Huy động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Chi nhánh Đà Nẵng

26 24 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 17:38

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN (SCB) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Hòa Nhân Phản biện 2: TS Nguyễn Hữu Dũng Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 15 tháng 12 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Huy động tiền gửi hoạt động giữ vai trò trọng tâm ngân hàng thương mại trở thành hoạt động nóng, ngân hàng thương mại quan tâm nhiều tình trạng khan vốn Thông qua việc ứng dụng phát triển công nghệ thông tin, bước đại hóa ngân hàng, sản phẩm huy động ngày phong phú đa dạng, thỏa mãn nhu cầu ngày cao tinh tế khách hàng Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Đà Nẵng không nằm bối cảnh chung Nguồn vốn huy động Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Đà Nẵng năm qua có tăng so với yêu cầu kết đạt khiêm tốn cộng với cạnh tranh gay gắt ngân hàng khác địa bàn thành phố Đà Nẵng năm gần tâm lý e ngại khách hàng Ngân hàng hợp Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh Đà Nẵng cố gắng tìm hình thức biện pháp nhằm khai thác tối đa nguồn vốn tiềm tàng tổ chức kinh tế dân cư để có nguồn vốn ổn định phong phú phù hợp với nhu cầu đầu tư Xuất phát từ nhận định trên, định chọn đề tài: “Huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Chi nhánh Đà Nẵng” làm đề tài luận văn cao học Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa, tổng hợp sở lý luận hoạt động huy động tiền gửi Ngân hàng thương mại Đánh giá thực trạng hoạt động huy động tiền gửi ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh Đà Nẵng làm rõ nguyên nhân dẫn đến mặt hạn chế hoạt động huy động tiền gửi ngân hàng Qua đề giải pháp Footer Page of 126 Header Page of 126 nhằm tăng cường hay nâng cao hiệu huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh Đà Nẵng Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng: Những vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động huy động tiền gửi ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu: Luận văn lấy số liệu khảo sát thực trạng tình hình thực tế huy động qua tài khoản tiền gửi khách hàng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh Đà Nẵng qua năm 2010, 2011, 2012 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp luận vật biện chứng phân tích áp dụng kết hợp với phương pháp phân tích định tính định lượng, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp thống kê… để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu Bố cục luận văn Ngoài lời mở đầu, danh mục, lời kết luận phụ lục, luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động huy động tiền gửi NHTM Chương 2: Thực trạng huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp tăng cường huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm huy động vốn Huy động vốn hình thức huy động nguồn tiền nhàn rỗi từ tổ chức kinh tế dân cư với nhiều kỳ hạn phương thức lĩnh lãi khác Nói cách khác khách hàng chuyển quyền sử dụng tiền tệ cho ngân hàng ngân hàng trả cho khách hàng khoản lãi 1.1.2 Đặc điểm huy động vốn 1.1.3 Tầm quan trọng hoạt động huy động vốn a Đối với ngân hàng b Đối với khách hàng 1.1.4 Mục tiêu huy động vốn ngân hàng thương mại 1.1.5 Các hình thức huy động vốn a Huy động tiền gửi Huy động qua tài khoản tiền gửi Huy động vốn qua phát hành giấy tờ có giá b Huy động phi tiền gửi 1.2 HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA NHTM 1.2.1 Khái niệm huy động tiền gửi Hoạt động huy động tiền gửi hình thức hoạt động huy động vốn Đây hoạt động ngân hàng mua quyền sử dụng khoản vốn khách hàng thông qua hình thức tiền gửi thời gian định có trách nhiệm hoàn trả số vốn theo kế hoạch 1.2.2 Vai trò hoạt động huy động tiền gửi - Là sở để NHTM tổ chức hoạt động kinh doanh Footer Page of 126 Header Page of 126 - Quyết định quy mô hoạt động tín dụng hoạt động khác NH - Quyết định lực cạnh tranh NH - Mở rộng sở khách hàng 1.2.3 Các hình thức huy động tiền gửi NHTM a Phân loại theo kỳ hạn - Tiền gửi không kỳ hạn - Tiền gửi có kỳ hạn b Phân loại theo đối tượng - Tiền gửi dân cư - Tiền gửi tổ chức kinh tế c Phân loại theo mục đích - Tiền gửi tiết kiệm - Tiền gửi giao dịch tiền gửi toán - Tiền gửi có kỳ hạn d Phân loại theo loại tiền gửi - Tiền gửi nội tệ - Tiền gửi ngoại tệ 1.2.4 Các tiêu chí phản ánh kết huy động tiền gửi NHTM a Thực trạng tăng trưởng số dư tiền gửi b.Tốc độ tăng trưởng thị phần huy động tiền gửi c Cơ cấu nguồn tiền gửi d Chi phí huy động tiền gửi e Kiểm soát rủi ro hoạt động huy động tiền gửi 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA NHTM 1.3.1 Nhân tố khách quan a Môi trường trị, pháp luật Footer Page of 126 Header Page of 126 b Môi trường kinh tế, xã hội c Sự thay đổi điều hành sách NHNN d Điều kiện môi trường cạnh tranh e Môi trường văn hóa, tâm lý khách hàng 1.3.2 Nhân tố chủ quan a Mục tiêu, chiến lược kinh doanh Ngân hàng b Uy tín Ngân hàng c Nguồn nhân lực ngân hàng d Sự đa dạng hình thức huy động tiền gửi ngân hàng e Chính sách lãi suất f Chất lượng dịch vụ ngân hàng cung cấp g Chính sách Marketing h Mối quan hệ huy động sử dụng vốn khách hàng CHƯƠNG THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1.1 Quá trình đời phát triển Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh Đà Nẵng 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh Đà Nẵng 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Đà Nẵng thời gian qua a Hoạt động huy động vốn b Hoạt động cho vay c Kết kinh doanh Footer Page of 126 Header Page of 126 2.2 THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.2.1 Thực trạng tăng trưởng số dư tiền gửi SCB Đà Nẵng Biểu đồ tăng trưởng tiền gửi khách hàng SCB Đà Nẵng giai đoạn 2010 – 2012: 1,800,000 80.00% 1,600,000 70.00% 1,400,000 60.00% 1,200,000 50.00% 1,000,000 40.00% 800,000 30.00% 600,000 400,000 20.00% 200,000 10.00% Tiền gửi khách hàng Tổng NV huy động Tỷ trọng 0.00% 2010 2011 2012 Hình 2.3: Tăng trưởng huy động tiền gửi SCB Đà Nẵng Qua hình 2.3 ta thấy, tiền gửi khách hàng chiếm tỷ trọng chủ yếu tổng nguồn vốn huy động chi nhánh (chiếm 50%) 2.2.2 Vị SCB Đà Nẵng Trên thị trường TP Đà Nẵng Thị phần huy động SCB Đà Nẵng biến động tăng giảm từ năm 2010 đến năm 2012 Năm 2011 thị phần huy động giảm từ 2,98% xuống 2,3% ảnh hưởng thông tin hợp Với chiến lược kinh doanh tập trung vào huy động vốn sách huy động thu hút khách hàng đến năm 2012 số tăng lên 3,23%, tăng 38% so với năm 2011 đứng thứ 10 top 10 ngân hàng có huy động lớn địa bàn TP Đà Nẵng vượt qua tổng huy động Ngân hàng ACB năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 9.00% 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% Viettinbank ĐN BIDV Đà Nẵng Vietcombank ĐN Hàng Hải ĐN MHB SCB ACB Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Hình 2.4: Thị phần huy động tiền gửi NHTM địa bàn TP Đà Nẵng 2.2.3 Cơ cấu huy động tiền gửi khách hàng a Huy động tiền gửi theo đối tượng khách hàng Căn theo đối tượng khách hàng, cấu huy động tiền gửi SCB Đà Nẵng bao gồm tiền gửi dân cư tiền gửi tổ chức kinh tế xã hội Nhìn chung, khối lượng tiền gửi từ dân cư tổ chức kinh tế năm 2011 có sụt giảm Trong tiền gửi từ dân cư chiếm tỷ trọng cao tổng tiền gửi huy động chi nhánh Bảng 2.5: Cơ cấu huy động tiền gửi theo đối tượng khách hàng Đơn vị tính: triệu đồng 2011 2012 Số tiền Tỷ lệ tăng/giảm So với năm 2010 Số tiền Tỷ lệ tăng/giảm So với năm 2011 749,477 472,997 -36.89% 1,024,912 116.68% 1.Tiền gửi TCKT 39,186 19,879 -49.27% 21,655 8.93% 2.Tiền gửi dân cư 710,291 453,118 -36.21% 1,003,257 121.41% Năm 2010 Tổng huy động tiền gửi (Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh SCB) b Huy động tiền gửi theo mục đích Căn theo mục đích gửi tiền khách hàng, cấu huy động Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 tiền gửi SCB Đà Nẵng bao gồm tiền gửi toán, tiền gửi có kỳ hạn(dành cho TCKT) tiền gửi tiết kiệm Trong đó, tiền gửi tiết kiệm chiếm tỷ trọng chủ yếu tổng huy động tiền gửi chi nhánh Bảng 2.6: Cơ cấu nguồn tiền gửi theo mục đích Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Tổng huy động tiền gửi Tiền gửi toán Tiền gửi có kỳ hạn Tiền gửi kiết kiệm 749,477 24,339 16,847 708,291 Năm 2011 Năm 2012 Tỷ lệ Tỷ lệ tăng/giảm tăng/giảm Số tiền Số tiền So với So với năm 2010 năm 2011 472,997 -36.88% 1,024,912 116.68% 14,696 -39.62% 15,992 8.82% 12,183 -27.68% 10,663 -12.48% 446,118 -37.01% 998,257 123.77% (Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh SCB) c Huy động tiền gửi theo kỳ hạn Cơ cấu tiền gửi theo kỳ hạn bao gồm: tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi ngắn hạn, tiền gửi trung dài hạn Nhìn chung, tiền gửi không kỳ hạn tiền gửi có kỳ hạn mà SCB Đà Nẵng huy động có tăng trưởng qua năm, tiền gửi có kỳ hạn chiếm tỷ trọng lớn Bảng 2.7: Cơ cấu nguồn tiền gửi theo kỳ hạn Đơn vị tính: triệu đồng Năm 2011 Năm 2012 Năm 2010 Số tiền Tổng huy động tiền gửi 749,477 472,997 Tỷ lệ tăng/giảm so với năm 2010 (%) -36.88 Không kỳ hạn Dưới 12 tháng 24,339 389,084 14,696 329,017 -39.62 -15.42 15,992 765,398 8.75 132.63 Trên 12 tháng 336,054 129,284 -61.53 243,522 88.36 Chỉ tiêu Tỷ lệ tăng/giảm Số tiền so với năm 2011 (%) 1,024,912 116.68 (Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh SCB) Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 SCB áp dụng chế quản lý vốn tập trung Theo chế quản lý vốn tập trung, toàn nguồn vốn quản lý tập trung thống Hội sở chính, chức quản lý vốn Hội sở thực hiện, đồng thời áp dụng chế định giá chuyển vốn nội FTP (Fund Transfer Pricing) Giá chuyển vốn nội FTP lãi suất mua vốn bán vốn chi nhánh với Hội sở Thông qua việc mua bán vốn này, chi nhánh hưởng mức chênh lệch: - Chênh lệch cho vay = Lãi suất cho vay khách hàng – Lãi suất bán vốn - Chênh lệch nhận tiền gửi = Lãi suất mua vốn – Lãi suất nhận tiền gửi khách hàng Để phân tích chi phí huy động tiền gửi, chi nhánh xem xét tỷ suất chi phí lãi bình quân Bảng 2.10: Chi phí trả lãi tiền gửi SCB Đà Nẵng Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Tiền gửi khách hàng Năm 2010 Năm 2011 So sánh năm 2011/2010 Năm 2012 Mức tăng trưởng Tốc độ tăng trưởng So sánh năm 2012/2011 Mức tăng trưởng Tốc độ tăng trưởng 749,477 472,997 1,024,912 (276,480) -36.89% 551,915 116.68% Chi phí trả lãi tiền gửi 85,492 65,274 111,203 Tỷ suất chi phí lãi bình quân 11.41% 13.80% 10.85% (20,218) -23.65% 45,929 70.36% (Nguồn: Báo cáo phòng kế toán SCB Đà Nẵng) Với: Chi phí trả lãi tiền gửi Tỷ suất chi phí lãi bình quân = x 100% Tổng tiền gửi huy động Năm 2010, chi phí trả lãi tiền gửi 85,492 triệu đồng tổng tiền gửi khách hàng 749,477 triệu đồng Ta có tỷ suất chi phí lãi Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 bình quân 11.41% Tỷ suất cho thấy, để huy động đồng tiền gửi, SCB Đà Nẵng bình quân 0.1141 đồng chi phí lãi Năm 2011, năm lãi suất tăng cao làm chi phí lãi ngân hàng lên Điều dẫn đến kết tỷ suất chi phí lãi bình quân năm 2011 tăng lên so với năm 2010 Năm 2012 áp lực lãi suất giảm so với năm 2011 góp phần làm tốc độ tăng chi phí lãi tiền gửi giảm tiền gửi khách hàng tăng lên Việc tỷ suất chi phí lãi bình quân giảm so với năm 2011 điều đáng mừng cho SCB Đà Nẵng công tác huy động tiền gửi nói riêng hiệu kinh doanh nói chung 2.2.5 Tình hình huy động cho vay Tình hình huy động cho vay SCB Đà Nẵng thấy rõ qua bảng sau: Bảng 2.11: Tình hình huy động cho vay SCB Đà Nẵng Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Số tiền Tỷ lệ % 749,477 100 413,423 55.16 336,054 44.84 437,457 100 59,314 13.56 378,143 86.44 Huy động tiền gửi - Ngắn hạn - Trung dài hạn Cho vay - Ngắn hạn - Trung dài hạn Chênh lệch huy 312,020 động cho vay - Ngắn hạn 354,109 - Trung dài hạn (42,089) Tỷ trọng cho vay/ huy 58.37% động tiền gửi - Ngắn hạn 14.35% - Trung dài hạn 112.52% Năm 2011 Số tiền Tỷ lệ % 472,997 100 343,713 72.67 129,284 27.33 387,544 100 39,417 10.17 348,127 89.83 Năm 2012 Số tiền Tỷ lệ % 1,024,912 100 781,390 76.24 243,522 23.76 283,948 100 29,106 10.25 254,842 89.75 85,453 740,964 304,296 (218,843) 752,284 (11,320) 81.93% 27.70% 11.47% 269.27% 3.72% 104.65% (Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh SCB) Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 Nhìn chung, chênh lệch nguồn vốn tiền gửi huy động cho vay qua năm cao Điều chứng tỏ khâu sử dụng nguồn vốn tiền gửi chưa mang tính hiệu quả, chưa khai thác triệt để nguồn vốn tiền gửi vay khách hàng Việc sử dụng vốn chưa hiệu gây lãng phí lớn chi nhánh Mặc dù với tiền gửi huy động chưa sử dụng, chi nhánh nhận lãi điều chuyển vốn, chênh lệch lãi suất huy động lãi suất điều chuyển vốn không cao, thường từ 1% đến 2% Trong chênh lệch gửi vốn thấp vậy, chi nhánh cho vay hưởng mức chênh lệch cao nhiều 2.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA SCB ĐÀ NẴNG 2.3.1 Chính sách lãi suất, sản phẩm So với ngân hàng địa bàn thành phố Đà Nẵng lãi suất SCB Đà Nẵng đánh giá cạnh tranh Nhờ mà tình hình huy động tiền gửi SCB Đà Nẵng cải thiện đáng kể Sản phẩm huy động tiền gửi SCB đa dạng, linh hoạt Tuy nhiên, việc nhiều sản phẩm thật sản phẩm chồng chéo nhau, không hiệu quả, nhiều sản phẩm không thu hút khách hàng gửi Qua việc khảo sát khách hàng giao dịch SCB Đà Nẵng PGD trực thuộc đa số khách hàng giao dịch đồng ý SCB có lãi suất cạnh tranh địa bàn, phí dịch vụ linh hoạt có nhiều hình thức khuyến đa dạng, sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng nhờ thu hút khách hàng đến giao dịch với SCB làm gia tăng nguồn tiền gửi kể sau năm hợp 2.3.2 Chính sách quảng bá xúc tiến truyền thông Bên cạnh chương trình quảng bá phương tiện thông tin đại chúng truyền hình, báo… SCB Đà Nẵng thực Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 sách quảng cáo thông qua khách hàng truyền miệng Phát triển khách hàng thông qua kênh “khách hàng khách hàng” Các khách hàng hữu, hài lòng sản phẩm, dịch vụ SCB họ tự nguyện quảng cáo sản phẩm, dịch vụ SCB đến người thân, người quen, bạn bè họ…Qua việc khảo sát khách hàng giao dịch SCB Đà Nẵng PGD trực thuộc có 47/112 (chiếm 41.96%) khách hàng giao dịch đồng ý SCB có biểu mẫu, tờ rơi rõ ràng dễ hiểu Điều này, giúp cho khách hàng biết nhiều hiểu rõ sản phẩm SCB giới thiệu nhiều người thân đến giao dịch SCB Đà Nẵng 2.3.3 Chính sách nhân Qua bảng tổng hợp kết khảo sát khách hàng giao dịch SCB chi nhánh Đà Nẵng PGD trực thuộc , ta nhận thấy đa số khách hàng đồng ý cho tác phong làm việc, thái độ tư vấn nhân viên đáp ứng yêu cầu khách hàng Đây nhân tố thu hút khách hàng đến giao dịch với SCB Đà Nẵng Và thời gian sau hợp nhất, nhờ nhiệt tình, chuyên nghiệp, nổ CBNV mà thuyết phục lượng lớn khách hàng quay lại giao dịch với SCB Đà Nẵng 2.3.4 Cơ sở vật chất Qua bảng tổng hợp kết khảo sát khách hàng giao dịch SCB chi nhánh Đà Nẵng PGD trực thuộc đa số khách hàng đồng ý với vị trí điểm giao dịch SCB dễ nhận biết, thuận tiện cho khách hàng không gian giao dịch thoáng mát Đây nhân tố mà khách hàng lựa chọn tới giao dịch 2.3.5 Chất lượng dịch vụ SCB Qua bảng tổng hợp kết khảo sát khách hàng giao dịch SCB chi nhánh Đà Nẵng PGD trực thuộc đa số khách hàng Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 hài lòng giao dịch SCB Đà Nẵng Qua đó, thấy chất lượng dịch vụ chi nhánh trọng đẩy mạnh, tạo uy tín hài lòng khách hàng hoạt động giao dịch chi nhánh SCB Đà Nẵng cần cải tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ phát triển sản phẩm để góp phần gia tăng nguồn huy động tiền gửi chi nhánh năm 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.4.1 Một số kết đạt - Công tác huy động tiền gửi ngày hoàn thiện - Quy mô huy động tiền gửi tăng trưởng - Sản phẩm huy động tiền gửi chi nhánh ngày đa dạng, đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng - Cơ cấu huy động SCB Đà Nẵng chủ yếu tập trung vào tiền gửi tiết kiệm, đặc biệt tiền gửi từ dân cư Các hình thức huy động ngày đa dạng hơn, sản phẩm huy động thu hút, hấp dẫn khách hàng loại tiền, kỳ hạn, lãi suất phương thức trả lãi - Chất lượng dịch vụ cải thiện 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân a Hạn chế - Chất lượng sản phẩm huy động chưa cao tiện ích kèm - Tuy vốn huy động từ tiền gửi có tăng trưởng chưa thực ổn định, cấu nguồn tiền gửi NH chưa hợp lý, có cân đối hình thức huy động: tiền gửi dân cư, tiền gửi ngắn hạn tiền gửi VNĐ chiếm chủ yếu tổng tiền gửi huy động chi nhánh - SCB Đà Nẵng bị động công tác huy động tiền gửi - Vẫn tồn cân đối huy động cho vay Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 - Sự thiếu liên kết phận, phòng ban - Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin chưa ổn định - Thương hiệu dễ bị nhầm lẫn - Thời gian giao dịch ngân hàng hạn chế b Nguyên nhân Nguyên nhân khách quan - Môi trường kinh tế ổn định - Thói quen sử dụng tiền mặt người dân Đà Nẵng - Sự cạnh tranh gây gắt ngân hàng thị trường - Việc mở rộng mạng lưới giao dịch khó khăn Nguyên nhân chủ quan - Là ngân hàng tiên phong nên việc hợp ngân hàng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh SCB Sự lo ngại khách hàng giao dịch với SCB, lo sợ khả vốn, khả chi trả khoản tiền gửi dẫn đến việc rút tiền hàng loạt khách hàng - Chính sách huy động tiền gửi phụ thuộc nhiều vào điều hành chung Hội sở Điều không phù hợp với đặc thù địa bàn thành phố - Ban quản trị chưa có điều kiện để nắm rõ tình hình thực tế, chưa thật gần gũi, gắn bó với nhân viên để nhận vấn đề bất cập để giải - Cơ sở vật chất, kỹ thuật công nghệ chưa thật đại, phù hợp với yêu cầu ngày cao xã hội - Kinh phí cho hoạt động marketing chưa SCB quan tâm mức Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 ĐỊNH HƯỚNG ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1.1 Định hướng sách tiền tệ NHNN thời gian tới 3.1.2 Định hướng hoạt động kinh doanh Hội Sở 3.1.3 Định hướng cho hoạt động huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Đà Nẵng - Tiếp tục đẩy mạnh công tác huy động tiền gửi - Tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, tăng cường công tác chăm sóc khách hàng đặc biệt trọng đến khách hàng doanh nghiệp địa bàn - Tăng cường công tác tiếp thị dịch vụ bảo lãnh, thẻ toán thẻ, toán quốc tế nhằm tăng thu nhập - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị khách hàng thông qua điện thoại, đặc biệt khách hàng cũ - Tiếp tục thực sách “khách hàng khách hàng” để tăng trưởng nguồn vốn huy động - Tận dụng tối đa mối quan hệ cá nhân CBNV để thu hút bạn bè, người thân gửi tiết kiệm - Thực phát tờ rơi có sản phẩm ban hành - Tiếp tục theo dõi tình hình lãi suất địa bàn, sản phẩm sách Hội sở để tiếp thị sản phẩm đến khách hàng hiệu quả, mục tiêu giữ chân khách hàng cũ thu hút khách hàng - Thực chương trình tặng quà sinh nhật, chương trình chăm sóc khách hàng nhân ngày lễ lớn năm Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.2.1 Phát triển sản phẩm Tăng cường thu hút tiền gửi không kỳ hạn: Hiện khoản tiền gửi không kỳ hạn cá nhân, tổ chức tính lãi suất mức thấp so với hình thức gửi tiền khác Mức lãi suất ngân hàng ấn định dựa vào kỳ hạn số dư khách hàng Do SCB Đà Nẵng cần xem xét việc đưa hình thức thu hút nguồn vốn tiền gửi mới, theo khách hàng gửi tiền không kỳ hạn tính lãi dựa số dư tiền gửi bình quân tháng, số dư lớn lãi suất cao Biện pháp thu hút nguồn vốn trung dài hạn: Trong cấu tiền gửi huy động chi nhánh tiền gửi trung dài hạn chiếm tỷ trọng thấp để tăng nguồn tiền gửi chi nhánh cần thực giải pháp để khuyến khích khách hàng gửi kỳ hạn dài tham mưu cho Hội sở đưa sản phẩm kỳ hạn dài rút hưởng lãi suất bậc thang kỳ hạn thấp liền kề Chi nhánh áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi cầm cố sổ tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng để khuyến khích khách hàng gửi dài hạn Tăng cường thu hút tiền gửi tổ chức kinh tế: Ngân hàng đưa sản phẩm đảm bảo trì số dư tối đa số dư tối thiểu cần thiết tài khoản tiền gửi toán theo yêu cầu khách hàng Phần chênh lệch so với hạn mức ngân hàng chuyển tài khoản tập trung vốn mức lãi suất hấp dẫn Cải tiến sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân:Các sản phẩm huy động có ngân hàng tương đối đầy đủ hình thức lẫn thời hạn Do giải pháp để mở rộng nguồn vốn huy động chủ yếu dựa vào sách khuyến mãi, dự thưởng ngân hàng tùy theo Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 thời kỳ Ngoài ra, khách hàng có nhu cầu gửi tiền khác nhau, mục đích khác nhau, SCB Đà Nẵng cần tham mưu Hội Sở xây dựng sản phẩm riêng biệt cho nhóm khách hàng nhằm hoàn thiện sản phẩm huy động như: tiền gửi hưu trí, tiết kiệm tích lũy 3.2.2 Xây dựng sách khách hàng hợp lý - Cần có phân loại khách hàng, nghiên cứu nhu cầu đối tượng khách hàng để sở chi nhánh đưa sách biện pháp huy động thích hợp - SCB Đà Nẵng cần định kỳ tiến hành khảo sát, lấy ý kiến đóng góp khách hàng để có nhìn khách quan chất lượng phục vụ chất lượng mức độ hiệu sản phẩm huy động Những kết tổng hợp nguồn thông tin đáng tin cậy có ích cho ban giám đốc ngân hàng việc quản lý công tác huy động vốn tiền gửi - Chi nhánh cần kiến nghị hội sở có sách cho khách hàng giới thiệu thành công khách hàng cho ngân hàng: tặng quà, hay có phần tiền thưởng dựa số tiền gửi khách hàng - Chi nhánh cần trang bị phòng phận chăm sóc khách hàng VIP đồng chi nhánh PGD Bộ phận cần bố trí cách riêng biệt, tách rời với không gian giao dịch chung để tránh gây cảm giác bị phân biệt khách hàng khác Nhân viên làm việc phận phải tuyển chọn cách kỹ lưỡng, đáp ứng nhu cầu khắt khe mà ban lãnh đạo đưa Bù lại, nhân viên làm phận nhận nhiều ưu đãi từ phía ngân hàng 3.2.3 Xây dựng sách lãi suất phí linh hoạt Hiện NHNN đưa mức trần lãi suất huy động, nhiên có nhiều ngân hàng không tuân thủ theo mức lãi suất đó, NHTM địa bàn “lách luật” với nhiều hình thức thỏa thuận Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 ngầm lãi suất với khách hàng hình thức tặng phiếu mua hàng hay tặng tiền mặt cho khách hàng Do vậy, SCB Đà Nẵng cần đảm bảo có nguồn thông tin nhanh xác hoạt động cung cầu vốn, thông tin kinh doanh, chế độ lãi suất, tỷ giá, quan hệ ngân hàng khác với khách hàng địa bàn để có đối sách hợp lý Phí giao dịch yếu tố quan trọng, ngân hàng cần có sách miễn phí dịch vụ trường hợp đặc biệt khách hàng có giao dịch thường xuyên với ngân hàng, sử dụng nhiều dịch vụ ngân hàng với lượng tiền giao dịch lớn Những việc làm cho khách hàng cảm thấy ngân hàng thật coi trọng khách hàng giao dịch qua ngân hàng có lợi cho họ, từ khách hàng ngày gắn bó với ngân hàng 3.2.4 Nâng cao chất lượng dịch vụ Nâng cao kỹ bán hàng cán ngân hàng Cần mở khóa học giờ, đào tạo cho giao dịch viên, nhân viên đón tiếp khách hàng số kiến thức sản phẩm khác huy động vốn để bán chéo sản phẩm Cải tiến phong cách phục vụ, lực giao tiếp nhân viên giao dịch ngân hàng, đòi hỏi nhân viên kiến thức, trình độ chuyên môn, nắm vững nghiệp vụ ngân hàng mà phải có cách cư xử linh hoạt, sáng tạo Chi nhánh tổ chức thi “ Chuyên viên chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp” để nhân viên có sân chơi có hội để học hỏi, nâng cao chuyên môn, kỹ chăm sóc khách hàng, để phục vụ khách hàng tốt Cải tiến thủ tục, quy trình giao dịch Chi nhánh cần đề xuất với Hội Sở nâng hạn mức giao dịch mở rộng thu chi cửa nhiều loại tiền, đơn giản bớt thủ tục giao dịch ngân hàng nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn, thể Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 ngân hàng chuyên nghiệp Phát triển hoàn thiện dịch vụ liên quan đến công tác huy động tiền gửi - Bổ sung chức dịch vụ ngân hàng điện tử: SCB nên nghiên cứu bổ sung giao dịch rút/tất toán sổ TGTK khách hàng nhằm đa dạng phương thức giao dịch, tạo điều kiệm thuận lợi khách hàng cần tiền đến ngân hàng để giao dịch giúp ngân hàng giải phóng nhanh khách hàng - Cung cấp sản phẩm phục vụ nhà huy động tiền gửi, chuyển tiền với số lượng lớn - Cung cấp dịch vụ thấu chi tài khoản lương 3.2.5 Tăng cường công tác tuyên truyền quảng cáo - Cần thiết phải in tờ rơi, tờ bướm, tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ để sẵn quầy giao dịch phát khu vực đông dân cư để khách hàng đọc qua biết đến sản phẩm SCB - Ngoài công tác tuyên truyền quảng cáo, cần ý đến công tác khuyến Các công cụ khuyến cần ý thưởng quà tặng, miễn giảm phí dịch vụ - Phân công nhân viên nghiên cứu đối thủ cạnh tranh để tham mưu cho Hội sở có sách phù hợp hoạt động huy động vốn nói riêng hoạt động khác nói chung 3.2.6 Nâng cao tính chủ động huy động tiền gửi Chi nhánh cần thành lập phận quan hệ khách hàng cá nhân doanh nghiệp để phận chủ động tìm kiếm khách hàng, tạo mối quan hệ với khách hàng nhằm huy động nhiều vốn tiền gửi bán chéo sản phẩm dịch vụ khác ngân hàng 3.2.7 Các giải pháp hỗ trợ khác Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 a Mở rộng mạng lưới tăng thêm thời gian giao dịch ngày Trong thời gian tới ngân hàng nên nâng cấp điểm giao dịch, đồng thời tìm điểm để mở thêm điểm giao dịch, tiếp tục mở rộng mạng lưới ngân hàng Khi mở rộng mạng lưới cần phải kiếm địa điểm có vị trí bắt mắt, thu hút ý khách hàng Ngân hàng cần bố trí cho riêng phận quầy phục vụ tài khoản cá nhân mở cửa sớm làm việc muộn hơn, cho cán hưởng lương Bộ phận chia thành hai ca làm việc, hoạt động từ 7h đến 19h Với lịch làm việc vậy, người có tài khoản tranh thủ gửi tiền, rút tiền vào nhiều lúc khác vừa tận dụng tốt thời gian rảnh rỗi b Tăng cường công tác đào tạo - Ngay tuyển dụng, chi nhánh đào tạo theo kiểu người trước lại cho người sau, không hệ thống theo lối mòn, chi nhánh cần cử nhân viên tham gia lớp đào tạo tân tuyển Hội sở tổ chức Khóa đào tạo giúp cho nhân viên hiểu ngân hàng, khái quát sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cung cấp, số kỹ mềm cần thiết tiếp xúc với khách hàng, giải khiếu nại khách hàng - Đào tạo chuyên sâu theo yêu cầu công việc, cấp quản lý chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường huấn luyện, đào tạo chỗ, khuyến khích tự học để nâng cao trình độ nghiệp vụ - Chi nhánh cần thường xuyên đánh giá lại nhân viên thông qua kỳ kiểm tra nghiệp vụ kết hợp với kết làm việc thực tế đánh giá cấp quản lý trực tiếp, làm sở bố trí lại công việc phù hợp với lực nhân viên đề bạt nhân viên lên vị trí cao - SCB Đà Nẵng cần quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần nhân viên, khích lệ tinh thần làm việc nhân viên Đồng Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 thời, cần góp ý, phê bình, xử lý nghiêm trường hợp nhân viên có thái độ không mực với khách hàng c Huy động tiền gửi phải gắn chặt với yêu cầu sử dụng có hiệu nguồn vốn Công tác huy động vốn tiền gửi tiền đề, tạo nguồn lực cho trình sử dụng vốn Ngược lại, trình sử dụng vốn, đặc biệt hoạt động tín dụng ngân hàng giúp ngân hàng tạo dựng mối quan hệ với nhiều đối tượng khách hàng tiềm Vì đa phần khách hàng vay vốn để phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh hoạt động sinh lợi khác, nên thu nhập mà khách hàng có tương lai trở thành nguồn vốn tiền gửi mang tính chất thường xuyên cho ngân hàng Không thế, việc cho khách hàng vay hỗ trợ sản xuất kinh doanh từ làm giảm thất nghiệp, giải công ăn việc làm cho kinh tế, thu nhập người dân lên, nguồn tiền nhàn rỗi mà tăng lên Và hội để mở rộng hoạt động huy động tiền gửi ngân hàng tương lai 3.3 CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.3.1 Đối với phủ - Ổn định kinh tế vĩ mô kiềm chế lạm phát - Đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ nhập để giảm nhập siêu, cải thiện cán cân thương mại ổn định tỷ giá - Mức bảo hiểm tiền gửi cần áp dụng theo hướng gia tăng theo tỷ lệ định số tiền thực gửi khách hàng giúp bảo vệ tốt quyền lợi người gửi tiền, tạo tâm lý yên tâm, qua hạn chế tình trạng rút tiền hàng loạt có cố, góp phần ổn định hệ thống ngân hàng Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 3.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nước - NHNN cần linh hoạt việc quản lý lãi suất huy động theo tình hình kinh tế theo thời kỳ - NHNN cần áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc phù hợp với tình hình thực tế, vừa đảm bảo khoản, vừa đảm bảo cho ngân hàng tận dụng hiệu nguồn vốn huy động vào hoạt động sinh lời - Hỗ trợ phát triển toán không dùng tiền mặt - Triển khai toàn diện đồng đề án tái cấu hệ thống ngân hàng, kiên xử lý dứt điểm ngân hàng yếu để lành mạnh hóa hoạt động hệ thống - Tăng cường công tác tra giám sát ngân hàng nhằm đạt mục tiêu giữ vững an toàn hệ thống ngân hàng 3.3.3 Đối với Hội Sở - Tiếp tục nghiên cứu đưa sản phẩm huy động để đa dạng sản phẩm huy động, đặc biệt gối đầu sản phẩm huy động có kỳ hạn kèm khuyến mại trước đến hạn - Sớm cải tiến chương trình Flexcube triển khai, khắc phục lỗi tồn trình vận hành để phục vụ công tác huy động tốt hơn, rút ngắn thời gian thao tác chương trình GDV - Nâng cấp hệ thống đường truyền ATM, POS hạn chế lỗi khách hàng rút tiền không thành công tài khoản trừ tiền khiến khách hàng lòng tin vào việc sử dụng dịch vụ SCB - Tổ chức lớp đào tạo kiến thức kỹ giao tiếp, kỹ bán hàng, cho nhân viên chi nhánh để phục vụ khách hàng tốt - Xây dựng chương trình đào tạo nội sở chương trình tập huấn nghiệp vụ Hội sở giao cho lãnh đạo phòng nghiệp vụ tập hợp tình phát sinh để trao đổi, đối thoại cách xử lý vấn đề phát sinh trình kinh doanh Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 KẾT LUẬN Thời gian vừa qua, hoạt động huy động tiền gửi NHTM quan tâm nhiều định đến tồn phát triển ngân hàng trước tình hình nguồn vốn khan Trong bối cảnh cạnh tranh liệt địa bàn thành phố, muốn tồn phát triển SCB Đà Nẵng không ngừng nâng cao lực tài đặc biệt hoạt động huy động tiền gửi trọng Tuy nhiên hoạt động huy động tiền gửi SCB Đà Nẵng nhiều hạn chế nhiều khó khăn biến động kinh tế nước, tâm lý khách hàng nguyên nhân chủ quan ngân hàng Do SCB Đà Nẵng cần có biện pháp, sách hợp lý để huy động, khai thác hiệu nguồn vốn tiền gửi từ khách hàng Với mục tiêu nghiên cứu đề tài " Huy động tiền gửi ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) chi nhánh Đà Nẵng", nội dung luận văn hoàn thành số nhiệm vụ sau: - Hệ thống hoá vấn đề lý luận huy động vốn đặc biệt trọng đến vai trò hoạt động huy động tiền gửi, hình thức huy động, tiêu chí đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến khả huy động tiền gửi NHTM - Phân tích đánh giá thực trạng huy động tiền gửi ngân hàng TMCP Sài Gòn giai đoạn năm 2010 - 2012 Qua nêu bật đặc điểm nguồn tiền gửi ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Đà Nẵng, kết đạt được, hạn chế nguyên nhân tồn hạn chế để tìm cách cần khắc phục hoạt động huy động tiền gửi ngân hàng - Từ thực trạng dựa định hướng huy động tiền gửi thời gian tới SCB Đà Nẵng, luận văn đề xuất số giải pháp tăng cường huy động tiền gửi mang tính thiết thực giúp chi nhánh hoàn thành kế hoạch giao thời gian tới Footer Page 26 of 126 ... hoạt động huy động tiền gửi NHTM Chương 2: Thực trạng huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp tăng cường huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh... ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.4.1 Một số kết đạt - Công tác huy động tiền gửi ngày hoàn thiện - Quy mô huy động tiền gửi tăng trưởng - Sản phẩm huy động tiền gửi chi. .. tiêu huy động vốn ngân hàng thương mại 1.1.5 Các hình thức huy động vốn a Huy động tiền gửi Huy động qua tài khoản tiền gửi Huy động vốn qua phát hành giấy tờ có giá b Huy động phi tiền gửi 1.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Huy động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Chi nhánh Đà Nẵng, Huy động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Chi nhánh Đà Nẵng, Huy động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Chi nhánh Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay