Lập Kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế ATA

26 16 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 17:38

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ ĐÔNG LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ ATAX Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học :TS ĐOÀN NGỌC PHI ANH Phản biện 1: TS ĐOÀN THỊ NGỌC TRAI Phản biện 2: PGS TS ĐẶNG VĂN THANH Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 12 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Lập kế hoạch kiểm toán có vai trò quan trọng, chi phối tới chất lượng hiệu chung toàn kiểm toán Lập kế hoạch kiểm toán không xuất phát từ yêu cầu kiểm toán nhằm chuẩn bị điều kiện công tác kiểm toán, cho kiểm toán mà nguyên tắc công tác kiểm toán quy định thành chuẩn mực đòi hỏi kiểm toán viên phải tuân theo đầy đủ nhằm đảm bảo tiến hành công tác kiểm toán có hiệu chất lượng Chính từ chi phối mạnh mẽ kế hoạch kiểm toán tới chất lượng hiệu kiểm toán, thực tế công tác lập kế hoạch kiểm toán ATAX, kết hợp với trình học tập nghiên cứu, tác giả chọn đề tài cho Luận văn Thạc sĩ kinh tế “ Lập Kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn thuế ATAX” làm đề tài tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài tìm hiểu công tác Lập kế hoạch kiểm toán BCTC Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn thuế ATAX áp dụng thực tế khách hàng, từ đề xuất giải pháp hoàn thiện dựa sở tổng hợp, hệ thống hóa lý luận thực tiễn Lập kế hoạch kiểm toán BCTC ATAX Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu lý luận lập kế hoạch kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài thực tiễn Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn thuế ATAX Footer Page of 126 Header Page of 126 Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn thuế ATAX Phương pháp nghiên cứu Đề tài thực dựa luận điểm khoa học chủ nghĩa vật biện chứng để nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn cách logic, khoa học Đồng thời đề tài vận dụng phương pháp cụ thể khác trình nghiên cứu như: Phương pháp nghiên cứu tài liệu, vấn, so sánh, phân tích, tổng hợp… để phân tích, đánh giá thực tiễn công tác lập kế hoạch kiểm toán BCTC Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn thuế ATAX, từ đưa đề xuất nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch kiểm toán BCTC B ố cục đề tài Ngoài phần Mở đầu Kết luận, Luận văn gồm có chương: Chương 1: Lý luận chung lập kế hoạch kiểm toán BCTC Chương 2: Lập kế hoạch kiểm toán BCTC Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn thuế ATAX Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch kiểm toán BCTC Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn thuế ATAX Tổng quan tài liệu nghiên cứu “Chương trình kiểm toán mẫu” thuộc dự án Tăng cường lực Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) thực với tài trợ Ngân hàng giới (WB): Phương pháp luận kiểm toán Chương trình kiểm toán mẫu phương pháp kiểm toán dựa rủi ro Theo Footer Page of 126 Header Page of 126 việc xác định, đánh giá thiết kế thủ tục để xử lý rủi ro thực suốt trình kiểm toán “Audit approach Manual 2004” tài liệu Deloitte Touch Tomasu xuất năm 2004 có ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch kiểm toán Nội dung tài liệu hướng dẫn phương pháp kiểm toán BCTC dựa rủi ro, với tập trung vào hiểu biết kinh doanh khách hàng xác định rủi ro liên quan với khách hàng, hợp đồng kiểm toán tổng thể báo cáo tài Nghiên cứu khác Ngô Thị Kim Anh (2011) với đề tài “Đánh giá hệ thống KSNB DN giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC Công ty Kiểm toán Kế toán AAC” tìm hiểu công tác đánh giá hệ thống KSNB DN giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC Công ty Kiểm toán Kế toán AAC áp dụng thực tế khách hàng, từ đề xuất giải pháp hoàn thiện dựa sở tổng hợp, hệ thống hóa lý luận thực tiễn đánh giá hệ thống KSNB DN giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC AAC Nghiên cứu Trần Thị Thanh Tiếng (2012) với đề tài “Nghiên cứu phương pháp xác định phạm vi thử nghiệm từ kết đánh giá rủi ro kiểm soát kiểm toán báo cáo tài doanh nghiệp Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Thuế ATAX” thông qua việc tìm hiểu, thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin từ thực tiễn Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn thuế ATAX, phát hạn chế công tác xác định phạm vi thử nghiệm từ kết đánh giá rủi ro kiểm soát Trên sở tổng hợp, hệ thống hóa lý luận, đề tài đưa phương thức đánh giá rủi ro kiểm Footer Page of 126 Header Page of 126 soát nhằm khắc phục hạn chế việc thực thử nghiệm kiểm soát ATAX Một nghiên cứu khác Phạm Thị Kiều Chinh (2011) với đề tài “Hoàn thiện công tác lập kế hoạch kiểm toán BCTC Công ty TNHH Deloitte Việt Nam” hệ thống hóa lý luận phân tích thực trạng lập kế hoạch kiểm toán công ty Delloitte Việt Nam-chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, từ đưa phương hướng giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch kiểm toán BCTC công ty Deloitte Việt Nam Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BCTC 1.1 KHÁI QUÁT VỀ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1.1 Khái niệm lập kế hoạch kiểm toán Theo chuẩn mực kiểm toán Quốc tế ISA 300, “lập kế hoạch có nghĩa việc phát triển chiến lược tổng thể phương pháp tiếp cận với chi tiết tính chất thời gian dự tính nội dung kiểm toán Mục tiêu việc lập kế hoạch để thực kiểm toán cách có hiệu theo thời gian dự kiến” 1.1.2 Khái quát quy trình kiểm toán vị trí khâu lập kế hoạch quy trình kiểm toán Để đảm bảo tính hiệu quả, tính kinh tế tính hiệu lực kiểm toán để thu thập chứng kiểm toán đầy đủ có giá trị làm cho kết luận kiểm toán viên tính trung thực hợp lý số liệu báo cáo tài chính, kiểm toán thường tiến hành theo quy trình gồm ba giai đoạn sau: Lập kế hoạch thiết kế phương pháp kiểm toán, thực kế hoạch kiểm toán, hoàn thành kiểm toán công bố báo cáo kiểm toán Trong đó, lập kế hoạch thiết kế phương pháp kiểm toán bước công việc tổ chức công tác kiểm toán nhằm tạo tất tiền đề điều kiện cụ thể trước thực hành kiểm toán Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2 NỘI DUNG LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.2.1 Chuẩn bị kiểm toán a Đánh giá khả chấp nhận kiểm toán Hệ thống kiểm soát chất lượng yêu cầu kiểm toán viên công ty kiểm toán xây dựng hệ thống sách thủ tục để định chấp nhận khách hàng tiếp tục khách hàng cũ Các sách, thủ tục phải đảm bảo khả chấp nhận khách hàng có ban quản lý thiếu liêm mức thấp Để đưa định chấp nhận hay trì khách hàng KTV phải xem xét tính độc lập, khả phục vụ tốt khách hàng tính liêm ban quản trị doanh nghiệp b Nhận diện lý kiểm toán công ty khách hàng Thực chất việc nhận diện lý kiểm toán công ty khách hàng việc xác định người sử dụng báo cáo tài mục đích sử dụng báo cáo họ Để biết điều đó, kiểm toán viên vấn trực tiếp Ban giám đốc khách hàng (đối với khách hàng mới) dựa vào kinh nghiệm kiểm toán thực trước (đối với khách hàng cũ) Và suốt trình thực kiểm toán sau này, kiểm toán viên thu thập thêm thông tin để hiểu biết thêm lý kiểm toán công ty khách hàng c Lựa chọn đội ngũ nhân viên kiểm toán Kiểm toán viên người trực tiếp thực công việc kiểm toán, chất lượng đội ngũ nhân viên định chất lượng kiểm toán Vì vậy, trình kiểm toán phải thực nhiều người đào tạo đầy đủ thành thạo kiểm toán viên Footer Page of 126 Header Page of 126 d Hợp đồng kiểm toán Khi định chấp nhận kiểm toán cho khách hàng xem xét vấn đề trên, bước cuối giai đoạn chuẩn bị kiểm toán mà công ty kiểm toán phải đạt hợp đồng kiểm toán Đây thỏa thuận thức công ty kiểm toán khách hàng việc thực kiểm toán dịch vụ liên quan khác 1.2.2 Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể a Thu thập thông tin sở Trong giai đoạn này, kiểm toán viên phải thu thập hiểu biết ngành nghề, công việc kinh doanh khách hàng, tìm hiểu hệ thống kế toán, kiểm soát nội bên liên quan để đánh giá rủi ro lên kế hoạch kiểm toán b Thu thập thông tin nghĩa vụ pháp lý khách hàng Việc thu thập thông tin nghĩa vụ pháp lý khách hàng giúp cho kiểm toán viên nắm bắt quy trình mang tính pháp lý có ảnh hưởng đến mặt hoạt động kinh doanh như: Giấy phép thành lập điều lệ công ty; Các BCTC, báo cáo kiểm toán, tra hay kiểm tra năm hành hay vài năm trước; Biên họp cổ đông, Hội đồng quản trị Ban giám đốc; Các hợp đồng cam kết quan trọng c Thực thủ tục phân tích Sau thu thập thông tin sở thông tin nghĩa vụ pháp lý khách hàng, kiểm toán viên tiến hành thực thủ tục phân tích thông tin thu thập để hỗ trợ cho việc lập kế hoạch chất, thời gian nội dung thủ tục kiểm toán sử dụng để thu thập chứng kiểm toán Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 d Đánh giá tính trọng yếu rủi ro Trong giai đoạn lập kế hoạch, kiểm toán viên phải đánh giá mức độ trọng yếu để ước tính mức độ sai sót BCTC chấp nhận được, xác định phạm vi kiểm toán đánh giá ảnh hưởng sai sót lên báo cáo tài để từ xác định chất, thời gian phạm vi khảo sát (thử nghiệm) kiểm toán Ở đây, kiểm toán viên cần đánh giá mức trọng yếu cho toàn báo cáo tài phân bổ mức đánh giá cho khoản mục BCTC: Trên sở mức trọng yếu xác định cho toàn BCTC phân bổ cho khoản mục, kiểm toán viên cần đánh giá khả xảy ro sai sót trọng yếu mức độ toàn báo cáo tài khoản mục để phục vụ cho việc thiết kế thủ tục kiểm toán xây dựng chương trình cho khoản mục e Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội đánh giá rủi ro kiểm soát Theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 400 – Đánh giá rủi ro kiểm soát nội bộ: “Kiểm toán viên phải có đủ hiểu biết hệ thống kế toán kiểm soát nội khách hàng để lên kế hoạch kiểm toán xây dựng cách tiếp cận kiểm toán có hiệu quả” Các yếu tố cần xem xét hệ thống kiểm soát nội bao gồm: Môi trường kiểm soát, hệ thống kế toán, thủ tục kiểm soát, kiểm toán nội 1.2.3 Thiết kế chương trình kiểm toán a Chương trình kiểm toán Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 300, chương trình kiểm toán toàn dẫn cho kiểm toán viên trợ lý kiểm toán tham gia vào công việc kiểm toán phương tiện ghi Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 CHƯƠNG LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY THHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ ATAX 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ ATAX 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Công ty 2.1.3 Khái quát quy trình kiểm toán BCTC ATAX a Cơ sở xây dựng quy trình kiểm toán BCTC ATAX b Phương pháp tiếp cận kiểm toán chung nguyên tắc khác c Các nội dung quy trình kiểm toán BCTC ATAX Quy trình kiểm toán BCTC ATAX chia thành 03 giai đoạn: Lập kế hoạch kiểm toán; thực kiểm toán; Tổng hợp, kết luận lập Báo cáo kiểm toán 2.2 LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ ATAX 2.2.1 Giai đoạn chuẩn bị trước kiểm toán Công tác chuẩn bị trước kiểm toán Công ty thực qua ba khâu gởi thư giới thiệu tới khách hàng, xem xét chấp nhận khách hàng đánh giá rủi ro hợp đồng, hợp đồng kiểm toán nhóm kiểm toán 2.2.2 Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể Sau ký xong hợp đồng kiểm toán, Công ty tiến hành bắt tay vào lập kế hoạch kiểm toán tổng thể Công việc thực kiểm toán viên có chuyên môn vững kinh nghiệm Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 thực tiễn cao, quản lý nhiều kiểm toán Cụ thể công việc lập kế hoạch kiểm toán tổng thể ATAX sau: a Tìm hiểu khách hàng môi trường hoạt động ATAX thu thập hiểu biết khách hàng môi trường hoạt động để xác hiểu kiện, giao dịch thông lệ kinh doanh khách hàng có ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC, qua giúp xác định với rủi ro sai sót trọng yếu gian lận nhầm lẫn b Tìm hiểu sách kế toán chu trình kinh doanh quan trọng Mục tiêu xác định hiểu phương pháp kế toán áp dụng cho giao dịch kiện liên quan đến chu trình kinh doanh quan trọng; đánh giá mặt thiết kế thực thủ tục kiểm soát chu trình kinh doanh này; định xem liệu có thực kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ; thiết kế thủ tục kiểm tra phù hợp có hiệu Hiện ATAX thực công việc cho chu trình kinh doanh chính: Chu trình bán hàng, phải thu, thu tiền; Chu trình mua hàng, phải trả, chi tiền; Chu trình hàng tồn kho, giá thành, giá vốn; Chu trình tiền lương trích theo lương; Chu trình TSCĐ XDCB c Phân tích sơ BCTC ATAX phân tích sơ BCTC để phát tồn giao dịch, kiện, hệ số tài xu hướng bật thường; giúp xác định vùng có rủi ro sai sót trọng yếu ATAX thực phân tích BCTC cách: -Phân tích biến động cho bảng cân đối kế toán báo cáo kết kinh doanh năm với năm trước kể số tuyệt đối Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 tương đối cho khoản mục chủ yếu khoản mục có số dư lớn, biến động lớn tiêu nhạy cảm , - Phân tích hệ số đánh giá vùng khả xảy sai sót trọng yếu d Đánh giá chung hệ thống KSNB rủi ro gian lận ATAX thực công việc với mục tiêu đánh giá chung hệ thống KSNB khách hàng có kiểm soát hiệu xử lý thông tin tài tin cậy xác định rủi ro sai sót trọng yếu gian lận Đánh giá hệ thống KSNB khách hàng giai đoạn lập kế hoạch, KTV cách vấn, quan sát kiểm tra thực tế yếu tố 03 thành phần gồm Môi trường kiểm soát, Qui trình đánh giá rủi ro, Giám sát hoạt động kiểm soát e Xác định mức trọng yếu - Xác định mức trọng yếu tổng thể: Dựa vào đặc điểm khách hàng kinh nghiệm mà KTV chọn tiêu để xác lập mức trọng yếu cho toàn BCTC sau: + 2% tổng tài sản ngắn hạn nguồn vốn chủ sở hữu + Từ 5% đến 10% lợi nhuận sau thuế TNDN + Từ 0,5% đến 3% doanh thu tùy thuộc vào quy mô đối tượng - Xác định mức trọng yếu thực hiện: Tùy thuộc vào xét đoán chuyên môn KTV khách hàng, mức trọng yếu thực xác định từ khoảng 50% - 75% so với mức trọng yếu tổng thể xác định - Xác định ngưỡng sai sót bỏ qua: Tùy theo khách hàng xét đoán mình, KTV xác định ngưỡng sai sót bỏ qua mức tối đa 4% mức trọng yếu thực Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 f Tổng hợp kế hoạch kiểm toán Sau hoàn thành nội dung giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC trên, trưởng nhóm kiểm toán chủ nhiệm kiểm toán tổng hợp nội dung từ GLV A110, A120, A310, A510, A400, A600 A710 phần giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 2.2.3 Thiết kế chương trình kiểm toán a Xác định phương pháp kiểm toán Sau lập kế hoạch kiểm toán thổng thể, sở mức trọng yếu xác lập, tìm hiểu đánh giá hệ thống kiểm soát nội khách hàng, kiểm toán viên phán đoán rủi ro chi tiết có khả xảy ra, tài khoản sai sót tiềm tàng tài khoản bị ảnh hưởng rủi ro chi tiết Tiếp theo, KTV xác định phương pháp kiểm toán cho khoản mục nhằm đạt độ tin cậy hợp lý Phương pháp kiểm toán ATAX tóm lược trình bày Bảng 2.1 b Xác định thủ tục kiểm tra chi tiết Để hỗ trợ cho kiểm toán viên việc thực kiểm toán chi tiết, tài khoản báo cáo tài chính, ATAX đưa chương trình kiểm toán chi tiết mẫu Hội VACPA vào làm chương trình kiểm tra chi tiết chuẩn bao gồm thủ tục kiểm tra chi tiết thường sử dụng để kiểm tra sai sót tiềm tàng tài khoản Kiểm toán viên phải cân nhắc lựa chọn thủ tục kiểm toán có sẵn chương trình kiểm toán chi tiết chuẩn đồng thời sửa đổi thủ tục kiểm toán có tự thiết kế bổ sung thêm thủ tục kiểm toán Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 Bảng 2.1 Tóm lược phương pháp kiểm toán ATAX Rủi ro chi tiết phát Rủi ro chi tiết không phát Không Tin tưởng vào hệ thống KSNB tin tưởng vào hệ thống Không Tin tưởng vào hệ thống KSNB KSNB Phương tin tưởng vào hệ thống KSNB Kiểm tra Kiểm tra Kiểm tra Kiểm tra pháp bước kiểm chi tiết bước kiểm chi tiết kiểm soát nhằm mức độ soát nhằm mức độ toán giảm bớt rủi tập trung xác định trung ro chi tiết sai sót tiềm bình phát tàng tương được, kiểm ứng, kiểm tra tra chi tiết chi tiết mức mức độ độ đại diện 2.3 NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY THHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ ATAX 2.3.1 Những kết đạt lập kế hoạch kiểm toán BCTC - Một cách tổng quát, công tác lập kế hoạch kiểm toán Công ty ATAX thực đầy đủ theo chương trình kiểm toán mẫu VACPA Kế hoạch kiểm toán lập dựa hiểu biết hoạt động đơn vị khách hàng đưa định Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 hướng cho kiểm toán giúp ATAX tiến hành kiểm toán cách thuận lợi, hạn chế rủi ro - Việc thu thập thông tin ATAX thực linh động nhiều cách KTV tự tìm hiểu, trao đổi với KTV tiền nhiệm, vấn khách hàng, nghiên cứu hồ sơ tài liệu giúp tìm hiểu cách toàn diện, thông tin đầy đủ để thực kiểm toán hiệu - Kết bước công việc trình lập kế hoạch thể giấy tờ làm việc hai dạng trần thuật việc lựa chọn câu trả lời “Có”, “Không” bảng câu hỏi Chính đa dạng giúp KTV linh hoạt việc tìm hiểu thông tin có dạng câu hỏi đóng gây hạn chế cho vấn đề phức tạp cần tìm hiểu, không bao hàm hết thông tin mà KTV thu thập - Công tác lưu trữ hồ sơ sổ sách ATAX khoa học hợp lý 2.3.2 Những hạn chế tồn lập kế hoạch kiểm toán BCTC - Công ty áp dụng chương trình kiểm toán mẫu VACPA cung cấp giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC cho tất hợp đồng kiểm toán BCTC mà chưa cụ thể cho qui mô, ngành hoạt động khách hàng Công ty chưa có chương trình hướng dẫn, đào tạo chi tiết thực công việc phần lập kế hoạch kiểm toán BCTC cho KTV trợ lý KTV Điều làm cho KTV trợ lý KTV lúng túng, nhiều thời gian cảm thấy áp lực lớn thực công việc giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán Từ dễ dẫn đến việc Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 thực cho đầy đủ thủ tục với chất lượng cung cấp thông tin sai lệch làm cho kết kiểm toán nhiều rủi ro - Chưa phân cấp bậc cho KTV trợ lý KTV theo kinh nghiệm, lực người gây khó khăn cho trưởng phòng việc phân công công việc cụ thể cho KTV, trợ lý KTV phù hợp với kinh nghiệm lực người, dễ dẫn đến người phân công không đủ kinh nghiệm lực hoàn thành công việc - Công ty chưa xây dựng qui trình soát xét chất lượng cho giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC Dễ dẫn đến kế hoạch kiểm toán không đạt chất lượng, không trợ giúp nhiều cho giai đoạn thực hợp đồng kiểm toán 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế - Chưa nhận thức tầm quan trọng lập kế hoạch kiểm toán BCTC - Chất lượng KTV - Mức phí kiểm toán chưa thật hợp lý KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 2, luận văn giới thiệu tổng quan trình hình thành, phát triển, đặc điểm hoạt động, tổ chức máy quản lý công tác lập kế hoạch kiểm toán BCTC Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn thuế ATAX Những hiểu biết định quy định Công ty việc khảo sát thực trạng hồ sơ kiểm toán BCTC DN giúp cho việc nghiên cứu công tác lập kế hoạch kiểm toán BCTC ATAX thuận tiện Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ ATAX 3.1 SỰ CẦN THIẾT VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ ATAX 3.1.1 Sự cần thiết hoàn thiện công tác lập kế hoạch kiểm toán BCTC 3.1.2 Phương hướng hoàn thiện công tác lập kế hoạch kiểm toán BCTC Lập kế hoạch kiểm toán BCTC có vị trí quan trọng kiểm toán BCTC công ty kiểm toán nói chung Công ty ATAX nói riêng Chính vậy, lập kế hoạch kiểm toán cần phải hoàn thiện nhằm xây dựng chương trình kiểm toán hợp lý với phạm vi phù hợp, giảm rủi ro kinh doanh, tiết kiệm chi phí trì danh tiếng cho Công ty ATAX Tuy nhiên, việc hoàn thiện cần thực nguyên tắc phương hướng chung sau: - Phải hướng tới yêu cầu hội nhập dịch vụ với nước khu vực giới - Các giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch kiểm toán BCTC phải tính đến đặc điểm riêng Công ty ATAX, phải xem xét đến tính khả thi giải pháp, trình độ nhân viên nâng cao chất lượng theo hướng tiết kiệm thời gian, chi phí nhân lực Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ ATAX 3.2.1 Các giải pháp hoàn thiện giai đoạn chuẩn bị kiểm toán a Hoàn thiện việc chấp nhận khách hàng đánh giá rủi ro hợp đồng ATAX chưa xây dựng hệ thống sách cho định Công ty việc có chấp khách khách hàng tiếp tục khách hàng cũ Đồng thời thủ tục đánh giá rủi ro hợp đồng dừng thủ tục chung, chưa đưa điểm xem xét cụ thể giúp KTV nhận biết yếu tố dẫn đến rủi ro hợp đồng cho thủ tục đề cập mẫu GLV A110, A120 Mặt khác, ATAX chưa đưa tiêu chí cần nhận biết đánh giá rủi ro hợp đồng kiểm toán cho mức thấp, trung bình cao từ kết thực thủ tục đánh giá rủi ro hợp đồng kiểm toán Hiện KTV ATAX đánh giá mức độ rủi ro hợp đồng dựa xét đoán kinh nghiệm cá nhân Để khắc phục khiếm khuyết này, tác giả nghiên cứu hướng dẫn phương pháp kiểm toán Công ty kiểm toán Deloitte, đồng thời với việc xem xét điều kiện thực tế ATAX, đề xuất giải pháp sau: (1)Đề xuất hệ thống sách chấp nhận khách hàng đánh giá rủi ro hợp đồng (2) Đề xuất bảng câu hỏi phục vụ cho việc đánh giá rủi ro hợp đồng kiểm toán thủ tục chung sau Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 (3) Đề xuất phương pháp xác định mức độ rủi ro hợp đồng kiểm toán (thấp, trung bình, cao) từ kết thực thủ tục đánh giá rủi ro hợp đồng b Hoàn thiện lựa chọn KTV trợ lý KTV cho nhóm kiểm toán Lựa chọn KTV trợ lý KTV công việc quan trọng giai đoạn chuẩn bị kiểm toán KTV trợ lý KTV người trực tiếp thực công việc kiểm toán, chất lượng đội ngủ KTV trợ lý KTV định đến chất lượng kiểm toán Hơn nữa, lựa chọn KTV trợ lý KTV phù hợp với qui mô tính phức tạp hợp đồng kiểm toán đảm bảo chất lượng, tiến độ thực mà tiết kiệm chi phí Để thực việc này, Công ty kiểm toán cần phải phân phân chia cấp bậc qui định nhiệm vụ cấp bậc cho KTV trợ lý KTV, điều mà ATAX chưa thực tác giả đề xuất phân cấp nhân viên yêu cầu công việc thực cấp bậc sau: (1)Phân cấp bậc nhân viên Quy định cấp bậc nhân viên tương ứng với trình độ chuyên môn, chất lượng công tác thời gian thâm niên công tác họ ATAX trình bày Phụ lục 16 (2) Yêu cầu công việc cấp bậc nhân viên: Tương ứng với cấp bậc Phụ lục 16 nhiệm vụ cấp bậc đảm nhiệm hợp đồng kiểm toán, cụ thể trình bày Phụ lục 17 Từ phân cấp cấp bậc nhân viên yêu cầu nhiệm vụ cấp nhân viên trình bày Phụ lục 16 Phụ lục 17, Công ty có Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 thể dễ dàng chọn nhóm kiểm toán phù hợp cho hợp đồng kiểm toán 3.2.2 Các giải pháp hoàn thiện giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán tổng thể a Hoàn thiện việc tìm hiểu khách hàng môi trường hoạt động Thực tế ATAX thực công việc dừng lại mức độ thu thập thông tin theo mẫu có sẳn chương trình kiểm toán mẫu VACPA, mà chưa hướng đến mục đích xác định rủi ro có sai sót trọng yếu gian lận nhầm lẫn từ hiểu biết đưa biện pháp ứng phó rủi ro thích hợp Các khiếm khuyết xuất phát từ việc Công ty chưa định hướng mục tiêu cụ thể công việc hiểu biết kinh doanh môi trường hoạt động chưa có hướng dẫn phương pháp thu thập thông tin thực nội dung việc hiểu biết kinh doanh môi trường hoạt động Để khắc phục tồn này, qua nghiên cứu hướng dẫn phương pháp kiểm toán Deloite tình hình thực tế ATAX tác giả đề xuất giải pháp sau: (1) Đề xuất mục tiêu việc tìm hiểu khách hàng môi trường hoạt động (2) Đề xuất Phương pháp thu thập thông tin tìm hiểu kinh doanh môi trường hoạt động (3) Đề xuất cách thực nội dung tìm hiểu khách hàng môi trường hoạt động, gồm: * Cách thực nội dung Hiểu biết môi trường hoạt động yếu tố bên ảnh hưởng đến doanh nghiệp * Cách thực nội dung Hiểu biết yếu tố nội ảnh hưởng đến doanh nghiệp Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 b Hoàn thiện phân tích sơ BCTC Công ty ATAX có qui định thực thủ tục phân tích đánh giá rủi ro tìm hiểu hoạt động kinh doanh khách hàng giai đoạn lập kế hoạch, nhiên ATAX chưa vận dụng hết tiêu phương pháp phân tích mà tác giả thấy chúng hữu ích đánh giá rủi ro tìm hiểu hoạt động kinh doanh khách hàng, là: (1) So sánh tiêu khách hàng với với tiêu trung bình ngành doanh nghiệp có qui mô ngành, qua đánh giá tình hình hoạt động, tình hình tài doanh nghiệp thấy bất thường để khoanh vùng rủi ro cần tập trung cho thử nghiệm bản; (2) Phân tích cân tài thông qua tiêu vốn lưu động ròng (VLĐR), nhu cầu vốn lưu động ròng (NC VLĐR), ngân quỹ ròng (NQR) (3) Phân tích khả phá sản doanh nghiệp thông qua hệ số Khả toán lãi vay (4) Phân tích khả tạo tiền chi trả thực tế c Hoàn thiện xác định mức trọng yếu Trong giai đoạn lập kế hoạch, ATAX có xác định mức trọng yếu (như trình bày mục 2.2.2) Tuy nhiên Công ty xác định mức trọng yếu tổng thể BCTC, mà chưa phân bổ mức trọng yếu cho khoản mục hay số dư tài khoản Đồng thời, chọn sở ước lượng (tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, doanh thu hay lợi nhuận sau thuế) tỉ lệ khoảng tỉ lệ qui định trước sở ước lượng để xác định mức trọng yếu tổng thể BCTC, KTV ATAX chọn theo xét đoán kinh nghiệm cá nhân KTV mà Công ty chưa đưa cách lựa chọn thống toàn công Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 ty Để khắc phục nhược điểm này, tác giả đề xuất giải pháp sau: (1)Đề xuất cách chọn sở ước lượng để xác định mức trọng yếu tổng thể BCTC Theo cách này, KTV dựa loại hình, đặc điểm khách hàng đánh giá đánh giá KTV khách hàng để lựa chọn sở ước lượng, chi tiết trình bày Bảng 3.8 (2) Đề xuất cách chọn tỉ lệ để xác định mức trọng yếu tổng thể BCTC (3) Đề xuất phương pháp phân bổ mức trọng yếu tổng thể cho khoản mục 3.2.3 Các giải pháp hoàn thiện giai đoạn thiết kế chương trình kiểm toán Đánh giá rủi ro sai phạm cấp độ số dư tài khoản sở dẫn liệu bước công việc làm sở quan trọng xác định phương pháp kiểm toán cho khoản mục nhằm đạt độ tin cậy hợp lý việc thiết kế thủ tục kiểm toán nhằm xác định xem rủi ro có thực tồn hay không Tuy nhiên, giai đoạn thiết kế chương trình kiểm toán, ATAX bỏ qua bước đánh giá rủi ro sai phạm cấp độ số dư tài khoản sở dẫn liệu Dựa nghiên cứu tài liệu hướng dẫn phương pháp kiểm toán Công ty kiểm toán Deloitte tình hình thực tế ATAX, tác giả đề nghị đưa công việc đánh giá rủi ro cấp độ số dư tài khoản sở dẫn liệu vào giai đoạn thiết kế chương trình kiểm toán, đồng thời đề xuất phương pháp thực công việc a Xem xét rủi ro cụ thể xác định thời gian lập kế hoạch: - Khi xác định mức trọng yếu Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 - Khi đánh giá rủi ro hợp đồng - Khi thực công việc lập kế hoạch khác: b Đánh giá rủi ro cấp độ số dư tài khoản sở dẫn liệu c Xác định rủi ro cụ thể phát 3.2.4 Đề xuất qui trình kiểm soát chất lượng giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC Kiểm toán nghề xuất thị trường kiểm toán có canh tranh phát triển mạnh Để tồn lâu dài phát triển bền vững, chất lượng kiểm toán phải thật tốt, mang đến cho khách hàng giá trị thực Để nâng cao chất lượng kiểm toán, kiểm toán cần kiểm soát chất lượng chặt chẽ, hợp đồng kiểm toán lớn có rủi ro cao Do đó, tác giả đề xuất qui trình kiểm soát chất lượng, mô tả sơ đồ 3.1 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong Chương này, Tác giả đưa lý cần phải hoàn thiện công tác lập kế hoạch kiểm toán BCTC Công ty ATAX xuất phát từ nhu cầu việc hội nhập quốc tế chiến lược phát triển ATAX Đồng thời, chương đưa phương hướng hoàn thiện lập kế hoạch kiểm toán BCTC ATAX Trên sở phương hướng đó, Tác giả đề xuất giải pháp cụ thể liên quan đến việc chấp nhận khách hàng đánh giá rủi ro hợp đồng; lựa chọn nhóm kiểm toán; tìm hiểu khách hàng môi trường hoạt động, tiêu phân tích; xác định mức trọng yếu; thiết kế chương trình kiểm toán đề xuất qui trình kiểm soát chất lượng giai đoạn lập kế hoạch Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 KẾT LUẬN Lập kế hoạch kiểm toán BCTC giai đoạn có vai trò quan trọng kiểm toán BCTC, góp phần tiết kiệm chi phí nâng cao chất lượng kiểm toán Đây giai đoạn quan trọng chiếm nhiều thời gian, công sức qui trình kiểm toán BCTC Việc lập kế hoạch kiểm toán BCTC cách hợp lý, khoa học góp phần làm tăng hiệu kiểm toán, nâng cao chất lượng kiểm toán tạo điều kiện phát triển vững mạnh công ty kiểm toán môi trường cạnh tranh Chính lý mà tác giả sâu nghiên cứu tình hình thực tế công tác lập kế hoạch kiểm toán BCTC ATAX, để từ phân tích nguyên nhân đưa đề xuất hợp lý nhằm góp phần hoàn thiện quy định công tác lập kế hoạch kiểm toán BCTC Công ty Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, luận văn giải vấn đề sau đây: - Luận văn nghiên cứu, tổng hợp hệ thống hóa vấn đề lập kế hoạch kiểm toán BCTC - Mô tả quy định ATAX phản ánh thực trạng công tác lập kế hoạch kiểm toán BCTC số khách hàng cụ thể - Trên sở đánh giá tồn từ thực tế, Luận văn đưa giải pháp để hoàn thiện quy định công tác lập kế hoạch kiểm toán BCTC Với giải pháp đề xuất, tác giả tin mang lại hiệu cao cho kiểm toán, góp phần ngày nâng cao chất lượng kiểm toán Footer Page 26 of 126 ... cứu Đối tư ng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu lý luận lập kế hoạch kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài thực tiễn Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn thuế ATAX Footer... kiểm toán; thực kiểm toán; Tổng hợp, kết luận lập Báo cáo kiểm toán 2.2 LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ ATAX 2.2.1 Giai đoạn chuẩn bị trước kiểm toán Công. .. chung lập kế hoạch kiểm toán BCTC Chương 2: Lập kế hoạch kiểm toán BCTC Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn thuế ATAX Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch kiểm toán BCTC Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập Kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế ATA, Lập Kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế ATA, Lập Kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế ATA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay