Kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Cẩm Hà

26 18 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 17:38

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LƯƠNG THỊ CẨM NHUNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ CHUYẾN NGÀNH : KẾ TOÁN MÃ SỐ: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Ngô Hà Tấn Phản biện 1: TS Đoàn Ngọc Phi Anh Phản biện 2: PGS.TS Phạm Quang Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 24 tháng 12 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn : - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, doanh nghiệp Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần không nhỏ vào công phát triển kinh tế xã hội đất nước Với việc gia nhập WTO, tạo nhiều hội cho doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động kinh doanh thị trường mới, đồng thời doanh nghiệp đứng trước thách thức cạnh tranh vô khốc liệt Vì vậy, doanh nghiệp cần phải có đầy đủ thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh thông tin phải kịp thời, xác để chớp lấy thời định đắn Để đáp ứng yêu cầu hệ thống kế toán phải hình thành nên hai phân hệ kế toán tài kế toán quản trị Trong đó, kế toán quản trị có vai trò quan trọng việc cung cấp thông tin phục vụ cho quản lý sản xuất kinh doanh Đặc biệt thông tin chi phí kế toán quản trị cung cấp chủ yếu phục vụ cho yêu cầu quản lí doanh nghiệp, điều khiển toàn hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, sở để nhà quản trị đưa định kinh doanh hợp lý, nhằm tối đa hoá lợi nhuận, tăng cường khả cạnh tranh doanh nghiệp Tuy nhiên, Việt Nam nay, kế toán quản trị mẻ, việc vận dụng hệ thống kế toán quản trị nói chung kế toán quản trị chi phí nói riêng doanh nghiệp chưa quan tâm mức Do đó, việc tổ chức kế toán quản trị chi phí cần thiết doanh nghiệp muốn đứng vững thương trường Footer Page of 126 Header Page of 126 Ngành chế biến gỗ ngành sản xuất vật chất đóng vai trò quan trọng toàn kinh tế quốc dân Việc triển khai ứng dụng kế toán quản trị vào công tác quản lý doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp chế biến gỗ nói riêng chưa quan tâm mức Qua trình nghiên cứu thực tế cho thấy Công ty Cổ phần Cẩm Hà không ngoại lệ Kế toán quản trị chi phí Công ty chủ yếu công tác kế toán tài chính, phục vụ lập báo cáo tài Hệ thống kế toán chi phí Công ty chưa thực phân loại theo mức độ hoạt động, chưa tính giá thành theo phương pháp trực tiếp Với hệ thống kế toán chi phí này, thông tin chi phí Công ty khó phù hợp, kịp thời tin cậy cho việc định kinh doanh nhà quản trị, làm giảm sức cạnh tranh Công ty Trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh nay, Công ty cổ phần Cẩm Hà cần tổ chức xây dựng hệ thống kế toán quản trị chi phí để phục vụ cho việc quản lý Đó lý tác giả chọn đề tài luận văn nghiên cứu : “Kế toán quản trị chi phí công ty Cổ phần Cẩm Hà.” Mục tiêu nghiên cứu Trên cở sở lý luận kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất vấn đề đặt từ thực tiễn kế toán phục vụ quản trị Công ty Cổ phần Cẩm Hà, luận văn đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí, góp phần bảo đảm thông tin đầy đủ, thiết thực cho công tác quản trị chi phí Công ty Câu hỏi nghiên cứu - Thực trạng kế toán quản trị chi phí Công ty Cổ phần Cẩm Hà nào? Ưu nhược điểm ? Footer Page of 126 Header Page of 126 - Làm để có hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí thực mang lại hiệu công tác quản trị chi phí Công ty? Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu nội dung công tác kế toán quản trị chi phí vận dụng vào việc hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty Cổ phần Cẩm Hà - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề thuộc nội dung KTQT chi phí Công ty cổ phần Cẩm Hà, bao gồm toàn phận tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh văn phòng Công ty Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu liệu sơ cấp: Để thu thập liệu sơ cấp, tác giả tiến hành vấn kế toán trưởng Công ty; thu thập số liệu từ Phòng kế toán, Phòng kế hoạch sản xuất Dựa vào việc thu thập liệu sơ cấp, tác giả rút kết luận thực trạng áp dụng kế toán quản trị chi phí Công ty Cổ phần Cẩm Hà - Phương pháp nghiên cứu liệu thứ cấp: Tác giả tổng hợp từ giáo trình, công trình nghiên cứu kế toán quản trị chi phí công bố Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Về lý luận: luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận tổ chức kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất - Về thực tiễn: Qua giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty, bảo đảm thông tin đầy đủ để nhà Footer Page of 126 Header Page of 126 quản trị có sở đưa định kinh doanh nhanh chóng hợp lý, giúp cho hoạt động quản trị Công ty hiệu Kết cấu luận văn Với tên đề tài: Kế toán quản trị chi phí Công ty Cổ phần Cẩm Hà, phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục… luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Thực trạng kế toán quản trị chi phí Công ty Cổ phần Cẩm Hà Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty Cổ phần Cẩm Hà Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 BẢN CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 1.1.1 Bản chất kế toán quản trị chi phí Kế toán quản trị cung cấp thông tin thường xuyên liên tục Đối với nhà quản trị thông tin cần thiết khứ, dự toán cho tương lai Do đó, yêu cầu KTQT phải xây dựng dự toán, thu nhận xử lý thông tin kế toán gắn với tổ, đội, phân xưởng cho công việc, sản phẩm, công đoạn sản xuất cho trình sản xuất Tiến hành phân tích kịp thời thông tin làm cho việc đưa giải pháp, định đắn để đối phó kịp thời với diễn biến thị trường, sử dụng hiệu nguồn lực doanh nghiệp 1.1.2 Chức kế toán quản trị chi phí Chức kế toán quản trị chi phí mang đầy đủ chức của quản trị doanh nghiệp: lập kế hoạch, tổ chức thực kế hoạch, kiểm tra - đánh giá định Chức định yêu cầu nhà quản trị cần lựa chọn giải pháp hợp lý số giải pháp đề xuất Với chức lập kế hoạch nhà quản trị cần xây dựng mục tiêu chiến lược cho doanh nghiệp vạch bước cụ thể để thực mục tiêu Với chức tổ chức thực nhà quản trị cần định cách sử dụng hợp lý nguồn lực doanh nghiệp Với chức kiểm tra đánh giá, nhà quản lý cần so sánh báo cáo thực với số liệu kế hoạch để đánh giá tình hình thực mục tiêu định Footer Page of 126 Header Page of 126 Để thực tốt chức quản trị doanh nghiệp, nhà quản trị cần phải đưa định đắn vai trò kế toán quản trị chi phí nguồn cung cấp thông tin cho nhà quản trị trình định 1.2 PHÂN LOẠI CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Chi phí phân loại theo tiêu thức phân loại sau: Phân loại theo nội dung kinh tế ban đầu: bao gồm chi phí nhân công, chi phí nguyên vật liệu, chi phí công cụ dụng cụ, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác tiền -Phân loại theo chức hoạt động: bao gồm chi phí sản xuất chi phí sản xuất - Phân loại theo mối quan hệ với kì xác định kết quả: bao gồm chi phí sản phẩm chi phí thời kì - Phân loại theo cách ứng xử chi phí: bao gồm chi phí biến đổi, chi phí cố định chi phí hỗn hợp - Các cách phân loại khác phục vụ kiểm soát định kinh doanh: bao gồm chi phí kiểm soát chi phí không kiểm soát được, chi phí lặn, chi phí chênh lệch chi phí hội 1.3 NỘI DUNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.3.1 Lập dự toán Dự toán chi phí cần thiết để quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Dự toán chi phí phận dự toán tổng thể doanh nghiệp, cung cấp cho doanh nghiệp thông tin toàn chi phí sản xuất kinh doanh kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp cách có hệ thống hướng Footer Page of 126 Header Page of 126 đến thực mục tiêu đề Ngoài ra, việc lập dự toán chi phí có tác dụng khác sau: - Xác định rõ mục tiêu chi phí cụ thể để làm đánh giá việc thực sau - Lường trước khó khăn tiềm ẩn để có phương án xử lý kịp thời đắn - Liên kết toàn hoạt động doanh nghiệp cách hợp kế hoạch mục tiêu phận khác Chính vậy, dự toán đảm bảo kế hoạch mục tiêu phận phù hợp với mục tiêu chung toàn doanh nghiệp - Đánh giá hiệu quản lý thúc đẩy hiệu công việc Lập dự toán chi phí doanh nghiệp sản xuất bao gồm: - Lập dự toán chi phí sản xuất: bao gồm dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, dự toán chi phí nhân công trực tiếp dự toán chi phí sản xuất chung - Lập dự toán chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp 1.3.2 Tập hợp chi phí tính giá thành a Xét góc độ nội dung chi phí tập hợp tính giá thành, ta có: - Phương pháp tập hợp chi phí tính giá thành toàn Với phương pháp này, toàn chi phí liên quan đến trình sản xuất sản phẩm phân xưởng, nơi sản xuất tính vào giá thành sản phẩm hoàn thành Theo phương pháp tính giá toàn bộ, giá thành sản phẩm hoàn thành bao gồm ba loại chi phí : chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung - Phương pháp tập hợp chi phí tính giá thành trực tiếp Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 Với phương pháp này, có chi phí sản xuất biến đổi liên quan đến sản xuất sản phẩm tính vào giá thành sản phẩm Phần chi phí sản xuất chung cố định không tính vào giá thành sản phẩm Như vậy, giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp bao gồm ba loại: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp biến phí sản xuất chung b Xét góc độ kĩ thuật tập hợp chi phí tính giá thành, ta có: - Phương pháp tập hợp chi phí tính giá thành theo trình Thường áp dụng doanh nghiệp sản xuất sản phẩm theo quy trình công nghệ sản xuất liên tục qua nhiều giai đoạn chế biến doanh nghiệp sản xuất giấy, chế biến thực phẩm,… - Phương pháp tập hợp chi phí, tính giá thành theo công việc Thường áp dụng doanh nghiệp sản xuất đơn chiếc, thường theo đơn đặt hàng công ty cung cấp dịch vụ hãng phim, công ty xây dựng, thiết kế, công ty sản xuất đồ gỗ, in ấn,… 1.3.3 Tổ chức phân tích phục vụ kiểm soát chi phí a Phân tích biến động chi phí NVLTT Biến động chi phí NVLTT cần kiểm soát gắn với yếu tố lượng giá b Phân tích biến động chi phí NCTT Biến động chi phí NCTT biến động hai nhân tố: nhân tố thời gian lao động giá nhân công trực tiếp sản xuất c Phân tích biến động chi phí SXC Chi phí SXC biến động biến động biến phí SXC biến động định phí SXC Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 KẾT LUẬN CHƯƠNG Luận văn sâu nghiên cứu chất KTQT chi phí doanh nghiệp sản xuất, trình bày cách phân loại chi phí, kiểm tra đánh giá trách nhiệm trung tâm chi phí, phân tích thông tin chi phí phục vụ định kinh doanh nhà quản trị đánh giá kiểm soát thông qua trung tâm chi phí Đây tiền đề lý luận cho việc nghiên cứu thực trạng KTQT chi phí định hướng cho giải pháp hoàn thiện KTQT chi phí Công ty cổ phần Cẩm Hà Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ 2.1 KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ 2.1.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty - Sự hình thành Công ty Tiền thân Công ty Cổ phần Cẩm Hà Xí nghiệp chế biến gỗ Cẩm Hà – thành lập theo định số 121/TCLĐ ngày 06/03/1993 Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp Ngày 01/01/2005 Xí nghiệp Chế biến gỗ Cẩm Hà chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Cẩm Hà - Chức hoạt động Hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu Công ty theo giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh là: sản xuất kinh doanh sản phẩm gỗ - Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm Công ty Quá trình công nghệ thực qua hoạt động cưa, xẻ, sấy, hoạt động tinh chế, lắp ráp hoàn chỉnh sản phẩm 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh Công ty Công ty cổ phần Cẩm Hà thiết lập mô hình tổ chức theo kiểu trực tuyến chức với phận: Chủ Tịch HĐQT, Giám đốc Công ty, Phó giám đốc, Phòng Hành - Quản trị - Nhân sự, Phòng Kế hoạch sản xuất, Phòng Kinh doanh - Xuất nhập khẩu, Phòng Kỹ thuật, Phòng Quản lý chất lượng, Phòng Định mức - Tiền lương, Phòng Vật tư, Phòng Kế toán đơn vị trực thuộc gồm Phân xưởng Cưa xẻ - Sấy gỗ, Phân xưởng Định hình gỗ, Phân xưởng Mộc máy, Phân xưởng Lắp ráp, Phân xưởng Sơn, Phân xưởng Hoàn thiện Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 2.1.3 Tổ chức công tác kế toán Công ty Bộ máy kế toán Công ty tổ chức theo kiểu trực tuyến chức Kế toán trưởng trực tiếp điều hành công tác kế toán phân hành kế toán phần hành có kiểm tra đối chiếu lẫn 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ 2.2.1 Phân loại chi phí Công ty Cổ phần Cẩm Hà Ở Công ty có hai cách phân loại: - Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế: bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua - Phân loại chi phí theo chức hoạt động: bao gồm chi phí sản xuất chi phí sản xuất 2.2.2 Công tác lập dự toán chi phí Công ty Công việc lập dự toán Phòng Kế hoạch sản xuất tiến hành lập a Dự toán chi phí NVLTT Dự toán chi phí NVLTT lập dựa vào số lượng sản phẩm cần sản xuất theo đơn đặt hàng định mức chi phí NVL để sản xuất sản phẩm Định mức chi phí NVL để sản xuất đơn vị sản phẩm xây dựng dựa định mức tiêu hao/sản phẩm với đơn giá loại NVL theo công thức: Định mức chi phí NVL để sản xuất sản phẩm Footer Page 14 of 126 Định mức tiêu = hao NVL/sản phẩm x Đơn giá định mức NVL Header Page 15 of 126 13 b Dự toán chi phí NCTT Dự toán chi phí nhân công trực tiếp Công ty lập dựa vào số lượng sản phẩm cần sản xuất theo đơn đặt hàng, định mức chi phí nhân công trực tiếp cho sản phẩm Định mức chi phí NCTT cho sản phẩm xác định tổng định mức chi phí NCTT công đoạn quy trình công nghệ c Dự toán chi phí SXC + Đối với chi phí khấu hao, Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng Sau tiến hành phân bổ cho đơn hàng theo khối lượng sản xuất dự toán + Các chi phí lại lập dự toán dựa vào số liệu quý trước dự kiến biến động tăng giảm chi phí quý kế hoạch Sau tiến hành phân bổ cho đơn hàng theo khối lượng sản xuất dự toán d Dự toán chi phí BH&QLDN Dự toán chi phí BH&QLDN lập tương tự dự toán chi phí SXC 2.2.3 Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Cẩm Hà tiến hành sản xuất theo đơn đặt hàng nên đối tượng tập hợp chi phí Công ty đơn đặt hàng Đối tượng tính giá thành loại sản phẩm hoàn thành đơn đặt hàng a Kế toán chi phí NVLTT Khi có đơn đặt hàng, Phòng Kế hoạch sản xuất tiến hành phân tích lập lệnh sản xuất Căn vào lệnh sản xuất, phòng Vật tư lập Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 phiếu cấp vật tư định mức giao cho phân xưởng Căn vào phiếu cấp vật tư này, Phòng Vật tư tiến hành xuất kho vật liệu cho phân xưởng để sản xuất sản phẩm Dựa vào phiếu xuất kho, kế toán lập bảng kê chứng từ xuất vật tư Sau đó, kế toán tập hợp bảng kê chứng từ xuất vật tư để ghi sổ chi phí NVLTT Ngoài ra, kế toán theo dõi chi phí NVL xuất dùng theo loại sản phẩm đơn đặt hàng Bảng tổng hợp chi phí NVLTT theo loại sản phẩm b Kế toán chi phí NCTT Sau kí kết đơn đặt hàng, Phòng Kế hoạch lập phiếu giao việc cho phân xưởng để tiến hành sản xuất Sản phẩm hoàn thành phân xưởng phiếu giao việc phân xưởng tập hợp lại, kết hợp với phiếu xác nhận công việc hoàn thành giao cho kế toán tiền lương tính tiền lương cho công nhân trực tiếp sản xuất phân xưởng Căn vào bảng phân bổ tiền lương khoản trích theo lương, kế toán phản ánh vào sổ chi phí nhân công trực tiếp Ngoài ra, kế toán Công ty theo dõi chi phí NCTT theo loại sản phẩm đơn đặt hàng Bảng tổng hợp chi phí NCTT theo loại sản phẩm c Kế toán chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung liên quan đến nhiều đơn hàng nên tập hợp trực tiếp cho đơn đặt hàng mà phải tập hợp chung cho tất đơn hàng Cuối quý, phân bổ chi phí sản xuất chung cho đơn hàng theo khối lượng sản phẩm hoàn thành nhập kho Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 d Tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Việc tính giá thành Công ty tiến hành đơn đặt hàng hoàn thành Đối tượng tính giá thành loại sản phẩm hoàn thành đơn đặt hàng Tổng chi phí sản xuất tập hợp theo đơn hàng tổng giá thành đơn hàng giá thành đơn vị loại sản phẩm xác định dựa tổng giá thành loại sản phẩm hoàn thành số lượng loại sản phẩm 2.2.4 Lập báo cáo chi phí phân tích phục vụ kiểm soát chi phí Công ty a Báo cáo tình hình thực chi phí NVLTT Báo cáo tình hình thực chi phí NVLTT lập nhằm so sánh chi phí NVLTT phát sinh với dự toán theo đơn đặt hàng Báo cáo chi phí NVLTT Công ty so sánh chi phí NVLTT thực tế dự toán đơn hàng mà chưa vào phân tích nguyên nhân biến động b Báo cáo tình hình thực chi phí NCTT Báo cáo tình hình thực chi phí NCTT cho đơn hàng lập để kiểm soát tình hình thực chi phí NCTT Công ty Báo cáo chi phí NCTT Công ty so sánh chi phí nhân công trực tiếp thực tế với dự toán mà chưa sâu phân tích biến động chi phí chưa gắn trách nhiệm với phận có liên quan c Báo cáo tình hình thực chi phí SXC Báo cáo tình hình thực chi phí SXC lập để so sánh chi phí thực tế với dự toán Báo cáo chi phí SXC Công ty Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 so sánh chi phí thực tế dự toán mà chưa sâu phân tích nguyên nhân biến động chi phí chưa gắn trách nhiệm phận có liên quan d Báo cáo tình hình thực chi phí BH&QLDN Công ty lập báo cáo tình hình thực chi phí bán hàng QLDN để so sánh thực tế dự toán Báo cáo chi phí bán hàng QLDN chưa sâu phân tích nguyên nhân biến động chi phí 2.2.5 Đánh giá thực trạng kế toán quản trị chi phí Công ty Cổ phần Cẩm Hà a Ưu điểm Qua trình tìm hiểu, tác giả nhận thấy công tác KTQT chi phí Công ty trọng vận dụng nhằm giúp nhà quản trị công tác quản lý Công ty, cụ thể: - Công ty tiến hành phân loại chi phí theo nội dung kinh tế theo chức hoạt động Điều đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin chi phí cho việc lập báo cáo tài theo quy định chế độ kế toán - Việc lập dự toán chi phí giúp Công ty có sở việc xác định nguồn lực, nhờ đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu Đó sở giúp nhà quản trị kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh - Việc xác định đối tượng tập hợp chi phí đơn đặt hàng giúp công tác tập hợp chi phí có tính xác cao đáp ứng yêu cầu quản lí chi phí Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 b Nhược điểm - Dưới góc độ KTQT chi phí việc phân loại chi phí chưa quan tâm đến công tác quản trị phân tích chi phí Công ty chưa phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí nhằm phục vụ KTQT Công ty Đây vấn đề tồn phổ biến Công ty, đòi hỏi phải hoàn thiện nhằm phát huy vai trò thông tin kế toán phục vụ công tác quản lý - Công ty chưa trọng đến việc lập dự toán linh hoạt để đảm bảo thông tin xem xét đầy đủ tình có biến động sản lượng - Các báo cáo chi phí Công ty chưa sâu phân tích nguyên nhân biến động chi phí, chưa thực gắn trách nhiệm quản lý chi phí với phận cụ thể - Về tổ chức thông tin kế toán, Công ty chưa sâu vào kế toán quản trị chi phí để cung cấp thông tin cho nhà quản trị.Việc sử dụng thông tin chi phí phục vụ cho việc đưa định kinh doanh chưa đề cập Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 KẾT LUẬN CHƯƠNG Luận văn trình bày thực trạng kế toán quản trị chi phí Công ty Cổ phần Cẩm Hà Qua đó, đánh giá ưu điểm việc lập dự toán, xác định hợp lý đối tượng tập hợp chi phí đối tượng tính giá thành, công tác kế toán thực cách khoa học Đồng thời phân tích hạn chế KTQT chi phí Công ty chưa lập dự toán linh hoạt, báo cáo chưa rõ nguyên nhân biến động, chưa gắn trách nhiệm quản lý với việc kiểm soát chi phí Những đánh giá thực tiễn cho việc đưa giải pháp hoàn thiện KTQT chi phí Công ty Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ 3.1 SỰ CẦN THIẾT VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ 3.1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện KTQT chi phí Công ty Cổ phần Cẩm Hà Tại công ty Cổ phần Cẩm Hà, chi phí chưa phân loại phù hợp nên việc kiểm soát chi phí phân tích thông tin chi phí chưa đáp ứng yêu cầu dự báo nhà quản trị Trong môi trường kinh doanh nay, việc quản lý kiểm soát chi phí vấn đề mà nhà quản trị quan tâm để xác định đắn kết nâng cao hiệu kinh doanh đơn vị Do đó, việc hoàn thiện kế toán quản trị chi phí yêu cầu cấp bách Công ty Cổ phần Cẩm Hà nhằm nâng cao khả cạnh tranh hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh 3.1.2 Yêu cầu việc hoàn thiện KTQT chi phí Công ty Để đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin cho nhà quản trị, kế toán quản trị chi phí Công ty Cổ phần Cẩm Hà cần phải bảo đảm yêu cầu sau: + Đáp ứng mục tiêu kiểm soát chi phí nhu cầu thông tin làm sở cho định kinh doanh Công ty Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh, nhà quản trị cần đến thông tin hữu ích để đưa định kinh doanh tối ưu Thông tin mà nhà quản trị cần đa dạng, phục vụ cho việc định khác nhau, từ việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đến việc hoạch định chiến lược phát triển Điều đòi hỏi KTQT chi phí phải vừa cung cấp thông tin chi tiết, cụ thể Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 mặt hoạt động, vừa phải cung cấp thông tin mang tính khái quát, so sánh đánh giá toàn diện mặt hoạt động Công ty Bên cạnh đó, vấn đề kiểm soát chi phí cần đặc biệt trọng để đảm bảo thông tin đầy đủ trình quản lý hoạt động SXKD Công ty + Phù hợp với đặc điểm ngành nghề sản xuất Công ty Ngành chế biến đồ gỗ xuất ngành sản xuất kinh doanh theo đơn đặt hàng, đa dạng mẫu mã sản phẩm, quy trình tương đối dài nên việc vận dụng nội dung kế toán quản trị chi phí cần phải phù hợp với đặc thù ngành Theo đó, việc phân loại chi phí phục vụ kế toán quản trị nên xây dựng theo yếu tố định phí biến phí để phục vụ cho công tác lập dự toán chi phí linh hoạt nhằm đảm bảo thông tin kế toán quản trị phù hợp theo yêu cầu quản trị chi phí Công ty 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ 3.2.1 Hoàn thiện việc phân loại chi phí phục vụ kế toán quản trị chi phí Công ty Cổ phần Cẩm Hà Để KTQT chi phí vận dụng phát huy hiệu quả, Công ty cần tiến hành phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí Phân loại theo cách ứng xử chi phí giúp Công ty lập dự toán linh hoạt nhằm phục vụ cho việc xác định giá bán phù hợp với số lượng sản phẩm đơn đặt hàng có thay đổi sản lượng trình đàm phán với khách hàng Theo cách phân loại này, toàn chi phí Công ty chia thành loại: Biến phí, định phí chi phí hỗn hợp Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 3.2.2 Tổ chức thông tin chi phí làm sở định giá bán sản phẩm trình đàm phán đơn đặt hàng Trong trình đàm phán đơn đặt hàng, số lượng sản phẩm đơn đặt hàng thay đổi Vì vậy, Công ty nên lập dự toán chi phí linh hoạt cho nhiều mức sản lượng khác Điều giúp Công ty có sở để đưa định kịp thời đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng Có thể đưa tình sau để minh họa: Trong quý 1/2013, Công ty nhận đơn đặt hàng số 12/2013 với 1500 bàn tròn xếp 65cm Trong trình đàm phán, bàn tròn tăng giảm, lúc so sánh số liệu chi phí dự toán số liệu chi phí thực tế phát sinh Để phân tích đánh giá, Công ty cần lập dự toán linh hoạt Đó sở để nhà quản trị định giá ứng với mức sản lượng để Công ty đảm bảo có lợi nhuận mà tạo mối quan hệ lâu dài uy tín với khách hàng 3.2.3 Tổ chức phân tích phục vụ kiểm soát chi phí Công ty a Hoàn thiện phân tích chi phí NVLTT Hiện nay, báo cáo chi phí NVLTT Công ty phản ánh tình hình biến động chi phí NVL, chưa phân tích nhân tố ảnh hưởng đến biến động, chưa có sở để gắn trách nhiệm với phận liên quan Vì vậy, cần phải hoàn thiện phân tích chi phí NVL để nhân tố ảnh hưởng đến biến động chi phí NVL, sở tìm hiểu nguyên nhân hướng khắc phục b Hoàn thiện phân tích chi phí NCTT Báo cáo chi phí nhân công trực tiếp Công ty chưa có phân tích nhân tố ảnh hưởng đến biến động chi phí NCTT Vì vậy, cần phải hoàn thiện phân tích chi phí NCTT để Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 nhân tố ảnh hưởng đến biến động chi phí NCTT, sở tìm hiểu nguyên nhân hướng khắc phục c Hoàn thiện phân tích chi phí sản xuất chung - Phân tích biến động biến phí SXC Sự tăng giảm biến phí SXC thực tế dự toán biến động lượng yếu tố đầu vào sử dụng biến động giá tương ứng yếu tố Phân tích chi phí SXC trường hợp hướng để có biện pháp thích hợp giảm thấp chi phí SXC Công ty - Phân tích biến động định phí sản xuất chung Thực so sánh định phí theo yếu tố chi phí Từ tìm nguyên nhân biến động định phí SXC để có biện pháp kiểm soát hợp lý d Hoàn thiện phân tích chi phí bán hàng QLDN Vì phần lớn chi phí BH&QLDN định phí, nên kiểm soát chi phí BH&QLDN thông qua phương pháp phân tích chi tiết theo yếu tố chi phí Từ đó, tìm nguyên nhân biến động chi phí BH&QLDN 3.2.4 Tổ chức phân tích chi phí theo trung tâm chi phí phục vụ đánh giá trách nhiệm quản lý chi phí Công ty Căn vào đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh Công ty, cần thiết phải tăng cường quản lý theo phận, phân xưởng, tức kiểm soát chi phí thông qua trung tâm chi phí Căn vào cấu tổ chức sản xuất quản lý Công ty chia thành trung tâm chi phí sau: - Trung tâm chi phí định mức bao gồm: phân xưởng cưa xẻ, phân xưởng định hình gỗ, phân xưởng mộc máy, phân xưởng lắp Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 ráp,…Trung tâm chi phí định mức gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm hoạt động trung tâm chi phí quản đốc phân xưởng - Trung tâm chi phí tùy ý bao gồm phòng chức Phòng Kế toán, Phòng Kế hoạch sản xuất, Trung tâm chi phí tùy ý gắn liền với chức quản lý, chịu trách nhiệm hoạt động trung tâm chi phí trưởng phòng Trên sở hình thành trung tâm chi phí, tiến hành tổ chức phân tích chi phí theo trung tâm, quan trọng để đánh giá trách nhiệm quản lý chi phí gắn với cá nhân cụ thể KẾT LUẬN CHƯƠNG Luận văn đề cập đến cần thiết yêu cầu hoàn thiện KTQT chi phí Công ty Cổ phần Cẩm Hà Trên sở đó, đề giải pháp hoàn thiện KTQT chi phí góp phần giúp nhà quản trị việc lập kế hoạch, tìm hiểu nguyên nhân biến động loại chi phí để có biện pháp kiểm soát chi phí định nhanh chóng giá kí kết đơn hàng thực mục tiêu nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 KẾT LUẬN CHUNG Hoàn thiện công tác kế toán nói chung KTQT chi phí nói riêng Công ty Cổ phần Cầm Hà nội dung quan trọng cần thiết trình hoàn thiện hệ thống quản lí Công ty Qua nghiên cứu lý luận kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất tìm hiểu thực trạng kế toán quản trị chi phí Công ty Cổ phần Cẩm Hà, tác giả giải số vấn đề sau: - Trình bày, hệ thống hóa vấn đề lý luận KTQT chi phí doanh nghiệp sản xuất - Trên sở nghiên cứu thực tế, tác giả phân tích thực trạng KTQT chi phí Công ty Cổ phần Cẩm Hà, từ đưa nhận xét đánh giá thực trạng công tác KTQT chi phí Công ty, làm sở cho giải pháp hoàn thiện - Để góp phần hoàn thiện KTQT chi phí Công ty Cổ phần Cẩm Hà, tác giả đưa số giải pháp như: phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí, lập báo cáo phân tích phục vụ kiểm soát chi phí Công ty, hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí Công ty, tổ chức phân tích chi phí theo trung tâm chi phí phục vụ đánh giá trách nhiệm quản lý chi phí Công ty Với nội dung nêu, luận văn đáp ứng yêu cầu mục tiêu đề ra, nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác KTQT chi phí Công ty Cổ phần Cẩm Hà, đảm bảo cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời có hiệu cho nhà quản trị Tuy giải pháp luận văn rút từ thực tế, với phát triển không ngừng kinh tế, chắn nhiều vấn đề phát sinh cần phải tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện Footer Page 26 of 126 ... luận kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Thực trạng kế toán quản trị chi phí Công ty Cổ phần Cẩm Hà Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty Cổ phần Cẩm. .. PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ 3.2.1 Hoàn thiện việc phân loại chi phí phục vụ kế toán quản trị chi phí Công ty Cổ phần Cẩm Hà Để KTQT chi phí vận dụng phát... CẦU HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ 3.1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện KTQT chi phí Công ty Cổ phần Cẩm Hà Tại công ty Cổ phần Cẩm Hà, chi phí chưa phân loại phù
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Cẩm Hà, Kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Cẩm Hà, Kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Cẩm Hà

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay