Kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Gạch men Cosevco

26 17 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 17:38

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN TRẦN THANH PHƢƠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRƢƠNG BÁ THANH Phản biện 1: TS ĐOÀN NGỌC PHI ANH Phản biện 2: PGS.TS LÊ ĐỨC TOÀN Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 12 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế nay, doanh nghiệp phải thường xuyên dựa vào nhiều nguồn thông tin khác để định quản trị nhằm đạt kết tốt trình sản xuất kinh doanh Kế toán quản trị cung cấp nhiều thông tin hữu hiệu cho nhà quản trị cho việc định kinh doanh Tuy nhiên doanh nghiệp Việt Nam việc vận dụng hệ thống kế toán phục vụ cho lãnh đạo việc định chưa thực phổ biến Công ty cổ phần Gạch men COSEVCO năm qua không ngừng phát triển mạng lưới bán lẻ vùng thị trường, chi nhánh từ Huế trở vào phía Nam - Phát triển mạnh hệ thống bán hàng vào công trình, tăng sản lượng tiêu thụ - Tìm kiếm xây dựng lại thị trường xuất khẩu, trước mắt xây dựng lại thị trường Lào - Tập trung xây dựng củng cố quan hệ thân thiện với khách hàng - Tăng cường công tác trưng bày đại lý hình thức Kệ, Màng tường đại lý lớn - Tổ chức tiếp thị đến công trình, khu dân cư Vì việc quản lý chi phí quan trọng, giúp cho người lãnh đạo dự kiến khoản chi sở đưa định phù hợp với tình trạng Công ty Giúp cho phận kết hợp chặt chẽ với nhằm tránh thất thoát xảy Footer Page of 126 Header Page of 126 Xuất phát từ thực tiễn Tôi chọn đề tài “ Kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần Gạch men COSEVCO” Mục tiêu nghiên cứu đề tài Thông qua phân tích thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần Gạch men COSEVCO, từ đề tài đề xuất số giải pháp kế toán quản trị chi phí nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu vấn đề kế toán quản trị chi phí lý luận thực tiến Công ty cổ phần Gạch men COSEVCO nhằm đạt mục tiêu hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu kế toán quản trị chi phí phạm vị Công ty cổ phần Gạch men COSEVCO bao gồm toàn phận, từ khâu sản xuất gạch men đến khâu hoàn thành tiêu thụ Công ty cổ phần Gạch men COSEVCO Phƣơng pháp nghiên cứu Tổng hợp, phân tích, so sánh, kiểm chứng, vấn qua nhằm đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí đơn vị Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Trên sở lý luận kế toán quản trị chi phí đánh giá thực trạng công tác quản trị chi phí Công ty cổ phần Gạch men COSEVCO, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị chi phí đơn vị - Làm sở, tảng tài liệu tham khảo quan trọng cho đề tài nghiên cứu Footer Page of 126 Header Page of 126 Tổng quan tài liệu nghiên cứu Qua trình tìm hiểu, tác giả biết đến thời điểm có nhiều đề tài nghiên cứu kế toán quản trị chi phí như: Tài liệu kế toán chi phí Thạc sĩ Huỳnh Lợi, nhà xuất Giao thông vận tải (năm 2009) trình bày nội dung phân loại chi phí kế toán quản trị, lập dự toán chi phí,… Nội dung lý thuyết chung cho doanh nghiệp vận dụng tác giả tham khảo để viết phần sở lý luận kế toán quản trị chi phí luận văn Tài liệu kế toán quản trị PGS TS Phạm Văn Dược (chủ biên) TS Trần Văn Tùng, nhà xuất lao động (2011) nghiên cứu kế toán quản trị chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức trình đánh giá trách nhiệm quản lý phận Tác giả nghiên cứu nhiều nội dung có ích cho kế toán việc lựa chọn phương pháp tập hợp chi phí Luận văn thạc sĩ tác giả Trần Thanh Dũng (2013) với đề tài “Kế toán quản trị chi phí sản xuất công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng COSEVCO – I Quảng Bình” Thông qua ba chương luận văn, tác giả trình bày cách tóm tắt đầy đủ sở lý luận chung kế toán quản trị chi phí dựa sở nghiên cứu công bố Tác giả sử dụng phương pháp thu thập thông tin, so sánh, quan sát, thực tế đơn vị để làm rõ hạn chế quản việc kiểm soát chi phí từ đưa giải pháp khoa học hợp lý nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng COSEVCO – I Quảng Bình Luận văn thạc sĩ tác giả Nguyễn Hoàng Khiêm (2012) với đề tài “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty Cổ phần Tư Footer Page of 126 Header Page of 126 vấn Thiết kế xây dựng Bình Định” nghiên cứu cở sở lý luận kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp, tác giả sâu nghiên cứu thực trạng kế toán quản trị chi phí Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế xây dựng Bình Định, đánh giá ưu điểm tồn cần hoàn thiện đưa giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế xây dựng Bình Định Các giải pháp hoàn thiện gồm: Hoàn thiện phân loại chi phí phục vụ cho kế toán quản trị chi phí, hoàn thiện lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh, hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí xác định giá thành sản phẩm, hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí phân tích biến động chi phí Tóm lại, từ tài liệu đề tài nghiên cứu kế toán quản trị chi phí, cho ta thấy tầm quan trọng thông tin kế toán quản chi phí việc kiểm soát chi phí nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Từ điều này, tác giả vận dụng lý thuyết nhằm nghiên cứu thực trạng KTQT Công ty cổ phần Gạch men COSEVCO đưa giải pháp hoàn thiện KTQT chi phí Công ty Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Bản chất kế toán quản trị chi phí Kế toán quản trị chi phí hiểu sau: Kế toán quản trị chi phí không thu nhận, xử lý cung cấp thông tin nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh thực hoàn thành, ghi chép, hệ thống hóa số kế toán mà xử lý cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập dự toán, định phương án kinh doanh 1.1.2 Nhiệm vụ KTQT chi phí doanh nghiệp - Thu thập, xử lý thông tin, số liệu chi phí theo phạm vị, nội dung kế toán quản trị chi phí đơn vị xác định theo thời kỳ - Kiểm tra, giám sát định mức, tiêu chuẩn, dự toán - Cung cấp thông tin theo yêu cầu quản trị nội doanh nghiệp báo cáo kế toán quản trị chi phí - Tổ chức phân tích thông tin phục vụ cho việc lập kế hoạch định ban lãnh đạo doanh nghiệp 1.1.3 Vai trò kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp - Cung cấp thông tin cho trình hoạch định: thông qua việc cung cấp thông tin định mức chi phí, dự toán chi phí sản xuất, dự toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp - Cung cấp thông tin cho trình tổ chức thực hiện: thông tin chi phí hoạt động để kiểm tra việc thực Footer Page of 126 Header Page of 126 - Cung cấp thông tin cho kiểm tra: báo cáo hoạt động theo khâu công việc, báo cáo so sánh kết với kế hoạch - Cung cấp thông tin cho trình định thông qua việc tổng hợp, phân loại thông tin 1.2 PHÂN LOẠI CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Khái niệm chi phí Chi phí định nghĩa giá trị tiền tệ khoản hao phí bỏ nhằm tạo loại tài sản, hàng hóa dịch vụ Trên quan điểm kế toán quản trị, chi phí dòng phí tổn thực tế gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh từ khâu ước tính chi phí, tổ chức thực đến kiểm tra định 1.2.2 Phân loại chi phí a Phân loại chi phí theo chức hoạt động Khi phân loại chi phí theo chức năng, kế toán tài phân chia thành loại sau: Chi phí sản xuất, chi phí sản xuất b Phân loại chi phí theo cách ứng xử Chi phí phân chia thành biến phí, định phí chi phí hỗn hợp - Biến phí: Là loại chi phí tăng, giảm theo tăng, giảm mức độ hoạt động Tổng số biến phí tăng mức độ hoạt động tăng ngược lại Biến phí tính cho đơn vị hoạt động mức hoạt động không đổi - Định phí: Là khoản chi phí không biến đổi mức hoạt động thay đổi, tính cho đơn vị hoạt động sở định phí thay đổi - Chi phí hỗn hợp: Là loại chi phí bao gồm định phí biến phí Footer Page of 126 Header Page of 126 c Phân loại chi phí phục vụ cho việc định - Chi phí kiểm soát chi phí không kiểm soát - Chi phí trực tiếp - chi phí gián tiếp - Chi phí lặn - Chi phí chênh lệch - Chi phí hội 1.3 NỘI DUNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP 1.3.1 Lập dự toán chi phí a Khái quát dự toán Dự toán kế hoạch chi tiết mô tả việc huy động sử dụng nguồn lực doanh nghiệp khoảng thời gian định b Dự toán chi phí sản xuất kinh doanh Định kỳ, doanh nghiệp tiến hành lập dự toán tổng quát bao gồm tập hợp tất dự toán chi tiết trình hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị Dự toán chi phí kinh doanh bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, dự toán chi phí nhân công trực tiếp, dự toán chi phí sản xuất chung, dự toán chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp Các dự toán lập sở đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản xuất kỳ 1.3.2 Tính giá thành sản phẩm a Tính giá thành theo phương pháp toàn Phương pháp tính giá thành toàn phương pháp mà toàn chi phí liên quan đến trình sản xuất sản phẩm nơi sản xuất tính vào giá thành sản phẩm hoàn thành Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 b Tính giá thành theo phương pháp trực tiếp Theo phương pháp có chi phí trình sản xuất mà trực tiếp biến động theo hoạt động sản xuất xem chi phí sản xuất Như bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp chi phí sản xuất chung khả biến Chi phí sản xuất chung bất biến không xem chi phí sản xuất theo phương pháp 1.3.3 Phân tích chi phí phục vụ kiểm soát chi phí doanh nghiệp a Kiểm soát chi phí sản xuất - Kiểm soát chi phí NVLTT - Kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp - Kiểm soát chi phí SXC b Kiểm soát chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí quản lý hành chi phí chung khác toàn doanh nghiệp Còn chi phí bán hàng chi phí phục vụ công tác tiêu thụ sản phẩm Biến động chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp biến động biến phí định phí 1.3.4 Phân tích thông tin chi phí thích hợp để định kinh doanh Quá trình phân tích thông tin thích hợp bao gồm bước sau: - Tập hợp chi phí liên quan đến phương án kinh doanh, chi phí bao gồm chi phí thực tế ước tính, chi phí tiềm ẩn chi phí hội - Loại bỏ khoản chi phí chìm chi phí phát sinh tồn tất phương án kinh doanh Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 2.1.2 Chức nhiệm vụ hoạt động Công ty a Chức b Nhiệm vụ 2.1.3 Tổ chức quản lý Công ty a Các phận máy Công ty Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty theo mô hình trực tuyến, có chức vừa đảm cho người lãnh đạo công việc quản lý định, vừa phát huy khả chuyên môn phòng ban b Chức năng, nhiệm vụ phận Bộ máy tổ chức Công ty tổ chức theo hình thức phân quyền, định đưa từ phận khác tùy theo chức năng, nhiệm vụ mà phận giao 2.1.4 Tổ chức công tác kế toán a Sơ đồ tổ chức máy kế toán b Chức năng, nhiệm vụ nhân viên kế toán 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY 2.2.1 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh Công ty Chi phí sản xuất công ty phân loại theo mục đích công dụng chi phí, cụ thể bao gồm loại chi phí chủ yếu sau: Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Bao gồm tất chi phí nguyên vật liệu như: Đất sét, Cao lanh, Tràng thạch, Đá cuội, Frit trong, nguyên vật liệu phụ như: Phụ gia cho men, Phụ gia in - Chi phí nhân công trực tiếp gồm: tiền lương phải trả khoản trích theo lương công nhân trực tiếp sản xuất - Chi phí sản xuất chung gồm: tiền lương khoản trích theo lương nhân viên phân xưởng, chi phí phụ tùng thay thế, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua khoản chi phí tiền khác - Chi phí bán hàng: Bao gồm khoản chi phí phục vụ cho phận bán hàng - Chi phí quản lý doanh nghiệp: Bao gồm khoản chi phí phục vụ cho phận quản lý doanh nghiệp 2.2.2 Lập dự toán chi phí a Căn trình tự lập dự toán chi phí công ty - Căn lập dự toán: + Tình hình sản xuất kinh doanh năm trước + Các yếu tố định mức, kỷ thuật + Kết thực tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm trước - Trình tự lập dự toán: Hằng năm, phòng Kế hoạch yếu tố định mức chi chí kỷ thuật phòng Công nghệ lập dự toán giá trị sản lượng thực dự toán doanh thu sản phẩm, sở phòng tài kế toán tiến hành lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh, bao gồm: dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, dự toán chi phí nhân công trực tiếp, dự toán chi phí sản xuất chung dự toán chi Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 phí bán hàng quản lý doanh nghiệp Sau hoàn thành dự toán chi phí sản xuất kinh doanh trình lên Hội đồng quản trị công ty để xem xét phê duyệt b Dự toán chi phí - Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: xác định số lượng thành phẩm cần sản xuất, giá mua định mức tiêu hao sản xuất đơn vị sản phẩm - Dự toán chi phí nhân công trực tiếp bao gồm: tiền lương theo sản phẩm, khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN) công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm - Dự toán chi phí sản xuất chung - Dự toán chi phí bán hàng: Được xác định số lượng sản phẩm tiêu thụ, tiền lương theo sản phẩm tiêu thụ khoản trích theo lương - Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp: Được xác định dựa hệ số lương, khoản chi tiêu năm trước, kế hoạch sản lượng sản xuất tiêu thụ năm 2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm a Kế toán chi phí sản xuất - Kế toán chi phí NVL trực tiếp: Khi ban hành lệnh sản xuất đơn hàng, Công ty ban hành kèm theo bảng định mức dự toán NVL, lệnh cấp NVL cụ thể cho đơn hàng Lệnh sản xuất, bảng định mức lệnh cấp NVL giao cho phận sản xuất trực tiếp liên quan phận kế toán công ty Trong trình sản xuất, có nhu cầu sử dụng NVL, tổ trưởng phận sản xuất lập phiếu yêu cầu cung cấp NVL theo lệnh cấp NVL đơn hàng kế toán vật tư kiểm tra lại định mức cấp phát, Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 lập phiếu xuất kho chuyển cho thủ kho để xuất hàng Thủ kho vào phiếu xuất kho để xuất kho nhập liệu xuất kho vào thẻ kho tương ứng Khi nhận phiếu xuất kho, kế toán ghi vào sổ chi tiết TK6211 - Kế toán chi phí nhân công trực tiếp bao gồm tiền lương, khoản phụ cấp khoản trích theo lương công nhân trực tiếp sản xuất Kế toán sử dụng TK 622, để tập hợp khoản chi phí Công ty tính lương cho công nhân trực tiếp sản xuất theo hệ số lương sản phẩm - Kế toán chi phí sản xuất chung Căn vào chứng từ chi phí như: phiếu xuất kho, bảng chấm công, bảng toán lương, bảng khấu hao TSCĐ… kế toán lấy số liệu ghi vào sổ chi tiết chi phí sản xuất chung hạch toán vào TK 627 chi tiết theo khoản chi phí Các chi phí tập hợp trực tiếp hạch toán trực tiếp cho đối tượng liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp vào sổ chi tiết đến cuối kỳ phân bổ theo doanh thu sản phẩm b Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang tính giá thành sản phẩm Cuối kỳ, toàn chi phí sản xuất phát sinh tập hợp TK 621, 622 TK 627 kết chuyển sang TK 154 để tính giá thành sản phẩm Trên sở tổng hợp chi phí sản xuất kết kiểm kê sản phẩm dở dang cuối kỳ, kế toán tiến hành tính giá trị sản phẩm dở dang Công ty đánh giá sản phẩm dỡ dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 2.2.4 Kiểm soát chi phí a Kiểm soát chi phí NVL trực tiếp Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 Chi phí NVL trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn chi phí sản xuất kinh doanh Công ty nên trình kiểm soát chi phí NVL trực tiếp không tập trung vào việc kiểm soát xuất kho đưa vào sản xuất mà sau trình sản xuất Ở Công ty việc lập báo cáo chi phí NVL tiến hành vào cuối quý, vào bảng kê, sổ chi tiết: bảng kê xuất vật tư, sổ chi tiết chi phí NVL trực tiếp, kế hoạch chi phí NVL… để lập báo cáo chi phí NVL trực tiếp cho sản xuất loại gạch men nêu Bảng 2.13 b Kiểm soát chi phí NCTT Hằng ngày, vào kế hoạch sản xuất duyệt tình hình sản xuất thực tế Phân xưởng, Quản đốc phân xưởng giao việc cho tổ sản xuất Tổ trưởng chịu trách nhiệm giao việc cho công nhân xác nhận khối lượng sản phẩm sản xuất vào biên bàn giao ca 2.2.5 Phân tích chi phí phục vụ định kinh doanh Công ty Việc phân tích thông tin dự toán dài hạn Công ty quan tâm Công ty tiến hành phân tích thông tin báo cáo tài chính, thực phương pháp so sánh để đánh giá mức độ biến động chi phí, chưa khai thác kỹ thuật phân tích điểm hòa vốn, ứng dụng thông tin thích hợp cho việc định sản xuất kinh doanh ngắn hạn, gây tình trạng thụ động hoạt động sản xuất kinh doanh 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY 2.3.1 Những kết đạt đƣợc Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 - Công ty tổ chức kế toán chi tiết chi phí sản xuất tiến hành theo trình tự hợp lý, khoa học kịp thời từ khâu tổ chức hạch toán ban đầu Hệ thống sổ sách kế toán chi phí sản xuất tổ chức đầy đủ - Chứng từ chi phí tổ chức hợp lý, chặt chẻ toàn trình luân chuyển vừa phục vụ công tác kế toán tài vừa phục vụ công tác kế toán quản trị chi phí - Việc phân loại tập hợp chi phí sản xuất theo mục đích công dụng đáp ứng yêu cầu tính giá thành sản phẩm - Báo cáo kế toán quản trị chi phí lập định kỳ, biểu mẫu thiết kế đơn giản thông tin chưa đầy đủ, cung cấp phần thông tin cần thiết chi phí cho lãnh đạo Công ty 2.3.2 Những tồn nguyên nhân tồn - Đơn vị thực việc phân loại chi phí theo mục đích công dụng chưa quan tâm đến công tác quản trị phân tích chi phí - Về lập dự toán chi chi phí chưa đáp ứng yêu cầu quản trị Việc lập dự toán chi phí vào sản lượng doanh thu sản phẩm - Việc tổ chức thông tin kế toán quản trị chưa coi trọng tổ chức dẫn đến việc thu thập số liệu phục vụ cho việc phân tích, xử lý gặp khó khăn - Công tác kiểm soát chi phí mà công ty thực chủ yếu việc kiểm tra, giám sát thực tế trình sản xuất kinh doanh, kiểm soát lượng NVL tiêu hao sản xuất Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 Những tồn tổ chức kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần Gạch men COSEVCO nguyên nhân chủ yếu sau: - Ban lãnh đạo Công ty chưa thực thấy tầm quan trọng KTQT chi phí hiệu cần thiết việc vận dụng kế toán quản trị chi phí quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh - Trình độ, lực nhân viên kế toán đào tào dần lạc hậu so với nhu cầu - Việc triển khai bồi dưỡng kiến thức KTQT cho kế toán viên làm công tác quản lý chưa thực quan tâm đầu tư mức KẾT LUẬN CHƢƠNG Sau nghiên cứu thực trạng kế toán quản trị chi phí Công ty, luận văn đưa đánh giá kết đạt mặt hạn chế công tác kế toán quản trị chi phí Phần nghiên cứu sở để đưa giải pháp khoa học hợp lý nhằm hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí chương Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHẢI HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY 3.1.1 Hạn chế kế toán quản trị chi phí Công ty - Việc thu thập thông tin đơn vị chưa trọng Đặc biệt thông tin phục vụ cho việc định dài hạn Công ty - Việc lập dự toán đơn vị mang tính chất đối phó, chưa xác thực với tình hình thực tế đơn vị - Việc kiểm soát chi phí dừng lại việc kiểm tra xem thực tế với dự toán chênh lệch chưa tìm hiểu thực nguyên nhân chênh lệch yếu tố để xảy chênh lệch 3.1.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty Ở nước ta, với chế thị trường sách kinh tế mở, nhiều loại hình doanh nghiệp đời, doanh nghiệp tư nhân, cổ phần, liên doanh có vốn đầu tư nước ngày phát triển quy mô số lượng, kéo theo nhu cầu cần thiết quản trị tài - kế toán, nhu cầu có công cụ quản lý hữu hiệu hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 3.1.3 Định hƣớng hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty - Kế toán quản trị chi phí cần kết hợp với kế toán tài nhằm sử dụng hiệu thông tin kế toán tài Đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, xác, đầy đủ kế toán quản trị chi phí cho nhà quản trị Công ty - Kế toán quản trị chi phí cần phải đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát, đánh giá trình thực Biết nguyên nhân ảnh hưởng đến chi phí chất lượng sản phẩm - Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí phải xuất phát từ thực trạng nguồn thông tin sẵn có khả hoàn thiện hệ thống thông tin Công ty 3.2 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY 3.2.1 Phân loại chi phí theo cách ứng xử Các khoản mục chi phí Công ty phân loại bảng 3.1 Áp dụng phương pháp cực đại cực tiểu để phân tích chi phí điện chi phí nước mối quan hệ với sản lượng Ta có bảng 3.3 phân loại chi phí theo cách ứng xử Công ty cổ phần Gạch men COSEVCO 3.2.2 Hoàn thiện lập dự toán chi phí a Lập dự toán chi phí nguyên vật liệu Sản lượng tiêu thụ gạch men có tính thời vụ, để xác định lượng nguyên vật liệu cần dự trữ cuối kỳ, Công ty nên dựa vào tình hình thực tế nguyên vật liệu tồn kho, nhu cầu nguyên vật liệu tháng sau, tình hình khan biến động giá thị trường, lượng nguyên vật liệu tồn kho khác kỳ Cuối kỳ, Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 vào số lượng nguyên vật liệu dư để điều chỉnh cho kỳ sau Tuy nhiên, điều chỉnh phải phụ thuộc vào số lượng sản phẩm cần sản xuất vào kỳ sau b Lập dự toán chi phí sản xuất chung Công ty tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng Tuy nhiên, sản lượng sản xuất kỳ khác nhau, vào mùa xây dựng, sản lượng tăng cao Do vậy, không phản ánh chi phí thực tế thời kỳ Để khắc phục tình trạng Công ty nên dùng phương pháp khấu hao theo số lượng sản phẩm, nghĩa dựa tổng số đơn vị sản phẩm ước tính tài sản tạo c Lập dự toán linh hoạt Các bƣớc tiến hành lập dự toán linh hoạt: - Xác định mức độ hoạt động kỳ kế hoạch - Phân tích chi phí phát sinh phạm vi phù hợp theo cách ứng xử chi phí - Tính biến phí đơn vị theo mức độ hoạt động kế hoạch - Lập kế hoạch linh hoạt điều chỉnh theo mức hoạt động thực tế Định phí thường không thay đổi lập dự toán chi phí linh hoạt, mức độ hoạt động thực tế nằm phạm vi điều chỉnh mà chi phí chưa thay đổi 3.2.3 Hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí - Báo cáo tình hình thực CPNVL trực tiếp: Phải lập mẫu biểu báo cáo tình hình sử dụng VLC, VLP trực tiếp cho sản xuất Với nội dung báo cáo: số lượng định mức, đơn giá định mức, số lượng thực tế, đơn giá thực tế, so sánh chênh lệch, nêu Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 nguyên nhân chênh lệch Báo cáo tình hình thực chi phí NVL trực tiếp bảng 3.6 - Báo cáo tình hình thực chi phí nhân công trực tiếp: Kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp Công ty thiết kế báo cáo theo bảng 3.7 - Báo cáo tình hình thực CPSXC: Phải lập mẫu biểu báo cáo với nội dung báo cáo dự toán linh hoạt khoản CPSXC với thực chi phí SXC, tìm chênh lệch - Báo cáo giá thành sản xuất: Phải lập mẫu biểu báo cáo với nội dung báo cáo khoản mục chi phí loại sản phẩm, giá thành đơn vị sản phẩm, tổng giá thành kế hoạch, thực tế, tìm chênh lệch, nêu nguyên nhân, báo cáo giá thành bảng 3.9 - Báo cáo chi phí bán hàng: Phải lập mẫu biểu báo cáo với nội dung báo các khoản mục chi phí bán hàng với chi phí dự toán, chi phí định mức chi phí thực tế, tìm chênh lệch, nêu nguyên nhân - Báo cáo chi phí QLDN: Phải lập mẫu biểu báo cáo với nội dung báo cáo khoản mục chi phí QLDN dự toán chi phí với thực chi phí, tìm chênh lệch, nêu nguyên nhân 3.2.4 Tổ chức sử dụng thông tin kế toán quản trị chi phí phục vụ cho việc định a Tổ chức thu thập xử lý thông tin Thông tin liên quan đến KTQT phong phú, đa dạng phức tạp, đòi hỏi KTQT phải tổ chức phận để thu thập, lựa chọn thông tin thích hợp xây dựng quy trình xử lý theo trình tự sau: Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 Xác định nội dung cần quan tâm b Phân 21 Thu Lựa thập chọn thông tin nguồn phát thông tin vấn đề cần Sơ đồ 3.1 Quy trình xử quan tích tâm điểm hòa vốn Xử lý phân tích thông tin thu lýthập thông tin Báo cáo kết quản tư vấn cho lãnh đạo việc định Phân tích điểm hòa vốn cho phép xác định sản lượng, mức doanh thu thời gian sản xuất để đủ để bù đắp chi phí bỏ Thông qua thu thập xây dựng sở liệu Công ty, ta có tổng số sản phẩm gạch lát 1.405.879 m2, giá bán m2 gạch lát 69.052 đồng, chi phí biến đổi cho m2 gạch lát 53.971 đồng tổng định phí 7.494.547.712 đồng Báo cáo kết sản xuất kinh doanh m2 gạch lát Công ty bảng 3.12 c Phân tích lợi nhuận theo mối quan hệ Chi phí - Khối lượng - Lợi nhuận Giả sử, công ty mong muốn đạt mức lợi nhuận tháng năm 2012 4.000.000.000 đồng thay 3.866.360.487 đồng Như vậy, sản lượng doanh thu mà công ty cần đạt là: Khối lượng tiêu thụ = Tổng định phí + Lợi nhuận mong muốn giá bán sp – biến phí đơn vị = 7.494.547.712 + 4.000.000.000 69.052 - 60.971 = 1.422.417 m2 Doanh thu tiêu thụ = (Tổng định phí + Lợi nhuận mong muốn)/ Tỷ lệ số dư đảm phí = (7.494.547.712 + 4.000.000.000)/0,117 Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 = 98.243.997.538 đồng Như vậy, Công ty muốn có lợi nhuận 4.000.000.000 đồng khối lượng tiêu thụ phải đạt 1.422.417 m2, tương ứng với doanh thu 98.243.997.538 đồng d Lựa chọn phương án kinh doanh biến phí sản lượng thay đổi Hiện nay, thị trường gạch men, người tiêu dùng có xu hướng sử dụng loại gạch có chất lượng tốt mẫu mã đẹp Theo đề xuất phận kinh doanh Công ty, Công ty dự kiến tăng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp lên 400 đồng/m2 sản lượng dự kiến tăng lên 5% Vậy Công ty có nên tiến hành đề xuất không Để đánh giá tính khả thi đề xuất này, Công ty tiến hành phân tích sau: - Số dư đảm phí sản phẩm sau đề xuất: 8.081 – 400 = 7.681 đồng - Tổng mức dư đảm phí sau đề xuất: 7.681 x 1.405.879 x 1,05 = 11.338.484.429 đồng - Chênh lệch số dư đảm phí sau đề xuất: 11.338.484.429 11.360.908.199 = - 22.423.770 đồng Như vậy, với đề xuất lợi nhuận Công ty giảm 22.423.770 đồng Công ty không nên tiến hành thực đề xuất Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 KẾT LUẬN CHƢƠNG Với thực trạng kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần Gạch men COSEVCO, chương luận văn đưa số giải pháp tập trung vào vấn đề: Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí, tổ chức thu thập xử lý thông tin cho định dài hạn, hoàn thiện lập dự toán chi phí, hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí, tổ chức sử dụng thông tin kế toán quản trị chi phí phục vụ cho việc định Những giải pháp nhằm góp phần tăng cường vai trò kế toán quản trị chi phí việc cung cấp thông tin phục vụ cho mục đích định kinh doanh doanh nghiệp Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 KẾT LUẬN Luận văn hệ thống hóa lý luận kế toán quản trị chi phí, làm tiền đề cho việc đánh giá thực trạng đưa giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí Công ty Trên sở lý luận thực tiễn, luận văn đánh giá thực trạng kế toán quản trị chi phí từ định hướng hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty, nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác KTQT chi phí Công ty, đảm bảo cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời có hiệu cho nhà quản trị việc định Footer Page 26 of 126 ... THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHẢI HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY 3.1.1 Hạn chế kế toán quản trị chi phí Công. .. ty cổ phần Gạch men COSEVCO nhằm đạt mục tiêu hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu kế toán quản trị chi phí phạm vị Công ty cổ phần Gạch men COSEVCO. .. viên kế toán 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY 2.2.1 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh Công ty Chi phí sản xuất công ty phân loại theo mục đích công dụng chi phí,
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Gạch men Cosevco, Kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Gạch men Cosevco, Kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Gạch men Cosevco

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay