Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với hộ cá thể trên địa bàn thành phố Trà Vinh

26 97 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 14:04

Header Page of 134 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ LỆ TRINH HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ CÁ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TRÀ VINH Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 134 Header Page of 134 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS NINH THỊ THU THỦY Phản biện 1: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH Phản biện 2: PGS.TS LÊ QUỐC HỘI Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 17 tháng 12 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 134 Header Page of 134 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Chính sách Tài - Thuế có vai trò quan trọng, thuế không công cụ quan trọng nhà nước để quản lý kinh tế mà nguồn thu chủ yếu ngân sách nhà nước Thông qua việc thu thuế, nhà nước tập trung phần nguồn lực xã hội vào tay để thực chức giải vấn đề xã hội Thời gian qua, công tác quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể (HKD) có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức tuân thủ pháp luật thuế HKD ngày nâng cao, hạn chế thất thu, tăng nguồn thu cho ngân sách Tuy nhiên, tiềm khai thác thu để đạt mức cao Tình trạng thất thu có giảm tình trạng quản lý không hết hộ kinh doanh, doanh thu tính thuế không sát thực tế, dây dưa nợ đọng thuế nhiều … Tình hình quản lý thu thuế HKD Chi cục Thuế thành phố Trà Vinh nằm thực trạng chung Nhận thức tầm quan trọng công tác quản lý thu thuế HKD, Tôi tìm hiểu nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế hộ cá thể địa bàn thành phố Trà Vinh” Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận công tác quản lý thu thuế - Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý thu thuế HKD địa bàn thành phố Trà Vinh; đánh giá mặt hạn chế nguyên nhân, từ đề xuất giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý thu thuế HKD địa bàn thành phố Trà Vinh thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý thu thuế hộ cá Footer Page of 134 Header Page of 134 thể Đối tượng “hộ cá thể” tác giả nghiên cứu luận văn “hộ kinh doanh cá thể” - Phạm vi nghiên cứu: + Nội dung: đề tài nghiên cứu công tác quản lý thu thuế HKD + Về mặt không gian: nội dung tiến hành nghiên cứu thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh + Về mặt thời gian: đề xuất giải pháp quản lý thu thuế HKD địa bàn đến năm 2020 Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu, việc nghiên cứu đề tài dựa phương pháp nghiên cứu thống kê, phân tích, so sánh … Kết cấu luận văn Nội dung luận văn chia làm chương sau: - Chương 1: Những vấn đề công tác quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể - Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể địa bàn thành phố Trà Vinh - Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể địa bàn thành phố Trà Vinh Tổng quan tài liệu nghiên cứu Trong thời gian qua có không đề tài, viết nghiên cứu xung quanh vấn đề thuế công tác quản lý thu thuế Mỗi đề tài nghiên cứu có mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, cách tiếp cận mục tiêu cụ thể khác Tuy nhiên, nghiên cứu Quản lý thu thuế HKD hạn chế, đề cập số khía cạnh hẹp, chưa chuyên sâu chưa đưa giải pháp cụ thể để hoàn thiện công tác quản lý thu thuế HKD Footer Page of 134 Header Page of 134 CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ 1.1 KHÁI QUÁT VỀ THUẾ ĐỐI VỚI HKD 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò thuế a Khái niệm thuế Thuế khoản nộp tiền mà thể nhân pháp nhân có nghĩa vụ bắt buộc phải thực theo luật Nhà nước; không mang tính chất đối khoản, không hoàn trả trực tiếp cho người nộp thuế dùng để trang trãi cho nhu cầu chi tiêu công cộng b Đặc điểm thuế - Thuế khoản trích nộp tiền - Luôn gắn liền với quyền lực Nhà nước - Luôn gắn liền với thu nhập - Không hoàn trả trực tiếp sử dụng để đáp ứng nhu cầu chi tiêu công cộng c Vai trò thuế Thuế nguồn thu chủ yếu ngân sách Nhà nước, công cụ điều hòa thu nhập, thực công xã hội Thuế công cụ để thực kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm, vai trò HKD a Khái niệm hộ kinh doanh cá thể Hộ kinh doanh cá nhân công dân Việt Nam nhóm người hộ gia đình làm chủ, đăng ký kinh doanh địa điểm, sử dụng không mười lao động, dấu chịu trách nhiệm toàn tài sản hoạt động kinh doanh Footer Page of 134 Header Page of 134 b Đặc điểm hộ kinh doanh cá thể - Về sở hữu vốn, tài sản: toàn vốn, tài sản, lợi nhuận thuộc sở hữu tư nhân Chủ hộ kinh doanh chịu trách nhiệm toàn hoạt động sản xuất kinh doanh toàn quyền định phương thức phân phối lợi nhuận sau hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế - Đặc điểm trình độ quản lý kinh doanh chuyên môn nghiệp vụ: HKD có quy mô nhỏ, trình độ quản lý chuyên môn nghiệp vụ, quản lý kinh doanh hạn chế, việc quản lý kinh doanh chủ yếu theo kinh nghiệm - Đặc điểm ý thức tuân thủ pháp luật: hộ kinh doanh có trình độ nhận thức pháp luật thuế thấp - Đặc điểm số lượng loại hình: Số lượng HKD lớn, hoạt động sản xuất, kinh doanh tất lĩnh vực kinh tế c Vai trò hộ kinh doanh cá thể HKD thành phần kinh tế thiếu kinh tế Sự phát triển HKD góp phần làm tăng thu cho NSNN HKD thu hút lực lượng lao động lớn, giải công ăn việc làm cho nhiều lao động dư thừa, tạo thu nhập bước góp phần nâng cao đời sống tầng lớp dân cư; tận dụng nguồn lực vốn lớn, động lực khai thác tiềm năng, tài nguyên, đất đai đưa vào sản xuất, kinh doanh làm tăng sản phẩm cho xã hội, thúc đẩy sản xuất phát triển.Sự phát triển HKD góp phần thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, cấu lao động nông thôn 1.2 NỘI DUNG QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HKD 1.2.1 Khái niệm, mục tiêu, nguyên tắc quản lý thu thuế a Khái niệm quản lý thu thuế Footer Page of 134 Header Page of 134 Quản lý thu thuế việc tổ chức, điều hành, giám sát quan thuế nhằm đảm bảo người nộp thuế chấp hành đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế vào NSNN theo quy định pháp luật b Mục tiêu quản lý thu thuế Thực biện pháp quản lý thu thuế với mục tiêu đảm bảo kế hoạch thu NSNN cách đầy đủ kịp thời Nâng cao mặt nhận thức dân chúng phận nhân viên thuế vai trò thuế đời sống kinh tế - xã hội đất nước Đảm bảo thực thi pháp luật thuế nói riêng hệ thống pháp luật nói chung c Nguyên tắc quản lý thu thuế Công tác quản lý thu thuế phải đảm bảo nguyên tắc: tuân thủ pháp luật; thống nhất, tập trung dân chủ quản lý thu thuế; công bằng; minh bạch; thuận tiện, tiết kiệm hiệu 1.2.2 Nội dung quản lý thu thuế HKD a Quản lý quy trình thu thuế HKD - Lập dự toán thu thuế - Tuyên truyền, hỗ trợ đối tượng nộp thuế - Tổ chức thu nộp thuế - Quản lý nợ cưỡng chế thu nợ thuế b Quản lý thủ tục hành thuế - Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh - Thủ tục đăng ký, cấp mã số thuế - Chấm dứt hiệu lực mã số thuế - Thủ tục kê khai thuế - Thủ tục nộp thuế - Thủ tục giải hoàn thuế, miễn, giảm thuế xóa nợ thuế, xử phạt thuế c Giám sát việc tuân thủ pháp luật thuế Footer Page of 134 Header Page of 134 - Quản lý thông tin người nộp thuế: Quản lý thông tin hộ kinh doanh trọng giúp quan thuế đưa số hộ có đăng ký nộp thuế đến gần với số hộ thực tế hoạt động kinh doanh nhằm chống thất thu hộ - Phân loại HKD: HKD chia thành hai nhóm, bao gồm HKD nộp thuế theo phương pháp kê khai HKD nộp thuế theo phương pháp khoán thuế - Kiểm tra thuế: Hoạt động kiểm tra thuế nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định đăng ký, kê khai nộp thuế, việc chấp hành chế độ sổ sách kế toán hoá đơn chứng từ người nộp thuế Mặt khác, hoạt động kiểm tra thuế giúp cho quan thuế thực nghiêm chỉnh văn quy phạm pháp luật công tác quản lý thu ngân sách, đảm bảo thực tốt nhiệm vụ trị ngành, loại trừ biểu gian lận thuế tượng tiêu cực công chức ngành thuế 1.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ 1.3.1 Nhân tố điều kiện kinh tế - xã hội - Tình hình phát triển kinh tế - Các yếu tố nhân khẩu, tập quán truyền thống cộng đồng dân cư 1.3.2 Nhân tố thuộc chế sách nhà nƣớc - Hệ thống sách thuế - Sự phối kết hợp quan thuế, Ủy ban nhân dân cấp, Hội đồng tư vấn thuế quan ban ngành địa phương 1.3.3 Nhân tố thuộc quan thuế - Tổ chức máy: tổ chức máy quản lý thu thuế hợp lý, cho đạt hiệu Footer Page of 134 Header Page of 134 - Đội ngũ cán bộ: để quản lý thu thuế có hiệu quả, đòi hỏi cán thuế phải có trình độ chuyên môn cao, có kỹ năng, kinh nghiệm đạo đức nghề nghiệp 1.3.4 Nhân tố thuộc ngƣời nộp thuế - Quy mô, mức độ tập trung HKD: Quy mô sản xuất kinh doanh HKD nhỏ, mang tính chất hộ gia đình Với đặc điểm không tập trung, phải tổ chức máy quản lý thu thuế hợp lý cần có phương pháp quản lý hiệu - Ý thức tuân thủ pháp luật thuế HKD: Phần lớn người chủ HKD chưa đào tạo nghiệp vụ quản lý, trình độ chuyên môn, việc quản lý kinh doanh chủ yếu theo kinh nghiệm Điều dẫn tới phần lớn HKD có trình độ nhận thức pháp luật nói chung pháp luật thuế nói riêng hạn chế - Về trình độ phát triển kinh tế mức thu nhập HKD: Việc quản lý thu thuế chịu ảnh hưởng nhân tố trình độ phát triển kinh tế mức thu nhập người dân địa bàn Khi trình độ phát triển kinh tế mức thu nhập người dân tăng lên tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu ngân sách, người dân chấp hành tốt việc thực nghĩa vụ thuế Nhà nước Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TRÀ VINH 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ TRÀ VINH 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên Thành phố Trà Vinh có diện tích tự nhiên 6.803,5 chiếm gần 3% diện tích tỉnh Nằm phía Nam sông Tiền, phía Bắc giáp sông Cổ Chiên thuộc tỉnh Bến Tre, phía Tây Bắc giáp huyện Càng Long, phía Đông Đông Nam giáp xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, phía Tây Tây Nam giáp xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành 2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội - Xác định phát triển kinh tế nhiệm vụ trọng tâm toàn đảng thành phố Trà Vinh đề chương trình kế hoạch, tập trung phát triển tiềm năng, lợi đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế - Thương mại dịch vụ phát triển động, phát huy vai trò trung tâm dịch vụ phân phối hàng hóa tỉnh 2.1.3 Khái quát HKD địa bàn thành phố Trà Vinh a Đặc điểm HKD địa bàn thành phố Đặc điểm HKD tính tư hữu tư liệu sản xuất, người chủ kinh doanh tự định từ quy trình sản xuất kinh doanh đến trình tiêu thụ sản phẩm Hoạt động HKD mang tính tự chủ cao, phương pháp kinh doanh phong phú, đa dạng, họ tự tìm kiếm nguồn lực, vốn, sức lao động tự định phương án sản xuất, tiêu thụ sản phẩm Mặc dù chiếm tỷ trọng nhỏ kinh tế loại hình kinh tế phát triển nhanh, chiếm lượng tương đối tổng Footer Page 10 of 134 Header Page 12 of 134 10 cục để xảy tình trạng thất thu số hộ chưa quản lý Số thuế thu từ HKD tổng nguồn thu ngân sách địa bàn thành phố Trà Vinh thấp, cụ thể: Bảng 2.2: Quy mô tỷ trọng thu thuế hộ cá thể tổng thu ngân sách địa bàn giai đoạn 2007-2012 Đơn vị tính: triệu đồng Số thu Tổng thu ngân HKD sách địa bàn HKD/Tổng thu (%) 2007 27.948 92.736 30,14 2008 29.653 94.786 31,28 2009 20.140 105.685 19,06 2010 21.163 80.763 26,20 2011 24.089 95.371 25,26 2012 25.606 98.594 25,97 STT Năm Tỷ trọng thu (Nguồn số liệu: Chi cục Thuế thành phố Trà Vinh) 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HKD TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ TRÀ VINH THỜI GIAN QUA 2.2.1 Thực trạng quản lý quy trình thu thuế HKD a Công tác lập dự toán thu thuế kết thực - Công tác lập dự toán thu thuế: Việc lập dự toán thu thuế Chi cục Thuế tổ chức xây dựng từ quý III hàng năm Tuy nhiên, công tác lập giao dự toán thu thuế hàng năm Chi cục Thuế nhiều bất cập Dự toán mang tính áp đặt, tập trung vào nghiên cứu diễn biến kinh tế, phân tích nhân tố làm tăng giảm nguồn thu chưa có thông tin hộ kinh doanh để xác định sở thực tế tiềm nguồn thu Footer Page 12 of 134 Header Page 13 of 134 11 Bảng 2.3: Dự toán thu ngân sách địa bàn, giai đoạn 2007- 2012 Đơn vị tính: tỷ đồng S Năm T Chỉ tiêu T Tổng thu nội địa Thuế CTN (NQD) Thuế TNCN Thuế SDĐNN Thu tiền SD đất Thuế nhà đất Thu tiền bán nhà Lệ phí trước bạ Thuế CQSDĐ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 103,66 114,2 103,5 70,84 93,76 118,4 69,56 84,97 65,33 32,72 38,8 49 0 6,7 6,7 11 15,5 0 0 0 10,63 5,0 7,0 7,5 13 19 1,64 2,37 6,0 6,2 8,0 6,0 3,5 0 0 13,8 12,5 13,2 13,7 18,5 24,8 2,9 4,7 0 0 0,9 3,0 3,48 2,7 2,7 2,85 0,56 1,475 1,7 1,1 1,5 1,0 0,17 0,2 0,3 0,22 0,26 0,34 Phí, lệ phí tính cân đối NS 10 11 Thu khác NS Thu cố định xã (Nguồn số liệu: Chi cục Thuế thành phố Trà Vinh) - Kết thực dự toán: Footer Page 13 of 134 Header Page 14 of 134 12 Bảng 2.4: Kết thu ngân sách HKD địa bàn Đơn vị tính: triệu đồng S T Năm T Dự toán thu thuế Kết Đạt so Tổng thu Đạt so thực với dự ngân với tổng toán (%) sách thu (%) 2007 33.145 27.948 84,32 92.736 30,14 2008 35.216 29.653 84,20 94.786 31,28 2009 18.768 20.140 107,31 105.685 19,06 2010 23.823 21.163 88,84 80.763 26,20 2011 27.800 24.089 86,65 95.371 25,26 2012 30.600 25.606 83,68 98.594 25,97 (Nguồn số liệu: Chi cục Thuế thành phố Trà Vinh) b Công tác tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh Luật Quản lý thuế (được áp dụng từ ngày 01/7/2007) Chi cục Thuế thành phố Trà Vinh triển khai công tác giải thủ tục hành thuế theo mô hình “một cửa” - Công tác tuyên truyền: Chi cục Thuế phối hợp chặt chẽ với Ban tuyên giáo Thành ủy, ngành đoàn thể thành phố quan thông tin truyền thông tuyên truyền, chuyển tải nội dung sách pháp luật thuế Thực tuyên truyền kịp thời sách thuế đến sở kinh doanh địa bàn Phương pháp tuyên truyền nhiều hình thức như: Tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng: đài truyền thanh, truyền hình, tổ chức hội thi tìm hiểu sách pháp luật thuế - Công tác hỗ trợ người nộp thuế: Để hỗ trợ người nộp thuế sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuế thủ tục hành thuế Chi cục Thuế thành phố Trà Vinh thực thông qua nhiều hình thức hỗ trợ như: Hỗ trợ qua điện thoại, văn bản, hỗ Footer Page 14 of 134 Header Page 15 of 134 13 trợ trực tiếp quan thuế Hàng năm có tổ chức nhiều đối thoại với sở kinh doanh, tổ chức tập huấn sách thuế thủ tục hành thuế c Tổ chức máy thu thuế đội ngũ cán thu thuế Chi cục Thuế thành phố Trà Vinh - Cơ cấu máy Chi cục gồm: Ban Lãnh đạo có 04 người; Đội trực thuộc gồm có 10 Đội - Về phẩm chất, lực, trình độ CBCC thuế: Tính đến ngày 31/12/2012, Chi cục có tổng số biên chế 52 người, đó: cán công chức nam 36 người, cán công chức nữ 16 người Hiện Chi cục Thuế có 30 công chức có trình độ đại học (chiếm 58,82%), 19 công chức có trình độ trung cấp (chiếm 37,25%), 03 lái xe, bảo vệ, tạp vụ (chiếm 3,92%) Hầu hết CBCC có trình độ tin học, ngoại ngữ, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu thực nhiệm vụ d Tình hình quản lý thu nợ thuế hộ kinh doanh - Quản lý nợ thuế thực theo quy trình quản lý nợ thuế Tổng cục Thuế Thực trạng công tác quản lý nợ thuế Chi cục qua năm: nợ đọng tiền thuế ngày tăng tỷ lệ tổng nợ/tổng số thu tăng lên, điều cho thấy công tác quản lý nợ chưa tốt - Cưỡng chế nợ thuế thực theo quy trình cưỡng chế nợ thuế Tổng cục Thuế Thực tế biện pháp thực cưỡng chế nợ Chi cục Thuế thời gian qua chưa thực theo quy trình 2.2.2 Thực trạng quản lý thủ tục hành thuế HKD a.Thủ tục đăng ký HKD Trên địa bàn thành phố Trà Vinh số HKD đăng ký kinh doanh ngày tăng, số hộ phát sinh nhiều số hộ xin giải thể; ra, vốn ĐKKD bình quân tăng dần qua năm Footer Page 15 of 134 Header Page 16 of 134 14 b Thủ tục đăng ký, cấp mã số thuế HKD Trong năm qua, số HKD đăng ký thuế, cấp mã số thuế địa bàn nhiều so với số hộ điều tra thống kê Do đó, tình trạng thất thu số hộ lớn phổ biến Việc cấp giấy chứng nhận ĐKKD tách rời với đăng ký thuế làm cho công tác quản lý hộ kinh doanh không chặt chẽ, tốn thời gian, chi phí c Thủ tục kê khai thuế - Đối với HKD nộp thuế theo phương pháp kê khai: Hộ thực sổ sách kế toán tự tính, tự khai nộp thuế Thời gian qua, công tác quản lý việc nộp hồ sơ khai thuế hộ sổ sách kế toán ngày đạt hiệu qua năm Tuy nhiên, số hộ kê khai lập hàng năm có xu hướng giảm dần qua năm, năm 2008 số hộ kê khai chiếm 45,8% so năm 2007, năm 2012 số hộ kê khai chiếm 37% so với năm 2007 Năm 2012 số thuế kê khai bình quân/hộ ngày có xu hướng giảm so với năm 2007, 2008 - Đối với HKD nộp thuế theo phương pháp khoán thuế: Hiện nay, địa bàn thành phố Trà Vinh áp dụng thu thuế HKD theo hình thức khoán thuế chủ yếu Năm 2012, số hộ nộp thuế theo phương pháp khoán thuế chiếm khoảng 87% tổng số HKD chi cục quản lý, tăng 29% so hộ khoán thuế năm 2007 Tuy nhiên, số thuế lập bình quân/hộ qua năm có tỷ lệ tăng không đáng kể, năm 2012 so năm 2007 tăng 37% d Thủ tục nộp thuế Cơ quan thuế Kho bạc Nhà nước thực dự án đại hóa thu nộp ngân sách Nhà nước Việc chuyển chứng từ nộp tiền thực qua hệ thống thông tin điện tử đ Thủ tục giải hoàn thuế, miễn, giảm thuế xóa nợ thuế, xử phạt thuế Footer Page 16 of 134 Header Page 17 of 134 15 - Công tác hoàn thuế: Đối với HKD, số lượng hộ đề nghị hoàn thuế thấp (không đáng kể), chủ yếu hộ giải thể sau toán có số thuế nộp thừa nên đề nghị hoàn thuế TNCN - Công tác miễn, giảm thuế xóa nợ tiền thuế, xử phạt thuế: Những quy định miễn giảm, ưu đãi thuế Chi cục Thuế thành phố Trà Vinh nhiều bất cập Hàng năm, có nhiều lý khách quan hay chủ quan để HKD xin tạm nghỉ, trả môn bài, giảm thuế Hơn nữa, năm 2009, 2011, 2012 Chính phủ có đưa sách miễn giảm thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho HKD dẫn đến số thuế miễn giảm ngày có xu hướng tăng cao - Đối với việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt cho HKD thực theo quy định Luật Quản lý thuế Trong năm qua, quan thuế chưa giải trường hợp xóa nợ tiền thuế, tiền phạt Do cá nhân kinh doanh pháp luật coi chết, tích nợ tiền thuế, tiền phạt không thân nhân HKD khai báo với quan thuế 2.2.3 Thực trạng giám sát việc tuân thủ pháp luật thuế a Thực trạng quản lý thông tin hộ kinh doanh Hiện nay, quản lý thông tin HKD thiếu nội dung theo dõi trình điều chỉnh mức thuế, trình chấp hành sách thuế, vi phạm HKD suốt trình hoạt động, tình hình nợ thuế HKD để quan thuế có thông tin phân loại HKD theo nhóm hộ với mức độ tuân thủ thuế khác nhau, từ đề biện pháp quản lý thích hợp nhóm để đạt hiệu quản lý thuế cao b Thực trạng công tác kiểm tra thuế Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm chưa phát huy hết vai trò nó, chưa trở thành công cụ hữu hiệu để chống thất thu ngân sách Footer Page 17 of 134 Header Page 18 of 134 16 răn đe hành vi vi phạm thuế Thực tế, nhiều năm qua, năm ngành thuế để xảy sai sót công tác chống thất thu Một phần nóng vội, mặt khác lực lượng kiểm tra viên mỏng nghiệp vụ chuyên môn hạn chế Trong quản lý thuế, thường xuyên có HKD không chấp hành việc kê khai, nộp thuế, tình trạng thất thu thuế phổ biến… Để quản lý đối tượng này, đòi hỏi quan thuế phải kiểm tra thường xuyên, liên tục gồm: Kiểm tra miễn giảm thuế theo đơn xin nghỉ kinh doanh; Giám sát việc kê khai doanh thu HKD; Đôn đốc xử lý hộ không chấp hành việc kê khai, nộp thuế Bên cạnh đó, quan thuế cần tăng cường công tác quản lý, giám sát địa bàn để phát hiện, khai thác nguồn thu từ lĩnh vực, ngành, nghề có điều kiện nhằm bù đắp cho khoản hụt thu Công tác phúc tra tình hình trả môn bài, tạm nghỉ kinh doanh HKD thực thường xuyên, liên tục Tuy nhiên, theo báo cáo kết kiểm tra thuế quan thuế qua năm cho thấy hiệu kiểm tra thuế chưa cao số lượng chất lượng kiểm tra 2.3 NHỮNG HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI THÀNH PHỐ TRÀ VINH VÀ NGUYÊN NHÂN 2.3.1 Những hạn chế a Về sách, quy trình chế quản lý thuế HKD: Chính sách thuế cải cách đồng bộ, có tính hệ thống theo hướng đơn giản, minh bạch tạo điều kiện thuận lợi cho HKD thực Tuy nhiên, bên cạnh nhiều bất cập b Về tổ chức quản lý thuế: Tổ chức máy quản lý thuế cồng kềnh, công việc chồng chéo chuyển giao qua nhiều tầng nấc tốn thời gian, chưa chặt chẽ Khâu tổ chức thu nộp thuế Footer Page 18 of 134 Header Page 19 of 134 17 lúng túng, tốn nhân lực, chi phí hiệu chưa cao c Công tác ủy nhiệm thu thuế : Công tác ủy nhiệm thu đạt kết đáng ghi nhận, tạo mối quan hệ phối hợp tốt quan thuế với cấp ủy, quyền địa phương Tuy nhiên, việc ủy nhiệm thu thuế tồn nhiều bất cập d Công tác phối hợp quan ban, ngành quan thuế: Một số cấp ủy, quyền địa phương chưa quan tâm mức chưa thực coi công tác thu thuế nhiệm vụ địa phương e Về công tác thu nợ thuế: Công tác quản lý thu nợ thuế Chi cục hạn chế, chưa thực đầy đủ bước quy trình 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế a Về chế, sách: Chính sách thuế chậm thay đổi chậm sửa đổi, bổ sung so với thực tế tình hình phát triển HKD b Về phía quan thuế - Sự phối hợp phận tuyên truyền với phận chức khác trình quản lý thuế thiếu chặt chẽ - Phương thức quản lý, lực, trình độ cán thuế chưa thực đáp ứng yêu cầu quản lý thuế đại, khoa học - Việc ứng dụng công nghệ thông tin quản lý thuế chưa triển khai thực đồng Đội thuế Một số Đội thuế liên xã phường có trụ sở đặt UBND xã phường nên không kết nối mạng nội Chi cục nên gây khó khăn, chậm trễ cho công tác đôn đốc thu nộp thuế c Công tác phối hợp: Công tác phối hợp quản lý thuế ngành, UBND cấp xã phường với quan Thuế chưa chặt chẽ, thiếu đồng d Về phía hộ kinh doanh - Quy mô, mức độ tập trungcủa hộ kinh doanh cá thể - Ý thức tuân thủ pháp luật thuế hộ kinh doanh Footer Page 19 of 134 Header Page 20 of 134 18 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TRÀ VINH 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 3.1.1 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội TP Trà Vinh - Mục tiêu tổng quát: Phấn đấu giữ vững phát triển kinh tế đạt tốc độ cao bền vững, đẩy nhanh chuyển dịch cấu, nâng cao chất lượng hiệu quả, sức cạnh tranh kinh tế - Mục tiêu cụ thể: Tổng thu ngân sách địa bàn bình quân hàng năm tăng 16% trở lên Tập trung thực tốt nhiệm vụ thu ngân sách, tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển kinh tế, bồi dưỡng nguồn thu, chống thất thu nợ đọng 3.1.2 Chiến lƣợc cải cách hệ thống thuế đến năm 2020 a Mục tiêu tổng quát Xây dựng hệ thống sách thuế đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Xây dựng ngành thuế Việt Nam đại, hiệu lực, hiệu quả; công tác quản lý thuế, phí lệ phí thống nhất, minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực dựa ba tảng bản: thể chế sách thuế minh bạch, quy trình thủ tục hành thuế đơn giản, khoa học phù hợp với thông lệ quốc tế; nguồn nhân lực có chất lượng, liêm chính; ứng dụng công nghệ thông tin đại, có tính liên kết, tích hợp, tự động hóa cao b Mục tiêu cụ thể - Về cải cách sách thuế - Về cải cách quản lý thuế Footer Page 20 of 134 Header Page 21 of 134 19 3.1.3 Mục tiêu, phƣơng hƣớng hoàn thiện công tác quản lý thu thuế HKD địa bàn TP Trà Vinh giai đoạn 20112020 a Mục tiêu Nhiệm vụ thu Ngân sách địa bàn thành phố bình quân hàng năm tăng 16% trở lên - Hệ thống sách quy trình quản lý thuế đối tượng cần thiết kế giản đơn phù hợp với khả trình độ người nộp thuế, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, kiểm soát để tiến tới xây dựng chế quản lý thuế minh bạch - Tập trung thực tốt nhiệm vụ thu ngân sách: thực biện pháp quản lý thu thuế cho đạt yêu cầu thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào NSNN Thực biện pháp quản lý thu thuế cách linh hoạt mềm dẻo Nâng cao lực hoạt động kiểm tra, giám sát tuân thủ pháp luật người nộp thuế; nâng cao tính tuân thủ, tự giác chấp hành tốt nghĩa vụ thuế người nộp thuế; giảm tỷ lệ nợ đọng thuế Kiện toàn tổ chức máy, nâng cao lực chuyên môn đội ngũ cán bộ; giảm thiểu tối đa chi phí phát sinh trình thực biện pháp quản lý thu thuế Áp dụng rộng rãi công nghệ thông tin để nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản lý thuế b Phương hướng - Thực kiểm tra thuế người nộp thuế sở quản lý rủi ro; xây dựng sở liệu người nộp thuế - Xây dựng tổ chức máy quản lý thuế đại, hiệu lực, hiệu phù hợp với yêu cầu thực thi nhiệm vụ quan thuế định hướng phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế đại; Footer Page 21 of 134 Header Page 22 of 134 20 - Xây dựng sở liệu người nộp thuế đầy đủ, xác, tập trung thống phạm vi nước; phát triển ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quản lý thuế 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ ĐẾN NĂM 2020 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện quản lý quy trình thu thuế a Về kiện toàn tổ chức máy nguồn nhân lực - Tổ chức máy: Sắp xếp, kiện toàn cấu tổ chức máy Chi cục theo hướng tinh gọn, đảm bảo thực chức quản lý thuế - Nguồn nhân lực: tập trung nguồn nhân lực cho địa bàn trọng điểm có số thu lớn Cơ cấu nguồn nhân lực phù hợp với nhiệm vụ quản lý thuế, đẩy mạnh phân cấp quản lý cán bộ, xây dựng đội ngũ cán công chức thuế chuyên nghiệp, chuyên sâu, trung thực, sạch; tăng cường kiểm tra, giám sát thực thi công vụ cán bộ, công chức thuế b Về nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản lý thu thuế hộ kinh doanh - Tiến hành rà soát lại danh bạ người nộp thuế để đảm bảo quản lý hầu hết HKD phát sinh địa bàn - Tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu ngân sách - Đẩy mạnh áp dụng biện pháp thu nợ cưỡng chế nợ thuế nhằm hạn chế nợ phát sinh, động viên kịp thời nguồn lực cho NSNN, phấn đấu tỷ lệ tổng nợ đến 31/12 hàng năm so với số thực thu không 5% Footer Page 22 of 134 Header Page 23 of 134 21 - Tăng cường công tác quản lý HKD thông qua việc quản lý danh bạ HKD để nắm kịp thời, xác hộ ngừng, nghỉ, hộ kinh doanh, không bỏ sót hộ quản lý thu thuế địa bàn - Công khai mức thuế phải nộp, số thuế miễn giảm, số thuế tồn đọng đối tượng nộp thuế Đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ pháp luật thuế, thực tốt chế “một cửa” c Đổi hình thức nội dung tuyên truyền, hỗ trợ sách thuế - Bố trí nguồn nhân lực chuyên nghiệp giỏi nghiệp vụ cho việc cung cấp dịch vụ ban đầu cho hộ kinh doanh Tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế đảm bảo phương châm hành động theo Tuyên ngôn ngành Thuế “minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới” vào thực chất Các hình thức hỗ trợ hộ kinh doanh phải đa dạng, phong phú gần gũi với quần chúng - Tiến hành tuyên truyền, quảng cáo, quảng bá lợi ích việc nộp thuế trực tiếp ngân hàng thương mại; vận động hộ kinh doanh tham gia đồng thời hướng dẫn họ công tác thu nộp thuế qua ngân hàng - Chính quyền địa phương ngành cần tạo môi trường đầu tư thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ hộ kinh doanh phát triển sản xuất kinh doanh Xây dựng hệ thống hạ tầng sở, đẩy mạnh đô thị hóa, hỗ trợ tín dụng, khuyến khích phát triển hộ kinh doanh nông thôn, hỗ trợ đào tạo nghề, nâng cao lực quản lý - Chính quyền địa phương ngành tăng cường tuyên truyền hướng dẫn pháp luật để nâng cao ý thức pháp luật cho người dân d Tăng cường biện pháp nhằm làm giảm nợ đọng thuế Footer Page 23 of 134 Header Page 24 of 134 22 - Tập trung rà soát lại khoản thu địa bàn, đẩy mạnh áp dụng biện pháp thu nợ cưỡng chế nợ thuế theo quy trình Rà soát, phân loại nợ, nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền ban hành chế để có sở xử lý khoản nợ thuế vướng mắc sách, đôn đốc, nhắc nhở người nộp thuế, đến việc áp dụng biện pháp nghiệp vụ cưỡng chế nợ thuế Tiến hành phân tích, đánh giá thực chất khoản nợ đọng thuế, có biện pháp đôn đốc thu nộp kịp thời vào NSNN Bố trí công chức quản lý theo hướng tập trung nguồn nhân lực cho địa bàn trọng điểm có số thu lớn, thường xuyên có số thuế nợ đọng phát sinh 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý thủ tục hành thuế a Đẩy mạnh cải cách hành đăng ký, kê khai thuế, ấn định thuế - Đối với công tác đăng ký thuế: + Gắn việc cấp ĐKKD với việc cấp mã số thuế thực việc kê khai đăng ký thuế Bộ phận cửa UBND thành phố + Phối hợp với UBND xã phường, quan ban ngành tổ chức rà soát, nắm đầy đủ HKD đưa vào diện quản lý thu - Về khai thuế, ấn định thuế: Cần rà soát, khảo sát, điều tra doanh thu HKD theo ngành nghề để xác định trường hợp HKD có mức doanh thu tính thuế, thuế khoán thấp so với thực tế b Cải tiến hình thức thu thuế, nộp thuế - Phối hợp chặt chẽ với Kho bạc NHTM để triển khai dự án thu thuế qua NHTM cách rộng rãi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu nộp thuế, tổ chức thêm điểm thu nộp thuế để việc nộp thuế hộ kinh doanh thuận tiện - Ban hành quy định công khai thuế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế địa bàn để phường thực Footer Page 24 of 134 Header Page 25 of 134 23 giám sát 3.2.3 Giải pháp tăng cƣờng giám sát việc tuân thủ pháp luật thuế a Tăng cường quản lý thông tin người nộp thuế - Chi cục Thuế chủ động phối hợp với quyền sở, hội đồng tư vấn thuế, tổ dân phố địa bàn để lập “sơ đồ” HKD theo địa bàn xã, phường theo đường phố, ngõ, xóm nhằm phục vụ cho công tác quản lý thuế - Thiết lập trang Web riêng HKD để HKD tiếp cận dễ dàng với sách thuế; giảm đáng kể việc giải đáp, hướng dẫn sách thuế Bên cạnh đó, trang Web nên liên kết với liệu quản lý thuế để HKD tự theo dõi tình hình nộp thuế tình hình lập thuế HKD khác; hình thức công khai mức thuế HKD rõ ràng, minh bạch hẳn việc niêm yết công khai thuế trụ sở UBND xã phường, trụ sở Đội thuế b Cải tiến cách thức kiểm tra thuế HKD - Đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát, phân tích hồ sơ kê khai thuế tháng, quý, năm sở kinh doanh có số thuế phát sinh lớn, chưa chấp hành tốt sách thuế - Tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu NSNN Tập trung nguồn lực cho việc xây dựng, triển khai phương pháp kiểm tra theo kỹ thuật quản lý rủi ro, tập trung vào trọng tâm, trọng điểm, rút ngắn thời gian kiểm tra, tăng số lượng đơn vị kiểm tra mở rộng phạm vi chấn chỉnh công tác quản lý thuế - Kiểm soát chặt tình hình biến động HKD địa bàn, thực kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời trường hợp vi phạm 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Footer Page 25 of 134 Header Page 26 of 134 24 KẾT LUẬN Hộ kinh doanh cá thể chiếm tỷ trọng nhỏ thành phần kinh tế thiếu kinh tế Những năm gần đây, số lượng HKD địa bàn thành phố Trà Vinh ngày phát triển chiếm tỷ trọng ngày lớn tổng số thu quốc doanh Tuy nhiên, lĩnh vực thất thu lớn: Thất thu số hộ kinh doanh số thuế, tình trạng gian lận thuế diễn phổ biến Do đó, quản lý thuế HKD cần tiếp tục hoàn thiện để phù hợp với xu hướng quản lý thuế đại, nâng cao hiệu chức quản lý thuế sở tuân thủ thuế HKD yêu cầu đặt cho Chi cục Thuế thành phố Trà Vinh phải tập trung quản lý hộ kinh doanh cá thể nhằm tạo chuyển biến lĩnh vực Từ nguyên nhân trên, tác giả nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể địa bàn thành phố Trà Vinh” Qua trình phân tích, luận giải, luận văn làm rõ nội dung sau: - Hệ thống hóa sở lý luận công tác quản lý thu thuế - Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý thu thuế HKD địa bàn thành phố Trà Vinh giai đoạn 2007-2012 - Đề xuất giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý thu thuế HKD địa bàn thành phố Trà Vinh thời gian tới Trên sở đó, tác giả kiến nghị đến quan nhà nước cần có điều chỉnh bổ sung nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế địa bàn thành phố Trà Vinh Footer Page 26 of 134 ... đề công tác quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể - Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể địa bàn thành phố Trà Vinh - Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác. .. lý thu thuế - Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý thu thuế HKD địa bàn thành phố Trà Vinh giai đoạn 2007-2012 - Đề xuất giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý thu thuế HKD địa bàn thành phố. .. cục Thu thành phố Trà Vinh) 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HKD TẠI CHI CỤC THU THÀNH PHỐ TRÀ VINH THỜI GIAN QUA 2.2.1 Thực trạng quản lý quy trình thu thuế HKD a Công tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với hộ cá thể trên địa bàn thành phố Trà Vinh, Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với hộ cá thể trên địa bàn thành phố Trà Vinh, Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với hộ cá thể trên địa bàn thành phố Trà Vinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay