Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ông Ích Khiê

26 92 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 14:02

Header Page of 134 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VƯƠNG VŨ HOÀNG TUẤN HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ÔNG ÍCH KHIÊM Chuyên ngành: TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 134 Header Page of 134 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học : TS HỒ HỮU TIẾN Phản biện 1: PGS TS LÂM CHÍ DŨNG Phản biện 2: TS VÕ DUY KHƯƠNG Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 15 tháng 12 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 134 Header Page of 134 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Agribank NHTM hàng đầu nước ngân hàng có mạng lưới rộng lớn Trong hoạt động tín dụng KH chủ yếu ngân hàng KH doanh nghiệp chiếm tỉ trọng lớn tổng dư nợ cho vay Hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp vấn đề quan trọng tiến hành thường xuyên HĐKD Agribank nói chung Chi nhánh Agribank Ông Ích Khiêm nói riêng Tuy nhiên, thời gian qua cho thấy rủi ro tín dụng hoạt động cho vay doanh nghiệp Chi nhánh Agribank Ông Ích Khiêm chưa kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng có xu hướng ngày gia tăng Chính yêu cầu cấp bách đặt rủi ro tín dụng phải quản lý, kiểm soát mà cụ thể hoạt động hạn chế RRTD cho vay doanh nghiệp phải thực cách khoa học có hiệu hơn, phạm vi rủi ro mức thấp chấp nhận nhằm giảm thiểu thiệt hại phát sinh từ rủi ro cho vay doanh nghiệp tăng thêm lợi nhuận từ hoạt động tín dụng Góp phần nâng cao chất lượng tín dụng cho vay doanh nghiệp uy tín lợi HĐKD Chi nhánh Agribank Ông Ích Khiêm Xuất phát từ thực tiễn trên, định chọn đề tài nghiên cứu “Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Ông Ích Khiêm” làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu luận văn làm sáng tỏ vấn đề sau: Luận văn góp phần hệ thống hoá lý luận hạn chế Footer Page of 134 Header Page of 134 RRTD cho vay DN NHTM Dựa tảng lý luận hạn chế RRTD cho vay DN để phân tích, đánh giá thực trạng hạn chế RRTD cho vay DN Chi nhánh Agribank Ông Ích Khiêm Trên sở tác giả nghiên cứu đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế RRTD hoạt động cho vay DN Chi nhánh Agribank Ông Ích Khiêm Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Là vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động hạn chế RRTD cho vay DN NHTM Phạm vi nghiên cứu: Chi nhánh Agribank Ông Ích Khiêm giai đoạn 2010-2012 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh, để phân tích thực tế thực trạng hạn chế RRTD cho vay DN Chi nhánh Agribank Ông Ích Khiêm nhằm làm rõ vấn đề nghiên cứu Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu phần kết luận, luận văn trình bày gồm có chương: Chương 1: Lý luận hạn chế RRTD cho vay DN NHTM Chương 2: Thực trạng hoạt động hạn chế RRTD cho vay DN Chi nhánh Agribank Ông Ích Khiêm Chương 3: Giải pháp hạn chế RRTD cho vay DN Chi nhánh Agribank Ông Ích Khiêm Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 134 Header Page of 134 CHƯƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NHTM 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm đặc điểm doanh nghiệp Theo điều luật doanh nghiệp 2005/QH 11 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005: “Doanh nghiệp tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật nhằm mục đích thực hoạt động kinh doanh.” [4,tr.9] Trong giao dịch với ngân hàng, doanh nghiệp có đặc điểm sau: Thứ nhất: Trong NH, KHDN đối tượng KH thường chiếm tỷ trọng nhỏ mặt số lượng chiếm tỷ trọng lớn mặt doanh số giao dịch Thứ hai: Thông tin tài KH doanh nghiệp rõ ràng thể qua báo cáo tài 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm cho vay doanh nghiệp a Khái niệm cho vay doanh nghiệp Khái niệm tín dụng: Theo điều Luật TCTD năm 2010 “Cấp tín dụng việc thoả thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng khoản tiền cam kết cho phép sử dụng khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao toán, bảo lãnh NH nghiệp vụ cấp tín dụng khác” b Đặc điểm cho vay doanh nghiệp Số lượng KH DN hoạt động cho vay tổ chức tín dụng so với tổng số KH tổ chức tín dụng Footer Page of 134 Header Page of 134 Quy mô dư nợ KH KH lớn, nhu cầu vốn vay đa dạng mặt quy mô thường thể kỳ hạn vay vốn bao gồm cho vay ngắn hạn, trung hạn dài hạn Các hình thức vay vốn khác Thông tin KH doanh nghiệp đầy đủ thuận lợi cho ngân hàng thường DN cung cấp qua báo cáo tài từ nguồn thông tin CIC Ngân hàng dễ dàng việc kiểm soát trình sử dụng vốn vay, thông qua việc sử dụng vốn vay KH cung cấp loại hóa đơn chứng từ có liên quan dòng tiền kiểm tra dễ dàng Khả rủi ro tín dụng cao đặc biệt cho vay doanh nghiệp có quy mô lớn NH đầu tư vốn cho dự án / phương án lớn nên rủi ro xảy dẫn đến thất thoát nguồn vốn lớn Thông qua cho vay DN ngân hàng có điều kiện tiếp cận cung cấp dịch vụ phụ khác cho vay Chi phí cho vay DN cao phải trích chi phí thẩm định, kiểm tra, giám sát trình sử dụng vốn, chi phí trích lập DPXLRR lớn 1.1.3 Khái niệm rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp NHTM Theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 Thống đốc NHNN: “ Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng khả xảy tổn thất hoạt động ngân hàng TCTD KH không thực khả thực nghĩa vụ theo cam kết” RRTD cho vay DN khả xảy tổn thất hoạt động NH TCTD DN không thực khả thực nghĩa vụ theo cam kết HĐTD Footer Page of 134 Header Page of 134 1.1.4 Đặc điểm phân loại rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp NHTM a Đặc điểm rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp NHTM Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp mang tính tất yếu Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp mang tính gián tiếp Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp có tính chất đa dạng phức tạp b Phân loại rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp NHTM 1.1.5 Nguyên nhân hậu rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp a Nguyên nhân rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp - Nhóm nguyên nhân thuộc lực quản trị ngân hàng - Nhóm nguyên nhân thuộc KH - Nhóm nguyên nhân khách quan liên quan đến môi trường bên b Hậu rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Đối với ngân hàng thương mại Đối với kinh tế - xã hội 1.2 NỘI DUNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NHTM 1.2.1 Nội dung hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp a Xây dựng sách tín dụng theo hướng an toàn b Tổ chức thực hoạt động cho vay theo quy trình cho vay Footer Page of 134 Header Page of 134 c Các biện pháp xử lý để hạn chế tổn thất RRTD cho vay DN gây d Các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng khác 1.2.2 Các tiêu phản ảnh kết hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp NHTM - Sự thay đổi cấu dư nợ theo khả thu - Mức giảm tỷ lệ nợ xấu/ Tổng dư nợ - Mức giảm tỷ lệ xoá nợ ròng/ Tổng dư nợ - Mức giảm tỷ lệ lãi treo/Tổng dư nợ 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp a Nhân tố bên - Tổ chức máy quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp - Quy trình cho vay DN - Quy mô cho vay DN - Nguồn thông tin tín dụng doanh nghiệp - Công nghệ ngân hàng b Nhân tố bên - Các nhân tố từ phía KH doanh nghiệp - Môi trường kinh tế - Xã hội - Môi trường pháp lý - Sự cạnh tranh ngân hàng thương mại KẾT LUẬN CHƯƠNG Footer Page of 134 Header Page of 134 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NHNo VÀ PTNT ÔNG ÍCH KHIÊM 2.1 GIỚI THIỆU CHI NHÁNH AGRIBANK ÔNG ÍCH KHIÊM 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Chi nhánh Agribank Ông Ích Khiêm 2.1.2 Cơ cấu tổ chức, chức nhiệm vụ 2.1.3 Tình hình HĐKD Chi nhánh Agribank Ông Ích Khiêm giai đoạn từ năm 2010-2012 a Hoạt động huy động vốn Tình hình huy động vốn Chi nhánh Agribank Ông Ích Khiêm tăng trưởng mạnh giai đoạn từ năm 2010-2012 Tính đến thời điểm 31/12/2012, tổng nguồn vốn huy động đạt 149.542 triệu đồng, tăng 27% so với năm 2011 tăng 74,6% so với năm 2010 Trong đó, nguồn vốn ngắn hạn năm 2012 đạt 126.296 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 84,5%/tổng nguồn vốn, nguồn vốn trung dài hạn chiếm tỷ trọng 15,5%/tổng nguồn vốn Trong cấu nguồn vốn chi nhánh, tiền gửi từ tổ chức kinh tế năm 2012 chiếm tỷ trọng 12%/tổng nguồn vốn, tiền gửi, nguồn tiền gửi từ dân cư chiếm tỷ trọng cao chiếm tỷ trọng 88%/tổng nguồn vốn chứng tỏ chi nhánh trọng hoạt động huy động vốn, hoạt động tiết kiệm tiền gửi đối tượng KH dân cư nguồn tiền gửi mang tính ổn định cao so với nguồn tiền gửi KH từ tổ chức kinh tế, tạo tính bền vững cho chi nhánh Như vậy, thấy nguồn vốn Chi nhánh Agribank Ông Ích Khiêm tăng trưởng ổn định bềnh vững qua năm Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 b Hoạt động cho vay Chi nhánh Agribank Ông Ích Khiêm Trong năm, dư nợ tín dụng chi nhánh có mức tăng trưởng, năm sau cao năm trước với tốc độ tăng trưởng năm 2011/2010 0,11% 2012/2011 0,21% Tuy nhiên, cấu dư nợ chưa hợp lý, tỷ trọng dư nợ vay trung dài hạn tổng dư nợ mức thấp Nợ xấu năm 2010: 1.456 triệu đồng chiếm tỷ lệ 1,16 %, Đến năm 2012 nợ xấu mức: 1.794 triệu đồng chiếm tỷ lệ 1,06 % đảm bảo theo quy định (
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ông Ích Khiê, Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ông Ích Khiê, Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ông Ích Khiê

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay