u ct i vi ct gia, s liờn kt hai u ct u l khp; vi ct biờn thỡ chõn ct liờn kt khp vi múng, u ct liờn kt ngm vi x ngang Footer Page of 126 Header Page of 126 Hỡnh 2.2 S liờn kt hai u ct 2.1.2 Tớnh toỏn kt cu thộp theo trng thỏi ti hn a Cỏc trng thỏi ti hn ct lm vic bỡnh thng quỏ trỡnh s dng thỡ mnh ln nht l khụng c vt quỏ mnh gii hn [ l ] l Ê [l ] (2.1) b H s an ton (h s tin cy) c Tớnh toỏn theo trng thỏi ti hn th nht iu kin an ton v chu lc vit di dng: NÊS (2.2) Trong ú:N- ni lc cu kin ang xột (yờu cu); S - ni lc gii hn m cu kin cú th chu c (kh nng) Khi cú nhiu ti trng (Pi) cựng tỏc dng, phi tớnh toỏn vi t hp bt li nht ca cỏc ti trng Xỏc sut xut hin ng thi nhiu ti trng vi giỏ tr ln nht c xột n bng cỏch nhõn ti trng (hoc ni lc) vi h s t hp nc Nh vy ni lc N cú th vit di dng : - - N = Pi C Ni g Q nc Trong ú: N - ni lc Pi = d Tớnh toỏn theo trng thỏi ti hn th hai iu kin phi m bo l: Footer Page of 126 (2.3) Header Page 10 of 126 D Ê [D] (2.8) Trong ú: D - bin dng hay chuyn v ca kt cu tỏc dng ca cỏc t hp ti trng tiờu chun bt li nht Nu d i l bin dng gõy bi ti trng n v thỡ di tỏc dng ca cỏc ti trng tiờu chun Pi c , bin dng ca kt cu s l: D = Pi c nc d i (2.9) [ D ] - bin dng ln nht cho phộp kt cu cú th s dng bỡnh thng; c xỏc nh theo quy nh, tng ng vi tng loi cu kin kt cu nc- h s t hp 2.1.3 S tớnh chiu di tớnh toỏn, mnh ca ct a S tớnh, liờn kt u ct v chõn ct b Chiu di tớnh toỏn ca ct tit din khụng i Chiu di tớnh toỏn ca ct, lo ph thuc vo s tớnh v ni lc dc ct, i vi ct tit din khụng i hoc vi mi on ct bc, lo l: lo = m l (2.10) Bng 2.1 H s chiu di tớnh toỏn ca ct tit din khụng i e e e e ? TT S c mnh ca ct tit din khụng i Theo hai trc chớnh (x,y) ca tit din ct ta cú cỏc mnh x, y ca ct theo hai trc l: Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 Hỡnh 2.3 Cỏc dng tit din ch H ca ct c Hỡnh 2.4 Cỏc dng tit din ch thp b.Tit din hp kớn Hỡnh 2.5 Cỏc dng tit din kớn ca ct c 2.2.2 Tớnh toỏn ct c chu nộn ỳng tõm a Tớnh toỏn v bn b.Tớnh toỏn v n inh tng th c Tớnh toỏn v n nh cc b - iu kin n nh cc b ca bn bng ct: hw ộ hw ự Êờ ỳ tw tw ỷ Footer Page 12 of 126 (2.21) Header Page 13 of 126 11 - iu kin n nh cc b ca bn cỏnh: bo ộ b0 ự Ê t f ờở t ỳỷ (2.23) 2.2.3 Xỏc nh tit din ct c chu nộn ỳng tõm a Chn tit din ct - Chn dng tit din: - Xỏc nh din tớch cn thit ca tit din ct: b Kim tra tit din ct - Kim tra v bn trờn thõn ct cú s gim yu tit din: - Kim tra v n nh tng th: - Kim tra v n nh cc b ca bn bng, bn cỏnh l ct t hp hn + Bn bng: + Bn cỏnh: - Kim tra yờu cu gii hn v mnh: TT TY S? NN NN S? TY TT TT S? S? S? Bng 2.5 Giỏ tr a x , a y ( xỏc nh gn ỳng bỏn kớnh quỏn tớnh( ix = a x h, iy = a y b ) c Xỏc nh tit din ct theo mnh d Liờn kt cỏnh v bng ct Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 Hỡnh 2.6 Tit din ct t hp hn ch H 2.2.4 Tớnh tit din ct thộp hp vuụng a Chn tit din ct -Chiu rng cn thit ca tit din ct -Bỏn kớnh quỏn tớnh ca ct hp vuụng -Din tớch tit din ca ct hp vuụng -Mụ men quỏn tớnh ca ct hp vuụng -Kim tra iu kin mnh ct hp vuụng, ch nht -Kim tra iu kin n nh tng th ca ct -Kim tra iu kin n nh cc b ca ct: 2.3 CT RNG CHU NẫN NG TM 2.3.1 S lm vic ca ct rng a i vi trc thc b i vi trc o c mnh tng i o ca ct rng bn bng Footer Page 14 of 126 13 2.3.2 Tớnh toỏn ct rng hai nhỏnh bn bng chu nộn ỳng tõm Header Page 15 of 126 a Tớnh toỏn v bn b Tớnh toỏn v n nh tng th c Tớnh toỏn v n nh cc b d Cỏc yờu cu v mnh ca ct rng - Kim tra yờu cu v mnh: max Ê [] 2.3.3 Chn tit din ct rng hai nhỏnh bn bng chu nộn ỳng tõm a Chn tit din cụt - Xỏc nh din tớch tit din ca nhỏnh ct: - Xỏc nh bỏn kớnh quỏn tớnh cn thit i vi trc thc: - Chn nhỏnh ct v kim tra ct theo trc thc: - Xỏc nh khong cỏch hai nhỏnh C: b Tớnh toỏn bn bng * Cỏch tớnh toỏn bn bng * Tớnh ni lc bn bng Hỡnh 2.10 S tớnh toỏn bn ging * Tớnh toỏn kim tra bn bng v liờn kt bn bng vi nhỏnh ct Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 KT LUN CHNG Cu kin ngn chu nộn c xỏc nh bng iu kin ng sut trờn tit din t ng sut chy; Cu kin di chu nộn c xỏc nh bng iu kin ca ngoi lc tỏc dng nh hn lc ti hn mt n nh tng th Ct rng c coi l hp lý n nh theo hai phng l tng ng iu kin n nh tng th ca ct rng theo phng trc o, c xỏc nh theo mnh tng ng v cỏc c trng v hỡnh dng ca tit din v s b trớ h bng cho ct Ngoi vic tớnh toỏn n nh tng th ta phi kim tra iu kin n nh cc b nhm tha iu kin cho ct khụng b mt n nh cc b trc mt n nh tng th Footer Page 16 of 126 15 Header Page 17 of 126 CHNG TNH TON LA CHN TIT DIN CT CHO KHUNG THẫP NH MT TNG THEO TCXDVN 338 : 2005 3.1 TNH TON KHUNG 3.1.1 Cỏc s liu tớnh toỏn Xỏc nh ni lc tớnh toỏn v chn tit din cho ct ca khung thộp nh cụng nghip mt tng theo cỏc s liu sau - Nhp: L = 30 (m) - Chiu di nh: B = 54 (m) - Bc khung: B = (m) - Chiu cao ct biờn: H1= 7,4 (m) - Chiu cao ct gia: H2= 10,04 (m) 3.2 TI TRNG 3.2.1 Tnh ti 3.2.2 Hot ti sa cha mỏi 3.2.3 Ti trng giú - a im xõy dng cụng trỡnh: TP Nng thuc Vựng IIB - p lc giú tiờu chun Wo = 95 - H s tin cy = 1,2 - H s nh hng cao K = 1,000 - Ti trng giú tớnh toỏn (daN/m2) Wtt= Wo. K= 114 (daN/m2) 3.3 TNH TON KHUNG NGANG 3.3.1 Mt bng nh v b trớ khung nh cụng nghip Footer Page 17 of 126 16 Header Page 18 of 126 Hỡnh 3.1 S b trớ khung v x g nh cụng nghip mt tng 3.3.2 S ti trng v cỏc biu ni lc a S v cỏc trng hp ti trng tỏc dng Kt qu gii khung: Biu M, V, N nh sau: b Cỏc biu mụmen, lc dc, lc ct - Trng hp 1: Tnh ti + Hot ti mỏi - Trng hp 2: Tnh ti + Giú ngang - Trng hp 3: Tnh ti + Hot ti + Giú ngang * Trng hp bao: Ni lc bao ba t hp ca (Tnh ti + Hot ti + Giú ngang) 3.4 TNH TON CT BIấN TRC A 3.4.1 Ni lc tớnh toỏn Kt qu gii khung cho cỏc cp ni lc nguy him nht ca ct biờn trc A nh sau: MA = 171,64 kNm = 1716400daNcm NA = 19,53 kN = 1953 daN VA = 43,042kN = 4304,2daN Thộp cú: E = 2,1.106 daN/cm2; f = 2100 daN/cm2 3.4.2 Chiu di tớnh toỏn ca ct 3.4.3 Chn tit din ct Footer Page 18 of 126 17 Header Page 19 of 126 Hỡnh 3.7 Tit din ct biờn trc A 3.4.4 Kim tra tit din ct theo iu kin bn v n nh tng th 3.4.5 iu kin n nh tng th ngoi mt phng khung y-y 3.4.6 Kim tra tit din ct theo iu kin cc b 3.5 TNH TON LA CHN TIT DIN CT GIA TRC B 3.5.1 Vt liu, Quy cỏch MB = 0; VB = 0; NB = 35,07 kN + 600 kN = 635kN = 63500 daN (Ti mc cao 7,4m; t thờm ti nộn ỳng tõm 600kN) 1) Bi toỏn thit k tit din ct hp vuụng, ch nht: Thit k tit din ct hp vuụng, chu nộn ỳng tõm, liờn kt chõn ct v nh ct u l khp, theo c phng Chiu di tớnh toỏn ca ct theo hai phng v ngoi mt phng khung l: l0x = 10,04m, vỡ cú dm chng dc cao 7,4m, l0y = 7,4m mnh gii hn [l ] = 120 , S dng thộp CT34, cú cng tớnh toỏn f = 2100 daN/cm2, mụ un n hi E = 2,1.106daN/cm2, h s iu kin lm vic ca cu kin g c = 1,0 3.5.2 Chn tit din ct B dng hp vuụng 1/ Chn tit din hp vuụng D x t = 250x250x6,3 Cú: A = 61cm2; Ix = 6010 cm4; ix = 9,93; Wx = 481 cm3 Khi lng thộp: Kl = 47,9kG/m Kim tra mnh ca ct theo phng x-x lmax = lx = L0x 1004 = = 101,1 < [] = 120 ix 9, 93 Kim tra mnh ca ct theo phng y-y Footer Page 19 of 126 18 740 ly = = = 74, ix 9, 93 = 101,1 tra bng D.8 ta c h s un dc Header Page 20 of 126 L0 y T lmax j = 0,599 Kim tra n nh tng th ca ct N 63500 s= = = 1737,87 daN / cm 0.599.61 jA s = 1737 daN / cm < g c f = 1, 0.2100 = 2100 daN / cm Vy ct m bo n nh Kim tra iu kin n nh cc b ca ct ộDự D 25 = = 39, < ỳ = 51, tw 0, 63 tw ỷ ộDự Trong ú ỳ : mnh gii hn ca vỏch hp vuụng tw ỷ ta cú ộDự ổ 2,1.10 ỳ = ỗ1 + 0, l ữ 2100 ứ tw ỷ ố = (1 + 0, 2.3,19 ) 2.1.103 = 51, 2,1.10 2100 f = 101,1 = 3,19 > E 2,1.106 Ct m bo n nh cc b - l = lx 2/ Chn tit din hp ch nht D x B x t = 250x150x8 Nhn xột rng chiu di tớnh toỏn ca ct l0x=10,04m > l0y = 7,4m; n nh u theo c phng thỡ dng tit din ch nht cú th hp lý hn Vỡ vy, th chn tit din l hp ch nht D x B x t = 250x150x8 Cú: A = 60,8cm2; Ix = 5110cm4; ix = 9,17cm Iy = 2300cm4; iy = 6,15cm Khi lng thộp; Kl = 47,7kG/m Kim tra mnh ca ct theo phng x-x L 1004 lx = 0x = = 109, ix 9,17 Footer Page 20 of 126 19 Header Page 21 of 126 Kim tra mnh ca ct theo phng y-y T lmax L0 y 740 = 120 ix 6,15 = 120 tra bng D.8 ta c h s un dc j = 0, 50 lmax = l y = = Kim tra n nh tng th ca ct N 63500 s= = = 2088,8 daN / cm j A 0.50.60,8 s = 2088,8 daN / cm2 < g c f = 1, 0.2100 = 2100 daN / cm2 Vy ct m bo n nh Kim tra iu kin n nh cc b ca ct theo cnh ln ộDự D 25 = = 31, < ỳ = 55, tw 0,8 tw ỷ ộDự Vi ỳ : mnh gii hn ca vỏch hp vuụng, ch nht tw ỷ ộDự ổ 2,1.10 = + 0, l ữ ỳ ỗ 2100 ứ tw ỷ ố = (1 + 0, 2.3, 79 ) 2.1.103 = 55, 2,1.10 f 2100 = 120 = 3, 79 >1 E 2,1.106 Ct m bo n nh cc b - l = ly Kim tra iu kin n nh cc b ca ct theo cnh ộDự D 15 = = 18, 75 < ỳ = 55, tw 0,8 tw ỷ ộDự Vi ỳ : mnh gii hn ca vỏch hp vuụng, ch nht tw ỷ ta cú ộDự ổ 2,1.10 = + 0, l ữ ỳ ỗ 2100 ứ tw ỷ ố = (1 + 0, 2.3, 79 ) Footer Page 21 of 126 2.1.106 = 55, 2,1.103 Header Page 22 of 126 20 f 2100 = 120 = 3, 79 > E 2,1.106 Ct m bo n nh cc b - l = ly Hỡnh 3.9 Tit din ct hp ch nht trc B 3.5.3 Chn tit din ct B, dng ch H Hỡnh 3.10 Tit din ct ch H trc B 3.5.4 Chn tit din ct B, dung ct rng hai nhỏnh vi bn bng Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 Hỡnh 3.11 Dng tit din ct rng ch C bn ging 3.6 SO SNH V LNG THẫP S DNG CHO CC PHNG N TIT DIN CA CT GIA 3.6.1 So sỏnh v trng lng thộp Bng 3.1 Thng kờ lng thộp ng vi phng ỏn tit din Footer Page 23 of 126 22 3.6.2 So sỏnh tớnh kinh t cho tng tit din Header Page 24 of 126 a Phng ỏn s dng hp vuụng(1a) v hp ch nht (1b) Trng lng thộp gn nh nhau, phng ỏn (1b) gn hn vỡ ch rng 150mm v dy hn ( 8mm so vi 6,3mm) nờn d hn khú r hn õy l hai tit din gn nht, rt thng c s dng khụng tn kộm kinh phớ bo dng, kinh phớ hn Phng ỏn (1b) hp lý hn phng ỏn (1a); vỡ ct kho sỏt cú Lx > Ly nờn h > b l hp lý nht b Phng ỏn ct c (PA2) tit din dng ch H: Tit din h, thụng dng d ch to, d bo dng v lng kim loi tn hn so vi phng ỏn hp (1a), (1b) vo khong 22 kG ~ 4,6% so vi phng ỏn (1b) Khi khụng th khai thỏc c ng hp ch nht 1b) hoc ng vuụng 1a) thỡ nờn dung phng ỏn ny c Phng ỏn dựng ct rng hai nhỏnh vi bn ging (PA3): Lng kim loi s dng ớt nht: - t hn phng ỏn (1a), (1b) = 12 kG ~ 2,5% so vi 1b) - t hn phng ỏn = 44 kG Nhng:-Tn cụng ch to (cụng hn, cụng ct), tn que hn; - Khú bo dng sn c hai mt v ngoi (k c bn ging); - D ng bi bờn trong; - Chu vi tit din ln nht (20x42) cm, chim mt bng, vng khụng gian; Vỡ vy thc t rt ớt ỏp dng PA ny Footer Page 24 of 126 23 KT LUN V KIN NGH Header Page 25 of 126 Lun cp cn thit lnh vc xõy dng, c bit l cho khung thộp nh mt tng cú ct gia nhm to khụng gian ln cho cụng trỡnh, v thi cụng gn gng, n gin; cho cụng trỡnh s dng xe chuyờn dng chy trờn nn chuyn vt nng Lun ó ỏp dng tiờu chun thit k hin hnh tớnh toỏn ti trng, ni lc lờn khung, tớnh toỏn la chn mt s loi ct vi hỡnh dng tit din khỏc nhm mc ớch so sỏnh tớnh kh thi, tớnh kinh t, la chn c tit din hp lý ca ct khung thộp nh mt tng Qua kt qu nghiờn cu, tỏc gi rỳt kt lun v kin ngh sau: Lun ny gii thiu mt cỏch nhỡn tng quan, nhm giỳp ngi thit k nhỡn nhn chi tit hn v tit din hp lý ca ct thộp khung; vic chn hỡnh dng tit din ca ct b chi phi bi cụng nng cụng trỡnh, yờu cu chu lc, tớnh kh thi, ngun cung ng vt t, tớnh thm m, tớnh kinh t v c kh nng tu, bo trỡ s dng Lun ó nghiờn cu v nguyờn lý v phng phỏp tớnh toỏn kt cu khung thộp bng phn mm SAP 2000, cho cỏc t hp ti trng bt li thit k; sau ú s dng ni lc chn tit din ct khung Lun ó kho sỏt mt s ct vi cỏc dng phng ỏn tit din khỏc nhau, tớnh toỏn c th v so sỏnh cỏc phng ỏn theo cỏc tiờu nờu trờn v xut phng ỏn ct hp lý Tỡm hiu v ng x ca mt s loi ct chu nộn ỳng tõm v quy trỡnh thit k chỳng 5.Tỡm hiu v cụng ngh ch to, thi cụng h khung, so sỏnh tớnh kinh t s dng cho ct thộp cho nh mt tng Qua so sỏnh, cú th thy rng vi ct chu nộn ỳng tõm Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 khung thỡ nờn s dng tit din hp l hp lý nht; Lx Ly thỡ nờn dung hp ch nht Ct rng mc dự tn ớt thộp hn; nhng cú chu vi tit din ln hn, tn cụng ch to, khú v tn kinh phớ bo dng nờn ớt c s dng cho cỏc ct loi nh D kin hng nghiờn cu tip theo: Do iu kin hn ch ca thi gian v kin thc; Lun ny ch mi kho sỏt tng i k ct chu nộn ỳng tõm v kin ngh c dng tit din hp lý cho ct khung thộp nh mt tng, mỏi nh T kt qu ca lun ny, cú th lm c s tin hnh nhng nghiờn cu tip theo bao gm: 1.Tỡm hiu, kho sỏt tit din hp lý ca ct khung thộp nh nhiu tng chu nộn lch tõm (lch tõm phng v lch tõm xiờn) cỏc cụng trỡnh loi ny, nh hng ca sn cng, ca chuyn v tng n n nh v s chu lc ca ct l rt ỏng k V nh hng ca cu to nỳt n chiu di tớnh toỏn, n nh v s chu lc ca cỏc loi ct khung V tit din thộp hp lý ct liờn hp thộp-bờ tụng, cụng trỡnh nh mt tng v nhiu tng Footer Page 26 of 126 ... cỏc khung ngang chớnh liờn kt vi bng cỏc kt cu dc v cỏc h ging Khung ngang to thnh t cỏc ct v dm Ct l cu kin chu lc ch o ca khung; Ct nhn ti trng t cỏc sn, cỏc x ngang ri truyn xung múng Khung. .. 1: Tng quan v kt cu khung thộp nh mt tng Gii thiu u khuyt im, tỡnh hỡnh ng dng kt cu khung; nguyờn lý tớnh toỏn v vt liu thộp s dng kt cu + Chng 2: c im lm vic v tớnh toỏn ct khung thộp theo TCXDVN... of 126 CHNG TNG QUAN V KT CU KHUNG THẫP NH MT TNG 1.1 TNG QUAN V KT CU KHUNG THẫP NH MT TNG 1.1.1 S lc s phỏt trin ca kt cu khung thộp Trờn th gii vic ỏp dng kt cu khung bng thộp vo xõy dng cụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Lựa chọn tiết diện cột hợp lý của khung thép nhà một tần, Lựa chọn tiết diện cột hợp lý của khung thép nhà một tần, Lựa chọn tiết diện cột hợp lý của khung thép nhà một tần

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay