Hạn chế nợ xấu trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh Phú Yê

26 88 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 14:02

Header Page of 134 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VŨ THỊ KIM OANH HẠN CHẾ NỢ XẤU TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH TỈNH PHÚ YÊN Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng, Năm 2013 Footer Page of 134 Header Page of 134 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN MẠNH TOÀN Phản biện 1: PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG Phản biện 2: TS NGUYỄN TRƯỜNG GIANG Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại Học Đà Nẵng vào ngày 15 tháng 12 năm 2013 * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại Học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 134 Header Page of 134 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong rủi ro thường xuyên mà Ngân hàng phải đối mặt, rủi ro từ khoản nợ xấu hoạt động cho vay nhân tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến kết hoạt động kinh doanh sức cạnh tranh ngân hàng thị trường tiền tệ Do đó, hạn chế nợ xấu phát sinh xử lý nợ xấu phát sinh trở nên cấp thiết hết bối cảnh khủng hoảng tài toàn cầu Qua nhiều năm hình thành phát triển NHTMCP Đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Yên không ngừng đổi chất lượng góp phần không nhỏ vào đổi hệ thống ngân hàng Đầu tư phát triển phát triển tỉnh Phú Yên Tỷ lệ nợ xấu từ 2010 đến 2012 có dấu hiệu ngày tăng NHTMCP ĐT&PT chi nhánh Phú Yên áp dụng nhiều biện pháp để hạn chế nợ xấu, nhiên kết chưa đạt theo mục tiêu đề ra.Xuất phát từ lý nêu trên, tác giả định chọn đề tài "Hạn chế nợ xấu cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Đầu tư Phát triển chi nhánh tỉnh Phú Yên" để nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài Nghiên cứu vấn đề lý luận hạn chế nợ xấu khách hàng doanh nghiệp NHTM Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng hạn chế nợ xấu khách hàng doanh nghiệp NHTMCPĐT&PT chi nhánh Phú Yên giai đoạn 2010-2012 Đề xuất hệ thống giải pháp kiến nghị nhằm hạn chế nợ xấu khách hàng doanh nghiệp NHTMCPĐT&PT chi nhánh Phú Yên để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCPĐT&PT chi nhánh Phú Yên cho năm Footer Page of 134 Header Page of 134 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề lý luận thực tiễn hạn chế nợ xấu cho vay khách hàng doanh nghiệp NHTMCPĐT&PT chi nhánh Phú Yên - Phạm vi nghiên cứu: Về nội dung: đề tài tập trung vào nội dung phòng ngừa xử lý nợ xấu cho vay khách hàng doanh nghiệp, không bao gồm tất vấn đề quản trị rủi ro tín dụng Nghiên cứu thu thập số liệu công tác hạn chế nợ xấu cho vay khách hàng doanh nghiệp NHTMCPĐT&PT chi nhánh Phú Yên khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2012 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp luận vận dụng trình nghiên cứu: phương pháp tổng hợp, thống kê, phân tích diễn giải quy nạp để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Hệ thống hóa tổng kết lý luận phòng ngừa xử lý nợ xấu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại - Đánh giá thực trạng trạng công tác phòng ngừa xử lý nợ xấu; phân tích nguyên nhân dẫn đến nợ xấu NHTMCPĐT&PT chi nhánh Phú Yên - Đề xuất giải pháp nhằm phòng ngừa xử lý nợ xấu NHTMCPĐT&PT chi nhánh Phú Yên Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận hạn chế nợ xấu cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại Footer Page of 134 Header Page of 134 - Chương 2: Thực trạng hạn chế nợ xấu cho vay khách hàng doanh nghiệp NHTMCPĐT&PT chi nhánh Phú Yên - Chương 3: Giải pháp hạn chế nợ xấu cho vay khách hàng doanh nghiệp NHTMCPĐT&PT chi nhánh Phú Yên CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ NỢ XẤU TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1.1 Tín dụng ngân hàng a Khái niệm tín dụng ngân hàng Theo Luật Các tổ chức tín dụng 2010, hoạt động cấp tín dụng việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng khoản tiền cam kết cho phép sử dụng khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao toán, bảo lãnh ngân hàng hoạt động cấp tín dụng khác b Đặc điểm tín dụng ngân hàng - Về hình thức biểu hiện: hoạt động tín dụng ngân hàng thực hình thái tiền tệ gồm tiền mặt bút tệ - Chủ thể quan hệ tín dụng ngân hàng: tổ chức tín dụng đóng vai trò là chủ thể trung tâm Ngân hàng vừa thực vai trò chủ thể vay huy động vốn vừa thực vai trò chủ thể cho vay khâu phân phối cho vay Trong kinh tế thị trường, tín dụng ngân hàng trở thành loại tín dụng phổ biến, đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn cho kinh tế, tín dụng ngân hàng không đáp ứng vốn ngắn hạn cho khách hàng mà Footer Page of 134 Header Page of 134 cấp vốn trung, dài hạn Ngoài tín dụng ngân hàng đáp ứng phần nhu cầu tiêu dùng cá nhân 1.1.2 Tín dụng doanh nghiệp a Khái niệm doanh nghiệp Tại Việt Nam, theo Luật Doanh nghiệp 2005 doanh nghiệp hiểu sau: "Doanh nghiệp tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật nhằm mục đích thực hoạt động kinh doanh" b Khái niệm, đặc điểm tín dụng doanh nghiệp - Khái niệm: tín dụng doanh nghiệp hình thức cấp tín dụng cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp - Đặc điểm: + Số tiền cho vay lớn, thời gian xét duyệt cho vay dài + Bộ hồ sơ cho vay phức tạp hơn, bao gồm: hồ sơ pháp lý, hồ sơ kinh tế, hồ sơ vay vốn hồ sơ bảo đảm tiền vay + Chi phí cho vay thấp + Thu thập thông tin dễ dàng: thu thập từ nhiều nguồn: từ báo cáo tài chính, từ đối tác doanh nghiệp, từ quan chức năng, từ CIC… c Phân loại tín dụng doanh nghiệp Căn vào hình thức tín dụng: - Cho vay: + Cho vay lần: + Cho vay theo HMTD + Cho vay dự án đầu tư + Cho vay hợp vốn - Chiết khấu - Bảo lãnh - Bao toán Footer Page of 134 Header Page of 134 - Cho thuê tài Căn vào thời hạn tín dụng: - Tín dụng ngắn hạn - Tín dụng trung hạn - Tín dụng dài hạn Căn vào mức độ tín nhiệm khách hàng - Tín dụng đảm bảo tài sản - Tín dụng không đảm bảo tài sản Phân loại khác 1.2 TỔNG QUAN VỀ NỢ XẤU 1.2.1 Khái niệm nợ xấu a Theo thông lệ quốc tế Theo định nghĩa nợ xấu Phòng thống kê – Liên hiệp quốc: Một khoản nợ xấu coi nợ xấu hạn trả lãi và/ gốc 90 ngày; khoản lãi chưa trả lãi từ 90 ngày trở lên nhập gốc, tái cấp vốn trả chậm theo thỏa thuận; khoản toán hạn 90 ngày có lý chắn để nghi ngờ khả khoản vay toán đầy đủ Về bản, nợ xấu xác định dựa yếu tố: (i) hạn 90 ngày (ii) khả trả nợ nghi ngờ Đây coi định nghĩa Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) áp dụng phổ biến giới b Theo quy định nước Theo định 493/2005 Thống đốc ngân hàng nhà nước ngày 22/4/2005 phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng; định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007 việc sửa đổi, bổ sung số điều định 493 nợ xấu định nghĩa sau: Footer Page of 134 Header Page of 134 Nợ xấu khoản nợ phân loại vào nhóm (nợ tiêu chuẩn), nhóm (nợ nghi ngờ), nhóm (nợ có khả vốn) Nợ xấu theo định nghĩa Việt Nam xác định dựa theo yếu tố: (i) hạn 90 ngày (ii) khả trả nợ suy giảm Đây coi định nghĩa VAS tiếp cận với chuẩn mực quốc tế 1.2.2 Các tiêu chí nhận biết nợ xấu Việc xác định khoản nợ xấu thông thường NHTM đánh giá , phân tích sở hai tiêu chí chủ yếu: tiêu chí định lượng tiêu chí định tính a Tiêu chí định lượng: tiêu chí NHTM sử dụng để phân tích, đánh giá khoản cho vay dựa sở thời gian hạn khoản cho vay Theo thông lệ quốc tế, áp dụng phương pháp này, khoản nợ xếp vào năm nhóm sau: - Nhóm 1- Nợ đủ tiêu chuẩn - Nhóm 2- Nợ cần - Nhóm 3- Nợ tiêu chuẩn - Nhóm 4- Nợ nghi ngờ - Nhóm 5- Nợ có khả vốn Theo tiêu chí định lượng, khoản nợ xếp vào nhóm 3,4 xác định khoản nợ xấu b Tiêu chí định tính: Là tiêu chí NHTM sử dụng để phân tích, đánh giá khoản nợ dựa sở khả trả nợ khách hàng cách toàn diện Các NHTM vào khả trả nợ khách hàng để đánh giá chất lượng khoản vay khách hàng xếp khoản nợ vào nhóm phù hợp với mức độ rủi ro tương ứng Footer Page of 134 Header Page of 134 1.2.3 Tác động nợ xấu a Đối với ngân hàng thương mại - Gia tăng dự phòng rủi ro - Giảm tỷ lệ lợi nhuận doanh thu - Rủi ro khoản, kỳ hạn, rủi ro đổ vỡ hệ thống gia tăng b Đối với kinh tế Tác động nợ xấu kinh tế tác động gián tiếp thông qua mối quan hệ: Ngân hàng- khách hàng- kinh tế Theo đó, nợ xấu làm ảnh hưởng đến khả khai thác cung ứng vốn cho kinh tế ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng 1.3 HẠN CHẾ NỢ XẤU TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NHTM 1.3.1 Quan điểm nội dung hạn chế nợ xấu khách hàng doanh nghiệp a Phòng ngừa nợ xấu - Xây dựng mô hình quản lý rủi ro tín dụng có hiệu - Tuân thủ quy trình tín dụng - Chấm điểm xếp loại khách hàng b Xử lý nợ xấu Quy trình xử lý nợ xấu ngân hàng thể qua bước sau: Bước 1: Đánh giá khả trả nợ khách hàng: Đây xác định nhanh khả khách hàng việc giải vấn đề dẫn đến nợ xấu Bước 2: Đánh giá khả tồn tại: Cán tín dụng tiến hành phân tích chi tiết toàn nội dung liên quan đến khách hàng để đưa định khai thác hay lý bắt buộc Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 Bước 3: Biện pháp xử lý: + Biện pháp xử lý khoản nợ cứu vãn + Biện pháp xử lý khoản nợ cứu vãn Bước 4: Phê duyệt lãnh đạo ngân hàng: Các công việc thực sở có phê duyệt lãnh đạo ngân hàng Bước 5: Giám sát kiểm soát: Cán tín dụng thực việc giám sát kiểm soát khách hàng vay vốn việc thực kế hoạch sản xuất kinh doanh mới, theo nội dung hai bên chấp thuận kế hoạch Bước 6: Thu nợ lý hợp đồng: Cán tín dụng tiến hành thu nợ lý hợp đồng 1.3.2 Tiêu chí đánh giá kết hạn chế nợ xấu cho vay khách hàng doanh nghiệp a Tiêu chí đánh giá phòng ngừa nợ xấu a1 Mức giảm tỷ lệ nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu = Tổng nợ xấu /Tổng dư nợ a2 Sự thay đổi tổng cấu nhóm nợ xấu Nợ xấu bao gồm khoản nợ nhóm 3,4,5 Trong đó: nợ nhóm nợ tiêu chuẩn, nợ nhóm nợ nghi ngờ nợ nhóm nợ có khả vốn Nếu cấu thay đổi theo hướng nợ nhóm 4, nhóm chiếm tỷ trọng thấp tổng nợ xấu chứng tỏ ngân hàng nỗ lực công tác phòng ngừa nợ xấu ngược lại b Tiêu chí đánh giá xử lý nợ xấu b1 Mức giảm tỷ lệ xóa nợ ròng Tỷ lệ xóa nợ ròng= Xóa nợ ròng/ tổng dư nợ Trong đó: Xóa nợ ròng = Dư nợ khoản vay xóa nợ - giá trị thu hồi (bao gồm phần thu từ tài sản đảm bảo) Footer Page 10 of 134 Header Page 12 of 134 10 - Đạo đức trình độ chuyên môn cán tín dụng: Nếu cán tín dụng không đủ lực, phẩm chất không đánh giá xác cố tình cho vay khách hàng yếu kém; phương án, dự án hiệu dẫn đến nợ xấu - Công tác kiểm tra kiểm soát nội ngân hàng chưa trọng: Kiểm tra, kiểm soát nội có điểm mạnh tra NHNN tính thời gian nhanh chóng, kịp thời vừa phát sinh vấn đề tính sâu sát người kiểm tra nội Kiểm tra nội cần phải xem hệ thống “thắng” cỗ xe tín dụng Hệ thống kiểm tra nội mạnh an toàn, hiệu tránh cho cỗ xe khỏi vào ngã rẽ rủi ro b Nhóm nhân tố môi trường bên ngân hàng - Môi trường kinh tế vĩ mô: Mọi biến động kinh tế vĩ mô điều hành sách tiền tệ có tác động đến quy mô chất lượng huy động cho vay - Môi trường pháp lý: Một hệ thống pháp lý ổn định để tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng hoạt động hiệu quả, ngăn chặn kịp thời rủi ro, tiêu cực xảy ra, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng đồng thời NHNN kiểm soát ổn định tiền tệ quốc gia CHƯƠNG THỰC TRẠNG HẠN CHẾ NỢ XẤU TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH TỈNH PHÚ YÊN 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG ĐT&PT CHI NHÁNH TỈNH PHÚ YÊN 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng ĐT&PT chi nhánh tỉnh Phú Yên Footer Page 12 of 134 Header Page 13 of 134 11 2.1.2 Khái quát tình hình kinh doanh Ngân hàng ĐT&PT chi nhánh tỉnh Phú Yên Bảng 2.1 Kết kinh doanh BIDV- chi nhánh Phú Yên ĐVT: Triệu đồng, % Chỉ tiêu STT Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 2011 so với 2010 2012 so với 2011 ± % ± % Tổng nguồn vốn 882.018 965.114 1.112.525 83.096 9.42% 147.411 15.27% - Tiền gửi TCKT 423.365 407.860 490.597 -15.505 -3.66% 82.737 20.29% 48% 42% 44% 458.653 557.254 621.928 98.601 21.50% 64.674 12% 52% 58% 56% Tổng dư nợ 1.595.919 1.643.449 1.564.673 47.530 3.0% -78.776 -4.79% Dư nợ ngắn hạn 1.068.911 1.173.622 1.167.357 104.711 9.8% -6.265 -0.53% 66.98% 71.41% 74.61% Nợ xấu 59.970 98.674 334.767 38.704 65% 236.093 239% Tỷ lệ nợ xấu 3.76% 6.00% 21.40% Tỷ trọng/ tổng nguồn vốn - Tiền gửi dân cư Tỷ trọng/ tổng nguồn vốn Tỷ trọng/tổng dư nợ Kết kinh doanh 4.1 Tổng thu nhập 341.502 454.280 387.097 112.778 33.0% -67.183 -14.8% Thu từ tín dụng 213.105 262.244 197.574 49.139 23.1% -64.670 -24.7% 4.2 Tổng chi phí 324.217 451.345 383.560 127.128 39.2% -67.785 -15.0% 4.3 Lợi nhuận sau thuế 12.964 2.201 2.653 -10.763 -83.0% 452 20.5% (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh BIDV Phú Yên) Qua bảng số liệu ta thấy lợi nhuận sau thuế chi nhánh giảm qua năm chủ yếu thu từ hoạt động tín dụng chiếm 50% Trong điều kiện tình hình kinh tế khó khăn với cạnh tranh gay gắt TCTD địa bàn kèm theo nợ xấu chi nhánh tăng cao qua năm lợi nhuận chi nhánh đạt đáng ghi nhận Footer Page 13 of 134 Header Page 14 of 134 12 2.2 TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ĐT&PT CHI NHÁNH TỈNH PHÚ YÊN 2.2.1 Quy trình cho vay doanh nghiệp Ngân hàng ĐT&PT chi nhánh tỉnh Phú Yên BIDV Phú Yên thực quy trình cho vay số 3999/QĐ-QLTD1, ngày 14/07/2009 BIDV (gọi tắt quy trình 3999), quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp tín dụng khách hàng doanh nghiệp Quy trình 3999 tách bạch khâu khởi tạo- thẩm định đánh giá phê duyệt- quản trị tác nghiệp nhằm kiểm tra giám sát trình vay vốn khách hàng Theo mô hình phòng nghiệp vụ độc lập, khách quan việc cấp tín dụng khách hàng 2.2.2 Tình hình cho vay doanh nghiệp Ngân hàng ĐT&PT chi nhánh tỉnh Phú Yên Bảng 2.2: Dư nợ cho vay doanh nghiệp phân theo thời hạn cho vay ĐVT: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Năm 2010 Số tiền Tỷ trọng Năm 2011 Số tiền Tỷ trọng Năm 2012 Số tiền Tỷ trọng Ngắn hạn 797.523 64.59% 826.016 67.71% 895.347 72.95% Trung, dài hạn 437.216 35.41% 394.004 32.29% 331.952 27.05% Tổng 1.234.739 100% 1.220.020 100% 1.227.299 (Nguồn: Báo cáo tổng kết 2010, 2011, 2012 BIDV Phú Yên) Qua bảng số liệu cho thấy, tỷ trọng dư nợ cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng cao tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp Cụ thể: năm 2010 chiếm 65%, năm 2011 chiếm 68% năm 2012 chiếm 73%, tỷ trọng dư nợ cho vay trung dài hạn chiểm tỷ lệ Footer Page 14 of 134 100% Header Page 15 of 134 13 thấp qua năm chủ yếu tập trung vào cho vay thủy điện, xây dựng, công nghiệp chế biến 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ NỢ XẤU TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ĐT&PT CHI NHÁNH TỈNH PHÚ YÊN 2.3.1 Tình hình nợ xấu cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng ĐT&PT chi nhánh tỉnh Phú Yên a Khái quát nợ xấu Bảng 2.4: Tình hình nợ xấu cho vay doanh nghiệp ĐVT: Triệu đồng, % ST T Chỉ tiêu Tổng dư nợ doanh nghiệp Tổng nợ xấu doanh nghiệp Năm 2010 Năm 2011 1.234.739 1.220.020 Năm 2012 1.227.299 53.391 80.935 305.481 2.1 Nợ nhóm %/ Tổng dư nợ 47.094 3.81% 12.927 1.06% 178.395 14.54% 2.2 Nợ nhóm %/ Tổng dư nợ 1.527 0.12% 11.685 0.96% 3.671 0.30% 2.3 Nợ nhóm %/ Tổng dư nợ Tỷ lệ nợ xấu doanh nghiệp 4.770 0.39% 56.323 4.62% 123.415 10.06% 4.32% 6.63% 24.89% (Nguồn: Báo cáo tổng kết 2010, 2011, 2012 BIDV Phú Yên) Qua bảng số liệu cho thấy nợ xấu qua năm tăng số tuyệt đối lẫn tỷ lệ, nợ nhóm chiếm tỷ trọng lớn: năm 2011 2012 chiếm 4,62% 10,06%/tổng dư nợ Đây khoản nợ khó thu hồi Footer Page 15 of 134 Header Page 16 of 134 14 chuyển qua nhóm tỷ lệ trích lập dự phòng tăng lên Điều ảnh hưởng lớn tới thu nhập lợi nhuận chi nhánh b Nợ xấu doanh nghiệp phân theo thời hạn vay Bảng 2.5: Nợ xấu doanh nghiệp phân theo thời hạn vay ĐVT: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Ngắn hạn Trung, dài hạn Tổng Năm 2010 Năm 2011 Số tiền Tỷ trọng Năm 2012 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng 47.360 88,70% 71.960 88,91% 271.577 88,90% 6.031 11,30% 8.975 11,09% 33.904 11,10% 53.391 100% 80.935 100% 305.481 100% (Nguồn: Báo cáo tổng kết 2010, 2011, 2012 BIDV Phú Yên) Qua bảng số liệu cho thấy, nợ xấu chi nhánh chủ yếu tập trung vào nhóm cho vay ngắn hạn chiếm 88% trung dài hạn chiếm khoảng 11% Nguyên nhân việc kinh tế nước gặp khó khăn tỷ trọng cho vay ngắn hạn lớn chiếm tỷ trọng 60% dư nợ cho vay c Nợ xấu theo loại hình doanh nghiệp Nợ xấu chi nhánh chủ yếu tập trung doanh nghiệp Nhà nước công ty TNHH, công ty cổ phần khác, dư nợ cho vay doanh nghiệp Nhà nước chiếm tỷ trọng thấp tổng dư nợ (trung bình chiếm khoảng 24%/tổng dư nợ) tỷ trọng nợ xấu loại hình doanh nghiệp chiếm tỷ lệ cao có chiều hướng gia tăng qua năm (năm 2010 chiếm 90,5%; năm 2011 chiếm 32,64%, năm 2012 chiếm 57,39%/tổng nợ xấu) d Nợ xấu doanh nghiệp theo ngành kinh tế Về cấu nợ xấu phân theo ngành, nợ xấu cho vay doanh nghiệp năm 2012 tập trung số ngành kinh tế công nghiệp chế Footer Page 16 of 134 Header Page 17 of 134 15 biến (chiếm 16,82%/tổng nợ xấu), xây dựng (chiếm 35,47%/tổng nợ xấu), bán buôn bán lẻ (chiếm 20,3%/tổng nợ xấu), kinh doanh bất động sản (chiếm 24,03%/tổng nợ xấu) 2.3.2 Thực trạng công tác hạn chế nợ xấu cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng ĐT&PT chi nhánh tỉnh Phú Yên a Công tác phòng ngừa nợ xấu - Tổ chức máy quản trị rủi ro tín dụng - Tuân thủ quy trình tín dụng: Quy trình cấp tín dụng hướng cụ thể trình tự bước thực hiện, hồ sơ thủ tục liên quan, phương pháp thẩm định dự án/phương sản xuất kinh doanh khách hàng, xác định giới hạn tín dụng khách hàng Tuy nhiên,trong trình cho vay có thời điểm, tuân thủ quy trình tín dụng chi nhánh chưa nghiêm thiếu thận trọng Nhiều khoản tín dụng bị phê duyệt cách vội vàng, chạy theo yêu cầu khách hàng định cấp phê duyệt từ xuống mà thiếu phân tích, thẩm định tín dụng cán quản lý khoản vay Việc cấp tín dụng mang tính cảm tính doanh nghiệp Nhà nước, không dựa vào trình thu thập thông tin, phân tích xử lý thiếu thận trọng xác Quá trình giải ngân giám sát sau cho vay lỏng lẻo, có nhiều khoản giải ngân tiền mặt giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng, giám sát kiểm tra sau cho vay thực mang tính hình thức Tất điều cho khả phòng ngừa, chống đỡ rủi ro tín dụng Chi nhánh hạn chế, chất lượng tín dụng giảm sút - Thực chấm điểm xếp hạng khách hàng b Công tác xử lý nợ xấu Footer Page 17 of 134 Header Page 18 of 134 16 - Sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý rủi ro tín dụng: BIDV Phú Yên thực công tác xử lý nợ xấu từ quỹ dự phòng rủi ro theo định 0918/QĐ-HĐQT Hội đồng quản trị BIDV ban hành ngày 24/09/2009 - Đẩy mạnh thu hồi nợ trực tiếp: Trên sở kết phân loại nợ định kỳ, Giám đốc đạo phận liên quan rà soát, xây dựng phương án thu hồi nợ theo biện pháp cụ thể Theo đó, phương pháp thu hồi nợ trực tiếp từ khách hàng ưu tiên lên hàng đầu - Xử lý tài sản đảm bảo:Tại chi nhánh khách hàng không trả nợ, chuyển sang nợ nhóm 5, tùy theo khoản vay có tài sản hay không mà có hướng xứ lý cụ thể 2.3.3 Kết hạn chế nợ xấu cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng ĐT&PT chi nhánh tỉnh Phú Yên a Kết công tác phòng ngừa nợ xấu - Về mức giảm tỷ lệ nợ xấu: Bảng 2.8: Mức giảm tỷ lệ nợ xấu qua năm 2010-2012 ĐVT: % STT Chỉ tiêu Tỷ lệ nợ xấu (%) Mức giảm tỷ lệ nợ xấu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 3,76% 6,00% 21,40% +2,25% +15,39% (Nguồn: Báo cáo tổng kết 2010, 2011, 2012 BIDV Phú Yên) Qua năm, tỷ lệ nợ xấu chi nhánh có chiều hướng tăng lên: năm 2011 tăng 2,25% năm 2011 tăng 15,39% Nguyên nhân số doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất chế biến hạt Điều: giá Điều giảm mạnh, kinh doanh thua lỗ, không trì hoạt động, có Footer Page 18 of 134 Header Page 19 of 134 17 nguy phá sản Đối với hoạt động xây dựng, kinh doanh xây lắp gặp số khó khăn: nhiều công trình bị cắt giảm, đình hoãn thi công, số công trình chưa bố trí kế hoạch vốn, nợ đọng XDCB tăng cao ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh kế hoạch trả nợ vay cho ngân hàng - Sự thay đổi cấu nhóm nợ xấu:Qua biểu đồ trên, ta thấy có thay đổi cấu nợ xấu, nợ nhóm tăng lên: năm 2010 nợ nhóm 88% sang năm 2011giảm xuống 16% năm 2012 tăng lên 59%; nợ nhóm giảm xuống 1% năm 2012, nợ nhóm chiếm 40% tổng nợ xấu năm 2012 b Kết công tác xử lý nợ xấu - Về mức giảm tỷ lệ xóa nợ ròng Bảng 2.9: Mức giảm tỷ lệ xóa nợ ròng qua năm 2010-2012 ĐVT: Triệu đồng, % Chỉ tiêu STT Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Nợ gốc xử lý rủi ro 60.185 121.519 222.015 Thu hồi nợ xử lý rủi ro 11.668 8.630 9.620 Xóa nợ ròng (1-2) 48.517 112.889 212.395 Tổng dư nợ 1.234.739 1.220.020 1.227.299 Tỷ lệ xóa nợ ròng (3/4) 3,93% 9,25% 17,31% Mức giảm tỷ lệ xóa nợ ròng 5,32% 8,05% (Nguồn: Báo cáo tổng kết 2010, 2011, 2012 BIDV Phú Yên) Qua năm tỷ lệ có chiều hướng tăng lên Nguyên nhân năm 2011 nợ gốc xử lý rủi ro tăng 61 tỷ đồng dư nợ giảm xuống làm cho tỷ lệ xóa nợ ròng tăng lên Qua năm 2012 nợ gốc xử lý rủi ro tăng gấp 1,8 lần so với năm 2011 dư nợ tăng không đáng kể nên tỷ lệ xóa nợ ròng tăng lên 8,05% Footer Page 19 of 134 Header Page 20 of 134 18 - Về kết thu hồi nợ xấu: Bảng 2.10: Kết thu hồi nợ xấu năm 2010-2012 Chỉ tiêu Sử dụng quỹ trích lập DPRR Thu nợ trực tiếp Xử lý TSĐB Bán nợ Sắp xếp lại doanh nghiệp Biện pháp khác Tổng cộng STT ĐVT: Tỷ đồng Số nợ xấu thu hồi Tỷ lệ 45,6 42,38% 12,3 11,43% 15,9 14,78% 20,0 18,59% 2,0 1,86% 11,8 10,97% 107,6 100,00% (Nguồn: Báo cáo tổng kết cho vay khách hàng doanh nghiệp BIDV Phú Yên) Trong thời gian qua, nợ xấu khách hàng doanh nghiệp chi nhánh xử lý chủ yếu thông qua việc sử dụng biện pháp sử dụng quỹ dự phòng để xử lý (35,19%), tiếp đến biện pháp bán nợ (18,59%), xử lý tài sản đảm bảo (14,78%), lại biện pháp khác Điều cho thấy chi nhánh sử dụng nhiều biện pháp khác để thu hồi nợ 2.4 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC HẠN CHẾ NỢ XẤU TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ĐT&PT CHI NHÁNH TỈNH PHÚ YÊN 2.4.1 Ưu điểm - Công tác định hướng hoạt động kinh doanh góp phần phòng ngừa nợ xấu - Xây dựng mô hình quản trị rủi ro tín dụng tương đối chặt chẽ - Vận hành tốt hệ thống xếp hạng nội - Tăng cường tài sản đảm bảo cấp tín dụng cho khách hàng Footer Page 20 of 134 Header Page 21 of 134 19 -Tăng cường hiệu lực hiệu hoạt động hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội 2.4.2 Tồn tại, hạn chế a Trong công phòng ngừa nợ xấu - Mô hình hoạt động máy quản trị rủi ro chưa thực hiệu - Công tác kiểm tra sau cho vay yếu nguyên nhân làm nợ hạn ngày tăng với diễn biến bất lợi kinh tế nên nợ nhóm 2-5 có xu hướng tăng - Hệ thống công nghệ thông tin bất cập - Công tác kiểm tra giám sát nội chưa phát huy vai trò b Trong công tác xử lý nợ xấu - Công tác phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng chưa thực tốt:chưa phản ánh đủ số dự phòng rủi ro phải trích lập, chưa phân loại nợ theo định kỳ - Việc xử lý, thu hồi nợ xấu xử lý rủi ro hạn chế; chưa thực dứt điểm việc thu hồi nợ xấu 2.4.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế Thứ nhất, BIDV Phú Yên chưa có mô hình giám sát từ xa Thứ hai, đội ngũ cán làm công tác tín dụng thiếu, trình độ nghiệp vụ chưa cao nên bất cập trọng việc thực đầy đủ quy trình nghiệp vụ Thứ ba, công tác cho vay chi nhánh thường không tập trung đầy đủ vào yếu tố định lượng định tính mà lại nhiều vào tên tuổi, uy tín khách hàng tài sản đảm bảo nợ vay Footer Page 21 of 134 Header Page 22 of 134 20 Thứ tư, công tác đạo giám sát Ban lãnh đạo chi nhánh việc thực quản lý nợ, phân loai nợ, trích lập dự phòng rủi ro chưa kịp thời đầy đủ xác Footer Page 22 of 134 Header Page 23 of 134 21 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ NỢ XẤU TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH PHÚ YÊN 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HẠN CHẾ NỢ XẤU CỦA NGÂN HÀNG ĐT&PT CHI NHÁNH TỈNH PHÚ YÊN 3.1.1.Định hướng kinh doanh năm 2013 3.1.2 Một số tiêu phát triển Ngân hàng ĐT&PT chi nhánh tỉnh Phú Yên năm 2013 - Huy động vốn cuối kỳ: 1.500 tỷđ; Huy động vốn bình quân: 1.300 tỷđ; Dư nợ tín dụng cuối kỳ: 1.696 tỷđ; Thu ròng từ dịch vụ: tỷđ; Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ: ≤ 7%; Lợi nhuận trước thuế (bao gồm thu nợ HTNB): đạt 34 tỷđ 3.1.3 Định hướng hạn chế nợ xấu Ngân hàng ĐT&PT chi nhánh tỉnh Phú Yên - Về định hướng: cần tập trung xử lý nợ xấu nhiều biện pháp linh hoạt, đạo chặt chẽ Ban đạo xử lý nợ xấu Chi nhánh - Đánh giá lại thực trạng khách hàng, chất lượng tín dụng Chi nhánh cách đầy đủ, toàn diện, chi tiết đến khách hàng theo nhóm: (i) hoạt động hiệu quả, có khả phát triển; (ii) có khả phục hồi cần hỗ trợ; (iii) khả phục hồi, cần xử lý thu hồi nợ; việc đánh giá gắn với công tác phân loại nợ theo quy định để có biện pháp ứng phó xử lý Bám sát lộ trình thu nợ hạch toán ngoại bảng, lãi treo, phân công, giao tiêu cụ thể khách hàng đến cán phụ trách, xem tiêu bắt buộc; định kỳ hàng tháng, có báo cáo đánh giá kết thực Footer Page 23 of 134 Header Page 24 of 134 22 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HẠN CHẾ NỢ XẤU TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 3.2.1 Nhóm giải pháp phòng ngừa nợ xấu a Hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro tín dụng b Thiết lập danh mục cho vay hợp lý c Thực tốt công tác chấm điểm xếp hạng khách hàng d Quản lý, giám sát kiểm soát chặt chẽ trình trước sau cho vay e Sử dụng công cụ phái sinh, bảo hiểm bảo đảm tiền vay f Nâng cao hiệu công tác kiểm tra kiểm soát nội g Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng 3.2.2 Nhóm giải pháp xử lý nợ xấu a Sử dụng quỹ trích lập dự phòng hợp lý hiệu b Cơ cấu lại nợ cho khách hàng sở nguồn thu đảm bảo, chắn phương án trả nợ khả thi c Khai thác, xử lý có hiệu tài sản đảm bảo d Thực bán khoản nợ 3.3 ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ ban ngành có liên quan - Tháo gỡ vướng mắc quy định pháp lý - Đa dạng hóa công ty mua bán nợ - Quy định lộ trình bắt buộc kiểm toán doanh nghiệp 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước - Hoàn thiện văn pháp luật liên quan đến hoạt động ngân hàng Footer Page 24 of 134 Header Page 25 of 134 23 - Nghiên cứu áp dụng công cụ hữu hiệu giám sát thị trường - Tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động tín dụng - Đẩy mạnh hoạt động toán không dùng tiền mặt giải ngân vốn vay 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam - Hoàn thiện mô hình máy quản trị rủi ro tín dụng - Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp - Ứng dụng công nghệ ngân hàng đại quản lý theo dõi tín dụng Footer Page 25 of 134 Header Page 26 of 134 24 KẾT LUẬN Với mục tiêu đề tài đặt nghiên cứu nhằm phân tích, đánh giá thực trạng nợ xấu đối cho vay khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Phú Yên, luận văn đạt số vân đề sau: Một là: Đề tài làm rõ quan điểm, nội dung hạn chế nợ xấu cho vay khách hàng doanh nghiệp, tiêu chí đánh giá kết hạn chế nợ xấu khách hàng doanh nghiệp Hai là: Tập trung phân tích, đánh giá thực trạng hạn chế nợ xấu cho vay khách hàng doanh nghiệp qua năm (2010-2012) BIDV chi nhánh Phú Yên Những ưu điểm, tồn hạn chế công tác hạn chế nợ xấu khách hàng doanh nghiệp chi nhánh Ba là: Đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế nợ xấu cho vay khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Phú Yên Đồng thời đưa số đề xuất, kiến nghị với Chính phủ Ban ngành có liên quan hỗ trợ cho chi nhánh công tác hạn chế nợ xấu cho vay khách hàng doanh nghiệp Footer Page 26 of 134 ... TÁC HẠN CHẾ NỢ XẤU TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ĐT&PT CHI NHÁNH TỈNH PHÚ YÊN 2.3.1 Tình hình nợ xấu cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng ĐT&PT chi nhánh tỉnh Phú Yên... GIẢI PHÁP HẠN CHẾ NỢ XẤU TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH PHÚ YÊN 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HẠN CHẾ NỢ XẤU CỦA NGÂN HÀNG ĐT&PT CHI NHÁNH TỈNH PHÚ YÊN 3.1.1.Định... CHƯƠNG THỰC TRẠNG HẠN CHẾ NỢ XẤU TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH TỈNH PHÚ YÊN 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG ĐT&PT CHI NHÁNH TỈNH PHÚ YÊN 2.1.1 Lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạn chế nợ xấu trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh Phú Yê, Hạn chế nợ xấu trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh Phú Yê, Hạn chế nợ xấu trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh Phú Yê

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay