Hoàn thiện công tác lập dự toán tại Công ty Cổ phần Gạch Tuy Nen Bình Định

26 86 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 14:04

Header Page of 134 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN NGUYỄN DIỆU QUYÊN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Kế toán Mã số : 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 134 Header Page of 134 Công trình hoàn thành trường ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học : TS ĐƯỜNG NGUYỄN HƯNG Phản biện : PGS.TS NGUYỄN MẠNH TOÀN Phản biện : TS HỒ VĂN NHÀN Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 12 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn : [[[[[[ - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 134 Header Page of 134 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Dự toán xem công cụ quản lý hiệu khoa học hữu ích Nó giúp cho nhà quản lý phán đoán tình hình sản xuất kinh doanh Công ty chuẩn bị việc cần phải làm để hướng tới mục tiêu định cách dễ dàng Với chức sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần gạch Tuy nen Bình Định chịu cạnh tranh gay gắt từ hàng loạt Công ty gạch khác nước nói chung địa bàn tỉnh Bình Định nói riêng Để đạt mục tiêu nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm có, tìm biện pháp giảm chi phí sản xuất, Công ty không ngừng hoàn thiện hệ thống quản lý tiến hành lập dự toán chung cho toàn Công ty Song công tác lập dự toán Công ty nhiều bất cập cần giải quy trình lập dự toán, mô hình dự toán hệ thống dự toán thiếu sót Chính chọn đề tài “Hoàn thiện công tác lập dự toán Công ty Cổ phần gạch Tuy nen Bình Định” làm đề tài luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Luận văn nghiên cứu hướng đến mục tiêu hoàn thiện công tác lập dự toán Công ty Cổ phần gạch Tuy nen Bình Định Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu công tác lập dự toán ngắn hạn Công ty Cổ phần gạch Tuy nen Bình Định Phạm vi nghiên cứu luận văn phòng ban liên quan đến công tác lập dự toán nói riêng Công ty Cổ phần gạch Tuy nen Bình Định nói chung Footer Page of 134 Header Page of 134 Số liệu minh họa cho đề tài số liệu kế hoạch năm 2013 số liệu thực năm 2012 thu thập Công ty Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp phân tích, đối chiếu giải mục tiêu nghiên cứu Đồng thời, luận văn sử dụng phương pháp cụ thể như: phương pháp quan sát, vấn trực tiếp nhân viên lập dự toán phòng Quản lý sản xuất Kế toán – tài vụ xem xét cách lập, sở lập thu thập thông tin số liệu để lập Trên sở tiến hành thống kê, tổng hợp phân tích thông tin số liệu thu thập đưa giải pháp cụ thể Bố cục đề tài Luận văn gồm có ba chương: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận công tác lập dự toán Chƣơng 2: Thực trạng công tác lập dự toán Công ty Cổ phần gạch Tuy nen Bình Định Chƣơng 3: Hoàn thiện công tác lập dự toán Công ty Cổ phần gạch Tuy nen Bình Định Tổng quan tài liệu nghiên cứu Trước tại, công tác lập dự toán thực ứng dụng nhiều đơn vị nhằm lên kế hoạch ngắn hạn hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt mục tiêu đề đơn vị Cho đến có số công trình nghiên cứu công tác lập dự toán doanh nghiệp như: Nguyễn Thị Cúc (2011), “Hoàn thiện công tác lập dự toán viễn thông Quảng Nam” Luận văn thạc sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế Đà Nẵng Footer Page of 134 Header Page of 134 Nguyễn Ý Nguyên Hân (2008), “Hoàn thiện dự toán ngân sách Công ty phân bón miền Nam” Luận văn thạc sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Võ Thị Thùy Linh (2011), “Hoàn thiện công tác lập dự toán hoạt động Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Đà Nẵng” Luận văn thạc sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế Đà Nẵng CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN 1.1.1 Khái niệm dự toán Hoạt động Công ty hoạt động có định hướng thông qua kế hoạch ngắn hạn kế hoạch dài hạn, cụ thể thực mục tiêu dài hạn, thực giai đoạn nối tiếp thông qua kế hoạch ngắn hạn Và để thực mục tiêu ngắn hạn cần thiết phải có nguồn tài chính, nghĩa cần phải lập dự toán Theo nghĩa hẹp dự toán việc ước tính toàn thu nhập, chi phí Công ty thời kỳ để đạt mục tiêu định Theo nghĩa rộng dự toán hiểu dự kiến công việc, nguồn lực cần thiết để thực mục tiêu tổ chức Quá trình dự toán phải đặt ra: làm dự toán thực dự toán theo phân cấp quản lý Công ty Công việc thực gắn liền với trách nhiệm phận, cá nhân với mục tiêu Công ty Như vậy, dự toán Công ty không gắn với việc tổ Footer Page of 134 Header Page of 134 chức thực mà sở để thực công tác kiểm tra, kiểm soát sau 1.1.2 Vai trò, chức lợi ích công tác lập dự toán a Vai trò công tác lập dự toán - Dự toán giúp Công ty thực hoàn thành mục tiêu chiến lực Công ty định - Dự toán giúp nhà quản trị cụ thể hóa mục tiêu Công ty số liệu - Dự toán cung cấp cho nhà quản trị Công ty toàn thông tin kế hoạch sản xuất kinh doanh thời gian cụ thể trình sản xuất kinh doanh để bố trí nhân lực vật lực cho phù hợp - Dự toán để đánh giá tình hình thực kế hoạch, tình hình thực mục tiêu, nhiệm vụ Trên sở đề giải pháp để thực mục tiêu, nhiệm vụ theo tiến độ - Dự toán giúp nhà quản trị kiểm soát trình hoạt động đánh giá trách nhiệm quản lý phận, cá nhân Công ty - Dự toán để khai thác khả tiềm tàng nguồn lực nhằm nâng cao khả cạnh tranh b Chức công tác lập dự toán - Chức hoạch định - Chức điều phối - Chức thông tin - Chức kiểm soát - Chức đo lường, đánh giá c Lợi ích công tác lập dự toán 1.1.3 Phân loại dự toán a Phân loại theo chức trình hoạt động Footer Page of 134 Header Page of 134 Dự toán hoạt động Dự toán tài b Phân loại theo phương pháp lập Dự toán cố định Dự toán linh hoạt c Phân loại theo thời gian Dự toán ngắn hạn Dự toán dài hạn 1.2 QUY TRÌNH LẬP DỰ TOÁN VÀ MÔ HÌNH LẬP DỰ TOÁN 1.2.1 Quy trình lập dự toán Dự toán công việc quan trọng nên chấp nhận dự toán có nhiều sai sót Vì vậy, để có dự toán tối ưu, phận dự toán cần phải hoạch định cho quy trình lập dự toán phù hợp mà dựa vào họ làm tốt công việc dự toán Quy trình lập dự toán gồm ba bước: chuẩn bị, soạn thảo theo dõi 1.2.2 Mô hình lập dự toán Dựa vào đặc điểm, chế hoạt động Công ty mà dự toán lập theo ba mô hình sau: a Mô hình thông tin xuống b Mô hình thông tin hai xuống lên c Mô hình thông tin xuống lên 1.3 ĐỊNH MỨC LẬP DỰ TOÁN 1.3.1 Khái niệm ý nghĩa định mức chi phí a Khái niệm Định mức chi phí sản xuất biểu tiền hao phí lao động sống lao động vật hóa theo tiêu chuẩn để sản xuất đơn vị sản phẩm điều kiện hoạt động bình thường Footer Page of 134 Header Page of 134 Định mức chi phí xây dựng từ hai yếu tố: - Định mức lượng: phản ánh số lượng đơn vị đầu vào sử dụng để đảm bảo thực đơn vị sản phẩm dịch vụ đầu - Định mức giá: phản ánh mức giá bình quân để đảm bảo có đơn vị lao động, mức giá đơn vị thời gian máy móc thiết bị b Ý nghĩa 1.3.2 Các loại định mức chi phí - Định mức lý tưởng (Ideal standard) - Định mức thực (Practical standard) 1.3.3 Phƣơng pháp xây dựng định mức chi phí - Phương pháp thống kê kinh nghiệm - Phương pháp phân tích kinh tế - kỹ thuật 1.3.4 Hệ thống định mức chi phí a Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp xây dựng dựa vào định mức lượng định mức giá nguyên vật liệu trực tiếp b Định mức chi phí nhân công trực tiếp Định mức chi phí nhân công trực tiếp biểu thị thông qua định mức lượng thời gian để đảm bảo cho sản xuất đơn vị sản phẩm đầu định mức giá đơn vị thời gian lao động trực tiếp c Định mức chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung theo mô hình ứng xử chi phí chia thành định mức biến phí định mức định phí sản xuất chung  Định mức biến phí sản xuất chung  Định mức định phí sản xuất chung Footer Page of 134 Header Page of 134 d Định mức chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp 1.4 TRÌNH TỰ VÀ CƠ SỞ LẬP CÁC LOẠI DỰ TOÁN 1.4.1 Trình tự lập loại dự toán 1.4.2 Cơ sở lập loại dự toán a Dự toán tiêu thụ Dự toán tiêu thụ tảng sở hệ thống dự toán Dự toán tiêu thụ xác lập mục tiêu Công ty so với thị trường, với môi trường, chi phối đến dự toán khác Do dự toán tiêu thụ phải lập cách xác phù hợp với khả năng, điều kiện Công ty b Dự toán sản xuất Khi lập dự toán sản xuất cần cân lượng tồn kho đầu kỳ, đồng thời cần dự trù lượng tồn kho định cuối kỳ để dự kiến số sản phẩm cần sản xuất kỳ kế hoạch đáp ứng nhu cầu tiêu thụ đảm bảo không bị tồn đọng nhiều, không thiếu sản phẩm sản xuất xảy cố bất thường Tổng nhu cầu sản xuất = Số lượng sản phẩm cần sản xuất kỳ Nhu cầu sản phẩm tồn kho cuối kỳ = Tổng nhu cầu sản xuất Số lượng sản phẩm + tiêu thụ kỳ Số sản phẩm tồn - kho đầu kỳ c Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp  Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phản ánh tất chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cần thiết để đáp ứng nhu cầu sản xuất dự toán thể dự toán sản xuất Dự toán lượng NVLTT sử dụng Footer Page of 134 = Định mức tiêu hao nguyên vật liệu x Số lượng sản phẩm sản xuất theo dự toán Header Page 10 of 134 Dự toán chi phí NVLTT = Dự toán lượng x NVLTT sử dụng Đơn giá xuất NVLTT  Dự toán cung cấp nguyên vật liệu Dự toán cung cấp nguyên vật liệu lập cho loại nguyên vật liệu cần thiết để thực trình sản xuất sở số lượng nguyên vật liệu dự toán cần thiết sử dụng sách dự trữ tồn kho Số lượng NVL Số lượng NVL = Số lượng NVL sử dụng theo mua vào + dự toán Dự toán tiền mua NVLTT Số lượng tồn cuối kỳ - NVL tồn thực theo dự toán = Dự toán lượng NVL mua vào tế đầu kỳ x Đơn giá NVL d Dự toán chi phí nhân công trực tiếp Dự toán chi phí nhân công trực tiếp dự kiến tổng số công trực tiếp cần để sản xuất kỳ kế hoạch tổng chi phí nhân công trực tiếp Dự toán chi phí nhân công trực tiếp xây dựng dự toán sản xuất Dự toán cung cấp thông tin quan trọng liên quan đến quy mô lực lượng lao động cần thiết cho kỳ dự toán Nhu cầu công lao động trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp = = Số lượng sản phẩm cần sản xuất x Nhu cầu công lao động trực tiếp Định mức công lao động trực tiếp x Đơn giá công e Dự toán chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung chi phí liên quan đến phục vụ quản lý hoạt động sản xuất, phát sinh phân xưởng Khi lập dự toán chi phí sản xuất chung, thường Công ty không lập theo Footer Page 10 of 134 Header Page 12 of 134 10 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Tiền thân Công ty hợp doanh Gạch ngói Phước An thành lập vào ngày 02/02/1978, theo định số 07/QĐ-UB UBND tỉnh Nghĩa Bình, sở hợp sở sản xuất gạch ngói tư nhân địa bàn huyện Tuy Phước, An Nhơn Quy Nhơn, với công suất triệu viên gạch ngói 300.000 viên gạch hoa xi măng/năm Sau nhiều lần thay đổi tên mô hình hoạt động theo sách Nhà nước Đến ngày 28/12/2001 xí nghiệp gạch Tuy nen Bình Định chuyển hoạt động sản xuất kinh doanh từ Công ty Nhà nước sang hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần lấy tên gọi Công ty Cổ phần Gạch Tuy nen Bình Định theo định số 131/QĐ-UB ngày 28/12/2011 Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty a Chức b Nhiệm vụ 2.1.3 Sản phẩm kinh doanh Sản phẩm chủ yếu Công ty sản xuất Gạch đất sét nung, dịch vụ vận chuyển hàng hóa ôtô Footer Page 12 of 134 Header Page 13 of 134 11 Hiện Công ty Cổ phần gạch Tuy nen cung cấp sản phẩm thị trường như: Gạch 6LL220 (220x135x100), Gạch 6LN200 (200x130x90), Gạch 2LL220 (220x105x60),… 2.1.4 Đặc điểm tổ chức sản xuất, tổ chức máy quản lý Công ty a Đặc điểm tổ chức sản xuất b Đặc điểm tổ chức máy quản lý 2.1.5 Tổ chức công tác kế toán Công ty a Sơ đồ tổ chức máy kế toán b Chức nhiệm vụ phận 2.2 CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH 2.2.1 Quy định chung trình tự lập dự toán Công ty Hiện Công ty Cổ phần gạch nen Bình Định sử dụng thuật ngữ lập kế hoạch để tiến hành lập dự toán tổng thể sử dụng mô hình thông tin hai xuống lên sau: Cuối quý IV hàng năm, dựa báo cáo kết kinh doanh cuối năm so với bảng kế hoạch đề năm đó, theo định Hội đồng quản trị ban hành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm kế hoạch cho toàn Công ty đưa tiêu nhiệm vụ Dựa vào tiêu chung đồng thời vào điều kiện, khả hoạt động Công ty, Phòng quản lý sản xuất lập bảng “Chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh” Bảng tiêu nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh trình bày họp với thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông, Ban giám đốc trưởng phòng ban Trong họp này, Đại hội đồng cổ đông dựa vào tầm nhìn tổng quan giải trình Footer Page 13 of 134 Header Page 14 of 134 12 cấp để xem xét, chỉnh sửa tiêu cho phù hợp Sau Đại hội đồng cổ đông thức phê duyệt tiêu nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh cho toàn Công ty đưa xuống phòng ban để thực 2.2.2 Các loại dự toán phƣơng pháp lập dự toán Công ty a Chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh Căn vào kết thực năm 2012, họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm Kế hoạch vào nhu cầu thị trường khả sản xuất năm 2012 để giao sản lượng sản xuất sản lượng tiêu thụ năm 2013 Từ kế hoạch sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị đưa ra, đồng thời vào kết thực năm trước, phòng Quản lý sản xuất lập bảng “chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh” cho năm kế hoạch b Kế hoạch sản lượng, doanh thu Kế hoạch doanh thu bao gồm tiêu: doanh thu sản phẩm, doanh thu dịch vụ doanh thu tài chính, khác Nhưng tiêu thể bảng “chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh” c Kế hoạch chi phí nhân công trực tiếp Chi phí nhân công bao gồm chi phí tiền lương, khoản trích theo lương tiền lương theo chế độ nhân công trực tiếp sản xuất nhân viên phân xưởng Kế hoạch chi phí nhân công trực tiếp phòng Quản lý sản xuất chịu trách nhiệm chính, phòng Kế toán – tài vụ phối hợp phòng Quản lý sản xuất yêu cầu cung cấp số liệu Footer Page 14 of 134 Header Page 15 of 134 13 vào bảng Chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh để lập  Kế hoạch tiền lương bổ sung chế độ  Kế hoạch tổng hợp quỹ tiền lương lao động  Kế hoạch khoản trích theo lương d Kế hoạch chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Căn số lượng sản phẩm quy chuẩn A cần sản xuất kế hoạch bảng tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm kế hoạch, phòng Quản lý sản xuất tiến hành lập kế hoạch chi phí nguyên vật liệu liên quan đến sản xuất Nguyên vật liệu trực tiếp dùng cho việc sản xuất sản phẩm gạch gồm: đất, than cám điện  Kế hoạch mua sử dụng nguyên vật liệu đất  Kế hoạch mua sử dụng nguyên vật liệu than cám  Kế hoạch mua sử dụng nguyên vật liệu điện e Kế hoạch trích khấu hao tài sản cố định Kế hoạch trích khấu hao tài sản cố định phòng Kế toán – tài vụ chịu trách nhiệm lập Phòng Kế toán – tài vụ xác định nguyên giá tài sản cố định Công ty Căn vào Thông tư số 203/2009/TT_BTC ngày 20/10/2009 Bộ Tài Chính việc sử dụng trích khấu hao tài sản cố định, khung thời gian sử dụng loại tài sản Công ty quy định f Kế hoạch nộp Ngân sách Nhà nước Công ty thuộc lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, khoản thuế, phí khoản phải nộp cho Ngân sách Nhà nước bao gồm khoản như: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế môn bài, thuế tài nguyên, thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất,… khoản phí, lệ phí theo quy định Footer Page 15 of 134 Header Page 16 of 134 14 g Kế hoạch giá thành sản phẩm  Kế hoạch giá thành sản phẩm sản xuất kinh doanh Tổng hợp kế hoạch chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp sản xuất chung, phòng Kế toán – tài vụ lập bảng tổng hợp kế hoạch giá thành sản phẩm Bên cạnh đó, Công ty vào giá thành năm trước làm tiêu để lập kế hoạch giá thành cho năm kế hoạch  Kế hoạch giá thành dịch vụ Tương tự lập kế hoạch giá thành sản phẩm, kế hoạch giá thành dịch vụ lập phòng Kế toán – tài vụ bảng kế hoạch thể tổng chi phí, doanh thu dịch vụ vận chuyển, đơn giá vận chuyển lợi nhuận có từ dịch vụ vận chuyển h Kế hoạch tài Kế hoạch tài thể hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Lên kế hoạch tài công việc quan trọng Công ty Nó ảnh hưởng đến tất hoạt động, từ thu hút vốn đầu tư đến việc trì mở rộng kinh doanh Vì thế, kế hoạch tài lập Công ty Cổ phần gạch Tuy nen Bình Định 2.2.3 Đánh giá thực trạng công tác lập dự toán Công ty a Ưu điểm Công ty có trang bị hệ thống máy tính kết nối mạng phục vụ cho công tác kế toán phục vụ cho công tác lưu trữ liệu kế toán Trên sở đó, phận kế toán cung cấp nhanh chóng thông tin, số liệu cần thiết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh vào thời kỳ tháng, quý năm để Công ty thực việc lập dự toán cho năm Footer Page 16 of 134 Header Page 17 of 134 15 Việc lập dự toán Công ty kết thúc hoàn thành theo kế hoạch, cuối năm thực lập dự toán cho năm kế hoạch Điều giúp cho việc quản lý tốt Công ty có xây dựng định mức chi phí sản xuất giúp Công ty phản ánh mức hoạt động hiệu kỳ dự toán b Nhược điểm Công tác lập dự toán đòi hỏi người lập phải có đủ hiểu biết, kinh nghiệm, khả dự đoán khoản chi phí phát sinh Nhưng qua thực tế cho thấy nhân viên lập dự toán có trình độ chuyên môn kỹ công tác lập dự toán hạn chế dẫn đến báo cáo dự toán không hiệu quả, lập mang đối phó Việc lập dự toán giao cho phòng Quản lý sản xuất phối hợp với phòng ban khác thực Tuy nhiên, công tác lập dự toán xây dựng chưa có khoa học, loại dự toán lập chung bảng kế hoạch chưa có chi tiết cụ thể cho loại dự toán Việc lập dự toán vào số liệu kế hoạch thực năm trước, đồng thời dựa phương pháp thống kê kinh nghiệm chưa có phân tích sâu điều tra nghiên cứu thông tin từ bên nhu cầu khách hàng, sách giá, đối thủ cạnh tranh, mức độ tiếp nhận hàng hóa thị trường,… Quy trình lập dự toán Công ty chưa quan tâm đánh giá mức, nhà quản trị cấp cao chưa thấy tầm quan trọng việc lập dự toán nên có phần xem nhẹ việc xây dựng quy trình dự toán Hiện Công ty chưa xây dựng quy trình dự toán chưa phân chia giai đoạn cụ thể, chưa cụ thể hóa trách nhiệm nhân viên, công việc giai đoạn Footer Page 17 of 134 Header Page 18 of 134 16 dẫn đến việc nhân viên lập dự toán làm việc máy móc, không nắm bắt tầm quan trọng báo cáo dự toán việc kiểm soát nguồn lực Mô hình lập dự toán Công ty sử dụng mô hình thông tin hai xuống lên chưa rõ ràng, chưa cụ thể hóa làm việc gì, phận lập dự toán Do việc theo dõi, giám sát kiểm tra trình thực chưa có Hệ thống báo cáo dự toán Công ty chưa đầy đủ thiếu báo cáo dự toán quan trọng dự toán tiêu thụ, dự toán sản xuất, dự toán vốn tiền,… Điều cho thấy Công ty chưa phản ánh hết nguồn lực thông qua công cụ dự toán, làm cho việc kiểm soát lợi ích chi phí chưa hiệu Công ty chưa có phận chuyên trách công tác lập dự toán, công việc dự toán mang tính kiêm nhiệm Do số nhân viên phụ trách công việc thường bị tải công việc Do quy trình lập dự toán chưa xây dựng lập hệ thống dự toán Công ty thiếu vài dự toán quan trọng, nên hệ thống dự toán thiếu tính xác không đầy đủ CHƢƠNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH Hệ thống dự toán có Công ty chưa hoàn thiện, có nhiều điểm yếu nên chưa thể phát huy vai trò chức Vì vậy, báo cáo dự toán hoàn thiện sở kế thừa có chọn lọc từ hệ thống báo cáo dự toán cũ Công ty Footer Page 18 of 134 Header Page 19 of 134 17 Thông qua dự toán, Công ty chủ động việc giải vấn đề xảy nội chủ động việc đối đầu với nguy thách thức thương trường dự toán tình hình hoạt động Công ty Từ góp phần nâng cao lực cạnh tranh Công ty so với Công ty khác ngành Công ty chưa đánh giá lực phận, phòng ban trách nhiệm cá nhân việc thực dự toán để hoàn thành mục tiêu chung Công ty Vì cần tổ chức tốt công tác dự toán để làm sở, thước đo đánh giá hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm phát huy mặt tích cực, hạn chế tiêu cực phận nhằm nâng cao lực cạnh tranh Công ty Ngoài ra, trình lập dự toán Công ty cần phải tuân thủ số nguyên tắc đảm bảo số mục tiêu trình bày toàn văn 3.2 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH 3.2.1 Hoàn thiện mô hình lập dự toán Đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần gạch Tuy nen Bình Định, Công ty có áp dụng mô hình thông tin hai xuống lên chưa đưa mô hình cụ thể, chưa phân rõ trách nhiệm, nhiệm vụ phận Do đó, đề tài minh họa mô hình dự toán cụ thể theo sơ đồ toàn văn 3.2.2 Hoàn thiện quy trình lập dự toán Công ty chưa xây dựng quy trình dự toán chưa phân chia giai đoạn cụ thể, chưa cụ thể hóa trách nhiệm nhân viên, công việc giai đoạn dẫn đến việc nhân viên lập dự Footer Page 19 of 134 Header Page 20 of 134 18 toán làm việc máy móc, không nắm bắt tầm quan trọng báo cáo dự toán việc kiểm soát nguồn lực Do quy trình lập dự toán Công ty nên xây dựng thực theo ba giai đoạn, giai đoạn gồm bước cụ thể Giai đoạn I: Chuẩn bị dự toán - Bước 1: Xác định mục tiêu chung cho toàn Công ty - Bước 2: Chuẩn bị nhân cho việc lập dự toán - Bước 3: Soạn thảo biểu mẫu - Bước 4: Đánh giá việc chuẩn bị dự toán Giai đoạn II: Soạn thảo dự toán - Bước 1: Thu thập thông tin - Bước 2: Cung cấp biểu mẫu cho phận - Bước 3: Xét duyệt dự toán Giai đoạn III: Theo dõi dự toán 3.3 HOÀN THIỆN HỆ THỐNG DỰ TOÁN Hệ thống dự toán chia làm hai nhóm dự toán đây: - Nhóm dự toán hoạt động bao gồm: dự toán tiêu thụ; dự toán sản xuất; dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp; dự toán chi phí sản xuất chung; dự toán chi phí nhân công trực tiếp; dự toán giá thành sản xuất;… - Nhóm dự toán tài bao gồm: dự toán vốn tiền, dự toán báo cáo kết kinh doanh, dự toán bảng cân đối kế toán Ngoài ra, Công ty cần lập dự toán linh hoạt đưa vào hệ thống dự toán nhằm giúp cho trình quản lý, kiểm soát khoản chi phí sản xuất hợp lý hiệu Footer Page 20 of 134 19 Header Page 21 of 134 Bên cạnh đó, để đảm bảo cho công tác lập dự toán tốt kiểm soát khoản chi phí bỏ trình sản xuất, tác giả đề cập đến vấn đề cần phân loại chi phí Có nhiều cách phân loại chi phí, tác giả sử dụng phân loại chi phí theo cách ứng xử nhằm giúp cho Công ty xác định biến phí định phí cách rõ ràng 3.3.1 Hoàn thiện dự toán hoạt động a Dự toán tiêu thụ Dự toán tiêu thụ xem khâu quan trọng trình lập dự toán sở để lập loại dự toán khác Hiện dự toán tiêu thụ chưa lập hệ thống dự toán cách chi tiết mà tính toán kế hoạch bảng tiêu nhiệm vụ kế hoạch chung đầu năm 2013 quý Do đó, tác giả đề xuất nên lập dự toán tiêu thụ riêng biệt, cụ thể nhằm giúp Công ty theo dõi số lượng sản phẩm tiêu thụ doanh thu tiêu thụ quý chi tiết Dự toán tiêu thụ nên giao cho phận Kinh doanh – tiếp thị chịu trách nhiệm thực Doanh thu tiêu thụ sản phẩm quy chuẩn A = Số lượng sản phẩm tiêu thụ x Đơn giá sản phẩm bình quân b Dự toán sản xuất Dự toán sản xuất giúp cho Công ty dự toán số lượng chủng loại sản phẩm cần sản xuất kỳ kế hoạch Công ty cần lập dự toán sản xuất chi tiết cho tiêu quý nhằm giúp Công ty nắm bắt tình hình sản xuất sản phẩm, số lượng hàng tồn kho quý để kịp thời điều chỉnh hợp lý c Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp  Dự toán chi phí đất sét Footer Page 21 of 134 20 Header Page 22 of 134 Căn vào số lượng sản phẩm cần sản xuất bảng dự toán sản xuất sản phẩm quy chuẩn A, định mức tiêu hao đất sét đơn giá bình quân, tác giả lập bảng dự toán chi phí đất sét  Dự toán chi phí than cám Tương tự dự toán chi phí đất sét, tác giả lập bảng dự toán chi phí than cám dự toán cung ứng than cám cho trình sản xuất Dự toán chi phí than cám lập vào số lượng sản phẩm cần sản xuất, định mức tiêu hao than cám, đơn giá bình quân  Dự toán chi phí điện Điện sử dụng hầu hết khâu tạo hình, đốt lò, phận phục vụ sản xuất sản phẩm Đặc biệt, điện mua sử dụng trực tiếp vào trình sản xuất đơn giá theo quy định mua điện khác Do đó, chi phí điện sử dụng số tiền cần phải chuẩn bị để mua điện d Dự toán chi phí nhân công trực tiếp Tác giả đưa đề xuất lập dự toán chi phí nhân công trực tiếp cho quý ước tính chi phí nhân công trực tiếp nhằm giúp Công ty nắm luồng tiền cần kỳ, đồng thời làm sở để lập dự toán giá vốn hàng bán dự toán vốn tiền Dự toán chi phí nhân công trực tiếp lập phòng Kế toán tài vụ kết hợp với phòng Quản lý sản xuất Tổng chi phí NCTT = Tiền lương + Chi phí ăn ca + Các khoản trích theo lương e Dự toán chi phí sản xuất chung Các dự toán chi phí sản xuất chung Công ty từ trước đến thể chung bảng dự toán giá thành sản phẩm năm, chưa chi tiết quý Bởi tác giả xin đề xuất lập dự Footer Page 22 of 134 Header Page 23 of 134 21 toán sản xuất chung cách cụ thể cho quý phòng Quản lý sản xuất chịu trách nhiệm lập dự toán sản xuất chung f Dự toán chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp  Dự toán chi phí bán hàng Dự toán chi phí bán hàng lập phòng Kinh doanh - tiếp thị kết hợp với phòng Kế toán - tài vụ Dự toán chi phí bán hàng bao gồm dự toán biến phí bán hàng dự toán định phí bán hàng dự toán lập cho quý năm Có thể dựa vào số thực tế năm trước, kết hợp với kế hoạch chi tiêu cho hoạt động bán hàng năm 2013 để dự toán chi phí bán hàng  Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp phòng Kế toán – tài vụ phối hợp với phòng ban tổ chức thực Căn để lập dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp dự toán tiêu thụ, bảng kế hoạch khấu hao tài sản cố định chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế phát sinh năm trước g Dự toán giá vốn hàng bán Dự toán giá vốn hàng bán lập chi tiết cho quý tính giá thành đơn vị sản phẩm cho quý năm kế hoạch Phòng Kế toán – tài vụ chịu trách nhiệm lập dự toán giá vốn hàng bán dựa dự toán sản xuất, dự toán nguyên vật liệu trực tiếp, dự toán chi phí nhân công trực tiếp dự toán chi phí sản xuất chung 3.3.2 Hoàn thiện dự toán tài a Dự toán vốn tiền Dự toán vốn tiền lập phòng Kế toán – tài vụ nhằm dự kiến dòng tiền thu vào chi kỳ liên quan đến hoạt động Công ty Dự toán giúp Công ty có sở để dự Footer Page 23 of 134 Header Page 24 of 134 22 toán dòng tiền thừa hay thiếu hụt để có kế hoạch kịp thời, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh b Dự toán báo cáo kết hoạt động kinh doanh Căn vào dự toán tiêu thụ, lịch thu tiền dự kiến, dự toán sản xuất, dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, dự toán chi phí nhân công trực tiếp, dự toán chi phí sản xuất chung, dự toán chi phí bán hàng dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp, phòng Kế toán – tài vụ lập dự toán báo cáo kết hoạt động kinh doanh c Dự toán bảng cân đối kế toán Căn vào dự toán tiêu thụ, dự toán sản xuất, dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, dự toán chi phí nhân công trực tiếp, dự toán chi phí sản xuất chung, dự toán chi phí bán hàng dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp, dự toán tiền, dự toán báo cáo kết hoạt động kinh doanh, dự toán vốn tiền,… phòng Kế toán – tài vụ lập dự toán bảng cân đối kế toán 3.3.3 Dự toán linh hoạt Dự toán cố định không phù hợp với việc phân tích kiểm soát chi phí, chi phí sản xuất chung, mức hoạt động thực tế thường có khác biệt so với mức hoạt động dự toán Chính vậy, cần xây dựng loại dự toán đáp ứng yêu cầu phân tích trường hợp mức hoạt động thực tế khác với mức hoạt động mà dự toán cố định lập, dự toán linh hoạt Dự toán linh hoạt dự toán xây dựng dựa phạm vi hoạt động thay mức hoạt động Dự toán linh hoạt có hai tác dụng giúp cho doanh nghiệp đo lường thành tích việc tăng giảm sản lượng; giúp cho doanh nghiệp đánh giá thành tích việc kiểm soát nguồn chi phí sản xuất Ở luận văn này, tác giả Footer Page 24 of 134 Header Page 25 of 134 23 xin đề cập đến tác dụng thứ hai dự toán linh hoạt lập dự toán linh hoạt giúp cho Công ty đánh giá thành tích việc kiểm soát chi phí 3.4 HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM CÁC CẤP QUẢN LÝ TRONG CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN Hàng ngày nhà quản lý phải nhiều định liên quan tới vấn đề hoạt động Công ty Việc định quản lý có liên quan chặt chẽ đến việc giải vấn đề đóng vai trò quan trọng công tác quản lý Quản lý trình làm việc với thông qua cá nhân, nhóm nguồn lực khác để đạt mục tiêu Công ty Do vậy, quản lý đánh giá qua việc có đạt mục tiêu đề thông qua tổ chức thực Để đánh giá kết thực trách nhiệm cấp quản lý cần phải phân tích, so sánh kết thực kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh theo tháng, quý năm Có thể đánh giá kết thực trách nhiệm phận sản xuất nói riêng phòng ban chức nói chung thông qua kết sản xuất kinh doanh mặt hiệu hiệu Ngoài ra, việc đánh giá kết thực trách nhiệm cấp quản lý tập trung vào mục tiêu chiến lược đề kết thực liên quan đến chế độ lương bổng, khen thưởng,… Trên sở đánh giá trách nhiệm cấp quản lý, từ cấp thấp đến cấp cao cách tốt việc thực kế hoạch đề đạt mục tiêu chung Công ty Footer Page 25 of 134 Header Page 26 of 134 24 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Dự toán nội dung kế toán quản trị, công cụ đa chức nhà quản trị, thực chức dự báo, hoạch định, điều phối, thông tin, kiểm soát, đo lường đánh giá Dự toán công cụ quản lý hữu ích giúp phối hợp nhịp nhàng hoạt động phận Công ty thước đo chuẩn cho việc đánh giá hiệu hoạt động phận Công ty Và vào loại hình Công ty, tùy vào Công ty mà có mô hình dự toán thích hợp Việc lập dự toán cần phải tuân theo trình tự định, dự toán tiêu thụ kết thúc dự toán báo cáo tài Qua nghiên cứu sở lý luận tìm hiểu thực tế Công ty Cổ phần gạch Tuy nen Bình Định công tác lập dự toán, tác giả nhận thấy tình hình lập dự toán Công ty nhiều khiếm khuyết Môi trường dự toán không thuận lợi có nhiều cản trở cho công tác lập dự toán Công tác lập dự toán phòng Quản lý sản xuất đảm nhận chủ yếu nên mặt cung cấp thông tin số liệu thực năm trước phải chờ phận, phòng ban khác cung cấp nên tốn không thời gian Công ty chưa ý đến việc xây dựng quy trình dự toán thích hợp khoa học nên dự toán thiếu xác, đầy đủ kịp thời, chưa thực chức kiểm soát, đo lường đánh giá Nhìn chung công tác lập dự toán Công ty chưa phản ánh tình hình thực tế chưa giúp ích cho nhu cầu quản lý Công ty Bởi Công ty cần hoàn thiện công tác lập dự toán cách cải thiện moi trường lập dự toán, xây dựng nguyên tắc việc lập dự toán, lựa chọn mô hình dự toán phù hợp với lĩnh vực kinh doanh Công ty Footer Page 26 of 134 ... lý luận công tác lập dự toán Chƣơng 2: Thực trạng công tác lập dự toán Công ty Cổ phần gạch Tuy nen Bình Định Chƣơng 3: Hoàn thiện công tác lập dự toán Công ty Cổ phần gạch Tuy nen Bình Định Tổng... mục tiêu hoàn thiện công tác lập dự toán Công ty Cổ phần gạch Tuy nen Bình Định Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu công tác lập dự toán ngắn hạn Công ty Cổ phần gạch Tuy nen Bình Định Phạm... TRẠNG CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Tiền thân Công ty hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác lập dự toán tại Công ty Cổ phần Gạch Tuy Nen Bình Định, Hoàn thiện công tác lập dự toán tại Công ty Cổ phần Gạch Tuy Nen Bình Định, Hoàn thiện công tác lập dự toán tại Công ty Cổ phần Gạch Tuy Nen Bình Định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay