Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHNO & PTNT huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

26 100 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 14:02

Header Page of 134 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - ĐỖ THỊ ÁNH NGUYỆT HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT HUYỆN SƠN TỊNH, TỈNH QUẢNG NGÃI Chun ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60.34.20 TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀ NẴNG – NĂM 2013 Footer Page of 134 Header Page of 134 Cơng trình đƣợc hồn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Hồ Hữu Tiến Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Trƣờng Sơn Phản biện 2: TS Đinh Bảo Ngọc Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 16 tháng 12 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thơng tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 134 Header Page of 134 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động tín dụng nghiệp vụ chủ yếu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, mang lại 80-90% thu nhập ngân hàng, nhiên rủi ro khơng nhỏ Rủi ro tín dụng cao q mức ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Đứng trước thời thách thức tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề nâng cao khả cạnh tranh ngân hàng thương mại nước với ngân hàng thương mại nước ngồi, mà cụ thể nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro trở nên cấp thiết Bên cạnh đó, tình hình kinh tế giới diễn biến phức tạp khủng hoảng tín dụng tăng cao Việt Nam nước có kinh tế mở nên khơng tránh khỏi ảnh hưởng kinh tế giới Đứng trước tình hình đó, đòi hỏi ngân hàng thương mại Việt Nam phải nâng cao cơng tác quản lý rủi ro tín dụng, hạn chế đến mức thấp nguy tiềm ẩn gây nên rủi ro Đó lý đề tài “ Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng chi nhánh Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi” tiến hành nghiên cứu nhằm nghiên cứu nguy tiềm ẩn, tình hình kinh doanh tín dụng thực tế chi nhánh Ngân hàng Mục tiêu nghiên cứu - Góp phần hệ thống hóa sở lý luận vấn đề liên quan đến hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng NHTM - Phân tích đánh giá thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng chi nhánh NHNo&PTNT huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi - Đề xuất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng chi nhánh NHNo&PTNT huyện Sơn Tịnh thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu cho vay tiêu dùng chi nhánh NHNo&PTNT huyện Sơn Tịnh Footer Page of 134 Header Page of 134 Câu hỏi nghiên cứu Đề cương làm sáng tỏ vấn đề sau: - Quan niệm nội dung hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng NHTM? - Thực trạng cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng chi nhánh NHNo&PTNT huyện Sơn Tịnh; thành cơng, hạn chế ngun nhân? - Trong thời gian tới, để hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng tốt chi nhánh cần phải làm gì? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Lý luận thực tiển hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng chi nhánh NHNo&PTNT huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Đề tài tiếp cận vấn đề hạn chế rủi ro tín dụng góc độ phòng ngừa xử lý rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng chi nhánh NHNo&PTNT huyện Sơn Tịnh nhằm giảm thiểu tối đa tổn thất, thiệt hại + Về khơng gian, thời gian: Đề tài giới hạn phân tích thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng chi nhánh NHNo&PTNT huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2010 – 2012 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp so sánh, diễn dịch quy nạp kết hợp với thống kê mơ tả, tổng hợp, phân tích, đánh giá Dựa vào liệu có q khứ, từ sở lý luận, kế thừa kết hợp với quan sát thực tiễn, rút giải pháp cụ thể nhằm hạn chế tối đa rủi ro tín dụng cho vay ngân hàng Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Hệ thống hóa tổng kết lý luận rủi ro tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM Footer Page of 134 Header Page of 134 Khảo sát đánh giá thực trạng cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng chi nhánh NHNo&PTNT huyện Sơn Tịnh, qua đề xuất giải pháp cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hiệu chi nhánh NHTM khác Bố cục luận văn Để giải vấn đề trên, luận văn chia làm ba chương: Chương 1: Lý luận hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng NHTM Chương 2: Thực trạng hạn chê rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng chi nhánh NHNo&PTNT huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng chi nhánh NHNo&PTNT huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi TỔNG QUAN TÀI LIỆU Trong q trình nghiên cứu vận dụng lý thuyết hạn chế rủi ro tín dụng tham khảo đề tài cơng bố có nội dụng phương pháp nghiên cứu tương tự để củng cố thêm sở lý luận tính thực tiễn q trình phân tích, đánh giá, đưa giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Trƣơng Nhật Tân (03/02/2013), Hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Đầu tư Phát triển chi nhánh Gia Lai, Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng Đề tài trình bày khái niệm tín dụng ngân hàng, phân loại vai trò tín dụng Khái niệm, phân loại, đặc điểm rủi ro tín dụng Các tiêu đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Phân tích thực trạng cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh Tổng hợp phân tích tiêu nợ xấu, hạn chế ngun nhân hạn chế Nguyễn Anh Vũ (2012), Phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- CN Quảng Nam, Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 134 Header Page of 134 Luận văn nêu tồn cơng tác phòng ngừa hạn chế RRTD như: + Hệ thống kiểm tra, kiểm sốt nội chưa phát huy tốt vai trò + Việc quản lý, kiểm tra, giám sát khoản vay lỏng lẽo, chưa kịp thời + Cơng tác quản lý, đánh giá tài sản đảm bảo chưa tốt + Chất lượng cán hạn chế, chưa nắm bắt chế độ, quy chế, quy định Sự phối hợp phòng ban chưa chặt chẽ Lê Hòa Tân (2012), Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Nha Trang, Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng Luận văng qua phân tích thực trạng đơn vị tác giả nêu vướng mắc cơng tác hạn chế RRTD ngân hàng như: + Vẫn tình trạng ngân hàng tập trung vốn vay vào số khách hàng lớn, khó phân tán rủi ro Khách hàng đến giao dịch tín dụng với ngân hàng đa số khách hàng truyền thống, số lượng khách hàng chưa sử dụng tín dụng nhiều + Việc thẩm định dự án, phương án kinh doanh chất lượng thấp, thiếu thơng tin, thiếu thực tế, chưa có phân tích đánh giá độc lập theo điểm ngân hàng, có dự án việc thẩm định mang tính chép lại Chưa chủ động lựa chọn khách hàng, chọn dự án… Cơng tác tiếp thị, chăm sóc tiếp cận khách hàng có tình hình tài lành mạnh với ngân hàng cho vay phòng kinh doanh, nguồn vốn, ngoại tệ chưa tốt + Khi phát rủi ro chậm xử lý ngun nhân như: Cơng tác kiểm tra trước, sau cho vay hạn chế; cán tín dụng hạn chế mặt chun mơn việc thẩm định, phân tích đánh giá nên khơng nhận thấy dấu hiệu liên quan đến khách hàng; phận ngân hàng khơng trao đổi thơng tin thường xun; Footer Page of 134 Header Page of 134 thơng tin sử dụng phân tích tín dụng phần lớn khách hàng cung cấp + Ngân hàng chưa xây dựng tiêu chí, dấu hiệu cảnh báo rủi ro tín dụng, hệ thống phân loại nợ chủ yếu dựa vào yếu tố định lượng tức phát rủi ro phát sinh nợ q hạn + Chưa có phận chun xử lý nợ có vấn đề cách hiệu Nguyễn Thanh Hòa (2011), Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng Đề tài trình bày lý luận hoạt động tín dụng rủi ro cho vay khách hàng doanh nghiệp NHTM, tập trung làm rõ khái niệm, đặc điểm, vai trò phương thức cho vay, ngun nhân dẫn đến rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Phân tích, đánh giá từ khái qt đến cụ thể tình hình cho vay, thực trạng rủi ro cho vay ngun nhân dẫn đến rủi ro cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn chi nhánh Đà Nẵng Trên sở đó, tác giả đề xuất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro chi nhánh Ngân hàng Nguyễn Thị Mai (2011), Giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP ngồi quốc doanh VPBank Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng Đề tài trình bày lý luận hoạt động tín dụng NHTM, hệ thống lại khái niệm, tiêu chí đánh giá cách thức nhận dạng rủi ro tín dụng Phân tích, đánh giá từ khái qt đến cụ thể tình hình cấp tín dụng, thực trạng nợ xấu ngun nhân dẫn đến rủi ro tín dụng VPBank Chi nhánh Đà Nẵng Trên sở đề xuất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro chi nhánh Ngân hàng Footer Page of 134 Header Page of 134 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm cho vay tiêu dùng Khái niệm cho vay cho vay tiêu dùng Theo Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 Quốc hội Việt Nam định nghĩa “Cấp tín dụng việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng khoản tiền cam kết cho phép sử dụng khoản tiền theo ngun tắc có hồn trả nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho th tài chính, bao tốn, bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ cấp tín dụng khác”, luật định nghĩa “Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo bên cho vay giao cam kết giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định thời gian định theo thỏa thuận với ngun tắc có hồn trả gốc lãi” Cho vay tiêu dùng hình thức cho vay mà mục đích vay để tiêu dùng Cho vay tiêu dùng khoản vay nhằm tài trợ cho nhu cầu chi tiêu người tiêu dùng, bao gồm cá nhân hộ gia đình Đặc điểm cho vay tiêu dùng - Quy mơ hợp đồng cho vay thường nhỏ - Nhu cầu vay tiêu dùng khách hàng thường phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế - Khách hàng vay tiêu dùng cá nhân, hộ gia đình - Cho vay tiêu dùng có độ rủi ro cao nguồn trả nợ người vay biến động lớn, phụ thuộc vào q trình làm việc, kinh nghiêm, tài sức khỏe người vay - Tư cách khách hàng thường khó xác định - Lãi suất cho vay tiêu dùng thường cao cho vay lĩnh vực khác Footer Page of 134 Header Page of 134 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng a Khái niệm rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng “RRTD hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng khả xảy tổn thất hoạt động NH tổ chức tín dụng khách hàng khơng thực khơng có khả thực nghĩa vụ theo cam kết” b Đặc điểm rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Tín dụng cho vay tiêu dùng có rủi ro giống tín dụng thơng thường có đặc điểm sau: - Rủi ro mang tính gián tiếp Rủi ro có tính chất đa dạng phức tạp - Rủi ro có tính tất yếu 1.1.3 Phân loại rủi ro tín dụng a) Rủi ro giao dịch Là loại RRTD có ngun nhân từ hạn chế q trình giao dịch xét duyệt cho vay, đánh giá khách hàng Rủi ro giao dịch bao gồm phân rủi ro lựa chọn, rủi ro đảm bảo, rủi ro nghiệp vụ b) Rủi ro danh mục Là loại RRTD phát sinh từ hạn chế quản lý danh mục cho vay ngân hàng Rủi ro danh mục bao gồm hai phận chính: rủi ro nội rủi ro tập trung 1.1.4 Hậu a Đối với NH - Khi RRTD xảy ra, NH bị đọng vốn vốn - Thu nhập giảm làm cho việc mở rộng tín dụng gặp khó khăn - Làm giảm khả hồn trả khoản tiền gửi khách hàng đến hạn, phá kế hoạch kinh doanh ngân hàng - Làm giảm uy tín NH Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 - Nếu mức độ xảy q nghiêm trọng, nguồn vốn NH khơng đủ bù đắp, vốn khả dụng bị thiếu, lòng tin khách hàng suy giảm tất yếu dẫn tới phá sản NH b Đối với kinh tế NHTM có vai trò quan trọng kinh tế, coi mạnh máu kinh tế RRTD gây hậu nghiêm trọng cho hoạt động ngân hàng , ảnh hưởng trực tiếp đến tất ngành nghề kinh tế, làm suy yếu kinh tế 1.2 HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NHTM 1.2.1 Quan niệm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng - Phòng ngừa rủi ro + Ngăn ngừa: ngân hàng sử dụng biện pháp ngăn ngừa rủi ro xảy ra, giám sát chặt chẽ khoản vay, nâng cao chất lượng thẩm định + Né tránh : Đối với ngun nhân khách quan khơng thể thay đổi mơi trường áp dụng biện pháp né tránh, lựa chọn, điều chỉnh danh mục cho vay theo hướng thích hợp + Phân tán: Đa dạng hóa danh mục cho vay nhằm giảm thiểu, phân tán rủi ro - Xử lý rủi ro xảy nhằm giảm thiểu thiệt hại: + Giảm thiểu: ngân hàng sử dụng sách bảo đảm tiền vay, gia hạn nợ để giảm thiểu thiệt hại + Trung hòa: sử dụng cơng cụ phái sinh, hốn đổi tín dụng để hạn chế rủi ro + Chuyển giao: áp dụng biện pháp bán khoản nợ, bảo hiểm tín dụng + Tự tài trợ: sử dụng quỹ dự phòng để bù đắp tổn thất 2.1.2 Nội dung hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng NHTM Footer Page 10 of 134 Header Page 12 of 134 10 m) Áp dụng cơng nghệ thơng tin quản lý 1.2.3 Các tiêu đo lƣờng rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng NHTM a) Sự thay đổi cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo khả thu b) Mức giảm tỷ lệ nợ xấu cho vay tiêu dùng Nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu = X 100% Tổng dư nợ c) Mức tăng giảm tỷ lệ trích lập DPXLRR cho vay tiêu dùng Số tiền dự phòng cụ thể phải trích tính theo cơng thức sau: R = max {0, (A - C)} x r Trong đó: R: số tiền dự phòng cụ thể phải trích A: giá trị khoản nợ C: giá trị tài sản bảo đảm ( tùy theo loại TSĐB để áp dụng tỷ lệ tối đa xác định giá trị TSĐB ) r: tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể d) Mức giảm tỷ lệ xóa nợ ròng cho vay tiêu dùng Các khoản xóa nợ ròng Tỷ lệ xóa nợ ròng = x 100% Tổng dư nợ 1.2.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng NHTM a Nhân tố bên - Chính sách tín dụng quy trình tín dụng - Chất lượng đội ngũ nhân viên ngân hàng - Hệ thống thơng tin ngồi ngân hàng b Nhân tố bên ngồi - Ngun nhân từ trị, pháp luật - Ngun nhân từ phía mơi trường kinh tế khơng ổn định - Ngun nhân từ khách hàng: - Cạnh tranh ngân hàng - Chính sách chồng chéo Nhà nước Footer Page 12 of 134 11 Header Page 13 of 134 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT HUYỆN SƠN TỊNH TỈNH QUẢNG NGÃI 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NHNo&PTNT HUYỆN SƠN TỊNH 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.2 Cơ cấu máy tổ chức 2.1.3 Mơi trƣờng kinh doanh 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng thời gian qua Bảng 2.1: Kết kinh doanh NHNo&PTNT huyện Sơn Tịnh năm 2010 - 2012 ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu I Huy động II Dƣ nợ III Kết kinh doanh Thu nhập Thu lãi cho vay Thu lãi tiền gửi Thu từ dịch vụ Thu khác Chi phí Chi trả lãi tiền gửi Chi khác Chênh lệch thu–chi 2010 2011 2012 246.97 248.01 302.23 271.75 475.04 303.80 40.566 33.935 5.639 667 325 31.707 19.303 12.403 8.859 67.028 59.690 5.908 868 562 53.702 36.035 17.668 13.326 64.781 61.415 1.699 1.046 621 48.961 38.134 10.827 15.820 Tỷ lệ tăng giảm (%) 2011 2012 so với so với 2010 2011 22,38 57,18 9,57 1,79 65,23 75,90 4,77 30,13 72,92 69,37 86,68 42,45 50,42 -3,35 2,89 -71,24 20,51 10,50 -8,83 5,82 -38,72 18,72 (Nguồn: Báo cáo thường niên chi nhánh NHNo&PTNT Sơn Tịnh năm 2010-2012) Footer Page 13 of 134 12 Header Page 14 of 134 Qua phân tích kết hoạt động kinh doanh chi nhánh năm 2010- 2012 ta thấy hoạt động kinh doanh có chiều hướng tăng trưởng tốt lợi nhuận hàng năm tăng 2.2.1 Tình hình cho vay tiêu dùng chi nhánh NHNo&PTNT huyện Sơn Tịnh thời gian qua Bảng 2.2 Dƣ nợ cho vay tiêu dùng chi nhánh NHNo&PTNT huyện Sơn Tịnh ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Theo thời hạn cho vay - Ngắn hạn - Trung dài hạn Theo loại tiền cho vay - Dư nợ cho vay VNĐ - Dư nợ cho vay ngoại tệ Tổng dư nợ 2010 Tỷ lệ tăng, giảm (%) 2011/2010 2012/2011 2011 2012 5.075 6.928 10.721 5.736 15.027 3.480 111,25 -17,21 40,16 -39,33 12.003 16.457 18.507 37,11 12,46 0 0 12.003 16.457 18.507 37,11 12,46 (Nguồn: Báo cáo thường niên NHNo&PTNT Sơn Tịnh năm 2010-2012) Nhìn vào bảng số liệu ta thấy: tỷ lệ vay ngắn hạn tăng hàng năm chiếm tỷ trọng cao tổng dư nợ 2.2.2 Các giải pháp Chi nhánh thực để hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng a Định hướng, mục tiêu cơng tác quản lý rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng b Chính sách cho vay tiêu dùng c Triển khai thực quy trình cho vay d Tổ chức khai thác nguồn thơng tin tín dụng khách hàng vay tiêu dùng Footer Page 14 of 134 13 Header Page 15 of 134 e Phân loại nợ phù hợp 2.2.3 Kết hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng chi nhánh NHNo&PTNT huyện Sơn Tịnh a Sự thay đổi cấu dư nợ theo khả thu Bảng 2.4 Tình hình cấu dư nợ cho vay tiêu dùng từ năm 2010 - 2012 ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Tổng cộng Năm 2010 8.678 1.440 1.680 120 85 12.003 Tỷ trọng (%) 72,3 12 14 0,7 100 Năm 2011 12.343 2.304 1.481 197 132 16.457 Tỷ trọng (%) 75 14 1,2 0,8 100 Năm 2012 12.768 2.961 2.498 148 130 18.507 Tỷ trọng (%) 69 16 13,5 0,8 0,7 100% (Nguồn: Báo cáo thường niên NHNo&PTNT Tịnh năm 2010-2012) b Mức tăng giảm tỷ lệ nợ xấu cho vay tiêu dùng theo nhóm Bảng 2.5 Tình hình tăng giảm nợ xấu theo nhóm cho vay tiêu dùng từ năm 2010 – 2012 Chỉ tiêu Năm 2010 Nhóm Nhóm Nhóm Tổng 1.680 120 85 1.885 Tỷ trọng (%) 14 0,7 15,7 Năm 2011 1.481 197 132 1.810 Tỷ trọng (%) 1,2 0,8 11 ĐVT: Triệu đồng Tỷ Năm trọng 2012 (%) 2.498 13,5 148 0,8 130 0,7 2.776 15 (Nguồn: Báo cáo tổng kết chi nhánh NHNo&PTNT huyện Sơn Tịnh 2010-2012) Theo bảng số liệu 2.4, cho thấy nợ xấu cho vay tiêu dùng Chi nhánh tăng dần qua năm Năm 2010, nợ nhóm (nợ nghi ngờ) Footer Page 15 of 134 14 Header Page 16 of 134 nợ nhóm (nợ có khả vốn) chiếm tỷ trọng nhỏ, nợ nhóm (nợ tiêu chuẩn) cao Đến năm 2011 2012, ban lãnh đạo quan tâm cơng tác xử lý tổng số nợ xấu tăng cao qua năm cho thấy cơng tác phòng ngừa nợ xấu chưa phát huy tác dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro c Kết thu hồi nợ xử lý rủi ro cho vay tiêu dùng Bảng 2.6 Tình hình trích lập DPRR cho vay tiêu dùng từ năm 2010 – 20122 ĐVT:Triệu đồng STT Chỉ tiêu Nợ gốc xử lý rủi ro Thu nợ xử lý rủi ro Xử lý quỹ DPRR Nợ xấu Tỷ lệ (thu hồi nợ/nợ xấu) Năm 2010 4.189 660 670 1.885 70,56 Năm 2011 3.415 669 960 1.810 90 Năm 2012 3.701 999 1.415 2.776 86,87 (Nguồn: Báo cáo tổng kết NHNo&PTNT Sơn Tịnh năm 2010-2012) Qua bảng số liệu ta thấy tỷ lệ thu hồi nợ xấu qua năm tăng cho thấy biện pháp xử lý nợ xấu Chi nhánh có hiệu quả, tỷ lệ nợ xấu thấp thể chất lượng khoản vay có khả vốn nên làm cho tình hình tài chi nhánh ngày lành mạnh d Mức giảm tỷ lệ xóa nợ ròng Bảng 2.7 Kết xử lý RRTD cho vay tiêu dùng theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ĐVT: Triệu đồng STT Biện pháp Thu nợ Phát tài sản Xử lý quỹ dự phòng rủi ro Cơ cấu lại khoản vay khách hàng Tổng cộng (%) Năm 2010 60,12 17,58 10,34 11,96 100 Năm 2011 62,74 12,59 13,22 11,45 100 (Nguồn: Báo cáo thường niên qua năm 2010-2012) Footer Page 16 of 134 Năm 2012 58,28 16,64 14,79 10,29 100 Header Page 17 of 134 15 Hiện chi nhánh thực nhiều biện pháp xử lý nợ như: Thu nợ, Phát tài sản, Xử lý quỹ dự phòng rủi ro, Cơ cấu lại khoản vay 2.3 ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT HUYỆN SƠN TỊNH 2.3.1 Thành cơng Dư nợ cho vay tiêu dùng tăng, số lượng khách hàng có quan hệ tín dụng với chi nhánh mức cao ngày đa dạng ngành nghề Cơ cấu dư nợ tín dụng cho vay tiêu dùng dịch chuyển theo hướng an tồn hơn: tăng tỷ lệ cho vay ngắn hạn, giảm cho vay trung dài hạn Hoạt động tín dụng khách hàng vay tiêu dùng có tỷ lệ nợ q hạn nợ xấu chi nhánh ln thấp mặt chung Để đạt kết ngun nhân chủ yếu chi nhánh có giải pháp hữu hiệu cơng tác phòng ngừa hạn chế RRTD khách hàng vay tiêu dùng sau: Thứ nhất, tổ chức quy trình tín dụng rõ ràng: phòng ban phận có chức riêng phần tạo chun nghiệp quy trình tín dụng Thứ hai, thực tốt cơng tác trích lập dự phòng rủi ro, phân loại nợ theo quy định NHNN Thứ ba, chi nhánh áp dụng sách tín dụng riêng dành cho khách hàng cá nhân với sản phẩm tín dụng tương đối đa dạng 2.3.2 Hạn chế ngun nhân a) Hạn chế - Mơ hình hoạt động chi nhánh chưa hợp lý, thiếu phân bố chức nhiệm vụ chủ yếu mang tính chất hành - Hoạt động cho vay Chi nhánh phụ thuộc nhiều vào tài sản đảm bảo việc định giá TSĐB sơ sài Footer Page 17 of 134 Header Page 18 of 134 16 - Tại Chi nhánh khơng có phận xử lý nợ chun trách, có Ban xử lý nợ bao gồm cán kiêm nhiệm nhiều cơng việc có hạn chế định - Chi nhánh chưa xây dựng phương pháp nhận diện phân loại RRTD khơng thống - Nguồn thơng tin để phân tích thẩm định tín dụng hạn chế - Cơng tác thẩm định uy tín nợ nần khách hàng chưa coi trọng mức - Tổ chức quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh thực theo chế Hội sở giao tiêu cho tiêu dư nợ, nợ xấu, nợ q hạn từ đánh giá lực xếp loại lương, thưởng - Cơng tác kiểm tra, kiểm sốt sau giải ngân khơng thường xun mang tính hình thức - Cơng tác phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng b) Ngun nhân Thứ nhất, ngun nhân thuộc khách hàng - Thơng tin mà khách hàng cung cấp hạn chế - Một số khách hàng cố tình chây ì, có khả thiếu ý chí trả nợ - Do lực tài yếu khách hàng Thứ hai, ngun nhân từ mơi trường kinh tế-chính trị-xã hội - Mơi trường kinh tế chưa thực ổn định, sách chế quản lý vĩ mơ kinh tế nhà nước q trình điều chỉnh, đổi hồn thiện - Trong năm qua, nước ta thường xun phải đối phó với thiên tai, dịch bệnh dịch cúm gia cầm, bão lụt… gây khơng khó khăn cho khách hàng cá nhân Thứ ba, chưa xây dựng sách tín dụng cụ thể thích hợp với thời kỳ Footer Page 18 of 134 Header Page 19 of 134 17 Thứ tư, hiệu hoạt động cán tín dụng cơng tác thẩm định tín dụng Thứ năm, hệ thống thơng tin Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển Nơng thơn huyện Sơn Tịnh chưa hồn thiện Thứ sáu, cơng tác kiểm tra kiểm sốt sau cho vay hạn chế, qua loa, chiếu lệ KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chương 2, luận văn trình bày nội dung sơ đồ tổ chức, kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn huyện Sơn Tịnh giai đoạn 2010 - 2012; thực trạng hạn chế rủi ro cho vay tiêu dùng, cơng tác phòng ngừa xử lý nợ xấu Có thể nhận thấy cơng tác hạn chế rủi ro cho vay tiêu dùng gặt hái nhiều thành cơng, nhiên số hạn chế định cần phải khắc phục Từ đó, làm sở để đưa giải pháp, kiến nghị để khắc phục vấn đề tồn tại chi nhánh nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng mức chấp nhận trình bày chương luận văn Footer Page 19 of 134 Header Page 20 of 134 18 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT HUYỆN SƠN TỊNH TỈNH QUẢNG NGÃI 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA CHI NHÁNH NHNo&PTNT HUYỆN SƠN TỊNH TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1.1 Định hƣớng chi nhánh NHNo&PTNT huyện Sơn Tịnh thời gian tới - Hồn thành kế hoạch mà Hội sở giao cho huy động, dư nợ, chất lượng nợ, … - Xử lý tồn tại, phát triển an tồn, bền vững, tơn trọng pháp luật - Kiểm sốt chất lượng tín dụng tồn hệ thống, thực đánh giá phân loại nợ, phản ánh chất lượng tín dụng chi nhánh, kiểm sốt nợ xấu, kịp thời phát rủi ro tiềm ẩn để kịp thời có biện pháp xử lý nhằm lành mạnh hóa hoạt động kinh doanh tồn chi nhánh 3.1.2 Định hƣớng cho vay tiêu dùng chi nhánh NHNo&PTNT huyện Sơn Tịnh - Khách hàng vay tiêu dùng phải có tài sản đảm bảo - Khách hàng phải có tình hình tài lành mạnh - Cân đối vốn cố định hàng năm dành cho đầu tư khách hàng cá nhân sở chiến lược mục tiêu chung hàng năm - Xây dựng danh mục tín dụng phù hợp cho thời kỳ - Chuẩn hóa chế, sách, quy trình thủ tục cho vay, cung cấp dịch vụ cho khách hàng đảm bảo thống nhất, chặt chẽ, đầy đủ yếu tố pháp lý - Đa dạng hóa ngành nghề, khách hàng vay phương thức cho vay - Chuẩn hóa chế, sách, quy trình thủ tục cho vay, cung Footer Page 20 of 134 Header Page 21 of 134 19 cấp dịch vụ cho khách hàng đảm bảo thống nhất, chặt chẽ, đầy đủ yếu tố pháp lý - Xây dựng gói sản phẩm phù hợp đa dạng: cho vay, thấu chi, bảo lãnh… - Xây dựng hệ thống chấm điểm xếp hạng tín nhiệm nội 3.1.3 Định hƣớng hạn chế RRTD hoạt động cho vay tiêu dùng - Thực mục tiêu phương châm kinh doanh “ tăng trưởng bền vững -chất lượng - hiệu - an tồn” ngun tắc đảm bảo cơng tác tín dụng an tồn hiệu quả, chủ động gắn tăng trưởng tín dụng với kiểm sốt chất lượng tín dụng; tăng tỷ trọng tín dụng bán lẻ, cho vay ngắn hạn, nâng tỷ trọng cho vay có tài sản đảm bảo, chấp hành nghiêm chỉnh quy định NHNo&PTNT Việt Nam giao dịch giới hạn tín dụng quy định trong quy trình dịch vụ - Thực phân loại nợ xấu, phân loại khách hàng, định hạng xếp loại khách hàng, kiên khơng cho vay khách hàng yếu kém, làm ăn khơng hiệu quả, chây ỳ trả nợ, hoạt động thiếu minh bạch… - Thực quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy chế ủy quyền phán giới hạn, cấu tín dụng đề Đảm bảo thực ngun tắc, tiêu chuẩn điều kiện tín dụng cho vay - Tăng cường cơng tác kiểm tra tín dụng tất khâu trước, sau cho vay nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, hán chế rủi ro tới mức thấp Thường xun đánh giá, phân tích thực trạng khoản vay, đặc biệt khoản NQH, khoản vay có tiềm ẩn rủi ro - Tăng cường giám sát hoạt động đảm bảo tính tn thủ cẩn trọng đặc biệt hoạt động tín dụng - Tập trung đánh giá phân tích khách hàng hoạt động chi nhánh, kể khách hàng khơng hoạt động tiền gửi để có sách Footer Page 21 of 134 Header Page 22 of 134 20 thu hút khách hàng hoạt động khép kín chi nhánh 3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT HUYỆN SƠN TỊNH 3.2.1 Đa dạng hóa hình thức cho vay, đối tƣợng khách hàng, điều kiện đảm bảo cho vay tiêu dùng Việc mở rộng cho vay tiêu dùng quan trọng, lợi ích từ hình thức cho vay tiềm có lợi cho người tiêu dùng, cho ngân hàng cho kinh tế Vì cần đa dạng hóa hình thức cho vay để đáp ứng cho nhiều đối tượng khách hàng khác 3.2.2 Chấp hành qui trình tín dụng cho vay tiêu dùng 3.2.3 Nâng cao chất lƣợng phân tích, thẩm định tín dụng cho vay tiêu dùng 3.2.4 Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm dấu hiệu rủi ro tín dụng Các dấu hiệu RRTD cần lưu ý: - Đề nghị gia hạn điều chỉnh kì hạn nợ nhiều lần với lý khơng đáng - Đề nghị tăng thêm hạn mức vay thêm với lý khơng đáng bất chấp lãi suất cao - Thanh tốn lãi, nợ gốc khơng thời hạn - Tài sản đảm bảo sụt giảm giá trị, khơng đủ tiêu chuẩn 3.2.5 Nâng cao hiệu quả, hiệu lực cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội Đối với cơng tác kiểm tra nội bộ: Cần có làm rõ trách nhiệm phận kiểm tra kiểm tốn nội ngân hàng cán vay vốn Ngồi để nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát nội Đối với cơng tác giám sát việc sử dụng vốn vay: NH cần phải tổ chức theo dõi chặt chẽ việc sử dụng vốn vay khách hàng Nếu phát Footer Page 22 of 134 Header Page 23 of 134 21 khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích cán giám sát kiến nghị thu hồi nợ trước hạn chuyển nợ q hạn 3.2.6 Hồn thiện cơng tác phân loại nợ, trích lập xử lý quỹ DPRR tín dụng cho vay tiêu dùng : Phân loại nợ vay việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn phù hợp với quy định NHNN chuẩn mực quốc tế để phân chia thành nhóm nợ vay tương ứng với mức độ rủi ro khoản vay, từ có biện pháp quản lý, xử lý rủi ro cho khoản nợ Đối với việ Chi nhánh cần cải tiế DPRR theo hướng: Trích lập khoản dự phòng chung cho hoạt động nghiệp vụ, Dự phòng cụ thể Đối với việc sử dụng quỹ DPRR để cần tăng cường tính chủ động, thẩm quyền Chi nhánh việc sử dụng quỹ dự phòng để ẩm quyền Giám đốc chi nhánh số trường hợp xố nợ gốc, lãi thay phải trình Tổng giám đốc nay) 3.2.7 Sử dụng cơng cụ bảo hiểm cách thích hợp 3.2.8 Có sách quản lý nhân phù hợp, trọng nâng cao trình độ lực, đạo đức nghề nghiệp cán nhân viên làm cơng tác tín dụng 3.2.9 Tăng cƣờng cập nhật, phân tích khai thác nguồn thơng tin tín dụng cho vay tiêu dùng 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Hồn thiện hệ thống pháp luật ngân hàng Điều hành sách tiền tệ hiệu 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc Cần đẩy nhanh tiến trình cấu lại lành mạnh hóa tài Nghiên cứu triển khai cơng cụ bảo hiểm tín dụng Footer Page 23 of 134 Header Page 24 of 134 22 Cần hồn thiện văn quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng tỷ lệ đảm bảo an tồn Tăng cường cơng tác tra NHNN 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam - Thực tốt cơng tác dự báo định hướng tín dụng cho chi nhánh giai đoạn phát triển kinh tế, tránh tình trạng rủi ro tín dụng xảy nhiều chi nhánh có khuyến cáo - Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển Nơng thơn Việt Nam nên có biện pháp nhằm thực đa dạng hóa sản phẩm, tập trung nhiều vào hướng phát triển dịch vụ - Nâng cao lực cơng nghệ Để phát huy hiệu hoạt động kinh doanh, Agribank Việt Nam cần xây dựng chiến lược cơng nghệ dài hạn, tận dụng tối đa hiệu cơng nghệ dựa lợi quy mơ đồng thời góp phần giảm thiểu lãng phí đầu tư khơng đồng - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nói chung chất lượng đội ngũ người làm cơng tác cho vay nói riêng - Là đầu mối thơng tin, Agribank Việt Nam giúp cho tất chi nhánh hệ thống trao đổi thơng tin với nhau, việc giúp cho cán ngân hàng nâng cao khả năng, trình độ hiểu biết, cọ xát, tăng tính nhạy bén nghiệp vụ, sáng tạo việc đưa biện pháp giải rủi ro tín dụng nhằm nâng cao lợi nhuận khả cạnh tranh với ngân hàng khác Footer Page 24 of 134 Header Page 25 of 134 23 KẾT LUẬN Từ lý luận chung hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại, với thực tiễn diễn chi nhánh Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển Nơng thơn huyện Sơn Tịnh, với đề tài “Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng chi nhánh Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển Nơng thơn huyện Sơn Tịnh”, số giải pháp nhằm tăng cường hạn chế rủi ro tín dụng đưa như: Hồn thiện sách tín dụng, trọng vào cơng tác cán bộ, hồn thiện hệ thống thu thập, xử lý thơng tin, đẩy mạnh cơng tác thẩm định tín dụng, nâng cao hiệu cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội Đồng thời, để hỗ trợ ngân hàng tăng cường hạn chế rủi ro tín dụng, số kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển Nơng thơn Việt Nam đề cập luận văn Với mục tiêu nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam – Chi nhánh huyện Sơn Tịnh, từ xây dựng hệ thống quản lý nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng chi nhánh phù hợp với quy định quản lý Nhà nước, ngành theo thơng lệ, chuẩn mực quốc tế, phạm vi đề tài, luận văn trình bày số nội dung: Thứ nhất, vấn đề lý luận rủi ro hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng, qua nhận thức cần thiết phải hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam – Chi nhánh huyện Sơn Tịnh Thứ hai, phân tích thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam – Chi nhánh huyện Sơn Tịnh từ kết đạt được, hạn chế ngun nhân tồn Footer Page 25 of 134 Header Page 26 of 134 24 Cuối cùng, sở phân tích thực trạng, vấn đề tồn hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam – Chi nhánh huyện Sơn Tịnh Footer Page 26 of 134 ... RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NHNo& PTNT HUYỆN SƠN TỊNH TỈNH QUẢNG NGÃI 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA CHI NHÁNH NHNo& PTNT HUYỆN SƠN... Tình hình cho vay tiêu dùng chi nhánh NHNo& PTNT huyện Sơn Tịnh thời gian qua Bảng 2.2 Dƣ nợ cho vay tiêu dùng chi nhánh NHNo& PTNT huyện Sơn Tịnh ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Theo thời hạn cho vay - Ngắn... DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NHNo& PTNT HUYỆN SƠN TỊNH 3.2.1 Đa dạng hóa hình thức cho vay, đối tƣợng khách hàng, điều kiện đảm bảo cho vay tiêu dùng Việc mở rộng cho vay tiêu dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHNO & PTNT huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHNO & PTNT huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHNO & PTNT huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay