Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phướ

26 102 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 14:05

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH THỊ HÀ NGUYÊN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC Chuyên ngành: Kế toán Mã số : 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH Phản biện 1: PGS.TS Trần Đình Khôi Nguyên Phản biện 2: GS.TS Nguyễn Văn Công Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại Học Đà Nẵng vào ngày 24 tháng 12 năm 2013 Có thể tìm hiểu Luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Với phát triển kinh tế thị trường việc chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, gia nhập WTO tạo nhiều thuận lợi, hội thách thức, khó khăn cho doanh nghiệp Việt Nam Các doanh nghiệp phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt từ doanh nghiệp nước, Công ty Cổ phần Thủy sản Thương mại Thuận Phước không ngoại lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Thương mại Thuận Phước Nhà chế biến xuất thủy sản lớn, nằm Top 20 Doanh nghiệp thủy sản xuất Việt Nam Top 500 Doanh nghiệp lớn Việt Nam Tuy nhiên, công ty vấp phải cạnh tranh gay gắt, thị phần bị chia năm sẻ bảy, giá nguyên liệu đầu vào thường xuyên biến động khó kiểm soát khiến cho công ty gặp nhiều khó khăn việc phát triển gia tăng thị phần mở rộng thị trường Để tồn phát triển mở rộng, công ty phải tận dụng hội, sử dụng nguồn lực cách tối ưu, định nhanh chóng, xác Kế toán quản trị, đặc biệt kế toán quản trị chi phí công cụ hỗ trợ tối ưu cho doanh nghiệp để thực yêu cầu Mặc dù khái niệm kế toán quản trị đời lâu, áp dụng nhiều công ty giới Việt Nam kế toán quản trị chưa quan tâm ứng dụng phổ biến Các thông tin hỗ trợ phục vụ cho việc định nhà quản trị doanh nghiệp chủ yếu dựa thông tin KTTC nên thường gây khó khăn việc lựa chọn định, định đưa không xác, không chất lượng Tuy nhiên Công ty Cổ phần Thủy sản Thương mại Thuận Phước kế toán quản trị sơ sài chưa quan tâm mức dừng lại mức lập kế hoạch, dự toán kinh doanh Công việc kế toán quản trị phận chuyên trách mà thực Footer Page of 126 Header Page of 126 đan xen phận chưa khai thác tác dụng tích cực kế toán quản trị chi phí việc định Nhằm giải vấn đề phục vụ cho nhu cầu nhà quản trị doanh nghiệp nên tác giả chọn đề tài “Hoàn thiện hệ thống kế toán quản trị chi phí Công ty Cổ phần Thủy sản Thương mại Thuận Phước” Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu lý luận kế toán quản trị chi phí - Phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức KTQT chi phí Công ty Thuận Phước - Đề xuất giải pháp hoàn thiện KTQT chi phí công ty Thuận Phước nhằm nâng cao hiệu công tác quản trị, giúp tăng lực cạnh tranh công ty thị trường Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu lý luận chung kế toán quản trị chi phí thực tế vận dụng Công ty cổ phần Thủy sản Thương mại Thuận Phước như: phân loại chi phí, lập dự toán, tính giá thành hay việc cung cấp thông tin cho nhà quản trị doanh nghiệp để kiểm soát chi phí doanh nghiệp định Phạm vi nghiên cứu Công ty Cổ phần Thủy sản Thương mại Thuận Phước Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu đề tài dựa sở phương pháp luận duuy vật biên chứng, vật lịch sử Xem xét vấn đề mối quan hệ với nhau, kết hợp với phương pháp so sánh, thống kê, tổng hợp, phân tích, quan sát kiểm chứng thông qua khảo sát thực tế đánh giá Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục kết cấu đề tài gồm 03 chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận KTQT chi phí Doanh nghiệp Footer Page of 126 Header Page of 126 - Chương 2: Thực trạng tổ chức KTQT chi phí Công ty Cổ phần thủy sản thương mại Thuận Phước - Đà Nẵng - Chương 3: Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí Công ty Cổ phần thủy sản thương mại Thuận Phước - Đà Nẵng Tổng quan tài liệu Để hoàn thành đề tài này, tác giả tham khảo số tài liệu liên quan đến lý thuyết kế toán quản trị nói chung công tác kế toán quản trị chi phí số doanh nghiệp nói riêng, cụ thể sau: - Thông tư số 53/2006/TT - BTC ngày 12/06/2006 Bộ Tài hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị doanh nghiệp - “Giáo trình kế toán quản trị” PGS.TS Trương Bá Thanh, TS Trần Đình Khôi Nguyên, ThS Lê Văn Nam biên soạn năm 2008 hệ thống lý thuyết kế toán quản trị làm sở lý thuyết giúp đánh giá thực trạng đưa giải pháp hoàn thiện công tác kế toán quản trị doanh nghiệp - Bài viết “Hiệu áp dụng hệ thống KTQT doanh nghiệp chế biến thủy sản” tác giả Nguyễn Bích Hương Thảo đăng tạp chí khoa học (2006) cho thấy hiệu áp dụng hệ thống KTQT thông qua tiêu phản ánh tình hình sử dụng nguồn lực tài chính, nhân lực nguyên vật liệu Tuy nhiên viết cho thấy hiệu áp dụng lại không tình hình thực tế doanh nghiệp chế biến thủy sản hệ thống KTQT chưa phổ biến quan tâm mức - Luận án “Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam” tác giả Phạm Thị Thủy năm 2007 hệ thống nội dung kế toán quản trị chi phí đề xuất phương hướng ứng dụng kế toán quản trị chi phí vào ngành dược phẩm Tuy nhiên, nghiên cứu không nghiên cứu chuyên sâu kế toán quản trị chi phí áp dụng cho lĩnh vực sản xuất, xuất thủy sản - Trong luận văn “Kế toán quản trị chi phí Công ty trách nhiệm hữu hạn AVSS”, tác giả Nguyễn Thị Hồng Biên hệ thống Footer Page of 126 Header Page of 126 lý thuyết kế toán quản trị chi phí đưa đề xuất nâng cao hiệu công tác kế toán quản trị chi phí công ty AVSS Song, công ty AVSS công ty chuyên sản xuất sản phẩm Inox cho trang trí nội thất, ngoại thất xây dựng nên đề tài chưa trình bày thực tế công tác kế toán quản trị công ty chế biến xuất hải sản đưa giải pháp gắn với đơn vị chế biến xuất hải sản Tất công trình nghiên cứu khoa học nêu tư liệu hữu ích lý luận thực tiễn Tuy nhiên, nghiên cứu chưa đề cập đến cụ thể đến kế toán quản trị chi phí đơn vị chế biến xuất thủy hải sản nói chung Công ty Công ty Cổ phần thủy sản Thương mại Thuận Phước nói riêng Bên cạnh đó, công ty Thuận Phước, công tác kế toán quản trị chưa quan tâm mức, chưa thực công cụ hỗ trợ cho việc định nhà quản trị Vì vậy, luận văn dựa sở kế thừa lý luận tổng kết tình hình thực tiễn KTQT chi phí để đưa giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức KTQT chi phí phù hợp với tình hình thực tế Công ty Cổ phần Thủy sản Thương mại Thuận Phước CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 1.1.1 Sơ lược đời trình phát triển KTQT chi phí KTQT chi phí xuất quốc gia phát triển giới từ lâu bắt đầu phát triển Việt Nam vào năm 1990 Tuy nhiên đến Doanh nghiệp Việt Nam chưa nhận thức rõ tầm quan trọng nên việc ứng dụng thực tế hạn chế Footer Page of 126 Header Page of 126 1.1.2 Bản chất KTQT chi phí - Khái niệm: “KTQT việc thu thập, xử lý, phân tích cung cấp thông tin kinh tế, tài theo yêu cầu quản trị định kinh tế, tài nội đơn vị kế toán” (Luật Kế toán Việt Nam) - Bản chất: Phục vụ cho việc thực chức (ra định, hoạch định chiến lược ) nhà quản trị Chính hình thức thông tin báo cáo KTQT thường nguyên tắc cụ thể, tùy thuộc vào yêu cầu quản lý 1.1.3 Vai trò Kế toán quản trị Cung cấp thông tin cho nhà quản trị Doanh nghiệp Cụ thể: Cung cấp thông tin cho nhà quản trị doanh nghiệp việc kiểm soát chi phí, thực chức quản lý xây dựng chiến lược cạnh tranh, cụ thể hóa kế hoạch hoạt động DN thành dự toán sản xuất kinh doanh 1.2 NỘI DUNG KTQT CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Phân loại chi phí Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí - Biến phí (Chi phí khả biến): Được chia làm loại: Biến phí tỷ lệ biến phí cấp bậc - Định phí (Chi phí bất biến): Được chia làm loại: Định phí bắt buộc định phí tùy ý - Chi phí hỗn hợp: Chi phí hỗn hợp chi phí mà cấu thành nên bao gồm yếu tố biến phí định phí Phân loại chi phí theo chức hoạt động - Chi phí sản xuất: Chi phí NVLTT, chi phí NCTT, chi phí SXC - Chi phí sản xuất: chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Phân loại chi phí theo mối quan hệ chi phí với khoản mục BCTC - Chi phí sản phẩm - Chi phí thời kỳ Footer Page of 126 Header Page of 126 Phân loại chi phí sử dụng kiểm tra định - Chi phí kiểm soát chi phí không kiểm soát được: Là chi phí mà nhà quản trị có khả kiểm soát định khoản phí Ngược lại chi phí không kiểm soát - Chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp: Chi phí trực tiếp chi phí tính trực tiếp cho đối tượng chịu chi phí (sản phẩm, phận ) Chi phí gián tiếp: khó để tính trực tiếp cho đối tượng, liên quan đến nhiều đối tượng chịu chi phí, tính cho đối tượng cách phân bổ chi phí - Chi phí lặn: Khoản chi phí tránh cho dù người quản lý định lựa chọn theo phương án Chính vậy, chi phí lặn loại chi phí không thích hợp cho việc xem xét, định người quản lý - Chi phí chênh lệch (Chi phí khác biệt): Chỉ xuất so sánh chi phí gắn liền với phương án định lựa chọn phương án tối ưu Chi phí chênh lệch hiểu phần giá trị khác lại chi phí phương án so với phương án khác Đây dạng thông tin thích hợp cho việc xem xét, định phù hợp - Chi phí hội: Là thu nhập tiềm tàng bị lựa chọn thực phương án thay cho phương án khác Đây yếu tố cần tính đến định quản lý 1.2.2 Lập dự toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Việc lập dự toán có tác dụng: - Cung cấp thông tin cách có hệ thống toàn kế hoạch DN, tính toán nguồn lực lường trước khó khăn để có phương án hoạt động thích hợp - Xác định rõ mục tiêu cụ thể để làm đánh giá mức độ thực sau - Định hướng cho việc đầu tư Lập dự toán xác việc tiến hành công việc hiệu Chính vậy, doanh nghiệp muốn hoạt động Footer Page of 126 Header Page of 126 hiệu phải có dự toán cụ thể Trước vào lập dự toán, cần xây dựng định mức cho khoản mục chi phí a Xây dựng định mức Là chi phí dự tính để sản xuất sản phẩm hay thực dịch vụ cho khách hàng Khi chi phí định mức tính cho toàn số lượng sản phẩm sản xuất hay dịch vụ cung cấp chi phí định mức gọi chi phí dự toán Kế toán tiến hành so sánh chi phí thực tế chi phí dự toán để xác định biến động chi phí Đây sở để kiểm soát chi phí b Lập dự toán chi phí Dự toán chi phí sản xuất bao gồm dự toán chi phí NVLTT, NCTT, SXC, dự toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí tài Tất dự toán lập sở dự toán tiêu thụ sản phẩm kỳ - Dự toán chi phí sản xuất: Bao gồm dự toán chi phí NVLTT, NCTT, SXC - Dự toán chi phí bán hàng: Phản ánh chi phí liên quan đến việc tiêu thụ sản phẩm dự tính kỳ sau Dự toán chi phí gồm: dự toán biến phí bán hàng, định phí bán hàng - Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp: Dựa biến phí định phí Quản lý Doanh nghiệp - Dự toán chi phí tài chính: Dự toán quan tâm đến chi phí lãi vay thường có biến động (Chỉ biến động khoản vay vốn DN có thay đổi) c Lập dự toán giá thành sản phẩm Dự toán giá thành sản phẩm nội dung quan trọng KTQT chi phí Dự toán giá thành lập theo phương pháp sau: - Lập dự toán giá thành theo phương pháp toàn - Lập dự toán giá thành theo phương pháp trực tiếp 1.2.3 Phân tích biến động chi phí nhằm kiểm soát chi phí Thông qua phân tích biến động chi phí xác định Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 khả tiềm tàng, nguyên nhân chủ quan, khách quan tác động đến tăng giảm chi phí thực tế so với dự toán Từ đề biện pháp khắc phục nhược điểm điều chỉnh tiêu chuẩn sai lệch, khai thác tốt khả tiềm ẩn góp phần tiết kiệm chi phí a Kiểm soát chi phí NVLTT Gắn liền với nhân tố giá (biến động giá) lượng (biến động mức tiêu hao) có liên quan b Kiểm soát chi phí NCTT Biến động chi phí NCTT chênh lệch chi phí NCTT thưc tế phát sinh với chi phí nhân công dự toán cho khối lượng sản xuất thực tế Bao gồm biến động giá nhân công (giá) biến động hiệu lao động (lượng) c Kiểm soát chi phí sản xuất chung Để kiểm soát chi phí sản xuất chung cần phân tích biến động biến phí sản xuất chung biến động định phí sản xuất chung d Kiểm soát chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp Tương tự Kiểm soát chi phí sản xuất chung, biến động chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp bao gồm biến động biến phí định phí 1.2.4 Phân tích thông tin chi phí phục vụ việc định quản trị doanh nghiệp Phân tích mối quan hệ chi phí - sản lượng - lợi nhuận (Phân tích CVP): xem xét mối quan hệ nội DN thay đổi ảnh hưởng đến lợi nhuận để từ tìm kết hợp hiệu nhân tố nhằm tối đa hóa mục tiêu đơn vị Phân tích chi phí theo trung tâm chi phí: Cung cấp thông tin chi tiết doanh thu chi phí phận cho nhà quản lý Kế toán cần lập báo cáo phận, so sánh tiêu thực tế với dự toán phù hợp với quyền hạn phạm vi trách nhiệm trung tâm có liên quan Phân tích điểm hòa vốn: Cung cấp cho nhà quản trị DN thông Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 NVL Công ty chủ yếu nguyên liệu thủy sản đặt thu mua từ đại lý như: tôm, cá, cua, ghẹ, mực với loại kích cỡ khác Những NVL đại lý thu mua từ ngư dân nuôi bờ đánh bắt biên vận chuyển đến Công ty để bán lại Giá NVL thường hay biến động thất thường, không ổn định biến động thời tiết cạnh tranh thu mua Công ty để dự trữ nguồn NVL xuất Nguyên vật liệu phụ: loại vật liệu xuất dùng không trực tiếp cấu thành nên sản phẩm mà dùng để phục vụ cho công tác bảo quản tránh hư hỏng, nâng cao chất lượng mẫu mã sản phẩm Vật liệu phụ chủ yếu là: nước, đá bào, bao PE, bao PP, tem sai, thùng kích cỡ Khoản chi phí chiếm tỷ lệ nhỏ tổng chi phí sản xuất b Chi phí nhân công trực tiếp Hiện công nhân công ty nhận lương hai hình thức sau: trả lương theo sản phẩm cho công nhân trực tiếp sản xuất gián tiếp sản xuất Đơn giá tiền lương Phòng Tổ chức Hành xây dựng có phê duyệt Tổng Giám đốc Các khoản trích theo lương như: BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, trích theo tỷ lệ quy định c Chi phí sản xuất chung Đây chi phí phục vụ quản lý sản xuất phát sinh phạm vi phân xưởng, sử dụng chung cho nhiều loại sản phẩm nên khó kiểm soát, quản lý phân bổ cách hợp lý Bao gồm khoản chi phí phục vụ quản lý sản xuất phát sinh phạm vi phân xưởng như: Chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí cơm ca cho phận công nhân phục vụ nhân viên điều hành; chi phí vật liệu; chi phí công cụ, dụng cụ xuất kho sử dụng phân xưởng, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác tiền d Chi phí bán hàng Bao gồm lương nhân viên bán hàng, chi phí liên quan đến việc gửi vận chuyển hàng, dịch vụ kỹ thuật cho việc bán hàng e Chi phí quản lý doanh nghiệp Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 Bao gồm lương khoản trích theo lương cho nhân viên quản lý xí nghiệp, chi phí cơm ca cho nhân viên quản lý, chi phí văn phòng Ngoài có số chi phí khác như: chi phí phát sinh từ phòng kiểm nghiệm, kiểm tra chất lượng, phí kiểm toán, phí tư vấn pháp lý 2.2.2 Công tác lập dự toán chi phí Công ty Dự toán chi phí sản xuất kinh doanh thường lập vào cuối quý năm trước đầu quý I năm hoạt động xây dựng cho năm Toàn kế hoạch công bố cho cổ đông, sau Đại hội đồng Cổ đông thống ý kiến triển khai hoạt động lãnh đạo Hội đồng quản trị giám sát trực tiếp trưởng phòng ban có liên quan Xây dựng định mức: Định mức chi phí sở để lập dự toán chi phí sản xuất Công ty Việc xây dựng định mức NVLTT, định mức NCTT Công ty chặt chẽ khả thi Xây dựng định mức hao phí NVL tính đến lượng NVL hao hụt cho phép số lượng sản phẩm bị sai hỏng Xây dựng định mức hao phí NCTT tính đến thời gian nghỉ ngơi, giải nhu cầu cá nhân, thời gian sản xuất sản phẩm hỏng, thời gian vệ sinh phân xưởng lau chùi bảo vệ máy móc a Dự toán chi phí NVLTT Dựa vào dự toán sản lượng sản phẩm sản xuất tiêu thụ năm, Công ty thực lập dự toán chi phí NVLTT Dự toán NVLTT dùng cho sản xuất tháng tính theo công thức: Chi phí NVLTT = Kế hoạch SX X Định mức tiêu hao NVL b Dự toán chi phí NCTT Tại Công ty, việc dự toán chi phí NCTT sản xuất bao gồm tiền lương, khoản trích theo lương khoản phụ cấp khác công nhân trực tiếp sản xuất Dự toán chi phí NCTT sản xuất phòng TCHC lập sau: Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 - Lương sản phẩm lương lập vào sản lượng sản xuất kế hoạch đơn giá lương sản phẩm - Các khoản trích theo lương BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ lập dựa vào mức lương công nhận trực tiếp sản xuất dựa theo tỷ lệ quy định c Dự toán chi phí sản xuất chung Dự toán chi phí sản xuất chung lập vào tình hình thực tế thực năm trước dự toán xây dựng chủ yếu từ thống kê ước tính Ngoại trừ chi phí khấu hao TSCĐ kế toán xác định theo chế độ quy định d Dự toán chi phí bán hàng QLDN Chi phí bán hàng chi phí QLDN dự toán tương tự chi phí sản xuất chung, dựa phương pháp thống kê thực tế phát sinh kỳ trước, phân tích yếu tố tác động kỳ để xây dựng Chi phí bán hàng QLDN không xây dựng định mức cụ thể cho nội dung chi phí 2.2.3 Công tác kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm Đối tượng tập hợp chi phí đối tượng tính giá thành nội dung quan trọng kế toán quản trị Không thực công tác tình giá thành mà liên quan đến tổ chức liệu phân tích chi phí nhu cầu khác nhà quản trị doanh nghiệp + Đối tượng tập hợp chi phí: Do đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm sử dụng chung loại nguyên liệu hải sản nên sản phẩm sản xuất có tính chất tương tự khác kích cỡ Vì đối tượng hạch toán chi phí Công ty nhóm sản phẩm tôm, cua, cá + Phương pháp tập hợp chi phí: Công ty thực sản xuất theo quy trình sản xuất liên tục, sử dụng phương pháp tập hợp chi phí phương pháp tính giá toàn Với phương pháp này, công ty vào chứng từ phát sinh ban đầu để hạch toán trực tiếp vào tài khoản TK 621, 622, 627 chi tiết cho đối tượng chịu chi phí Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 a Tập hợp chi phí NVLTT Công ty vào phiếu thu mua hàng ngày để tổng hợp giá thực tế thu mua kỳ, đồng thời dựa phiếu xuất kho để xác định khối lượng cá sử dụng cho chế biến sản xuất kỳ Bảng 2.10 Bảng tập hợp chi phí NVLTT tháng 12/2012 STT Khoản mục chi phí Số tiền Nguyên liệu 124.960.784.000 Bao bì 4.217.824.000 Vật liệu phụ - hóa chất 3.720.145.000 Tổng 132.898.753.000 (Nguồn: Công ty cổ phần Thủy sản Thương mại Thuận Phước) b Tập hợp chi phí NCTT Chi phí nhân công trực tiếp Công ty bao gồm tiền lương bản, lương theo sản phẩm khoản trích theo lương phải trả cho phận công nhân sản xuất trực tiếp phân xưởng Khoản chi phí hạch toán vào TK 622 “chi phí nhân công trực tiếp” Bao gồm lương phụ cấp, khoản phụ cấp công nhân chế biến, vào số lượng bán thành phẩm sản phẩm hoàn thành công đoạn, đơn giá lương cho loại sản phẩm đơn giá lương công đoạn sản xuất, kế toán xác định tổng tiền lương phải trả cho công nhân sản xuất theo tháng, tiến hành phân bổ cho loại sản phẩm theo tiền lương định mức Bảng 2.12 Chi phí NCTT phát sinh tháng 12/2012 Số tiền Chỉ tiêu Tiền lương theo sản phẩm 19.224.214.286 Trích theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) 4.421.569.286 Tổng 23.645.783.571 (Nguồn: Công ty cổ phần Thủy sản Thương mại Thuận Phước) c Chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung Công ty bao gồm nhiều khoản mục: chi phí vật liệu, chi phí nhiên liệu, chi phí CCDC, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí điện cho sản xuất, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 phí khác tiền… Công ty sử dụng TK 627 “chi phí sản xuất chung” để hạch toán chi phí sản xuất chung, theo dõi chi tiết cho loại chi phí Bảng 2.13 Chi phí SXC phát sinh tháng 12/2012 Số tiền STT Khoản mục chi phí Chi phí vliệu dùng cho PX 5.567.978.000 Chi phí dụng cụ sản xuấ 1.518.855.000 Chi phí khấu hao 2.463.266.000 Chi phí dịch vụ mua 3.505.359.000 - Tiền điện 1.332.036.420 - Tiền nước 876.255.861 - Chi phí sửa chữa 385.589.490 - Thuê 911.477.229 Chi phí khác tiền 371.202.000 Tổng 16.932.019.000 (Nguồn: Công ty cổ phần Thủy sản Thương mại Thuận Phước) d Chi phí bán hàng QLDN Kế toán sử dụng tài khoản 641 “chi phí bán hàng” tài khoản 642 “chi phí quản lý doanh nghiệp” để tập hợp chi phí Kế toán vào chứng từ phát sinh liên quan đến chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp để ghi vào sổ chi tiết tài khoản Cuối kỳ tập hợp chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp phát sinh Bảng 2.14 Chi phí bán hàng QLDN phát sinh tháng 12/2012 STT Nội dung chi phí Số tiền I Chi phí bán hàng 7.120.750.000 Chi phí nhân viên 4.801.541.017 Chi phí vật liệu, bao bì 594.679.787 Chi phí dụng cụ đồ dùng 300.238.549 Chi phí khấu hao TSCĐ 1.067.949.558 Chi phí dịch vụ mua 356.341.089 II Chi phí quản lý 3.345.827.810 Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 Chi phí nhân viên 1.427.179.000 Chi phí vật liệu 384.407.777 Chi phí đồ dùng văn phòng 170.697.319 Chi phí khấu hao TSCĐ 334.754.069 Thuế, phí lệ phí 427.657.126 Chi phí iền khác 254.052.370 Chi phí lãi vay 347.080.149 Tổng 10.466.577.810 (Nguồn: Công ty cổ phần Thủy sản Thương mại Thuận Phước) 2.2.4 Thực trạng phân tích thông tin chi phí phục vụ cho kiểm soát chi phí Trên sở phân tích chi phí sản phẩm phận cung cấp thông tin cần thiết cho nhà quản trị đánh giá thực trạng đồng thời dự đoán vấn đề liên quan cho kỳ tương lai, từ đề giải pháp định phù hợp Chi phí phát sinh công ty chủ yếu chi phí sản xuất Do để quản lý tốt, công ty cần quản trị tốt chi phí Để làm điều nhà quản trị phải xác định nguồn gây chi phí hay gọi trung tâm chi phí, sở xác định biến động chi phí gắn trách nhiệm phận từ giúp tìm nguyên nhân, biện pháp, điều chỉnh kịp thời Hiện tại, kiểm soát chi phí công ty chủ yếu kiểm soát vật tư từ khâu mua đến khâu sản xuất, kiểm soát lao động thông qua định mức lao động, suất lao động … thực thông qua dạng báo cáo Báo cáo lập quý chuyển phòng quản lý cấp trung gian sau chuyển lên cấp Thông qua báo cáo thông tin thực tế làm sở để so sánh với dự toán thiết lập, từ công ty xác định khác biệt tiêu thực tế với dự toán tiến hành giải tiêu có khác biệt Việc phân tích tìm hiểu nguyên nhân có khác biệt lớn kế hoạch thực tế cần có ưu tiên để giải thực tế công ty chưa làm tốt công tác Hầu hết báo cáo cung cấp thông tin mang tính chung chung nên việc tìm Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 nguyên nhân phân tích chênh lệch thực tế dự toán mang tính chung chung, không phân chia nhóm nguyên nhân ảnh hưởng để giải riết triệt để Do việc kiểm soát chi phí sản xuất kiểm soát dự toán chưa thực vận hành hữu hiệu 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CP THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC Qua tình tìm hiểu, phân tích thực trạng công tác KTQT chi phí Công ty cổ phần Thủy sản Thương mại Thuận Phước, ta thấy Công ty đạt số ưu điểm định, nhiên khó tránh khỏi hạn chế tồn 2.3.1 Ưu điểm Các thông tin KTQT chi phí quan tâm khai thác thông qua hệ thống báo cáo thuộc Báo cáo tài chính, thông tin kế toán tổng hợp so sánh thành thông tin phục vụ cho công tác phân tích quản trị DN Công tác lập dự toán chi phí quan tâm tổ chức tốt Về vản, chi phí phân loại theo yếu tố sản xuất tập hợp chi tiết, có phân bổ chi phí cho đối tượng chịu phí để tổng hợp giá thành sản phẩm Công tác phân tích số liệu chi phí quan tâm thể thông qua việc phân tích so sánh tiêu kế hoạch thực tế phát sinh Từ xây dựng giải pháp tiết kiệm chi phí, sử dụng nguồn lực hiệu Việc tập hợp chi phí sản xuất, xác định giá thành sản phẩm đáp ứng yêu cầu chế độ kế toán hành Nhà nước đáp ứng phần nhu cầu sử dụng thông tin cho công tác quản trị 2.3.2 Hạn chế Công ty chưa tiến hành phân loại chi phi sản xuất theo cách ứng xử chi phí Việc phân tích chi phí chi phí dừng mức độ phục vụ công tác kế toán tài Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 Công ty chưa lập dự toán linh hoạt Công ty có thực lập dự toán chi phí dự toán tính mang tính tổng thể chưa có dự toán linh hoạt Dự toán lập theo sản lượng sản xuất không phân loại theo cách ứng xử chi phí hay phân loại chi tiết theo nhóm mặt hàng Công tác kiểm soát chi phí chưa bảo đảm Công ty tiến hành kiểm tra đánh giá chi phí năm lần, việc lập bảng kê chi phí phân tích lập thủ công dẫn đến tốn công sức thiếu xác Việc cung cấp thông tin phục vụ cho việc định nhà quản trị hạn chế Công ty phân tích dựa BCTC nên việc phân tích chi phí phục vụ việc định ngắn hạn bị hạn chế Công ty chưa có máy làm kế toán quản trị Hiện tại, công ty chưa có tổ chức, phòng ban làm công tác kế toán quản trị (xét ba hình thức tổ chức KTQT: tách biệt, kết hợp hỗn hợp) Ngoài công việc lập dự toán công ty Kế toán trưởng đảm nhiệm khối lượng dự toán nhiều, tốn nhiều thời gian, biến động nguyên liệu mạnh dễ dẫn đến sai sót KẾT LUẬN CHƯƠNG Nội dung chương tập trung vào nghiên cứu thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí Công ty Cổ phần Thủy sản Thương mại Thuận Phước Tác giá luận văn tổng quan tình hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, thực trạng công tác kế toán quản trị việc cung cấp thông tin kế toán nhằm quản trị công ty Công tác kế toán quản trị chi phí Công ty thể qua việc phân loại chi phí, lập dự toán chi phí, tính giá thành sản phẩm, kiểm soát chi phí vận dụng thông tin kế toán quản trị chi phí vào việc định quản trị chi phí ngắn hạn tổ chức kế toán quản trị chi phí Công ty Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí tai Công ty cổ phần thủy sản Thương mại Thuận Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 Phước nhận định ưu nhược điểm công tác KTQT Công ty Đây sở để đưa giải pháp nhằm hoàn thiện công tác KTQT chi phí Công ty CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC KTQT chi phí kênh cung cấp thông tin cho nhà quản trị tình hình thực tế doanh nghiệp thông qua hệ thống tiêu hệ thống báo cáo có tính chuyên sâu KTQT, làm sở cho nhà quản trị phân tích nhằm đưa định quản trị chi phí đắn Nội dung KTQT chi phí nhằm thu thập, xử lý cung cấp thông tin cho nhà quản trị cấp định quản trị ngắn hạn, dài hạn để huy động, khai thác sử dụng có hiệu nguồn lực vào việc phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh Tuy nhiên, hệ thống KTQT chi phí Công ty cổ phần Thủy sản Thương mại Thuận Phước bước đầu hình thành, đơn giản, thể qua số điểm sau: - Việc kiểm soát chi phí, thu thập thông tin hỗ trợ việc định nhà quản trị dựa thông tin KTTC nên thông tin cung cấp không kịp thời xác - Chưa khai thác hiệu máy kế toán hành, xây dựng kênh thông tin kết nối chưa chặt chẽ - KTQT chi phí đơn giản thực xây dựng định mức, lập dự toán tĩnh chưa có phận chuyên trách Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 chưa có kết hợp phòng ban chưa đáp ứng nhu cầu thông tin cho nhà quản trị tình khác Vì Công ty cần thực hoàn thiện hệ thống KTQT nhằm cung cấp thông tin xác, kịp thời nhằm phục vụ cho việc quản trị công ty tốt 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC 3.2.1 Hoàn thiện tổ chức phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí Hiện nay, Công ty tiến hành phân loại chi phí theo chức hoạt động Tuy việc phân loại đảm bảo chức cung cấp, xử lý thông tin cấp quản lý để cung cấp thông tin kịp thời xác cho nhà quản trị DN, công ty cần phải thực phân loại chi phí theo cách ứng xử để làm dự đoán xác biến động chi phí nhằm thực kiểm soát chi phí cách tốt - Biến phí: Bao gồm chi phí : nguyên liệu (tôm, cá mực, loại hải sản khác), vật liệu phụ (các chất phụ gia, cồn, loại ga NH3, axít chanh, xà phòng, muối, mì chính, bột nhúng cá, bao bì đóng gói sản phẩm), nước đá, xăng dầu xe lạnh, phí kiểm mẫu, vận chuyển… - Định phí: chi phí không bị ảnh hưởng trực tiếp sản lượng sản xuất : Bao gồm chi phí phục vụ quản lý : lương quản lý, khấu hao TSCĐ, văn phòng phẩm, hội nghị tiếp khách, Điện thoại, phí sửa chữa, lãi vay… - Chi phí hỗn hợp: Bao gồm chi phí điện, nước chi phí bao gồm chi phí Điện, nước cho sản xuất, phục vụ quản lý, Đơn giá mức độ sử dụng khác 3.2.2 Hoàn thiện lập dự toán chi phí linh hoạt Dự toán chi phí linh hoạt giúp nhà quản trị DN so sánh chi phí thực tế mức độ hoạt động khách từ xác định mức giá bán sản phẩm điều kiện sản lượng khác mà đảm bảo lợi nhuận gia tăng khả Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 cạnh tranh trước đối thủ Đồng thời, dự toán linh hoạt để đánh giá hiệu kinh doanh xác dự toán tĩnh Một kế hoạch tĩnh lập mức độ hoạt động chọn mức độ kế hoạch làm gốc để so sánh nên so sánh thiếu xác so sánh chi phí mức độ hoạt động khác Có thể khái quát trình tự lập dự toán linh hoạt qua bước sau: - Bước 1: Xác định phạm vi phù hợp cho đối tượng dự toán - Bước 2: Xác định cách ứng xử chi phí, tức phân loại chi phí thành biến phí, định phí Đối với chi phí hỗn hợp, cần phải chia thành biến phí định phí dựa phương pháp ước lượng chi phí - Bước 3: Xác định biến phí đơn vị dự toán Tổng biến phí kế hoạch Biến phí đơn vị kế hoạch = Tổng mức hoạt động kế hoạch - Bước 4: Xây dựng dự toán linh hoạt, cụ thể: + Biến phí: Tổng biến phí điều chỉnh = Mức hoạt động thực tế x Biến phí đơn vị dự toán + Định phí: Không thay đổi mức hoạt động thực tế nằm phạm vi hoạt động liên quan 3.2.3 Hoàn thiện kiểm soát chi phí a Hoàn thiện kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Công ty tiến hành kiểm soát chi phí nguyên liệu thông qua phiếu tiếp nhận nguyên liệu bảng kê nguyên liệu Tuy nhiên trình không hạn chế số tiêu cực như: nâng giá khống, số lượng không đảm bảo chất lượng Vì vậy, công ty cần có phận thu mua kiểm soát chặt chẽ từ nhà cung cấp nguyên liệu phận tiếp nhận phận kiểm tra, áp giá phận sản xuất (vì đặc điểm sản phẩm nên không cần nhập kho mà sử dụng trực tiếp sản xuất) b Hoàn thiện kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp Công ty nên xây dựng mã số thẻ cho nhân viên dùng máy kiểm tra thẻ chương trình tự động nhằm cung cấp thông tin nhanh chóng xác thời gian lao động cho việc tính lương Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 Riêng việc cung cấp thông tin số lượng sản phẩm người lao động tổ sản xuất dùng phiếu đánh mã số vạch công nhân tổ chế biến dán theo lô hàng dùng máy đếm tự động c Hoàn thiện kiểm soát chi phí sản xuất chung Công ty cần lập bàng kê phân tích chi phí SXC (Phụ lục 14) Bảng cho thấy chi phí sản xuất chung biến động theo chiều hướng có lợi hay bất lợi, qua tìm hiểu nguyên nhân chủ quan hay khách quan dẫn đến biến động đề giải pháp nhằm kiểm soát tốt chi phí SXC phát sinh d Hoàn thiện kiểm soát chi phí bán hàng chi phí quản lý DN Ngoài chi phí phát sinh phân xưởng chế biến phận quản lý phận bán hàng doanh nghiệp để kiểm soát đánh giá chi phí phận công ty lập báo cáo phân tích tương tự Tuy nhiên, cần đặt chúng đặt mối tương quan với sản lượng tiêu thụ, chi phí chung đặt mối tương quan với sản lượng sản xuất 3.2.4 Hoàn thiện báo cáo kế toán quản trị chi phí phục vụ kiểm soát, đánh giá định Để tổng giám đốc, hội đồng quản trị nắm toàn tình hình hoạt động công ty, định kỳ công ty Cổ Phần thủy sản thương mại Thuận Phước trung tâm trách nhiệm từ cấp thấp phải báo cáo dần lên cấp cao hệ thống tiêu tài chủ yếu trung tâm báo cáo gọi báo cáo thực Một báo cáo thực phải trình bày bao gồm số liệu dự toán, số liệu thực tế số chênh lệch tiêu tài chủ yếu phù hợp theo loại trung tâm trách nhiệm Thông qua báo cáo thực hiện, nhà quản lý kiểm soát hoạt động tổ chức cách hiệu Các loại báo cáo điển hình công ty cần thực sau: Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 - Các báo cáo chi phí phân tích tình hình thực kế hoạch chi phí - Báo cáo trách nhiệm : Mỗi phận, trung tâm phải thực lập báo cáo công việc hoàn thành thường xuyên định kỳ 3.2.5 Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán quản trị chi phí a Hoàn thiện tổ chức máy thực KTQT chi phí Hệ thống KTQT chi phí Công ty hình thành bước đầu, đơn giản nên đa số thông tin phục vụ nhà quản trị doanh nghiệp dựa hệ thống KTTC Công ty nên thực mô hình tổ chức KTQT nói chung, KTQT chi phí nói riêng theo kiểu kết hợp nhằm tiết kiệm chi phí lao động kế toán đồng thời trực tiếp khai thác tài liệu, thông tin từ hệ thống KTTC b Hoàn thiện công tác tổ chức cung cấp thông tin kế toán quản trị với phòng ban liên quan Để thực chức cung cấp thông tin phục vụ cho yêu cầu quản trị, KTQT cần nhận đầy đủ thông tin từ phận có liên quan Từ đó, KTQT thực xử lý, phân tích thông tin cung cấp thông tin xác, kịp thời hỗ trợ nhà quản trị doanh nghiệp việc định Mối quan hệ KTQT phận liên quan thể sau: - Mối liên hệ cung cấp thông tin KTTC với KTQT - Mối liên hệ cung cấp thông tin KTQT với phòng ban khác: cung cấp thông tin việc thực tế tình hình thu mua NVL, sản xuất sản phẩm c Hoàn thiện công tác tổ chức xây dựng thông tin nhằm phục vụ cho kế toán quản trị * Hoàn thiện việc xây dựng định mức chi phí: việc xây dựng chuẩn mực chi phí bao gồm: Định mức tiêu hao nguyên liệu chính; Định mức tiêu hao vật liệu phụ, bao bì; Định mức tiêu hao điện, nước tính cho l kg thành phẩm; Đơn giá lương công lao động tính lkg thành phẩm; Định mức điện, điện thoại phận quản lý phục vụ Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 * Hoàn thiện tiêu thức phân bổ chi phí: Hiện Công ty sử dụng tiêu thức phân bổ chi phí sản lượng giá bán loại sản phẩm Cách phân bổ không hợp lý, Công ty cần chọn tiêu thức phân bổ cho loại chi phí phải theo nguyên nhân gây chi phí đó, nghĩa hoạt động đối tượng sử dụng khiến cho chi phí tăng lên, chi phí phải tính theo đối tượng tiêu thức chọn lợi ích mà đối tượng sử dụng nhận * Hoàn thiện công tác xử lý thông tin nhằm phục vụ cho kế toán quản trị chi phí: Với mô hình kết hợp KTQT KTTC nằm máy kế toán công ty, trình xử lý thông tin sử dụng hệ thống kế toán thống Chính vậy, thông tin KTTC cần xử lý hiệu để sử dụng cho KTQT KẾT LUẬN CHƯƠNG Nội dung Chương hướng đến việc đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần Thủy sản Thương mại Thuận Phước Các giải pháp tập trung vào việc phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí, hoàn thiện việc kiểm soát chi phí công ty, xây dựng hệ thống báo cáo nhằm phục vụ việc kiểm tra, kiểm soát định Ngoài ra, để Kế toán quản trị chi phí Công ty vận dụng có hiệu quả, luận văn đưa mô hình kế toán quản trị chi phí phù hợp với cấu tổ chức, quản lý Công ty Trong chương 3, tác giả đưa mô hình kế toán quản trị lồng ghép với kế toán tài máy kế toán để thực vai trò kế toán quản trị, khắc phục nhược điểm kế toán quản trị áp dụng Công ty Đồng thời đưa giải pháp cụ thể nhằm tăng cường liên kết phận, tạo sở cho việc thực kiểm soát hoạt động chặt chẽ việc định nhanh chóng, xác Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 KẾT LUẬN Kế toán quản trị chi phí đóng vai trò quan trọng công tác quản lý kinh tế tài doanh nghiệp nói chung Công ty cổ phần thủy sản thương mại Thuận Phước nói riêng KTQT chi phí cung cấp thông tin chi phí cách hiệu cho trình xây dựng kế hoạch, trình tổchức thực hiện, trình kiểm tra đánh giá định góp phần hoàn thiện tổ chức, cải tiến công tác quản lý doanh nghiệp Công ty tận dụng hội thuận lợi không ngừng phát triển nâng cao trình độ công nghệ, trình độ tổ chức nâng cao khả cạnh tranh, chất lượng sản phẩm để tồn tai vững ngày phát triển Tuy nhiên việc triển khai KTQT công ty chưa quan tâm mức Hoàn thiện công tác KTQT chi phí giúp nhà quản trị doanh nghiệp quản lý tốt trình sản xuất kinh doanh, đưa định xác, kịp thời đem lại hiệu kinh doanh cao Luận văn đưa số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác KTQT chi phí Công ty như: phân loại chi phí theo cách ứng xử, lập dự toán linh hoạt, phân tích mối quan hệ C - V - P, hình thức tổ chức máy KTQT áp dụng công ty để tận dụng nguồn lực có sẵn khai thác tốt chức KTQT chi phí cho Công ty cổ phần Thủy sản Thương mại Thuận Phước Footer Page 26 of 126 ... TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CP THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC Qua tình tìm hiểu, phân tích thực trạng công tác KTQT chi phí Công ty cổ phần Thủy sản Thương mại Thuận Phước,... nhằm hoàn thiện công tác KTQT chi phí Công ty CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN... đến kế toán quản trị chi phí đơn vị chế biến xuất thủy hải sản nói chung Công ty Công ty Cổ phần thủy sản Thương mại Thuận Phước nói riêng Bên cạnh đó, công ty Thuận Phước, công tác kế toán quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phướ, Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phướ, Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phướ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay