Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MacLênin Sự vận động của vật chất

25 179 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 17:31

Vật chất tồn tại bằng cách vận động và thông qua vận động để thể hiện sự tồn tại của mình. Không thể có vật chất không vận động và không có vận động ở ngoài vật chất. Đồng thời vật chất vận động trong không gian và thời gian. Không gian và thời gian là hình thức tồn tại của vật chất, là thuộc tính chung vốn có của các dạng vật chất cụ thể CÁC THÀNH VIÊN CỦA NHÓM GỒM Ph Phạ ạm m Hoàng Hoàng Anh Anh Vũ Vũ H Hả ảii Đăng Đăng Lê Lê Quang Quang Huy Huy Giáp Giáp Ng Ngọ ọcc Khánh Khánh Võ Võ Văn Văn Nam Nam Nguy Nguyễ ễnn Văn Văn Thành Thành H Hồ Sĩ Sĩ Duy Duy Lên Lên Ti Tiế ếnn Đ Đạ ạtt Cao Cao Ng Ngọ ọcc Hòa Hòa LLạ ạii Xuân Xuân Huy Huy Tr Trầ ầnn Danh Danh Huy Huy Vũ Quang Linh Bùi Phương Nam Hà Hồng Tú Đỗ Anh Tú Trần Văn Tuyên Bùi Văn Việt Lương Quốc Việt Trần Tiến Anh Nguyễn Quốc Cường Nguyễn Mạnh Tiến SỰ VẬN ĐỘNG CỦA VẬT CHẤT Vật chất tồn cách vận động thông qua vận động để thể tồn Không thể vật chất không vận động vận động vật chất Đồng thời vật chất vận động không gian thời gian Không gian thời gian hình thức tồn vật chất, thuộc tính chung vốn dạng vật chất cụ thể Phái Nyaya Vai’sesika Ấn độ lại quan niệm sở vật chất Thế giới nước (quan điểm Thales) hay không khí (quan điểm Anaximene) Democritus khẳng định nguyên tử… Cho đến kỉ XVII, XVIII quan niệm vật chất nhà triết học thời cận đại Tây Âu Francis Bacon, Rene Descartes, Thomas Hobbes, Denis Diderot… thay đổi Họ tiếp tục quan điểm vật chất nhà triết học vật cổ đại Hy lạp sâu tìm hiểu cấu trúc vật chất giới tự nhiên biểu cụ thể cảm tính Tia X Phóng xạ Triết học rút kết luận Vật chất đơn vị cuối để đặc trưng cho V Vậ ậtt ch chấ ấtt không không ph phả ảii là b bấ ấtt bi biế ếnn Sự mâu thuẫn Sự khủng hoảng quan điểm Theo quan điểm vật biện chứng, vận động vật chất tự thân vận động; tất dạng vật chất kết cấu vật chất bao gồm yếu tố, mặt, trình liên hệ, tác động qua lại với Chính tác động dẫn đến biến đổi nói chung, tức vận động Quan điểm đối lập với quan điểm tâm, siêu hình vận động tìm nguồn gốc vận động thần linh chủ thể nhận thức Vận động gì? Vận Vận động động là hình hình thức thức tồn tồn tại của vật vật chất chất nên nên các dạng dạng vật vật chất chất đư­ợc đư­ợc nhận nhận thức thức thông thông qua qua sự vận vận động động của chúng chúng Vận Vận động động là một thuộc thuộc tính tính cố cố hữu hữu của vật vật chất chất nên nên nó không không do ai sáng sáng tạo tạo ra và cũng không thể tiêu tiêu diệt diệt đư­ợc đư­ợc Nguyên Nguyên này đ­ược đ­ược chứng chứng minh minh bằng định định luật luật bảo bảo toàn toàn và chuyển chuyển hoá hoá năng lư­ợng lư­ợng Vận Vận động độngsự tự tự thân thân vận vận động động của vật vật chất, chất, được tạo tạo nên nên từ từ sự tác tác động động lẫn lẫn nhau của chính các thành thành tố tố nội nội tại trong cấu cấu trúc trúc vật vật chất chất Theo Theo Ăng­ghen, Ăng­ghen, vận vận động động của vật vật chất chất do tác tác động động qua qua lại lại giữa các yếu yếu tố, tố, các bộ phận phận khác khác nhau của bản thân thân sự vật, vật, "sự "sự tác tác động động qua qua lại lại đó sự vận vận động" động" Dựa vào thành tựu khoa học tự nhiên triết học, lần Ăngghen phân loại thành hình thức vận động vật chất Vận động học Vận động xã hội Các hình thức vận động vật chất g Vận độn sinh học Vận động hoá học Vận động vật Những hình thức vận động quan hệ với theo nguyên tắc định: Thứ nhất, hình thức vận động khác chất, biểu trình độ phát triển kết cấu vật chất Thứ hai, hình thức vận động cao xuất sở hình thức vận động thấp, bao hàm tất hình thức vận động thấp Thứ ba, vật gắn liền với nhiều hình thức vận động khác nhau, đặc trưng hình thức vận động Bằng phân loại hình thức vận động, Ăngghen đặt sở cho việc phân loại khoa học, cho khuynh h­ướng phân ngành hợp ngành khoa học Đồng thời chống lại khuynh h­ướng sai lầm nhận thức quy hình thức vận động cao vào hình thức vận động thấp Vận động đứng im Ăngghen, "đứng im tương đối vật thể điều kiện chủ yếu phân hoá vật chất" Đó ổn định, bảo toàn tính quy định vật, tượng Theo quan điểm vật biện chứng, vận động tuyệt đối, đứng im tương đối, tạm thời, thể điểm sau: ­ Vật thể đứng im quan hệ định ­ Vật thể đứng im hình thức vận động lúc đó, với hình thức vận động lúc ­ Đứng im biểu trạng thái vận động thăng bằng, ổn định tương đối ­ Vận động cá biệt xu hướng hình thành vật, tượng ổn định đó; vận động nói chung làm cho tất không ngừng biến đổi ... Nguyễn Mạnh Tiến SỰ VẬN ĐỘNG CỦA VẬT CHẤT Vật chất tồn cách vận động thông qua vận động để thể tồn Không thể có vật chất không vận động vận động vật chất Đồng thời vật chất vận động không gian... thức tồn tồn tại của vật vật chất chất nên nên các dạng dạng vật vật chất chất đư­ợc đư­ợc nhận nhận thức thức thông thông qua qua sự vận vận động động của chúng chúng Vận Vận động động là một thuộc... học Vận động xã hội Các hình thức vận động vật chất g Vận độn sinh học Vận động hoá học Vận động vật lý Những hình thức vận động quan hệ với theo nguyên tắc định: Thứ nhất, hình thức vận động
- Xem thêm -

Xem thêm: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MacLênin Sự vận động của vật chất, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MacLênin Sự vận động của vật chất, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MacLênin Sự vận động của vật chất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay