Hoàn thiện công tác lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

26 134 1
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 14:04

Header Page of 134 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP, PHÂN BỔ VÀ GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số : 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 134 Header Page of 134 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS NGUYỄN NGỌC VŨ Phản biện 1: PGS.TS Võ Thị Thúy Anh Phản biện 2: PGS TS Trần Thị Hà Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 15 tháng 12 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn : - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 134 Header Page of 134 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong trình phát triển đất nước nói chung địa phương nói riêng, NSNN công cụ quan trọng trình phát triển kinh tế - xã hội, công cụ hiệu việc điều tiết kinh tế đảm bảo an sinh xã hội Quảng Ngãi tỉnh có diện tích không lớn, 5.131,5 km2 với dân số đạt mức trung bình so với bình quân chung tỉnh nước, 1.221.600 người, nhiên số tỉnh có kinh tế phát triển động Cho đến năm 2012 quy mô thu NSNN 18.856 tỷ đồng, chi NSNN 10.348 tỷ đồng với tốc độ tăng thu chi tương đối nhanh Để đạt kết địa phương có biện pháp để đưa công tác quản lý ngân sách ngày tốt như: quy định quy trình công tác soạn lập ngân sách nhà nước, định mức phân bổ ngân sách, chế độ sách chi tiêu tài chính, tổ chức thực ngân sách phê chuẩn, bước kiện toàn xếp máy quản lý tài ngân sách… Tuy nhiên, công tác quản lý ngân sách địa phương bộc lộ tồn bất cập, chất lượng công tác lập dự toán ngân sách thấp hàng năm phải điều chỉnh sửa đổi dự toán nhiều lần; phân bổ dự toán nhiều tiêu chí định mức phân bổ chưa thật hợp lý, công tác chấp hành ngân sách chưa nghiêm túc, chưa chặt chẽ, vượt xa so với dự toán phê duyệt Chính vậy, cần thiết phải hoàn thiện quy trình quản lý ngân sách mà công tác lập, phân bổ giao dự toán ngân sách đóng vai trò ý nghĩa quan trọng Footer Page of 134 Header Page of 134 Xuất phát từ ý nghĩa, vai trò thực tế nêu trên,tôi chọn đề tài : ‘’Hoàn thiện công tác lập, phân bổ giao dự toán ngân sách địa phương tỉnh Quảng Ngãi” làm luận văn thạc sỹ kinh tế Mục tiêu nghiên cứu Thông qua nghiên cứu lý luận tình hình thực tiễn luận văn tác giả mong muốn tìm kiếm phương thức hợp lý cho việc lập kế hoạch phân bổ nguồn lực ngân sách nhằm hoàn thiện công tác lập, phân bổ giao dự toán ngân sách địa phương Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu vấn đề công tác lập, phân bổ giao dự toán ngân sách địa phương địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Phạm vi nghiên cứu : Phạm vi năm 2010, 2011, 2012 địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Phương pháp nghiên cứu Về mặt phương pháp luận, tác giả sử dụng phương pháp chủ đạo phương pháp vật biện chứng vật lịch sử Các phương pháp cụ thể sử dụng: Nghiên cứu lý thuyết vận dụng văn quy phạm pháp luật; khảo sát tình hình thực tế, thu thập tài liệu, phương pháp phân tích thống kế số tương đối, số tuyệt đối, số bình quân, phương pháp so sánh đối chiếu, suy luận Ý nghĩa khoa học thực tiễn - Tài liệu dùng tham khảo cho công việc nghiên cứu, hoạch định sách quản lý NSNN - Tài liệu giúp cho nhà quản lý địa phương tham khảo để vận dụng vào công tác quản lý NSNN Footer Page of 134 Header Page of 134 Kết cấu luận văn Nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận ngân sách nhà nước công tác lập, phân bổ giao dự toán ngân sách địa phương Chương 2: Thực trạng công tác lập, phân bổ giao dự toán ngân sách địa phương tỉnh Quảng Ngãi Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập, phân bổ giao dự toán ngân sách địa phương tỉnh Quảng Ngãi Tổng quan tài liệu nghiên cứu Một số tài liệu, viết, công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến đề tài : - ‘‘Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước Việt Nam định hướng đổi mới’’ tác giả TS Vũ Sỹ Cường - ‘‘Quản lý chi tiêu công Việt Nam thực trạng giải pháp’’ GS-TS Dương Thị Bình Minh, Nxb Tài chính, 2005’’ Bên cạnh có Thông tư, Nghị định như: Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 ; thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/06/2003 Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày tháng năm 2003 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước; Nghị số 10/2007/NQ-HĐND ngày 16 tháng năm 2007 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ chi đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007 – 2010; Quyết định số 33/2010 ngày 14 tháng 12 năm 2010 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách… Footer Page of 134 Header Page of 134 CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC; LẬP, PHÂN BỔ VÀ GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 1.1.1 Ngân sách nhà nước a Khái niệm NSNN Theo điều Luật Ngân sách Nhà nước Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 16/12/2002, định nghĩa: Ngân sách Nhà nước toàn khoản thu, chi Nhà nước dự toán quan nhà nước có thẩm quyền định thực năm để đảm bảo thực chức nhiệm vụ nhà nước b Đặc điểm NSNN Thứ nhất, NSNN đạo luật tài Thứ hai, NSNN dự toán thu chi nhà nước thời gian định (niên hạn hay đa niên) Thứ ba, NSNN quỹ tiền tệ tập trung nhà nước nhằm phục vụ cho lợi ích cộng đồng c Bản chất NSNN Bản chất NSNN quan sát qua hai khía cạnh bộc lộ, là: Về nội dung vật chất: Là khoản thu chi NSNN Các khoản thu vào NSNN từ kinh tế phần lớn mang tính bắt buộc Nhà nước Các khoản chi NSNN cho hoạt động phát triển kinh Footer Page of 134 Header Page of 134 tế - xã hội mang tính cấp phát (không hoàn lại trực tiếp) gồm chi cho đầu tư phát triển chi thường xuyên Về nội dung kinh tế - xã hội: Đó quan hệ kinh tế thuộc nội dung NSNN nảy sinh trình phân phối giá trị cải xã hội, chịu điều chỉnh Nhà nước theo yêu cầu quản lý giai đoạn lịch sử d Nguyên tắc quản lý NSNN d1 Nguyên tắc niên hạn d2 Nguyên tắc đơn d3 Nguyên tắc toàn diện e Vai trò NSNN Vai trò NSNN thời đại mô hình kinh tế công cụ điều chỉnh vĩ mô kinh tế - xã hội xem vai trò quan trọng bậc NSNN thể số mặt chủ yếu sau đây: e1.NSNN đảm bảo nhu cầu chi tiêu nhà nước e2 Góp phần kính thích tăng trưởng kinh tế e3 Điều tiết thị trường, ổn định giá kiểm soát lạm phát e4 Giải vấn đề xã hội 1.1.2 Hệ thống Ngân sách nhà nước a Ngân sách Trung ương Về cấu, ngân sách trung ương bao gồm ngân sách quan lập pháp (quốc hội, ngân sách quan hành pháp (các ngành…) ngân sách quan tư pháp (tóa án, viện kiểm sát) Ngân sách trung ương công cụ kinh tế để phủ quản lý hoạt động kinh tế- xã hội phạm vi toàn xã hội Footer Page of 134 Header Page of 134 b Ngân sách địa phương Ngân sách địa phương tên chung để cấp ngân sách cấp quyền bên phù hợp với địa giới hành cấp; Theo quy định Việt Nam ngân sách địa phương bao gồm ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện (huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh) ngân sách cấp xã Ngân sách cấp tỉnh cấp huyện bao gồm số đơn vị dự toán cấp hợp thành Ngân sách xã, phường, thị trấn chưa có đơn vị dự toán trực thuộc 1.1.3 Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước a Khái niệm phân cấp quản lý NSNN Phân cấp quản lý ngân sách trình nhà nước trung ương phân giao nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm định cho quyền địa phương hoạt động quản lý ngân sách Bao gồm ba nội dung sau: Quan hệ mặt chế độ, sách; quan hệ vật chất nguồn thu nhiệm vụ chi; quan hệ quản lý chu trình ngân sách b Các nguyên tắc phân cấp quản lý NSNN Thứ nhất: Phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh nhà nước lực cấp địa bàn Thứ hai: Đảm bảo vai trò chủ đạo ngân sách trung ương vị trí độc lập ngân sách địa phương hệ thống NSNN thống Thứ ba: Đảm bảo nguyên tắc công nguyên tắc phân cấp NSNN c Nội dung phân cấp quản lý NSNN c1 Quan hệ cấp quyền sách, chế độ c2 Quan hệ cấc cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi c3 Quan hệ cấp quản lý chi trình NSNN Footer Page of 134 Header Page of 134 1.2 LẬP, PHÂN BỔ VÀ GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 1.2.1 Lập dự toán NSNN ngân sách địa phương Lập dự toán NSNN nói chung lập dự toán ngân sách địa phương nói riêng trình xây dựng định dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thời hạn năm a Yêu cầu lập dự toán - Nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội bảo đảm quốc phòng, an ninh nhiệm vụ cụ thể Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, quan khác thuộc trung ương địa phương - Chính sách phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSNN - Chính sách, chế độ thu ngân sách; định mức phân bổ ngân sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách - Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội;Thông tư hướng dẫn Bộ Tài chính; Thông tư hướng dẫn Bộ Kế hoạch Đầu tư;văn hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh - Số kiểm tra dự toán thu, chi NSNN b Phương pháp lập dự toán Lập ngân sách hàng năm thường tổ chức sau: +Cách tiếp cận từ xuống +Cách tiếp cận từ lên +Trao đổi, đàm phán, thương lượng c Quy trình lập dự toán ngân sách: gồm có giai đoạn Giai đoạn 1: Hướng dẫn lập dự toán ngân sách thông báo số kiểm tra Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 Giai đoạn 2: Lập thảo luận dự toán ngân sách Giai đoạn 3: Quyết định, giao dự toán ngân sách 1.2.2 Phân bổ, giao dự toán ngân sách địa phương a Căn thực -Nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh địa phương - Chính sách phân cấp quản lý thu ngân sách địa phương; định mức phân bổ ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách - Quyết định Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương; Quyết định Bộ trưởng Bộ tài giao dự toán thu, chi ngân sách cho địa phương b Tiêu chí phương pháp thực +Dự toán thu +Dự toán chi c Quy trình phân bổ, định giao dự toán 1.2.3 Tiêu chí đánh giá kết công tác lập, phân bổ giao dự toán a Phù hợp với sách ưu tiên mà phủ lựa chọn b.Tính hiệu chi tiêu ngân sách c.Làm tăng hiệu hoạt động khu vực công 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến lập, phân bổ giao dự toán NSNN a.Điều kiện tự nhiên b.Điều kiện kinh tế - xã hội c.Cơ cấu tổ chức máy quản lý địa phương Footer Page 10 of 134 Header Page 12 of 134 10 +Chi thường xuyên:Hệ thống định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách tỉnh thời kỳ ổn định ngân sách dự toán chi thường xuyên phân bổ thành 17 lĩnh vực: (1) chi an ninh, (2) chi quốc phòng,(3) chi nghiệp giáo dục, (4) chi nghiệp đào tạo dạy nghề, (5) chi nghiệp y tế, (6) Chi quản lý hành nhà nước, Đảng, đoàn thể, (7) chi dân số KHH gia đình, (8) chi nghiệp khoa học công nghệ, (9) chi nghiệp văn hóa thông tin, (10) chi nghiệp phát truyền hình, (11) chi nghiệp thể dục, thể thao, (12) chi đảm bảo xã hội, (13) chi nghiệp kinh tế, (14) chi nghiệp môi trường, (15) chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể, (16) chi trợ cước, trợ giá, (17) chi khác ngân sách a Lập dự toán thu ngân sách địa phương Lập dự toán thu NSNN giai đoạn 2010-2012 địa bàn tỉnh bao quát hết nhiệm vụ thu phản ánh tích cực, vững có tính khả thi cao, tăng dần qua năm khẳng định tăng trưởng phát triển tỉnh Tuy nhiên, lập dự toán mang nặng tính lịch sử, chưa phản ánh phát triển ngành, lĩnh vực như: thu từ khu vực DN có vốn ĐTNN; thu từ khu vực DNNN địa phương, số dự toán thu lĩnh vực không biến động nhiều năm qua, chưa tương xứng với tốc độ phát triển b Lập dự toán chi ngân sách địa phương Lập dự toán chi ngân sách hàng năm giai đoạn 2010 -2012 tăng cao qua năm, thể xu hướng phát triển kinh tế, đảm bảo tăng chi cho nhiệm vụ, điều kiện chế độ sách ban hành nhiều giai đoạn Trong tổng số chi ngân sách chi thường xuyên chiếm tỷ trọng lớn từ 48,06% đến 56,94%; Footer Page 12 of 134 Header Page 13 of 134 11 Ngược lại, chi đầu tư XDCB chiếm tỷ trọng nhỏ từ 34,04% đến 34,55% gia tăng tỷ lệ tổng chi NSĐP c Quy trình lập dự toán ngân sách Hiện Quảng Ngãi, quy trình lập dự toán ngân sách theo quy định thường bắt đầu vào cuối tháng 5, Chính phủ ban hành Chỉ thị tiêu lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách quy trình lập dự toán ngân sách thực từ (cấp xã) lên trình phân bổ giao dự toán ngân sách diễn từ cấp xuống với thời gian định quy trình đến hai tình trạng: công tác lập, tổng hợp định dự toán, phân bổ giao dự toán ngân sách nhà nước không đảm bảo mặt thời gian; dự toán không đảm bảo chất lượng mang tính hình thức 2.2.2 Phân bổ giao dự toán ngân sách địa phương Sau Quốc hội định, Chính phủ thực giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách hỗ trợ bổ sung từ ngân sách Trung ương cho tỉnh, thành phố Căn nhiệm vụ thu, chi ngân sách mức bổ sung từ ngân sách Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thông qua Bộ Tài giao cho tỉnh; sở đó, sở Tài phối hợp với ngành địa phương xây dựng phương án phân bổ ngân sách Dự toán thu chi ngân sách địa phương UBND tỉnh giao giai đoạn 2010-2012 có đặc điểm sau: - Ngoài việc giao số thu cân đối ngân sách nhà nước địa bàn phân bổ giao theo lĩnh vực thu, nguồn thu đảm bảo nguyên tắc cao dự toán Thủ tướng phủ giao Footer Page 13 of 134 Header Page 14 of 134 12 - Đối với dự toán chi ngân sách địa phương thực giao số chi cân đối ngân sách (được cân đối từ nguồn thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp số bổ sung có mục tiêu), số lĩnh vực chi mang tính bắt buộc theo tiêu pháp lệnh, như: lĩnh vực nghiệp giáo dục đào tạo, nghiệp khoa học công nghệ, nghiệp bảo vệ môi trường *So sánh số lập giao dự toán cho đơn vị UBND tỉnh giai đoạn 2010 -2012, sau: - Lập dự toán thu không phản ánh hết tiêu thu; với mục đích giảm nguồn thu ngân sách địa bàn để Trung ương cấp bổ sung Bảo vệ nguồn thu thấp số thực tế để đạt vượt tiêu Chính phủ giao cho cấp ngân sách, để sau xin bổ sung phần vượt thu, thưởng thu xin phần vượt thu để lại sử dụng cho địa phương - Dự toán chi lập theo chiều hướng tăng cao so với dự toán chi UBND tỉnh giao cho cấp thụ hưởng ngân sách thể khâu lập dự toán nhằm mục đích giảm nguồn thu địa phương; đồng thời xin bổ sung từ ngân sách Trung ương - Dự toán chi dự phòng ngân sách, phân bổ chiếm 288,19% so với số lập (năm 2011), Luật NSNN chưa có quy định cụ thể tiêu chí để xác định nhiệm vụ cấp bách bổ sung từ nguồn dự phòng, nên số trường hợp sử dụng dự phòng chi chưa quy định *Kết giao dự toán toán cho đơn vị UBND tỉnh giai đoạn 2010 -2012, sau: Footer Page 14 of 134 Header Page 15 of 134 13 - Kết thu ngân sách địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2010-2012 phản ánh tăng trưởng kinh tế xã hội tỉnh, tăng tích lũy từ nội kinh tế vào ngân sách Trong giai đoạn 2010 -2012 ngân sách địa phương đáp ứng kịp thời nhiệm vụ kinh tế xã hội tỉnh Kết thực chi dự toán ngân sách địa phương tăng cao so với dự toán Nguyên nhân vượt chủ yếu hai lý do: Thứ nhất: Các chủ trương sách chế độ địa phương trung ương ban hành nhiều, tăng chi cải cách tiền lương, nhiệm vụ an sinh xã hội, hàng năm phải tăng ngân sách để thực Thứ hai: Một số nhiệm vụ kinh tế - xã hội xác định ngân sách cân đối từ đầu năm, trình điều hành tùy khả ngân sách (tăng thu, bổ sung từ cấp …) bổ sung để thực 2.3 NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP PHÂN BỔ VÀ GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 2.3.1 Kết đạt Lập dự toán ngân sách địa phương đảm bảo theo yêu cầu pháp luật, bố trí đảm bảo đủ kinh phí cho ngành, đơn vị, địa phương thực nhiệm vụ Lập, phân bổ giao dự toán ngân sách thực công bằng, công khai, minh bạch Việc lập, phân bổ giao dự toán đảm bảo theo khoản mục gắn với mục tiêu, nhiệm vụ thực năm ngân sách Footer Page 15 of 134 Header Page 16 of 134 14 Quá trình lập ngân sách theo quy trình định theo lịch biểu chặt chẽ Đồng thời dự toán ngân sách lập theo hệ thống biểu mẫu thống nhất, phục vụ tốt công tác quản lý ngân sách 2.3.2 Những hạn chế tồn Một là, lập dự toán ngân sách chưa sát với thực tế thực Lập dự toán ngân sách Quảng Ngãi dựa sở đánh giá tình hình thực dự toán năm hành Với phương thức làm cho dự toán vừa thừa lại vừa thiếu Lập dự toán ngân sách tình trạng lập số chi nhiều số thu so với khả đơn vị quan Công tác dự báo, dự kiến thực cho năm mà chưa có tầm trung dài hạn Tình trạng vượt dự toán chi thường xuyên phổ biến vượt dự toán với tỷ lệ lớn qua năm Quy trình xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm mang tính hình thức, dẫn đến chất lượng dự toán nói chung chất lượng công tác lập dự toán nói riêng thấp Hai là, tiêu chí định mức phân bổ ngân sách số lĩnh vực chưa phù hợp, hợp lý tiêu chí phân bổ - Định mức phân bổ thống định mức chi tiêu quan, đơn vị có biên chế tính chất, quy mô hoạt động, nhiên số tồn sau: + Định mức phân bổ chi cho lĩnh vực hầu hết theo tiêu chí dân số; có thêm số tiêu chí phụ khác như, số biên chế, số học sinh, vùng, loại hình, giường bệnh,… Tuy nhiên, số tiêu chí phụ khác kèm theo chưa thật phù hợp; hệ số vùng chưa đảm bảo tính công hợp lý vùng tỉnh; Footer Page 16 of 134 Header Page 17 of 134 15 + Lĩnh vực chi nghiệp giáo dục: với cấu bố trí tỷ lệ 80% cho khoản chi lương khoản đóng góp theo lương tối thiểu 20% chi thực nhiệm vụ giáo dục Thực trạng bố trí cấu chi thường xuyên ngân sách cho nghiệp giáo dục nêu gây khó khăn, bất cập, làm ảnh hưởng đến hoạt động sở giáo dục + Chi nghiệp y tế định mức theo tiêu chí dân số cần thêm tiêu chí bổ sung (khám chữa bệnh cho trẻ em tuổi, người nghèo…) + Đối với số lĩnh vực chi như: nghiệp khoa học công nghệ, nghiệp giáo dục, đào tạo dạy nghề, định mức phân bổ chi theo tiêu chí dân số, hàng năm trung ương định giao dự toán cho lĩnh vực (địa phương không giao thấp hơn) Thực chế đảm bảo chi cho lĩnh vực ưu tiên gây không khó khăn cho lĩnh vực lại + Việc quy định cấu chi tiền lương khoản có tính chất tiền lương với chi thực nhiệm vụ không kể tiền lương (sự nghiệp giáo dục: 80% - 20%; quản lý hành chính, nhà nước, đảng, đoàn thể: 70% - 30%) không đáp ứng nhiệm vụ chi không kể tiền lương + Chưa có quy định cụ thể tiêu chí để xác định nhiệm vụ cấp bách bổ sung từ nguồn dự phòng, nên số trường hợp sử dụng dự phòng chưa quy định Luật NSNN + Công tác chuyển giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm cho đơn vị nghiệp công lập quan quản lý hành tài Tuy nhiên chưa có tiêu chí, tiêu chuẩn đánh Footer Page 17 of 134 Header Page 18 of 134 16 giá kết công việc khó để có kết luận thỏa đáng cho việc triển khai quyền địa phương Ba là, lập, phân bổ giao dự toán chưa bám sát qui hoạch phát triển kinh tế- xã hội; dàn trải, chưa trọng kết đầu Trong lĩnh vực chi đầu tư phát triển, việc lập, phân bổ giao dự toán thiếu mối liên hệ chặt chẽ với kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội trung hạn, phân bổ vốn dàn trải, chưa tập trung, phân bổ không phù hợp với nhu cầu vốn đầu tư dự án chưa trọng đến kết đầu Bốn là, trình độ cán quản lý công tác lập, phân bổ giao dự toán hạn chế 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế, tồn Những hạn chế công tác lập, phân bổ giao dự toán ngân sách địa phương chịu ảnh hưởng nguyên nhân sau: - Do có chồng chéo chức nhiệm vu - Sự lồng ghép cấp ngân sách - Chính sách phân cấp nguồn thu cho NSĐP ban hành chi tiết cho cấp ngân sách làm tính chủ động NSĐP - Chất lượng lập dự toán ngân sách số đơn vị, Sở, Ban, Ngành Quảng Ngãi thiếu tính khoa học thực tiễn chưa thực gắn với kế hoạch, nhiệm vụ - Chính sách thu ngân sách năm gần có nhiều thay đổi - Hệ thống định mức tiêu chí phân bổ ngân sách chưa phù hợp Footer Page 18 of 134 17 Header Page 19 of 134 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP, PHÂN BỔ VÀ GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 3.1 QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA CÔNG TÁC LẬP, PHÂN BỔ VÀ GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 3.1.1 Định hướng phát triển tỉnh Quảng Ngãi thời gian đến a Mục tiêu phát triển b Định hướng phát triển 3.1.2 Định hướng lập, phân bổ giao dự toán ngân sách Thứ nhất, Nâng cao chất lượng công tác lập dự toán thu, chi NSNN tuân thủ nguyên tắc trình tự theo qui định pháp luật, đảm bảo công bằng, minh bạch công khai Thứ hai, Xây dựng đổi sách phân bổ giao dự toán NSNN dựa sở kết đầu Thứ ba, Tập trung nguồn vốn ngân sách nhà nước, đồng thời huy động nguồn lực hợp pháp khác để thực đầu tư có hiệu Thứ tư, việc hoàn thiện công tác lập, phân bổ giao dự toán phải phân định rõ thẩm quyền, quyền hạn, trách nhiệm quan hệ thống tài Thứ năm, hoàn thiện công tác lập, phân bổ giao dự toán ngân sách địa phương phải gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội Thứ sáu, Nâng cao vai trò HĐND cấp chất lượng đội ngũ cán làm công tác quản lý ngân sách Footer Page 19 of 134 18 Header Page 20 of 134 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP, PHÂN BỔ VÀ GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 3.2.1 Hoàn thiện công tác lập dự toán dự toán ngân sách địa phương - Tăng thời gian chuẩn bị lập dự toán NSNN từ tháng lên 12 tháng - Nâng cao chất lượng dự báo kinh tế- xã hội phục vụ cho công tác lập thảo luận dự toán, phân tích tình hình tài chính- ngân sách, kinh tế- xã hội - Quy định lập dự toán phải đảm bảo quy định Luật NSNN, phải từ sở Đồng thời phải sở nguyên tắc công bằng, dân chủ, công khai - Tôn trọng tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ công tác lập dự toán 3.2.2 Hoàn thiện hệ thống định mức, tiêu chí lập, phân bổ dự toán ngân sách địa phương chế độ, sách a Hoàn thiện định mức, tiêu chí phân bổ ngân sách nhà nước cho phù hợp - Về định mức chi lĩnh vực + Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể Bảng 3.1 Định mức phân bổ chi hành chính, Đảng, đoàn thể Đơn vị tính: triệu đồng / biên chế/ năm Các quan hành Định mức phân bổ 1.Từ biên chế 1đến thứ 50 75 2.Từ biên thứ 51 trở lên 72 Cán hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP Footer Page 20 of 134 19 Header Page 21 of 134 Đơn vị tính: triệu đồng/ biên chế/ năm Các quan hành Định mức phân bổ Lái xe 50 Tạp vụ, bảo vệ 35 + Chi nghiệp giáo dục đào tạo dạy nghề * Cần xem xét theo hướng đảm bảo cấu chi 75% chi lương khoản có tính chất theo lương; 25% tỷ lệ chi cho giảng dạy học tập nhằm tạo điều kiện để sở giáo dục đổi nội dung phương pháp giảng dạy để khắc phục phần tình trạng thu nhiều khoản thu quy định * Đối với định mức phân bổ chi nghiệp dạy nghề cho hệ cao đẳng trung cấp nghề: Bảng 3.2 Định mức chi nghiệp dạy nghề hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề Đơn vị tính: triệu đồng/học sinh/năm Hệ đào tạo Định mức phân bổ 1.Hệ cao đẳng Nghề quy 8,5 1.Hệ trung cấp Khối nghề 6,5 + Chi nghiệp y tế: cần có điều chỉnh bổ sung thêm: Kinh phí khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em tuổi; Kinh phí khám chữa bệnh cho người nghèo + Chi nghiệp đảm bảo xã hội: Định mức chi thăm hỏi, động viên gia đình thuộc diện sách vào dịp lễ, tết cần tăng mức quà thăm hỏi 400.000 đồng/suất (gia đình)/lần thăm;tăng mức trợ cấp hàng tháng đối tượng Thanh niên xung phong theo Quyết Footer Page 21 of 134 Header Page 22 of 134 20 định 40/2012/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ lên mức lương tối thiểu điểm toán, với mức thấp (360.000 đồng /người/ tháng) + Chi trợ giá, trợ cước: Đối với người dân thuộc hộ nghèo xã khu vực II, xã bãi ngang, hải đảo; vùng khó khăn, nâng lên mức 250.000đồng/người/ năm; với người dân thuộc hộ nghèo xã khu vực III vùng đặc biệt khó khăn, nâng lên mức chuẩn nghèo Về hệ số vùng + Xây dựng định mức vùng đô thị lĩnh vực cần xem xét tính đặc thù vùng, địa phương để áp dụng hệ số tăng thêm từ 0,25-0,5 lần định mức cho địa phương có dân số đô thị chiếm tỷ trọng lớn tổng dân số b Chế độ, sách, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu - Chế độ, sách, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu cần ban hành điều chỉnh, bổ sung cho kịp thời phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội xu hội nhập, như: viện phí, học phí số loại phí, lệ phí địa phương quản lý thu; chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, cước sử dụng phương tiện thông tin công vụ… 3.2.3 Lập, phân bổ giao dự toán ngân sách gắn kết việc chi tiêu ngân sách với kết đầu + Trong trình lập dự toán ngân sách cần xác định rõ mục đích, mục tiêu, kết đầu cho chương trình, dự án + Có sách ưu tiên hóa chế phân bổ nguồn lực sử dụng theo ưu tiên +Tăng cường tính minh bạch Việc lập dự toán ngân sách theo đầu để tăng cường tính minh bạch, công khai… Footer Page 22 of 134 Header Page 23 of 134 21 3.2.4 Xây dựng ban hành tiêu chí đánh giá thực nhiệm vụ đơn vị nghiệp công Các quan quản lý phải thiết lập ban hành tiêu chí để làm đánh giá kết thực nhiệm vụ đơn vị thực chế tự chủ tổ chức máy, biên chế, tài chính, làm rõ đánh giá kết đạt đơn vị dựa yêu cầu khối lượng, chất lượng công việc thực hiện, thời gian thực hiện, tình hình chấp hành sách pháp luật tài chính, ngân sách 3.2.5 Nâng cao chất lượng lập dự toán phân bổ ngân sách, có gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn Cơ quan xây dựng dự toán ngân sách vào kế hoach phát triển kinh tế xã hội hàng năm dài hạn để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch ngân sách phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội đề sở đánh giá kết thực năm báo cáo vào quy hoạch, tốc độ phát triển ngành, vùng, công trình trọng điểm địa bàn tỉnh 3.2.6 Tăng cường công tác dự kiến, dự báo quy mô, cấu thu chi ngân sách công tác lập, phân bổ giao dự toán Qua thực kết thu chi dự toán ngân sách từ năm 2010-2012 điều không sát với kết lập dự toán ban đầu, điều gây khó khăn việc chủ động việc quản lý điều hành ngân sách, từ tăng cường công tác dự kiến, dự báo quy mô, cấu thu chi ngân sách đảm bảo cho việc định dự toán sát với thực tế Footer Page 23 of 134 Header Page 24 of 134 22 3.2.7 Nâng cao trách nhiệm quan đơn vị việc chấp hành ngân sách theo dự toán Chấn chỉnh công tác quản lý thu thông qua việc tăng cường công tác tra kiểm tra đối tượng nộp thuế, tập trung rà soát đối tượng chịu thuế góp phần tăng thu ngân sách; công khai kịp thời dự toán chi bố trí cho lĩnh vực, đơn vị để có kiểm tra giám sát ngành cấp 3.2.8 Nâng cao vai trò HĐND cấp Thứ nhất, cần tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho đại biểu HĐND, quan giúp việc HĐND theo hình thức thiết thực Thứ hai, tăng cường công tác giám sát ngân sách nhà nước, nhiệm vụ Ban kinh tế ngân sách phải thực giám sát toàn diện quản lý ngân sách nhằm thực vai trò giúp HĐND định ngân sách Thứ ba, tăng cường lực giúp việc cho máy giúp việc HĐND 3.2.9 Nâng cao lực, trình độ, phẩm chất đội ngũ cán làm công tác quản lý ngân sách - Xây dựng đề án quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng lực, trình độ đồng thời giáo dục phẩm chất, đạo đức cho cán nhiều hình thức 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 3.3.1 Sửa đổi, bổ sung Luật ngân sách nhà nước 3.3.2 Phân cấp quản lý ngân sách 3.3.3 Cần có chế tài xử lý trường hợp vi phạm không thực chế độ công khai NSNN Footer Page 24 of 134 Header Page 25 of 134 23 KẾT LUẬN Quản lý NSNN vấn đề cần coi trọng ngày hoàn thiện để khai thác sử dụng nguồn vốn ngân sách có hiệu quả, tiết kiệm Quản lý NSNN địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đạt kết định, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển Song hạn chế cần phải hoàn thiện công tác quản lý NSNN hướng vào phát huy tính động đạo quyền bên liên quan quản lý NSNN địa phương thống theo Luật NSNN Hoàn thiện công tác lập, phân bổ giao dự toán ngân sách địa phương Quảng Ngãi, yêu cầu cần thiết để nâng cao hiệu quản lý sử dụng NSĐP địa phương Công tác lập, phân bổ giao dự toán đánh giá tốt kết thực thúc đẩy việc quản lý sử dụng hiệu NSNN Trong năm qua, công tác lập, phân bổ giao dự toán toán NSNN địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có nhiều cải tiến, đổi phương thức, trình tự, thủ tục, dự toán thu chi ngân sách sát thực Điều góp phần tích cực thực đảm bảo nguồn thu, nhiệm vụ chi; góp phần tích cực tiến trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà; góp phần xóa đói giảm nghèo; ổn định tình hình trị, bảo đảm an ninh-quốc phòng địa phương Tuy nhiên, trình triển khai thực số tồn định lập dự toán mang tính hình thức, phân bổ giao dự toán chưa gắn kết chặt chẽ với thực tế chưa theo kịp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, chưa đảm bảo hợp lý, công đơn vi; chưa hơp lý lĩnh vực chi thường xuyên chi ĐTPT… Footer Page 25 of 134 Header Page 26 of 134 24 Luận văn đặt giải cách toàn diện công tác lập, phân bổ giao dự toán ngân sách địa phương Quảng Ngãi thời gian qua, sở khoa học lý luận thực tiễn, để đánh giá hạn chế tồn thực trạng Qua giúp cho người làm công tác quản lý ngân sách địa phương có nhận thức sâu sắc vai trò, ý nghĩa công tác lập, phân bổ giao dự toán, đồng thời cho có nhìn toàn diện mặt mạnh, yếu, ưu điểm, nhược điểm, bất cập để từ có giải pháp hoàn thiện công tác lập, phân bổ giao dự toán ngân sách địa phương cho phù hợp Với giải pháp hoàn thiện đưa cụ thể từ khâu lập dự toán như: cần đổi quy trình lập dự toán, tăng thời gian lập cho cấp ngân sách để chuẩn bị, thảo luận dự toán kỹ lưỡng, tránh tình trạng dự toán phải điều chỉnh nhiều lần trình thực mà nguyên nhân chủ yếu khâu lập dự toán; thay đổi chế độ, tiêu chí, định mức chưa phù hợp khâu phân bổ giao dự toán, đến bước để xây dựng ban hành tiêu chí đánh giá thực nhiệm vụ đơn vị nghiệp công lập làm sở cho việc tiến tới phân bổ dự toán theo chất lượng công việc Với giải pháp cốt lõi luận văn nêu hy vọng góp phần hoàn thiện công tác lập, phân bổ giao dự toán ngân sách địa phương tỉnh Quảng Ngãi hiệu thời gian không xa, góp phần cho việc quản lý điều hành ngân sách Quảng Ngãi tốt hơn, chặt chẽ hơn, góp phần thực thành công trình công nghiệp hóa, đại hóa tỉnh nhà./ Footer Page 26 of 134 ... HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP, PHÂN BỔ VÀ GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 3.1 QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA CÔNG TÁC LẬP, PHÂN BỔ VÀ GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 3.1.1... vấn đề lý luận ngân sách nhà nước công tác lập, phân bổ giao dự toán ngân sách địa phương Chương 2: Thực trạng công tác lập, phân bổ giao dự toán ngân sách địa phương tỉnh Quảng Ngãi Chương 3:... việc hoàn thiện công tác lập, phân bổ giao dự toán phải phân định rõ thẩm quyền, quyền hạn, trách nhiệm quan hệ thống tài Thứ năm, hoàn thiện công tác lập, phân bổ giao dự toán ngân sách địa phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Hoàn thiện công tác lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Hoàn thiện công tác lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay