Nghiên cứu hành vi tiêu dùng bút bi Thiên Long của sinh viên truờng Đại học An Giang

41 113 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 17:06

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu hành vi của sinh viên trong việc lựa chọn, tiêu dùng bút bi Thiên Long và đề xuất giải pháp nhằm thu hút tiêu dùng sản phẩm bút bi Thiên Long.Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu hành vi của sinh viên trong việc lựa chọn, tiêu dùng bút bi Thiên Long và đề xuất giải pháp nhằm thu hút tiêu dùng sản phẩm bút bi Thiên Long.
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hành vi tiêu dùng bút bi Thiên Long của sinh viên truờng Đại học An Giang, Nghiên cứu hành vi tiêu dùng bút bi Thiên Long của sinh viên truờng Đại học An Giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay