Hoàn thiện công tác phân bổ ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi

26 94 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 14:04

Header Page of 134 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ TUYẾT THOA HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành : Tài ngân hàng Mã số : 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2013 Footer Page of 134 Header Page of 134 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS Tống Thiện Phước Phản biện 1: PGS.TS Lâm Chí Dũng Phản biện 2: PGS.TS Đỗ Tất Ngọc Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại Học Đà Nẵng vào ngày 16 tháng 12 năm 2013 Có thể tìm hiểu Luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 134 Header Page of 134 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hình thành ngân sách công việc khởi đầu có ý nghĩa định đến toàn khâu chu trình quản lý ngân sách Mục tiêu công việc đảm bảo ngân sách đáp ứng thực sách kinh tế - xã hội; phân bổ nguồn lực phù hợp với sách ưu tiên Nhà nước thời kỳ tạo điều kiện cho việc quản lý thu, chi khâu thực đánh giá, toán ngân sách nhà nước Trong khả nguồn lực tài có hạn, việc phân bổ ngân sách nhà nước quốc gia nói chung địa phương nói riêng có ý nghĩa quan trọng để đạt mục tiêu cân vùng, miền chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ Tuy nhiên, thực tiễn việc phân bổ NSNN địa phương nhiều bất cập, bộc lộ nhiều nhược điểm chưa phù hợp với thực tiễn, phân bổ ngân sách chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, lập theo năm theo phương pháp tăng thêm tỷ lệ phần trăm (%) định so với số ước thực năm hành, việc phân bổ ngân sách phụ thuộc nhiều vào ý kiến chủ quan người quản lý, chưa gắn chặt với công tác triển khai thực kế hoạch kinh tế - xã hội hiệu chưa cao, chưa khuyến khích đơn vị tiết kiệm ngân sách kết mang lại chưa tương xứng với nguồn lực đầu tư xã hội Những năm gần đây, Quảng Ngãi đạt thành tựu to lớn lĩnh vực kinh tế - xã hội như: kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao, cấu kinh tế, cấu lao động chuyển dịch định hướng, quy mô kinh tế tăng lên đáng kể khỏi tình trạng phát triển Để đạt mục tiêu trên, bên cạnh Footer Page of 134 Header Page of 134 sách điều hành đắn tỉnh, phấn đấu ngành, cấp, công tác phân bổ ngân sách tỉnh ngày hoàn thiện, mang lại kết tích cực, phát huy tính công khai, minh bạch, công hợp lý quản lý điều hành NSNN Tuy nhiên, địa phương khác nước, việc quản lý phân bổ NSNN tỉnh Quảng Ngãi nhiều nội dung chưa phù hợp cần phải giải Do đó, việc chọn nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác phân bổ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ngãi” cần thiết, có ý nghĩa quan trọng mặt lý luận thực tiễn đặt Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống vấn đề lý luận phân bổ ngân sách nhà nước tỉnh; phân tích thực trạng công tác phân bổ ngân sách nhà nước cấp ngân sách địa phương chi thường xuyên chi đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi Từ đó, đề xuất giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện công tác phân bổ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ngãi thời gian tới Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu lý luận thực tiễn công tác phân bổ ngân sách nhà nước cấp ngân sách tỉnh với ngân sách huyện quan, đơn vị trực thuộc Tỉnh Quảng Ngãi Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài: tác giả tập trung nghiên cứu công tác phân bổ chi ngân sách tỉnh Quảng Ngãi cấp ngân sách tỉnh với ngân sách huyện quan, đơn vị trực thuộc theo lĩnh vực thường xuyên ĐTPT giai đoạn 2009-2012 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu chủ yếu tác giả sử dụng là: vật biện chứng, vật lịch sử, phân tích, so sánh, tổng hợp, suy luận, khảo sát Footer Page of 134 Header Page of 134 thực tế, thu thập tài liệu,… từ làm rõ nội dung nghiên cứu Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, phụ lục, danh mục từ viết tắt, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận phân bổ ngân sách nhà nước Chương 2: Thực trạng công tác phân bổ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2009 – 2012 Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác phân bổ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ngãi Tổng quan tài liệu nghiên cứu Luận văn thạc sỹ “Hoàn thiện công tác phân bổ Ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình” (2012) tác giả Bùi Mạnh Cường thực hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ Trong luận văn này, tác giả trình bày vấn đề lý luận ngân sách nhà nước phân bổ ngân sách nhà nước, đánh giá tình hình KT-XH thực trạng công tác phân bổ ngân sách nhà nước Trên sở đó, tác giả đề giải pháp cụ thể để hoàn thiện công tác PBNS tỉnh Quảng Bình Tuy nhiên, luận văn chưa phân tích tác động chế sách tài đến công tác phân bổ NSNN Việt Nam nói chung địa bàn tỉnh Quảng Bình nói riêng, dẫn đến thất thoát, lãng phí giảm hiệu sử dụng vốn NSNN Luận văn thạc sỹ “Hoàn thiện phân cấp quản lý chi ngân sách tỉnh Quảng Nam” (2012) tác giả Ngô Thị Bích Ngọc thực hướng dẫn TS Phạm Phú Thái Trong luận văn này, tác giả trình bày vấn đề lý luận chung ngân sách nhà nước phân cấp quản lý chi ngân sách nhà nước, thực trạng Footer Page of 134 Header Page of 134 đánh giá chung thực trạng công tác phân cấp quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2007 – 2010 số giải pháp hoàn thiện phân cấp quản chi ngân sách nhà nước Luận án tiến sĩ kinh tế “Nâng cao hiệu quản lý ngân sách nhà nước tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn đến năm 2020” (2012) tác giả Tô Thiện Hiền, hướng dẫn GS.TS Nguyễn Thanh Tuyền Trong luận văn này, tác giả phân tích để thấy thành tích hạn chế công tác quản lý thu, chi NSNN tỉnh An Giang để từ đề giải pháp hoàn thiện quản lý NSNN tỉnh An Giang Nội dung viết “Đánh giá thực trạng lập, chấp hành, toán NSNN phương hướng hoàn thiện” đề tài “Nghiên cứu Pháp luật Tài công Việt Nam”, Đại học Luật Hà Nội TS Phạm Thị Giang Thu chủ nhiệm Đề tài ưu điểm mặt hạn chế quy phạm pháp luật điều chỉnh chu trình quản lý ngân sách nhà nước hành, từ khâu lập, chấp hành toán NSNN; đánh giá thực trạng thực chu trình quản lý ngân sách Ngoài ra, tác giả tham khảo tài liệu chuyên khảo văn pháp luật Nhà nước quản lý NSNN văn đạo điều hành Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Footer Page of 134 Header Page of 134 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NSNN 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm ngân sách nhà nước Theo Điều Luật NSNN Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002 NSNN định nghĩa sau: “Ngân sách nhà nước toàn khoản thu, chi Nhà nước đươc quan nhà nước có thẩm quyền định thực năm để đảm bảo thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước” [10] NSNN thể đặc điểm sau: - Hoạt động NSNN mang tính pháp lý cao - Hoạt động NSNN chủ yếu hoạt động phân phối lại nguồn tài - Hoạt động thu, chi Nhà nước chứa đựng quan hệ kinh tế, quan hệ lợi ích định, lợi ích tổng thể chi phối lợi ích khác - Quỹ NSNN phân chia thành quỹ tiền tệ nhỏ trước đưa vào sử dụng [11] 1.1.2 Nội dung kinh tế NSNN NSNN phản ánh nội dung kinh tế - xã hội mối quan hệ Nhà nước với chủ thể khác xã hội phát sinh trình Nhà nước tạo lập, sử dụng phân phối quỹ ngân sách nhằm đảm bảo thực chức quản lý điều hành kinh tế - xã hội Nhà nước Hoạt động thu – chi NSNN hoạt động tạo lập – sử dụng quỹ NSNN làm cho nguồn tài vận động bên Nhà nước bên chủ thể khác Footer Page of 134 Header Page of 134 xã hội Hoạt động đa dạng, phong phú tiến hành lĩnh vực tác động đến chủ thể kinh tế - xã hội a Thu NSNN b Chi NSNN 1.1.3 Vai trò NSNN a Huy động nguồn tài để đảm bảo nhu cầu chi tiêu Nhà nước thực cân đối tài Nhà nước b Vai trò điều chỉnh vĩ mô hoạt động kinh tế - xã hội 1.1.4 Hệ thống NSNN Hệ thống NSNN tổng thể cấp ngân sách gắn bó hữu với trình thực nhiệm vụ thu – chi cấp ngân sách tổ chức theo cấu định Ở nước ta hệ thống NSNN chia thành cấp ngân sách phân cấp quản lý ngân sách trung ương (NSTW) ngân sách địa phương (NSĐP) 1.1.5 Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước Phân cấp ngân sách việc giải mối quan hệ cấp quyền nhà nước trách nhiệm quyền hạn việc định quản lý hoạt động thu, chi NSNN cấp mình, nhằm thực có hiệu chức năng, nhiệm vụ pháp luật quy định [12] Nội dung phân cấp NSNN Các nguyên tắc phân cấp quản lý NSNN 1.2 PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.2.1 Khái niệm phân bổ ngân sách Từ thực tiễn hoạt động quản lý, sử dụng NSNN, phân bổ ngân sách nhà nước hiểu là: Việc thiết lập, vận hành chế phân chia phân bổ nguồn tài cấp ngân sách, đơn vị quản lý sử dụng ngân sách theo nguyên tắc, tiêu chí, Footer Page of 134 Header Page of 134 cứ, định mức phương pháp tính toán định nhằm đáp ứng nguồn tài cho cấp, đơn vị thực nhiệm vụ theo chức giao, phát triển KT-XH, góp phần cân đối tài địa phương, đơn vị, thực quản lý PBNS theo chủ trương, quan điểm, mục tiêu Nhà nước thời kỳ 1.2.2 Nội dung bổ ngân sách nhà nước a Nguyên tắc phân bổ ngân sách - Thực theo quy định Luật Ngân sách nhà nước - Bảo đảm tương quan hợp lý việc phát triển vùng kinh tế trọng điểm, địa phương có số thu lớn, có điều tiết cao ngân sách trung ương, với việc ưu tiên hỗ trợ vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc vùng khó khăn - Bảo đảm thực chức năng, nhiệm vụ đơn vị, địa phương; sử dụng có hiệu vốn đầu tư ngân sách nhà nước, tạo điều kiện để thu hút tối đa nguồn vốn khác cho đầu tư phát triển - Bảo đảm tính công khai, minh bạch, công hiệu việc phân bổ vốn b Căn phân bổ ngân sách - Chủ trương, sách Đảng Nhà nước trì phát triển hoạt động thuộc máy quản lý Nhà nước, đảm bảo ANQP, hoạt động nghiệp, chương trình đầu tư phát triển hoạt động xã hội khác giai đoạn - Các tiêu kế hoạch phát triển KT-XH có liên quan trực tiếp đến việc PBNS - Khả nguồn kinh phí đáp ứng nhu cầu chi ngân sách năm dự toán - Các sách, chế độ chi thường xuyên hành dự toán điều chỉnh thay đổi xảy thời gian tới Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 - Kết phân tích, đánh giá tình hình quản lý sử dụng ngân sách nhà nước năm báo cáo c Tiêu chí phân bổ ngân sách Tùy theo đặc điểm, tính chất ngành, lĩnh vực, địa phương đơn vị có tiêu chí phân bổ ngân sách phù hợp Một số tiêu chí chủ yếu thường sử dụng để phân bổ ngân sách bao gồm: Tiêu chí dân số Tiêu chí trình độ phát triển Tiêu chí biên chế Tiêu chí đơn vị hành Tiêu chí diện tích tự nhiên Các tiêu chí khác d Định mức phân bổ ngân sách Định mức phân bổ ngân sách mức ngân sách chuẩn làm tính toán dự toán cấp phát phân bổ ngân sách cho đơn vị sử dụng, bộ, ngành cấp ngân sách địa phương theo lĩnh vực cụ thể (y tế, giáo dục,…) Các yêu cầu định mức phân bổ NSNN Một là, ĐMPBNS phải xây dựng cách khoa học Hai là, ĐMPBNS phải có tính thực tiễn cao, phản ánh mức độ phù hợp định mức với nhu cầu cầu kinh phí cho hoạt động nguồn lực tài cấp ngân sách Ba là, ĐMPBNS phải đảm bảo tính thống khoản chi cho đối tượng thụ hưởng có đặc điểm, loại hình, loại hoạt động Bốn là, ĐMPBNS phải đảm bảo tính pháp lý cao Xây dựng định mức phân bổ ngân sách - Xác định đối tượng tính định mức Footer Page 10 of 134 10 Header Page 12 of 134 - Dự toán ngân sách địa phương hàng năm HĐND tỉnh định - Nhiệm vụ cụ thể quan, đơn vị trực thuộc tỉnh huyện năm - Tiêu chí, định mức PBNS HĐND tỉnh Quảng Ngãi định áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách 2007-2010 2011-2015; chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách nhà nước áp dụng lĩnh vực chi cụ thể - Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu mức bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp 2.2.2 Thực trạng phân bổ ngân sách chi thường xuyên a Nguyên tắc phân bổ ngân sách chi thường xuyên b Nội dung phân bổ ngân sách chi thường xuyên Tổng số phân bổ ngân sách lĩnh vực chi thường xuyên giai đoạn đảm bảo năm sau cao năm trước, phù hợp với khả cân đối ngân sách địa phương, đáp ứng nhu cầu chi tối thiểu hợp lý thực chế độ, sách Đảng Nhà nước, đáp ứng ngày nhiều nhu cầu kinh phí phục vụ phát triển KT-XH địa phương Bảng 2.2 Phân bổ ngân sách chi thường xuyên giai đoạn 2009–2012 Đơn vị tính: tỷ đồng, % Tổng giá trị phân bổ Chỉ tiêu Chi thường xuyên Trong giai đoạn 2009 – 2012 Tốc độ Giá trị Tỷ trọng Năm Năm Năm Năm (tỷ đồng) (%) 2009 2010 2011 2012 10.297,3 100 4.581,3 44,49 tăng BQ năm (%) 1.542,1 1.854,3 3.230,5 3.670,4 36,03 Phân bổ chi theo cấp ngân sách - Chi ngân sách tỉnh Footer Page 12 of 134 638,9 795,6 1.493,5 1.653,3 40,99 11 Header Page 13 of 134 - Chi ngân sách huyện 5.716 55,51 903,2 1.058,7 1.737 2.017,1 32,47 Phân bổ chi theo lĩnh vực - Trợ giá, trợ cước 59,6 0,58 10,1 11 17 21,5 30,03 - Sự nghiệp Kinh tế 1.221,2 11,86 151,1 187,4 397,6 485,1 52,73 131,2 1,27 15 22,1 42,5 51,6 53,67 - Sự nghiệp GDĐT 4.490,5 43,61 765,3 - Sự nghiệp Y tế 1.288,4 12,51 131,1 174 477,3 506 71,02 - Sự nghiệp KHCN 75,1 0,73 15,5 18,5 20,5 20,7 10,27 - Sự nghiệp Văn hóa thể thao 206,1 33,9 38,8 60,6 72,7 30,18 - Sự nghiệp PTTH 64,8 0,63 9,3 15,4 19,3 20,9 33,31 - Hoạt động nghiệp môi trường - Đảm bảo xã hội 915,5 1.313,9 1.495,8 25,66 535,2 5,2 52,4 69,5 182,3 231 73,88 1.960,9 19,04 322,3 360 614,5 664,1 30,16 - An ninh - Quốc phòng 219 2,13 30 33,1 71 84,9 48,23 - Chi khác ngân sách 45,4 0,44 6,2 14,1 16,1 38,75 - Quản lý hành Nguồn: Dự toán phân bổ ngân sách địa phương năm 2009 - 2012 tính toán tác giả Số thực phân bổ chi thường xuyên giai đoạn 20092012 luôn đạt vượt so với dự toán đặt ra, điều cho thấy công tác PBNS đáp ứng mục tiêu đặt cho lĩnh vực chi Tuy nhiên, điều phản ánh hạn chế công tác PBNS chi thường xuyên chưa bám sát với thực tế nhu cầu sử dụng Bảng 2.3 Chi thường xuyên giai đoạn 2009 – 2012 Đơn vị tính: tỷ đồng,% 2009 Chỉ tiêu 2010 2011 2012 Số PB Số TH Số PB Số TH Số PB Số TH Số PB Số TH Chi TX (tỷ đồng) Tỷ lệ thực so với phân bổ (%) 1.542,1 2.369,6 1.854,3 2.862,6 3.230,5 3.692 3.670,4 4.588 - 153,7 - 154,4 - 114,3 125 Nguồn: Dự toán, phân bổ toán ngân sách địa phương năm 2009 - 2012 tính toán tác giả Footer Page 13 of 134 Header Page 14 of 134 12 Trong lĩnh vực chi thường xuyên, tỉnh tiến hành xây dựng tiêu chí, định mức phân bổ riêng nhằm phù hợp với đặc điểm tính chất lĩnh vực Do đặc thù hoạt động chi thường xuyên nên công tác PBNS cho lĩnh vực có đặc điểm riêng, cụ thể: Phân bổ NSNN cho hoạt động quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể Tỷ trọng phân bổ cho quản lý hành tổng chi thường xuyên giai đoạn 2009-2012 ngày giảm, từ 20,1% năm 2009 giảm 18,1% năm 2012, đạt tốc độ tăng bình quân 30,16%/năm giai đoạn 2009-2012, đáp ứng nhu cầu đảm bảo hoạt động cho máy quản lý địa phương Tuy nhiên, thực tế cho thấy chất lượng hiệu công tác quản lý hành chưa đạt so với tốc độ tăng PBNS Phân bổ NSNN cho hoạt động nghiệp Y tế Trong giai đoạn 2009-2012, PBNS cho lĩnh vực đảm bảo theo tiêu chí, định mức quy định, tốc độ tăng PBNS cao bình quân đạt 71,02%/năm, chiếm tỷ trọng 12,51% tổng PBNS chi thường xuyên giai đoạn 2009-2012 Ngoài ra, tỉnh dành phần lớn nguồn tăng thu từ ngân sách tỉnh để đầu tư đảm bảo chất lượng dịch vụ y tế nhằm góp phần nâng cao chất lượng, cải thiện mức sống người dân Phân bổ NSNN cho hoạt động nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề Sự nghiệp giáo dục, đào tạo nghiệp tỉnh quan tâm phân bổ ngân sách hàng đầu với tỷ trọng đạt cao nhất, chiếm 43,61% tổng PBNS chi thường xuyên giai đoạn 2009-2012 Công tác PBNS chi GD-ĐT giai đoạn 2009-2012 đảm bảo số năm trước cao số năm sau, số thực đạt vượt dự toán ba năm Footer Page 14 of 134 Header Page 15 of 134 13 2009, 2010, 2012 góp phần tạo nhiều kết tích cực công tác giáo dục, đào tạo tỉnh Phân bổ NSNN cho hoạt động nghiệp văn hoá thông tin, thể dục thể thao PBNS cho VHTT, TDTT tỉnh ngày tỉnh quan tâm nhằm phát triển văn hoá, tạo chuyển biến tích cực đời sống văn hoá toàn tỉnh Tổng PBNS cho văn hóa thể thao giai đoạn 2009-2012 206 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2% tổng PBNS chi thường xuyên Phân bổ NSNN cho hoạt động nghiệp phát truyền hình Tổng PBNS cho nghiệp PTTH giai đoạn 2009-2012 64,9 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng bình quân 33,31%/năm giai đoạn 2009-2012 Phân bổ NSNN cho hoạt động an ninh, quốc phòng Nhằm giữ vững ổn định trị an ninh, trật tự an toàn xã hội địa bàn, thời gian qua tỉnh quan tâm PBNS cho lĩnh vực an ninh - quốc phòng với tốc độ PBNS tăng cao bình quân 48,23%/năm, chiếm tỷ trọng 2,13% tổng PBNS chi thường xuyên giai đoạn 2009-2012 Phân bổ NSNN cho hoạt động nghiệp KHCN Tỷ trọng PBNS cho KHCN thấp 0,73% tổng PBNS chi thường xuyên giai đoạn 2009-2012, nhiên tỷ trọng thực tế đạt 0,43% Tốc độ tăng bình quân PBNS cho KHCN 10,27%, đạt thấp lĩnh vực chi thường xuyên Do đó, hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất chưa ứng dụng nhiều vào lĩnh vực khác Phân bổ NSNN cho hoạt động nghiệp đảm bảo xã hội, kinh tế, môi trường Footer Page 15 of 134 Header Page 16 of 134 14 Sự nghiệp đảm bảo xã hội, kinh tế môi trường tỉnh quan tâm phân bổ với tốc độ tăng trưởng PBNS giai đoạn 2009-2012 tương ứng 73,88%/năm, 53,72%/năm 53,67%/năm Phân bổ NSNN cho hoạt động trợ giá, trợ cước, chi thường xuyên khác dự phòng ngân sách 2.2.3 Thực trạng phân bổ ngân sách chi đầu tư phát triển a Nguyên tắc phân bổ ngân sách chi đầu tư phát triển b Nội dung PBNS chi đầu tư phát triển Trên sở định Thủ tướng Chính phủ việc ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn định mức phân bổ chi ĐTPT, tỉnh xây dựng nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ chi ĐTPT phù hợp với tình hình địa phương Bảng 2.13 Phân bổ ngân sách chi ĐTPT giai đoạn 2009 – 2012 Đơn vị tính: tỷ đồng, % Tổng chi NSNN phân bổ giai đoạn 2009-2012 Chỉ tiêu 55.169,6 18.541,8 8.244,5 16.383,1 2.905,6 1.363,5 11.548 6.320 2.649,6 Tốc độ tăng BQ năm (%) -10,46 29,92 26,06 2.535,8 527,7 616,3 18,4 14,94 8,32 22,94 44,46 30,76 46,92 38,7 41,92 23,26 Giá trị (tỷ đồng) Mức đầu tư toàn xã hội Tổng chi NS Chi ĐTPT Trong đó: Chi cho Công trình trọng điểm Tỷ trọng (%): +Chi ĐTPT / Tổng mức ĐT toàn xã hội +Chi ĐTPT / Tổng chi NS +Chi CTTĐ / chi ĐTPT Trong Năm 2009 Năm 2012 (tỷ đồng) (tỷ đồng) Nguồn: Dự toán phân bổ ngân sách địa phương năm 2009 - 2012 tính toán tác giả Footer Page 16 of 134 Header Page 17 of 134 15 Phân bổ vốn ĐTPT đảm bảo đầu tư cho tất lĩnh vực đời sống xã hội, lĩnh vực giao thông vận tải, nông nghiệp, thủy lợi, công nghiệp quan tâm đầu tư nhằm phát triển hệ thống sở hạ tầng phục vụ kế hoạch phát triển tỉnh Tổng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương phân bổ chi ĐTPT giai đoạn 2009-2012 đạt 5.709,4 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 69,25% tổng ngân sách phân bổ chi ĐTPT, đạt tốc độ tăng bình quân 22,37%/năm Đối với nguồn ngân sách tập trung, việc phân bổ ngân sách cho huyện, thành phố tỉnh thực theo tiêu chí, định mức quy định Phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia vốn bổ sung có mục tiêu Chính phủ Vốn mục tiêu quốc gia thực theo mục tiêu TW giao tỉnh phân bổ cho đơn vị thực theo mục tiêu quy định 2.2.4 Phân tích cấu PBNS chi thường xuyên chi ĐTPT Phân bổ ngân sách chi TX tỉnh chiếm tỷ trọng cao tổng PBNS có xu hướng tăng qua năm giai đoạn 20092012 Tổng PBNS giai đoạn 2009-2012 18.541,8 tỷ đồng, phân bổ cho lĩnh vực chi thường xuyên đạt 10.297,3 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 55,53%, PBNS cho lĩnh vực chi ĐTPT đạt 8.244,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 44,47% Năm 2009 tỷ trọng PBNS cho ĐTPT 46,93%, đến năm 2012 tỷ trọng giảm 41,92% Qua so sánh với địa phương khác cho thấy tỷ trọng chi ĐTPT tỉnh Quảng Ngãi thấp có xu hướng giảm chưa hợp lý bền vững Do vậy, để đảm bảo phát triển bền vững tỉnh cần xây dựng cấu chi hợp lý chi thường xuyên Footer Page 17 of 134 Header Page 18 of 134 16 chi đầu tư phát triển cho phù hợp với tình hình địa phương thời kỳ 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2009-2012 2.3.1 Kết đạt a Chi thường xuyên - Tổng PBNS cho lĩnh vực chi thường xuyên giai đoạn đảm bảo năm sau cao năm trước, phù hợp với khả cân đối ngân sách địa phương - Công tác PBNS tỉnh đảm bảo công địa phương, đơn vị, khuyến khích tăng cường công tác quản lý tài chính, sử dụng ngân sách tiết kiệm, có hiệu - PBNS lĩnh vực chi thường xuyên giai đoạn giai đoạn 2009 2012 thực chi tiết cho địa phương, đơn vị dự toán theo lĩnh vực cụ thể, đối tượng, định mức tỉnh xây dựng - Hệ thống ĐMPBNS lĩnh vực chi thường xuyên tỉnh áp dụng xác lập sở thống PBNS cho lĩnh vực địa phương tỉnh, góp phần tăng cường công tác quản lý ngân sách toàn tỉnh b Chi đầu đầu tư phát triển - Phân bổ vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2009-2012 khắc phục tình trạng dàn trãi đầu tư, hạn chế dự án khởi công mới, tập trung phân bổ danh mục thực khâu đột phá nhiệm vụ trọng tâm tỉnh - Công tác phân bổ ĐTPT đảm bảo thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh với việc ưu tiên hỗ trợ địa phương miền núi, có đông đồng bào dân tộc địa phương khó Footer Page 18 of 134 Header Page 19 of 134 17 khăn khác - Cơ cấu chi ĐTPT chuyển dần theo hướng NSNN tập trung đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng, nông nghiệp, công nghiệp, phúc lợi xã hôi, giáo dục, y tế - Định mức PBNS chi ĐTPT góp phần tăng cường tính pháp lý, minh bạch, ổn định trình quản lý ngân sách - Trong giai đoạn 2009-2012, công tác PBNS vốn Chương tình mục tiêu thực theo mục tiêu Trung ương tiêu chí, định mức tỉnh xây dựng, phát huy tối đa hiệu chương trình việc đầu tư phát triển bền vững, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân cho địa phương điều kiện kinh kế xã hội khó khăn 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân a Chi thường xuyên Một là, số chi ngân sách thường cao số phân bổ, chứng tỏ việc PBNS chưa bám sát nhu cầu thực tế sử dụng Hai là, hầu hết số thực dự toán lĩnh vực điều vượt đạt so với số phân bổ Tuy nhiên số lĩnh vực quan trọng số thực dự toán không đạt so với tiêu đề Ba là, PBNS chi cho số lĩnh vực tăng chưa phù hợp với chất lượng hiệu Bốn là, ĐMPBNS chậm sửa đổi, hệ thống ĐMPB, thiếu linh hoạt chưa thích ứng với biến động giá thị trường Năm là, số tiêu chí phân bổ ngân sách nhiều bất cập Sáu là, tổng khoản chi lương có tính chất lương chiếm tỷ trọng cao tổng mức phân bổ b Chi đầu tư phát triển - Phân bổ vốn ĐTPT chủ yếu theo kế hoạch công trình, Footer Page 19 of 134 18 Header Page 20 of 134 dự án mà chưa sát với quy hoạch phát triển KT-XH dài hạn tỉnh - Việc triển khai đầu tư xây dựng số công trình, dự án địa bàn tỉnh chậm so với kế hoạch đề - Tuy có tập trung phân bổ chi đầu tư XDCB giai đoạn 2009-2012 cho số lĩnh vực trọng điểm dựa kế hoạch KT-XH đề kết đạt thấp Phân bổ vốn ĐTPT tỉnh giai đoạn 2009 - 2012 chưa trọng đến huyện có điều kiện khó khăn - Do áp lực từ việc giải ngân số chương trình, dự án dẫn đến việc phân bổ sử dụng vốn đôi lúc chưa hiệu - Công tác chuẩn bị đầu tư đánh giá hiệu KT-XH dự án chưa coi trọng; tình trạng chạy vốn đầu tư xảy phổ biến, việc phân bổ vốn đầu tư đôi lúc chưa công khai, minh bạch đầy đủ - Phân bổ vốn hỗ trợ có mục tiêu vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nhiều bất cập CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG NGÃI 3.1 QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG NGÃI 3.1.1 Quan điểm phân bổ ngân sách Trong thời gian tới, việc PBNS cần trọng ưu tiên cho lĩnh vực mạnh, tập trung nguồn lực vào ngành then chốt để phát triển kinh tế xã hội tỉnh, đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa Ngoài ra, PBNS Footer Page 20 of 134 Header Page 21 of 134 19 phải đảm bảo phát triển bền vững, giải hiệu vấn đề xã hội xúc, xóa đói giảm nghèo, cải thiện điều kiện vật chất tinh thần cho nhân dân Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng đảm bảo yêu cầu phát triển, chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực vùng nhân lực nông thôn, vùng núi Phát triển kinh tế gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường theo hướng bền vững mặt sinh thái Phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng vững hệ thống trị, đảm bảo trận an ninh nhân dân quốc phòng toàn dân, giữ gìn trật tự ổn định xã hội, đặc biệt địa bàn trọng điểm, xung yếu Đẩy mạnh đầu tư, khai thác khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh PBNS kết hợp chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa nhằm tăng cường nguồn lực đầu tư cho y tế, giáo dục - đào tạo, dạy nghề, văn hóa, thể dục thể thao PBNS thực nhiệm vụ khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, xây dựng công tình quốc phòng, công trình phòng thủ địa bàn huyện Lý Sơn, công trình phòng thủ tuyến ven biển, công trình chiến đấu tỉnh huyện, thành phố 3.1.2 Định hướng PBNS tỉnh Quảng Ngãi v Góp phần thực tiêu tăng trưởng, chuyển dịch cấu kinh tế đến năm 2020 v Nâng cao hiệu phân bổ sử dụng nguồn lực tài v Đổi cấu chi ngân sách nhà nước theo hướng tăng cường đầu tư cho người v Tái cấu trúc đầu tư công gắn với nâng cao hiệu đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước Footer Page 21 of 134 Header Page 22 of 134 20 v Thực gắn kết phân bổ NSNN với mục tiêu kế hoạch KT-XH thời kỳ, khuôn khổ kế hoạch tài trung hạn Thực cấu hợp lý quản lý thống chi ĐTPT với chi thường xuyên, đảm bảo cấu ưu tiên hợp lý cho ĐTPT đảm bảo nhiệm vụ chi thường xuyên 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI 3.2.1 Nâng cao chất lượng lập dự toán phân bổ ngân sách, lực định ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh HĐND tỉnh cần trao quyền mạnh cho HĐND huyện, xã việc định dự toán ngân sách, tăng cường tính dân chủ, công khai, minh bạch tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm cấp ngân sách Tăng cường công tác đánh giá, dự báo nguồn thu làm sở xây dựng dự toán thu theo khả năng, tình hình thực tế tỉnh Tạo gắn kết mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm dài hạn tỉnh với kế hoạch ngân sách từ khâu chuẩn bị lập kế hoạch Ngoài ra, xây dựng dự toán ngân sách phải xuất phát từ sở để nắm bắt tính thực tiễn, tránh thực trạng tỉnh tự xây dựng dự toán PBNS mà ý kiến đơn vị, địa phương 3.2.2 Tăng cường phân cấp quản lý ngân sách địa bàn Mở rộng quyền định chi tiêu cấp quyền địa phương gắn với trao quyền tự chủ cao định quản lý nguồn thu Ngoài tăng cường phân cấp định chi tiêu, nhiệm vụ chi thực địa phương tỉnh cần giao trực tiếp cho địa phương thực việc quản lý, giám sát, chịu trách nhiệm giải trình Đi đôi với giao trách nhiệm cho Footer Page 22 of 134 Header Page 23 of 134 21 huyện cần giao nguồn lực tài để huyện có nguồn lực thực nhiệm vụ, tăng cường nguồn lực tài cho cấp xã để đảm bảo nhiệm vụ chi tiêu cấp này, đặc biệt nhiệm vụ chi tiêu thường xuyên Tuy nhiên, để hiệu phân cấp đảm bảo tỉnh cần có biện pháp để nâng cao lực quản lý ngân sách huyện xã, lực quản lý huyện xã tốt có khả thực tốt nhiệm vụ phân cấp 3.2.3 Tăng cường thực xã hội hóa, khai thác nguồn thu, tăng nguồn lực cho ngân sách tỉnh Do nguồn lực tài có hạn chủ trương xã hội hóa lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao, khoa học công nghệ,… cần thiết nhằm giảm gánh nặng NSNN Cơ chế xã hội hóa thực theo hướng NSNN cho nhiệm vụ mà thành phần kinh tế khác không đảm nhiệm không muốn làm, huy động tối đa nguồn lực tỉnh Đối với lĩnh vực chi thường xuyên Đối với lĩnh vực đầu tư phát triển 3.2.4 Xây dựng, hoàn thiện định mức phân bổ ngân sách, đảm bảo tính khoa học, phù hợp với lĩnh vực, gắn với thực tiễn địa phương Trong điều kiện kinh tế thị trường có nhiều chuyển đổi nhanh chóng, lạm phát mức độ cao, cần rà soát, hoàn thiện ĐMPBNS hàng năm sở khoa học, bao quát hết lĩnh vực chi, phải tính toán đến nguồn lực tỉnh Trước mắt dựa thực tế địa phương, Sở Tài tỉnh, Sở Kế hoạch đầu tư cần điều chỉnh hệ thống ĐMPBNS tỉnh theo hướng sau: Footer Page 23 of 134 Header Page 24 of 134 22 a Lĩnh vực chi thường xuyên b Lĩnh vực chi đầu tư phát triển 3.2.5 Điều chỉnh cấu phân bổ ngân sách, đảm bảo công bằng, hợp lý địa phương, ngành, lĩnh vực đơn vị Để đảm bảo công bằng, hợp lý địa phương, lĩnh vực, đơn vị trình PBNS, hạn chế tính dàn trải, cào địa phương, đơn vị Tỉnh cần xem xét, rà soát lại khoản PBNS cho lĩnh vực, địa phương thời gian qua, qua điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện định mức phân bổ sách phân bổ nhằm tăng hiệu phân bổ sử dụng ngân sách nhà nước thời gian tới Đối với lĩnh vực chi thường xuyên Đối với lĩnh vực chi đầu tư phát triển * Điều chỉnh cấu phân bổ ngân sách hợp lý chi TX chi ĐTPT 3.2.6 Tiếp cận dần phương thức phân bổ ngân sách theo kết đầu gắn với tầm nhìn trung dài hạn chi đầu tư phát triển Phân bổ ngân sách theo kết đầu vào bộc lộ nhược điểm, cần xác định xây dựng tiêu chí phân bổ ngân sách hướng đến kết đầu Hiện việc lập dự toán ngân sách thực năm, để đạt mục tiêu chi ngân sách lĩnh vực phải từ 3-5 năm có năm, thực việc PBNS có dàn trải khó thực mục tiêu ngắn hạn dài hạn đặt ra, cần tiếp cận hướng xây dựng khuôn khổ chi tiêu trung dài hạn Footer Page 24 of 134 Header Page 25 of 134 23 3.2.7 Nâng cao lực, trình độ, phẩm chất đội ngũ cán làm công tác quản lý, phân bổ ngân sách nhà nước Nâng cao lực, trình độ, phẩm chất đội ngũ cán làm công tác quản lý, phân bổ ngân sách nhà nước giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác phân bổ NSNN, điều đảm bảo cho công tác quản lý phân bổ ngân sách đảm bảo chuẩn mực, khoa học, hiệu quả, tránh tính trạng chủ quan, áp đặt phân bổ NSNN 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 3.3.1 Đối với Chính phủ 3.3.2 Kiến nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh 3.3.3 Đối với quan tham mưu thực phân bổ NSNN 3.3.4 Đối với đơn vị dự toán KẾT LUẬN Để hoàn thiện công tác phân bổ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn thời gian đến cần có nổ lực tất ngành ngành, đơn vị toàn tỉnh, cần phải có hỗ trợ giúp đỡ Trung ương cần phải có thời gian để hoàn thiện Tuy nhiên yêu cầu tất yếu để nâng cao hiệu quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, đảm bảo thực mục tiêu KT-XH mà tỉnh đề Thực tế cho thấy công tác PBNS tỉnh thời gian qua có sửa đổi phù hợp với tình hình thực tế khả nguồn lực ngân sách địa phương, đáp ứng nhu cầu kinh phí cho đơn vị, địa phương Tuy nhiên, trình triển khai thực số tồn tại, hạn chế định, công tác PBNS mang tình hình thức, Footer Page 25 of 134 Header Page 26 of 134 24 chưa gắn kết chặt chẽ chưa theo kịp với yêu cầu phát triển KT-XH Các định mức PBNS chưa thực khoa học dẫn đến công tác PBNS chưa đảm bảo hợp lý, công địa phương, đơn vị, chưa có kết hợp chặt chẽ PBNS chi ĐTPT chi thường xuyên Điều xuất phát từ quy định, hướng dẫn cấp trên, nhiên khả quyền hạn mình, quan, ban ngành tỉnh có liên quan đến công tác quản lý NSNN cần phải thay đổi, hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quản lý sử dụng NSNN địa phương Luận văn đặt phân tích toàn diện công tác phân bổ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ngãi thời gian qua Các nhân tố ảnh hưởng, tiêu chí, định mức phương pháp phân bổ đánh giá giải cách có sở kết khảo sát thực tiễn số liệu thu thập Từ đưa nhận xét, đánh giá tổng quát công tác PBNS tỉnh Quảng Ngãi Để xây dựng hệ thống tiêu chí, định mức phương pháp phân bổ ngân sách khoa học, đảm bảo công bằng, hợp lý, hiệu cần phải có nghiên cứu, khảo sát thực tế địa phương hoàn thiện qua thời kỳ Do đó, cần có phối hợp ngành, cấp có liên quan quan tâm đầu tư từ phía quan, ban ngành Với mục tiêu khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu công tác PBNS, góp phần thực mục tiêu KT-XH mà tỉnh đề ra, tác giả mạnh dạn đưa định hướng giải pháp cụ thể dựa khoa học, lý luận thực tiễn, phân tích đánh giá, tổng hợp đưa số kiến nghị quan cấp đơn vị trực tiếp thực công tác phân bổ ngân sách nhà nước nhằm góp phần làm cho giải pháp có tính khả thi Footer Page 26 of 134 ... luận phân bổ ngân sách nhà nước Chương 2: Thực trạng công tác phân bổ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2009 – 2012 Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác phân bổ ngân sách nhà nước tỉnh. .. CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG NGÃI 3.1 QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG NGÃI 3.1.1 Quan điểm phân bổ ngân sách Trong thời... nhằm hoàn thiện công tác phân bổ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ngãi thời gian tới Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu lý luận thực tiễn công tác phân bổ ngân sách nhà nước cấp ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác phân bổ ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi, Hoàn thiện công tác phân bổ ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi, Hoàn thiện công tác phân bổ ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay