Tuyển tập 195 bài tập trắc nghiệm chuyên đề lũy thừa, mũ và logarit lương văn huy

22 224 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 16:37

ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co  http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ LUỸ THỪA HÀM SỐ Các định nghĩa: an  a.a a       (n  Z , n  1, a  R) n thua so a  a ; a a0  ; a  a n  n ; a m an a   n am m n  m an ( a  0; m, n  N ) ;  (n  Z  , n  1, a  R / ) n m a y y=ax Các tính chất : am an  am n  am a n  a m n  (am )n  (an )m  am.n  (a.b)n  an b n  a an ( )n  b bn x 01 : y  ax đồng biến R y y=ax x x * < a < : y  a nghịch biến R  Đồ thị hàm số : ( Các em xem lại định nghĩa ĐB NB 1) I KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HÀM SỐ LƠGARÍT Định nghĩa: Với a > , a  N > a>1 dn log a N  M  aM  N Điều kiện có nghĩa: log a N có nghĩa a   a  N   Các tính chất :  log a  log a a   loga aM  M a loga N  N Tài liệu cho lớp off Ngọc Hồi - Việt Ba - Hồng Mai - Bạch Mai ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c h t t  p : / / w w w t a i l i e u p r o c   w w t a i l i e u p r o c h t t p : / / w  h t t  p : / / w w w t a i l i e u p r o c     http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c  loga (N.M)  log a N  loga M  log a N    log a N ; N >0 M )  loga M  log a N N Đặc biệt : log a N  log a N loga ( Cơng thức đổi số   log a N  log a b log b N  log b N  log a N loga b * Hệ quả:  log a b  log b a log ak N log a N k Dạng y  log a x ( a > , a  ) Hàm số logarít:  Tập xác định : D  R   Tập giá trị TR  Tính đơn điệu: *a>1 : y  log a x đồng biến R  * < a < : y  log a x nghịch biến R  y  Đồ thị hàm số lơgarít: y y=logax y=logax x O x O Đạo hàm ' ' a x = a x lna ; a u = a u lna.u' ' ' e x = ex ; e u = eu u' ' u' ; log a u = xlna u.lna ' u' ' lnx = ,(x > 0) ; ln u = , (Trong U = U(x) có đạo hàm theo x) x u log a x II ' 00 Mệnh đề ? 13 24 A P  x B P  x C P  x Câu 115) Với số thực dương a, b Mệnh đề đúng? Tài liệu cho lớp off Ngọc Hồi - Việt Ba - Hồng Mai - Bạch Mai D P  x 15 ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co h t t p : / / w w w t  a i l  i e u p r o c o  h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o  c o   http://www.tailieupro.co   http://www.tailieupro.co     http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c  : / / w w w t a i l i e u p r o c h t t p http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c  2a  A log     3log a  log b  b   2a  B log     log a  log b  b   2a  C log     3log a  log b  b   2a  D log     log a  log b  b  Câu 116) Tìm tập nghiệm S bất phương trình log x   l og x  A 1 2 B S  ; S  2;    C S   ;  D S  1; Câu 117) Tính đạo hàm hàm số ln  x  A y '  B y '  x 1 1 x 1 C y '  1 x 1 D y '  x 1 1 x 1 x 1 1 x 1 Câu 118)Cho ba số thực dương a, b, c khác Đồ thị hàm số y  a x , y  b x , y  c x cho hình vẽ bên Mệnh đề đúng? A a  b  c B a  c  b C b  c  a D c  a  b Câu 119) Tìm tập hợp tất giá trị tham số thực m để phương trình x  (3  m)2 x  m  có nghiệm thuộc khoảng (0;1) A [3;4] B [2;4] C (2:4) D (3;4) Câu 120) Xét số thực thỏa mãn a  b  Tìm giá trị nhỏ Pmin biểu thức a P  log 2a a  3log b   ) b b A Pmin  19 B Pmin  13 2016 log C Pmin  14 D Pmin  15 2017 Câu 121) Giá trị M  a (  a  ) 2017 2016 A 1008 B 2017 C 2016 2017 a2 D 20171008  a2 b    c  D Câu 122) Biết log a b  2, log a c  ; a, b, c  0; a  Khi giá trị log a  A  B C Câu 123) Họ ngun hàm hàm số y = e3x+1 là: A F ( x)  e3 x 1  C B F ( x)  3e3 x 1  C C F ( x)  3e3 x 1.ln  C D F ( x)  e3 x 1.ln  C Câu 124) Phương trình 32 x 1  4.3 x   có nghiệm x1 , x x1 < x Chọn phát biểu ? A x1 x  1 B 2x1  x  C x1  x  1 D x1  x  2 Tài liệu cho lớp off Ngọc Hồi - Việt Ba - Hồng Mai - Bạch Mai 16 ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c h t t p : / / w w w  t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc   h t t p : / / w w w  t a i l i e  u p r o c   h t t p : / / w w w  t a i l i e u p r o c   w  t  a i l i e u p r o c http://ww http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Câu 125) Tập nghiệm bất phương trình 2log3  x  3  log  x  3  là: 3 A S=   ;3 B S=  ;3   D S=  ;3 4  C S= (;3)   Câu 126) Một người gửi tiết kiệm 50 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 7% năm Biết khơng rút tiền khỏi ngân hàng sau năm, số tiền lãi nhập vào vốn ban đầu Sau năm rút lãi người thu số tiền lãi A 70,128 triệu đồng B 50,7 triệu đồng C 20,128 triệu đồng D 3,5 triệu đồng Câu 127) Phương trình log  x  1   log  x  log   x 3 có hai nghiệm x1 ; x2 , x1  x2 là? B A  C D Câu 128) Tập nghiệm bất phương trình : log ( x  2)  log   x  A 2  x  3  x5 B C x Câu 129) Tổng bình phương nghiệm phương trình log 22 x = log A 17 B D x  x + 4 C  x  R  là: D 65 Câu 130) Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A log  B log  2016  log 2 2017 C log 0,3 0,8  D log x  2016  log x 2 2 2017 Câu 131) Tập xác định hàm số: f ( x)  x  log (1  x) là: A D=  0;1 B D=  ;1 \ {0} C D= (0; ) Câu 132) Đạo hàm hàm số f ( x)  x A 2x ln B x D D= [0;1) C x ln D x.2 x 1 Câu 133) Số nghiệm phương trình log3 ( x  6)  log3 ( x  2)  A B C Câu 134) Cho f(x) = x ln x §¹o hµm cÊp hai f”(e) b»ng: D e D e A B C Câu 135) Giải phương trình x 5x 1  3x  3.5 x 1 x  2.5 x1  3x  A x  1, x  B x  0, x  Câu 136) Phương trình   4 x 1 C x  1 D x  2  x có nghiệm x1; x2 Tổng nghiệm có giá trị?    16 3 A B C Câu 137) Giải bất phương trình log x  3x   1 D A x  1;  B x  0; C x  0;  3; x x D 0;1  2;3 Câu 138) Số nghiệm phương trình x   x  là: A B C Câu 139) Giải phương trình log x  log1 x   log 2 x  D A x  B x  1 C x  D x  2 Câu 140) Cho hai số thực dương x, y thỏa x  y  Giá trị nhỏ P  x  2.31 y lớn giá trị sau : Tài liệu cho lớp off Ngọc Hồi - Việt Ba - Hồng Mai - Bạch Mai 17 ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co h t t p : / / w   w w  t a i l i e  u  p r o c o http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c   http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c       http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c A 3233 250 B 1623 125 C 27 D 27 Câu 141) Cho a số dương khác 1, b số dương  số thực bất kì.Mệnh đề ? A log a b  log a b  B log a b   log a b C log a b   log a b  D log a b   log a b  x 32 x    Câu 142) Tìm nghiệm phương trình   27   A x  B x  C x  D x  2 Câu 143) Cho biểu thức P  (ln a  log a e)  ln a  log a e , với a số dương khác Mệnh đề ? A P  2ln a  B P  2ln a C P  ln a  D P  ln a  Câu 144) Tìm tập nghiệm S phương trình log ( x  x  3)  log (4 x  4) A S  ;7 B S  C S  D S  3; log x với x  x  ln x C y ' x ln Tính đạo hàm hàm số y  Câu 145)  ln x  ln x  ln x B y ' D y '  2 x ln x x ln Câu 146) Cho P  log m 16m a  log m với m số dương khác 1.Mệnh đề ? 4a 3 a A P   a B P  C P  D P   a a a a Câu 147) Nếu gọi (G1 ) đồ thị hàm số y  a x (G2 ) đồ thị hàm số y  log a x v i  a  Mệnh đề A y '  ? A (G1 ) (G2 ) đối xứng với qua trục hồnh B (G1 ) (G2 ) đối xứng với qua trục tung C (G1 ) (G2 ) đối xứng với qua đường thẳng y  x D (G1 ) (G2 ) đối xứng với qua đường thẳng y   x Câu 148) Với m tham số thực dương khác Hãy tìm tập nghiệm S bất phương trình log m (2 x  x  3)  log m (3 x  x ) Biết x  nghiệm bất phương trình A S  (2; 0)  ( ; 3] B S  (1;0)  (1; 3] C S  1,  ( ; 3] D S  (1;0)  ( ; ] Câu 149) Ơng Nam gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn năm với lãi suất 12% năm Sau n năm ơng Nam rút tồn tiền (cả vốn lẫn lãi) Tìm n ngun dương nhỏ để số tiền lãi nhận 40 triệu đồng (Giả sử lãi suất hàng năm khơng thay đổi) A B C D Câu 150) Cho a , b hai số thực dương khác thỏa mãn loga2 b  logb (a.3 b )   Tính giá trị biểu thức P  loga a ab  2017 A P  2016 B P  2017 C P  2020 D P  2019 Câu 151) Cho m, n ngun dương Khẳng định sau sai? A a  a m  a n  m  n B  a  a m  a n  m  n C  a  b a m  b m  m  D  a  b a m  b m  m  Câu 152) Hàm số y  x  x  e x có đạo hàm là: A y '  2 xe x B y '  x  e x C y '  x  e x D y '  x  x  e x Câu 153) Tập xác định hàm số y  ln( x  x  6) là: Tài liệu cho lớp off Ngọc Hồi - Việt Ba - Hồng Mai - Bạch Mai 18   h t t p : / / w w ep u rpor oc oc m o t t p : / / w w ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co h t t p : / / w w  w t a i l i e u p r o c o http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co h t t p : / /  w w w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c  http://w w w t a i l i e u p r o c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c     http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c A (  ; 2)  (3;  ) B 0;   C (  ; 0) Câu 154) Đồ thị sau đồ thị hàm số đây? A y  x B y  2 x C y  log x D y   log x D ( 2;3) x 1 Câu 155) Cho f  x   x 1 Giá trị f ' bằng: A B 2ln2 C D ln2 Câu 156) Hàm số sau nghịch biến  ? x 3x  3 x   A y  log x B y    C y  e D y    3 3 Câu 157) Cho log3  a Giá trị log15 75 theo a là: 1 a  2a  2a A B C 2 a 1 a 1 a x Câu 158) Phương trình log 3.2   x  có tổng nghiệm là: D A B 4 C x x Câu 159) Nghiệm bất phương trình 81.9  30.3   là: A  x  B 3  x  1 C x 1 a 1 a D 1 x D  x  Câu 160) Ơng A gửi số tiền 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 7% năm, biết khơng rút tiền khỏi ngân hàng sau năm số tiền lãi nhập vào vốn ban đầu Hỏi sau thời gian 10 năm khơng rút lãi lần số tiền mà ơng A nhận tính gốc lẫn lãi là: A 108.(1  0, 07)10 B 108.0, 0710 C 108.(1  0, 7)10 D 108.(1  0, 007)10 Hệ thức y y ' khơng phụ thuộc vào x là: 1 x A y ' y  B y ' e y  C y y '  D y ' 4e y  Câu 162) Cho hàm số y  Tìm tất giá trị m để hàm số xác định với log x  x  3m Câu 161) Cho hàm số y  ln x   A m  B m  C m  D m  Câu 163) Tìm tập xác định hàm số y  log  x  12  ln   x   A D   3;   B D   ;3 C D   ; 1   1;3 D D   1;3 Câu 164) Tìm m để phương trình x  x 3   m có nghiệm x  1;3 A 13  m  9 B  m  C 9  m  D 13  m  x x1 Câu 165) Giải phương trình log 2  log   Ta có nghiệm: A x  log x  log B x   x  2 C x  log x  log D x   x  Câu 166) Bất phương trình log  x  1  log x tương đương với bất phương trình đây: 25 Tài liệu cho lớp off Ngọc Hồi - Việt Ba - Hồng Mai - Bạch Mai 19 ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t at ial ii lei u http://www.tailieupro.co   http://ww w t a i l i e u p r o c o http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w t w a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c A 2log  x  1  log x C log  x  1  2log x B log x  log  log x 25 25 5 D log  x  1  log x 5 25 Câu 167) Tính đạo hàm hàm số y  log 2017 x  A y '  x 1 B y'  C y '  x  ln 2017 2x 2017 D y' 2x x  ln 2017 Câu 168) Tìm giá trị nhỏ hàm số y  log 22 x  4log x  đoạn 1;8 A Min y  2 B Min y  C Min y  3 D Đáp án khác x1;8 x1;8 x1;8 Câu 169) Cho log 14  a Tính log 49 32 theo a: A 10 a 1 B  a  1 C 2a  D 2a  Câu 170) Trong phương trình sau đây, phương trình có nghiệm? A x3 50 Câu 171) Cho  K   x2    A x B  3x    x    C x    2  y  1     y y   x x  Biểu thức rút gọn K là: C x  1 27 B D x  2 Câu 173) Tập nghiệm phương trình: log x  3log 3x   là: 1 A { ;81} B { } C {81} 3 Câu 174) Cho a  0, a  Tìm mệnh đề SAI A  3 0 1 B 2x Câu 172) Logarit số D 2x D  C D { ;81} A Tập giá trị hàm số y  a x R B Tập xác định hàm số y  a x R C Tập giá trị hàm số y  log a x R D Tập xác định hàm số y  log a x (0; +∞) Câu 175) Cho hàm số y  x  x Tập nghiệm phương trình y' = A S= Ø B S= {0; 2} C S = {1} Câu 176) Đồ thị hàm số sau khơng cắt trục hồnh? A y  x B y  log x C y  x 2 Câu 177) Tìm tập xác định D hàm số y  x  A D   3;3 B D    D S = {2} D y  x C D   \ 3;3 D D   ; 3   3;   Câu 178) Tìm số x nhỏ thỏa mãn bất phương trình:     A - B -2 C x 2 x  125 D -1 x 1   Câu 179) Giải bất phương trình: log 0,2  log 0 x   1 B S = (0; +∞) C S  (1; ) 2 log theo x, y Câu 180) Cho x  log 3, y  log Hãy tính 35 A S  (0; ) D S  (; 0)  ( ; ) Tài liệu cho lớp off Ngọc Hồi - Việt Ba - Hồng Mai - Bạch Mai 20 ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u h t t p : / / w w w  t a i l i e u p r o c o     : / / w w http w  t a i l i e u p r o c o h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c o http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c h t t p : / / w w w t a i l i e upro.c  h t t p : / / w w w t a i l i e  upro.c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c A x  y B 2( x  y ) xy C Câu 181) Tìm đạo hàm hàm số sau: f x  x A f ' x  e  e B f ' x  x Câu 182) Giải phương trình:  15 A x  ; x  2 x y 2xy x y D e x  e x e x  e x ex ex  e x C f ' x  x2 5 x ex  e D f ' x  x 4 e x  e x 62 x   15 B x  ; x  2 C x   ; x  3 12 log D x   ; x  2 Câu 183) Cho số thực a lớn khác Tính: P  a a A 65 B 64 C 63 D 62 Câu 184) Sự tăng trưởng mội lồi vi khuẩn tn theo cơng thức N  A.e rt , A số lượng vi khuẩn ban đầu, r tỉ lệ tăng trưởng (r  0) t thời gian tăng trưởng Biết số lượng vi khuẩn ban đầu có 250 sau 12 1500 Hỏi sau số lượng vi khuẩn tăng gấp 216 lần số lượng vi khuẩn ban đầu? A 48 B 24 C 60 D 36 x Câu 185) Tính đạo hàm hàm số: y  4x  (4 x  3).6 x.ln  4.6 x (4 x  3).6 x.ln  4.6 x A y '  B y '  x2  (4 x  3) (4 x  3).6 x.ln  4.6 x (4 x  3).6 x.ln  4.6 x C y '  D y '  4x2  (4 x  3)2 Câu 186) Tính: P  log 16  log 64.log 2 B P  10 C P  D P  1 x 1 Câu 187) Cho hàm số: y    Khẳng định sau khẳng định ?  10  A Hàm số nghịch biến  B Tập xác định hàm số là: D  (0; ) C Tập giá trị hàm số là:  D Đồ thị hàm số nhận trục Oy làm tiệm cận đứng Câu 188) Tìm tập xác định D hàm số: y  (5  x) 2017 A D  (5; ) B D   \{5} C D  ( ;5) D D  ( ;5] Câu 189) Giải bất phương trình sau: log 22 x  2log x   A P  2  1 A S   0;   32;   8 B S  ; 3  5;  C S  5;  1  D S   ;   32;  8  a Câu 190) Cho a số thực dương Rút gọn biểu thức: P  a 7 5 a  a 2 a  a 7 Tài liệu cho lớp off Ngọc Hồi - Việt Ba - Hồng Mai - Bạch Mai 21 ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c 1 B P  a  C P  D P  a  a 1 a 1 Câu 191) Cho a số thực lớn Khẳng định sau khẳng định sai ? A P  1 a A a  B 1 C a  a D 2  a a a a Câu 192) Một cơng ty thời trang vừa tung thị trường mẫu quần áo họ tổ chức quảng cáo truyền hình ngày Một nghiên cứu thị trường uy tín cho thấy, sau t lần quảng cáo phát truyền hình số phần trăm người xem quảng cáo mua sản phầm là: 100 P (t )  (%) Hỏi cần phát quảng cáo truyền hình tối thiểu lần để số người  49e 0,015t xem mua sản phẩm đạt 80% ? A 348 lần B 356 lần C 344 lần D 352 lần x2 3 x Câu 193) Giải bất phương trình:  256 A x  1; x  B 1  x  C x  1; x  D 1  x  Câu 194) Đặt a  log Hãy biểu diễn log 20 80 theo a  a2 2a  B log 20 80  a 3 a 1 Câu 195) Tính đạo hàm hàm số: y  log 20 x 20 A y '  B y '  x x.ln 20 A log 20 80  C log 20 80  C y '  20x 2a  a3 D log20 80  D y '  a2 a 1 ln 20 x Tài liệu cho lớp off Ngọc Hồi - Việt Ba - Hồng Mai - Bạch Mai 22 ... b c d e x x 24 D Ti liu cho cỏc lp off ti Ngc Hi - Vit Ba - Hong Mai - Bch Mai 13 Gv : Lng Vn Huy - LTH - 2017 - Luyenthi.vtc.vn - hoc.vtc.vn h t t p : / / w ep u rpor oc oc m o t t p... t thỏng 1-6 thỡ lói c l a.r ch khụng c cng dn vo gc) - Cui kỡ hn th nht, s tin nhõn c A1 a amr a(1 mr ) -Cui kỡ hn th 2, s tin nhn c A2 a (1 mr ) a (1 mr )mr a(1 mr )2 - - Cui kỡ... 2014 , tnh Tha Thiờn-Hu cú 1.131.300 ngi (theo niờn giỏm thng kờ nm 2014 ), t l tng dõn s 1,1% (theo bỏo cỏo s 186 /BC-UBND tnh TT-Hu ngy 05 / 12 / 2014 ) Hi nm 2020 tnh Tha Thiờn-Hu cú bao nhiờu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 195 bài tập trắc nghiệm chuyên đề lũy thừa, mũ và logarit lương văn huy , Tuyển tập 195 bài tập trắc nghiệm chuyên đề lũy thừa, mũ và logarit lương văn huy , Tuyển tập 195 bài tập trắc nghiệm chuyên đề lũy thừa, mũ và logarit lương văn huy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay