Đề thi nghề tin học THCS lớp 8

5 235 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 16:02

SỞ GD VÀ ĐT KIÊN GIANG TRUNG TÂM GDTX HÀ TIÊN Đề thức KỲ THI NGHỀ PHỔ THÔNG NĂM 2013 KHÓA NGÀY: 31/3/2013 ĐỀ THI LÝ THUYẾT MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG THCS Thời gian: 30 phút (Không kể thời gian phát đề) ĐỀ: (gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm); Hãy chọn ý trả lời cho câu hỏi sau cách tô vào ô PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM (không đánh dấu vào đề): CÂU HỎI: Câu Cấu trúc chung máy tính bao gồm: A CPU, nhớ RAM, nhớ B CPU, nhớ trong, nhớ ngoài, thiết bị vào/ra C CPU, nhớ trong, đĩa cứng, bàn phím hình D CPU, nhớ ROM, USB, chuột máy in Câu Một Kilôbyte (1KB) có: A 210 KB C 210 GB B 210 MB D 1024 Byte Câu Chức đơn vị điều khiển Control Unit (CU) dùng để: A Xử lí liệu B Là nhớ đọc C Điều khiển hoạt động máy tính D Thực phép tính số học lôgic Câu Các thiết bị sau xếp vào loại? A Màn hình, loa, máy in C Chuột, bàn phím, máy in B Màn hình, bàn phím, loa D Máy quét, máy chiếu, loa Câu Bộ nhớ ROM dùng để: A Điều khiển hoạt động máy tính B Lưu trữ tạm thời chương trình liệu người sử dụng C Lưu trữ lâu dài chương trình liệu nhà sản xuất D Lưu trữ xử lí chương trình liệu Câu Đĩa khởi động hệ điều hành MS-DOS phải có chứa tập tin: A MSDOS.SYS, COMMAND.COM B MSDOS.SYS, IO.SYS, COMMAND.COM C MS_DOS.SYS, IO.SYS, COMMAND.COM D MS-DOS.COM, BAITAP.PAS Câu Trong MS-DOS, ký tự sau không sử dụng để đặt tên tập tin, thư mục? A @, 1, % C ~, “, ?, @, #, $ B (, ) D *, /, \, Câu Phần mở rộng tập tin thường thể hiện: A Kiểu tập tin B Tên thư mục chứa tập tin C Kích thước tập tin D Ngày/giờ thay đổi tập tin lần sau Câu Hệ điều hành Windows XP hệ điều hành: A bit B 16 bit C 32 bit D 48 bit Câu 10 Trong Windows, tổ hợp phím tắt sau cho phép chuyển đổi cửa sổ ứng dụng mở: A Tab C Ctrl + Tab B Alt + Tab D Shift + Tab Câu 11 Trong Windows, Taskbar dùng để: A Tạo Folders B Tạo Shortcut C Tạo cửa sổ D Truy cập nhanh chóng đến tất trình ứng dụng sử dụng Câu 12 Trong Windows, để xóa File/Folder thùng rác ta thực cách: A Click phải chuột vào thùng rác, chọn Empty Recycle Bin, chọn Yes B Mở cửa sổ thùng rác, nháy chuột phải vào File/Folder cần xóa chọn Empty Recycle Bin C Cả hai ý D Cả hai ý sai Câu 13 Trình quản lí Windows Explorer trình ứng dụng để: A Quản lí khai thác tài nguyên mạng Internet B Quản lí khai thác tài nguyên máy tính như: Ổ đĩa, Folder, File,… C Là ứng dụng đồ họa Windows D Là trình ứng dụng xử lí văn Windows Câu 14 Để tạo folder mới, ta dùng thao tác thao tác sau: A Chọn menu File→ New→ Shortcut B Chọn menu File→ New→Text Document C Click vùng trống folder, chọn New→ Shortcut D Right click vùng trống folder, chọn New→ Folder Câu 15 Trong Word, muốn đổi tên tập tin văn có sẵn đĩa sau mở tập tin ta chọn: A File → Open C File → Save As… B File → Save D File → Close Câu 16 Trong Windows, để chọn đối tượng (tệp, thư mục) không liên tục nhau, ta dùng chuột nhắp chọn biểu tượng đồng thời bấm giữ phím: A Ctrl C Enter B Shift D Alt Câu 17 Khi thực thao tác xóa thư mục, tệp Windows mà không giữ phím Shift thì: A Tất thư mục, tệp bị xóa đưa vào Recycle Bin B Tất thư mục, tệp bị xóa đưa vào Recycle Bin, trừ thư mục, tệp nằm đĩa mềm đĩa mạng C Chỉ có tệp bị xóa đưa vào Recycle Bin thư mục không D Mọi thư mục, tệp bị xóa không đưa vào Recycle Bin Câu 18 Trong Word, để thay đổi kiểu chữ có gạch chân (Font style), sau chọn khối kí tự cần thay đổi, ta nhấn tổ hợp phím: A Ctrl + B C Ctrl + U B Ctrl + I D Ctrl + E Câu 19 Trong Word, để tăng cỡ chữ (Font size), sau chọn khối kí tự cần thay đổi, ta nhấn tổ hợp phím: A Ctrl + ] B Ctrl + [ C Ctrl + B D Ctrl + I Câu 20 Khi soạn thảo văn Word, để đánh dấu chọn từ văn ta có thể: A Click từ cần chọn C Nhấn tổ hợp phím Ctrl + A B Right click từ cần chọn D Double click từ cần chọn Câu 21 Trong soạn thảo văn Word, muốn xuống dòng mà không kết thúc đoạn (Paragraph) ta nhấn phím: A Enter C Tổ hợp phím Ctrl + Enter B Tổ hợp phím Shift + Enter D Word tự động không cần bấm phím Câu 22 Trong Word, muốn điền tự động ký tự đầu đoạn ta chọn lệnh: A Format → Drop Cap… C Format → Borders and Shading… B Format → Tabs… D Format → Bullets and Numbering… Câu 23 Trong Word, tổ hợp phím tắt dùng để canh văn vào giữa? A Ctrl + L C Ctrl + E B Ctrl + R D Ctrl + J Câu 24 Trong Word, muốn phóng to ký tự đầu đoạn ta chọn lệnh: A Format → Drop Cap… C Format → Borders and Shading… B Format → Tabs… D Format → Bullets and Numbering… Câu 25 Trong Word, muốn định dạng số cho văn ta dùng tổ hợp phím tắt nào? A Ctrl + Shift + = C Ctrl + Alt + = B Ctrl + = D Shift + = Câu 26 Trong Word, muốn chia cột báo chí ta chọn lệnh: A Format → Drop Cap… C Format → Columns… B Format → Borders and Shading… D Format → Bullets and Numbering… Câu 27 Trong Word, thao tác sai định dạng văn bản: A Canh phải: Ctrl + R C Canh đều: Ctrl + J B Canh trái: Ctrl + L D Canh giữa: Ctrl + C Câu 28 Trong Word, muốn trộn nhiều ô thành ô ta chọn lệnh: A Table → Merge Cells C Table → Delete Cells… B Table → Split Cells… D Table → Insert Cells… Câu 29 Trong Word, để xếp liệu bảng ta thực lệnh: A Table → Formular C Table → Sort B Table → Merge Cells D Table → Table Auto Format Câu 30 Trong Word, để thay đổi kiểu chữ có gạch chân (Font style), sau chọn khối kí tự cần thay đổi, ta nhấn tổ hợp phím: A Ctrl + B C Ctrl + I B Ctrl + U D Ctrl + E Câu 31 Trong Word, muốn chèn hình ảnh vào văn ta chọn lệnh: A Insert → Symbol… C Format → Picture… B Insert → Text Box… D Insert → Picture→ Clip Art … Câu 32 Soạn thảo văn chương trình Word, ký tự đặc biệt chèn lệnh: A Insert → Symbol… C Insert → Object… B Insert → Picture… D Edit → Symbol… Câu 33 Trong Word, để tạo chữ nghệ thuật ta thực lệnh: A Insert → Symbol… C Insert→ Picture→ WordArt… B Insert→ Object… D Insert→ Picture→ Clip Art… Câu 34 Trong Word, để tạo công thức Toán học ta thực lệnh: A Insert → Symbol… C Insert→ Picture→ Clip Art… B Insert→ Object… D Insert→ Picture→ WordArt… Câu 35 Trong Word, muốn nhóm nhiều đối tượng hình vẽ thành đối tượng sau chọn đối tượng muốn nhóm, ta chọn: A Draw → Group C Draw → Regroup B Draw → Ungroup D Format → Group Câu 36 Khi vẽ hình Word, để vẽ hình vuông hình tròn dễ dàng ta nhấn phím vẽ: A Ctrl C CapsLock B Alt D Shift Câu 37 Thư điện tử gì? A Là tên gọi khác Internet B Là dạng truyền gửi tin C Là hệ thống chuyển nhận thư qua mạng máy tính D Là phương tiện thông tin nhanh Câu 38 Muốn xem trang Web, máy tính bạn cần phải cài đặt: A MS-Word C MS-FronPage B Một chương trình duyệt Web D Outlook Express Câu 39 Để tìm kiếm thông tin trang Web Internet, sử dụng: A Trang web địa www.google.com C Trang web địa www.edu.vn B Trình duyệt Web D Trang web địa mail.yahoo.com Câu 40 Một người sử dụng dịch vụ thư điện tử miễn phí Yahoo Địa sau viết đúng: A ha1999 C yahoo.com@ha1999 B ha1999@yahoo D ha1999@yahoo.com HẾT (Lưu ý: Thí sinh không sử dụng tài liệu) Duyệt Ban Giám Đốc Hà Tiên, ngày 15 tháng năm 2013 Giáo viên soạn đề Nguyễn Thái Sơn SỞ GD VÀ ĐT KIÊN GIANG TRUNG TÂM GDTX HÀ TIÊN KỲ THI NGHỀ PHỔ THÔNG NĂM 2013 KHÓA NGÀY: 31/3/2013 ĐÁP ÁN LÝ THUYẾT MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG THCS (Đề thức) CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 CHỌN Ý TRẢ LỜI ĐÚNG A B C D X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CÂU 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 CHỌN Ý TRẢ LỜI ĐÚNG A B C D X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X HẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi nghề tin học THCS lớp 8, Đề thi nghề tin học THCS lớp 8, Đề thi nghề tin học THCS lớp 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay