Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam

26 18 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 17:38

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ THÚY HẰNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN MÃ SỐ: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Tùng Phản biện 1: TS Đoàn Ngọc Phi Anh Phản biện 2: PGS.TS Võ Văn Nhị Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 24 tháng 12 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Công ty cổ phần Procimex Việt Nam tổ chức kế toán quản trị tập trung vào kế toán quản trị chi phí nhằm cung cấp thông tin chi phí phục vụ cho yêu cầu sản xuất kinh doanh Song thực tế kế toán quản trị nói chung kế toán quản trị chi phí nói riêng chưa tổ chức khoa học mà mang nặng nội dung kế toán tài Hiện tại, nhu cầu sử dụng thông tin chi phí tự phát, công việc kế toán quản trị chi phí thực đan xen nhiều phận mà chưa có phận chuyên trách Do đó, việc tìm hiểu để hoàn thiện hệ thống kế toán quản trị chi phí sản xuất công ty yêu cầu thiết thực nhằm giúp công ty hoàn thành nhiệm vụ tạo đứng vững vàng thị trường Xuất phát từ nhận thức mang tính khách quan lý luận thực tiễn, tác giả chọn đề tài nghiên cứu: “Kế toán quản trị chi phí sản xuất Công ty cổ phần Procimex Việt Nam” Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu vấn đề lý luận nhằm mục đích làm rõ chất, vai trò đặc điểm củakế toán quản trị chi phí sản xuất doanh nghiệp sản xuất Bên cạnh luận văn nghiên cứu thực tiễn kế toán quản trị chi phí sản xuất Công ty cổ phần Procimex Việt Nam đánh giá kế toán quản trị chi phí sản xuất Công ty Qua đó, đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất phù hợp với đặc thù Công ty Câu hỏi nghiên cứu Tìm hiểu, nghiên cứu KTQT chi phí sản xuất Công ty cổ phần Procimex Việt Nam vấn đề cần phải hoàn thiện? Áp dụng giải pháp để hoàn thiện KTQT chi phí sản xuất Công ty cổ phần Procimex Việt Nam? Footer Page of 126 Header Page of 126 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề lí luận, thực trạng kế toán quản trị chi phí sản xuất Công ty cổ phần Procimex Việt Nam giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất Công ty - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài sâu vào nghiên cứu vấn đề hoạt động sản xuất mặt hàng thủy sản Công ty cổ phần Procimex Việt Nam, số liệu sử dụng trongđề tài thu thập năm 2012 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp quan sát mô tả nhằm mô tả thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Procimex Việt Nam Phương pháp giải thích vận dụng để giải thích tượng quan sát dựa vào sở lý thuyết có liên quan Qua đánh giá ưu điểm, nhược điểm KTQT chi phí sản xuất tạiCông ty Phương pháp tổng hợp vàsuy diễn vận dụng nhằm đưa giải pháp nhằm hoàn thiện KTQT chi phí sản xuất Công ty Phương pháp suy diễn dựa vào sở lý thuyết KTQT chi phí sản xuất, đối chiếu với thực trạng KTQT chi phí sản xuất Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Luận văn nghiên cứu, hệ thống hóa lý thuyết kế toán quản trị chi phí sản xuất doanh nghiệp - Phân tích thực trạng công tác công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất Công ty cổ phần Procimex Việt Nam, từ đánh giáthực trạng tình hình chi phí sản xuất công ty - Trên sở lý thuyết thực trạng Công ty cổ phần Procimex Việt Nam luận văn đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất Footer Page of 126 Header Page of 126 kinh doanh Công ty Tổng quan tài liệu Vấn đề KTQT có KTQT chi phí sản xuất đóng vai trò quan trọng điều kiện kinh tế thị trường có cạnh tranh Nó coi công cụ quản lý hữu hiệu tính linh hoạt, hữu ích kịp thời thông tin kế toán phục vụ yêu cầu quản trị nội doanh nghiệp KTQT chi phí sản xuất nội dung có ý nghĩa quan trọng kiểm soát , tiết kiệm chi phí, hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm tối đa hóa lợi nhuận tăng cường khả cạnh tranh doanh nghiệp Vì việc nghiên cứu kế toán quản trị chí sản xuất nhiều tác giả quan tâm đến Đối với đề vấn đề nhiều báo, tạp chí kế toán đề cập đến như: Tác giả ThS Phạm Ngọc Toàn (2012) có viết đăng tạp chí Kế toán Kiểm toán số 2/2011 (89) “Tổ chức công tác kế toán quản trị phục vụ cho định ngắn hạn” Qua viết tác giả đề xuất số vấn đề nhằm tăng cường hiệu việc định ngắn hạn nhà quản trị doanh nghiệp Bên cạnh đề cập đến giải pháp hỗ trợ việc thực định ngắn hạn nhà quản trị Trong lĩnh vực thủy sản có đề tài nghiên cứu tác giả Đinh Tuyết Diệu (2011) nghiên cứu “Kế toán quản trị chi phí sản xuất Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất nhập Lam Sơn”Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, chuyên ngành kế toán, đại học Đà Nẵng Trong luận văn đánh giá thực trạng chi phí sản xuất doanh nghiệp đưa số giải pháp để hoàn thiện KTQT chi phí sản xuất doanh nghiệp Tuy nhiên luận văn chủ yếu vào đặc trưng doanh nghiệp sản xuất thủy sản nên đưa giải pháp hoàn thiện công tác KTQT chi phí sản xuất xuất phát từ đặc thù kinh doanh Trong lĩnh vực dệt may tác giả Nguyễn Thị Hồng Footer Page of 126 Header Page of 126 Oanh(2010) với đề tài “ Kế toán quản trị chi phí sản xuất Tổng Công ty Cổ phần dệt may Hòa Thọ” -Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, chuyên ngành kế toán, Đại học Đà Nẵng Luận văn sâu vào việc nghiên cứu thực trạng kế toán quản trị sản xuất Công ty Qua tác giả đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện Kế toán quản trị chi phí sản xuất Tổng Công ty Trong công trình này, tác giả hệ thống nội dung hệ thống kế toán quản trị đề xuất phương hướng ứng dụng kế toán quản trị vào ngành cụ thể theo phạm vi nghiên cứu đề tài Mặc dù vậy, công trình nghiên cứu kế toán quản trị công bố chưa nghiên cứu chuyên sâu hệ thống kế toán quản trị chi phí áp dụng cho doanh nghiệp sản xuất xuất Chính vậy, vấn đề mà Luận văn cần tập trung nghiên cứu làkế toán quản trị chi phí sản xuất doanh nghiệp sản xuất mà cụ thể Công ty cổ phần Procimex Việt Nam sở nghiên cứu chất, vai trò nội dung kế toán quản trị chi phí sản xuất Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 1.1.1 Khái niệm kế toán quản trị chi phí 1.1.2 Sự phát triển KTQT chi phí nƣớc vận dụng Việt Nam 1.1.3 Bản chất vai trò kế toán quản trị chi phí a) Bản chất kế toán quản trị chi phí b) Vai trò kế toán quản trị chi phí 1.2 PHÂN LOẠI CHI PHÍ PHỤC VỤ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 1.2.1.Phân loại chi phí theo chức hoạt động a hi phí sản uất hi phí ngo i sản uất 1.2.2 Phân loại chi phí theo cách ứng chi phí a Biến phí Định phí c hi phí hỗn hợp 1.2.3 Phân loại chi phí phục vụ kiểm tra định a hi phí trực tiếp v chi phí gián tiếp hi phí kiểm soát v chi phí không kiểm soát c hi phí chênh lệch d hi phí hội e hi phí lặn 1.3 LẬP DỰ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 1.3.1 Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 1.3.2 Dự toán chi phí nhân c ng trực tiếp 1.3.3 Dự toán chi phí sản uất chung 1.4 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH Footer Page of 126 Header Page of 126 SẢN PHẨM 1.4.1 Đối tƣợng tập hợp chi phí đối tƣợng tính giá thành 1.4.2 Phƣơng pháp kế toán tập hợp chi phí sản uất tính giá thành 1.5 KIỂM SOÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT 1.5.1 Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 1.5.2 Kiểm soát chi phí nhân c ng trực tiếp 1.5.3 Kiểm soát chi phí sản uất chung Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY PROCIMEX VIỆT NAM 2.1.1Giới thiệu C ng ty Công ty cổ phần Procimex Việt Nam với nhiều năm chuyên sản xuất kinh doanh ngành Thủy hải sản, với dây chuyền công Nghệ đại, khép kín đội ngủ cán công nhân lành nghề, nhiều năm kinh nghiệm Công ty đặt mục tiêu chất lượng lên hàng đầu chất lượng dịch vụ sau bán hàng Chính vậyhàng Thủy sản Công tyngày nhiều khách hàng tín nhiệm Doanh thu năm 2012 đạt 106,9 tỷ đồng,kế hoạch năm 2013 đạt 100 tỷ đồng 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển C ng ty 2.1.3 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản uất C ng ty quy trình công nghệ 2.1.4 Cơ cấu tổ chức quản lý C ng ty 2.1.5 Tổ chức máy kế toán Công ty 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT N AM 2.2.1 Phân loại chi phí C ng ty cổ phần Procime Việt Nam a Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Nguyên vật liệu Công ty chủ yếu nguyên liệu thủy sản đánh bắt nuôi trồngđa dạng nhiều chủng loại như: cá, tôm, mực Nguyên liệu thu mua từ ngư dân nuôi bờ đánh bắt biển vận chuyển đến Công ty bán lại đồng thời Công ty xây dựng mạng lưới thu mua nhiều địa phương khu vực miền Trung Những thời gian cao điểm tàu đánh bắt xa bờ vừa cập bến, phận thu mua Công ty túc trực cảng để Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 mua Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm: -Nguyên vật liệu chính: nguyên vật liệu tham gia vào trình sản xuất cấu thành thực tế sản phẩm Nguyên vật liệu Công ty bao gồm chủ yếu Cá, Tômvà Mực Chi phí nguyên vật liệu chiếm từ 80% đến 90% tổng chi phí - Nguyên vật liệu phụ: Bao gồm vật liệu xuất dùng không trực tiếp cấu thành nên sản phẩm mà để phục vụ cho công tác bảo quản, nâng cao chất lượng mẫu mã sản phẩm Gồm nước, khay xốp, hóa chất xử lý, bao bì, nhãn dán, hộp giấy, băng keo, thùng kích cỡ…Đây khoản chi phí chiếm tỷ lệ nhỏ tổng chi phí b hi phí nhân công trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp sản xuất yếu tố cấu thành giá thành sản phẩm Nó coi trọng tâm quản lý toàn diện đơn vị sản xuất kinh doanh, có chế độ quản lý phù hợp vấn đề lao động tiền lương sở vững cho việc tiết kiệm chi phí sản xuẩt kinh doanh hạ giá thành sản phẩm doanh nghiệp nói chung Công ty cổ phần Procimex Việt Nam nói riêng Chi phí nhân công trực tiếp Công ty bao gồm tiền lương bản, lương theo sản phẩm, phụ cấp , tiền ăn cơm trưa khoản trích theo lương trả cho phận công nhân sản xuất trực tiếp phân xưởng Tại Công ty phận nhân viên văn phòng công nhân sản xuất làm việc ngày hai ca Công ty hỗ trợ chi phí ca cho cán công nhân viên c hi phí sản uất chung Bao gồm khoản chi phí phát sinh phạm vi phân xưởng: - Chi phí nhân viên quản lý: Chi phí tiền lương BHXH quản đốc phân xưởng nhân viên quản lý phân Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 b Dự toán chi phí nhân công trực tiếp chế iến Bảng 2.3 Dự toán CPNCTT chế biến Cá ngừ phi lê tháng 12-2012 Sản lƣợng kế hoạch :66.700 sản phẩm ĐVT: đồng STT Chỉ tiêu Số tiền Tiền lương theo sản phẩm= đơn 300.150.000 giá tiền lương năm 2011* số lượng sản phẩm Các khoản trích theo lương 69.034.500 Tổng cộng 369.184.500 (Nguồn Công ty cổ phần Procimex Việt Nam) c Dự toán chi phí sản uất chung Bảng 2.5 Dự toán CPSXC chế biến Cá ngừ phi lê tháng 12-2012 Sản lƣợng kế hoạch :66.700 sản phẩm ĐVT: đồng STT Nội dung chi phí Số tiền Tiền lương phận quản lý phân 11.534.910 xưởng Chi phí vật liệu dùng cho px 20.540.241 Chi phí dụng cụ sản xuất 6.887.000 Chi phí khấu hao TSCĐ 98.539.568 Chi phí dịch vụ mua 115.449.238 Tổng cộng 250.952.957 (Nguồn Công ty cổ phần Procimex Việt Nam) 2.2.3 Kế toán chi phí tính giá thành Công ty cổ phần Procime Việt Nam a Đối tượng kế toán chi phí tính giá thành ông ty - Xuất phát từ đặc điểm ngành thủy sản quy mô Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 hoạt động công ty nên đối tượng tập hợp chi phí Công ty cổ phẩn Procimex Việt Nam phân xưởng riêng biệt Tại công ty gồm có phân xưởng chế biến chính: Phân xưởng Cá phân xưởng Tôm, Mực - Tại Công ty cổ phẩn Procimex Việt Nam sản phẩm hoàn thành loại sản phẩm mực, tôm cá sản xuất theo tiêu chuẩn, chất lượng quy định Đối tượng kế toán tính giá thành loại sản phẩm hoàn thành bước công nghệ cuối cùng, kỳ tính giá thành tháng, Kế toán tập hợp chi phí v tính giá th nh ông ty - Tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Bảng 2.6 Bảng tổng hợp giá khối lƣợng Cá ngừ phi lê thu mua tháng 12-2012 ĐVT: đồng Ngày Khối lượng Giá mua Thành tiền 2/12 5.130 57.500 294.975.000 4/12 7/12 12/12 15/12 19/12 22/12 25/12 31/12 Tổng 4.200 6.321 2.081 7.346 9.022 2.598 11.993 18.009 59.000 61.000 62.000 59.500 58.000 57.800 63.000 59.800 247.800.000 385.581.000 129.022.000 437.087.000 523.276.000 150.164.400 757.156.400 1.076.938.200 66.700 4.002.000.000 (Nguồn Công ty cổ phần Procimex Việt Nam) Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 Bảng 2.8 Bảng tổng hợp CPNVLTT chế biến Cá ngừ phi lê tháng 12-2012 Sản lƣợng kế hoạch :66.700 sản phẩm ĐVT: đồng STT Khoản mục chi phí Số tiền Nguyên liệu 9.604.800.000 Bao bì 170.765.848 Vật liệu phụ 107.976.636 Tổng cộng 9.883.542.484 (Nguồn Công ty cổ phần Procimex Việt Nam) - Tập hợp chi nhân công trực tiếp Bảng 2.9 Bảng tổng hợp CPNCTT chế biến Cá ngừ phi lê tháng 12-2012 Sản lƣợng kế hoạch :66.700 sản phẩm ĐVT: đồng STT Chỉ tiêu Số tiền Tiền lương theo sản phẩm 313.490.000 Các khoản trích theo lương 72.102.700 Tổng cộng 385.592.700 (Nguồn Công ty cổ phần Procimex Việt Nam) Tiền lương theo sp= đơn giá tiền lương năm 2012 * số lượng sản phẩm - Tập hợp chi phí sản xuất chung Footer Page 14 of 126 13 Header Page 15 of 126 Bảng 2.11 Bảng tổng hợp CPSXC chế biến Cá ngừ phi lê tháng 12-2012 Sản lƣợng kế hoạch :66.700 sản phẩm ĐVT: đồng Nội dung chi phí STT Số tiền Tiền lương phận quản lý phân xưởng 13.448.290 Chi phí vật liệu dùng cho px 19.000.390 Chi phí dụng cụ sản xuất 6.890.280 Chi phí khấu hao TSCĐ 98.539.568 Chi phí dịch vụ mua 116.992.086 Tổng cộng 254.870.614 (Nguồn Công ty cổ phần Procimex Việt Nam) - Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Bảng 2.12 Bảng tính giá thành sản phẩm Cá ngừ phi lê tháng 12-2012 Sản lƣợng kế hoạch :66.700 sản phẩm ĐVT: đồng STT Chỉ tiêu Số tiền Chi phí NVLTT 9.883.542.484 Chi phí NCTT 385.592.700 Chi phí SXC 254.870.614 Tổng 10.524.005.798 (Nguồn Công ty cổ phần Procimex Việt Nam) Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 2.2.4 C ng tác kiểm soát chi phí sản uất C ng ty a Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu Kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp c Kiểm soát chi phí sản uất chung 2.2.5 Đánh giá tổng hợp KTQT chi phí sản uất C ng ty cổ phẩn Procime Việt Nam a Ưu điểm b Hạn chế Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM 3.1 SỰ CẦN THIẾT VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM 3.1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện 3.1.2 Yêu cầu hoàn thiện 3.2 MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM 3.2.1 Hoàn thiện phân loại chi phí theo cách ứng chi phí phục vụ cho kế toán quản trị chi phí C ng ty Biến phí bao gồm - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: chi phí thay đổi theo sản lượng sản phẩm sản xuất - Chi phí nhân công trực tiếp: phần lương trả theo sản phẩm Định phí bao gồm - Định phí tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất: Tiền lương khoản trích theo lương - Định phí sản xuất chung: + Chi phí công cụ, dụng cụ sản xuất (trang bị bảo hộ lao động, bàn ghế…) + Chi phí khấu hao TSCĐ tính theo phương pháp đường thẳng - Chi phí hỗn hợp: chi phí mà thành phần bao gồm yếu tố bất biến yếu tố khả biến Cụ thể: + Tiền điện phát sinh phân xưởng: bao gồm điện sử dụng trực tiếp sản xuất điện phục vụ cho phận quản lý phân xưởng Do Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 đó, số lao động tăng tiền điện tăng, số lao động giảm, chí tiền điện phân xưởng phát sinh mức độ định để trì hoạt động phận quản lý phân xưởng + Lương nhân viên phân xưởng khoản trích theo lương: chi phí tăng số lao động tăng, công nhân tăng ca sản xuất, nhân viên phân xưởng phải tăng ca để điều hành sản xuất Mặt khác, số lao động giảm chí thì Công ty phải tiếp tục trả lương cho nhân viên Theo đó, khoản trích theo lương (cụ thể KPCĐ) biến đổi tương tự lương + Tiền cơm: bao gồm tiền cơm (trưa chiều tăng ca) công nhân sản xuất nhân viên phân xưởng Khi số lao động tăng đến mức phải tăng ca sản xuất thuê thêm lao động tiền cơm tăng theo Mặt khác, số lao động giảm, chí Công ty chi trả tiền cơm cho nhân viên phân xưởng Theo tác giả nên phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí , việc phân lọai chi phí theo cách ứng xử chi phí giúp nhà quản trị việc lập dự toán, kiểm soát đánh giá hiệu sử dụng chi phí, nhằm phục vụ cho yêu cầu lập dự toán nhanh định giá bán sản phẩm điều kiện quy mô sản xuất khác Dưới bảng phân loại chi phí theo ứng xử chi phí Công ty Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 Bảng 3.1: Bảng phân loại chi phí sán xuất theo cách ứng ứ chi phí Biến Chi phí Khoản mục chi phí Định phí phí hỗn hợp 1/ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Nguyên vật liệu X Nguyên vật liệu phụ X 2/ Chi phí nhân c ng trực tiếp Tiền lương công nhân sản xuất BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN 3/ Chi phí sản uất chung Chi phí nhân viên phân xưởng Chi phí vật liệu Chi phí công cụ dụng cụ Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí dịch vụ mua + Chi phí điện + Chi phí nước + Chi phí sửa chữa X X X X X X X X X Sử dụng phương pháp cực đại- cực tiểu để xử lý số liệu Bảng 3.2 có kết sau: Footer Page 19 of 126 18 Header Page 20 of 126 Bảng 3.3 Bảng cực đại- cực tiểu Chi phí điện(Y1) Sản lượng Chi phí Nước(Y2) Mức cao 36.970.000 95.020 14.992.900 Mức thấp 22.360.450 55.829 8.864.800 Chênh lệch 14.609.550 39.191 6.128.100 Biến phí đơn vị = chênh lệch chi phí điện 14.609.550 = chênh lệch mức HĐ = 372,78 39.191 Tại mức hoạt động cao Tổng biến phí là: 95.020 * 372,78= 35.421.383 Định phí là: 36.970.000 - 35.421.383= 1.546.817 Xác định phương trình biểu diễn chi phí điện: Y1= 1.546.817 +372,78X1 Biến phí đơn vị = chênh lệch chi phí nước chênh lệch mức HĐ 6.128.100 = = 156,365 39.191 Tại mức hoạt động cao Tổng biến phí là: 95.020 * 156,365= 14.857.801 Định phí là: 14.992.900- 14.857.801= 135.099 Xác định phương trình biểu diễn chi phí nước: Y2= 135.099+156,365X2 Sau phân tích ta có bảng phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí , kết tính thể bảng sau : Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 Bảng 3.4: Bảng phân loại chi phí sán xuất tháng 12/2012 Sản lƣợng: 66.700 Chi phí Khoản mục chi phí Biến phí Định phí 1/ Chi phí NVLTT 2/ Chi phí nhân c ng trực tiếp Tiền lương công nhân sản xuất BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN 3/ Chi phí sản uất chung Chi phí nhân viên phân xưởng Chi phí vật liệu Chi phí công cụ dụng cụ Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí dịch vụ mua + Chi phí điện + Chi phí nước + Chi phí sửa chữa 9.883.542.484 385.592.700 9.883.542.484 385.592.700 313.490.000 313.490.000 72.102.700 72.102.700 254.870.614 67.742.649 13.448.290 187.127.965 13.448.290 19.000.390 6.890.280 19.000.390 6.890.280 98.539.568 98.539.568 35.293.969 81.698.117 116.992.086 24.864.423 10.429.546 1.546.817 135.099 80.016.201 26.411.240 10.564.645 80.016.201 3.2.2 Hoàn thiện c ng tác lập dự toán chi phí linh hoạt Công ty Bảng phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí tháng 12/2012 Công ty sau: Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 Bảng 3.5 Bảng phân loại chi phí sản uất chung tháng 12 năm 2012 Sản lƣợng: 66.700 kg Biến phí Định phí STT Nội dung Chi phí Chi phí sản uất chung 67.742.649 187.127.965 254.870.614 Chi phí nhân viên phân xưởng 13.448.290 13.448.290 Chi phí vật liệu Chi phí công cụ dụng cụ 6.890.280 Chi phí khấu hao TSCĐ 98.539.568 98.539.568 Chi phí dịch vụ mua 35.293.969 81.698.117 116.992.086 + Chi phí điện 24.864.423 1.546.817 26.411.240 + Chi phí nước 10.429.546 135.099 10.564.645 19.000.390 19.000.390 6.890.280 Căn vào số liệu lập bảng phân loại chi phí ( bảng 3.5 ) ta tính biến phí SXC sau: Biến phí SXC SPi Tổng biến phí SXC = Sản lượng sản xuất x tháng ( kg) Biến phí SXC = 67.742.649 x 2,4 66.700 Biến phí SXC = 2.437,5 đ/kg Tổng định phí:187.127.965 Footer Page 22 of 126 Định mức tiêu hao NVL SP i Header Page 23 of 126 21 3.2.3 Hoàn thiện phƣơng pháp tính giá thành Bảng 3.8: Bảng tổng hợp giá thành theo sản phẩm tháng 12 năm 2012 ĐVT: đồng Sản phẩm Cá ngừ phi lê Tôm đông lạnh đóng gói Mực sami Số lượng sản Chi phí NVL TT Chi phí NCTT Biến phí SXC Tổng chi phí Đơn vị sản phẩm 66.700 9.883.542.484 385.592.700 162.581.250 10.431.716.434 156.398 … … 3.2.4 Hoàn thiện báo cáo phân tích chi phí phục vụ kiểm soát chi phí C ng ty a Về lập áo cáo chi phí: Bảng 3.9:Báo cáogiá thành sản phẩm Sản lƣợng: 66.700 STT I II III IV Nội dung Số lượng Chi phí NVLTT Chi phí NCTT Chi phí SXC Gía thành sản phẩm Dự toán 66.700 9.172.584.000 369.184.500 250.952.957 146.817 Thực 66.700 9.883.542.484 385.592.700 254.870.614 157.781 Về phân tích phục vụ kiểm soát chi phí: Footer Page 23 of 126 Chênh lệch 710.958.484 16.408.200 3.917.657 10.963 Header Page 24 of 126 22 *Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Bảng 3.10: Phân tích biến động CPNVLTT tháng 12 năm 2012 Sản phẩm: Cá ngừ phi lê STT Loại vật liệu Cá ngừ Bao bì Vật liệu phụ Dự toán Khối lượng 160.080 10.000 8.370 Thực tế Đơn giá 57.300 9.057 5.523 Khối lượng 160.080 10.057 8.400 Tổng cộng Đơn giá 60.000 9.057 5.584 Mức độ ảnh hưởng Do Do lượng giá 2.700 57 30 61 87 2.761 * Đối với chi phí nhân công trực tiếp Bảng 3.11: Phân tích biến động CPNCTT tháng 12 năm 2012 Sản phẩm: Cá ngừ phi lê Nội dung Dự toán Thực Tiền lương Các khoản trích theo lương 300.150.000 69.034.500 313.490.000 72.102.700 Chênh lệch Số tiền % 13.340.000 81 3.068.200 19 Tổng 369.184.500 385.592.700 16.408.200 Footer Page 24 of 126 100 Header Page 25 of 126 STT 23 * Đối với chi phí sản uất chung Bảng 3.12: Phân tích biến động SXC tháng 12 năm 2012 Sản phẩm: Cá ngừ phi lê Nội dung chi Kế hoạch Thực Chênh lệch phí Tiền lương 11.534.910 13.448.290 1.913.380 phận quản lý phân xưởng Chi phí vật 20.540.241 19.000.390 (1.541.851) liệu dùng cho phân xưởng Chi phí dụng 6.887.000 6.890.280 3.280 cụ sản xuất Chi phí khấu 98.539.568 98.539.568 hao TSCĐ Chi phí dịch 115.449.238 116.992.086 1.542.848 vụ mua Tổng cộng 250.952.957 254.870.614 3.917.657 3.2.5 Tổ chức m hình kế toán quản trị chi phí sản uất công ty a ổ chức mô h nh kế toán quản trị chi phí sản uất công ty hức v nhiệm vụ phần h nh kế toán Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 KẾT LUẬN Nền kinh tế Việt Nam có nhiều hội phát triển phải đối mặt với nhiều thách thức trình hội nhập kinh tế quốc tế Để nâng cao lực cạnh tranh, điều kiện sống đơn vị kinh doanh phải kiểm soát tốt chi phí có định kinh doanh đắn, điều có thông qua hệ thống KTQT chi phí Chính vậy, luận văn nghiên cứu hoàn thiện KTQT chi phísản xuất Công ty cổ phần Procimex Việt Nam Qua đó, giúp máy kế tóan Công ty phát huy tốt vai trò việc kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu hoạt động sản xuất Qua nghiên cứu lý luận kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất tìm hiểu thực trạng kế toán quản trị chi phí sản xuất Công ty cổ phần Procimex Việt Nam, luận văn giải số vấn đề sau: - Hệ thống hoá phát triển lý luận chung kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất phục vụ hiệu cho quản trị nội bộ: Tìm hiểu chất, vai trò; nội dung kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất làm tiền đề nghiên cứu thực trạng KTQT chi phí sản xuất Công ty - Đánh giá thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất Công ty, mặt làm vấn đề tồn công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất - Luận văn phân tích cần thiết phải hoàn thiện KTQT chi phí sản xuất đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất Công ty Footer Page 26 of 126 ... THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM 3.1 SỰ CẦN THIẾT VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM 3.1.1... củakế toán quản trị chi phí sản xuất doanh nghiệp sản xuất Bên cạnh luận văn nghiên cứu thực tiễn kế toán quản trị chi phí sản xuất Công ty cổ phần Procimex Việt Nam đánh giá kế toán quản trị chi. .. chất vai trò kế toán quản trị chi phí a) Bản chất kế toán quản trị chi phí b) Vai trò kế toán quản trị chi phí 1.2 PHÂN LOẠI CHI PHÍ PHỤC VỤ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 1.2.1.Phân loại chi phí theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam, Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam, Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay